Sunteți pe pagina 1din 4

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR

MANAGEMENTUL FARMACEUTIC ROMNESC N PERIOADA 1948-1989. ANALIZA PESTL

ELENA-CRISTINA TOMA1, ANA CARAT


1

Doctorand S.C. Alpha Med Sibiu, Universitatea de Medicin #i Farmacie Carol Davila Bucure#ti

Cuvinte cheie: sistem farmaceutic, conducere centralizat , metoda PESTL, politica medicamentului, farmacie, chestionar

Rezumat: Implementarea unui nou sistem farmaceutic na&ional n perioada 1948 1989 a constituit pentru partidul unic, unul din principalele obiective din cadrul strategiei de ocrotire a s n t &ii #i asigurare cu medicamente a popula&iei. Realiz m n aceast lucrare o scanare pentru n&elegerea mediului general extern n care sistemul asigur rii cu medicamente #i alte produse farmaceutice s-a transformat corespunz tor etapelor parcurse de sistemele politic, economic, social, tehnologic #i nt rite de imprimarea caracterului de lege pentru fiecare etap parcurs . Cercetarea efectuat ne-a condus la urm toarele concluzii: conducerea centralizat a tuturor domeniilor vie&ii economico sociale a influen&at decisiv #i activitatea de asigurare cu produse farmaceutice a popula&iei; serviciile farmaceutice oferite popula&iei au fost #i au r mas deficitare n mediul rural; cadrul normativ corespunz tor domeniului cercetat acoper n mare m sur activit &ile ce &in de organizare #i conducere, farmacie, farmacist #i medicament n anii 1948 1989. Abstract: The implementation of a new national pharmaceutical system during 1948 - 1989 was for the sole party one of the main objectives of the strategy of health care and insurance medicine population. Made in this paper to understand the general environment scanning outside the system to ensure the medicines and other pharmaceutical products became the stages corresponding political systems, economic, social, technological and character printing strengthened law for any step. The research led us to the following conclusions: centralized management of all areas of economic life - decisively influenced social insurance and pharmaceutical activity of the population; pharmaceutical services for the population have been and remain poor in rural areas; the corresponding regulatory domain investigated largely covers activities related to organization and management, pharmacy, pharmacist and medicine in the years 1948 to 1989. cuprinde numai anumite etape sau aspecte, care nu ntrunesc o majoritate de puncte de vedere apropiate, referitoare la evolu ia sistemului de ocrotire a s%n%t% ii n Romnia, inclusiv a sectorului farmaceutic. Procesul de analiz% a mediului extern sectorului farmaceutic include multe elemente de natur% subiectiv%. Pentru a reduce erorile poten iale, anali#tii trebuie s% caute informa ii de ultim% or% #i de la mai multe surse de informare. Acestea sunt probleme cu care ne-am confruntat #i noi n studiul de fa %. Am ales totu#i s% facem ace#ti pa#i n speran a c%, aprofundnd studiul unor documente de arhiv% mai pu in scoase la lumin%, a unor informa ii #i date statistice mai pu in accesibile, vom reu#i s% deslu#im tendin ele ce s-au manifestat de-a lungul timpului n procesul de organizare #i conducere a sectorului farmaceutic n ara noastr%. Pentru ndeplinirea obiectivului strategic de ocrotire a s%n%t% ii popula iei, n condi iile schimb%rii regimului politic dup% 1948, observ%m o serie de schimb%ri, radicale putem spune. Parte integrant% a sistemului de organizare #i conducere a ocrotirii s%n%t% ii n Romnia socialist%, subsistemul farmaceutic na ional sufer% la rndul s%u schimb%ri majore, pentru asigurarea asisten ei cu medicamente a popula iei. OBIECTIVELE CERCET RII Cercetarea noastr% are drept scop cunoa#terea evolu iei conducerii #i organiz%rii sectorului farmaceutic n ara

Keywords: pharmaceutical system, centralized management, PESTL method, drug policy, pharmacy, questionnaire

INTRODUCERE Managementul romnesc a fost n pas cu vremurile. n ara noastr%, pentru prima dat% n Europa, a fost aplicat sistemul lui Taylor de organizare a muncii. Printre primele din Europa, n anul 1916, a fost cursul de management al firmei. Dup% 1927, profesorii Virgil Madgearu, G. (i eica, D. Gusti au f%cut eforturi pentru afirmarea managementului n toate domeniile de activitate. Dup% cel de-al Doilea R%zboi Mondial, pentru mai bine de dou% decenii, se observ% o ignorare a #tiin ei managementului. Din 1968, managementul din ara noastr% poart% denumirea de ,,Organizare #i conducere #tiin ific% avnd drept con inut totalitatea cuno#tin elor de management existente n lume la acea dat%, dar purtnd amprenta doctrinei comuniste, care a constituit orientarea politic% pn% n 1989.(1) Managementul farmaceutic este integrat n managementul s n t &ii. S%n%tatea public% este o ramur% a #tiin elor medicale ce studiaz% starea de s%n%tate a popula iei unei %ri n strns% leg%tur% cu factorii ce o pot influen a: condi iile politice, socio-economice, tehnologice, calitatea nv% %mntului de profil, asisten a medical%, politica medicamentului, legisla ia etc. n prezent, dup% aproximativ un sfert de veac de la sfr#itul perioadei analizate, literatura specific% nu cuprinde o bibliografie mai ampl% asupra acestui subiect. Nu g%sim lucr%ri care s% prezinte o analiz% critic%, #tiin ific fundamentat%, pentru toat% perioada 1948 -1989. Materialul documentar studiat de noi
1

Autor corespondent: Elena-Cristina Toma, Str. Nicolae Iorga, Nr. 50, Sibiu, Romnia, E-mail: cristinatomasb@yahoo.com, Tel: +40369 804870 Articol intrat n redac ie n 12.02.2013 #i acceptat spre publicare n 13.06.2013 ACTA MEDICA TRANSILVANICA Septembrie 2013;2(3):65-68

AMT, vol II, nr. 3, 2013, pag. 65

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


noastr% sub influen a factorilor politici, economici, sociali, tehnologici #i legislativi ai statului centralizat din perioada 1948-1989. Pentru realizarea acestui scop am orientat cercetarea c%tre urm%toarele obiective: 1. studiul organiz%rii #i conducerii sistemului farmaceutic na ional n perioada 1948 1989; 2. studiul indicatorilor principali specifici farmaciei: raportul farmacie popula ie, raportul farmacist popula ie; 3. studiul politicii medicamentului, al cercet%rii n domeniul farmaceutic #i produc iei de medicamente; 4. studiul legisla iei farmaceutice cu privire la management, farmacie, farmacist #i medicament din aceast% perioad%. MOTIVA&IA LUCR RII Problematica actual% a managementului n domeniul farmaceutic, #i anume: perfec ionarea #i asigurarea stabilit% ii cadrului legislativ privind asisten a cu medicamente a popula iei, continuarea reorganiz%rii sistemului dup% modelul farmaceutic european, politica medicamentului, strategia farmaceutic%, oblig% #i la o privire retrospectiv%, fiind util s% se cunoasc% ce s-a realizat n deceniile trecute, nainte de 1989, n domeniile organiz%rii #i conducerii n sectorul farmaceutic na ional. nc% din 1949, n acest sector de activitate, au existat preocup%ri pentru preg%tirea #i perfec ionarea conduc%torilor de unit% i farmaceutice. Disciplina ,,Organizare #i Conducere farmaceutic% a fundamentat teoretic #i practic unele metode de cercetare #tiin ific% a activit% ii farmaceutice, pe a c%ror baz% s-a trecut la restructur%ri #i m%suri organizatorice de perfec ionare a proceselor de munc%.(2) Complexitatea fenomenelor politice #i economicosociale #i interdependen a diferitelor sisteme ce alc%tuiesc societatea se reg%sesc #i n sectorul farmaceutic. Activitatea sistemului na ional farmaceutic se desf%#oar% n cadrul sistemului economico social romnesc. Exist% mai multe contexte posibile, dintre care mai evidente sunt cele de tip politic, economic, social, tehnic, legal o n#iruire u#or de memorat dac% utiliz%m formula mnemotehnic% PESTL.(3) Impactul fiec%ruia dintre aceste contexte poate s% varieze considerabil n func ie de natura proiectului, destina ie, obiective, finan are dup% cum vom observa #i n analiza noastr% privind managementul farmaceutic corespunz%tor perioadei supuse cercet%rii. Trebuie spus c% este n inten ia autoarelor s% realizeze o lucrare mai ampl% privitoare la tendin ele managementului farmaceutic de-a lungul timpului #i n care prezentul studiu reprezint% o verig% din lan ul ndelungatei istorii a farmaciei romne#ti. MATERIAL #I METOD DE LUCRU Pentru a cerceta modul de organizare #i func ionare a sistemului #i unit% ilor farmaceutice, precum #i pentru cunoa#terea nivelului resurselor din acest sistem n perioada dat%, n acest studiu am aplicat trei metode: metoda statistic %, metoda PESTL #i o anchet% de opinie care a utilizat ca instrument de lucru chestionarul anonim, pentru culegerea informa iilor. Chestionarul viznd managementul farmaceutic n prezent #i n perspectiv%, format din 16 ntreb%ri, a cuprins o ntrebare pentru farmaci#ti care au lucrat n unit% i farmaceutice #i nainte de luna decembrie 1989: responden ii au fost ruga i s% aprecieze m%sura n care n aceast% perioad% erau satisf%cute aspectele consemnate n tab. 1. La aceast% ntrebare au r%spuns 46 farmaci#ti din jude ele Sibiu #i Arge# ale c%ror opinii au fost prelucrate statistic #i nscrise n tabelul centralizator urm%tor astfel: Tabelul nr. 1. Centralizarea r(spunsurilor formulate de farmaci*ti n activitate nainte de 1989 Problema Foarte Mare Medie Mic( Foarte mare mic( Reglementarea 39% 50% 11% activit% ii n farmacie Asigurarea 9% 35% 43% 13% farmaciei cu medicamente #i alte produse farmaceutice Asigurarea 7% 28% 41% 15% 9% serviciilor farmaceutice n mediul rural Caracterul 2% 15% 20% 39% 24% comercial al farmaciei Misiunea 24% 35% 32% 9% umanist%, de asisten % cu medicamente a popula iei Salariul 11% 17% 57% 4% 11% personalului farmaceutic REZULTATE #I DISCU&II Rezultatele studiului, pe care autorii au ncercat s% le ncadreze n categoriile pozitiv sau negativ, n viziune proprie desigur, se concretizeaz% n urm%toarele afirma ii: 1. Aspecte negative: este implementat un sistem socialist de organizare a ocrotirii s%n%t% ii, care are caracter de stat #i unitate de conducere centralizat%; sistemul ocrotirii s%n%t% ii este condus de o structur% cu dubl% calitate, aceea de organ de partid #i de stat, #i anume - Consiliul organiz%rii economico-sociale; formal, se pune un accent deosebit pe rolul organiza iilor ob#te#ti; conducerea este strict centralizat%, cu accente birocratice; constituirea fondurilor b%ne#ti pentru s%n%tate se produce, aproape n exclusivitate, din subven iile bugetului de stat. O imagine sugestiv% referitoare la valoarea finan %rii ac iunilor sanitare pe locuitor n perioada 1950-1975 avem n figura nr. 1.:(4) Figura nr. 1. Valoarea finan,(rii ac,iunilor sanitare pe locuitor (lei)

arondarea popula iei la circumscrip iile sanitare teritoriale are caracter obligatoriu;

AMT, vol II, nr. 3, 2013, pag. 66

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


lipsa posibilit% ii de dezvoltare legal%, n anii socialismului, a unor institu ii de s%n%tate private, care s% furnizeze servicii medicale, farmaceutice, de urgen % sau de laborator; produc ia de medicamente, dar n parte chiar #i cererea, se aflau sub controlul centralizat al statului. Diagrama din figura nr. 2 red% imaginea cuprinz%toare privind cre#terea consumului de medicamente pe locuitor (lei), n perioada 1950-1978.(4) Figura nr. 2. Consumul de medicamente pe locuitor (lei) este statuat principiul muncii #i conducerii colective la toate nivelurile sistemului; se urm%re#te organizarea unor re ele farmaceutice ct mai aproape de beneficiari, inclusiv asigurarea n mai mare m%sur% a serviciilor farmaceutice n mediul rural. n fig. 6 observ%m c% 41% dintre responden i apreciaz% c% serviciile farmaceutice n mediul rural sunt satisf%cute n m%sur% medie, 28% subiec i opineaz% pentru aprecierea mare m%sur%, 7% consider% c% acest aspect este satisf%cut n foarte mare m%sur%. Numai 15% apreciaz% c% aceste servicii erau satisf%cute n mic% m%sur%, iar 9% n foarte mic% m%sur%. Totu#i, de#i majoritatea popula iei Romniei locuia n mediul rural farmaciile ofereau servicii de profil preponderent n mediul urban. Figura nr. 5. Evolu,ia produc,iei industriale de medicamente (n procente)

statutul farmacistului cu venituri fixe aliniate la politica de salarii nivelatoare: chestionarul aplicat relev% c% 57% dintre subiec i erau n medie m%sur% satisf%cu i de salariile primite. Un total de 28% erau mul umi i n mare #i foarte mare m%sur%, n timp ce un total de 15% erau satisf%cu i n mic% #i foarte mic% m%sur%, a#a cum observ%m n figura nr. 3:

Figura nr. 3. Gradul de satisfac,ie a farmaci*tilor cu privire la salariul personalului farmaceutic


Foarte mare 11% Foarte mic 11%

Figura nr. 6. M(sura farmaci*tilor privind m(sura n care serviciile farmaceutice erau asigurate n mediul rural
Foarte mic 9% Foarte mare 7% Mare 28%

Mic 4%

Mare 17%

Mic 15%

Medie 57%

Medie 41%

2. Aspecte pozitive: dezvoltarea unit% ilor farmaceutice #i asisten ei n acest domeniu sunt strict planificate, organizarea re elei farmaceutice reprezentnd o constant% a politicii sanitare n perioada 1948 1989. Figura nr. 4 red% grafic cre#terea constant% a num%rului de farmacii #i farmaci#ti n perioada studiat%:

Figura nr. 4. Num(rul farmaciilor *i farmaci*tilor n anii 1948 - 1989

s-a perfec ionat permanent activitatea legislativ% al c%rei rezultat a fost elaborarea unui sistem complex de acte normative care s% reglementeze din toate punctele de vedere activitatea n domeniul farmaceutic. R%spunsurile farmaci#tilor chestiona i cu privire la reglementarea activit% ilor n domeniul farmaceutic n aceast% perioad% (figura nr. 7), sunt: ntr-o m%sur% medie (11%), n mare m%sur% (50%) #i foarte mare m%sur% (39%). Figura nr. 7. Opiniile farmaci*tilor privind m(sura n care era reglementat( activitatea n farmacie

Medie 11%

Foarte mare 39%

elaborarea unei politici a medicamentului bazat% pe produc ia autohton%; n decembrie 1967, s-a creat Centrala Industrial% de Medicamente #i Coloran i. Graficul din figura nr. 5 prezint% evolu ia, n procente, a cre#terii produc iei de medicamente n ara noastr%.(4)

Mare 50%

asigurarea cu medicamente este n aten ia factorilor responsabili;

AMT, vol II, nr. 3, 2013, pag. 67

S N TATE PUBLIC #I MANAGEMENT SANITAR


Procentual (figura nr. 8), conform r%spunsurilor primite, aceast% problem% era rezolvat% astfel: n mic% m%sur%, 13%; n m%sur% medie, 43%; n mare m%sur%, 35%; n foarte mare m%sur%, 9%. Figura nr. 8. Punctele de vedere ale subiec,ilor cu referire la m(sura n care farmaciile erau asigurate cu medicamente
Foarte mare 9%

regionale pentru controlul medicamentelor, iar n 1972 s-a nfiin at Comisia pentru Farmacovigilen %. CONCLUZII n anii 1948 1954, n perioada socializ%rii, proprietatea privat% asupra farmaciilor #i a altor unit% i de gen a fost abolit% #i statul #i-a asumat managementul farmaciilor. Experimentul socialist a durat 40 de ani, timp n care func ia farmaceutic% a suferit frecvente modific%ri. Dup% decembrie 1989, Romnia revine n rndul %rilor cu o economie de pia %. Proprietatea privat% fiind predominant% #i legisla ia farmaceutic% va cunoa#te profunde transform%ri crend forme noi, originale, de organizare.Farmacia soror medicinaedevine, n timp, Farmacia filia commerciipierzndu-#i treptat, a#a cum se observ%, din latura sa umanitar%. Din punct de vedere organizatoric, farmacia a experimentat, a#adar, o serie de schimb%ri interne Pentru cunoa#terea aprofundat%, #tiin ific%, a modului n care diferi i factori au influen at sistemul farmaceutic na ional, este imperios necesar ca studiul asupra factorilor politici, economici, sociali, tehnologici, legislativi, s % continue. Cercetarea deschide, de altfel, noi direc ii de investiga ii referitoare la perioada care a urmat statului socialist centralizat: ce s-a adus nou, ce a nlocuit farmacia socialist%, care sunt plusurile #i minusurile fiec%rei perioade luat% n studiu. Cum va ar%ta o compara ie sub toate aspectele n ceea ce prive#te farmacia, farmacistul, medicamentul de-a lungul vremii, care sunt tendin ele n managementul farmaceutic romnesc? Sunt aspecte asupra c%rora merit% #i avem tot interesul s% ne ndrept%m aten ia. REFERIN&E Voitcu M, C%r%u#u EM. Management sanitar #i farmaceutic, Editura Gr.T. Popa Ia#i; 2003. Carat% A. Management, marketing #i legisla ie farmaceutic%, vol.I, Management n domeniul farmaceutic, Editura Didactic% #i Pedagogic%, Bucuresti; 2008. Turner J, Rodney S, Stephen J. Manualul Gower de Management de Proiect, Editura Codecs, Bucuresti; 2004. Fr#irotu *t.Z. Organizarea #i conducerea farmaceutic% (teorie #i metod%), Editura Medical%, Bucure#ti; 1982.

Mic 13%

Medie 43%

Mare 35%

misiunea umanist%, de asisten % cu medicamente a popula iei n perioada analizat% este o prioritate. responden ii apreciaz% procentual acest aspect astfel: 32% n m%sur% medie, 35% n mare m%sur%, 24% n foarte mare m%sur%, 9% n mic% m%sur% (figura nr. 9).

Figura nr. 9. Opiniile farmaci*tilor privind m(sura n care farmacia avea o misiune umanist(, de asisten,( cu medicamente a popula,iei

Mic 9%

Foarte mare 24%

Medie 32% Mare 35%

1. 2. 3.

n elegerea medicamentului ca o simpl% marf% #i sublinierea caracterului comercial al farmaciei, este opinia unui num%r mult mai mic de persoane angajate n activitate n aceast% perioad% . responden ii apreciaz% acest aspect dup% cum urmeaz%: 2% n foarte mare m%sur%, 15% n mare m%sur%, 20% n medie m%sur%, 39% n mic% m%sur% #i 24% n foarte mic% m%sur% (figura nr. 10).

4.

Figura nr. 10. Opiniile farmaci*tilor privind m(sura n care activitatea n farmacie avea un caracter comercial

Foarte mic 24%

Foarte mare 2%

Mare 15%

Medie 20% Mic 39%

n vederea perfec ion%rii controlului medicamentelor, n 1951 s-au nfiin at Serviciul de control tehnic din Direc ia General% a Industriei de Medicamente #i laboratoarele

AMT, vol II, nr. 3, 2013, pag. 68