Sunteți pe pagina 1din 1

r,f]*fI

2.1'

tabeluiui

Tipul
1.
d-e bazd,

irtiiizat.c la intocmilea, desetelor de constluclii sil}t, conlorrlt


b se alege i:r fuuclie de m5,rimea qi natura clesenului intre
:

Grosimea

rnm.

Ciasa d.e glosime se sirnbolizeazd, lrrintr-o cifr6 asifel linia groas;, (b) priu cifi'a 1;

- linia mijiocie (aplorimativ b/2) plin cifla 2; - Iinia su'b!,ile (apro$mativ h/ ) prin cifra 3.
Tipul iiniei

Tabelul
Destinalia

Contururi de secliune, tabele, chcnare pentru dcsene

mijlocie (Cr) Continui


(C)

Contururi si muchii vizute in vedcri gi scctiuni

sublire (Cr)

t"n.tr".tii g""met.fu Lirrii de cote, ]inii ajutdtoare de coti, ha$uri, a-re de goluri la u;i ;i ferestre, linii de rcferire sau dc iudiEalie pentru cote, noteri sau observalii sclise pe dc-

Curbe cie nivel principale

sen, contururi de secliuni rabitute Curbe de nivel curente

sublire cu zigzag (C.)

-1-rA-

Linii.de rnpturi gi intreruPeri

sublire ondulati

(C3)

Linii de rupturi gi intreruperi


Contururi $i muchii'hcopeiite cle attri ilcmchtc

mijiocie (ti) subiire (I{') mijlocie Ir)


Linie-punct (P)
sub{

PIrti situate in fala planului

de seclionarc

Orice {el de axe, cu exceplia axelor indicate Ia

Cr$?.

ire (Pr)

Axcle geomtitrice ale


Tlasee de sectrionare Linii de intrerupere'

piese)or

Se pot utiiiza ;i alte tipuri delinii, cu obligalia si se specificc pe desen semnificalia 1or. 2 I-iniiie-punct incep ;i ie terrnini cu s.gmei-rtc de linie ; intretiierea liniilor-punct se lace numai prin

oBSER\'-{TII

segtncnte.

COTARE

3.1 8.1.1

Reguli generale

Prin cotarea unui rlesen de coustruclie se inlelege inscrierea in acel rlesen a rlimensiunilor: parliale ;i iotale, necesare peutt'u determinarca frecis[ ;i clard, a tuturor eleruentelor
replezentate.

suplimentare pentru pe clesen nu poat-e direct[ Ifdsurarea d.eterminarea dimensiuniior elementelor reprezentate. ce urmeazd' afi ale elementelor necotate clim6nsiunilor seryi d.rept bazl pentru deterrninarea
Cotarea treltuie fLcui;i,

in'a;a

fel incit s[ nu fie nevoie d.e calcule

executate.

3.1.2

gi73-82, iar a celor clin betou Ootarea constlucliilol metalice se face confor.lrr STAS qi beton armat Gonform STAS E55-79.
Scrierea cotelor se face conform STAS 1E6-74'