Sunteți pe pagina 1din 8

Axioma

Anul acesta se implinesc 205 ani de la nagterea scriitorului francez cate a marcat o adevdrat6 revolutie in scrierea romanului secolului al XIX-lea, referintele'la Comedia umand fiind adesea fEcute qi la inceputul secolului urmltor, pentru a delimita tendinlele noi, opuse romanului tradi{ional. Cu ocazia celebrdrii in Fran{a a bicentenarului Balzac, criticul Pierre-Marc de Biasi invita pe toat[ lumea sd se.bucure.de ,,inoxidabila tinerefe" a bcestui scriitor care gi-a dominat veacul prin forfa operei sale - monument enorm, ,,fevizitat" in mod constant, totdeauna cu foloase noi, prin aflarea unor semnificafii
intr-adevdr, meritl sI cunoaqtem ,,un alt Balzac", acela al zonelor de umbrd, tn Balzac pe cale de a se nagte prin explorarea unor frontiere nebdnuite ale operei sale. In ceea ce priveqte importanla lui Balzac pentru dezvoltarea prozei moderne, este un lucru binecunoscut faptul cd ansamblul romanesc intitulat de cdtre autor Comedia umand reprezintd un fenomen frrd precedent pdna la aparilia sa. De altfel, alSturi de Stendhal gi Flaubert, Balzac este unul dintre cei mai mari romancieri ai secolului al XIX-lea. Dar, observa Andrd Maurois, Stendhal are un stil strdlucitor, proiectAnd in personajele sale propria lume interioari, inlimp ceBalzac creeazd o intreagd lume care este deopotrivd a epocii sale gi a tuturor timpurilor. Flaubert a dat qi el cdteva tipuri durabile (Madame Bovary, Homais, Frederic Moreau, Madame Arnoux, Bouvard qi Pdcuchet), dar Balzac a fost un adevdrat concurent al stSrii civile, ddnd nagtere unui numdr enorm de personaje (22A9, degi proigctate erau 4000!), care, pentru balzacieni, sunt oameni in came gi oase. Aceasta pare si fie prima calitate aluiBalzac, cea de creator: dacd ar fi sd il aseminim cu un erou mitologic, l-am numi un ,,Prometeu modern", iar Cornedia umand
insolite.

Literaturl

Anul V, Num[ru] 5 (50) - mai2A04


George Cdlinescu, iar in acest sens avem exernplul antologic al primelor pagini din Enigma Otiliei): intti
oraqul, apoi strada, dupd care casa, personajele etc. Dupi aceea, wmeazd o amplS expunere a canzelor

oolnoxidabila

il tinerete" ) romanului
balzacian
Diana Rinciog
Erich Auerbach). Este, de altfel, prima inovatie importantl introdus5 de Balzac in roman. Omul este vdzut ca ,,o specie social6" (dupd asemdnarea cu ,,specia biologic[", qtiuta fiind fascina{ia inregistratl in epoci de studiile de biologie. ca, de pildd, entuziasmul cu care a fost primit cel al lui Claude Bernard, Introduction dans l'dtude de la

(prin analepsa deja menlionatl), momentul crizei,

cbnfruntarea dramati cd dintre personaj e con sum dndu- se in adevirate ,,locuri cibernetice", unde se acumuleazb gi se transmit informalii (un supeu, foaierul unui teatru, etc.) De men{ionat c5, spre deosebire de personajele lui Stendhal, cele ale lui Balzac nu cunosc exerciliul introspecliei. tendinfa de a-qi explora propriul eu (acest experiment al cunoaqterii e fbcufde alt personaj sau, gi mai adesea, de

cdtre autorul insuqi). De altfel, Fdlicien Marceau subliniazi faptul c[ personajele lui Balzac sunt rareori singure, reflecliile lor reiegind din conversalii gi nu din
se

meditagii solitare; cu alte cuvinte, examenele de congtiinld

fac'in mod public, ceea ce il transformd pe eroul

mddecine expdrimentale). ASa se


romancierului in descrierea amdnunlitd

explic[ insisten]a
a

In fine, momentul deznoddmdntului se produce in romanul lui Balzac foarte rapid, ca o lovitur5 de teatru, rod al fatalititii. Scriitorul accelereazd cdtre sfArgitul romanului ritmril naraliunii, intr-o povestire scurtd, abniptd, intr-un contrast evident cu ritmul inceputului. Imaginea
deznoddmhndului este aieea aunui fluviu care s'pulberd in final... 'nuntile Publicul a sesizat imediat reuqita epopeii romane$ti pe care Balzac a intitulat-o Comediaumand,propun6ndu$i un triplu obiectiv: sd descrie, sd emolioneze gi sa explice. Dar intuilia romancierului depagegte simpla observalie,
pentru a fansfigura gi sintetiza realul. Pentru cd romancreru inventeazd adevdrul prin analogie, dupd cum spunea Balzac insuqi in prefafa romanului frlozoftc La Peau de cha-

balzpcian intr-unul profund antiromantic.

str[zilor, obiectelor, toate trimilind la apartenenla

oragelor, caselor,

folositd pentru a sugera aceastE dezldntuire

ne apare ca o adevlrati catedralE, un edificiu impresionant, coniin6nd aproape o sutd de romane gi


nuvele, la care se adaugd Contes

personajului la o anumitd categorie social6. Detaliul focalizat, pasiunea pentru descriere constituie o altS inovatie a scriitorului. Fdrd acuitatea cu care el descrie obieite, strdpungdndu-le parcd, am avea noi oare viziunile sale?... Michel Butor spunea cI descrierile balzaciene sunt adevirate cllhtorii in lumea obiectelor, ca gi cum romancierul s-ar servi de o camerS, pentru a ne descoperi un univers, din toate unghiurile, hiperbolizAnd uneori uh cadru, aga 6u- se int6fripl6, de e'xemplu, in celebra pagini din Pire Goriot, prezentdnd cititorului pensiunea Vauquer. Textul acesta e cea mai bund ilustrare

grin (1831).
Fdrd

drolatiques gi piesele de teatru. Cititorul carc ar dori sI ajung[ la


in{elegerea acestei vaste opere ar trebui sd o parcurgi de la un capdt

pentru ceea ce Michel Butor

a numit Philosophie de l'ameublement, adicI o

predileclie a lui Balzac pentru

fiecirui roman, precum gi textul Avantpropos din 1842, in care Balzac iqi explicd intenfia: La socidtd frangaise allait Atre l' historien, je ne devais ?tre que le
citeascd atent prefafa

la altul gi, de asemenea, si

deteriorate, mdrturisind dpspre declinul personajelor. Intr-adevdr, in


pnizelie enormd, concentratd, lsugerdnd perfect caracterul

obiectele

,,catedralei" (trei sectiuni mari - Etudes de moeursphitosophiqubs-analy'tiques, prima dintre ele divizatd gi ea in qase cdr{i - Scines de la vie privde, de la vie de province, de la vie parisienne, de la vie politique, de la vie militaire et de la vie de campagne), sd mai amintim ci ceea ce face ca Balzac sd se bucure de o

si mai insisthm pe arhitectura interioard

,,tinerele inoxidabild" sunt gi temele sale favorite: cds[toria, paternitatea, banii, presa, viala Parisului etc.

,,mizeria fdrd poezie",

pensiunea Vauquer domnegte


o

secrdtaire.

proprietdresei,

este foarte important la Balzac,

De altfel, discursul-prefa{I

Vauquer. Fiecare obiect idescris evocd un cadru din

doamna

tAndrului din provincie plecat sI descopere mirajul Capitalei, cu speranla de a-gi face o carieri strdlucitoare, speranfd pe care o nutrise cdndva gi romancierul, atunci c6nd plr5sise regiunea natald Tours. Cu ocazia aceasta sE amintim cd o altd inova{ie spectaculoasb a romanelor balzaciene a fost recuren{a personajelor, reintdlnirea lor in alte istorisiri" nrocedeul dAnd consistentl ansamhlulrri

Unul dintre laitmotivele opereibalzaciene este destinul

lnlocmar ca la vlctor llugo, cu care este adesea comparat romancierpl, ca dimensiune a inovaliei. In prefald, scriitorul mediteazd asupra creafiei sale, a poeticii romanului, dar Si sd incerce o schimbare a statu'hrlui cititorului (intr-adevdr, tipul de cititor pe care il creeaz.d Balzac este acela de colaborator al
scriitorului, de interlocutor initiat al naratorului). propundndu-gi s[ prezinte o teorie

volv vllvg

Prin urmare,

autorul

nord de Balzac rupe traditia romanului 6are prefera subiecte din trecut-sau istdria personalit6tilor.'eroilor exceptionali (incI era tendinta in epocd de amiti2afisura lui Napoleon, dacd ne gdndini numai la Stendhal si Hu"eo). Iatdpd9alzac igi indreaptd privireanu spre p6,rsonIj[l
In prefala romanului lllusionspe-rdues Balzac igi expune clar viziunea asupra creafiei iale: chaque roian h'est
statuar, reglt dm comun, ci spre oamenii m5runfi de fiecare Vi,pe care ii intdlnegti pe stiadd, la Paris sau ir"i provincie.

Comediei umane oferd cititorului - neobosit ca gi el o vast6 panoramd a istoriei contemporane. observdnd si analizdnd, societatea francezd in &ire tr6ia; astfel, Hd-

cunoagterii - artele,istoria, morar,uiile, gtiin[ele, filozofii. Agadar,.romanul poate descri e ori ce, ired6 a Balzac, iir succesul de care 5e bucuri qi in.zileie noastre acest gen confirmd pe deplin aceastd Lredintd.
-

qu'yn.chapitre de la socidtri, pentru a concluziona in amtnfl tul text Av a n t -p ro p o s : L'immensitti d'uh plan qui embrasse i la fois l'histoire et.la critique_ de-la soiiete, I'analyse di ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise. ie crois. d donner d mon ouvraie le iitre sous lequei"il parait aujourd'hui: La Comedie humaine. Estcb ambiiieux ? I'est-.cy. q4e j.uste ? C'est ce que, l'ouvrage iermind, le public ddcidera. Unul dintre studiile critice, pornind de la aceastl conceplie romanescd, anuntatd-de Balzac insusi. se intituleaz[ sugestiv La Comddie inhumaine si aoirtine lui Andrd Wurmser. Astfel, cuBalzac, romanulievine ,,total", ,,ab_solut", pentru a prqlua nrimai doul dintre efitetele vehiculate de exege!1. In opinia lui Baudelaire Comedia umand este operi unui vi2ionar. Un vizionar care a vdzut necesitateh de a explora toate domeniile

perfect
pagi
i

a fost influenla mediului asuprl comportamentului dului .(c on ceptul,,m ilieu-, cri sensul Iui sociologic, apdrind prima oard la autorul Comediei umane, s1rie
ndiv^i

Un alt lucru pe care Honor6' de Balzac l-a intuit - intr-o epocd in care sociologia frcea abia primii

prima'datr in romanul'Le Piie Go;i;ii" i835).'Dupa statistica efectuatd de cltre Charles Lecour (l), autorul unei genealogii a personajelor balzaciend,'Comedia avarilia, dupd cum Haipagon umand numdrl 2209 personaje, dintre care 515 apar de rncarnase Irgura avarulur in mai multe ori, unele re-gdsindu-de in vreo treizeci de c5rli (precum Rastignac sau-Bianchon, cei doi eroi cu care s'e piesa lui Molidre. incheie romanul MoS Goriot). Exist[ numai cincisprezece Chiar dacl pentru cititorul modern, atAt de pragmatic gi cerli_qle cdror personaje. nu se regdsesc in altd parte... Din aceste personaje recurente Balzac realizeazd grlbit, descrierilb hii galza'c par adesea obositoare sau tipuri, care, in opinia lui, rezumd trdsdturi caracteristice tuturor celor care seaminl mai mult sau mai pulin (idei t run cJi o n eaz 6 in r o m anr r' tl?ir i, irTJ; :;'3 expuse in prefafa romanului Une tendbreusb affa'ire). admiiabild memorie a textului, surmontdnd nivelul Tipul este pentru Balzac dialectica generaluiui qi'a tradilional al ornamentalului. Autorul il intreabi adesea paiticularului - comme tous les jeunei gens..., comme pe cititor-' Vous vous rappelez la rue...? Vous savez loutes les villes de province..., commeloutes les rues l'histoire?... Este un mod de a capta atentia lectorului de Paris... sunt cdteva formule frecvent utilizate Dentru (al c[rui statut este dg interlocutor il naratorului), de a-i a sublinia caracterul tipic al lucrurilor, oamenilor, mbdiilor reimprospdta cuno$tintele deja achizitionate in leedturl sociale. Astfel, romanul lui Balzac devine unitatea in diversitate. Tipurile cel mai des intdlnite in c54ile lui Balcu personajele, sau de a i le imboedti pur si simplul z_ac sunt bancherii (Nucingen), comercianfii (Goriot, Naratorul, la rdndul sdu, evoi-ueaiaii operi lui Balzac. El este un narator omniscient care indeplineqte Grandet, Birotteau), iudeidt6rii. notarii iCiuchot). concomitent trei functii: narativd (acesta fiind rolul^orooriu- aristocralii vechiului fegim lMortsaui), jurnaligtit lAlonaet, zis al naratorului), c6municativl (naratorul se adres'eaz5 Nathan). Doi sunt idolii care ii fascineazd pe maioritatea eroilor frecvent cititorului) qi ideologicb (scriitorul transmite balzacieni: banii gi Parisul. Dacd bahii suht un fel de zeu cunogtinfe cititorului, un adevdrat uirivers enciclopedic: aceasta este o funcfie suplimentard, digresfvd, a modern, a$a se explicl idolatria, monomania pe care o aulorului). Uneori, desirierea'este intreruptd dJdigresiuni dezvoltd unele personaje ce nu mai doresc nimic altceva reflexive, ca gi cdnd Balzac ar vrea sd sprinl totufdesnre decdt sd posede bani, cdt mai multi bani (Grandet este orice fel de subiect. Cdnd rupe firul povestirii, autordl o eroul cel mai reprezentativ in acest iens, inrudit cu Hagiface intotdeauna cu dorinll de a imbogd{i'universul Tudose al nosiru sau cu Mog Costache din Enigfia epistemic al cititorului. Ca uir pdrinte devolat care ii aratl Otiliei). este $i el un mit modem, exploatat pentru prima tot ce qtie fiului sdu, ori ca uri maestru entuziast care isi -Pqrisll impaft5$e$te cunogtinfele cu generozitate discipolului sdri. oard de Balzac qi apoi de Zola. Honord de'Balzai este De aceea, scriitonil proce-deazd intotdeauni la o ampl6 primul care aratd metamorfoza acestei metropole, expunere a cauzelor, mai ales prin analepsl. adica niin insistdnd pe arhitectura modem[, pe mozaicul claseloi reintoarcerea in timp, conforri principiului cI putem sociale, dintre c.are se detageaii net burghezia Si cunoa$te prezentul prin trecut. Analepsa este clar detagati proletariatul. Ca qi Zola, dar indintea lui, Balza"c obserria crearea marilor magazine, a bdncilor, a societltilor pe de re.stul textului pi_in secvenfe de tipul: voici commbnt, voici pourquoi, telle etait l'histoiVe du pire Goriot'. acfiuni.. Un.enfer q-u'on aime - iatd iormula prin ca're completl, romancierul c ar acterizeazd maP.ia orasu u i. un dd s e miscd fe-de.alti parte,.la Balzac avem o analefsi fa[d. de alli scriitori, precum Marcel pioust, li card permanent oameni, interese, iri'tri si, 6ro i ebte indrdzndte. vise, a&ceri tenebroase... Dintreiri^ticii balzacieni, Rbanalepsa nu este decdtbartiald. Cat privegte modehil ndrativ balzacian,algoritmul ar ger Caillois este primul care a analizat Parisul ci mit - urmiIoru.l: un incipit totdeauna laborioi, rispunzdnd modern. Cuvintele-cheie ale imaginii Parisului sunt.Bafi pe indelete la intrebliile ,,cine?". ,,cdnd?", ,,undd?,,, acest blt I g n e. mo d ern e, I a byr i n the, goluffre, m o ns t re, p r is o n. inceput al romanului av6nd o vaioare de'hors-texte so- Parisul ca ora$ mitic'este cdm-puf de actiune unile sunt ciologique, care prezintd realitatea de la exterior la posibile toate experienlele (cain Educaiia sentimentald rntenor, concentric (metoda a fost preluatl la noi de a lui Flaubert). Balzac face chiar o teorie a strdzilor

llpse$te once respect pentru cur5fenia morald. La fel se intAmpli 9i cu locuinfa lui mog

desdvdrgire, dupa cum

4llllulltg

llUSglrLE UU

romanesc, o solida coerenfd interioard, iar, noua, cititoiitor, impresia cd avem de-a face cu figuri familiare, exact ca in via{a de toate zilele (procedeul fusese aplicat pentru

Grandet. personaiul car6 intruchipe'azI magistral

t"llfif

L2

(continuare in pag. 13)

'

c'Inoxidabila tinerefe"
l2)

----.{ .\ .\

(continuare din pag.

mercantile etc.

pariziene, cdrorale asociazd calitali gi defecte omenegti: astfel, existl strizi nobile, cinstite, hs-asine, muncitoreiti,

. 9l qlryp 4e b5taie este la Paris gi domeniul presei, jumaligtii fiind toli cinici, Iipsili de scrupule. Persoiraie ca Lousteau,- Blond_et, Nathan, Lucien de Rubempr6 1clr.o-q9a7e intr-un_fel de creuzet infemal, plin cu minciuni, invidii gi tradari. Iatd ce recunoa$te un ljersonai (Claude Vignon): Le jq!#wl est une boi,rtique'oi,t l'oi vend au public des paioles de la couleur dont il les veut. Ca si Flaubert, Balzac detesta iurnalismul. care DroDasa fort'e malefice de corup.fie gi,g-antaj, Cdt privegt6 pe Fiaubeit, pl considera una dintre fericirjle vie[ii lui aceea de a nu fi scris vreodatl intr-un ztar. . Cel mai frumos mesaj pe care ni l-a lSsat Balzac prin opera sa pare sd vin5 din cartea lui simbolic intitulatii, La P_eau de chagrin (1831): acolo eroii sunt consumali de flacdra pasiunii sair a geniului. Ei au de ales intre o viatd lWgA {ar sgqbldd, m-onotond qi una scurtS dar intensh, plind de realizdri. $i cum arta iere un devotament total, o muncd suslinutd, nenumdrate sacrificii, toate acestea scurteazd firuI vielii, dupE cum prelea fermecata din poveste se ingusteald'cu frecare adrinta imptinlta. Uirui pielii de gagri a fost trdit de cdtre Balzac insugi, care qi-a presimfit sfdrqitul rapid: intr-o scrisoare mdrtuiisegte: j'al peur d'avoir mangd beaucoup sur mon capi'lal. Ce sera curieux de voir mourir-jeune l'auteir de La i Peag de chagrin. (1834) , Intr-adevdr, Honord de Balzac, scriitor prolific . ai impetuos, mgale^ !d-n{r, la vdrsta de 5 I de ani, jre data de 20 septembrie l850,la cdteva luni dupl ce se clsdtorise cu misterioasa doamnd Hanska... Lh funeraliile sale, Victor Hugo psezenta omagiul marelui poet r cdtre m4rele prozator alsetolului al XIX-lea: " r Tous ses livres ne forment qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond, ofi I'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir (...) toute notre ciyilisation contemporaine ; livre merveilleux que le poDte a intituld comddie et qu'il aurait pu intitiler hiitoire, qui prend t.o.ules les formes et tois les styles (...), livie qui est I'observation et qui est l'imaiination. sui nr'odisu" le vrai, l'intime, le bourgeois," le trivial,' le'motdFiel. (...). Balzac -va droit,au 6ut. Il saisit corps d corps la soci4td moderne. Il arrache d tous qielque chose, aux uns.l'illusion, aux autres l'espdrrince I d ceux-ci ttn cri, d ceux-ld un masque. Il fouille le vice, dissique la passion. Il creuse Zt sonde l'homme, l''dme, le coeuti les entrailles, le .cerveau, I'abtme due chacun a_en soi (...) Sa vie a_dti courte mais pleini, plus reur plie que de purs. -d'oeuvres S-au, cum ar spune un critic din secolul al XX-lea, marile_personalitSli igi fturesc piedestalul, pentru ca viitorul sI desivdrgeaici statuia.-Si azi. in orice colt al lumii, in fiece casl ile iubitor de liteiaturd, ai toate gans'ele s.5 gisegti,mlcar_un volpm din opera lui Balzai (oare
.

{egeaba Mircea Eliade igi populase nop{ile cu personajele Lomectrct umane, dormdu-$t o lecturd integrald a ei?)...

ffi

Paris, Librairie philosophique, Vrin, 1966, pp. 8-9

ages

dans /a comedic humainc,

13

iAr !r
SYNTHESE LITTERAIRE

{i,,'
i,

/*.1--'-l 4

:r---+ I t-

t,.c. - " . (/ l. -,*


-

\i

La d,escriPtion dans le roman


poser ir p ropos e _d l? r1E dans Ie r6cit romanesque' c [e statut de cette descnp' *..t".ii"i'ttlttoire du roman doir tout Ie genre des perspectition, en se modifiant' va ouvrir ves formelles nouvelles'

i:

ry:t:t fl'fi I:l

3, DescriPtion
il;;i;il'

ou destruction ?
sur le roman contemporain s5.iustifie
en

Jll;'"TT'::

Cette remarque 6volution n'rin.nt olus que I'on peut remarquer une : de la fonction de la description

les "-ancie'ns" 1. Une fonction ornementale' Chez les 6crits de Boileau comme en t6moignent par exemple

Di
de lz

Il' Ii'
1. ReP6rage de la descriPtion
Pourlelecteurd'unroman'quelqu'ilsoit'ladescription de rnunet" visuelle' i un double ,"'*#'".Gneral
titre
d'un , D^tccorie souvent elle est situ6e dans I'espace ou rupture une qui constitue limit6 ,"i.n*oiJ..herent et du r6cit' Xn" p"rul" dans le flux
:

:::: Par rapport au degr6 :ffiffi:l";"i;r"t ir lui[;;;vre' est a-ssign6 une fonction essenXoilJ;;iation, tieltement.*T:38

oJui't,"] iu a"'Li ption

* 1']'""*:::t"::I':

l'enc le di.
trdfo

der
I-e

tatia
D'aL

ce s'attend i ce Purc" que ce mme lecteur 'que Iui donne i voir un lieu' un montre' lui f;;.;;;;e

2.

rdap sur l s'6lc

d6cor ou un Personnage' peut Ctre consid6r6e comme En ce sens la description d la fois comparecit du r;;;;;;;lltEs 'o*un"'q.,"' dialogue ou le le que telles d'auires ir $;:;;;;;';ble on- pou rrait encore' ffi;"JJ.:: ;lis schi:;-natiquement
dire oue le

d6ctit s'oppose

H;;;; ::":""h;ft ;pr6sentative k*" au r6cit (ou di6gdse)'

a"n. a"

la

narration' ou' si I'on veut encore'

au

r6cit' que la descri.ptiort

se

(mimdse)ta distingue du flux

1. Vi
gdndt d'un t

foum

2.

La Tro

2. Ambiguit6s

de la descriPtion

narration/des' Toutefois, on le sent bien' si l'alternance la d]'s!n$ion romanesque' r6cit du .r';il; ";;:;;,titutiu" est d'abord une distinction th6orique )]!'r"-,,.--.arlit6s l'epreuve des textes' A

::ilTJJ'ffiei'" '"Lt''''e" i il:i#,#;;,i;l*::""i:;i.',';:;iiiff esPaces ls(


ir l'6vidence ces descriptifs pour s'insinuer

narration. "'in;iJ'rr*ort

deux facteurs
:

Jans'le champ mme de la ' , r perturbation' cnnr a js ----L-.i^^. sont

i:'XHl"$Jl1:

d6butait^dans^le Paj tourtes et les nougats. Comme it au,o t"io"e r"t.h6ses ; et il apporta' lui-mme' """lli Po'lsse,r,desc-l1lt-^.1,i", une pidle mont6e qui i:.iJJ.;e,"n un cair6 de iarton bleu figurant.un.r .olonnades et.stat:"t:: 9:^"li^: d'6toiles en papier d.or:; P s.ll::: d-"*s.l5 6tage un,donjon "" '".ond angelique'.amanot en ;;;;es roiifications

. On avait 6t6 chercher un patissjer

Y.vetol

P:ll

!t

t::i

"r".in'q."i ffi:i;ffiil.ontt'tte"t

;;'i;;;;; ;;;"; il:il:";:',";;;;;";;;;;;"s.s:


;h;;;;; ;;;;;;ti;

er enfin, sur ra

pr

prendre en consid6ration

##',ne;i",1;,qui6tait'T;'"'-'1",1:1"-."^:]:JiJ:l et des bateaux encco"


des lacs de confiture de noisettes' on voyait un petit Amour'

point de vue' Qui voit ? 1. La notion fluctuante de le narrateur' l" personnaie' Ie L'auteur, ? l:::"" Oui d6crit

i;::,';.;3:il,l"Tfil}i:i: ;H#"il,;;;i:i:qlifl Bovary\votr P' +s


l,ladame

:;;;;;;;;u

)llll lrur,t"i'..-i'ieait"

point de vue'descriptif' toute rassembl6e q"" fait Flaubert du pronom notts'

naturelle' en termines par deux boutons de rose au sommet. boules,

t"il e'ur Je chocolat, dont les deux poteaux guise


Les ' noyY:at:l
ie

oi'."-T.1."t

entre le temps du 2. Les interfErences constantes Si Balzac se plait ,eiri Ii r"'i.-ps de ta description'

sro -00' qui vova nt #;;' ;;'del,-,ne"I -q:i'l"S; oett"' leurs maitres ont exacerb6 cette
r

4. contre Ia n reproducti6ll r"'

:'"**;.';,"'L i;,i:m **;:;:, vv' 'Lv' e'-" du r6cit jusqu a tatre


ilffi:I'i"
corps avec o. 195).

g:::

il-;;;;;r" i"i..." irto.;,

Ds mme cription participer d.u temPs r "'al:^ I^".::;';,1.-l-" le r6cit lui-meme (voir lui, jusq' u oe'"nir purfois

;il'il' lil;; Lii"tirr.*


o,:

f-Jre paradoxalement de

destruction de l'tre t:d" l.:?::; a""''"-pie'"ntution Pour un nov q"e. aLr"n;ube-Grillet Ecrivait ainsi dans
rcman, en 7968
:

ou de sisnifi cadonn

! *:::H::T

' o".l i or] rien oe les nouve-aux ..[fi["'1"rf . t"-n, i.tutit" Sartre et " il'L*"" .".,"ttporain (depuis plus en plus I'emploi d,u ere:";;H,;;i';;iiregi" aL rL temps' ou' s'effectue^le plus :H:':,i,-t qiir "iui"t' a' de la narration et de ;Ii]ffiJrie;;conlot'ction temps
celui de la descriPtion'

Ia descrip-tion est f" roman modeme' le temps de se passerait' Et si

::i,i::'

l'

:1,'::r,,'

flt"J

i*. n*i [::l lxl

::ii::::.x1":.:m,il,#11"',i,ii\""i,*l"u'ff les lisnes' i les rendre


#;;";t;;;ilbrouiller 'fr".tiUf"t, i les faire disparaitre totalement"' '

442

lrt
i I /'\

\/ 1"y'
SYNTHESE LITTERAIRE

\J}

La Com6die humain e : Histoire et structure


1. Dates et chiffres
ta29
I 830
Les Chouans, premier roman paru sous la signature de Balzac Apparition du titre , scBnes de la vie priv6e ,. Balzac travaille par ailleurs contes philosophiques,

des * romans et

Invention du principe du retour des personnages qui sera mis en ceuvre a partir du Pire Goriot (1834-35)

I 834

Conception de l'organisation d'ensemble de l,ceuvre en trois grandes masses : meurs, Etudes philosophiques er Etudes anatytiqies (voir ci-dessous Ia Iettre i Mme le Hanska du 26 octobre 1834)

ltyaes

r 835

Balzac songe a Etudes socr'ales comme titre g6n6ral de son

euwe

ta42
ta45

II adopte fe titre de La Comddie humaine et r6dige son Avant-Propos,

oi

il en justifie l,organisation
:

ou de simples projets

Balzac dresse le * catalogue , complet de sa com1die telle qu'i! la co;lqoii 4ans sa rotaiite 13J romans-.e--t prEs de 4 0Ll0 personnages. Mais 46 ouvrages resteroni i I'6tat d'esquisses

1848

Publica,tion d'un tome suppl6mentaire dela Com1die humaine contenant Le Cousin pons et La Cousine Bette

2. Un document
Le 26 octobre 1834, Balzac adresse d son amante, Eve Hanska, une lettre qui contient et explique tout le syst\me de I'euvre alors en pleine gestation et notamment sa
Puis, aprEs les eibfs et les causes, viendront les Etudes analytiques dont fait partie la Physiologie du mariage, car aprds les effets et les causes doivent se rechercher les pincipes. Les rneurs sont le spectacle, les causes sont les coulisses et les machines. Les principes, c'esl I'auteut; mais, i mesure que I'ceuwe gagne en spirale les hauteurs de la pens6e, elle se resserre et se condense. S'il faut vingt-quatre volumes pour les Etudes de meurs, il n'en faudra que quinze pour-les Etudes philosophiques;iln'en faut que neuf pour les Etudes analltiques. Ainsi, l,homme, la soci6t6, l'humanitd seront d6crites, jug6es, analys6es sans r6p6titions, et dans une ceuwe qui sera comme les lvlille et une Nuits de l'Occident. Quand tout sera fini, ma frladeleinet gratt6e, mon fron_-

distribution tripartite :

gigantesque seront, sinon parachev6es, du moins superposdes, et qu'on pourra juger de la masse. Les Etudes de meurs repr6senteront tous les effets sociaux sans que ni une situation de Ia vie, ni une physionomie, ni un caractEre d'homme ou de femme, ni une manidre de vivre, ni une profession, ni une zone sociale, ni un pays franqais, ni quoi que ce soit de l,enfance, de la vieillesse, de l'8ge m0r, de la politique, de Ia justice, de Ia guerre, ait 6t6 oubli6. Cela pos6, I'histoire du cceur humain trac6e fit a fiI, I'histoire sociale faite dans toutes ses parties, voilir la base. Ce ne seront pas des faits imaginaires : ce sera ce qui se passe partout. Alors, la seconde assise est les Etudes philosophiques, car aprEs les effefsviendront les causes. Je vous aurai peint dans les Etudes de meurs les sentiments et leur jeu, ia vie et son allure. Dans les Etudes phitosophiquei je dirai pourquoi les sentiments, sur quoi la ie; quelle est li partie, quelles sont les conditions au-deli desquelles ni la soci6t6 ni I'homme n'existent ; et, aprEs I'avoir parcourue (la so. ci6t6), pour la d6crire, je la parcourrai pour la juger. Aussi, dans les Etudes de meurssontles individualit1stypis6es ; dans les Etudes phitosophlques sont les fpes individualis6s. Ainsi, partout, j'aurai donn6 la vie : au type, en I'individualisant ; d l'individu, en le typisant. J'aurai donn6 de la pens6e au fragment ; j'aurai donn6 i la pense la vie de l'individu.

Je crois qu'en 1838 les trois parties de cette @uvre

d6bamass6es, mes derniers coups de peigne donn6s, j'aurai eu raison ou j'aurai eu tort. Mais aprEs avoir fait la posie, Ia d6monstration de tout un systeme, j'en ferai la science dans I'Essal sur les forces humaines. Et, sur les bases de ce palais, moi, enfant et rieur, j'awai- trac6 l'immense arabesque des Cent Contes.

ton sculpt6, mes planches

drolaiques2

Bauac, CoresP o n d a n c e (7 834)

I . Allusion it la cdldbre dallse de Paris qui ne sera achevie, elle aussi, qu'en 1842 !

2-UBahac Publiera en fait trois dizaines deContes en t 832, 1833 eI

l/

r't'

MESURE ET DEMESURE

Tronr-Propos de 1842
dote.d,un

d,

La Cornddie huntaine

La Com6die humaine, Balzac la bmps qu.,il cngisit c9t11 son @uvfe te titre d'finitif de En 1842, en meme r.Faire l'inventaire de Ia soci6t, sttucture; la et en iustifie Avant-propos quii en'd1crit tes ambitions
Est-ce

fiiriii;V!;;ii;r:nlit;:r"iffifx:t:::n!::;:,;::#?';'::i'r;:Y:H';t:E:;:: imbitieux ? N'est'ce que iuste ?--. Le public ddcidera'' pourtan ..*La Lom6die humaine.
h.site

ir trois ou Comment rendre int6ressant le drame une So" nuatre mille personnages que pr6sen'l-e . philo' poEte' au au fois i la plaire .'i?iJi .ornrn"nt
sophe et aux masses qui veulent

immense assemblage de figures, de passions

la po6sie et

la

dl6v6nements. Enfin-, aprEs avoir cherch6, je ne dis pas trouv6, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas m6diter sur les principes naturels et vo.ir en quoi

.et

'^ !""."r"it I'importance et la po6sie de cettehistoire moyen d'ex6cuir.*r, itr,"uin, je ne voyais aucunles celeDres
,o

,hilosophie sous de saisissantes images

/ Jl

Je

ies Soci6t6s s'6cartent ou se raPprochent de la rdgte 6ternelle, du vrai, du be.au ? Malgr6 l'6tendue des

tion : car, jusqu'ir notre 6poque', -plu1 un ou .oniurrt avaient d6pens6 leur talent d cr6er

a"r* p"r.onnages typiques, ir peindre une face


la vie. Ce

de

pr6misses, qui pouvaient 6tre i elles seules un ouvrage, I'ceuvre, pour etre entiEre, voulait une conclJsion. Ainsi d6peinte, la Soci6t6 devait porter avec elle la raison de son mouvement ["'l'

fut avec cette pens6e que je lus les ceuvres 1. Walier Scott, ce trouveur (troude Walter Scott gigantes,Cre) moderne, imprimait alors une allure appel6 injustement de'composition genre ; ;"

Que oo -- dira-t-on de moi ce gu'ont dit mes 6diteurs :

En voyant tout ce qui reste ir faire,

peut-etre

rs '- secondaire --Ouoiq,.,.,[...1.

;"

pour ainsi dire, 6bloui par ia f6condit6


d

lui-meme et toujours original, je ne fus-pas.d6-ses talent dans I'infinie f6r6, carie trouvai la raison de ce plus zo vari6t6 de la nature humaine' Le hasard est le n'y il f6cond' pour tre : monde orand romancier du

,rrprenirte de Walter Scott, toujours semblable

I qu'i l'6tudier. La Soci6t6

franqaise allait 6tre

dressant l'inventaire des vices et des vertus' en 2l rassemblant les prin-ipaux faits des passions' en peignant les caractdres, en choisissant les evenel,eits principaux de la Soci6t6, en composant des types par la i6union des traits de plusieurs caractEarriver d.6crire rls homogenes, Peut-Ctre pouvais-je -oubli6e des 3o l'histoire Par tant d'historiens, celle mceurs. Avec beaJcoup de patience et de courage' je r6aliserais, sur la Fiance, au xlx' sidcle' ce livre qr. nou, regrettons tous, que Rome' Athdnes' Tyr' Memphis, la-Perse, l'lnde, ne nous ont malheureu:s serne'ni pas laiss6 sur leurs civilisations et qu'ir l'instar de l'abb6 Barth6lemy, le courageux et patient Monteil avait essay6 pour le Moyen Age, mais sous une forme Peu attrayante' Ce travail n'6tait rien encote' S'en tenant ir cette 40 reproduction rigoureuse, un 6crivain Pouvait devenir heuieux, paiient ou courageux des types humains' le conteuides drames de [a vie intime, I'arch6ologue du mobilier social, le nomenclateur des professions' 45 I'enregistreur du bien et du mal ; mais, pour m6riter

l'historien, je ne devais etre que le .secr6taire'

En

un peintre plul ou moins fidEle, plus ou

moins

choses que je le suis depuis que j'ai entrep,ris cet je effroyabie libeur. i'ai eu ceci pour rnoi, .doni de talents grands plus les que Dieu, or -- rends grdce i que les plus beaux caractEres' que de cette 6loque, sinceres amis,'aussi grands dans la vie publique' m'ont serr6 la main en me disant : - Courage ! Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces amiti6s' que 70 des temoignages donnEs qd et ld par des inconnus' m'ont soutenu dans la carridre et contre mol-meme qui et contre d'injustes attaques, contre Ia calomnie d6couragement le contre poursuivi, si souvent m'a et contre cette troP vive esp6rance dont les paroles zr soJprises pour celles d'un amour-propre excessif ? J'avais r6solu d'opposer une impassibilit6 stoique aux attaques et aux injures ; mais, en deux-occaiions, de l6ches calomnies ont rendu la d6fense n6cessaire. Si les partisans du pardon des injures 80 regrettent que j'aie montr6 mon savoir en fait d'escrlme litt6raire, plusieurs chr6tiens Pensent que nous vivons dans un temps oil il est bon de faire voir que le silence a sa g6n6rosit6 ["']' L'immensit6 d'un plan qui embrasse ?r la fois 85 I'histoire et la critique de la Soci6t6, I'analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m'autorise' ouvrage. le titre sous lequel 1" arois , ir donner i mon if pa.uii aujourd'hui : La Comddie humaine'Esl'ce ambitieux ? N'est-ce que juste ? C'est ce que' l'ou90 vrage termin6, le public d6cidera' B,quac, Avant-ProPos de 1842

Oi", vous prdte vie ! Je souhaite seulement de n'6tre oas aussi tourment6 par les hommes et par les

les

devais-j-e put 6tudie, les raisons ou [a raison de ces effets iociaux, surprendre le sens cach6 dans cet

6i-oges que

doit ambitionner tout artiste'

ne

de nombreux 1 Poerc et romanci er dcossais ( I 77 1' 1 832), auteu r romans historiques (voir P- 1 77)'

217

Point de zswe

et

focalisation
3. La focalisation
i
externe

Qui voit les objets, les Ctres ou les actions qui nous sont raoDorts par le r6cit romanesque ? Cette question en

narratives que I'on peut d6crire en examinant ce qu'on aooelle Ie polnt de vue ou la focalisation (comme on ouil" du foyer, d'un objectifphotographique) propre i ces
situations. Trois cas peuvent se pr6senter
:

urrur"n." simple recouvre en fait plusieurs situations

Dans ce dernier cas, la r6alit6 d6crite est comme r6duite ses apparences ext6rieures et Ie lecteur maintenu dans l'ignorance de I'identit6 des tres ou du sens des actions. TrEs favorable au d6ploiement du r6cit policier ou d'aventures, ce point de vue est aussi utilis6 par le romancier quand il souhaite maintenir durablement I'interrogation ou le soupqon sur un personnage et son comportement.

1. La focalisation z6ro
le point de vue, tant il est vasle ou 4qg!!\2!e. On parle i ce propos de narrateur omnisclent, puisque celui qui ratonte (et qui se confond souvent avec I'auteur) a une vue d'ensemble de l'espace, du temps et de I'action romanesque qui exc6de de beaucoup celles qu'en ont les divers Dans ce cas, il est impossible de ddterminer pr6cis6ment

Exemple : , Vers trois heures de I'apris-midi, dans le mois d'octobre de l'annde 1844, un homme 6gd d'une
soixantaine d'anndes, mais a qui tout le monde elt donnd plus que cet Age, allait le long du boulevard des ltaliens, le nez d la piste,' les lvres papelardes, comme un ndgociant qui vient de conclure une excellente affaire, ou comme un gargon content de lui-mme au sortir d'un boudoir. ' . Balzac, d6but du Cousins Pons
On r6sumera cette situation, oi le narrateur en dit moins que n'en sait le personnage, par Ia formule :

personnages. Dans La Comddie humaine, Balzac, auteur omniscient par excellence, use trCs souvent de ce point de vue quasi . divin ,.

Narrateur

<

Personnage

Exemple : , Le maitre de Nemours, pour nous seruir de l'abrdviation usitde en beaucoup de pays, portait une veste de chasse en velours vert bouteille, un ample gilet jaune en poil de chiwe, dans la poche duquel on apercevait une tabatiire monstrueuse dessinde par un cercle noir. A nez camard grosse tabatiire, est une loi sans excePtion. , Honor6 de Balz:,c, Jisule |lirouet
On r6sumera ce cas de figure par la formule
:

Narrateur

>

Personnage

2. La focalisation interne
Dans ce second cas, qu'affectionnent des romanciers comme Stendhal ou Flaubert, le foyer de perception de
l'univers du roman est situ6 dans le regard ou la conscience d'un des personnages. Le narrateur ne raconte donc que ce que voit ou ressent ce personnage-tmoin subjectif.

Exernple : , Une jeune femme, en robe de mdrinos bleu gamie de trois volants, uint sur le seuil de la maison pour recevoir lr1. Bovary {.-.J. Ce qu'elle avait de beau, c'dtaient les yeux : quoiqu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs A cause des cils, et son regard arrivait franchement 6 vous avec une hardiesse candide. , Gustave Flaubert, /vladame Bovary Si I'on peut r6sumer cette situation par la formule Narrateur

Personnage

on notera toutefois qu'il peut y avoir glissement, au fil du r6cit, de la focalisation d'un personnage i un autre. C'est pr6cis6ment le cas de l4adame Bovary, oi les chapitres du
debut et de la fin sont vus par les yeux de Charles, alors que

tout le centre du roman I'est par le regard d'Emma. C'est encore plus wai des { romans par lettres ,, comme Les Liaisons dangereuses, oir il y a autant de points de vue internes au r6cit qu'il y a d'auteurs des lettres.

pour

Gravure de Dubouchet, I884, .Le Rouge et le Noir, Paris, B.N. 197