Sunteți pe pagina 1din 16

3

1
5 5 7 5 6 2 1 R O
3
2 I
n
d
i
c
a

i
e

d
e

v
a
I
a
b
i
I
i
t
a
t
e
P
e
n
t
r
u

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e

c
u

V
i
t
o
l
i
g
n
o

1
0
0
-
S
,

b
o
i
l
e
r

p
e
n
t
r
u

p
r
e
p
a
r
a
r
e

d
e

a
p


c
a
l
d

m
e
n
a
j
e
r

i

V
i
t
o
t
r
o
n
i
c
.
F
i
r
m
a

d
e

c
o
n
t
a
c
t
P
e
n
t
r
u

i
n
f
o
r
m
a

i
i

s
a
u

l
u
c
r

r
i

d
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e

i

r
e
p
a
r
a

i
i

l
a

i
n
s
t
a
l
a

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e
,

v

r
u
g

m

s


a
d
r
e
s
a

i

f
i
r
m
e
i

d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

F
i
r
m
e
l
e

d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
c
a
r
e

s
e

a
f
l

n

a
p
r
o
p
i
e
r
e
a

a
d
r
e
s
e
i

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r


l
e

p
u
t
e

i

a
f
l
a

d
e

e
x
e
m
p
l
u

p
r
i
n

n
t
e
r
n
e
t

d
e

l
a

a
d
r
e
s
a

w
w
w
.
v
i
e
s
s
m
a
n
n
.
c
o
m
.
V
i
e
s
s
m
a
n
n

S
.
R
.
L
.
R
O
-
5
0
7
0
7
5

G
h
i
m
b
a
v
B
r
a

o
v
E
-
m
a
i
l
:

i
n
f
o
-
r
o
@
v
i
e
s
s
m
a
n
n
.
c
o
m
w
w
w
.
v
i
e
s
s
m
a
n
n
.
c
o
m
5 5 7 5 6 2 1 R O F i r m a V i e s s m a n n i r e z e r v d r e p t u l d e a e f e c t u a m o d i f i c r i t e h n i c e !
T i p r i t p e h r t i e e c o l o g i c ,
a l b i t f r c l o r
2
9
C
u

u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

m

s
u
r
i

p
u
t
e

i

s


e
c
o
n
o
m
i
s
i

i

e
n
e
r
g
i
e

n

m
o
d

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
:

_
_

A
e
r
i
s
i

i

c
o
r
e
c
t
.
D
e
s
c
h
i
d
e

i

f
e
r
e
s
t
r
e
l
e


c
o
m
p
l
e
t

p
e
n
-
t
r
u

s
c
u
r
t

t
i
m
p

n
c
h
i
d
e

i

p
e

a
c
e
a
s
t

p
e
r
i
o
a
d


v
e
n
t
i
l
e
l
e

c
u

t
e
r
m
o
s
t
a
t

_
.

N
u

s
u
p
r
a

n
c

l
z
i

i
,

u
r
m

r
i

i

a
t
i
n
g
e
r
e
a
u
n
e
i

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e

a
m
b
i
a
n


d
e
2
0

C
,

c
u

f
i
e
c
a
r
e

g
r
a
d

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

d
e

a
m
b
i
a
n


m
a
i

p
u

i
n

s
e

e
c
o
n
o
m
i
-
s
e
s
c

p


l
a

6
%

d
i
n

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

n
c
h
i
d
e

i

j
a
l
u
z
e
l
e
l
e

(
d
a
c


e
x
i
s
t

)

l
a
f
e
r
e
s
t
r
e

c

n
d

s
e

n
s
e
r
e
a
z

R
e
g
l
a

i

c
o
r
e
c
t

v
e
n
t
i
l
e
l
e

c
u

t
e
r
m
o
s
-
t
a
t

_
.

N
u

b
l
o
c
a

i

a
c
c
e
s
u
l

l
a

r
a
d
i
a
t
o
a
r
e
l
e

_

i

l
a

v
e
n
t
i
l
e
l
e

c
u

t
e
r
m
o
s
t
a
t

_
.

U
t
i
l
i
z
a

i

r
e
g
l
a
j
e
l
e

p
o
s
i
b
i
l
e

l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
-
z
a
r
e
a

_
,

d
e

e
x
e
m
p
l
u

,
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

d
e

a
m
b
i
a
n


n
o
r
m
a
l


a
l
t
e
r
n
a
t
i
v

c
u
,
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r


d
e

a
m
b
i
a
n


r
e
d
u
s

R
e
g
l
a

i

c
o
r
e
c
t

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

c
a
l
d
e
m
e
n
a
j
e
r
e

d
i
n

a
c
u
m
u
l
a
t
o
r
u
l


d
e

l
a
a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
a

_
.

A
c
t
i
v
a

i

p
o
m
p
a

d
e

r
e
c
i
r
c
u
l
a
r
e

(
p
r
i
n
i
n
t
e
r
v
a
l
e
l
e

d
e

c
o
n
e
c
t
a
r
e

r
e
g
l
a
t
e

l
a
a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
)

n
u
m
a
i

d
a
c


s
e

c
o
n
-
s
u
m


a
p


c
a
l
d


m
e
n
a
j
e
r

S
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a

i

c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

a
p


c
a
l
d

m
e
n
a
j
e
r

:

p
e
n
t
r
u

d
u


s
e

c
o
n
s
u
m

n
g
e
n
e
r
a
l

m
a
i

p
u

i
n


e
n
e
r
g
i
e

d
e
c

t

p
e
n
-
t
r
u

o

b
a
i
e
.
S
f
a
t
u
r
i

p
r
i
v
i
n
d

e
c
o
n
o
m
i
s
i
r
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e
S
f
a
t
u
r
i

p
r
i
v
i
n
d

e
c
o
n
o
m
i
s
i
r
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e
5 5 7 5 6 2 1 R O

3
0
AA
c
u
m
u
l
a
t
o
r
u
l

d
e

a
p


c
a
l
d


m
e
n
a
j
e
r

2
1
CC
o
n
t
r
a
c
t
u
l

p
e
n
t
r
u

e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

n
t
r
e

i
n
e
r
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
C
u
r

a
r
e
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
EE
c
o
n
o
m
i
s
i
r
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
9
FF
i
l
t
r
u
l

d
e

a
p


m
e
n
a
j
e
r

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
GG
o
l
i
r
e
a

c
o
l
e
c
t
o
r
u
l
u
i

d
e

c
e
n
u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
I
n
s
p
e
c

i
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
MM
a
n
o
m
e
t
r
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
PP
o
r
n
i
r
e
a

a
p
a
r
a
t
u
l
u
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
P
o
r
n
i
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
P
o
r
n
i
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
P
r
i
m
a

p
u
n
e
r
e

n

f
u
n
c

i
u
n
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
P
u
n
e
r
e
a

n

f
u
n
c

i
u
n
e

a

a
u
t
o
m
a
t
i
z

r
i
i
.
1
0
RR
e
p
u
n
e
r
e
a

n

f
u
n
c

i
u
n
e

a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
.
.
.
1
0
R
e
v
i
z
i
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
SS
u
p
a
p
a

d
e

s
i
g
u
r
a
n


(
a
c
u
m
u
l
a
t
o
r

d
e

a
p

c
a
l
d


m
e
n
a
j
e
r

)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1

n
d
e
x

a
l
f
a
b
e
t
i
c
I
n
d
e
x

a
I
f
a
b
e
t
i
c

5 5 7 5 6 2 1 R O
2
7

_
_
_
1
.

S
e

d
e
m
o
n
t
e
a
z


p
a
n
o
u
l

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e
s
u
p
e
r
i
o
r

p
o
s
t
e
r
i
o
r

.
2
.

S
e

r
a
b
a
t
e

s
p
r
e

f
a


s
t
r
a
t
u
l

t
e
r
m
o
i
z
o
-
l
a
n
t

_
.
n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
S
u
p
r
a
f
e

e
I
e

s
c
h
i
m
b
a
t
o
r
u
I
u
i

d
e

c
a
I
d
u
r
a

(
I
a

2

-

4

s

p
t

n
i
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
2
8
3
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d
e

c
a
p
a
c
u
l

d
e

c
u
r

a
r
e
_
.
4
.

S
e

s
c
o
t

v
i
r
b
u
l
a
t
o
r
i
i

_

t
r

n
d
u
-
i

n
s
u
s

(
l
a

n
e
v
o
i
e
,

s
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z


u
n
c
l
e

t
e
)

i

s
e

c
u
r

.
5
.

S
e

c
u
r


p
e
r
e

i
i

i
n
t
e
r
i
o
r
i

a
i

c
o
l
e
c
t
o
-
r
u
l
u
i

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

i

s
u
p
r
a
f
e

e
l
e
d
e

r
e
c
u
p
e
r
a
r
e

a

c

l
d
u
r
i
i


c
u

u
n

p
a
c
l
u
,

o

p
e
r
i
e

i

u
n

a
s
p
i
r
a
t
o
r
.

U
n
e
l
-
t
e
l
e

d
e

c
u
r
a
t
a
r
e

s
e

p
o
t

c
o
m
a
n
d
a

c
a

s
i
a
c
c
e
s
o
r
i
u

(
c
o
d

7
3
7
4
8
7
1
$
r
p
a
r
;
.
6
.

E
l
e
m
e
n
t
e
l
e

s
e

m
o
n
t
e
a
z


l
a

l
o
c

n
o
r
d
i
n
e

i
n
v
e
r
s

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a

S
u
p
r
a
f
e

e
I
e

s
c
h
i
m
b
a
t
o
r
u
I
u
i

d
e

c
a
I
d
u
r
a

(
I
a

2

-

4
.

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
2
5

1
.

S
e

d
e
c
o
n
e
c
t
e
a
z


c
a
z
a
n
u
l

d
e

l
a

a
u
t
o
-
m
a
t
i
z
a
r
e
.
I
n
d
i
c
a

i
e
C

n
d

s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

f
u
n
c

i
o
-
n
e
a
z

,

v
i
z
o
r
u
l

n
u

p
o
a
t
e

f
i

d
e
s
p
r
i
n
s

d
e
l
a

g
u
r
a

d
e

v
i
z
i
t
a
r
e
.
2
.

S
e

s
c
o
a
t
e

v
i
z
o
r
u
l

d
e

l
a

g
u
r
a

d
e

v
i
z
i
-
t
a
r
e

a

u

i
i

p
e
n
t
r
u

c
e
n
u

.
3
.

S
e

c
u
r


v
i
z
o
r
u
l
.
4
.

V
i
z
o
r
u
l

s
e

m
o
n
t
e
a
z


l
a

l
o
c

n

o
r
d
i
n
e
i
n
v
e
r
s

n
e
l
u
l

d
e

m
e
t
a
l

s
e

m
o
n
t
e
a
z


l
a

s
f

r
-

i
t
.
S
u
f
I
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

(
I
a

2
-
4

s

p
t

n
i
)
P
e
r
i
c
o
I
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

d
e

l
u
c
r

r
i

c

n
d
s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

f
u
n
c

i
o
-
n
e
a
z


p
o
a
t
e

p
r
o
v
o
c
a

r

n
i
s
e
r
i
o
a
s
e
.
M
a
i

n
t

i

s
e

d
e
c
o
n
e
c
t
e
a
z


c
a
z
a
-
n
u
l

d
e

l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
V
i
z
o
r
u
I

(

n

f
u
n
c

i
e

d
e

n
e
c
e
s
i
t

i
)
5 5 7 5 6 2 1 R O

2
6

_
1
.

S
e

d
e
s
f
a
c

u
r
u
b
u
r
i
l
e

f
l
u
t
u
r
e

d
e

l
a
s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

i

s
e

s
c
o
a
t
e
m
o
t
o
r
u
l

_

c
u

r
o
t
o
r
u
l

s
u
f
l
a
n
t
e
i
.
I
n
d
i
c
a

i
e
L
u
n
g
i
m
e
a

c
a
b
l
u
r
i
l
o
r

e
l
e
c
t
r
i
c
e

n
u

e
s
t
e
s
u
f
i
c
i
e
n
t


p
e
n
t
r
u

a

p
u
t
e
a

a

e
z
a
m
o
t
o
r
u
l

p
e

p
a
r
d
o
s
e
a
l

.
2
.

S
e

c
u
r


r
o
t
o
r
u
l

s
u
f
l
a
n
t
e
i
,

c
a
r
c
a
s
a
s
u
f
l
a
n
t
e
i

t
u

u
r
i
l
e

d
e

e
v
a
c
u
a
r
e

a
g
a
z
e
l
o
r

a
r
s
e

c
u

u
n

p
a
c
l
u

i

u
n

a
s
p
i
-
r
a
t
o
r
.
3
.

S
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

s
e

m
o
n
t
e
a
z

l
a

l
o
c

n

o
r
d
i
n
e

i
n
v
e
r
s

.
!
A
t
e
n

i
e
C
a
b
l
u
r
i
l
e

e
l
e
c
t
r
i
c
e

s
e

p
o
t

d
e
t
e
-
r
i
o
r
a

d
a
c


i
n
t
r

n

c
o
n
t
a
c
t

c
u
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e

f
i
e
r
b
i
n

i
.
S
u
f
l
a
n
t
a

p
e
n
t
r
u

g
a
z
e

a
r
s
e

t
r
e
b
u
i
e
a
s
t
f
e
l

m
o
n
t
a
t

n
c

t

c
a
b
l
u
l

e
l
e
c
-
t
r
i
c

s


n
u

a
t
i
n
g


c
a
r
c
a
s
a

s
u
f
l
a
n
-
t
e
i
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
S
u
f
I
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

(
I
a

2
-
4

s

p
t

n
i
)

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
2
3
_
_

_
1
.

S
e

d
e

u
r
u
b
e
a
z

u
r
u
b
u
l

d
e

f
i
x
a
r
e

i

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

u

a

p
e
n
t
r
u

c
e
n
u

_
.
2
.

S
e

c
u
r


g
u
r
a

d
e

v
i
z
i
t
a
r
e

_
.
3
.

S
e

n
d
e
p

r
t
e
a
z


c
e
n
u

a

d
i
n

c
a
m
e
r
a
d
e

c
e
n
u

i

d
i
n

c
a
n
a
l
u
l

d
e

a
r
d
e
r
e
_

c
u

u
n

a
p
a
r
a
t

d
e

c
u
r

a
t
.
I
n
d
i
c
a

i
e
F
i
s
u
r
i
l
e

m
i
c
i

d
e

p
e

s
u
p
r
a
f
a

a

i
z
o
l
a
t
i
e
i
c
a
m
e
r
e
i

d
e

c
e
n
u
s
a

s
i

d
e

p
e

s
u
p
r
a
f
a
t
a
c
a
n
a
l
u
l
u
i

d
e

a
r
d
e
r
e

(
p
r
o
f
i
l

,
U
"
)

s
u
n
t
n
o
r
m
a
l
e

i

n
u

i
n
f
l
u
e
n

e
a
z


f
u
n
c

i
o
n
a
-
r
e
a

i

d
u
r
a
t
a

d
e

v
i
a


a

p
i
e
s
e
l
o
r
.
C
a
n
a
l
u
l

d
e

a
r
d
e
r
e

e
s
t
e

c
o
n
s
u
m
a
b
i
l
i
a
r

d
u
r
a
t
a

d
e

v
i
a
t
a

a

a
c
e
s
t
u
a

e
s
t
e
i
n
f
l
u
e
n
t
a
t

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
a

a
r
d
e
r
i
i

s
i

d
u
r
a
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
i
i
.
4
.

L
a

n
c
h
e
i
e
r
e
a

o
p
e
r
a

i
u
n
i
i

d
e

c
u
r

a
r
e
,
s
e

n
c
h
i
d
e

u

a

p
e
n
t
r
u

c
e
n
u

i

s
e

u
r
u
b
e
a
z


l
a

l
o
c

u
r
u
b
u
l

d
e

f
i
x
a
r
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
G
o
I
i
r
e
a

c
o
I
e
c
t
o
r
u
I
u
i

d
e

c
e
n
u


(
d
u
p


2

-

3

z
i
I
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O

2
4
1
.

D
e
p
u
n
e
r
i
l
e

u
s
c
a
t
e

i

s
t
r
a
t
i
f
i
c
a
t
e
(
c
e
n
u

,

c

r
b
u
n
e

i

g
u
d
r
o
n
)

d
e

p
e
p
e
r
e

i

d
i
n

c
o
l

u
r
i
l
e

a
n
t
e
r
i
o
a
r
e

i
p
o
s
t
e
r
i
o
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

n
d
e
p

r
t
a
t
e

c
u

u
n

a
b

r

s
a
u

u
n

p
a
c
l
u
.
I
n
d
i
c
a

i
e
F
i
s
u
r
i
l
e

m
i
c
i

d
e

p
e

s
u
p
r
a
f
a

a

p
i
e
s
e
l
o
r
d
i
n

b
e
t
o
n

r
e
z
i
s
t
e
n
t

l
a

f
o
c

s
u
n
t

n
o
r
-
m
a
l
e

i

n
u

i
n
f
l
u
e
n

e
a
z


f
u
n
c

i
o
n
a
r
e
a

i

d
u
r
a
t
a

d
e

v
i
a


a

p
i
e
s
e
l
o
r
.
D
e
p
u
n
e
r
i
l
e

n
e
g
r
e

i

l
u
c
i
o
a
s
e

d
e

p
e
p
e
r
e

i
i

i
n
t
e
r
i
o
r
i

a
i

c
a
m
e
r
e
i

d
e

u
m
p
l
e
r
e
s
u
n
t

n
o
r
m
a
l
e

i

n
u

t
r
e
b
u
i
e

n
d
e
p

r
t
a
t
e
.
___
2
.

O
r
i
f
i
c
i
i
l
e

a
e
r
u
l
u
i

p
r
i
m
a
r


d
e

l
a

e
l
e
-
m
e
n
t
e
l
e

l
a
t
e
r
a
l
e

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

p
r
i
m
a
r
_

i

f
a
n
t
a

d
e

l
a

d
u
z
a

_

t
r
e
b
u
i
e
c
u
r

a
t
e

c
u

a
t
e
n

i
e
.
3
.

L
a

n
c
h
e
i
e
r
e
a

o
p
e
r
a

i
u
n
i
i

d
e

c
u
r

a
r
e
,
c
l
a
p
e
t
a

d
e

g
a
z
e

d
e

s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

i

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

s
e

n
c
h
i
d
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
C
a
m
e
r
a

d
e

u
m
p
I
e
r
e

(

n
a
i
n
t
e

d
e

f
i
e
c
a
r
e

p
o
r
n
i
r
e

a

n
c

I
z
i
r
i
i
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
2
1

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a
,

i
n
s
p
e
c

i
a

i

r
e
v
i
z
i
a
E
f
e
c
t
u
a
r
e
a

i
n
s
p
e
c

i
e
i

i

a

n
t
r
e

i
n
e
r
i
i

u
n
e
i

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e

e
s
t
e

p
r
e
v

z
u
t


d
e
d
i
r
e
c
t
i
v
a

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

e
c
o
n
o
m
i
s
i
r
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e

i

d
e

n
o
r
m
a
t
i
v
e
l
e

i
n
t
e
r
n
a

i
o
n
a
l
e

n
v
i
g
o
a
r
e

(
E
N

8
0
6

i

D

N

1
9
8
8
-
8
)
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

e
f
e
c
t
u
a
t

n

m
o
d

p
e
r
i
o
d
i
c

a
s
i
g
u
r


u
n

r
e
g
i
m

d
e

f
u
n
c

i
o
n
a
r
e

f


p
e
r
t
u
r
b
a

i
i
,
e
c
o
n
o
m
i
c

i

e
c
o
l
o
g
i
c
.

n

a
c
e
s
t

s
c
o
p
,

c
e
l

m
a
i

i
n
d
i
c
a
t

e
s
t
e

s

n
c
h
e
i
a

i

u
n

c
o
n
t
r
a
c
t

d
e
i
n
s
p
e
c

i
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e

c
u

f
i
r
m
a

d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
C
a
z
a
n
u
I
O
d
a
t


c
u

c
r
e

t
e
r
e
a

g
r
a
d
u
l
u
i

d
e
m
u
r
d

r
i
r
e

a

c
a
z
a
n
u
l
u
i
,

c
r
e

t
e

i

t
e
m
p
e
-
r
a
t
u
r
a

g
a
z
e
l
o
r

a
r
s
e

i

i
m
p
l
i
c
i
t
,

p
i
e
r
d
e
r
i
l
e
d
e

e
n
e
r
g
i
e
.

D
e

a
c
e
e
a
,

c
a
z
a
n
u
l

t
r
e
b
u
i
e
c
u
r

a
t

o

d
a
t


p
e

a
n

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r

p
e
l

n
g


i
n
t
e
r
v
a
l
e
l
e

d
e

c
u
r

a
r
e

o
b
l
i
g
a
t
o
r
i
i
.
A
c
u
m
u
I
a
t
o
r
u
I

d
e

a
p


c
a
I
d


m
e
n
a
j
e
r

(
d
a
c


e
x
i
s
t

)
N
o
r
m
a
t
i
v
e
l
e

i
n
t
e
r
n
a

i
o
n
a
l
e

n

v
i
g
o
a
r
e
(
D

N

1
9
8
8
-
8

B
o
i
l
e
r
u
l

i

E
N

8
0
6
)

p
r
e
v

d
e
f
e
c
t
u
a
r
e
a

n
t
r
e

i
n
e
r
i
i

s
a
u

c
u
r

a
r
e
a

b
o
i
-
l
e
r
u
l
u
i

l
a

c
e
l

m
u
l
t

d
o
i

a
n
i

d
e

l
a

p
u
n
e
r
e
a
s
a

n

f
u
n
c

i
u
n
e

i

a
p
o
i

p
e
r
i
o
d
i
c
.

C
u
r

a
r
e
a

i
n
t
e
r
i
o
r
u
l
u
i

b
o
i
l
e
r
u
l
u
i

d
e

a
p

c
a
l
d


m
e
n
a
j
e
r

i

a

r
a
c
o
r
d
u
r
i
l
o
r

r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e

v
a

f
i

e
f
e
c
t
u
a
t


n
u
m
a
i

d
e

o

f
i
r
m


a
u
t
o
-
r
i
z
a
t


d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

p
e

c
o
n
d
u
c
t
a

d
e

a
l
i
m
e
n
-
t
a
r
e

c
u

a
p


r
e
c
e

a

b
o
i
l
e
r
u
l
u
i

d
e

a
p


c
a
l
d

m
e
n
a
j
e
r


s
e

a
f
l


u
n

a
p
a
r
a
t

d
e

t
r
a
t
a
r
e

a
a
p
e
i
,

a
g
e
n
t
u
l

d
e

t
r
a
t
a
r
e

a

a
p
e
i

t
r
e
b
u
i
e

n
l
o
c
u
i
t

l
a

t
i
m
p
.

V


r
u
g

m

s


r
e
s
p
e
c
t
a

i
i
n
d
i
c
a

i
i
l
e

p
r
o
d
u
c

t
o
r
u
l
u
i
.

n

p
l
u
s

l
a

V
i
t
o
c
e
l
l

1
0
0
:
P
e
n
t
r
u

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

a
n
o
d
u
l
u
i

c
o
n
s
u
m
a
b
i
l
,
r
e
c
o
m
a
n
d

m

o

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a
n
u
a
l


e
x
e
c
u
-
t
a
t


d
e

f
i
r
m
a

d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
V
e
r
i
f
i
c
a
r
e
a

f
u
n
c

i
o
n

r
i
i

a
n
o
d
u
l
u
i

s
e
p
o
a
t
e

r
e
a
l
i
z
a

f

n
t
r
e
r
u
p
e
r
e
a

f
u
n
c
-

i
o
n

r
i
i

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
.

F
i
r
m
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t

n
i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e

m

s
o
a
r


c
u
r
e
n
t
u
l
c
u

a
j
u
t
o
r
u
l

u
n
u
i

a
p
a
r
a
t

d
e

v
e
r
i
f
i
c
a
r
e

a
a
n
o
d
u
l
u
i
.

S
u
p
a
p
a

d
e

s
i
g
u
r
a
n


(
a
c
u
m
u
I
a
t
o
r

d
e
a
p


c
a
I
d


m
e
n
a
j
e
r

)
B
u
n
a

f
u
n
c

i
o
n
a
r
e

a

s
u
p
a
p
e
i

d
e

s
i
g
u
r
a
n

t
r
e
b
u
i
e

v
e
r
i
f
i
c
a
t


o

d
a
t


l
a

6

l
u
n
i
,

p
r
i
n
a
e
r
i
s
i
r
e
,

d
e

c

t
r
e

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r
u
l

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
s
a
u

d
e

f
i
r
m
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t

n

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

E
x
i
s
t


p
e
r
i
c
o
l
u
l

c
a

n

s
c
a
u
n
u
l
s
u
p
a
p
e
i

s


s
e

d
e
p
u
n


m
u
r
d

r
i
e
.
F
i
I
t
r
u
I

d
e

a
p


m
e
n
a
j
e
r


(
d
a
c


e
x
i
s
t

)
D
i
n

m
o
t
i
v
e

d
e

i
g
i
e
n

S
e

v
a

n
l
o
c
u
i

f
i
l
t
r
u
l

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

n
u
a
r
e

l
o
c

c
u
r

i
r
e
a

p
r
i
n

c
o
n
t
r
a
c
u
r
e
n
t

l
a
f
i
e
c
a
r
e

6

l
u
n
i

(
c
o
n
t
r
o
l

v
i
z
u
a
l

l
a

2

l
u
n
i
)

F
i
l
t
r
e
l
e

c
a
r
e

s
e

c
u
r


p
r
i
n

c
o
n
t
r
a
c
u
-
r
e
n
t

s
e

v
o
r

s
p

l
a

p
r
i
n

c
o
n
t
r
a
c
u
r
e
n
t

l
a
f
i
e
c
a
r
e

2

l
u
n
i
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
C
u
r

i
r
e
5 5 7 5 6 2 1 R O

2
2
I
n
d
i
c
a

i
i

p
e
n
t
r
u

c
u
r

a
r
e
P
e
r
i
c
o
I
A
t
i
n
g
e
r
e
a

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
l
o
r

a
f
l
a
t
e
s
u
b

t
e
n
s
i
u
n
e

p
o
a
t
e

c
o
n
d
u
c
e

l
a
a
c
c
i
d
e
n
t

r
i

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e

c
a
u
z
a
t
e
d
e

c
u
r
e
n
t
u
l

e
l
e
c
t
r
i
c
.

n
a
i
n
t
e

d
e

n
c
e
p
e
r
e
a

l
u
c
r

r
i
l
o
r

d
e
c
u
r

a
r
e
,

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u

t
e
n
-
s
i
u
n
e

t
r
e
b
u
i
e

d
e
c
o
n
e
c
t
a
t


(
d
e

e
x
.
d
e

l
a

s
i
g
u
r
a
n


s
a
u

d
e

l
a

n
t
r
e
-
r
u
p

t
o
r
u
l

p
r
i
n
c
i
p
a
l
)

i

s
e

a

t
e
a
p
t


c
e

c
a
z
a
n
u
l

s
-
a

r

c
i
t
.

C
u
r

a
r
e
a

t
r
e
b
u
i
e

r
e
a
l
i
z
a
t


l
a

i
n
t
e
r
v
a
-
l
e
l
e

d
e

c
u
r

a
r
e

i
n
d
i
c
a
t
e
.

C
u
r

i

c
a
z
a
n
u
l

d
o
a
r

c
u

a
p
a
r
a
t
e
l
e

d
e
c
u
r

a
t
e

l
i
v
r
a
t
e

c
a

a
c
c
e
s
o
r
i
i

i

c
u

u
n
a
s
p
i
r
a
t
o
r
.

N
u

u
t
i
l
i
z
a

i

n
i
c
i
u
n

f
e
l

d
e
d
e
t
e
r
g
e
n

i

c
h
i
m
i
c
i
.
I
n
d
i
c
a

i
e
I
n
t
e
r
v
a
l
e
l
e

d
e

c
u
r

a
r
e

s
u
n
t

o
r
i
e
n
t
a
t
i
v
e
,
e
l
e

p
o
t

f
i

s
c
u
r
t
a
t
e

n

f
u
n
c

i
e

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
a
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l
u
i

i

d
e

c
o
n
d
i

i
i
l
e

d
e

f
u
n
c
-

i
o
n
a
r
e
.

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
C
u
r

i
r
e

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
9
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

d
e
p

t
e

v
a
I
o
a
r
e
a

n
o
m
i
n
a
I

r
e
g
I
a
t

n
d

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
d
e
p

t
e

v
a
l
o
a
r
e
a

n
o
m
i
n
a
l


r
e
g
l
a
t

,
a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
a

c
o
m
u
t


s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e
a
r
s
e

d
i
n

r
e
g
i
m
u
l

d
e

l
u
c
r
u

c
o
n
t
i
n
u
u

n
r
e
g
i
m
u
l

d
e

f
u
n
c

i
o
n
a
r
e

c
i
c
l
i
c

.

P
e

d
i
s
p
l
a
y
s
e

a
p
r
i
n
d
e

i
n
t
e
r
m
i
t
e
n
t

s
i
m
b
o
l
u
l

,
C

.
S
e

d
e
s
c
h
i
d

v
a
n
a

d
e

a
m
e
s
t
e
c

i

r
o
b
i
n
e

i
i
r
a
d
i
a
t
o
r
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

a

a
s
i
g
u
r
a

p
r
e
l
u
a
r
e
a
c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.
D
a
c


t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a
s
c

z
u
t

d
i
n

n
o
u

s
u
b

v
a
l
o
a
r
e
a

n
o
m
i
n
a
l

r
e
g
l
a
t

,

s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

t
r
e
c
e

d
i
n
n
o
u

n

r
e
g
i
m
u
l

d
e

l
u
c
r
u

n
o
r
m
a
l
.
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a
t
i
n
g
e

9
0

C
C

n
d

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a

a
t
i
n
s
9
0

C
,

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
a

d
e
c
o
n
e
c
t
e
a
z

s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e
.

P
e

d
i
s
p
l
a
y

s
e
a
p
r
i
n
d
e

i
n
t
e
r
m
i
t
e
n
t

,
q
"
.
1
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d

v
a
n
a

d
e

a
m
e
s
t
e
c

i

r
o
b
i
-
n
e

i
i

r
a
d
i
a
t
o
r
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u

a

a
s
i
g
u
r
a

p
r
e
-
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.
2
.

U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

d
o
a
r
c

n
d

p
e

d
i
s
p
l
a
y

a
p
a
r
e

a
f
i

a
j
u
l

,
J
"
.
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a
t
i
n
g
e

9
5

C
C

n
d

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a

a
t
i
n
s
9
5

C
,

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

s
u
p
a
p
a

p
e
n
t
r
u

a
s
i
-
g
u
r
a
r
e
a

d
e
s
c

r
c

r
i
i

c

l
d
u
r
i
i

d
e

l
a

c
a
z
a
n
,
i
a
r

a
p
a

d
i
n

c
a
z
a
n

e
s
t
e

r

c
i
t

.

D
a
c


p
e
d
i
s
p
l
a
y

s
-
a

a
p
r
i
n
s

,
)

,

t
e
r
m
o
s
t
a
t
u
l

d
e
s
i
g
u
r
a
n

n
t
r
e
r
u
p
e

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u

t
e
n
-
s
i
u
n
e

e
l
e
c
t
r
i
c


a

s
u
f
l
a
n
t
e
i

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e
.
O
p
e
r
a
r
e
a
M

s
u
r
i

I
a

s
u
p
r
a

n
c

I
z
i
r
e
a

c
a
z
a
n
u
I
u
i

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O

2
0

1
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d

v
a
n
a

d
e

a
m
e
s
t
e
c

i

r
o
b
i
-
n
e

i
i

r
a
d
i
a
t
o
a
r
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u

a

a
s
i
g
u
r
a
p
r
e
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i
,

d
a
c


a
c
e
s
t

l
u
c
r
u
n
u

s
-
a

n
t

m
p
l
a
t

n
c

.
2
.

S
e

d
e
b
l
o
c
h
e
a
z


t
e
r
m
o
s
t
a
t
u
l

d
e

s
i
g
u
-
r
a
n


,
)


d
a
c


t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n
c
a
z
a
n

a

s
c

z
u
t

s
u
b

8
5

C

p
r
i
n
a
p

s
a
r
e
a

t
i
f
t
u
l
u
i


c
u

u
n

o
b
i
e
c
t
a
s
c
u

i
t
.
3
.

U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

d
o
a
r
c

n
d

p
e

d
i
s
p
l
a
y

a
p
a
r
e

a
f
i

a
j
u
l

,
J
"
.
R
e
g
i
m
u
l

d
e

n
c

l
z
i
r
e

e
s
t
e

r
e
l
u
a
t
.
S
e

a
d
a
u
g


c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

n

f
u
n
c

i
e

d
e
n
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e

c

l
d
u
r


s
a
u

s
e

r
e
i
n
-
i

i
a
z

n
c

l
z
i
r
e
a

c
a
z
a
n
u
l
u
i

(
r
e
a
p
r
i
n
d
e
c
a
z
a
n
u
l
)
,

d
a
c

n
t
r
e

t
i
m
p

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
-
l
u
l

s
-
a

c
o
n
s
u
m
a
t

(
v
e
z
i

p
a
g
.

1
2
)
.
O
p
e
r
a
r
e
a
M

s
u
r
i

I
a

s
u
p
r
a

n
c

I
z
i
r
e
a

c
a
z
a
n
u
I
u
i

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
7

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

n

c
a
r
e

c
a
m
e
r
a

d
e

u
m
p
l
e
r
e
e
s
t
e

p
l
i
n

n

f
u
n
c

i
e

d
e

p
r
e
l
u
a
r
e
a
c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

i

d
e

c
a
l
i
t
a
t
e
a

c
o
m
-
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l
u
i
,

r
e
z
u
l
t


o

d
u
r
a
t


d
e

a
r
d
e
r
e

d
e
m
a
i

m
u
l
t
e

o
r
e
.
P
e
n
t
r
u

a

e
v
i
t
a

o

n
o
u


i
n
i

i
e
r
e

a

n
c

l
z
i
r
i
i
,
t
r
e
b
u
i
e

v
e
r
i
f
i
c
a
t

l
a

i
n
t
e
r
v
a
l
e

r
e
g
u
l
a
t
e
,
d
a
c


l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e

a
p
a
r
e

a
f
i

a
j
u
l
,
J
"
.
I
n
d
i
c
a

i
e
D
a
c


t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
f
i

a
t


l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
-
z
a
r
e

s
c
a
d
e

p
e
r
m
a
n
e
n
t

s
u
b

6
0

C
,

n
s
e
a
m
n


a

a
r
s

t
o
t

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l

d
i
n
c
a
m
e
r
a

d
e

u
m
p
l
e
r
e
.

C
a
z
a
n
u
l

t
r
e
b
u
i
e
r
e

n
c

l
z
i
t

d
u
p

c
i
r
e
.
!
A
t
e
n

i
e
S
c
u
r
g
e
r
e
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

p
e

l
a

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

p
r
o
d
u
c
e

p
o
l
u
a
r
e
a

m
e
d
i
u
l
u
i

i
p
o
a
t
e

a
f
e
c
t
a

s

t
a
t
e
a
.
U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

i

s
e

a
d
a
u
g


c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

d
o
a
r

d
a
c


a
f
i

a
j
u
l
,
J
"

s
e

a
p
r
i
n
d
e
.
D
a
c


a
f
i

a
j
u
l

,
q
"

s
e

a
p
r
i
n
d
e

i
n
t
e
r
m
i
t
e
n
t

s
a
u

a
f
i

a
j
u
l

,
)
"

e
s
t
e

a
p
r
i
n
s
,

u

a

d
e
u
m
p
l
e
r
e

n
u

t
r
e
b
u
i
e

d
e
s
c
h
i
s

.

V
e
z
i

p
a
g
.

1
8
.
__
_
O
p
e
r
a
r
e
a
A
I
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
I
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
8
1
.

S
e

v
e
r
i
f
i
c


d
a
c


a
f
i

a
j
u
l

,
J
"

e
s
t
e
a
p
r
i
n
s
.
2
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d
e

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

m
a
i

n
t

i
p


l
a

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

b
l
o
c
a
r
e

.
3
.

S
e

a

t
e
a
p
t


1
5

s
e
c
u
n
d
e
.

n

a
c
e
s
t
t
i
m
p
,

g
a
z
u
l

d
e

s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

e
s
t
e
a
s
p
i
r
a
t

d
i
n

c
a
m
e
r
a

d
e

u
m
p
l
e
r
e
.
4
.

S
e

d
e
b
l
o
c
h
e
a
z

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

p
r
i
n
a
p

s
a
r
e
a

e
c
l
i
s
e
i

_

i

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e
c
o
m
p
l
e
t
.
5
.

S
e

c
o
n
t
r
o
l
e
a
z


n
i
v
e
l
u
l

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
-
b
i
l
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

n
i
v
e
l
u
l

d
e

i
n
c
a
n
d
e
s
-
c
e
n


p
r
i
n

g
u
r
a

d
e

v
i
z
i
t
a
r
e

_

d
e

l
a
c
l
a
p
e
t
a

d
e

g
a
z
e

d
e

s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e
_
.
D
a
c


i
n
c
a
n
d
e
s
c
e
n

a

a
j
u
n
g
e

d
o
a
r
p


l
a

o
r
i
f
i
c
i
i
l
e

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

d
e

a
e
r
p
r
i
m
a
r
,

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r


a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
.

n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

t
r
e
b
u
i
e

p
r
o
-
c
e
d
a
t

n

f
e
l
u
l

d
e
s
c
r
i
s

n

c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
.
6
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d
e

c
l
a
p
e
t
a

d
e

g
a
z
e

d
e
s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

c
u

u
n

c

r
l
i
g

c
u

n
u
r
p
e

l
a

g
u
r
a

_
.
7
.

S
e

a
l
i
m
e
n
t
e
a
z


c
u

b
u
c

i

d
e

l
e
m
n
,

n
f
u
n
c

i
e

d
e

n
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e

c

l
d
u
r

.
!
A
t
e
n

i
e
B
u
c

i
l
e

d
e

l
e
m
n

p
r
e
a

m
a
r
i
i
n
f
l
u
e
n

e
a
z


f
u
n
c

i
o
n
a
r
e
a
c
a
z
a
n
u
l
u
i

i

p
o
t

p
r
o
v
o
c
a

d
e
t
e
-
r
i
o
r

r
i
.
L
a

a
l
e
g
e
r
e
a

b
u
c

i
l
o
r

d
e

l
e
m
n
,
t
r
e
b
u
i
e

a
v
u
t
e

n

v
e
d
e
r
e

a
d

n
-
c
i
m
e
a

c
a
m
e
r
e
i

d
e

u
m
p
l
e
r
e

i
d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a

d
e
s
c
h
i
d
e
r
i
i

u

i
i
.
L
u
n
g
i
m
e
a

b
u
c

i
l
o
r

d
e

l
e
m
n
p
o
a
t
e

f
i

d
e

m
a
x
.

5
0

c
m
.
8
.

S
e

n
c
h
i
d
e

c
l
a
p
e
t
a

d
e

g
a
z
e

d
e

s
e
m
i
-
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

_

i

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e
.
M

s
u
r
i

I
a

s
u
p
r
a

n
c

I
z
i
r
e
a

c
a
z
a
n
u
I
u
i
P
e
r
i
c
o
I
A
c
u
m
u
l

r
i
l
e

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

i
g
a
z
e
l
e

a
r
s
e

t
o
x
i
c
e

p
o
t

p
r
o
v
o
c
a
r

n
i

i

p
o
t

a
f
e
c
t
a

s

t
a
t
e
a
.
U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

n
u

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

n
a
i
n
t
e

d
e

a
p
a
r
i

i
a

a
f
i

a
j
u
l
u
i

,
J
"

n

n
i
c
i
u
n
a

d
i
n
t
r
e

s
t

r
i
l
e

d
e

f
u
n
c
-

i
o
n
a
r
e

u
r
m

t
o
a
r
e
.
I
n
d
i
c
a

i
e
S
e

t
i
i
n

e
a
z


f
i
r
m
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t

n
i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e
a
c
e
a
s
t


a
v
a
r
i
e

s
e

m
a
n
i
f
e
s
t


d
i
n

n
o
u
d
u
p


s
c
u
r
t

t
i
m
p

s
a
u

l
a

i
n
t
e
r
v
a
l
e

r
e
g
u
-
l
a
t
e
.
O
p
e
r
a
r
e
a
A
I
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
I

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
5
P
o
z
i

i
a

o
p
t
i
m


a

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l
u
i

d
e

a
e
r

s
e
c
u
n
d
a
r

(
v
e
z
i

E
l
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d


l
a
p
a
g
.

6
)

d
e
p
i
n
d
e

d
e

t
i
r
a
j
u
l

c
o

u
l
u
i
,

d
e

l
o
c
u
l

d
e

a
m
p
l
a
s
a
r
e

i

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l

u
t
i
l
i
z
a
t
(
l
e
m
n

d
u
r

s
a
u

m
o
a
l
e
)
.

D
u
p


s
t
a
b
i
l
i
r
e
a

p
o
z
i

i
e
i

o
p
t
i
m
e
,

o

n
o
u


a
d
a
p
t
a
r
e

e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r

d
o
a
r

l
a

s
c
h
i
m
b
a
r
e
a

t
i
p
u
l
u
i

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
.
I
n
d
i
c
a

i
e
R
e
g
l
a
j
u
l

t
r
e
b
u
i
e

e
f
e
c
t
u
a
t

d
o
a
r

n

t
i
m
p
u
l
f
u
n
c

i
o
n

r
i
i

l
a

s
a
r
c
i
n


n
o
m
i
n
a
l

c
e
l

d
e
v
r
e
m
e

l
a

6
0

m
i
n
.

d
u
p


i
n
i

i
e
r
e
a

n
c

l
z
i
r
i
i

p
r
e
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

1
0
0

%

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

n
o
m
i
n
a
l


a

a
p
e
i

d
i
n
c
a
z
a
n

l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

m
a
x
i
m

R
e
g
I
a
j
u
I

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
I
u
i

d
e

a
e
r

s
e
c
u
n
d
a
r

_
_

P
r
e
a

m
u
l
t

a
e
r

s
e
c
u
n
d
a
r
_
R
e
g
l
a
j

c
o
r
e
c
t
_
P
r
e
a

p
u

i
n

a
e
r

s
e
c
u
n
d
a
r
1
.

S
e

o
b
s
e
r
v


f
l
a
c

r
a

p
r
i
n

g
u
r
a

d
e

v
i
z
i
-
t
a
r
e

a

u

i
i

p
e
n
t
r
u

c
e
n
u

.

F
l
a
c

r
a

t
r
e
-
b
u
i
e

s


f
i
e

o
r
i
e
n
t
a
t


d
r
e
p
t

n

j
o
s

i

t
r
e
-
b
u
i
e

s


a
j
u
n
g


l
a

b
a
z
a

c
a
n
a
l
u
l
u
i
d
e

a
r
d
e
r
e

(
f
i
g
.

_
)
.
2
.

n

c
a
z
u
l

u
n
e
i

f
l

r
i

s
l
a
b
e
,

s
c
u
r
t
e

:
s
e

n
c
h
i
d
e

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l
s
e
c
u
n
d
a
r

c
e
v
a

m
a
i

m
u
l
t

(

)
.

n

c
a
z
u
l

u
n
e
i

f
l

r
i

p
u
t
e
r
n
i
c
e
,

l
u
n
g
i
_
:
s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l
s
e
c
u
n
d
a
r

c
e
v
a

m
a
i

m
u
l
t

(
+
)
.
O
p
e
r
a
r
e
a
R
e
g
I
a
r
e
a

a
r
d
e
r
i
i
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
6
I
n
d
i
c
a

i
e
D
u
p


o
r
i
c
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

a

r
e
g
l
a
j
u
l
u
i
,

s
e
a

t
e
a
p
t


c
e
l

p
u

i
n

5

m
i
n
.

n
a
i
n
t
e

d
e

a
a
p
r
e
c
i
a

d
i
n

n
o
u

f
l
a
c

r
a
.
O
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

p
r
i
m
a
r

n
u
t
r
e
b
u
i
e

r
e
g
l
a
t
.
M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
i

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
1
.

S
e

a
p
a
s


p
e

t
a
s
t
a

,
S
E
T
"
.
V
a
l
o
a
r
e
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
i

s
e
t
a
t
e

c
u
r
e
n
t
s
e

a
p
r
i
n
d
e

a
l
t
e
r
n
a
t
i
v

c
u

,
S
P

.
2
.

S
e

r
e
g
l
e
a
z


l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

d
o
r
i
t


c
u
,
^
/
`

S
t
a
r
e
a

d
e

l
i
v
r
a
r
e

e
s
t
e

8
0

D
o
m
e
n
i
u
l

d
e

r
e
g
l
a
j

e
s
t
e

c
u
p
r
i
n
s

n
t
r
e

7
5

i

8
5

C
3
.

S
e

a

t
e
a
p
t


1
0

s
e
c
.
,

p


c
e

v
a
l
o
a
-
r
e
a

e
s
t
e

p
r
e
l
u
a
t


a
u
t
o
m
a
t

s
a
u

s
e
a
p
a
s


d
e

d
o
u


o
r
i

l
a

r

n
d

t
a
s
t
a
,
S
E
T
"

p
e
n
t
r
u

a

c
o
n
f
i
r
m
a

v
a
l
o
a
r
e
a
r
e
g
l
a
t

i

p
e
n
t
r
u

a

p

s
i

f
u
n
c

i
a

d
e
r
e
g
l
a
j
.
M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
n
c
t
u
I
u
i

d
e

a
f
i

a
j

p
e
n
t
r
u

,
J
"

n

s
t
a
r
e
a

d
e

l
i
v
r
a
r
e
,

a
f
i

a
j
u
l

,
J
"

a
p
a
r
e

a
t
u
n
c
i

c

n
d

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

s
c
a
d
e
c
u

1
7

K

s
u
b

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

n
o
m
i
n
a
l


a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
.

A
c
e
a
s
t


v
a
l
o
a
r
e

p
o
a
t
e

f
i

m
o
d
i
-
f
i
c
a
t

.
D
a
c


a
f
i

a
j
u
l

t
r
e
b
u
i
e

s


a
p
a
r


m
a
i

d
e
v
r
e
m
e
,

t
r
e
b
u
i
e

r
e
g
l
a
t


o

v
a
l
o
a
r
e

m
a
i

r
e
d
u
s

.
D
a
c


a
f
i

a
j
u
l

t
r
e
b
u
i
e

s


a
p
a
r


m
a
i

t

r
z
i
u
,

t
r
e
b
u
i
e

r
e
g
l
a
t


o

v
a
l
o
a
r
e

m
a
i

r
i
d
i
c
a
t

.
1
.

S
e

a
p
a
s


p
e

t
a
s
t
a

,
S
E
T
"

p


c
e
v
a
l
o
a
r
e
a

r
e
g
l
a
t


c
u
r
e
n
t

s
e

a
p
r
i
n
d
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v

c
u

,
t
d

.
2
.

S
e

r
e
g
l
e
a
z


l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

d
o
r
i
t


c
u
,
^
/
`

S
t
a
r
e
a

d
e

l
i
v
r
a
r
e

e
s
t
e

1
7

K

D
o
m
e
n
i
u
l

d
e

r
e
g
l
a
j

e
s
t
e

c
u
p
r
i
n
s

n
t
r
e

1
0

i

2
0

K
3
.

S
e

a

t
e
a
p
t


1
0

s
e
c
.
,

p


c
e

v
a
l
o
a
-
r
e
a

e
s
t
e

p
r
e
l
u
a
t


a
u
t
o
m
a
t

s
a
u

s
e
a
p
a
s


d
e

d
o
u


o
r
i

l
a

r

n
d

t
a
s
t
a
,
S
E
T
"

p
e
n
t
r
u

a

c
o
n
f
i
r
m
a

v
a
l
o
a
r
e
a
r
e
g
l
a
t

i

p
e
n
t
r
u

a

p

s
i

f
u
n
c

i
a

d
e
r
e
g
l
a
j
.
O
p
e
r
a
r
e
a
R
e
g
I
a
r
e
a

a
r
d
e
r
i
i

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
3
U
m
p
I
e
r
e
a

i

a
p
r
i
n
d
e
r
e
a

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
I
u
I
u
i
I
n
d
i
c
a

i
e
S
e

u
m
p
l
e

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

n

f
u
n
c

i
e

d
e

n
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

n

c
o
n
d
i

i
i

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r


e
x
t
e
r
i
o
a
r


s
c

z
u
t

i

c

n
d

a
c
u
m
u
l
a
t
o
r
u
l

t
a
m
p
o
n

d
e

a
g
e
n
t
t
e
r
m
i
c

(
d
a
c


e
x
i
s
t

)

e
s
t
e

r
e
c
e
,

c
a
m
e
r
a

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

s
e

u
m
p
l
e

c
o
m
p
l
e
t
.

n

p
e
r
i
o
a
d
a
d
e

t
r
a
n
z
i

i
e

t
r
e
b
u
i
e

a
l
i
m
e
n
t
a
t

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

d
o
a
r

n

f
u
n
c

i
e

d
e

n
e
c
e
s
a
r
u
l

d
e
c

l
d
u
r

.
__ __
1
.

S
e

n
d
e
p

r
t
e
a
z


c
e
n
u

a

d
i
n

c
a
m
e
r
a
d
e

u
m
p
l
e
r
e
.
2
.

S
e

a

a
z


p
e

r
e
s
t
u
r
i
l
e

d
e

c

r
b
u
n
e

d
e
l
e
m
n


u
n

s
t
r
a
t

d
e

b
u
c

i

d
e

l
e
m
n
_
.
3
.

S
e

u
m
p
l
e

c
a
m
e
r
a

p
e
n
t
r
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
c
u

p
a
n

d
e

l
e
m
n

m
o
a
l
e

_

p


l
a
g
u
r
a

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

p
r
i
m
a
r

_
.
4
.

S
e

u
m
p
l
e

c
a
m
e
r
a

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

c
u
h

r
t
i
e

m
o
t
o
t
o
l
i
t


l
a

m
a
r
g
i
-
n
e
a

s
u
p
e
r
i
o
a
r


a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

p
e
n
t
r
u
a
e
r
u
l

p
r
i
m
a
r

.

5
.

S
e

u
m
p
l
e

c
a
m
e
r
a

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l

c
u
b
u
c

i

d
e

l
e
m
n

_
.

S
e

a
r
a
n
j
e
a
z

b
u
c

i
l
e

d
e

l
e
m
n

p
e

l
u
n
g
i
m
e
.
O
p
e
r
a
r
e
a
P
o
r
n
i
r
e
a

n
c

I
z
i
r
i
i

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
4
6
.

N
u
m
a
i

l
a

p
r
i
m
a

p
u
n
e
r
e

n

f
u
n
c

i
u
n
e
:
s
e

a
d
u
c
e

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

p
r
i
-
m
a
r

i

a
e
r
u
l

s
e
c
u
n
d
a
r

(
v
e
z
i

p
a
g
.

6
)

l
a
p
o
z
i

i
a

m
a
r
c
a
t


(
p
o
z
i

i
e

s
t
a
n
d
a
r
d
)
.
7
.

S
e

a
p
r
i
n
d
e

h

r
t
i
a

d
i
n

c
a
m
e
r
a

p
e
n
t
r
u
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
.
8
.

S
e

n
c
h
i
d
e

c
l
a
p
e
t
a

p
e
n
t
r
u

g
a
z
e

d
e
s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

i

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e
d
o
a
r

p


c
e

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

b
l
o
c
a
r
e

s
e
f
i
x
e
a
z

.
9
.

S
e

n
c
h
i
d
e

c
o
m
p
l
e
t

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

l
a
a
t
i
n
g
e
r
e
a

u
n
e
i

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e

7
0

C
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

s
a
u

c
e
l

t

r
z
i
u

d
u
p

3
0

m
i
n
.
I
n
d
i
c
a

i
e
D
a
c


t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

m
i
n
i
m


r
e
g
l
a
t

p
e
n
t
r
u

a
p
a

d
i
n

c
a
z
a
n

n
u

e
s
t
e

a
t
i
n
s

n
t
r
-
u
n

i
n
t
e
r
v
a
l

d
e

3
0

m
i
n
.
,

a
f
i

a
j
u
l
,
o
'

s
e

s
t
i
n
g
e

i

a
p
a
r
e

a
f
i

a
j
u
l

,
J
'
(
v
e
z
i

p
a
g
.

8
)
.

A
c
e
a
s
t
a

n
s
e
a
m
n

i
n
i

i
e
r
e
a

n
c

l
z
i
r
i
i

n
u

s
-
a

r
e
a
l
i
z
a
t
c
o
r
e
c
t
.
S
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

s
e

d
e
c
o
n
e
c
-
t
e
a
z


d
a
c

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

e
s
t
e

n
c
h
i
s

.

D
a
c

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

e
s
t
e
d
e
s
c
h
i
s

,

s
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

c
o
n
-
t
i
n
u


f
u
n
c

i
o
n
e
z
e

l
a

t
u
r
a

i
e
m
a
x
i
m

.
D
a
c


i
n
i

i
e
r
e
a

n
c

l
z
i
r
i
i

s
-
a

n
c
h
e
i
a
t
c
o
r
e
c
t
,

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

t
r
e
b
u
i
e

d
e
s
-
c
h
i
s


d
o
a
r

d
u
p


c
e

l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
a
p
a
r
e

a
f
i

a
j
u
l

,
J
'
.

P
e
n
t
r
u

a
l
i
m
e
n
t
a
-
r
e
a

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
,

v
e
z
i

p
a
g
.

1
7
.
O
p
e
r
a
r
e
a
P
o
r
n
i
r
e
a

n
c

I
z
i
r
i
i

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
1
C
a
z
a
n
u
l

e
s
t
e

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
t

p
e
n
t
r
u

a
r
d
e
-
r
e
a

b
u
c

i
l
o
r

d
e

l
e
m
n

c
u

o

u
m
i
d
i
t
a
t
e

d
e
1
5

p


l
a

2
0

%
.

n

c
o
n
d
i

i
i
l
e

u
n
e
i

u
m
i
d
i
t

i

m
a
i

m
a
r
i

d
e

2
0
%
,

p
o
t

a
v
e
a

l
o
c

p
i
e
r
d
e
r
i

d
e

e
n
e
r
g
i
e

i
d
e
t
e
r
i
o
r
a
r
e
a

c
a
z
a
n
u
l
u
i

i

a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i

d
e
e
v
a
c
u
a
r
e

a

g
a
z
e
l
o
r

d
e

a
r
d
e
r
e
.
L
e
m
n
u
l

t

i
a
t

i
a
r
n
a

t
r
e
b
u
i
e

d
e
p
o
z
i
t
a
t

c
e
l
p
u

i
n

1
2

l
u
n
i
,

c
e
l

t

i
a
t

v
a
r
a
,

c
e
l

p
u

i
n

1
8
l
u
n
i
.
L
e
m
n
u
l

d
e

f
o
i
o
a
s
e

(
f
a
g
,

c
a
r
p
e
n
,

s
t
e
j
a
r
,
p

r

e
t
c
.
)

e
s
t
e

c
e
l

m
a
i

p
o
t
r
i
v
i
t
.
E
s
t
e

p
o
s
i
b
i
l

i

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

d
e

l
e
m
n

d
e
c
o
n
i
f
e
r
e
.

D
i
n

c
a
u
z
a

d
e
n
s
i
t

i
i

r
e
d
u
s
e
,
p
u
t
e
r
e
a

c
a
l
o
r
i
f
i
c


e
s
t
e

t
o
t
u

i

m
a
i

m
i
c

d
e
c

n

c
a
z
u
l

a
c
e
l
u
i
a

i

v
o
l
u
m

d
e

l
e
m
n
d
e

f
o
i
o
a
s
e
.

n

p
l
u
s
,

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

l
e
m
n
u
l
u
i

d
e
c
o
n
i
f
e
r
e

d
u
c
e

l
a

o

m
u
r
d

r
i
r
e

m
a
i

a
c
c
e
n
-
t
u
a
t

i

m
a
i

r
a
p
i
d


a

s
u
p
r
a
f
e

e
l
o
r

d
e
s
c
h
i
m
b

d
e

c

l
d
u
r


a
l
e

c
a
z
a
n
u
l
u
i
.
!
A
t
e
n

i
e
N
u

s
e

v
o
r

u
t
i
l
i
z
a

a
l

i

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
i
d
e
c

t

c
e
i

m
e
n

i
o
n
a

i

a
n
t
e
r
i
o
r
.
N
u

s
e

v
a

n
c

l
z
i

c
u

s
u
r
c
e
l
e

m
i
c
i
,
r
u
m
e
g
u

,

c
o
c
s
,

c

r
b
u
n
i

e
t
c
.
O
p
e
r
a
r
e
a
C
o
m
b
u
s
t
i
b
i
I
u
I
5 5 7 5 6 2 1 R O
1
2
D
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

u

i
i

d
e

u
m
p
I
e
r
e
__
_
1
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d
e

u

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

m
a
i

n
t

i
p


l
a

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

b
l
o
c
a
r
e

i

s
e
a

t
e
a
p
t


1
5

s
e
c
u
n
d
e
.
2
.

S
e

d
e
b
l
o
c
h
e
a
z

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

p
r
i
n
a
p

s
a
r
e
a

e
c
l
i
s
e
i

_

i

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e
c
o
m
p
l
e
t
.
I
n
d
i
c
a

i
e
L
a

d
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

u

i
i

d
e

u
m
p
l
e
r
e
,
a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
a

i
n
i

i
a
z

n
c

l
z
i
r
e
a
.
S
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

p
o
r
n
e

t
e
.
3
.

S
e

d
e
s
c
h
i
d
e

c
l
a
p
e
t
a

d
e

g
a
z
e

d
e
s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
z
a
r
e

_

c
u

u
n

c

r
l
i
g

c
u

n
u
r

p
e

l
a

g
u
r
a

_
.
O
p
e
r
a
r
e
a
P
o
r
n
i
r
e
a

n
c

I
z
i
r
i
i
5 5 7 5 6 2 1 R O
9
q
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r


p
r
e
a

r
i
d
i
-
c
a
t

;

p
r
e
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i
s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e

p
r
e
a
r
e
d
u
s

a

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

d
o
a
r
c

n
d

,
J
"

s
e

a
p
r
i
n
d
e

i
n
t
e
r
-
m
i
t
e
n
t

(
v
e
z
i

p
a
g
.

1
8
)
.
)

T
e
r
m
o
s
t
a
t

d
e

s
i
g
u
r
a
n

d
e
c
l
a
n

a
t
U

a

s
e

d
e
s
c
h
i
d
e

d
o
a
r
c

n
d

,
J
"

s
e

a
p
r
i
n
d
e

i
n
t
e
r
-
m
i
t
e
n
t

(
v
e
z
i

p
a
g
.

1
8
)
.
D
a
c


p
e

d
i
s
p
l
a
y

a
p
a
r
e

,
E
r
"

n

l
o
c
u
l

t
e
m
-
p
e
r
a
t
u
r
i
i

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
,

s
e

s
e
m
n
a
l
e
a
z

e
x
i
s
t
e
n

a

u
n
e
i

e
r
o
r
i

l
a

s
e
n
z
o
r
u
l

d
e

t
e
m
-
p
e
r
a
t
u
r


a

c
a
z
a
n
u
l
u
i
:

n
t
r
e
r
u
p
e
r
e
,

s
c
u
r
t
c
i
r
c
u
i
t

s
a
u

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r


p
e
s
t
e

1
0
0

C
D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

c
o
m
e
n
z
i
l
o
r
E
I
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

d
e

a
f
i

a
j

I
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O

1
0
1
.

S
e

c
o
n
t
r
o
l
e
a
z


p
r
e
s
i
u
n
e
a

d
i
n

i
n
s
t
a
-
l
a

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e

l
a

m
a
n
o
m
e
t
r
u

:
d
a
c


i
n
d
i
c
a
t
o
r
u
l

s
e

a
f
l


s
u
b

m
a
r
c
a
j
u
l
r
o

u
,

a
t
u
n
c
i

p
r
e
s
i
u
n
e
a

n

i
n
s
t
a
l
a

i
e
e
s
t
e

p
r
e
a

s
c

z
u
t


(
p
r
e
s
i
u
n
e

m
i
n
i
m

a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i

1
,
0

b
a
r
)
.

n

a
c
e
s
t

c
a
z
,

s
e
c
o
m
p
l
e
t
e
a
z


a
p


s
a
u

s
e

i
n
f
o
r
m
e
a
z

f
i
r
m
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t

n

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
2
.

S
e

v
e
r
i
f
i
c


d
a
c


g
u
r
i
l
e

d
e

a
e
r
i
s
i
r
e

d
i
n

n
c

p
e
r
e
a

d
e

a
m
p
l
a
s
a
r
e

a

c
a
z
a
n
u
l
u
i
n
u

s
u
n
t

b
l
o
c
a
t
e
.
3
.

S
e

v
e
r
i
f
i
c


d
a
c


i
n
s
t
a
l
a

i
a

a
s
i
g
u
r

p
r
e
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
,

d
e
e
x
.

d
a
c


r
o
b
i
n
e

i
i

r
a
d
i
a
t
o
r
u
l
u
i

s
u
n
t
d
e
s
c
h
i

i
.
4
.

S
e

c
o
n
e
c
t
e
a
z


c
o
m
u
t
a
t
o
r
u
l

p
o
r
n
i
t
-
o
p
r
i
t

,

"
.
D
u
p


s
c
u
r
t

t
i
m
p
,

p
e

d
i
s
p
l
a
y

a
p
a
r
e

a
f
i
-

a
t


t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
.
P
o
r
n
i
r
e
a

i

o
p
r
i
r
e
a
P
o
r
n
i
r
e
a

i
n
s
t
a
I
a

i
e
i

d
e

n
c

I
z
i
r
e
5 5 7 5 6 2 1 R O
7
D
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z

r
i
i

S
e

r
a
b
a
t
e

c
l
a
p
e
t
a

d
e

a
c
o
p
e
r
i
r
e

n
s
u
s
.
!
A
t
e
n

i
e

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

c
l
a
p
e
t
a

e
s
t
e

n
c
h
i
s

,

a
n
u
m
i
t
e

i
n
d
i
c
a

i
i

d
e

a
v
e
r
-
t
i
z
a
r
e

i

d
e

o
p
e
r
a
r
e

i
m
p
o
r
t
a
n
t
e

n
u
s
u
n
t

v
i
z
i
b
i
l
e
.

n

t
i
m
p
u
l

f
u
n
c

i
o
n

r
i
i
,

c
l
a
p
e
t
a

t
r
e
-
b
u
i
e

s


f
i
e

n
t
o
t
d
e
a
u
n
a

d
e
s
c
h
i
s

p
e
n
t
r
u

c
a

i
n
d
i
c
a

i
i
l
e

d
e

a
v
e
r
t
i
z
a
r
e

i

d
e

o
p
e
r
a
r
e

a
f
i

a
t
e

s


p
o
a
t


f
i
v

z
u
t
e
.
F
u
n
c

i
i

i

e
I
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

_
_
_

D
i
s
p
l
a
y

d
e

c
o
m
a
n
d

_
S
i
g
u
r
a
n


F
1
_
C
o
m
u
t
a
t
o
r

p
o
r
n
i
t
-
o
p
r
i
t
_
D
e
b
l
o
c
a
r
e
a

t
e
r
m
o
s
t
a
t
u
l
u
i

d
e

s
i
g
u
-
r
a
n
t
a

(
l
a

s
u
p
r
a
i
n
c
a
l
z
i
r
e
)
D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

c
o
m
e
n
z
i
l
o
r
E
I
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

d
e

a
f
i

a
j

I
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
5 5 7 5 6 2 1 R O

8 D
i
s
p
I
a
y
u
I

d
e

c
o
m
a
n
d

_
_

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

f

m
e
s
a
j

d
e

e
r
o
a
r
e
_
M

r
i
r
e
a
/
m
i
c

o
r
a
r
e
a

v
a
l
o
r
i
i

d
e

r
e
g
l
a
j
_
R
e
g
l
a
j
/
C
o
n
f
i
r
m
a
r
e
S
e
m
n
i
f
i
c
a

i
a

s
i
m
b
o
I
u
r
i
I
o
r

S
e
m
n
a
l
i
z
a
r
e

i
n
t
e
r
m
i
-
t
e
n
t

n
e

a
p
r
i
n
s
O
b
s
e
r
v
a

i
e
o
U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

n
u

e
s
t
e

n
c
h
i
s

R
e
g
i
m

d
e

p
o
r
n
i
r
e

a

n
c

l
z
i
r
i
i
S
e
m
n
a
l
i
z
a
r
e
a

i
n
t
e
r
m
i
-
t
e
n
t


t
r
e
b
u
i
e

s


s
e

s
t
i
n
g

l
a

n
c
h
i
d
e
r
e
a

u

i
i

d
e
u
m
p
l
e
r
e
C
P
r
e
l
u
a
r
e
a

c

l
d
u
r
i
i

s
u
p
l
i
-
m
e
n
t
a
r
e

p
r
e
a

r
e
d
u
s

S
u
f
l
a
n
t
a

f
u
n
c

i
o
n
e
a
z

n
r
e
g
i
m

n
o
r
m
a
l
U

a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

n
u

t
r
e
b
u
i
e
d
e
s
c
h
i
s

n

t
i
m
p
u
l

s
e
m
n
a
-
l
i
z

r
i
i

i
n
t
e
r
m
i
t
e
n
t
e
R
T
e
s
t
a
r
e
a

p
o
m
p
e
i

p
e
n
t
r
u
c
i
r
c
u
i
t
u
l

c
a
z
a
n
u
l
u
i
P
o
m
p
a

c
i
r
c
u
i
t
u
l
u
i

c
a
z
a
-
n
u
l
u
i

e
s
t
e

p
o
r
n
i
t

P
o
m
p
a

e
s
t
e

a
c
t
i
v

,

c

n
d
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

m
i
n
i
m


e
s
t
e
d
e
p

i
t

A
d

u
g
a
r
e
a

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
-
b
i
l

s
a
u

p
o
r
n
i
r
e
a

n
c

l
z
i
r
i
i
a

e

u
a
t
V
e
z
i

p
a
g
.

1
3
D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

c
o
m
e
n
z
i
l
o
r
E
I
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

d
e

a
f
i

a
j

I
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O
5
P
r
i
m
a

p
u
n
e
r
e

n

f
u
n
c

i
u
n
e

i

a
d
a
p
t
a
r
e
a
a
u
t
o
m
a
t
i
z

r
i
i

l
a

c
o
n
d
i

i
i
l
e

l
o
c
a
l
e

i

c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
v
e

t
r
e
b
u
i
e

e
x
e
c
u
t
a
t
e

d
e

f
i
r
m
a

d
e
i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

n
s
t
r
u
c

i
u
n
i

d
e

s
e
r
v
i
c
e
C
a

u
t
i
l
i
z
a
t
o
r

a
l

u
n
e
i

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
n
o
i
,

a
v
e

i

o
b
l
i
g
a

i
a

s

n
r
e
g
i
s
t
r
a

i

l
a

s
e
r
-
v
i
c
i
u
l

c
o
m
p
e
t
e
n
t

d
i
n

r
a
z
a

t
e
r
i
t
o
r
i
a
l


r
e
s
-
p
e
c
t
i
v

.

S
e
r
v
i
c
i
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v

v


c
o
m
u
n
i
c

i
n
f
o
r
m
a

i
i

r
e
f
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

a
c
t
i
v
i
t

i
l
e

p
e
c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

s


l
e

e
f
e
c
t
u
e
z
e

l
a

i
n
s
t
a
l
a

i
a
d
e

n
c

l
z
i
r
e

(
d
e

e
x
e
m
p
l
u

m

s
u
r

t
o
r
i
p
e
r
i
o
d
i
c
e
,

c
u
r

a
r
e
)
.
G
e
n
e
r
a
l
i
t

i
P
r
i
m
a

p
u
n
e
r
e

n

f
u
n
c

i
u
n
e
5 5 7 5 6 2 1 R O
6
______

P
a
n
o
u

s
u
p
e
r
i
o
r

p
o
s
t
e
r
i
o
r
_
A
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
_
C
a
m
e
r


d
e

u
m
p
l
e
r
e
_
C
l
a
p
e
t


d
e

g
a
z
e

d
e

s
e
m
i
c
a
r
b
o
n
i
-
z
a
r
e


d
e

u
m
p
l
e
r
e

O
b
t
u
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

p
r
i
m
a
r
_
O
b
t
u
r
a
t
o
r

p
e
n
t
r
u

a
e
r
u
l

s
e
c
u
n
d
a
r
_
G
u
r


d
e

v
i
z
i
t
a
r
e
_
U


p
e
n
t
r
u

c
e
n
u

D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

c
o
m
e
n
z
i
l
o
r
E
I
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
5 5 7 5 6 2 1 R O
3
M

s
u
r
i

c
e

t
r
e
b
u
i
e

I
u
a
t
e

n

c
a
z

d
e
m
i
r
o
s

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e
P
e
r
i
c
o
I
G
a
z
e
l
e

a
r
s
e

p
o
t

c
o
n
d
u
c
e

l
a

i
n
t
o
-
x
i
c
a

i
i

c
a
r
e

p
u
n

v
i
a

n

p
e
r
i
c
o
l
.

n
c
h
i
d
e

i

i
n
s
t
a
l
a

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

A
e
r
i
s
i

n
c

p
e
r
e
a

d
e

a
m
p
l
a
-
s
a
r
e

a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i
.

n
c
h
i
d
e

i

u

i
l
e

s
p
r
e

n
c

p
e
r
i
l
e
d
e

l
o
c
u
i
t
.
M

s
u
r
i

c
e

t
r
e
b
u
i
e

I
u
a
t
e

n

c
a
z

d
e
i
n
c
e
n
d
i
u
P
e
r
i
c
o
I

n

c
a
z

d
e

i
n
c
e
n
d
i
u

e
x
i
s
t


p
e
r
i
c
o
l
d
e

a
c
c
i
d
e
n
t
a
r
e

p
r
i
n

a
r
s
u
r
i

i

p
e
r
i
-
c
o
l

d
e

e
x
p
l
o
z
i
e
.

n
c
h
i
d
e

i

i
n
s
t
a
l
a

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

n
c
h
i
d
e

i

r
o
b
i
n
e

i
i

p
e

c
o
n
d
u
c
-
t
e
l
e

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
.

U
t
i
l
i
z
a

i

u
n

e
x
t
i
n
c
t
o
r

v
e
r
i
f
i
c
a
t
p
e
n
t
r
u

c
l
a
s
e
l
e

d
e

i
n
c
e
n
d
i
u
A
B
C
.
C
o
n
d
i

i
i

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

n
d
e
p
I
i
n
i
t
e

d
e

n
c

p
e
r
e
a

d
e

a
m
p
I
a
s
a
r
e
!
A
t
e
n

i
e
C
o
n
d
i

i
i
l
e

d
e

a
m
b
i
a
n


n
e
a
d
e
c
-
v
a
t
e

p
o
t

p
r
o
v
o
c
a

a
v
a
r
i
i

l
a

i
n
s
t
a
l
a
-

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e

i

p
o
t

p
u
n
e

n

p
e
r
i
-
c
o
l

f
u
n
c

i
o
n
a
r
e
a

s
i
g
u
r


a

i
n
s
t
a
l
a
-

i
e
i
.

S
e

v
o
r

a
s
i
g
u
r
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e
a
m
b
i
a
n


p
e
s
t
e

0

i

s
u
b
3
5

C
.

S
e

v
a

e
v
i
t
a

p
o
l
u
a
r
e
a

a
e
r
u
l
u
i

c
u
h
i
d
r
o
c
a
r
b
u
r
i

h
a
l
o
g
e
n
a
t
e

(
c
o
n

i
-
n
u
t
e

d
e

e
x
e
m
p
l
u

n

v
o
p
s
e
l
e
,
s
o
l
v
e
n

i

d
e
t
e
r
g
e
n

i
)

i

e
x
i
s
-
t
e
n

a

p
r
a
f
u
l
u
i

n

c
a
n
t
i
t
a
t
e

m
a
r
e
(
d
e

e
x
e
m
p
l
u

p
r
i
n

l
u
c
r

r
i

d
e

l
e
-
f
u
i
r
e
)
.

S
e

v
a

e
v
i
t
a

u
n

g
r
a
d

s
p
o
r
i
t

d
e
u
m
i
d
i
t
a
t
e

(
d
e

e
x
e
m
p
l
u

p
r
i
n
u
s
c
a
r
e
a

r
u
f
e
l
o
r

n

m
o
d

u
z
u
a
l
)
.

N
u

s
e

v
o
r

n
c
h
i
d
e

g
u
r
i
l
e

d
e
a
e
r
i
s
i
r
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e
.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

s
u
p
I
i
m
e
n
t
a
r
e
,

p
i
e
s
e

d
e
s
c
h
i
m
b

i

p
i
e
s
e

s
u
p
u
s
e

u
z
u
r
i
i
!
A
t
e
n

i
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
l
e

c
a
r
e

n
u

a
u

f
o
s
t
v
e
r
i
f
i
c
a
t
e

m
p
r
e
u
n


c
u

i
n
s
t
a
l
a

i
a
d
e

n
c

l
z
i
r
e

p
o
t

c
a
u
z
a

d
e
t
e
r
i
o
r

r
i
a
l
e

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e

s
a
u

s

i
n
f
l
u
e
n

e
z
e

d
e
f
a
v
o
r
a
b
i
l

f
u
n
c

i
o
n
a
-
r
e
a

a
c
e
s
t
e
i
a
.
M
o
n
t
a
j
u
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v

n
l
o
c
u
i
r
e
a

p
i
e
-
s
e
l
o
r

s
e

v
a

r
e
a
l
i
z
a

n
u
m
a
i

d
e

c

t
r
e
f
i
r
m
a

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t

n

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
. M

s
u
r
i

d
e

s
i
g
u
r
a
n

P
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r


(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)
5 5 7 5 6 2 1 R O

4 G
e
n
e
r
a
I
i
t

i
P
r
i
m
a

p
u
n
e
r
e

n

f
u
n
c

i
u
n
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
D
e
s
c
r
i
e
r
e
a

c
o
m
e
n
z
i
I
o
r
E
l
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
E
l
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

i

d
e

a
f
i

a
j

l
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7

D
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

a
u
t
o
m
a
t
i
z

r
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7

F
u
n
c

i
i

i

e
l
e
m
e
n
t
e

d
e

c
o
m
a
n
d

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7

D
i
s
p
l
a
y
u
l

d
e

c
o
m
a
n
d

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
P
o
r
n
i
r
e
a

i

o
p
r
i
r
e
a
P
o
r
n
i
r
e
a

i
n
s
t
a
l
a

i
e
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
0
O
p
e
r
a
r
e
a
C
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
P
o
r
n
i
r
e
a

n
c

l
z
i
r
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2

D
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

u

i
i

d
e

u
m
p
l
e
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2

U
m
p
l
e
r
e
a

i

a
p
r
i
n
d
e
r
e
a

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
u
l
u
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
3
R
e
g
l
a
r
e
a

a
r
d
e
r
i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
5

R
e
g
l
a
j
u
l

o
b
t
u
r
a
t
o
r
u
l
u
i

d
e

a
e
r

s
e
c
u
n
d
a
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
5
M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
i

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
6
M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

p
u
n
c
t
u
l
u
i

d
e

a
f
i

a
j

p
e
n
t
r
u

,
J

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
6
A
l
i
m
e
n
t
a
r
e
a

c
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
7
M

s
u
r
i

l
a

s
u
p
r
a

n
c

l
z
i
r
e
a

c
a
z
a
n
u
l
u
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
8

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

d
e
p

t
e

v
a
l
o
a
r
e
a

n
o
m
i
n
a
l


r
e
g
l
a
t

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
9

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a
t
i
n
g
e

9
0

C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
9

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

a
p
e
i

d
i
n

c
a
z
a
n

a
t
i
n
g
e

9
5

C
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
9

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a

i

c
u
r

a
r
e
a
C
u
r

i
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1

n
t
r
e

i
n
e
r
e
a
,

i
n
s
p
e
c

i
a

i

r
e
v
i
z
i
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1

n
d
i
c
a

i
i

p
e
n
t
r
u

c
u
r

a
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
G
o
l
i
r
e
a

c
o
l
e
c
t
o
r
u
l
u
i

d
e

c
e
n
u


(
d
u
p


2

-

3

z
i
l
e
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
C
a
m
e
r
a

d
e

u
m
p
l
e
r
e

(

n
a
i
n
t
e

d
e

f
i
e
c
a
r
e

p
o
r
n
i
r
e

a

n
c

l
z
i
r
i
i
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
4
V
i
z
o
r
u
l

(

n

f
u
n
c

i
e

d
e

n
e
c
e
s
i
t

i
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
5
S
u
f
l
a
n
t
a

d
e

g
a
z
e

a
r
s
e

(
l
a

2
-
4

s

p
t

n
i
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
5
S
u
p
r
a
f
e

e
l
e

s
c
h
i
m
b
a
t
o
r
u
l
u
i

d
e

c
a
l
d
u
r
a

(
l
a

2

-

4

s

p
t

n
i
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
7
S
f
a
t
u
r
i

p
r
i
v
i
n
d

e
c
o
n
o
m
i
s
i
r
e
a

d
e

e
n
e
r
g
i
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
9
I
n
d
e
x

a
I
f
a
b
e
t
i
c

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
0
C
u
p
r
i
n
s
C
u
p
r
i
n
s
5 5 7 5 6 2 1 R O

n
s
t
r
u
c

i
u
n
i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e
p
e
n
t
r
u

u
t
i
I
i
z
a
t
o
r
u
I

i
n
s
t
a
I
a

i
e
i

C
a
z
a
n

c
u

a
r
d
e
r
e

p
r
i
n

g
a
z
e
i
f
i
c
a
r
e
a

l
e
m
n
u
l
u
i
p
e
n
t
r
u

b
u
c

i

d
e

l
e
m
n

d
e

p


l
a

5
0

c
m

l
u
n
g
i
m
e
V
I
T
O
L
I
C
N
O

1
D
D
-
G
5
5
7
5

6
2
1

R
O
7
/
2
0
0
9
V


r
u
g

m

s

s
t
r
a

i

a
c
e
s
t
e

i
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i
!
2
V


r
u
g

m

s


r
e
s
p
e
c
t
a

i

c
u

s
t
r
i
c
t
e

e

a
c
e
s
t
e

m

s
u
r
i

d
e

s
i
g
u
r
a
n


p
e
n
t
r
u

a
e
x
c
l
u
d
e

p
e
r
i
c
o
l
e

i

d
a
u
n
e

u
m
a
n
e

i

m
a
t
e
r
i
a
l
e
.
E
x
p
I
i
c
a
r
e
a

m

s
u
r
i
I
o
r

d
e

s
i
g
u
r
a
n

P
e
r
i
c
o
I
A
c
e
s
t

s
e
m
n

a
t
r
a
g
e

a
t
e
n

i
a

a
s
u
-
p
r
a

u
n
o
r

p
o
s
i
b
i
l
e

d
a
u
n
e

p
e
n
t
r
u
p
e
r
s
o
a
n
e
.
!
A
t
e
n

i
e
A
c
e
s
t

s
e
m
n

a
t
r
a
g
e

a
t
e
n

i
a

a
s
u
-
p
r
a

u
n
o
r

p
o
s
i
b
i
l
e

d
a
u
n
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

i

d
a
u
n
e

p
e
n
t
r
u

m
e
d
i
u
l

n
c
o
n
-
j
u
r

t
o
r
.
I
n
d
i
c
a

i
e
I
n
f
o
r
m
a

i
i
l
e

t
r
e
c
u
t
e

s
u
b

d
e
n
u
m
i
r
e
a

d
e
i
n
d
i
c
a

i
e

c
o
n

i
n

i
n
f
o
r
m
a

i
i

s
u
p
l
i
m
e
n
t
a
r
e
.
P
e
r
s
o
a
n
e
I
e

c

r
o
r
a

s
e

a
d
r
e
s
e
a
z

a
c
e
s
t
e

i
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i
A
c
e
s
t
e

i
n
s
t
r
u
c

i
u
n
i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

s
e

a
d
r
e
-
s
e
a
z


p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

c
a
r
e

d
e
s
e
r
v
e
s
c

i
n
s
t
a
-
l
a

i
a

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.
A
p
a
r
a
t
u
l

n
u

e
s
t
e

p
r
e
v

z
u
t

p
e
n
t
r
u

a

f
i
f
o
l
o
s
i
t

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e

(
i
n
c
l
u
s
i
v

c
o
p
i
i
)

c
u
d
e
z
a
b
i
l
t

i

f
i
z
i
c
e
,

s
e
n
z
o
r
i
a
l
e

s
a
u

p
s
i
h
i
c
e
s
a
u

f


e
x
p
e
r
i
e
n

i
/
s
a
u

f


c
u
n
o

t
i
n
-

e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e
,

e
l

p
u
t

n
d

f
i

u
t
i
l
i
z
a
t

d
e
a
c
e
s
t
e

c
a
t
e
g
o
r
i
i

d
e

p
e
r
s
o
a
n
e

d
o
a
r

d
a
c

e
l
e

s
u
n
t

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a
t
e

d
e

o

p
e
r
s
o
a
n

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l


p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

l
o
r

s
a
u
d
a
c


a
u

f
o
s
t

i
n
s
t
r
u
i
t
e

n

s
e
n
s

d
e

c

t
r
e
a
c
e
a
s
t
a
.
!
A
t
e
n

i
e
C
o
p
i
i
i

t
r
e
b
u
i
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a

i
.
C
o
p
i
i
i

t
r
e
b
u
i
e

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
a

i

c
a
s


n
u

s
e

j
o
a
c
e

c
u

a
p
a
r
a
t
u
l
.
P
e
r
i
c
o
I
L
u
c
r

r
i
l
e

e
f
e
c
t
u
a
t
e

l
a

i
n
s
t
a
l
a

i
a
d
e

n
c

l
z
i
r
e

f


r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a
m

s
u
r
i
l
o
r

d
e

s
i
g
u
r
a
n


c
o
r
e
s
-
p
u
n
z

t
o
a
r
e
,

p
o
t

c
o
n
d
u
c
e

l
a

a
c
c
i
-
d
e
n
t
e

c
a
r
e

p
u
n

n

p
e
r
i
c
o
l

v
i
a

a
u
n
o
r

p
e
r
s
o
a
n
e
.

n
t
e
r
v
e
n

i
i
l
e

l
a

i
n
s
t
a
l
a

i
a

d
e

g
a
z
t
r
e
b
u
i
e

e
x
e
c
u
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e
c

t
r
e

i
n
s
t
a
l
a
t
o
r
i

a
u
t
o
r
i
z
a

i

d
e
D

S
T
R

G
A
Z
.

L
u
c
r

r
i
l
e

l
a

i
n
s
t
a
l
a

i
a

e
l
e
c
t
r
i
c

v
o
r

f
i

e
x
e
c
u
t
a
t
e

n
u
m
a
i

d
e

e
l
e
c
-
t
r
i
c
i
e
n
i

c
a
l
i
f
i
c
a

i
.
M

s
u
r
i

c
e

t
r
e
b
u
i
e

I
u
a
t
e

n

c
a
z

d
e
m
i
r
o
s

d
e

g
a
z
P
e
r
i
c
o
I
E
m
a
n
a
r
e
a

g
a
z
u
l
u
i

p
o
a
t
e

c
o
n
-
d
u
c
e

l
a

e
x
p
l
o
z
i
i

c
a
r
e

p
o
t

a
v
e
a

c
a
u
r
m
a
r
e

a
c
c
i
d
e
n
t

r
i

g
r
a
v
e
.

N
u

f
u
m
a

i
!

E
v
i
t
a

i

f
o
c
u
l

d
e
s
c
h
i
s

i

f
o
r
m
a
r
e
a

d
e

s
c

n
t
e
i
.

N
u
a
p
r
i
n
d
e

i

n
i
c
i
o
d
a
t


l
u
m
i
n
a

i

n
u
c
o
n
e
c
t
a

i

a
p
a
r
a
t
e
l
e

e
l
e
c
t
r
i
c
e
.

S
e

n
c
h
i
d
e

r
o
b
i
n
e
t
u
l

d
e

g
a
z
.

D
e
s
c
h
i
d
e

i

f
e
r
e
s
t
r
e
l
e

i

u

i
l
e
.

E
v
a
c
u
a

i

p
e
r
s
o
a
n
e
l
e

d
i
n

z
o
n
a
d
e

p
e
r
i
c
o
l
.

n
f
o
r
m
a

i

d
i
n

a
f
a
r
a

c
l

d
i
r
i
i

f
i
r
-
m
e
l
e

D

S
T
R

G
A
Z

i

E
L
E
C
-
T
R

C
A

i

f
i
r
m
a

d
e

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

n
c

l
z
i
r
e
.

D
i
s
p
u
n
e

n
t
r
e
r
u
p
e
r
e
a

a
l
i
-
m
e
n
t

r
i
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e

a

c
l

d
i
r
i
i
d
i
n
t
r

u
n

l
o
c

s
i
g
u
r

(
d
i
n

a
f
a
r
a
c
l

d
i
r
i
i
)
.
M

s
u
r
i

d
e

s
i
g
u
r
a
n

P
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n

a

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r

5 5 7 5 6 2 1 R O