Sunteți pe pagina 1din 8

CENTRUL NAIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU EVALUAREA COMPETENELOR
DIGITALE
EXAMENUL DE BACALAUREAT
2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA
COMPETENELOR DIGITALE
I. "TATUTUL PROBEI DE EVALUARE A COMPETENELOR
DIGITALE
Proba de evaluare a compete!elor d"#"tale are $tatutul de prob% obl"#ator"e & cadrul e'ameulu" de
bacalaureat( petru cad"da!"" de la toate )"l"erele( pro)"lur"le *" $pec"al"+%r"le,
II. COMPETENE DE EVALUAT
-ut propu$e *apte dome"" de compete!%.
1. U#$l$%area &'()*#er*l*$ +$ 'r,an$%area -$+$erel'r
Operarea corect% la "vel elemetar
De$cr"erea "ter)e!e" $"$temulu" de operare
De$cr"erea or#a"+%r"" ")orma!""lor pe $uport e'ter
Operarea cu d"$cur" lo#"ce( d"rectoare( )"*"ere
Ut"l"+area uor acce$or"" ale $"$temulu" de operare /"do0$
Apl"carea modal"t%!"lor de t"p%r"re a uu" )"*"er
Operarea cu ta$tatura *" mou$e1ul
2. E.$#'are .e #ex#e
Eumerarea *" apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are prelucr%r"" uu" te't
Ut"l"+area opera!""lor de ba+% & proce$area te'tulu"
Apl"carea d")er"telor modal"t%!" de )ormatare a te'tulu"
Ut"l"+area ava$at% a ed"torulu" de te'te
De$cr"erea *" apl"carea corect% a modulu" de t"p%r"re a uu" documet
De$cr"erea )ac"l"t%!"lor de ut"l"+are a po*te" electro"ce( )a'ulu"
Depr"derea redact%r"" corecte *" rap"de a uor documete
. In-'r(a/$e +$ &'(*n$&are
De)""rea o!"u"lor le#ate de 2ar3"tectura4 Iteretulu"
Eumerarea $erv"c""lor o)er"te de Iteret *" de$cr"erea ace$tora
Eumerarea compoetelor ece$are acce$ulu" la Iteret
Cla$")"carea *" )olo$"rea modulu" de adre$are & Iteret
Ut"l"+area po$"b"l"t%!"lor de c%utare a ")orma!""lor
Ut"l"+area $erv"c""lor o)er"te de Iteret
Pa#"a 5 d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
De$cr"erea *" apl"carea m%$ur"lor de $ecur"tate & ut"l"+area Iteretulu"
Ut"l"+area corect% a re#ul"lor de comportare & re!eaua Iteret
Ut"l"+area opera!""lor de ba+% ece$are real"+%r"" ue" pa#"" 7TML
I$erarea & pa#"a 0eb a elemetelor. te't( "ma#"e( tabel( 3"per1le#%tur% etc,
Apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are petru real"+area ue" pa#"" 0eb 8 cop"ere(
mutare( *ter#ere( )ormatare
Tra$)ormarea documetelor mult"med"a & pa#"" 0eb
4. C'n&e)#e .e 1a%2 ale Te3n'l',$e$ In-'r(a/$e$ 4IT5
Idet")"carea compoetelor 3ard0are *" $o)t0are ale uu" calculator per$oal
De$cr"erea )uc!"o%r"" uu" calculator per$oal
De$cr"erea per)orma!elor uu" computer
De)""rea coceptulu" de re!ea de calculatoare *" eumerarea avata9elor lucrulu" &
re!ea
De$cr"erea $"tua!""lor & care poate )" ut"l"+at u calculator & act"v"tatea +"l"c%
Ar#umetarea ece$"t%!"" $ecur"+%r"" computerelor *" a re!elelor
De$cr"erea "mpl"ca!""lor ut"l"+%r"" calculatorulu"( d" puctul de vedere al $%%t%!""
De$cr"erea a$pectelor de ba+% le#ale pr"v"d ut"l"+area $o)t0are1ulu"
6. E.$#'are .e &al&*l #a1elar
Apl"carea opera!""lor elemetare *" a coceptelor de ba+% ale apl"ca!"e" de calcul
tabelar
Ut"l"+area op!"u"lor de )ormatare *" #e$t"oare a datelor d" )o"le de calcul
Ut"l"+area )ormulelor *" a )uc!""lor
Ut"l"+area corect% a op!"u"lor de t"p%r"re a ue" )o" de calcul
Ut"l"+area uor te3"c" *" procedee de real"+are de #ra)"ce *" d"a#rame
Real"+area de "mport ob"ecte
7. Ba%e .e .a#e
Apl"carea opera!""lor elemetare *" a coceptelor de ba+% ale apl"ca!"e" petru
#e$t"oarea ba+elor de date
Operarea cu ba+e de date
Ut"l"+area ")orma!""lor d"tr1o ba+% de date
Crearea *" ut"l"+area )ormularelor
Crearea *" ut"l"+area rapoartelor
8. Pre%en#2r$
Apl"carea opera!""lor de ba+% ece$are real"+%r"" ue" pre+et%r"
Ut"l"+area opera!""lor de ba+% ece$are petru real"+area ue" pre+et%r" 1 cop"ere(
mutare( *ter#ere
Apl"carea modal"t%!"lor de )ormatare a ue" pre+et%r"
Ut"l"+area elemetelor #ra)"ce & pre+etare
Ut"l"+area d"a#ramelor
Apl"carea e)ectelor de a"ma!"e *" de tra+"!"e &tr1o pre+etare
Idet")"carea modal"t%!"lor de a real"+a t"p%r"rea pre+et%r""
Pa#"a : d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
III. CONINUTURI
Co!"utur"le core$pu+%toare celor *apte dome"" de compete!% $ut.
1. U#$l$%area &'()*#er*l*$ +$ 'r,an$%area -$+$erel'r
Modal"t%!" de por"re; opr"re corect%; repor"re a calculatorulu",
Modal"t%!" de &c3"dere a ue" apl"ca!"" care u r%$pude,
I)orma!"" re)er"toare la re$ur$ele 3ard0are *" $o)t0are ale calculatorulu" <ver$"ue
$"$tem de operare( t"pul proce$orulu"( memor"e "$talat% etc,=
Ta$tatur". t"pur"( op!"u" $pec")"ce
Ta$te. )uc!""( ta$te $pec"ale <$pec")"ce $"$temulu" de operare( petru depla$area
cur$orulu" etc,=( ta$te de ed"tare( ta$te )uc!"oale> -3ortcut1ur" 8 comb"a!"" de ta$te
Impr"mata, Modal"t%!" de t"p%r"re a uu" documet, Op!"u" de t"p%r"re, Opera!""
$pec")"ce proce$ulu" de t"p%r"re <"$talare & $"$tem a ue" "mpr"mate( v"+ual"+area
$tad"ulu" & care $e a)l% proce$ul de t"p%r"re( re$tartarea( reu!area la u proce$ de
t"p%r"re=
P"cto#rame
?ere$tre. de$cr"ere( opera!"" cu )ere$tre
-pa!"ul de lucru( data *" ora $"$temulu"( volumul( op!"u" de a)"*are <op!"u" petru
)udal( $cree $aver etc,=
Captur" de ecra
D"$c lo#"c( d"rector( )"*"er. propr"et%!"( co!"ut
Opera!"" cu d"rectoare *" )"*"ere. creare( cop"ere( mutare( *ter#ere( c%utare(
redeum"re( op!"u" de v"+ual"+are a co!"utulu"( d"me$"ue( propr"et%!"
-c3"mbarea d"$culu" de lucru curet
-c3"mbarea d"rectorulu" de lucru curet
Acce$or"" ale $"$temulu" de operare. Notepad( Pa"t( Calculator
Apl"ca!"" petru ar3"varea )"*"erelor
V"ru*" ")ormat"c" *" at"v"ru*"
2. E.$#'are .e #ex#e
Elemete de "ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor de ed"tare a te'telor.
de$c3"dere( &c3"dere etc,
Documete. $tructur%( opera!"" cu documete <creare( de$c3"dere( mod")"care(
$alvare( &c3"dere( v"+ual"+are etc,=
Ob"ecte "$erate & documet. . atet( $ub$ol( #ra)"ce *" "ma#""( )"*"ere( )orme
prede)""te( 3"perl"@1ur"( ca$ete te't( data caledar"$t"c%( $"mbolur" etc,
?otur". ume( d"me$"ue( $t"l( culoare( $t"l de $ubl""ere( e)ecte etc,
Para#ra)e. t"p al""ere( $pa!"ere rAdur"( "detare( umerotare( marcator"( culoare
)udal etc,
Pa#"a B d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
Pa#"". mar#""( or"etare( d"me$"u"( coloae de te't( &treruper"( $ec!"u"( )udal(
umerotare etc,
Tabulator". al""ere( po+"!"oare etc,
Cordur" *" l""". $t"l( l%!"me( culoare etc,
Tabele. opera!"" $pec")"ce <"$erare( mod")"care um%r de r&dur" *" coloae( $c"dare
celule etc,=
I$trumete petru de$eare
Nota de $ub$ol $au de $)Ar*"t de te't
Opera!"" a$upra co!"utulu" documetulu". po+"!"oare & documet( "troducere
te't( $electare etc,
Come+" petru ed"tarea co!"utulu" documetulu". "$erare ob"ecte( cop"ere(
mutare( *ter#ere( c%utare te't( &locu"re te't etc,
Come+" petru )ormatarea la "vel de caracter( para#ra)( pa#"%( ob"ecte "$erate
etc> come+" petru cop"erea )ormatulu"
Come+" petru corectarea #re*el"lor de orto#ra)"e *" a celor #ramat"cale
Re#ul" #eerale de te3oredactare *" e$tet"ca pa#""" t"p%r"te
Re#ul" de redactare a te'telor o)"c"ale $au de alt% atur%
Op!"u" petru t"p%r"re
. In-'r(a/$e +$ &'(*n$&are
Elemete de "$tor"e a Iteretulu"
Acce$ la Iteret. prov"der( modem( op!"u" de co)"#urare a $"$temulu" de operare
petru $tab"l"rea le#%tur"" cu u prov"der
T"pur" de comu"ca!""
Protocoale de tra$m"$"e
7o$t *" cl"et
Ca+e de date o1l"e
Protocolul 3ttp( 000 </orld /"de /eb=( )tp
Adre$are & Iteret. adre$a IP( DN-
Pa#"% 0eb( $"te( portal( motor de c%utare
Apl"ca!"" de av"#are pe 0eb <bro0$ere=. elemete #eerale de "ter)a!%
Apl"ca!"" de po*t% electro"c% <de e'emplu Outloo@ E'pre$$=
Apl"ca!"" petru cover$a!"a & t"mp real
-erv"c"" o)er"te de Iteret. po*ta electro"c% <e1ma"l=( cover$a!"e & t"mp real <c3at=(
#rupur" de d"$cu!""( comer! electro"c <e1commerce=( opera!"" bacare pr" Iteret <e1
ba@"#=( tele)o"e <VoIP=( v"deo *" aud"o co)er"!e
Op!"u" $pec")"ce petru ut"l"+area po*te" electro"ce <c"t"re( &tocm"re( tr"m"tere(
red"rec!"oare a uu" me$a9( ata*are )"*"ere( a#eda de adre$e( adm""$trare cot etc,=
Part"culat"t%!" ale cover$a!"e" pe Iteret. acro"me( emot"co$( adre$are pol"t"coa$%
Opera!"" de c%utare *" e'tra#ere a uor ")orma!"" )olo$"d motoarele de c%utare *"
ut"l"+area ace$tora
Op!"u" de ed"tare a pa#""lor 0eb cu 7TML. "$erarea *" )ormatarea de te't <)ot(
d"me$"ue( $t"l( culoare etc,=( "ma#"" <po+"!"oare( d"me$"u"( &cadrare & te't=(
)udal( le#%tur"( mapare=( tabele etc,
-em%tura d"#"tal%
Pa#"a D d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
Modal"t%!" de prote9are pe Iteret. ?"re0all( at"v"ru$ etc,
Re$pectarea le#"$la!"e" pr"v"d )olo$"rea )ac"l"t%!"lor o)er"te de Iteret
4. C'n&e)#e .e 1a%2 ale Te3n'l',$e$ In-'r(a/$e$ 4IT5
U"tatea cetral% <CPU=
D"$po+"t"ve de "trare> mou$e( ta$tatur%( trac@ball( $caer( touc3pad( l"#3t pe$(
9oE$t"c@$( camera v"deo( m"cro)o etc,
D"$po+"t"ve de "e*"re> u"t%!" de a)"*are v"deo( ecra $au mo"tor( "mpr"mate(
plottere( d")u+oare( $"tet"+atoare de voce etc,
D"$po+"t"ve de "trare 8 "e*"re> modem( touc3 $cree
D"$po+"t"ve de $tocare
Memor"" RAM( ROM( u"t%!" de m%$ur%> compararea pr"c"palelor t"pur" de
d"$po+"t"ve de $tocare a datelor & )uc!"e de v"te+%( co$t( capac"tate etc,
Coceptul de $"$tem de operare> )uc!""le pr"c"pale ale uu" $"$tem de operare
T"pur" de $o)t0are
Rolul *" )uc!""le compoetelor uu" calculator per$oal
?actor" ce ")lue!ea+% per)orma!ele uu" computer. v"te+a CPU <u"t%!" de
m%$ur%=( d"me$"uea memor"e" RAM( apl"ca!""le
T"pur" de re!ele <LAN( MAN( /AN( Iteret( Itraet( E'traet=
Parta9are re$ur$e( comu"ca!"" & re!ea> /orld /"de /eb
Dreptur" de acce$
Ut"l"+area apl"ca!""lor & act"v"t%!" d" d")er"te dome""
V"ru*" ")ormat"c" *" at"v"ru*"
Er#oom"a po$tulu" de lucru
M%$ur" de $%%tate *" $"#ura!% & ut"l"+area calculatorulu"
A)ec!"u" provocate de u med"u de lucru "adecvat
Le#"$la!"a re)er"toare la dreptur"le de autor pr"v"d produ$ele $o)t0are
A$pecte ecoom"ce ale ere$pect%r"" le#"$la!"e" <petru produc%tor( petru ut"l"+ator=
6. E.$#'are .e &al&*l #a1elar
Elemete de "ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor petru calcul tabelar.
de$c3"dere( &c3"dere etc,
Re#"$tre de calcul. $tructur%( opera!"" cu re#"$tre de calcul <creare( de$c3"dere(
mod")"care( $alvare( &c3"dere( v"+ual"+are etc,=
Pa#"". mar#""( or"etare( d"me$"u"( )udal( op!"u" petru )o" de calcul etc,
?o" de calcul. $tructur%( opera!"" $pec")"ce <creare( $electare( redeum"re( mutare(
*ter#ere( culoare paou etc,=
Ob"ecte "$erate & )oa"a de calcul. atet( $ub$ol( #ra)"ce *" "ma#""( )"*"ere( )orme
prede)""te( 3"perl"@1ur"( ca$ete te't( data caledar"$t"c%( $"mbolur" etc,
Opera!"" a$upra co!"utulu" )o"" de calcul. po+"!"oare( "troducere date( $electare
celule( $electare rAdur" *" coloae etc,
Come+" petru mod")"carea $tructur"" )o"" de calcul. "$erarea de r&dur" ; coloae(
mod")"carea d"me$"u"lor r&dur"lor *" coloaelor( $c"darea celulelor
Pa#"a F d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
Come+" petru ed"tarea co!"utulu" celulelor. "$erare( cop"ere; mutare <& cadrul
acele"a*" )o" de calcul( alte" )o" de calcul act"ve( &tre re#"$tre etc,=( *ter#ere( c%utare
te't( &locu"re te't( $ortare etc,
Come+" petru )ormatarea celulelor <t"p date( al""ere( )ot( bordur"( )udal etc,= *" a
ob"ectelor "$erate> cop"erea )ormatulu"
I$trumete petru de$eare
?ormule. $tructur%( modal"t%!" de "troducere & celul%
-er"" de date completate automat
?uc!"" <de e'emplu. m"( ma'( cout( $um( avera#e( ")=
Re)er"!a relat"v%( ab$olut% $au m"'t% a ue" celule & )ormule $au )uc!""
Op!"u" petru t"p%r"re
7. Ba%e .e .a#e
Elemete de "ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor petru #e$t"uea ba+elor de
date. de$c3"dere( &c3"dere etc,
Ca+a de date. $tructur%( pro"ectare( opera!"" cu ba+ele de date <creare( de$c3"dere(
mod")"care( $alvare( &c3"dere( v"+ual"+are etc,=
Tabele. $tructur%( c3e"e pr"mar%( "de'( cAmpur" <propr"et%!"= *" &re#"$tr%r"( opera!""
$pec")"ce <creare( "$erare date( v"+ual"+are date( mod")"care date( *ter#ere date(
c%utare etc,=
Itero#%r" $"mple *" mult"ple. $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare(
v"+ual"+are date( mod")"care( *ter#ere( )"ltre( $ortare etc,=
?ormulare. $tructur%( $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare( v"+ual"+are
*" "troducere date( mod")"care( *ter#ere etc,=
Rapoarte. $tructur%( $ur$% de date( opera!"" $pec")"ce <creare( )ormatare( v"+ual"+are
date( mod")"care( *ter#ere( atet( $ub$ol( #rupare date( total( $ubtotal etc,=
Real"+area ue" ba+e de date *" "tero#area e"
8. Pre%en#2r$
Elemete de "ter)a!% *" opera!"" $pec")"ce apl"ca!""lor petru ed"tarea pre+et%r"lor.
de$c3"dere( &c3"dere etc,
Pre+et%r". $tructur%( opera!"" cu pre+et%r" <creare( de$c3"dere( mod")"care( $alvare(
&c3"dere( v"+ual"+are etc,=
D"apo+"t"ve. or"etare( d"me$"u"( $tructur%( opera!"" $pec")"ce <"$erare d"apo+"t"v
ou( dupl"care( $electare( mutare( *ter#ere etc,=
Ob"ecte "$erate & pre+etare. atet( $ub$ol( tabele( #ra)"ce( d"a#rame *" "ma#""(
)"*"ere( )orme prede)""te( 3"perl"@1ur"( ca$ete te't( data caledar"$t"c%( $"mbolur"(
te't decorat"v( um%r d"apo+"t"v( v"deo( aud"o etc,
I$trumete petru de$eare
E)ecte de a"ma!"e *" de tra+"!"e
Note petru pre+etator
Come+" petru ed"tarea te'tulu" *" a ob"ectelor co!"ute de d"apo+"t"v. "$erare(
cop"ere; mutare <& cadrul acelu"a*" d"apo+"t"v( altu" d"apo+"t"v( alte" pre+et%r" act"ve
etc,=( *ter#ere( c%utare te't( &locu"re te't etc,
Pa#"a G d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014
Anexa nr. 2 la OMEN nr. 492! 29.VIII.201
Come+" petru )ormatare la "vel de te't( para#ra)( ob"ecte "$erate( d"apo+"t"v(
e)ecte de a"ma!"e( e)ecte de tra+"!"e> cop"erea )ormatulu"
E'puere d"apo+"t"ve. op!"u" $pec")"ce <d"apo+"t"v de &cepere a e'puer""(
a$cudere d"apo+"t"ve( tempor"+are etc,=( "$trumete de av"#are pe ecra
Re#ul" #eerale de te3oredactare( e$tet"ca *" $u$!"erea ue" pre+et%r"
Op!"u" petru t"p%r"re
NOT9: Pr',ra(a .e exa(en e;#e real$%a#2 <n &'n-'r($#a#e &* )re0e.er$le )r',ra(el'r
+&'lare <n 0$,'are. "*1$e&#ele )en#r* exa(en*l .e 1a&ala*rea# 2014 ;e ela1'rea%2 <n 1a%a
)re0e.er$l'r )re%en#e$ )r',ra(e +$ n* 0$%ea%2 &'n/$n*#*l *n*$ (an*al an*(e.
Pa#"a 6 d" 6
Pr',ra(a .e exa(en )en#r* e0al*area &'()e#en/el'r .$,$#ale
Ba&ala*rea# 2014