Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAIEI NA IONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. ............ la OMEN nr. ............ din .....................
CURRICULUM
pentru
CLASA a XI-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2:
OPERATOR LA MAINI CU COMAND NUMERIC
Domeniul de pregtire de baz: MECANIC
Domeniul de pregtire profesional general:
PRELUCRRI LA RECE
Aria curricular TEHNOLOGII
2013
1
AUTORI:
Melania Filip
prof. dr.ing., grd.I, Colegiul Tehnic Mircea Cristea,
ra!o"
Diana Ghergu
prof. ing., grd.I, Colegiul Tehnic Energetic, ucure!ti
Camelia Ghe(u
prof. ing., grd.I, #iceul Tehnologic $fantul %anteli&on,
ucure!ti
COORDONARE C.N.D.I.P.T.:
ANGELA POPESCU - inspector de specialitate
'
PLAN DE NVMANT
Clasa a XI-a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular Tehnologii
Calificarea: Operator la mayini cu comand numeric
(o&eniul de preg)tire de *a+), MECANIC-
(o&eniul de preg)tire profesional) general), %.E#/C.-.I #A .ECE
I. Pregtire practic
Modulul I. Precizia de prelucrare pe MUCN
Total ore, 280
din care #a*orator tehnologic 101
Instruire practic) 121
Modulul II. Tehnologii de prelucrare yi SDV-uri pentru MUCN
Total ore: 175
din care #a*orator tehnologic 101
Instruire practic) 20
Modulul III. Elemente de programare
Total ore, 280
din care #a*orator tehnologic 101
Instruire practic) 121
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an
II. Stagiu de pregtire practic - CDL
`
Modulul IV. Documente de eviden( a activit(ii
Total ore: 110
din care #a*orator tehnologic 3
Instruire practic) 110
Total ore/an 30 ore/sptmn x 5 sptmni/an 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 885 ore /an
Not:
1. Orele de la*orator tehnologic !i orele de instruire practic) se pot desf)!ura at4t 5n
la*oratoarele !i atelierele unit)6ii de 5n")6)&4nt, c4t !i la operatorul econo&ic7 institu6ia
pu*lic) partener) pentru preg)tirea practic).
'. $tagiul de preg)tire practic) C(#
8
se reali+ea+) la operatorul econo&ic7 institu6ia pu*lic)
partener)9 pentru a r)spunde ne"oilor anga:atorilor din sectorul IMM, stagiul de preg)tire
practic) poate fi organi+at !i 5n unitatea de 5n")6)&4nt, confor& cadrului legal 5n "igoare.
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
;
UNITI DE COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE
TOLERANE I ABATERI DIMENSIONALE
CONTROLUL PIESELOR PRELUCRATE PE MAINI UNELTE CU COMAND
NUMERIC
PRELUCRRI PRIN ACHIERE PE MAINI UNELTE CU COMAND
NUMERIC
SCULE, DISPOZITIVE I VERIFICATOARE SPECIFICE MAINILOR
UNELTE CU COMAND NUMERIC
ELEMENTE DE PROGRAMARE A MAINILOR UNELTE CU COMAND
NUMERIC -STABILIREA ORIGINII COORDONATELOR
CITIREA DOCUMENTELOR DE EVIDEN A ACTIVITII
<
Modulul I: PRECIZIA DE PRELUCRARE PE MUCN
1. Not introductiv
Modulul ~ Precizia de prelucrare pe MUCN face parte din preg)tirea practic)
necesar) do*4ndirii calific)rii profesionale Operator la &a!ini cu co&&and) nu&eric), clasa a
=I3a, in")6)&4nt profesional de ' ani !i are alocat un nu&)r de 280 ore/an, confor& planului de
5n")6)&4nt, din care,
laborator tehnologic 3 105 ore
instruire practic - 175 ore
Modulul nu este dependent de celelalte &odule din curriculu&.
Modulul Precizia de prelucrare pe MUCN "i+ea+) do*4ndirea de co&peten6e
specifice calific)rii Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric), 5n perspecti"a folosirii tuturor
achi+i6iilor 5n practicarea acestei calific)rii !i7sau 5n continuarea preg)tirii intr3o calificare de
ni"el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Toleran(e yi abateri dimensionale
12.1. /tili+ea+) ter&inologia de specialitate
12.2 Calculea+) di&ensiunile li&it)
12.3. Identific) tipurile !i "aloarea a*aterilor
12.4. Calculea+) c4&pul de toleran6)
Controlul pieselor prelucrate pe mayini unelte cu comand numeric
17.1. Aplic) pre"ederile planului de control
17.2 Aplic) pre"ederile docu&entelor de control
17.3. >erific) concordan6a dintre planul de control !i desenul de execu6ie al piesei
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI: PRECIZIA DE PRELUCRARE PE MUCN
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Utilizeaz terminologia de specialitate
Infor&a6ii specifice din docu&enta6ia tehnic), cote, a*ateri
di&ensionale, de for&) !i po+i6ie reciproc) a suprafe6elor, &aterialul
reperelor, rugo+itate, trata&ent ter&ic, condi6ii tehnice9
Ter&inologie de specialitate, c4&p de toleran6), ale+a:,
Ar*ore.
Interpretea+) infor&a6iile din
docu&enta6ia tehnic)9
/tili+ea+) ter&inologia de
specialitate.
Interpretarea infor&a6iilor
cuprinse 5n docu&enta6ia tehnic)
pentru a calcula ca&pul de toleran6)9
/tili+area ter&inologiei de
specialitate.
Rezultatul nv(rii 2: Determin dimensiunile limit, abaterile edimensionale, cmpul de toleran
Tipuri de a*ateri, de for&) !i de po+i6ie9
Metode de &)surare, &ecanice, optice, electronice9
Mi:loace de &)surare, rigle de "erificare, rigle cu &uchii
acti"e, rigle cu suprafe6e acti"e, cali*re optice, traductoare
electronice9
(i&ensiuni li&it), di&ensiuni &axi&e, di&ensiuni &ini&e9
(i&ensiuni efecti"e, "alori o*6inute prin &)sur)ri directe ale
pieselor9
#inia +ero, linia de referin6)9
A*ateri li&it) , a*aterea superioar), a*aterea inferioar)9
C4&p de toleran6)9
Tipuri de a:usta:e9
Inscrierea toleran6elor.
Identific) tipurile de a*ateri9
/tili+ea+) &etode !i &i:loace
de &)surare a a*aterilor de for&) !i
po+i6ie9
Explic) no6iunea de di&ensiune
li&it)9
Calculea+) di&ensiunile
&axi&e !i &ini&e 5ntre care poate
"aria di&ensiunea efecti")9
Calculea+) a*aterile li&it)9
Indic) linia de +ero9
Calculea+) c4&pul de toleran6)9
/tili+ea+) si&*olurile
a:usta:elor9
?nscrie toleran6e pe desen.
Identificarea tipurilor de a*ateri de
for&) !i po+i6ie9
(escrierea &etodelor !i
&i:loacelor de &)surare9
Explicarea no6iunilor de
di&ensiune li&it) !i di&ensiune
efecti")9
Indicarea liniei de referin6)9
(eter&inarea a*aterilor
superioare !i inferioare9
Calculul c4&pului de toleran6).
Rezultatul nv(rii 3: Realizeaz planul de control
Indice de lucru, specifica6ie din planul de control9
@rec"en6a de control, periodicitatea aplic)rii controlului
indicat) in nor&ele tehnologice de lucru.
>erificarea se&ifa*ricatelor, "i+ual), di&ensional)9
Aplic) indicele de lucru9
.espect) desenul de execu6ie9
Corelea+) indicele din planul
de control cu docu&enta6ia
Interpretarea specifica6iei din
planul de control9
Interpretarea cotelor efecti"e9
Aplicarea frec"en6ei de
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
A
>erificarea calit)6ii pieselor prelucrate, "i+ual, cu &i:loace !i
dispo+iti"e de control9
>erificarea cotelor , &)surarea cu &i:loace de &)sur),
"erificarea cu dispo+iti"e de control, "erificatoare specifice9
Concordan6a dintre planul de control !i desenul de execu6ie al
piesei9
(ocu&enta6ie actuali+at), &odific)ri 5n desenul de execu6ie9
Instru&ente !i &i:loace de &)sur) !i control adec"ate pieselor
prelucrate pe &a!ini unelte cu co&and) nu&eric)9
>erificarea cu dispo+iti"e de control specifice prelucr)rii9
Inregistrarea pieselor, starea !i aspectul suprafe6elor
prelucrate9
Aprecierea "i+ual), cu etaloane, 5n confor&itate cu
instruc6iunile tehnologice9
(iri:area pieselor neconfor&e.
actuali+at)9
Identific) cotele efecti"e9
.espect) frec"en6a de control9
>erific) se&ifa*ricatele9
>erific) calitatea pieselor
prelucrate9
>erific) cotele pieselor.
control indicat)9
Anali+area "i+ual) !i
di&ensional) a se&ifa*ricatelor9
/tili+area &i:loacelor,
"erificatoarelor !i dispo+iti"elor de
control9
.eactuali+area docu&enta6iei
tehnice in confor&itate cu indicele
planului de control9
@or&ularea conclu+iilor
controlului.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
2
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
B
4. Con(inutul formrii
Con6inutul for&)rii este suportul !tiin6ific al cuno!tin6elor !i deprinderilor care spri:in) ele"ul 5n
do*4ndirea re+ultatelor a!teptate.
%entru &odulul Precizia de prelucrare pe MUCN , te&ele care "or fi a*ordate, sunt ,
Tema 1. Terminologie de specialitate
Infor&a6ii, cote, a*ateri di&ensionale, de for&) !i po+i6ie reciproc) a suprafe6elor,
&aterialul reperelor, rugo+itate, trata&ent ter&ic, condi6ii tehnice
Ter&inologie de specialitate, c4&p de toleran6), ale+a:, ar*ore
Tema 2. Abateri dimensionale yi toleran(e
Tipuri de a*ateri, de for&) !i de po+i6ie
Metode de &)surare, &ecanice, optice, elecronice
Mi:loace de &)surare, rigle de "erificare, rigle cu &uchii acti"e, rigle cu suprafe6e acti"e,
cali*re optice, traductoare electronice
(i&ensiuni li&it), di&ensiuni &axi&e, di&ensiuni &ini&e
(i&ensiuni efecti"e, "alori o*6inute prin &)sur)ri directe a pieselor
#inia +ero, linia de referin6)
A*ateri li&it) , a*aterea superioar), a*aterea inferioar)
Ca&pul de toleran6)
Tipuri de a:usta:e
Inscrierea toleran6elor
Tema 3. Planul de control
Indice de lucru, specifica6ie din planul de control9
@rec"en6a de control, periodicitatea aplic)rii controlului indicat) in nor&ele tehnologice
de lucru.
>erificarea se&ifa*ricatelor, "i+ual), di&ensional)9
>erificarea calit)6ii pieselor prelucrate, "i+ual, cu &i:loace !i dispo+iti"e de control9
>erificarea cotelor , &)surarea cu &i:loace de &)sur), "erificarea cu dispo+iti"e de
control, "erificatoare specifice9
Concordan6a dintre planul de control !i desenul de execu6ie al piesei9
(ocu&enta6ie actuali+at), &odific)ri 5n desenul de execu6ie9
Instru&ente !i &i:loace de &)sur) !i control adec"ate pieselor prelucrate pe &a!ini
unelte cu co&and) nu&eric)9
>erificarea cu dispo+iti"e de control specifice prelucr)rii9
Inregistrarea pieselor, starea !i aspectul suprafe6elor prelucrate9
Aprecierea "i+ual), cu etaloane, 5n confor&itate cu instruc6iunile tehnologice9
(iri:area pieselor neconfor&e.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
%entru parcurgerea &odulului se reco&and) utili+area ur&)toarelor resurse &ateriale &ini&e,
Materiale didactice C fi!e de lucru, &odeleD
Instru&ente de &)sur) !i control
$oft3uri educa6ionale
Calculator
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
E
>ideoproiector
6. Sugestii metodologice
Con6inuturile progra&ei &odulului ,, Precizia de prelucrare pe MUCN tre*uie s) fie
a*ordate 5ntr3o &anier) flexi*il), diferen6iat), 6in4nd cont de particularitile colectivului cu
care se lucrea+) !i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat iecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 5n func6ie de dificultatea te&elor, de ni"elul de cuno!tin6e anterioare ale
colecti"ului cu care lucrea+), de co&plexitatea &aterialului didactic i&plicat 5n strategia
didactic) !i de rit&ul de asi&ilare a cuno!tin6elor de c)tre colecti"ul instruit.
Modulul ,, Precizia de prelucrare pe MUCN poate 5ncorpora 5n orice &o&ent al procesului
educati", noi &i:loace sau resurse didactice. Orele se reco&and) a se desf)!ura 5n la*oratoare !i
5n atelierele din unitatea de 5n")6)&4nt sau de la agentul econo&ic, dotate confor&
reco&and)rilor preci+ate 5n unit)6ile de co&peten6e &en6ionate &ai sus.
$e reco&and) a*ordarea instruirii centrate pe ele" prin proiectarea unor acti"it)6i de
5n")6are "ariate, prin care s) fie luate 5n considerare stilurile indi"iduale de 5n")6are ale fiec)rui
ele".
Acestea "i+ea+) ur&)toarele aspecte,
aplicarea &etodelor centrate pe ele", pe acti"i+area structurilor cogniti"e !i operatorii ale
ele"ilor, pe exersarea poten6ialului psiho3fi+ic al acestora, pe transfor&area ele"ului 5n
coparticipant la propria instruire !i educa6ie9
5&*inarea !i o alternan6) siste&atic) a acti"it)6ilor *a+ate pe efortul indi"idual al ele"ului
Cdocu&entarea dup) di"erse surse de infor&are, o*ser"a6ia proprie, exerci6iul personal,
instruirea progra&at), experi&entul !i lucrul indi"idual, tehnica &uncii cu fi!eD cu
acti"it)6ile ce solicit) efortul colecti" Cde echip), de grupD de genul discu6iilor, asaltului
de idei, etc.9
folosirea unor &etode care s) fa"ori+e+e rela6ia ne&i:locit) a ele"ului cu o*iectele
cunoa!terii, prin recurgere la &odele concrete9
5nsu!irea unor &etode de infor&are !i de docu&entare independent), care ofer)
deschiderea spre autoinstruire, spre 5n")6are continu).
%entru atingerea o*iecti"elor !i de+"oltarea co&peten6elor "i+ate de parcurgerea &odulului,
pot fi derulate ur&)toarele acti"it)6i de 5n")6are,
Ela*orarea de referate interdisciplinare9
Exerci6ii de docu&entare9
Na"igare pe Internet 5n scopul docu&ent)rii9
>i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C( F uriD9
(iscu6ii.
$e consider) c) ni"elul de preg)tire este reali+at corespun+)tor, dac) poate fi de&onstrat
fiecare dintre re+ultatele 5n")6)rii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E"aluarea repre+int) partea final) a de&ersului de proiectare didactic) prin care cadrul
didactic "a &)sura eficien6a 5ntregului proces instructi"3educati". E"aluarea ur&)re!te &)sura 5n
care ele"ii !i3au for&at co&peten6ele propuse 5n standardele de preg)tire profesional).
E"aluarea poate fi,
n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
10
Instru&entele de e"aluare pot fi di"erse, 5n func6ie de specificul &odulului !i de
&etoda de e"aluare F pro*e orale, scrise, practice.
%lanificarea e"alu)rii tre*uie s) ai*) loc 5ntr3un &ediu real, dup) un progra&
sta*ilit, e"it4ndu3se aglo&erarea e"alu)rilor 5n aceea!i perioad) de ti&p.
>a fi reali+at) de c)tre cadrul didactic pe *a+a unor pro*e care se refer) explicit la
criteriile de perfor&an6) !i la condi6iile de aplica*ilitate ale acestora, corelate cu
tipul de e"aluare specificat 5n $tandardul de %reg)tire %rofesional) pentru fiecare
re+ultat al 5n")6)rii.
Final
.eali+at) printr3o lucrare cu caracter aplicati" !i integrat la sf4r!itul procesului de
predare7 5n")6are !i care infor&ea+) asupra 5ndeplinirii criteriilor de reali+are a
cuno!tin6elor, a*ilit)6ilor !i atitudinilor.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare continu),
@i!e de o*ser"a6ie9
@i!e test9
@i!e de lucru9
@i!e de autoe"aluare9
Teste de "erificarea cuno!tin6elor cu ite&i cu alegere &ultipl), ite&i alegere dual),
ite&i de co&pletare, ite&i de tip pereche, ite&i de tip 5ntre*)ri structurate sau ite&i
de tip re+ol"are de pro*le&e.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare final),
%roiectul, prin care se e"aluea+) &etodele de lucru, utili+area corespun+)toare a
*i*liografiei, &aterialelor !i echipa&entelor, acurate6ea tehnic), &odul de
organi+are a ideilor !i &aterialelor 5ntr3un raport. %oate fi a*ordat indi"idual sau de
c)tre un grup de ele"i.
$tudiul de ca+, care const) 5n descrierea unui produs, a unei i&agini sau a unei
5nregistr)ri electronice care se refer) la un anu&it proces tehnologic.
%ortofoliul, care ofer) infor&a6ii despre re+ultatele !colare ale ele"ilor, acti"it)6ile
extra!colare etc.
?n parcurgerea &odulului se "a utili+a e"aluare de tip for&ati" !i la final de tip su&ati"
pentru "erificarea atingerii co&peten6elor. Ele"ii tre*uie e"alua6i nu&ai 5n ceea ce pri"e!te
do*4ndirea co&peten6elor specificate 5n cadrul acestui &odul.O co&peten6) se "a e"alua o
singur) dat).
E"aluarea scoate 5n e"iden6) &)sura 5n care se for&ea+) co&peten6ele tehnice din
standardul de preg)tire profesional).
8.Bibliografie
$tandard de preg)tire profesional) Fni"el ', calificarea, Operator la &a!ini cu
co&and) nu&eric), Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din
'E.0B.'002, CN(I%T7'002
Curriculu& pentru Gcoala de arte !i &eserii, ni"elul ', calificarea, Operator la &a!ini
cu co&and) nu&eric) 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din
'E.0B.'002
Auxiliar curricular pentru clasa a =3a, Gcoala de arte !i &eserii, calificarea, #ucr)tor
prelucr)ri la rece 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, CN(I%T '001
E"aluarea curent) !i exa&enele, Hhid pentru profesori, Ed. %roHnosis, ucure!ti,
'001
N. Iurc)u3 %edagogie, Institutul %olitehnic Clu: 3 Napoca, 1EE'
Hh. $le"oac)3 Cartea progra&atorului strungurilor "erticale cu co&and) nu&eric),
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
11
Ed.Tehnic), ucure!ti, 1EE1
(.Andrei3 Toleran6e, M)sur)tori !i Control (i&ensional, ucure!ti
Modulul II: TEHNOLOGII DE PRELUCRARE I SDV-uri
PENTRU MUCN
1. Not introductiv
Modulul ~ Tehnologii de prelucrare yi SDV-uri pentru MUCN face parte din
preg)tirea practic) necesar) do*4ndirii calific)rii profesionale ,,Operator la &a!ini cu co&and)
nu&eric), clasa a =I3a, 5n") )&4nt profesional de ' ani, !i are alocat un nu&)r de 175 ore/an,
din care ,
laborator tehnologic 105 ore
instruire practic 70 ore
Modulul nu este dependent de celelalte &odule din curriculu&.
Modulul Tehnologii de prelucrare yi SDV-uri pentru MUCN "i+ea+) do*4ndirea de
co&peten6e specifice calific)rii J Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric), 5n perspecti"a
folosirii tuturor achi+i6iilor 5n practicarea acestei calific)rii !i7sau 5n continuarea preg)tirii 5ntr3o
calificare de ni"el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Prelucrri prin aychiere pe MUCN
14.1. Caracteri+ea+) opera6iile de prelucrare prin a!chiere pe &a!ini unelte con"en6ionale
14,2. .Efectuea+) opera6ii de prelucrare prin a!chiere pe &a!ini unelte cu co&and) nu&eric)
14.3. $ta*ile!te para&etrii regi&ului de a!chiere
14.4. Alege sculele a!chietoare
SDV-uri specifice MUCN
15.1. Apro"i+ionea+) locul de &unc) cu $(>3uri necesare
15.2. Identific) tipuri de scule, dispo+iti"e !i "erificatoare specifice &a!inilor unelte cu co&and)
nu&eric)
15.3. /tili+ea+) scule, dispo+iti"e !i "erificatoare specifice &a!inilor unelte cu co&and)
nu&eric)
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1'
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1;
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare ,
DENUMIREA MODULULUI: TEHNOLOGII DE PRELUCRARE I SDV-URI PENTRU MUCN
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii1: Caracterizeaz operaiile de prelucrare prin a!c"iere pe ma!ini unelte convenionale
Ter&inologie de specialitate, corespun+)toare tipului de M/CN
!i prelucr)rilor suprafe6elor de rota6ie interioare !i exterioare9
Ele&ente participante 5n procesul de a!chiere, scule, piese,
dispo+iti"e.
/tili+ea+) ter&inologia
de specialitate 9
Identific) ele&entele
participante 5n procesul de a!chiere.
/tili+area ter&inologiei de
specialitate9
(escrierea ele&entelor
participante 5n procesul de a!chiere.
Rezultatul nv(rii 2: #ectueaz operaii de prelucrare prin a!c"iere pe ma!ini unelte cu comand numeric
Ele&ente caracteristice, regi& de a!chiere, nor&) de ti&p9
Co&en+i de punere 5n func6iune, confor& prescrip6iilor tehnice9
Originea coordonatelor, axele &a!inii, +ero &a!in), +ero pies)9
Opera6ii de prelucrare, strun:ire, fre+are, ale+are, filetare,
*urghiere.
(eter&in) ele&entele
caracteristice ale regi&ului de
a!chiere9
Aplic) co&en+ile de punere
5n func6iune a &a!inii9
(eter&in) originea
coordonatelor9
.eali+ea+) opera6ii de
prelucrare pentru profile si&ple.
Calcularea para&etrilor
regi&ului de a!chiere9
Executarea co&en+ilor de
punere 5n func6iune a &a!inii9
$ta*ilirea originii coordonatelor9
Efectuarea opera6iilor de
strun:ire, fre+are, ale+are, filetare,
*urghiere.
Rezultatul nv(rii 3: Utilizeaz scule, dispozitive !i veriicatoare speciice ma!inilor unelte cu comand numeric
Identificarea sculei, pe loca!ul &aga+inului de scule, pe coada
sculei, prin nu&)rarea i&pulsurilor traductorului, prin citirea codului
portsculei
$cule, cu6ite de strun:it, fre+e, cu6ite de ra*otat, cu6ite de &orte+at,
pietre a*ra+i"e
(ispo+iti"e, dispo+iti"e de prereglare, dispo+iti"e de prindere,
dispo+iti"e de fixare
>erificatoare, rigl) gradat), rulet), !u*ler, &icro&etru, cale plan3
paralele, co&parator, cali*re, "erificatoare uni"ersale
Ac6ionarea &aga+inului de scule, prin selectarea sensului de
rota6ie al &aga+inului prin ac6ionarea dispo+iti"ului specific de ac6ionare9
Ac6ionea+) &aga+inul de
scule 9
$chi&*) scule din &aga+in9
Identific) tipuri de scule,
dispo+iti"e !i "erificatoare utili+ate
la strun:irea, fre+area !i rectificarea
pe M/CN, confor& cu nor&ele
tehnologice specifice opera6iilor de
executat.
$ta*ile!te necesarul de
$(>3uri9
Alegerea sculelor specifice
M/CN9
Alegerea dispo+iti"elor specifice
M/CN9
Alegerea "erificatoarelor
specifice M/CN9
/tili+area &aga+inul de scule 9
Intoc&irea necesarului de $(>F
uri pe *a+a structurii lucr)rilor !i a
progra&ului de lucru9
Apro"i+ionarea locului de
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1<
$chi&*area sculelor, rapid) !i selecti"), utili+4nd dispo+iti"ele
$pecifice9
Necesarul de $(>3uri, specifice fiec)rui loc de &unc) !i opera6iei
planificate pe *a+a structurii lucr)rilor !i a progra&ului de lucru9
%rocurarea $(>3urilor, de la &aga+iile de distri*u6ie, confor&
progra&elor de lucru9
.ecep6ia $(>3urilor, "erificare, conse&nare 5n fi!a de control,
5nregistrare 5n gestiune9
Transportarea, &anipularea !i depo+itarea $(>3urilor, cu
respectarea nor&elor de protec6ia &uncii !i de %$I9
%rereglarea sculelor, pla:a de reglare specific) fiec)rei scule9
Inc)rcarea portsculelor, introducerea portsculelor 5n &aga+ia de
scule a &a!inii unelte in ordinea !i la nu&)rul 5nscris 5n fi!a de
progra&are9
(ispo+iti"e pentru prinderea !i centrarea se&ifa*ricatelor,
uni"ersalul cu trei *acuri, platoul cu f)lci independente, platoul cu col6ar,
"4rfuri, "4rfuri !i sus6inere cu lunet), dornuri, dispo+iti"e speciale.
%rocur) !i recep6ionea+)
$(>3uri9
Transport), &anipulea+)
!i depo+itea+) $(>3uri9
%rereglea+) !i &ontea+)
sculele necesare prelucr)rii in
portscule9
Incarc) portsculele 5n
&aga+ia &a!inii unelte9
Montea+) dispo+iti"ele
pentru fixarea pieselor !i
se&ifa*ricatelor 5n raport cu scula
!i originea siste&ului de
coordonate.
&unc) cu $(>3uri de la &aga+iile de
distri*u6ie9
/tili+area corespun+)toare
a $(>3urilor cu respectarea nor&elor
de protec6ia &uncii !i de %$I9
/tili+area corespun+)toare
a dispo+iti"elor 5n raport cu scula !i
originea siste&ului de coordonate.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
11
4.Con(inutul formrii
%entru do*4ndirea re+ultatelor 5n")6)rii se "or parcurge ur&)toarele te&e !i su*te&e,
Tema 1. Prelucrri prin aychiere pe mayini unelte conven(ionale
Ter&inologie de specialitate, corespun+)toare tipului de M/CN !i prelucr)rilor
suprafe6elor de rota6ie interioare !i exterioare9
Ele&ente participante 5n procesul de a!chiere, scule, piese, dispo+iti"e.
Tema 2. Prelucrri executate pe MUCN
Ele&ente caracteristice, regi& de a!chiere, nor&) de ti&p9
Co&en+i de punere 5n func6iune, confor& prescrip6iilor tehnice9
Originea coordonatelor, axele &a!inii, +ero &a!in), +ero pies)9
Opera6ii de prelucrare, strun:ire, fre+are, ale+are, filetare, *urghiere.
Tema 3. SDV yi accesorii specifice MUCN
Identificarea sculei, pe loca!ul &aga+inului de scule, pe coada sculei, prin nu&)rarea
i&pulsurilor traductorului, prin citirea codului portsculei
$cule, cu6ite de strun:it, fre+e, cu6ite de ra*otat, cu6ite de &orte+at, pietre a*ra+i"e
(ispo+iti"e, dispo+iti"e de prereglare, dispo+iti"e de prindere, dispo+iti"e de fixare
>erificatoare, rigl) gradat), rulet), !u*ler, &icro&etru, cale plan3paralele, co&parator,
cali*re, "erificatoare uni"ersale
Ac6ionarea &aga+inului de scule, prin selectarea sensului de rota6ie al &aga+inului prin
ac6ionarea dispo+iti"ului specific de ac6ionare9
$chi&*area sculelor, rapid) !i selecti"), utili+4nd dispo+iti"ele specifice9
Necesarul de $(>3uri, specifice fiec)rui loc de &unc) !i opera6iei planificate pe *a+a
structurii lucr)rilor !i a progra&ului de lucru9
%rocurarea $(>3urilor, de la &aga+iile de distri*u6ie, confor& progra&elor de lucru9
.ecep6ia $(>3urilor, "erificare, conse&nare 5n fi!a de control, 5nregistrare 5n gestiune9
Transportarea, &anipularea !i depo+itarea $(>3urilor, cu respectarea nor&elor de
protec6ia &uncii !i de %$I9
%rereglarea sculelor, pla:a de reglare specific) fiec)rei scule9
Inc)rcarea portsculelor, introducerea portsculelor 5n &aga+ia de scule a &a!inii unelte in
ordinea !i la nu&)rul 5nscris 5n fi!a de progra&are9
(ispo+iti"e pentru prinderea !i centrarea se&ifa*ricatelor, uni"ersalul cu trei *acuri,
platoul cu f)lci independente, platoul cu col6ar, "4rfuri, "4rfuri !i sus6inere cu lunet),
dornuri, dispo+iti"e speciale.
5.Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
o Ela*orarea de referate interdisciplinare.
o Exerci6ii de docu&entare.
o Na"igare pe Internet 5n scopul docu&ent)rii.
o >i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C(3uriD, folii !i diapo+iti"e.
o $tudiu de ca+ pri"ind sche&ele cine&atice ale &a!inilor
o >i+ite de docu&entare la agen6ii econo&ici din +ona geografic)
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1A
o $tudiu de ca+ pri"ind sche&ele cine&atice ale &a!inilor 3unelte
o (iscu6ii de grup7diri:ate cu raportarea ideilor pri"ind descrierea construc6iei generale
a &a!inilor
o Anali+a principiului de func6ionare al &a!inilor
o Explica6ii oferite ele"ului.
6.Sugestii metodologice
Con6inuturile progra&ei &odulului,, $e"nologii de prelucrare !i %D&'uri pentru MUCN
tre*uie s) fie a*ordate 5ntr3o &anier) le(ibil, diereniat, 6in4nd cont de particularitile
colectivului cu care se lucrea+) !i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat iecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 5n func6ie de dificultatea te&elor, de ni"elul de cuno!tin6e anterioare ale
colecti"ului cu care lucrea+), de co&plexitatea &aterialului didactic i&plicat 5n strategia
didactic) !i de rit&ul de asi&ilare a cuno!tin6elor de c)tre colecti"ul instruit.
Modulul ,, $e"nologii de prelucrare !i %D&'uri pentru MUCN poate 5ncorpora, 5n orice
&o&ent al procesului educati", noi &i:loace sau resurse didactice. Orele se reco&and) a se
desf)!ura 5n la*oratoare !i ateliere din unitatea de 5n")6)&4nt sau de la agentul econo&ic, dotate
confor& reco&and)rilor preci+ate 5n unit)6ile de co&peten6e &en6ionate &ai sus.
$e reco&and) a*ordarea instruirii centrate pe ele" prin proiectarea unor acti"it)6i de
5n")6are "ariate, prin care s) fie luate 5n considerare stilurile indi"iduale de 5n")6are ale fiec)rui
ele".
Acestea "i+ea+) ur&)toarele aspecte,
aplicarea &etodelor centrate pe ele", pe acti"i+area structurilor cogniti"e !i operatorii ale
ele"ilor, pe exersarea poten6ialului psiho3fi+ic al acestora, pe transfor&area ele"ului 5n
coparticipant la propria instruire !i educa6ie9
5&*inarea !i o alternan6) siste&atic) a acti"it)6ilor *a+ate pe efortul indi"idual al ele"ului
Cdocu&entarea dup) di"erse surse de infor&are, o*ser"a6ia proprie, exerci6iul personal,
instruirea progra&at), experi&entul !i lucrul indi"idual, tehnica &uncii cu fi!eD cu
acti"it)6ile ce solicit) efortul colecti" Cde echip), de grupD de genul discu6iilor, asaltului
de idei, etc.9
folosirea unor &etode care s) fa"ori+e+e rela6ia ne&i:locit) a ele"ului cu o*iectele
cunoa!terii, prin recurgere la &odele concrete9
5nsu!irea unor &etode de infor&are !i de docu&entare independent), care ofer)
deschiderea spre autoinstruire, spre 5n")6are continu).
%entru atingerea o*iecti"elor !i de+"oltarea co&peten6elor "i+ate de parcurgerea &odulului,
pot fi derulate ur&)toarele acti"it)6i de 5n")6are,
Ela*orarea de referate interdisciplinare9
Exerci6ii de docu&entare9
Na"igare pe Internet 5n scopul docu&ent)rii9
>i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C( F uriD9
(iscu6ii.
$e consider) c) ni"elul de preg)tire este reali+at corespun+)tor, dac) poate fi de&onstrat
fiecare dintre re+ultatele 5n")6)rii.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
12
7.Sugestii cu privire la evaluare
E"aluarea repre+int) partea final) a de&ersului de proiectare didactic) prin care cadrul
didactic "a &)sura eficien6a 5ntregului proces instructi"3educati". E"aluarea ur&)re!te &)sura 5n
care ele"ii !i3au for&at co&peten6ele propuse 5n standardele de preg)tire profesional).
E"aluarea poate fi ,
n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru&entele de e"aluare pot fi di"erse, 5n func6ie de specificul &odulului !i de
&etoda de e"aluare F pro*e orale, scrise, practice.
%lanificarea e"alu)rii tre*uie s) ai*) loc 5ntr3un &ediu real, dup) un progra&
sta*ilit, e"it4ndu3se aglo&erarea e"alu)rilor 5n aceea!i perioad) de ti&p.
>a fi reali+at) de c)tre cadrul didactic pe *a+a unor pro*e care se refer) explicit la
criteriile de perfor&an6) !i la condi6iile de aplica*ilitate ale acestora, corelate cu
tipul de e"aluare specificat 5n $tandardul de %reg)tire %rofesional) pentru fiecare
re+ultat al 5n")6)rii.
Final
.eali+at) printr3o lucrare cu caracter aplicati" !i integrat la sf4r!itul procesului de
predare7 5n")6are !i care infor&ea+) asupra 5ndeplinirii criteriilor de reali+are a
cuno!tin6elor, a*ilit)6ilor !i atitudinilor.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare continu),
@i!e de o*ser"a6ie9
@i!e test9
@i!e de lucru9
@i!e de autoe"aluare9
Teste de "erificarea cuno!tin6elor cu ite&i cu alegere &ultipl), ite&i alegere dual),
ite&i de co&pletare, ite&i de tip pereche, ite&i de tip 5ntre*)ri structurate sau ite&i de tip
re+ol"are de pro*le&e.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare final),
%roiectul, prin care se e"aluea+) &etodele de lucru, utili+area corespun+)toare a
*i*liografiei, &aterialelor !i echipa&entelor, acurate6ea tehnic), &odul de
organi+are a ideilor !i &aterialelor 5ntr3un raport. %oate fi a*ordat indi"idual sau de
c)tre un grup de ele"i.
$tudiul de ca+, care const) 5n descrierea unui produs, a unei i&agini sau a unei
5nregistr)ri electronice care se refer) la un anu&it proces tehnologic.
%ortofoliul, care ofer) infor&a6ii despre re+ultatele !colare ale ele"ilor, acti"it)6ile
extra!colare etc.
?n parcurgerea &odulului se "a utili+a e"aluare de tip for&ati" !i la final de tip su&ati"
pentru "erificarea atingerii co&peten6elor. Ele"ii tre*uie e"alua6i nu&ai 5n ceea ce pri"e!te
do*4ndirea co&peten6elor specificate 5n cadrul acestui &odul.O co&peten6) se "a e"alua o
singur) dat).
E"aluarea scoate 5n e"iden6) &)sura 5n care se for&ea+) co&peten6ele tehnice din
standardul de preg)tire profesional).
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1B
8.Bibliografie
$tandard de preg)tire profesional) Fni"el ', calificarea, Operator la &a!ini cu co&and)
nu&eric) F Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002,
CN(I%T7'002
Curriculu& pentru Gcoala de arte !i &eserii, ni"elul ', calificarea, Operator la &a!ini cu
co&and) nu&eric) 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002
Auxiliar curricular pentru clasa a =3a, Gcoala de arte !i &eserii, calificarea, #ucr)tor
prelucr)ri la rece 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, CN(I%T '001
E"aluarea curent) !i exa&enele, Hhid pentru profesori, Ed. %roHnosis, ucure!ti, '001
N. Iurc)u, %edagogie , Institutul %olitehnic Clu: 3 Napoca, 1EE'
M. >oicu, >.Hheorghe, A.%ri*oescu, /tila:ul !i tehnologia prelucr)rilor prin a!chiere,
Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti 1EE'.
Hh. oangiu, Ma!ini3unelte !i agregate, Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti 1E2B
Hh.$ecar), %roiectarea sculelor a!chietoare,Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti 1E2E
M. Hanea, Ma!ini unelte !i siste&e flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '001
M. Hanea, %relucrarea flexi*il) a pieselor pris&atice, Ed. /ni".Oradea, '000.
M. Hanea, Tehnologia prelucr)rii suprafe6e6or cur*e spa6iale, Ed. /ni".Oradea, '000.
M. Hanea, $iste&e flexi*ile, ro*o6i !i linii flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '000
M. Hanea, Ma!ini !i echipa&ente pentru prelucrare 5n < si 1 axe CNC, Ed. /ni".Oradea,
'00<.
E. %a&inta! Opti&i+area proceselor de a!chiere, Editura K %olitehnica K, '001
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
1E
Modulul III: ELEMENTE DE PROGRAMARE
1. Not introductiv
Modulul ~ Elemente de programare face parte din preg)tirea practic) necesar)
do*4ndirii calific)rii profesionale ,,Operator la &a!ini cu co&&and) nu&eric), clasa a =I3a,
5n") )&4nt profesional de ' ani, !i are alocat un nu&)r de 280 ore/an, confor& planului de
5n")6)&4nt, din care,
105 ore F laborator tehnologic
175 ore F instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte &odule din curriculu&.
Modulul Elemente de programare "i+ea+) do*4ndirea de co&peten6e specifice
calific)rii J Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric), 5n perspecti"a folosirii tuturor achi+i6iilor
5n practicarea acestei calific)rii !i7sau 5n continuarea preg)tirii 5ntr3o calificare de ni"el ;.
2.Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Elemente de programare a MUCN-stabilirea originii coordonatelor
13.1. Ini6iali+ea+) ciclul de lucru al &a!inii unelte cu co&and) nu&eric)
13.2. $ta*ile!te coordonatele &a!inii
13.3 $electea+) progra&ul de co&and) in func6ie de reper
13.4. Incarc) progra&ul in echipa&entul de co&and) nu&eric) a &a!inii unelte cu
co&and) nu&eric)
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'0
3.Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare ,
DENUMIREA MODULULUI: ELEMENTE DE PROGRAMARE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii1: )niializeaz ciclul de lucru al ma!inii unelte cu comand numeric
%rogra& de execu6ie, con6inutul progra&ului, nu&)rul !i tipul
opera6iilor de executat9
i*lioteca de date , docu&enta6ia tehnologic), fi!a de progra&are9
Etape de punere in func6iune, ac6ionarea intrerup)torului central,
pornirea echipa&entului hidraulic, "erificarea ele&entelor
hidraulice.
Identific) progra&ul de execu6ie din
*i*lioteca de date9
Aplic) etapele de punere 5n func6iune
a &a!inii9
Introduce progra&ul de execu6ie 5n
dispo+iti"ul echipa&entului de co&and).
$electarea progra&ului de execu6ie
din *i*lioteca de date9
.espectarea etapelor de punere
5n func6iune a &a!inii9
Inc)rcarea progra&ului de execu6ie
5n dispo+iti"ul echipa&entului de
co&and).
Rezultatul nv(rii 2: %tabile!te coordonatele ma!inii
Originea coordonatelor, 0 &a!in), 0 pies), siste& de axe de
coordonate al &a!inii, piesei9
>erificarea re"enirii sculei prin ur&)rirea indica6iilor aparatelor
de control9
$ta*ilirea "alorii de"ia6iei prin setarea distan6elor pe fiecare ax),
de la punctul de referin6) la punctele 0 ale coordonatelor, pe *a+a
progra&elor de lucru.
Identific) siste&ul de coordonate al
M/CN9
>erific) re"enirea sculei 5n punctul de
referin6)9
$ta*ile!te "aloarea de"ia6iei punctului
0 de lucru.
Alegerea siste&ului de coordonate
al M/CN9
/r&)rirea re"enirii sculei 5n
punctul de referin6)9
(eter&inarea "alorii de"ia6iei
punctului 0 de lucru.
Rezultatul nv(rii 3: Utilizeaz programe pentru ma!ini unelte cu comand numeric
(ocu&enta6ia necesar), docu&enta6ia tehnologic) de execu6ie,
docu&enta6ia constructi")9
Cod de progra& , aplica6ie identificat) 5n *i*lioteca de date
confor& cu opera6ia de executat9
%rogra& selectat, progra& de co&and) pentru piesa de reali+at
pe &a!ina unealt) cu co&and) nu&eric)9
Identificarea progra&ului 5n func6ie de co&anda planificat)9
Introducerea progra&ului pe *a+a fi!ei de progra&are9
>erificarea "ala*ilit)6ii progra&ului prin si&ularea progra&ului
pe ecran sau &ers 5n gol.
Identific) tipul de docu&enta6ie
necesar)9
Identific) codul de progra&9
Co&par) progra&ul selectat cu
docu&enta6ia constructi") !i tehnologic)
a piesei9
Identific) progra&ul de execu6ie9
Introduce progra&ul 5n dispo+iti"ul
echipa&entului de co&and) nu&eric)9
>erific) "ala*ilitatea progra&ului.
Alegerea tipului de docu&enta6ie9
Aplicarea codului de progra&9
Identificarea progra&ului selectat
cu docu&enta6ia constructi") !i
tehnologic) a piesei9
$electarea progra&ului de execu6ie9
Incarc)rea progra&ului 5n
dispo+iti"ul echipa&entului de co&and)
nu&eric)9
>alidarea "ala*ilit)6ii progra&ului.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'1
4. Con(inutul formrii
%rogra&a &odulului tre*uie utili+at) 5&preun) cu $tandardul de %reg)tire %rofesional), pentru a
corela, 5n per&anen6), criteriile de perfor&an6) ale co&peten6elor cu acele con6inuturi incluse, re+ultate
din condi6iile de aplica*ilitate ale criteriilor de perfor&an6) respecti"e.
%arcurgerea con6inuturilor se "a reali+a 5n integralitatea lor. %entru atingerea co&peten6elor
specifice sta*ilite prin &odul profesorul are li*ertatea de a de+"olta anu&ite con6inuturi, de a le e!alona 5n
ti&p, de a utili+a acti"it)6i "ariate de 5n")6are, cu accentuare pe cele cu caracter aplicati", centrate pe ele".
Tema 1.Ciclul de lucru al MUCN
%rogra& de execu6ie, con6inutul progra&ului, nu&)rul !i tipul opera6iilor de executat9
i*lioteca de date , docu&enta6ia tehnologic), fi!a de progra&are9
Etape de punere in func6iune, ac6ionarea intrerup)torului central, pornirea echipa&entului hidraulic,
"erificarea ele&entelor hidraulice.
Tema 2.Coordonatele MUCN
Originea coordonatelor, 0 &a!in), 0 pies), siste& de axe de coordonate al &a!inii, piesei9
>erificarea re"enirii sculei prin ur&)rirea indica6iilor aparatelor de control9
$ta*ilirea "alorii de"ia6iei prin setarea distantelor pe fiecare axa de la punctul de referin6) la punctele 0
ale coordonatelor, pe *a+a progra&elor de lucru.
Tema 3.Programarea MUCN
(ocu&enta6ia necesar), docu&enta6ia tehnologic) de execu6ie, docu&enta6ia constructi")9
Cod de progra& , aplica6ie identificat) 5n *i*lioteca de date confor& cu opera6ia de executat9
%rogra& selectat, progra& de co&and) pentru piesa de reali+at pe &a!ina unealt) cu co&and)
nu&eric)9
Identificarea progra&ului 5n func6ie de co&anda planificat)9
Introducerea progra&ului pe *a+a fi!ei de progra&are9
>erificarea "ala*ilit)6ii progra&ului prin si&ularea progra&ului pe ecran sau &ers 5n gol.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
>i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C(3uriD.
>i+ite de docu&entare la agen6ii econo&ici din +ona geografic).
$i&ulare.
$ofturi educa6ionale
Anali+) de docu&ente.
6. Sugestii metodologice
Con6inuturile progra&ei &odulului ,, Elemente de programare tre*uie s) fie a*ordate 5ntr3o
&anier) le(ibil, diereniat, 6in4nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea+) !i de
nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat iecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 5n func6ie de dificultatea te&elor, de ni"elul de cuno!tin6e anterioare ale
colecti"ului cu care lucrea+), de co&plexitatea &aterialului didactic i&plicat 5n strategia didactic) !i de
rit&ul de asi&ilare a cuno!tin6elor de c)tre colecti"ul instruit.
Modulul ,, Elemente de programare poate 5ncorpora, 5n orice &o&ent al procesului educati", noi
&i:loace sau resurse didactice. Orele se reco&and) a se desf)!ura 5n la*oratoare !i 5n ateliere din unitatea
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
''
de 5n")6)&4nt sau de la agentul econo&ic, dotate confor& reco&and)rilor preci+ate 5n unit)6ile de
co&peten6e &en6ionate &ai sus.
$e reco&and) a*ordarea instruirii centrate pe ele" prin proiectarea unor acti"it)6i de 5n")6are
"ariate, prin care s) fie luate 5n considerare stilurile indi"iduale de 5n")6are ale fiec)rui ele".
Acestea "i+ea+) ur&)toarele aspecte,
aplicarea &etodelor centrate pe ele", pe acti"i+area structurilor cogniti"e !i operatorii ale ele"ilor,
pe exersarea poten6ialului psiho3fi+ic al acestora, pe transfor&area ele"ului 5n coparticipant la
propria instruire !i educa6ie9
5&*inarea !i o alternan6) siste&atic) a acti"it)6ilor *a+ate pe efortul indi"idual al ele"ului
Cdocu&entarea dup) di"erse surse de infor&are, o*ser"a6ia proprie, exerci6iul personal, instruirea
progra&at), experi&entul !i lucrul indi"idual, tehnica &uncii cu fi!eD cu acti"it)6ile ce solicit)
efortul colecti" Cde echip), de grupD de genul discu6iilor, asaltului de idei, etc.9
folosirea unor &etode care s) fa"ori+e+e rela6ia ne&i:locit) a ele"ului cu o*iectele cunoa!terii,
prin recurgere la &odele concrete9
5nsu!irea unor &etode de infor&are !i de docu&entare independent), care ofer) deschiderea spre
autoinstruire, spre 5n")6are continu).
%entru atingerea o*iecti"elor !i de+"oltarea co&peten6elor "i+ate de parcurgerea &odulului, pot fi
derulate ur&)toarele acti"it)6i de 5n")6are,
Ela*orarea de referate interdisciplinare9
Exerci6ii de docu&entare9
Na"igare pe Internet 5n scopul docu&ent)rii9
>i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C( F uriD9
(iscu6ii.
$e consider) c) nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate i demonstrat iecare
dintre rezultatele *nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E"aluarea repre+int) partea final) a de&ersului de proiectare didactic) prin care cadrul didactic "a
&)sura eficien6a 5ntregului proces instructi"3educati". E"aluarea ur&)re!te &)sura 5n care ele"ii !i3au
for&at co&peten6ele propuse 5n standardele de preg)tire profesional).
E"aluarea poate fi ,
n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru&entele de e"aluare pot fi di"erse, 5n func6ie de specificul &odulului !i de &etoda de
e"aluare F pro*e orale, scrise, practice.
%lanificarea e"alu)rii tre*uie s) ai*) loc 5ntr3un &ediu real, dup) un progra& sta*ilit,
e"it4ndu3se aglo&erarea e"alu)rilor 5n aceea!i perioad) de ti&p.
>a fi reali+at) de c)tre cadrul didactic pe *a+a unor pro*e care se refer) explicit la
criteriile de perfor&an6) !i la condi6iile de aplica*ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e"aluare specificat 5n $tandardul de %reg)tire %rofesional) pentru fiecare re+ultat al
5n")6)rii.
Final
.eali+at) printr3o lucrare cu caracter aplicati" !i integrat la sf4r!itul procesului de predare7
5n")6are !i care infor&ea+) asupra 5ndeplinirii criteriilor de reali+are a cuno!tin6elor,
a*ilit)6ilor !i atitudinilor.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare continu),
@i!e de o*ser"a6ie9
@i!e test9
@i!e de lucru9
@i!e de autoe"aluare9
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
';
Teste de "erificarea cuno!tin6elor cu ite&i cu alegere &ultipl), ite&i alegere dual), ite&i de
co&pletare, ite&i de tip pereche, ite&i de tip 5ntre*)ri structurate sau ite&i de tip re+ol"are
de pro*le&e.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare final),
%roiectul, prin care se e"aluea+) &etodele de lucru, utili+area corespun+)toare a *i*liografiei,
&aterialelor !i echipa&entelor, acurate6ea tehnic), &odul de organi+are a ideilor !i
&aterialelor 5ntr3un raport. %oate fi a*ordat indi"idual sau de c)tre un grup de ele"i.
$tudiul de ca+, care const) 5n descrierea unui produs, a unei i&agini sau a unei 5nregistr)ri
electronice care se refer) la un anu&it proces tehnologic.
%ortofoliul, care ofer) infor&a6ii despre re+ultatele !colare ale ele"ilor, acti"it)6ile
extra!colare etc.
?n parcurgerea &odulului se "a utili+a e"aluare de tip for&ati" !i la final de tip su&ati" pentru
"erificarea atingerii co&peten6elor. Ele"ii tre*uie e"alua6i nu&ai 5n ceea ce pri"e!te do*4ndirea
co&peten6elor specificate 5n cadrul acestui &odul.O co&peten6) se "a e"alua o singur) dat).
E"aluarea scoate 5n e"iden6) &)sura 5n care se for&ea+) co&peten6ele tehnice din standardul de
preg)tire profesional).
8. Bibliografie
$tandard de preg)tire profesional) Fni"el ', calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
F Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002, CN(I%T7'002
Curriculu& pentru Gcoala de arte !i &eserii, ni"elul ', calificarea, Operator la &a!ini cu co&and)
nu&eric) 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002
Auxiliar curricular pentru clasa a =3a, Gcoala de arte !i &eserii, calificarea, #ucr)tor prelucr)ri la
rece 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, CN(I%T '001
E"aluarea curent) !i exa&enele, Hhid pentru profesori, Ed. %roHnosis, ucure!ti, '001
N. Iurc)u, %edagogie , Institutul %olitehnic Clu: 3 Napoca, 1EE'
M. Hanea, Ma!ini unelte !i siste&e flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '001
M. Hanea, %relucrarea flexi*il) a pieselor pris&atice, Ed. /ni". Oradea, '000.
M. Hanea, $iste&e flexi*ile, ro*o6i !i linii flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '000
M. Hanea, Ma!ini !i echipa&ente pentru prelucrare 5n < si 1 axe CNC, Ed. /ni". Oradea, '00<.
E. %a&inta! Opti&i+area proceselor de a!chiere, Editura K %olitehnica K, '001
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'<
Stagiu de pregtire practic - CDL
Modulul IV: DOCUMENTE DE EVIDEN A ACTIVITII
1. Not introductiv
Modulul ~ Documente de eviden( a activit(ii face parte din stagiul de preg)tire practic)
necesar do*4ndirii calific)rii profesionale ,, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric), clasa a =I3a,
5n") )&4nt profesional de ' ani !i are alocat un nu&)r de 150 ore/an confor& planului de 5n")6)&4nt
150 ore - instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte &odule din curriculu&.
Modulul Documente de eviden( a activit(ii "i+ea+) do*4ndirea de co&peten6e specifice
calific)rii JOperator la &a!ini cu co&and) nu&eric), 5n perspecti"a folosirii tuturor achi+i6iilor 5n
practicarea acestei calific)rii !i7sau 5n continuarea preg)tirii 5ntr3o calificare de ni"el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Citirea documentelor de eviden( a activit(ii
16.1. Aplic) pre"ederile docu&entelor de e"iden6) a acti"it)6ii, in func6ie de tipul de prelucrare
16.2 Aplic) pre"ederile docu&entelor de control Cproceduri, instructiuni, &etode de control F la
detalieriD
16.3 Conse&nea+) re+ultate !i o*ser"a6ii
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'1
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'A
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI: DOCUMENTE DE EVIDEN A ACTIVITII
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii1: +plic prevederile documentelor de eviden a activitii, in uncie de tipul de prelucrare
(ocu&ente de e"iden6) , *onuri de predare3pri&ire a &ateriilor pri&e,
&aterialelor, $(>3urilor, docu&ente de predare3pri&ire a utila:elor !i
echipa&entelor9
(ocu&ente generale, desen de execu6ie, docu&enta6ie tehnologic)9
(ocu&ente specifice, progra&e !i su*progra&e de lucru pe M/CN.
Consult) docu&entele de e"iden6) a
&ateriilor pri&e, &aterialelor, $(>3
urilor se&ifa*ricatelor apro"i+ionate9
/tili+ea+) docu&entele generale
!i specifice prelucr)rii9
>erific) pre"ederile docu&entelor de
e"iden6) a acti"it)6ii, co&par4ndu3le cu
prelucrarea9
.eali+ea+) predarea3 pri&irea
utila:elor la sf4r!itul75nceputul
schi&*ului, pe *a+a docu&entelor de
e"iden6).
$tudierea docu&entelor de
e"iden6) a &ateriilor pri&e,
&aterialelor9
Consultarea docu&entelor
generale !i specifice prelucr)rii9
Co&pararea pre"ederilor
docu&entelor de e"iden6) a acti"it)6ii
cu prelucrarea de efectuat9
Intoc&irea docu&entelor de
predare3pri&ire a utila:elor la
sf4r!itul75nceputul schi&*ului, pe *a+a
docu&entelor de e"iden6).
Rezultatul nv(rii 2, +plic prevederile documentelor de control
A*ateri, superioare, inferioare9
Instruc6iuni de regla:, progra&area para&etrilor de lucru la "alori
corespun+)toare.
>erific) cu &i:loacele de &)sur) !i
control a*aterile di&ensionale, de for&)
!i de po+i6ie9
Aplic) &etode de control adec"ate9
Aplic) instruc6iuni de regla: a
M/CN.
Efectuarea &)sur)torilor
specifice confor& procedurilor !i
instruc6iunilor9
/tili+area &etodelor de control
adec"ate9
Executarea instruc6iunilor de
regla: specifice M/CN din dotare.
Rezultatul nv(rii 3: Consemneaz rezultate !i observaii
.apoarte de acti"itate , for&ulare tip, for&ulare netipi+ate9
$ugestii, propuneri de 5&*un)t)6ire a &odului de 5ntoc&ire a
docu&entelor de e"iden6), a rapoartelor de lucru.
Intoc&irea rapoartelor de acti"itate9
@or&ularea de sugestii pri"ind
5i&*un)t)6irea acti"it)6ii conse&nate.
Conceperea rapoartelor de
acti"itate9
%ropunerea de sugestii pri"ind
5&*un)t)6irea acti"it)6ii conse&nate.
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'2
4. Con(inutul formrii
$e reco&and) ur&)toarea ordine de parcurgere a &odulului,
Tema 1. Documente de eviden( a activit(ii
(ocu&ente de e"iden6) , *onuri de predare3pri&ire a &ateriilor pri&e, &aterialelor, $(>3urilor,
docu&ente de predare3pri&ire a utila:elor !i echipa&entelor9
(ocu&ente generale, desen de execu6ie, docu&enta6ie tehnologic)9
(ocu&ente specifice, progra&e !i su*progra&e de lucru pe M/CN.
Tema 2.Documenta(ia constructiv
A*ateri, superioare, inferioare9
Instruc6iuni de regla:, progra&area para&etrilor de lucru la "alori corespun+)toare.
Tema 3.Metode de verificare yi testare a programelor
.apoarte de acti"itate , for&ulare tip, for&ulare netipi+ate9
$ugestii, propuneri de 5&*un)t)6ire a &odului de 5ntoc&ire a docu&entelor de e"iden6), a
rapoartelor de lucru.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
o Materiale didactice Cfi!e conspect, fi!e de lucruD
o $oft3uri educa6ionale
o Calculator
o >ideoproiector
6. Sugestii metodologice
Con6inuturile progra&ei &odulului,, Documente de eviden( a activit(ii tre*uie s) fie a*ordate
5ntr3o &anier) le(ibil, diereniat, 6in4nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea+) !i de
nivelul iniial de pregtire,
Numrul de ore alocat iecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 5n func6ie de dificultatea te&elor, de ni"elul de cuno!tin6e anterioare ale
colecti"ului cu care lucrea+), de co&plexitatea &aterialului didactic i&plicat 5n strategia didactic) !i de
rit&ul de asi&ilare a cuno!tin6elor de c)tre colecti"ul instruit.
Modulul ,, Documente de eviden( a activit(ii poate 5ncorpora, 5n orice &o&ent al procesului
educati", noi &i:loace sau resurse didactice. Orele se reco&and) a se desf)!ura 5n ateliere din unitatea de
5n")6)&4nt sau de la agentul econo&ic, dotate confor& reco&and)rilor preci+ate 5n unit)6ile de
co&peten6e &en6ionate &ai sus.
$e reco&and) a*ordarea instruirii centrate pe ele" prin proiectarea unor acti"it)6i de 5n")6are
"ariate, prin care s) fie luate 5n considerare stilurile indi"iduale de 5n")6are ale fiec)rui ele".
Acestea "i+ea+) ur&)toarele aspecte,
aplicarea &etodelor centrate pe ele", pe acti"i+area structurilor cogniti"e !i operatorii ale ele"ilor,
pe exersarea poten6ialului psiho3fi+ic al acestora, pe transfor&area ele"ului 5n coparticipant la
propria instruire !i educa6ie9
5&*inarea !i o alternan6) siste&atic) a acti"it)6ilor *a+ate pe efortul indi"idual al ele"ului
Cdocu&entarea dup) di"erse surse de infor&are, o*ser"a6ia proprie, exerci6iul personal, instruirea
progra&at), experi&entul !i lucrul indi"idual, tehnica &uncii cu fi!eD cu acti"it)6ile ce solicit)
efortul colecti" Cde echip), de grupD de genul discu6iilor, asaltului de idei, etc.9
folosirea unor &etode care s) fa"ori+e+e rela6ia ne&i:locit) a ele"ului cu o*iectele cunoa!terii,
prin recurgere la &odele concrete9
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'B
5nsu!irea unor &etode de infor&are !i de docu&entare independent), care ofer) deschiderea spre
autoinstruire, spre 5n")6are continu).
%entru atingerea o*iecti"elor !i de+"oltarea co&peten6elor "i+ate de parcurgerea &odulului, pot fi
derulate ur&)toarele acti"it)6i de 5n")6are,
Exerci6ii de docu&entare9
Na"igare pe Internet 5n scopul docu&ent)rii9
>i+ion)ri de &ateriale "ideo Ccasete "ideo, C( F uriD9
(iscu6ii.
$e consider) c) nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate i demonstrat iecare
dintre rezultatele *nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E"aluarea repre+int) partea final) a de&ersului de proiectare didactic) prin care cadrul didactic "a
&)sura eficien6a 5ntregului proces instructi"3educati". E"aluarea ur&)re!te &)sura 5n care ele"ii !i3au
for&at co&peten6ele propuse 5n standardele de preg)tire profesional).
E"aluarea poate fi ,
n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru&entele de e"aluare pot fi di"erse, 5n func6ie de specificul &odulului !i de &etoda de
e"aluare F pro*e orale, scrise, practice.
%lanificarea e"alu)rii tre*uie s) ai*) loc 5ntr3un &ediu real, dup) un progra& sta*ilit,
e"it4ndu3se aglo&erarea e"alu)rilor 5n aceea!i perioad) de ti&p.
>a fi reali+at) de c)tre cadrul didactic pe *a+a unor pro*e care se refer) explicit la
criteriile de perfor&an6) !i la condi6iile de aplica*ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e"aluare specificat 5n $tandardul de %reg)tire %rofesional) pentru fiecare re+ultat al
5n")6)rii.
Final
.eali+at) printr3o lucrare cu caracter aplicati" !i integrat la sf4r!itul procesului de predare7
5n")6are !i care infor&ea+) asupra 5ndeplinirii criteriilor de reali+are a cuno!tin6elor,
a*ilit)6ilor !i atitudinilor.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare continu),
@i!e de o*ser"a6ie9
@i!e test9
@i!e de lucru9
@i!e de autoe"aluare9
Teste de "erificarea cuno!tin6elor cu ite&i cu alegere &ultipl), ite&i alegere dual), ite&i de
co&pletare, ite&i de tip pereche, ite&i de tip 5ntre*)ri structurate sau ite&i de tip re+ol"are
de pro*le&e.
%ropune& ur&)toarele instrumente de evaluare final),
%roiectul, prin care se e"aluea+) &etodele de lucru, utili+area corespun+)toare a *i*liografiei,
&aterialelor !i echipa&entelor, acurate6ea tehnic), &odul de organi+are a ideilor !i
&aterialelor 5ntr3un raport. %oate fi a*ordat indi"idual sau de c)tre un grup de ele"i.
$tudiul de ca+, care const) 5n descrierea unui produs, a unei i&agini sau a unei 5nregistr)ri
electronice care se refer) la un anu&it proces tehnologic.
%ortofoliul, care ofer) infor&a6ii despre re+ultatele !colare ale ele"ilor, acti"it)6ile
extra!colare etc.
?n parcurgerea &odulului se "a utili+a e"aluare de tip for&ati" !i la final de tip su&ati" pentru
"erificarea atingerii co&peten6elor. Ele"ii tre*uie e"alua6i nu&ai 5n ceea ce pri"e!te do*4ndirea
co&peten6elor specificate 5n cadrul acestui &odul.O co&peten6) se "a e"alua o singur) dat).
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
'E
E"aluarea scoate 5n e"iden6) &)sura 5n care se for&ea+) co&peten6ele tehnice din standardul de
preg)tire profesional).
8. Bibliografie
$tandard de preg)tire profesional) Fni"el ', calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric),
Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002, CN(I%T7'002
Curriculu& pentru Gcoala de arte !i &eserii, ni"elul ', calificarea, Operator la &a!ini cu co&and)
nu&eric) 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, OMEdC nr.1B<2 din 'E.0B.'002
Auxiliar curricular pentru clasa a =3a, Gcoala de arte !i &eserii, calificarea, #ucr)tor prelucr)ri la
rece 3 Ministerul Educa6iei !i Cercet)rii, CN(I%T '001
E"aluarea curent) !i exa&enele, Hhid pentru profesori, Ed. %roHnosis, ucure!ti, '001
N. Iurc)u, %edagogie , Institutul %olitehnic Clu: 3 Napoca, 1EE'
Hh. oangiu, Ma!ini3unelte !i agregate, Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti 1E2B
Hh.$ecar), %roiectarea sculelor a!chietoare,Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti 1E2E
M. Hanea, Ma!ini unelte !i siste&e flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '001
M. Hanea, %relucrarea flexi*il) a pieselor pris&atice, Ed. /ni". Oradea, '000.
M. Hanea, Tehnologia prelucr)rii suprafe6e6or cur*e spa6iale, Ed. uni". Oradea, '000.
M. Hanea, $iste&e flexi*ile, ro*o6i !i linii flexi*ile, Ed. /ni". Oradea, '000
M. Hanea, Ma!ini !i echipa&ente pentru prelucrare 5n < si 1 axe CNC, Ed. /ni".Oradea, '00<.
E. %a&inta! Opti&i+area proceselor de a!chiere, Editura K %olitehnica K, '001
1<.Hh.Lusein, M.Tudose, (esen tehnic de specialitate, Ed. (idactic) !i %edagocic), ucure!ti
1EE'
(o&eniul, Mecanica
Calificarea, Operator la &a!ini cu co&and) nu&eric)
;0

S-ar putea să vă placă și