Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZESECTORIALE

ROMNIA
CARNE
PRODUSEDINCARNE

Centrul Romn pe ntru P ro mo va r e aC o me rului i I nv e stiii lorSt rine

Aceastpublicaiesebazeazpedateiinformaiipreluatedinsursepublicede
informare,dupcumaufostdisponibilelamomentuleditriiiconinutulvafi
revizuitperiodicpentruarealizaversiuniactualizateanual.
Denumirileiinformaiilecuprinsenaceastpublicaienuexprimnniciun
fel opinia Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine(CRPCIS).
Cu toate eforturile de a asigura acurateea informaiilor coninute n aceast
publicaie, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine (CRPCIS) nui asum rspunderea pentru nici o modificare a datelor
care ar putea aprea ulterior editriiacestui material sau pentru rezultatele ce
decurgdinutilizareainformaiilorprezentatenaceastpublicaie.
Nici o informaie cuprins n aceast publicaie nu implic o garanie sau
recomandare din partea Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i
InvestiiilorStrine(CRPCIS).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania
DireciaAnalizePiaPublicaii

Trade and Invest

Autor:
CarmeliaMotofelea
DatestatisticecomerinternaionalRomnia:
MihaelaSimion
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

Romnia

Ca rne i pro du se din c a r ne

LoculRomnieipepiaaeuropean
ComparativcurileEuropei,dinpunctdevederealnumruluideanimalevii,conformbazei
dedatestatisticeF.A.O.,nanul2010,Romniasesituapelocul:

unsprezecelaporcine(cuoponderede3,1%ntotaluleuropean),dup:Germania,Spania,
FederaiaRus,Polonia,Frana,Danemarca,Olanda,Italia,UcrainaiBelgia;

treisprezece la bovine (cu o pondere de 2,0% n totalul european), dup: Federaia Rus,
Frana,Germania,MareaBritanie,Irlanda,Italia,Spania,Polonia,Ucraina,Belarus,Olanda
iBelgia;

patrulaovine(cuoponderede7,0%ntotaluleuropean),dup:MareaBritanie,Federaia
RusiSpania;

aselacaprine(cuoponderede5,4%ntotaluleuropean),dup:Grecia,Spania,Federaia
Rus,FranaiItalia;

zecelapsri(cuoponderede4,4%ntotaluleuropean),dup:FederaiaRus,Ucraina,
MareaBritanie,Spania,Italia,Frana,Polonia,GermaniaiOlanda.

Fcndaceeaianaliz,dardinpunctdevederealproducieidecarne,reiesefaptulcRomnia
erapoziionatpelocul:

paisprezece la porcine (cu 1,6% din producia european), dup: Germania, Spania,
Federaia Rus, Frana, Polonia, Italia, Danemarca, Olanda, Belgia, Marea Britanie,
Ucraina,AustriaiUngaria;

paisprezece la bovine (cu 1,4% din producia european), dup: Federaia Rus, Frana,
Germania,Italia,MareaBritanie,Spania,Irlanda,Ucraina,Polonia,Olanda,Belarus,Belgia
iAustria;

ase la ovine (cu 5,4% din producia european), dup: Marea Britanie, Federaia Rus,
Spania,FranaiGrecia;

ase la caprine (cu 5,6% din producia european), dup: Grecia, Federaia Rus, Frana,
UcrainaiSpania;

unsprezece la psri (cu 2,5% din producia european), dup: Federaia Rus, Marea
Britanie,Polonia,Spania,Frana,Ucraina,Italia,Germania,OlandaiBelgia.

Analiznd numrul animalelor vii existente n rile membre ale Uniunii Europene (UE 27),
conformbazeidedatestatisticeEUROSTAT,nanul2011Romniasesituapelocul:

noulaporcine,cu5363,8miicapete;

zecelabovine,cu1988,9miicapete.

Conformaceleiaisurse,dinpunctdevederealproducieidecarneechivalentcarcastiatn
abatoareiferme,certificatpentruconsumulumannrilemembrealeUniuniiEuropene(UE
27),nanul2011Romniasesituapelocul:

douzecilabovinecu29,067miitone;

treisprezecelaporcinecu263,329miitone.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romnia

Ca rne i pro du se din c a r ne

Caracteristicialeresurselornaturale
Comparativ cu alte ri europene, Romnia are o structur avantajoas a suprafeei totale a
fonduluifunciar,dupmoduldefolosin,nanul2011suprafaaagricolreprezentnd61,2%.
Suprafaaaferentpunilorifneeloranregistratoevoluieoscilantnperioada20072011,
cuunmaximnanul2008,cndsuprafaaerade4865,4miihaiunminimde4818,5miihan
anul2010.Cutoatecnanul2011suprafeeleaferentepunilorifneeloraucrescutcu0,3%
fadeanulanterior,ajungndla4813,2,totuiacesteaaureprezentat99,4%dinanuldebazal
analizei.

Efectiveledeanimale
Din analiza numrului de animale nregistrat n Romnia n perioada 20072011 se pot trage
urmtoareleconcluzii:

numrultotaldebovineasczutpeparcursulperioadeianalizate,dela2819miicapeten
2007, ajungnd n 2011 la 1989 mii capete, ceea ce a reprezentat o reducere cu 29,4%.
Aceeaitendinsanregistratinsectorulprivat,scdereafiindaceeai,dela2809mii
capetela1984miicapete;

numrultotaldeporcineanregistratotendindedescretere,nanul2011ajungndla
5364miicapete,dela6565miicapete,ceeaceareprezentatomicorarecu18,2%fade
anuldebazalanalizei.nsectorulprivat,situaiaeraasemntoare,scdereanregistrat
fiindde18,1%,dela6543miicapetela5356miicapete;

numrultotaldeovineacrescut,dela8469miicapeten2007,ajungndla8533miicapete
n 2011, ceea ce a reprezentat o majorare cu 0,8%. Aceeai tendin sa nregistrat i n
sectorulprivat,cretereafiindtotde0,8%,dela8460miicapetela8526miicapete;

numrultotaldecaprinesamajorat,dela865miicapeten2007,ajungndn2011la1236
miicapete,ceeacereprezentaocreterecu42,9%.Trebuiemenionatfaptulcefectivelede
caprineseaflauaproapentotalitatenproprietatemajoritarprivat;

numrultotaldepsriaavutoevoluiedescendent,dela82036miicapetenanul2007,
ajungnd n ultimul an al analizei la 79842 mii capete, ceea ce reprezenta o scdere cu
2,7%.nsectorulprivatsanregistrataceeaitendin,doarcaceastreducereafostmai
mic,respectiv2,2%,dela81610miicapetela79832miicapete.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romnia

Ca rne i pro du se din c a r ne

Ofertaromneascdecarneiprodusedincarne
Produciatotaldecarneanregistratoscdere,ajungndla1357miitonegreutatevienanul
2011.Aceastaansemnatoreducerecu9,7%fadeanul2007.

Greutateaanimalelornviusacrificatepentruconsum
nexploataiileagricoleiabatoare,20072011
miitone,greutatenviu

2007

2008

2009

2010

2011

Carnetotal,dincare:

1.503

1.426

1.443

1.305

1.357

Bovine

333

306

264

205

212

Porcine

642

605

585

553

557

Ovineicaprine

110

104

104

100

110

Pasre

416

410

489

446

477

Sursa:I.N.S.AnuarulstatisticalRomniei2011;Comunicatdepres147/2012Produciaanimalobinutnanul2011

Produciile fizice care sau nregistrat n anul 2011 n industria crnii, conform clasificrii
activitilordineconomianaional(CAENRev.2)suntprezentatedetaliatntabeluldemaijos:

Produciarealizativndutdinindustriaprelucrriiiconservriicrnii
nanul2011,conformclasificriiactivitilordineconomianaional
Clasa

CAENRev.2

1011 Prelucrareaiconservareacrnii,dincare:
Carnedeporc,carcassausemicarcasproaspt
10111230
saurefrigerat
Carnedeporcproasptsaurefrigerat(cuexcepia
10111290
carcaseisausemicarcasei)
10113230 Carneporccarcassausemicarcascongelat
10112000 Organecomestibiledebovine,porcine,ovine

1012 Prelucrareaiconservareacrniidepasre
10121010 Puintregiproaspeisaurefrigerai
10122053 Puitranainpricongelate
10121050 Carnedepuiproasptsaurefrigerat
10122013 Puintregicongelai

Fabricareaproduselordincarne(inclusivdincarne
1013
depasre)
10131460 Crnaiiprodusesimilaredincarne,organe,snge
10131180

Carnedeporc,srat,afumat(inclusivslnin)cu
excepiajamboanelor

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

UM

Producie

kg

264.778.358

kg

126.696.503

kg

80.283.584

kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg

13.725.722
12.549.737

322.574.655
117.152.978
81.123.828
76.565.210
32.770.651

kg

379.043.630

kg

211.107.548

kg

45.637.866

Romnia

Clasa

CAENRev.2

Ca rne i pro du se din c a r ne

UM

Producie

10131545 Conservedincarnedeporc

kg

29.684.149

10131150 Pieptdeporcsrat,afumat

kg

7.548.222

10131535 Altepreparateiconservedincarnedepasre

kg

22.283.293

Sursa:BazadedateEUROSTAT(octombrie2011)

Comerulexteriorcucarneiprodusedincarne
nperioada20072011exportuldeAnimalevii(capitolul01conformNomenclatorulCombinat
nSistemArmonizatSA)adeinutponderintotalulexporturilorcuprinsentre0,5%i0,6%
(0,5% n anul 2011). Importul a deinut ponderi mai mici n totalul importurilor n aceeai
perioad,respectivntre0,1%i0,3%(0,2%nanul2011).

Exportulaavutoevoluieoscilantnperioada20072011,cuunminimde173,4mil.euro
nanul2009iunmaximde233,5mil.euronultimulanalanalizei,ceeaceareprezentato
creterecu29,4%fadeprimulanalanalizei.Celemaimariexporturi,nanul2011,sau
realizatlaAnimaleviidinspeciaovinsaucaprin(121,1mil.euro,ceeaceareprezentat
51,9%dintotalulcapitolului)iAnimaleviidinspeciabovin(104,2mil.euro,ceeacea
reprezentat44,6%dintotalulcapitolului).

Importul a avut o evoluie oscilant, cu un minim de 46,3 mil. euro n anul 2007 i un
maxim de 116,9 mil. euro n 2009. n anul 2011, importul sa mrit cu 5,7% fa de anul
anterior(+118,6%fa deanul2007)ajungndlaovaloare de101,2mil.euro.Pe primele
locuri la importurile ultimului an al analizei sau situat grupele Animale vii din specia
porcin (57,1 mil. euro, ceea ce a reprezentat 56,4% din totalul capitolului) i Cocoi,
gini, rae, gte, curcani i bibilici, vii, din specia domestice (28,7 mil. euro, ceea ce a
reprezentat28,4%dintotalulcapitolului).

Soldul balanei comerciale la nivel de capitol a fost pozitiv i a nregistrat o evoluie


oscilant,ceamaimarevaloarefiind134,2mil.euronanul2007,iarceamaimicvaloare
fiind56,5mil.euron2009.nanul2011,excedentulbalaneicomercialeafostde132,3mil.
euro,valorilecelemaimarinregistrnduselagrupeleAnimaleviidinspeciaovinsau
caprin (+120,7 mil. euro) i Animale vii din specia porcin (+90,4 mil. euro). Cel mai
maredeficitalbalaneicomercialesanregistratlaAnimaleviidinspeciaporcin(56,8
mil.euro).

PrimelecinciripartenerealeRomniei,n2011,laexportuldeAnimaleviidinspeciaovinsau
caprinaufostBulgaria41,5%,Grecia18,6%,Iordania14,7%,Italia12,1%iLibia5,2%,importul
provenind din Ungaria 22,0%, Italia 20,1%, Grecia 15,5%, Austria 11,6% i Bulgaria 10,4%.
ExportuldeAnimaleviidinspeciabovinafostorientatspreCroaia30,2%,Spania13,3%,Italia
10,9%,R.ArabSirian10,0%iGrecia8,2%,iarimportulaprovenitdinOlanda24,7%,Frana
22,9%,Ungaria13,5%,Germania12,0%,iLuxemburg8,1%

n perioada 20072011 exportul valoric de Carne i organe comestibile (capitolul 02 conform


NomenclatorulCombinatnSistemArmonizatSA)areprezentatntre0,1%i0,5%(anul2011)
ntotalulexporturilorromneti.Pondereaimporturiloracestorprodusentotalulimporturilor
romnetiafostcuprinsntre0,8%(anul2011)i1,7%.
CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romnia

Ca rne i pro du se din c a r ne

Exportulaavutoevoluieascendent,dela26,9mil.euronanul2007la220,5mil.euron
anul 2011 (creterea fiind de peste 8 ori). n acest ultim an, pe primele locuri sau situat
grupeleCarneiorganecomestibilealepsrilor,proaspete,refrigeratesaucongelatecu
157,5mil.euro(ceeaceareprezentat71,4%dintotalulcapitolului)iCarnedeovinesau
caprine, proaspt, refrigerat sau congelat cu 16,2 mil. euro (reprezentnd 7,3% din
totalulcapitolului).

Importul a urmat o evoluie cresctoare n perioada 20072008. ncepnd cu anul 2009


acestaanceputssereduc,ajungndnanul2011la456,2mil.euro(ceeaceareprezentat
17,6%fadeanul2007i11,5%fadeanul2010).nanul2011,celemaimarivalorisau
nregistrat la grupele Carne de porcine, proaspt, refrigerat sau congelat 268,5 mil.
euro(58,9%dintotalulcapitolului)iCarneiorganecomestibilealepsrilor,proaspete,
refrigeratesaucongelate118,4mil.euro(26,0%dintotalulcapitolului).

Soldulbalaneicomercialelaniveldecapitolafostputernicnegativpeperioadaanalizat,
deficitul fiind de 235,7 mil. euro n anul 2011, care sa nregistrat n principal la grupa
Carne de porcine proaspt, refrigerat sau congelat (257,0 mil. euro). Cele mai mari
solduri pozitive sau nregistrat, n 2011, la grupele Carne i organe comestibile ale
psrilor, proaspete, refrigerate sau congelate (+39,0 mil. euro) i Carne de ovine i
caprine,proaspt,refrigeratsaucongelat(+14,2mil.euro).

Primele cinci ri partenere ale Romniei, n 2011, la exportul de Carne i organe comestibile ale
psrilor,proaspete,refrigeratesaucongelateaufostBulgaria54,8%,Ungaria15,2%,Olanda6,1%,
MareaBritanie4,8%iGermania4,5%,importulproveninddinUngaria24,1%,Germania19,3%,
Olanda16,3%,Bulgaria14,9%iBrazilia6,6%.LaCarnedeovineicaprine,proaspt,refrigerat
sau congelat exportul a fost orientat spre Iordania 32,7%, Italia 26,5%, Grecia 21,2%, Croaia
12,5%iLibia3,0%,importulproveninddinSpania34,8%,Germania28,5%,Frana9,1%,Italia
7,8%iOlanda7,4%.

n perioada 20072011 comerul exterior cu Preparate din carne, din pete sau din crustacee,
molutesaualtenevertebrateacvatice(capitolul16conformNomenclatorulCombinatnSistem
Armonizat SA) a reprezentat ntre 0,1% i 0,2% (anul 2011) n totalul exporturilor romneti.
Pondereaimporturiloracestorprodusentotalulimporturilorromnetiafostcuprinstotntre
0,1%(anul2011)i0,2%.

Exportul a avut o evoluie oscilant n perioada analizat, valoarea nregistrat n anul


2011fiindde68,3mil.euro,reprezentnd+146,6%fadeanul2007i+27,2%fadeanul
2010. n anul 2011, pe primul loc sa situat grupa Alte preparate i conserve din carne,
organe sau snge cu o valoare de 38,4 mil. euro, ceea ce reprezenta o pondere n total
capitolde56,2%.

Importul realizat la acest capitol a avut tot o evoluie asemntoare exportului, n 2011
nsumnd 68,7 mil. euro (+31,9% fa de anul 2007, respectiv +11,9% fa de anul 2010).
Celemaimariimporturinanul2011saurealizatlagrupaAltepreparateiconservedin
carne,organesausnge23,0mil.euro(reprezentnd33,5%dintotalulcapitolului).

Soldul balanei comerciale la nivel de capitol n fiecare an al perioadei analizate a fost


negativ, cu deficitul n anul 2011 de 0,4 mil. euro. n anul 2011, sold pozitiv a fost
nregistrat la balana comercial pentru Alte preparate i conserve din carne, organe sau
snge(+15,4mil.euro).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romnia

Ca rne i pro du se din c a r ne

Primele cinci ri partenere, n anul 2011, la exportul acestei grupe de produse au fost Austria
20,6%,urmatdeGermania18,1%,Olanda15,8%,MareaBritanie14,2%iItalia11,4%.Importul
aprovenit,nprincipal,dinUngaria37,7%,Germania24,8%,Polonia8,3%,Olanda7,8%iItalia
4,2%

Comerulexteriorcuanimale,carneiprodusedincarne,20072011
mil.euro

Codidenumirecategorieproduse*
01 Animalevii

02 Carneiorganecomestibile

16 Preparatedincarne,dinpete
saudincrustacee,molutesau
altenevertebrateacvatice

2007

2008

2009

2010

2011

Export

180,5

177,0

173,4

195,6

233,5

Import

46,3

102,4

116,9

95,7

101,2

Export

26,9

41,6

74,4

129,3

220,5

Import

553,9

729,9

642,1

515,2

456,2

Export

27,7

40,1

37,2

53,7

68,3

Import

52,1

69,1

59,4

61,4

68,7

Sursa:I.N.S.iA.N.V.;CRPCISBazadedateprivindstatisticacomeruluiexterior
Not:ConformNomenclatorCombinatNCalSistemuluiArmonizatdeClasificareiCodificareaMrfurilorSA

Consumuldecarneipreparatedincarne
nRomnia,conformdatelorInstitutuluiNaionaldeStatistic,consumuldecarneipreparate
dincarnesesitueazlaunnivelrelativsczutcomparativcustandardeledinriledezvoltate.
Consumul mediu lunar de carne proaspt pe o persoan a fost n anul 2011, de 3,1 kg, n
scderecu0,8%fadeanulanterior.mpreuncupreparateledincarne,acestaseridicla4,1
kglunarnanul2011,ceeacenseamnunconsummediuanualde49kgpeopersoan.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro