Sunteți pe pagina 1din 17

-;' tt p

LOTUL 6, Furnizare mobilier

J.r,0
{ ao
OBIECTIV: Reabilitare CaminCutturatBorod FISATEHNICA Nr. FT1 Dotare: Cuie.garderoba nt. crt. jce impuse Specif icatii tehn prinCaietulde sarcini

Formular Fs

j-f#'

0 1 rarametrii tehnicisi functionali gafderoba (L=120cm, Cuiere cu 10 carlige, h=1,5m) pe lemnsi suport Montat metalic, care so fixeaza in pardoseala si perete pozitonarea carligele vorfl pe2 parti16 peeendiular pperete, sl 1 parte lafixarea peperete
r:.r1,:J..i. .

propunerii Corespondenta tehnice cuspecificatiile thnice impuse prin Caietul desarcini 2

producator

privind 2 Specificatii de performanta si conditii in exploalare siguranta Conform kgislatiei romanesii si comunitatii europene, 3 Conditii conformitatea Drivind cu standardele relevante Produsul sa respecte standafdele romanesta si eutoDene C,cfiditii de garantie si postgarantie
::.,'

ry

:ii::=i:

eelantie minimat4'1uni Astgurate conorlt 0eseNrce Dostoarantie


Se va atasacartea tehnica, instructiuni punere de montaj, in functiune si exploatare / inlretinere in limba romana.

,'@1d',

5 Alteconditiicu caractertehnic

Proiectant Sefproiect

Ofertant

M6',u
Formular F5
OBIECTIV: Rabilitar CaminCulturalBorcd FISA TEHNICA Nr.FT3 Dotare: vestiar Dulapuri

nr, crt.
0

Specifi catiitehnice impuse prinCaietul de sarcini


I

propunerii tehnice Corespondenta impuse tehnice cu specificatiile prinCaietul de sarcini 2

producalor

Paramtdi t6hnic'si functionali

80 (metal Dulaouri vestiar 3*30/50-1

^ ,

perlormanta privind siguranta in exploatare si conditii 2 Specificatiide romanesti si Confomlrgislatiei europene, comunitatii privind cu standardele relevante conformitatea 3 Conditii

standardele Produsul sarespecte romanesti si euroDene


si postgaf antie Conditii.de.garantie. 24luni Garantie minima conditii de service Asiguraro qlteconditiicu caracter tehnic

tehnica, instructiuni Sevaatasa caatea punere infunctiuno si demontaj, in limba / intretinere exploatare romana.

Proiectant Sefproiect

Ofertant

wv
6ul
Formular F5
Camin oBIECTIV: Reabilitare Cultural Borod
FISA TEHNICANT.FT4 Doiarc:Scaunefixe

(t/

\.

nr. cn.
0

Specificatii tehniceimpuse prinCaietul de sarcini

propunerii corespondenta tehnice impuse cuspecificatiile tehnice Caaetul desarcini Drin


2

pro0ucatoa

1 1 Parametrii tehnici si functionali Sca0ne fixate rezistent de pardoseala in pachet si intreeletip pachetde 46 colorla scaune cu cotiere. taDiiate sezut si si spatar.Vorfi rezistenie adulte comode Dentru Dersoane (sistemul de fixare demontabil Denhu de mobilare) modificare aranjament

, .". in exploatare de perfomanta si conditiiprivindsiguranta 2 Specificatii rcmanesti si lonformlrgislatiei :omunitatiieuropene, pnvind relevante confomitatea cu standardele 3 Conditii standardele Prcdusul sa respecte sieurcpene romanesti si postgarantie 4 Conditii de garantie

24luni Garantie minima deservice Asigurare conditii Dostqantie


cu caractertehnic 5 Alteconditii instructiuni cadeatehnica, Se va atasa punere si in functiune de montaj, in limba exploatare / intretinere romana.

Proiectant Sef proiect

Ofertant

/ ^ ^ @1/

.-l-{

1 , ,t

Formular F5
OBIECTIV: Reabilitare CaminCulturalBorod

Nr.FTs FISA TEHNICA Dotarc: scaune cu spatar

nr_ crt.
0
I

Specillcatii tehnice impuse prinCaietulde sarcini 1 Parametrii si functionali tehnici scaun taoitat cu sDatar Scaun cu sezut+soatar aDitat cu stofa de culoare neagra saugri,bazadin Vorfi rezistente si metal sicotiere. persoane adulte

propunerii tehnice Corespondenta tehnice impuse cu specificatiile pdnCaietul de sarcini 2

producaior

privind in exploatare siguranta de performanta si condilii 2 Speciflcatii romanesti si Conform lrgislatiei romunitatii eurcpene, relevante cu standardele conformitalea 3 Conditii orivind standardele Produsul sa respecte romanesti si eurooene si postgaranlie 4 londitiide qalantie 24 luni minima Garantie Asigurare conditii de service Dostoarantie qftecondilii tehnic cu caracter tehnica, instructiuni Se va atasaoartea punere si in functiune de montaj, in limba exploatare / intretinere romana,

Proiectant Sefproiect

Ofertant

&3

OBIECTIV:

Reabilitaro CaminCulluralBorod FISA TEHNICA NT. FT6 Dotare: Rafturi metalla dep,

Formular F5

nt. crt.

Speciiicatii tehnice impuse prinCaietul de sarcini

0
Parametrii tehnicisi functionali

propunerii tehnice Corcspondenta tehnice impuse cu specificaliile prinCaietulde sarcini 2

producator
3

Rafturi modulate dinmetalla depozitare, cu minim 4 polite, 90.30-200

privind ln exploatarc si conditii siguranta de performanta 2 Specificatii romanesti si Confomlrgislatiei comunitaliieuroDene. pnvind relevante conformitatea cu standardele 3 Conditii standaf dele Prcdusul sa respecte romanestisieuropene si postgarantie 4 Conditii de garaniie 24luni minima Ga.antie de service Asigurare conditii oostqaranlie cu cracter tehnic 5 Altecondilii tehnica, instructiuni Se va atasacartea punere si in iunctiune de montaj, / intretinere in limba exploatare romana_

Proiectant Sefproiect

Ofertant

eq

OBIECTIV: ReabilitareCamin Cultural Borod


FISATEHNICA Nr. FT8 Dotare:Cortina

Formular F5

nt. cn,
0

jmpuse Specificatii tehnice prinCaietul de sarcini

pfopunerii Corespondenta tehnice tehnice impuse cu specificatiile Caielul de sarcini Drin


2

pr0qucator

Parametrii tehnicisi fLrnctionali

gros,rosubordo (material Codina sau albastru inchis)cu suport metalic fixat de tavan(suspendat) sisistemde (actionare manevrare electrica) cu deschidere laterala in 2 directii L=8,4m, H =3,57 toial=30mp grcs, fundal Cortina scena(material pe suport albashu inchis) metalic fixat rezistent detavan(suspendat) m,tolal= metalic= L:16,8m, H=3,45 58mp p ivindsiguranta in exploatare 2 Specificatii de performanta si conditii romanesti Conform legislatiei si comuniiatiieuropene, privindconfornilaleacu sta'ldardele relevanle 3 Condirii respecte standardele Produsul sa romanestisieuroDene de garantie si postgarantie 4 Conditii 24 Garantie minima luni Asigu.are conditii de service Dostoarantie 5 AIteconditiicucaractertehnic instructiuni Se va atasa cartea tehnica, punere in funciiune si de montaj, in limba exploatare / intretinere

Proiectant

Ofertant

OBIECTIV:

Reabilitare CaminCulturalBorod FISA TEHNICA Nr.FT10 Dolae: masa

Formular F5

nr. crt.

Specificatii tehnice impuse prinCaietulde sarcini

propunerii Corespondenta tehnice cu specificatiile tehnice impuse prinCaietulde sarcini


2

producator
3

0 1 1 Pametrii tehnici si functionali Masa dinlemn sipalfurniruit, conskuctie solida,(60x120cm)

p ivindsiguranta in exploatare 2 Specificatii de performanta si conditii Conform lqislatiei romanesti si comunitatiieuroDene, privind 3 Conditri conformitatea cu standardele relevante Produsul sa resDecto standardele romanesti si europene Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 24 luni Asigurare conditii deservice postqara nt,e


5 Alteconditii cu caracter tehnic Seva atasa cartea lehnica, instrucliuni punere in functiune de moniaj, si / intretineae in limba oxploataro romana,

Proiectant
Sef proiect

Ofertant

Camin Cultural Borod OBIECTIV:Reabilitare


Nr.FTfl FISA TEHNICA cu spatar Dotare: scaune

nr. crt.

tehnice impuse Specif icatii prinCaietul de sarcini

propunerii tehnice Corespondenta imPuse tehnice cu specificatiile prinCaietul de sarcina

producatol

1 0 si tehnici functionali 1 Parametrii

cuspatar scaun tap;tat capitat cus scaun cusezut+spatar de culoare musama rezistenta, sau dinmetalsi saumaro, baza ocru sicomode Vorfi rezistente cotiere. pentru percoane adulte

per{ormanta privind in exploatare siguranta si conditii 2 Toecrficatiide romanesti si kgislatiei Conform comunilatiieuroPene, relevante privind cu standardele confomitatea 3 Conditii siandardele Produsul sa resoecte si europene romanesti si postgaraniie de garantie Conditii 24luni minima Garantie de seryice conditii Asigurare oostoarantie cu caracte.tehnic 5 Alteconditii instructiuni Se va alasacadeatehnica, punere si in functiune de montaj, in limba / inhetinere exploatarc romana,

Proiectant Sefproiect

Ofertant

lby

Fofmular Fs
OBIECTIV:Reabilitare CaminCulturalBorod Nr.FTl3 FISATEHNICA Dotare: Barou

nr.
crl.

Specificatii tehnice impuse prinCaietulde sarcini 1 si f unctionali Parametrii iehnici I\rasa bkoudin lemnfurnir, (60x60cm) constructie solida, Cu sertar/polita

propunerii tehnice Corespondenta impuse tehnice cuspecificatiile prin Caietul desarcini 2

producator 3

privind in exploatare siguranta si conditii 2 Specificatii de performanta romanesti si kgislatiej Conform comunitatiieuropene, relevante cu standardele conformitatea 3 :onditiiprivind

standardele sarespecte Produsul romanesti si europene


4 si postgarantie onditii de garantie minima 24 luni Garantie de service Asigure conditii rostqarantie

5 qfte condifiicucaractertehnic cartea tehnica, instructiuni Se va atasa in functiune si de mont4,punere in limba / intretinele exploatare rcmana,

Proiectant Sefproiect

Ofertant

.Qfo
120Y
Formular F5
.1 ^

OBIECTIV:Reabilitaro Camin Cultural Borod


FISATEHNICA Nr. FT14 Dotare: lvasa

nr. crt.

Specificatii tehnice impuse prinCaietul de sarcini

propunerii tehnice Corespondenta impuse cuspecrficatiile tehnice prin Caietulde sarcini


2

producator 3

0 1 1 Parametrii tehnicisi f unctionali Masadin lemn fumk,constructie (60x60cm) solida,

privind in exploatare 2 Specificatii de performanta si conditii siguranta Conform kgislatiei romanesti si comunitatiieurooene, privind iiatea relevante 3 Conditii conforfi cu standardele standadele Produsul sa respecte fomanesti si euroDene si postgarantie 4 Conditii de qarantie minima 24 luni Oarantie Asigurare conditii de service oostoaEntie cu caGcter tehnic 5 Alteconditii cartea tehnica, instructiuni Sova atasa in functiune si de mont4,punere / intretinere in limba exploatare romana.

Proaectant Sefproiect

Ofertant

.:==:-E-]+'_:

a:a

OBIECTIV: Reabilitaro Camin Cuttural Borod


FISATEHNICA Nr.FT17 Dotare:Rafturi carti

Formular F5

nr. crt.
0

Specificatii tehnice impuse prinCaietulde sarcini Parametrii tehnicisi functionali Raftuicarti modul 75"30-220 Raft uricartimodul 60*30-220

propunerii Corespondenta tehnice tehnice impuso cuspecificatiile prin Caietulde sarcini


2

producator

Sistem modulat cufixare intre elesi


de

2 Specificatii de Derformanta si condilii siauranta in exploalar orivind Conform lrgislatiei romanesti si comunitatii europene, priv;nd 3 Conditii conformitatea cu standardele relevante Produsul sa respecto siandardele romanesti si euroDene 4 Conditii de qarantle si postqantie

Garantie minima 24luni deservice Asigura@ conditij


postqarantie

tehnic 5 Alteconditii cu caracter

Sevaatasa cadea tehnica, instructiuni punere infunctiune si demontaj, / intretinere inlimba exploatare tomana,

Proiectant Sefproiect

Ofertant

' . - ' . - - : : - , : : : /^/^ ot ()

OBIECTIV: Reabilitare Camin Cultural Borod


FISA TEHNICA Nr FT19 Dotare:Scara

Formular F5

nr. crt.
0

Specif icatii tehnice impuse prinCaietul de sarcini 1


Parametrii tehnicisi functionali Scara h=70cm,cu 4 kepte si bara de

propunerii tehnice Corespondenta tehnice impuse cuspecificatiile prinCaietul desarcini


2

prooucatoa 3

sprijin, dinaluminiu saulemn

privind siguranta in exploatare 2 Specificatii de performanta si conditji romanesti si Conform kgislatii comunitatiieuropene. privind cu standardele relevanle Conditii conformitatea standadele Produsul sa respecte romanesti si europene

si postgarantie Conditii degarantie 24luni Garantie minima deseNice Asigurare conditii Dostoarantie
Alteconditii cu caracter tehnic tehnica, instructiuni Se va atasacartea puneae in functiune si de montaj, / inhetinere in limba exploatare romana.

Proiectant Sef proiect

Ofertant

/t

Formular F5

OBIECTIV: Reabilitare Camin Cultural Borod


NT. FT2O FISATEHNICA Dotare:jaluzele

nr, crt.
0
i

Specificatii tehnice impuse prin Caietulde sarcini Parametrii tehnici si functionali jaluzele panglica verticala, fixate de de deschidere si tavan, cu sistem actionare manuala orientare, 8mP=4 6r" 21,6 mp=4 buc

propunerii tehnice Corespondenta impuse tehnice cu specificatiile prinCaietul de sarcini


2

producator
3

privindsiguranta in exploatare de perfomanla siconditii 2 Soecificatii lrgislatiei romanesti si Conform comunitaiiieufoDene, privind relevante conformiiatea cu standardele 3 Conditii standadele Produsul sa respecie si eurcpene rcmanesti
de garantiesi poslgarantie 4 Conditri

minima 24 luni Garantie condilii de service Asigurare Dosioatantie cu caracter tehnic 5 Alle conditii tehnica, inshuctiuni Se va atasacartea punere si in functiune de montaj, in limba / intretinere exploatare romana.

Proiectant Sefproiect

Ofedani

K".0"\

5i<"r

i{

6l,t

OBIECTIV:

Formular F5
Reabilitare Camin CulturalBorod FISA TEHNICANT.FT21 Dotare | .jaluzele

nL cfi.

icatii impuse Specif tehnice prinCaietul de sarcini

0 1 1 Paramekii tehnici si functionali


jaluzelepanglica verticala, etansela luminapentrugolulde montaj,fixate de tavan,cu sistemde deschidere si

propunerii corespondenta tehnice impuse cu specificatiile lehnice prin Caielulde sarcini 2

producator

orientare, actionare manuala 22,4mp=56u1

in exoloalare 2 SpecrficaLr oe perfo'manlasi conditiiprivindsrgJranta romanesti si Conform kgislatiei comunitatiieuroDene, relevante cu standardele 3 Conoit i priv:nd confornitatea standardele Produsul sa respecle sieuroDene romanesti si postgarantie 4 Conditii de garantie 24 luni Garantie minima Asigurare conditii de service Dostoarantie tehnic 5 qlteconditii cu caracter instructiuni cadea lehnica, Se va atasa punere in functiune si de montaj, / intretinere in limbe exploalare romana.

Proiectant

Ofertant

cct uftEtoR

a/3

lrffi
Formular F5
oBIECTIV:Reebilitare CaminCultu.alBorod
FISATEHNICANT.FT22 Dotare:Rafturicarti

nr, crt.
0

impuse Specificatii tehnice prinCaielul de sarcini

propunerii tehnice Corespondenta impuse cu specificatiile tehnice prinCaietul de sarcini 2

producator 3

si functionali 1 Parametrii tehnici Raft ufi carti100'40-200 furniruit si usivitrina cu stica, din lemn politeinterioare

p ivindsiguranta in exploatare si conditii Specificatii de performanta romanesti si lrgislatiei Conform comuniiatiieuropene, privind relevante cu standardele conformitatea 3 Conditii standardele Produsul sa respecte romanesta si eurcpene si postgarantie de garantie Conditii

lehnic cu caracter 5 qfteconditii instructiuni tehnica, va atasa cartea Se punere si in functiune de montaj, in limba / intretinere exploatae romana,

24luni minima Garaniie deservice conditii Asigurare Dostqafantie

Proiectant Sefproiect

Oferlanl

61'

FOrmutar f5

Camin Cullural Boroo 0BIECTIV:Reabilitare


NT. FT23 FISATEHNICA Dotare: SuportDVD/CD

nr. crt.
0

impuse Specmcatii tehnice prinCaietul do aarcini 1 Parametrii tehnici si functionali (40x70) cu poliie DVD/CD Suport

propunerii tehnice 30respondenta impuse tehnice :u specificatiile prinCaietul de sarcini

prooucator

palfumiruit, Iemn, Din alumuniu,

privind performanta in exploatare siguranta si conditii 2 Soecifrcatiide si romanesti lrgislatiei Conform comuniiatii eurooeno, relevante cu standardele orivind conformitatea 3 ConOitii standardele sa respecto Produsul si euroDene romanesti si postgarantie de garantie 4 Conditii

24luni minima Sarantie qsigurare conditii deservice


lostoarantie

tehnic cu caracter Alteconditii tehnica, instructiuni Se va atasacartea punere si in tunctiune de montaj, in limba / intretinee exploatare romana,

Proiectant Sefproiect

Ofertant