Sunteți pe pagina 1din 9

1

Centru| de Cercetr| Demograf|ce


DINAMICA MORTALITI N REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL EUROPEAN
LNINA C|ga, dr. |n med|c|n
ln prezenL, 8epubllca Moldova a rmas mulL in urm, dup nlvelul speran(el de vla la nasLere, fa
de rlle dezvolLaLe. oLrlvlL daLelor sLaLlsLlcll oflclale, in anul 2010 valorlle lndlcaLorulul respecLlv au
consLlLulL 63,0 anl la brbal ;l 73,4 anl la femel, ceea ce esLe mal sczuL fa de lndlcaLorll
corespunzLorl in rlle unlunll Luropene, cu 10,7 ;l, respecLlv, 8,3 anl
1
. roblema morLallL(ll inalLe a
popula(lel adulLe, in speclal la brba(l, esLe una dln cele mal serloase cu care se confrunL la eLapa
acLual socleLaLea 8epubllcll Moldova. AsLzl, probablllLaLea de a deceda la vrsLa de 63 de anl penLru
un brbaL care a a[uns la vrsLa de 20 de anl consLlLule 40 , ceea ce esLe de dou orl mal mare fa( de
(rlle dezvolLaLe. Consecln(ele morLallL(ll inalLe penLru orlce (ar sunL grele: se lnLenslflc procesul
depopulrll popula(lel, are loc devalorlzarea lnvesLllllor in invmnL ;l pregLlrea cadrelor callflcaLe,
se relne cre;Lerea economlc, se mlc;oreaz poslblllLlle de aslgurare a penslonarllor. Ma[orarea
duraLel de vla a populalel apare in callLaLe de oblecLlv prlnclpal al lolltlcll oolooole Je sotote
(2007-2021) [14] ;l una dlnLre dlrecllle prlorlLare ale ltoqtomolol ooloool sttoteqlc io Jomeolol
secotltll Jemoqtoflce a 8epubllcll Moldova (2011-2023) [13].
Scopul acesLul sLudlu consL in sLudlerea evolulel speran(el de vla in baza anallzel schlmbrllor
sLrucLurll cauzelor de deces penLru anll 1963-2012.
Mater|a|e ;| metodo|og|a cercetr||
ln callLaLe de baz lnforma(lonal a sLudlulul prezenL au servlL Labelele sLaLlsLlce orlglnale
prlvlnd reparLlzarea numerelor decedallor pe vrsLe ;l cauze de deces (formele sLaLlsLlce 3 ;l 3b)
colecLaLe dln arhlvele 8lroulul na(lonal de SLaLlsLlc, precum sl baza elecLronlc depersonallzaL a
cerLlflcaLelor medlcale de deces (forma 106/e) a CenLrulul na(lonal de ManagemenL in SnLaLe. La baza
cerceLrll respecLlve sL o meLod speclal de reconsLlLulre [7], ce aslgur compaLlblllLaLea serlllor
dlnamlcll numerelor celor decedal pe cauze deLallaLe de deces, denaLuraLe in urma revlzulrllor
perlodlce ale claslflcrllor cauzelor de deces. Apllcnd aceasL meLod penLru daLele 8epubllcll Moldova,
au fosL reconsLlLulLe serllle de Llmp conLlnue ale numerelor decedallor in anll 1963-2010 dup sex,
grupe clnclnale de vrsL sl rubrlclle revlzlel a 10-a a Claslflcrll lnLerna(lonale a 8olllor (clrca 200 de
rubrlcl).
Anallza serlllor de Llmp ale morLallL(ll s-a efecLuaL cu uLlllzarea meLodelor claslce demograflce:
sLandardlzarea dlrecL a raLelor morLallL(ll, Labele de morLallLaLe, meLoda componen(llor in anallza
schlmbrllor speran(el de vla( [19], Labele de morLallLaLe dup cauze de deces.
Lxamlnarea callL(ll inreglsLrrll deceselor a evlden(laL o subesLlmare pronun(aL a morLallL(ll
lnfanLlle sl la vrsLele avansaLe penLru anll '60 sl '70. uup corecLarea daLelor respecLlve, reducerea
1
uaLele penLru 8epubllca Moldova au fosL preluaLe de pe paglna web a 8lroulul nalonal de SLaLlsLlc al 8M
www.sLaLlsLlca.md, penLru rlle uL (27 in 2008) - dln baza de daLe a LurosLaL hLLp//epp.eurosLaL.ec.europa.eu/
CONSTATRI I SOLUII
www.iefs.md
iefs@iefs.md
Tel.:(+373 22) 50-11-00
MD-2064, Republica Moldova
Chiinu, str. Ion Creang 45
2
speran(el de vla la na;Lere in 1939 a consLlLulL 4,1 anl la brbal ;l 3,1 anl la femel, in 1963 - 2,7 ;l 3,6
anl, in 1970 - respecLlv 1,0 ;l 1,3 anl [11].
ln sLudlul daL, s-au uLlllzaL daLele cu prlvlre la popula(le penLru perloada anllor 1939-2012 calculaLe
in baza rezulLaLelor recensmlnLelor, sLaLlsLlcll vlLale sl sLaLlsLlcll cu prlvlre la mlgran(la lnLerna(lonal dln
baza SlsLemulul lnforma(lonal lnLegraL "Mlgra(le sl Azll". 8ecalcularea efecLlvulul popula(lel penLru
perloada lndependen(el reduce esen(lal valorlle speran(el de vla( la nasLere. AsLfel, penLru anul 2012
dlferen(a dlnLre daLele oflclale sl cele esLlmaLe ale valorllor speran(el de vla( la nasLere consLlLule 2,3
anl penLru brba(l sl 1,3 anl penLru femel [13].
kezu|tate
llqoto 1 ne araL dlnamlca speran(el de vla( la nasLere in Moldova pe parcursul anllor 1963-2012
in compara(le cu unele (rl Luropene (lran(a, 8epubllca Ceh, ucralna). CLre ml[locul anllor '60 al
secolulul decala[ul inLre (rlle lndusLrlal-dezvolLaLe dup nlvelul speranel de vla a fosL mlnlmal. ln anll
'70 in lran(a, ca sl in LoaLe rlle de vesL, a reluaL ascenslunea speranel de vla dup o eLap de scurL
duraL a sLagnrll in anll '60. CresLerea aceasLa a fosL poslbll grale deplasrll morLallLll prln dlverse
paLologll, mal inLil de LoaLe de orlglnea cardlovascular, spre vrsLele inalnLaLe. ln acela;l Llmp, rlle
posL-sovleLlce nu au puLuL face fa( acesLel provocrl, ceea ce a condus la dlvergen(a prlvlnd Lrendurlle
speranel de vla inLre acesLe rl ;l rlle de vesL. ln 8epubllca Moldova, ca sl in alLe (rlle europene
ale fosLel u8SS, evolu(la speran(el de vla( la nasLere esLe marcaL de flucLua(llle enorme ale acesLela
legaLe de campanla anLlalcool in perloada anllor 1983-1987 sl crlza soclo-economlc dln anll 1990.
1endlne ale morLallLll dln rlle Luropel de LsL, de exemplu in 8epubllca Ceh, demonsLreaz semnele
de convergen( a acesLor rl cu (rlle de vesL dln flnele anllor '80, in Llmp ce in Moldova, ca sl in
ucralna, speran(a de vla(a pe parcursul ulLlmulul decenlu a flucLuaL fr aLlngerea unul progres
lmporLanL.
e parcursul ulLlmllor 43 de anl, dlferena dlnLre valorlle speranel de vla la na;Lere in 8epubllca
Moldova ;l cele dln lrana a crescuL de la 2 anl in anul 1963 pn la 16 anl in anul 2010 penLru brbal ;l
de la 3 anl in anul 1963 pn la 12 anl in anul 2010 penLru femel. AlLfel spus, in prezenL, un nou nscuL in
Moldova va Lrl aproape acela;l numr de anl ca ;l acum 40 de anl, pe cnd un nou nscuL dln lrana -
va Lrl cu 10 anl mal mulL.
llgura 1. Speran( de vla( la nasLere in Moldova sl unele (rl Luropene dln anul 1939, pe sexe.
Sursa: Moldova: O. Penina, F.Mesl, J.Vallin (2013); alte tri: Human Mortality Database, www.mortality.org
3
Toat perioada evoluiei sperantei de viat la natere din anul 1965 poate fi mprtit n dou
etape. Prima (anii 1965-1984) etapa creterii ndelungate a mortalitii, cea de-a doua (dup
anul 1985) etapa marilor fluctuatii induse de reIormele social-economice i politice: 1)
campanie antialcool (1985-1987); 2) atenuare a efectului campaniei antialcool (1987-1991); 3)
criz socioeconomic (1991-1995); 4) ieire din criz (1995-1998); 5) stagnare/cretere lent a
sperantei de viat (1998-2010) (Figura 2).
Figura 2. Cele sase perioade ale evolutiei sperantei de viat la natere n Moldova
n anii 1965-2010, pe sexe (ani).
Sursa: O. Penina, F.Mesl, J.Vallin (2013).
Pentru nelegerea naturii acestor schimbri este foarte util de a efectua decompoziia
pierderilor sau ctigurilor totale ale speranei de via pe cauze de deces i grupe de vrst ntre
dou momente de timp. Pentru a face acest lucru, am fcut decompoziia schimbrii valorilor
speranei de via ntre dou momente de timp pentru cele apte perioade ale evolutiei acesteia pe
cauze majore de deces i grupe de vrst.
Figura 3 prezint decompozitia scimbrilor sperantei de viat la natere pe cauze majore de
deces i grupe de vrst pentru anii 1965-2012. Fiecare bar arat contribuia schimbrii
mortalitii pe cauze de deces la grup anumit de vrst (n ani) la cretere/scdere global a
speranei de via la natere pentru perioad respectiv. Reducerea mortalitii infantile i la
copii prin cauze exogene de deces (boli infectioase, boli ale aparatului respirator) a adus cel mai
mare aport pozitiv: aproximativ trei ani pentru ambele sexe. La brbai progresul obinut a fost
complet nivelat de creterea mortalitii populaiei apte de munc preponderent prin bolile
aparatului circulator, aparatului digestiv i cauze violente. La femei pierderile au fost determinate
aproape exclusiv de creterea mortalitii prin bolile aparatului digestiv i ale aparatului
circulator.
4
llgura 3. ConLrlbu(la morLallL(ll pe cauze ma[ore de deces la schlmbarea speran(el de vla( la
nasLere in anll 1963-2012, pe sexe (anl).
Sursa: calculele auLorulul.
rogrese semnlflcaLlve in reducerea mottolltll lofootlle in perloada anllor 1963-2012 s-au
inreglsLraL, in prlnclpal, dln conLul componenLel posL-neonaLale a acesLela (28-363 zlle) daLorlL llmlLrll
lmpacLulul facLorllor exogenl. 1rendul general descendenL al morLallLll in vrsL pn la un an a fosL
rsLurnaL numal in perloadele de crlz soclo-economlc a anllor '90. ln ulLlmul decenlu a incepuL
reducerea componenLel neonaLale a morLallL(ll lnfanLlle (0-28 zlle), in prlnclpal, dln conLul
LraumaLlsmulul la nasLere, dar exlsL dlflculL(l prlvlnd alLe afeclunl ale perloadel perlnaLale, care
prezlnL prlnclpala rezerv penLru reducerea morLallL(ll exceslve in vrsL de pn la un an. ln afar de
aceasLa, la coplll pn la un an exlsL anumlLe rezerve penLru scderea morLallLll provocaLe de bollle
aparaLulul resplraLor.
ln ulLlmul decenlu a incepuL reducerea componenLel neonaLale a morLallL(ll lnfanLlle, in prlnclpal,
dln conLul LraumaLlsmulul la nasLere, dar exlsL dlflculL(l prlvlnd alLe afeclunl ale perloadel perlnaLale,
care prezlnL prlnclpala rezerv penLru reducerea morLallL(ll exceslve in vrsL de pn la un an. ln
afar de aceasLa, la coplll pn la un an exlsL anumlLe rezerve penLru scderea morLallLll provocaLe
de bollle aparaLulul resplraLor (llqoto 4, pooelol A).
La copll sl oJolesceo(l cu vrsLa cuprlns inLre 1 ;l 14 anl, dlnamlca general a morLallL(ll pe
parcursul perloadel de sLudlu esLe cea descendenL, in speclal prlvlnd bollle lnfec(loase sl cele ale
aparaLulul resplraLor, precum sl, inLr-o mal mlc msur, cauzele vlolenLe ale decesulul. Ca ;l la vrsL
lnfanLll, crlza socloeconomlc dln anll '90 au inceLlnlL semnlflcaLlv progresul prlvlnd reducerea
morLallLll la copll ;l adolescenl, in speclal dln cauza pneumonlllor ;l lnfeclllor lnLesLlnale acuLe. e
parcursul ulLlmulul decenlu la aceasL grup de vrsL se observ Lendlna de scdere a morLallLll prln
leucemle ;l llmfoame (llqoto 4, pooelol 8). Cauzele vlolenLe ale decesulul (in speclal, accldenLele ruLlere
sl inecurl accldenLale), in poflda imbunL(lrll generale a slLualel, esLe prlnclpala rezerv penLru
reducerea morLallLll la copll ;l adolescenl.
3
llgura 4. 8aLa morLallL(ll lnfanLlle (panelul A) sl raLa sLandardlzaL a morLallL(ll la vrsLa de 1-14
anl (panelul 8) penLru unele cauze de deces, anll 1963-2012, ambele sexe, scar semllogarlLmlc, (la 100
mll).
Sursa: calculele auLorulul.
La oJolll tloetl (13-39 anl) nlvelul morLallLll dup perloada ,marllor flucLuall", lnduse de
campanla anLlalcool dln anul 1983 ;l crlza socloeconomlc dln anll '90, a incepuL s scad LrepLaL,
aLlngnd in prezenL valorlle anulul 1963. La brball Llnerl, amellorarea recenL a slLualel esLe legaL de
un ;lr de cauze vlolenLe de deces: agreslunl, evenlmenLe cu lnLen(le nedeLermlnaL, accldenLe provocaLe
de foc, curenL elecLrlc ;l arme de foc, cderl ;l inecurl accldenLale. MorLallLaLea cauzaL de accldenLele
ruLlere, dup decllnul nlvelulul acesLela in perloada crlzel soclo-economlce dln anll 1990, sLagneaz pe
parcursul ulLlmulul decenlu (llqoto 5). uup o mlc;orare rapld a nlvelulul morLallLll dln cauza
Luberculozel in anll 1960-1980, la vrsLele adulLe Llnere s-a inreglsLraL o cre;Lere conLlnu a morLallLll:
la incepuLul secolulul xxl, raLele sLandardlzaLe ale acesLul Llp de morLallLaLe au fosL mal marl decL la
ml[locul anllor '60 al secolulul LrecuL. ue la flnele anllor '90, se inreglsLreaz morLallLaLea dln cauza
Plv/SluA, dlnamlca crela esLe foarLe rapld. 1oLodaL, prlnclpala rezerv de scdere a morLallLll
Llnerllor adull o consLlLule cauzele vlolenLe, dlnLre care rolul de baz il [oac accldenLele ruLlere ;l
slnuclderlle (cLe 23 in sLrucLura deceselor vlolenLe in anul 2012).
llgura 3. 8aLa sLandardlzaL a morLallL(ll la brba(l in vrsLa de 13-39 anl penLru cauzele vlolenLe
ale decesulul, anll 1963-2012 (la 100 mll).
Sursa: calculele auLorulul.
6
La oJol(ll mototl (40-64 anl) slLua(la pe ansamblul perloadel anallzaLe s-a deLerloraL conslderabll, in
speclal la brba(l, penLru care prevaleaz o Lendln( ascendenL a morLallL(ll dln ml[locul anllor '60 al
secolulul LrecuL, inLrerupL cu Lrel eplzoade de recul al acesLela in perloada anllor 1983-1987, 1993-1998
sl 2006-2008. La aceasL grup de vrsL nlvelul morLallL(ll a fosL cel mal senslbll la msurlle campanlel
anLlalcool dln anul 1983 sl crlza socloeconomlc dln anll '90, ceea ce sl-a gslL o reflec(le in slncronla
flucLua(lllor acesLula penLru o gam larg a cauzelor de deces, cu excep(la Lumorllor. ulLlmele Lendln(e
ale morLallL(ll sunL nefavorablle penLru LoaLe cauzele ma[ore sl ma[orlLaLea cauzelor deLallaLe ale
decesulul, lncluslv Luberculoza sl pneumonllle (llqoto 6, pooelol A).
ulnamlca cea mal nefavorabll a fosL observaL penLru clrozele hepaLlce, indeosebl la femel: pe
parcursul anllor 1963-2012 raLele sLandardlzaLe ale morLallL(ll penLru aceasL paLologle au crescuL de
clncl orl la femel sl de paLru orl la brba(l. Absen(a unel dlferen(e pe sexe inLre lndlcaLorll sLandardlza(l
al morLallL(ll prln clroz hepaLlc sl alLe boll ale aparaLulul hepaLo-blllar esLe o parLlcularlLaLe speclflc a
sLrucLurll deceselor cauzaLe de bollle aparaLulul dlgesLlv in 8epubllca Moldova (llqoto 6, pooelol 8).
llgura 6. 8aLa sLandardlzaL a morLallL(ll la brba(l in vrsLa de 40-64 anl penLru unele cauze de
deces (panelul A) sl penLru clroz hepaLlc in 8epubllca Moldova sl lran(a, anll 1963-2012, pe sexe,
scar semllogarlLmlc, (la 100 mll).
Sursa: calculele auLorulul.
lndlcaLorul mottolltll exceslve se deflne;Le ca dlferen(a dlnLre numerele supravleulLorllor in
vrsLa de 70 de anl (S70) dln Labelele de morLallLaLe consLrulLe penLru 8epubllca Moldova sl o (ar
occldenLal cu valorl marl ale speran(el de vla( la na;Lere (penLru compara(le a fosL aleas lran(a).
ln 2010, morLallLaLea exceslv in republlc a consLlLulL 36032 decese la brbal ;l 24080 la femel la
o suL de mll de decese penLru LoaLe vrsLele ;l cauzele de deces. nlvelurlle perlculoase ;l crlLlce ale
morLallLll exceslve (evldenlaLe cu ro;u ;l, respecLlv, maro in Labelele 1 sl 2) sunL deLermlnaLe la
brball in vrsL de pesLe 40 de anl ;l la femelle in vrsL de pesLe 30 de anl prln bollle aparaLulul
clrculaLor, cele ale aparaLulul dlgesLlv la ambele sexe, precum ;l cauzele vlolenLe ;l bollle aparaLulul
resplraLor la brbal. MorLallLaLea lnfanLll prln ,alLe cauze de deces", ce cuprlnd, preponderenL, bollle
perloadel perlnaLale, la ambele sexe are un nlvel perlculos al deceselor exceslve. ln prezenL, dup nlvelul
morLallL(ll prln Lumorl, 8epubllca Moldova nu se deosebesLe de alLe (rl europene. Cu LoaLe acesLea,
cresLerea lndlcaLorllor morLallL(ll prln cancer al anumlLor locallzrl (in speclal, cancer mamar, pulmonar
sl lnLesLlnal) comparaLlv cu Lendln(ele mal favorablle ale acesLora observaLe in (rlle occldenLale, denoL
c dup nlvelul morLallL(ll prln acesLe paLologll in vllLorul aproplaL va aprea un decala[ inLre (ara
noasLr sl (rlle dezvolLaLe, lar in llpsa unor pollLlcl eflclenLe, chlar se va exLlnde.
7
1abelul 1. numerele exceslve ale deceselor in vrsL de pn la 70 de anl dln Labelele de morLallLaLe in
8epubllca Moldova (anul 2012) in comparale cu lrana (anul 2009) la 100.000 decese penLru LoaLe
vrsLele ;l cauzele de deces, brba|, (abs.)
vrsLa lnfec(ll Cancer
AparaLul
clrculaLor
AparaLul
resplraLor
AparaLul
dlgesLlv
Cauze
vlolenLe
AlLe
cauze
1oaLe
cauzele
0 27 3 7 188 14 121 608 968
1 16 34 -3 14 -2 66 43 166
3 -1 13 -1 11 -1 122 6 131
10 -2 8 8 20 0 77 -2 109
13 3 22 3 9 1 203 14 262
20 33 3 23 18 26 262 23 391
23 118 49 33 6 73 373 67 742
30 294 37 202 174 223 631 33 1636
33 363 79 331 170 320 632 122 2039
40 364 143 734 409 784 914 180 3328
43 323 149 1078 342 800 861 190 3943
30 237 218 1877 614 933 973 91 4944
33 173 203 2717 632 923 741 134 3348
60 74 -222 3333 633 869 343 -13 3460
63 14 -632 3123 619 878 372 -213 6142
0-69 2048 111 13728 4098 3847 6896 1303 36032
1oLal 370 -18330 20160 30 4340 3814 -10386 0
Sursa: calculele auLorulul.
1abelul 2. numerele exceslve ale deceselor in vrsL de pn la 70 de anl dln Labelele de morLallLaLe in
8epubllca Moldova (anul 2010) in comparale cu lrana (anul 2009) la 100.000 decese penLru LoaLe
vrsLele ;l cauzele de deces, feme|, (abs.)
vrsLa lnfec(ll Cancer
AparaLul
clrculaLor
AparaLul
resplraLor
AparaLul
dlgesLlv
Cauze
vlolenLe
AlLe
cauze
1oaLe
cauzele
0 16 19 -8 139 -2 41 682 907
1 17 18 -6 31 4 60 41 166
3 -2 11 -2 -1 -1 22 34 61
10 -1 -11 1 8 -1 33 17 63
13 3 3 1 -1 3 60 22 91
20 19 24 19 14 16 33 16 141
23 74 61 12 34 29 33 43 308
30 72 142 64 14 63 118 63 341
33 39 133 77 33 164 101 49 642
40 79 193 226 74 340 112 42 1066
43 62 363 430 101 346 108 61 1671
30 33 138 829 111 891 126 91 2238
33 11 380 1921 103 1073 203 117 3811
60 -3 71 3219 114 1227 199 186 3010
63 -22 132 3388 170 1313 121 39 7343
0-69 436 1702 12370 989 3668 1409 1306 24080
1oLal -1412 -11231 30922 -3181 4870 -2443 -17303 0
Sursa: calculele auLorulul.
N|ve|ur| a|e morta||t|| exces|ve
<100 neinsemnaL 300-300 alarmaL
100-300 moderaL 300-1000 perlculos
>1000 crlLlc
8
Conc|uz||
Absen(a unul csLlg in valorlle lndlcaLorulul la brba(l (-0.3 anl) sl o cresLere modesL la femel (+3.8
anl) in anll 1963-2012 esLe un vecLor rezulLaLlv a dou Lendln(e dlvergenLe: pe de o parLe, reducerea
morLallLll lnfanLlle sl la copll, pe de alLa - cre;Lerea morLallLll populalel adulLe. Schlmbrlle globale
ale speran(el de vla( sl-au gslL reflec(le, cu unele varla(ll, in dlnamlca morLallL(ll adul(llor
preponderenL prln cele Lrel cauze ma[ore ale decesulul: bollle aparaLulul clrculaLor, aparaLulul dlgesLlv sl
cauzele vlolenLe. 8educerea morLallL(ll lnfanLlle sl la copll cauzaLe de bollle lnfec(loase sl cele ale
aparaLulul resplraLor au dlmlnuaL conslderabll plerderlle LoLale ale speran(el de vla(, in speclal pn la
ml[locul anllor '80 al secolulul LrecuL. Spre deoseblre de perloada 1963-1984, la eLapa reformelor soclal-
economlce ce au urmaL dup anul 1983 sl-a luaL revansa morLallLaLea adul(llor prln bollle lnfec(loase sl
ale aparaLulul resplraLor. 1umorlle sunL unlca cauz ma[or de deces, nlvelul morLallL(ll crela nu a
reac(lonaL la facLorll de con[uncLur dln anll '80 sl '90. ln compara(le cu sLandardele occldenLale,
morLallLaLea exceslv a popula(lel sub vrsLa de 70 de anl in 8epubllca Moldova consLlLule in prezenL 36
decese la brba(l sl 24 la femel la o suL de decese penLru LoaLe vrsLele sl cauzele de deces. nlvelurlle
perlculoase ;l crlLlce ale morLallLll exceslve sunL deflnlLorll penLru bollle aparaLulul clrculaLor sl cele ale
aparaLulul dlgesLlv la brball de pesLe 40 de anl ;l femelle de pesLe 30 de anl, precum ;l penLru cauzele
vlolenLe ;l bollle aparaLulul resplraLor la brball de pesLe 40 de anl.
8|b||ograf|a:
1. 8ologan n. AspecLele medlco-soclale ale morLallL(ll popula(lel rurale de vrsL apL de munc. 1ez
de docLor in sLlln(e medlcale. Chlslnu, 1999. 128 p.
2. Grigoriev, P., Shkolnikov, V.M., Andreev, E.M., Jasilionis, D., Jdanov, D., Mesl, F., Vallin, J. (2010).
Mortality in Belarus, Lithuania, and Russia: Divergence in Recent Trends and Possible Explanations.
European Journal of Population, 26(3): 245-274.
3. Lozan C. AspecLele medlco-soclale ale morLallL(ll popula(lel urbane de vrsL apL de munc in
8epubllca Moldova. 1ez de docLor in sLlln(e medlcale. Chlslnu, 1999. 130 p.
4. MaLel C., aladl Ch., Salnsus v., Cagauz C. CarLea verde a popula(lel 8epubllcll Moldova. Chlslnu:
unlA, 2009. 36 p.
3. Mesle l., Shkolnlkov v., PerLrlch v., vallln !. 1endances recenLes de la morLallLe par cause en 8ussle,
1963-1994. arls: lnLu, 1996. 140 p. + 2 dlsqueLLes. (uonnees sLaLlsLlques n2).
6. Mesl, F. (2004). Mortality in Central and Eastern Europe: Long-term trends and recent upturns.
Demographic Research, Special Collection 2(3): 4570.
7. Mesl, F., Vallin, J. (1996). Reconstructing long-term series of causes of death. Historical methods
29(2): 72-87.
8. Mesl, F., Vallin, J. (2012). Mortality and causes of death in 20th century Ukraine [Mortalit et causes
de dcs en Ukraine au XXe sicle] . Dordrecht Heidelberg London New York, Springer, 279 p.
(Demographic Research Monograph).
9. aladl Ch. et ol. 1ransformrl demograflce, vla( famlllal sl snLaLea popula(lel. Chl;lnu: 1lpogr.
1oLex-lux". 2007, 340 p.
10. Pechholdov, M., Fihel, A. (2013) Understanding recent mortality reversal in Central Europe: case of
Czech Republic and Poland. Paper presented at the XXVII IUSSP International Population Conference,
Busan, Korea, 26-31 August 2013.
11. enlna C., Mesle l., vallln !. CorrecLlng for under-LsLlmaLlon of lnfanL MorLallLy ln Moldova. ln:
opulaLlon-L. 2010, vol 63, nr 3,p. 499-314.
12. Penina O., Mesl, F., Vallin, J. Is mortality low in Moldova? Paper presented at the Conference Low
fertility and low mortality: observable reality and visions of the future (20 diapos). Institute of
Demography, National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia, 31 October-
1 November, 2013.
13. enlna C., vallln !., 2013. lorLy-flve years of cause-speclflc morLallLy Lrends ln Moldova. xxvll luSS
lnLernaLlonal opulaLlon Conference, 26-31 AugusL, 2013.
14. ollLlca na(lonal de snLaLe a 8epubllcll Moldova (2007-2021) hLLp://www.ms.gov.md/_flles/1002-
ollLlcanaLlonala_rom_rus_flnall.pdf.
13. rogramulul sLraLeglc nalonal in domenlul securlLll demograflce a 8epubllcll Moldova.
hLLp://lex.[usLlce.md/lndex.php?acLlon=vlew&vlew=doc&lang=1&ld=340743
9
16. Shkolnikov, V.M., Andreev, E.M., Leon, D.A., McKee, M., Mesl, F., and Vallin, J. (2004). Mortality
reversal in Russia: The story so far. Hygiea Internationalis 4(1): 2980.
17. Shkolnikov, V.M., Mesl, F., and Vallin, J. (1996). Health crisis in Russia I. Recent trends in life
expectancy and causes of death. Population: An English Selection 8: 123154.
18. vallln !., Mesle l. Convergences and dlvergences ln morLallLy. A new approach Lo healLh LranslLlon.
uemographlc 8esearch (Speclal CollecLlon 2. ueLermlnanLs of ulverglng 1rends ln MorLallLy). 2004,
p.12-43.
19. Anpeeu L.M. Meo iounonen u anaruse npoor+uersnocu +usnu. ln: 8ecnui caucuiu.
1982, nr 9, p. 42-48.
20. 8acun C.A. occuucian u "sananan" cpyiyps u iarenapu cuepnocu no npuunau cuepu.
Cuepnocs nacerenun. 1enenuuu, ueos usyenun, npornoss. C6opnui caeu. o peaiuueu
M.L.enucenio, l.u.Laxueouou. Cepun "euorpaueciue uccreouanun": MAC pecc, 2007.
p.42-72.
21. 8uuneuciuu A.l., uiorsnuiou 8.M. Cuepnocs u occuu: rraunse rpynns pucia u npuopues
eucuun, Mociua, 1997, 84 p.
22. arau l.A., uaxosio n.., larays C.L. Ccnounse ussous euorpaueciou 6esonacnocu:
cxocua u pasruun u Moroue u Lerapycu. Chlslnu: 5Llln(a, 2010. 294 p.