Sunteți pe pagina 1din 8

OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.

Agentia
Nationala de mbunatatiri !unciare
Agentia Nationala de mbunatatiri !unciare
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 30 septembrie 2011
Situatia etraordinara pre!a"uta la art. 11# alin. $4% din &onstitutia 'omaniei, republicata, este
determinata de necesitatea strin(enta de re(lementare a unui mecanism economic de finantare, de
implicare a beneficiarilor in finantarea c)eltuielilor de administrare, eploatare, intretinere si reparare
a infrastructurii de imbunatatiri funciare si a restructurarii si reor(ani"arii *dministratiei +ationale a
Imbunatatirilor ,unciare, care functionea"a ca re(ie autonoma, institutie aflata in imposibilitatea
eercitarii functiei de administrare pre!a"ute in -e(ea imbunatatirilor funciare nr. 13./2004,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conditiile constran(erilor bu(etare datorate cri"ei economice mondiale si pentru a asi(ura ec)ilibrul
si stabilitatea economico0financiara, se impune luarea unor masuri imediate de reor(ani"are a
actualei *dministratii +ationale a Imbunatatirilor ,unciare.
In lipsa unor re(lementari ur(ente eista riscul neasi(urarii resurselor financiare pentru indeplinirea
atributiilor pre!a"ute de le(e, cu (ra!e consecinte asupra populatiei si protectiei mediului.
*!and in !edere ca aplicarea masurilor si acti!itatilor specifice pentru reducerea riscurilor si a
pa(ubelor produse de inundatii trebuie reali"ata printr0o abordare ba"inala, sub comanda unei
sin(ure institutii, este necesar ca di(urile si bara1ele de pe raurile interioare si de pe 2unare aflate in
pre"ent in administrarea *dministratiei +ationale a Imbunatatirilor ,unciare sa fie preluate de
*dministratia +ationala 3*pele 'omane3. 'e(lementarea sc)imbarilor preconi"ate se propune sa se
faca prin ordonanta de ur(enta a 4u!ernului deoarece parcur(erea etapelor de adoptare a unui
proiect de le(e necesita o perioada mai indelun(ata de timp, care conduce la intar"ieri in adoptarea
masurilor si la a(ra!area situatiei actuale.
5inand cont ca aceste elemente !i"ea"a interesul public si constituie situatii etraordinare si de
ur(enta, a caror re(lementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 11# alin. $4% din &onstitutia 'omaniei, republicata,
4u!ernul 'omaniei adopta pre"enta ordonanta de ur(enta.
Art. 1
$1% In termen de 30 de "ile de la intrarea in !i(oare a pre"entei ordonante de ur(enta se
infiintea"a Agentia Nationala de mbunatatiri !unciare, denumita in continuare *(entie, institutie
publica cu personalitate 1uridica, finantata din !enituri proprii si sub!entii acordate de la bu(etul de
stat, in subordinea Ministerului *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale, prin reor(ani"area *dministratiei
+ationale a Imbunatatirilor ,unciare.
$2% Sediul central al *(entiei este in municipiul 6ucuresti, Sos. Oltenitei nr. 3#37, sectorul 4.
$3% *(entia are in structura sa o unitate centrala si 41 de filiale 1udetene fara personalitate 1uridica, ce
pot a!ea in alcatuire unitati de administrare or(ani"ate la ni!elul amena1arilor de imbunatatiri funciare
sau al (rupurilor de amena1ari de imbunatatiri funciare.
$4% +umarul maim de posturi al *(entiei si filialelor 1udetene este de 1.#00.
$#% 'e(ulamentul de or(ani"are si functionare a *(entiei se aproba prin )otarare a 4u!ernului, in
termen de 1# "ile de la infiintare.
$6% Infiintarea unitatilor de administrare or(ani"ate la ni!elul amena1arilor de imbunatatiri funciare sau
al (rupurilor de amena1ari de imbunatatiri funciare se face prin ordin al ministrului a(riculturii si
de"!oltarii rurale, la propunerea *(entiei.
Art. 2
$1% *cti!itatea fiecarei filiale 1udetene este supra!e()eata de un consiliu de filiala, iar acti!itatea
fiecarei unitati de administrare este supra!e()eata de un consiliu de unitate de administrare.
$2% 2in consiliile pre!a"ute la alin. $1% fac parte repre"entanti ai or(ani"atiilor, federatiilor si ai altor
beneficiari de ser!icii de imbunatatiri funciare prestate de *(entie. 2in consiliile de filiala fac parte si
specialisti recunoscuti pe plan local in domeniul imbunatatirilor funciare.
$3% *tributiile consiliilor de filiala si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de
desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt pre!a"ute de
re(ulamentul de or(ani"are si functionare a *(entiei.
1
$4% Pentru acti!itatea desfasurata membrii consiliului de filiala si ai consiliului de unitate de
administrare nu sunt remunerati.
Art. "
$1% Patrimoniul *(entiei se constituie prin preluarea elementelor de acti! si de pasi! ale *dministratiei
+ationale a Imbunatatirilor ,unciare, pe ba"a de protocol de predarepreluare, inc)eiat in termen de
30 de "ile de la data infiintarii *(entiei.
$2% -a data inc)eierii protocolului de predare0preluare pre!a"ut la alin. $1%, *dministratia +ationala a
Imbunatatirilor ,unciare se desfiintea"a.
$3% 2upa preluarea patrimoniului conform alin. $1%, *(entia !a preda *dministratiei +ationale 3*pele
'omane3 lucrarile de aparare impotri!a inundatiilor de pe raurile interioare si a celor de pe 2unare,
compuse din di(uri si bara1e cu rol de aparare impotri!a inundatiilor, impreuna cu instalatiile, si
terenurile aferente, stocurile de materiale si mi1loace de aparare, mi1loace de inter!entie si a!erti"are,
mi1loace fie si ec)ipamente de protectie, si(uranta si ca"armament pentru apararea impotri!a
inundatiilor, pe ba"a de protocol de predare0preluare, care se inc)eie in termen de 10 "ile de la data
predarii0preluarii pre!a"ute la alin. $1%.
$4% Ministerul *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale, respecti! Ministerul Mediului si Padurilor isi !or
actuali"a in mod corespun"ator datele din e!identa cantitati!0!alorica si impreuna cu Ministerul
,inantelor Publice !or propune 4u!ernului spre aprobare proiectul de )otarare pentru modificarea
aneei nr. 3, respecti! a aneei nr. 12 la 8otararea 4u!ernului nr. 1.70#/2006 pentru aprobarea
in!entarului centrali"at al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile
ulterioare.
$#% +u !or face obiectul predarii0preluarii pre!a"ute la alin. $3% trecerile prin di( sau peste di( aferente
e!acuarilor din cadrul sistemelor de desecare, cele care asi(ura preluarea apei pentru iri(atii, precum
si bara1ele din cadrul amena1arilor pentru combaterea ero"iunii solurilor fara rol de atenuare a
!iiturilor.
$6% In termen de 6 luni de la preluarea patrimoniului conform alin. $1%, *(entia !a efectua ree!aluarea
imobili"arilor corporale si necorporale, atat a celor aflate in eploatare, cat si a celor aflate in
conser!are, precum si a imobili"arilor in curs de eecutie, cu reflectarea diferentelor pe seama
conturilor de capital si re"er!e.
Art. #
$1% *(entia desfasoara urmatoarele acti!itati9
a% eploatarea, intretinerea si reparatiile amena1arilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate
publica, cu eceptia amena1arilor sau partilor de amena1are preluate de federatii, precum si a
amena1arilor carora li s0a retras recunoasterea de utilitate publica si in cadrul carora s0au constituit
or(ani"atii:
b% eecutarea lucrarilor de conser!are a amena1arilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de
amena1are carora li s0a retras recunoasterea de utilitate publica:
c% scoaterea din functiune a lucrarilor din amena1arile de imbunatatiri funciare sau parti de amena1are
carora li s0a retras recunoasterea de utilitate publica si !alorificarea materialelor re"ultate, in
conformitate cu pre!ederile pre"entei ordonante de ur(enta:
d% redarea in circuitul a(ricol a terenurilor re"ultate in urma de"afectarii lucrarilor de imbunatatiri
funciare:
e% reali"area de in!estitii pentru reabilitarea amena1arilor de imbunatatiri funciare eistente si eecutia
de noi amena1ari:
f% informarea si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare:
(% reali"area si asi(urarea functionarii sistemului national de supra!e()ere, e!aluare, pro(no"a si
a!erti"are pri!ind efectele economice si ecolo(ice ale acti!itatilor de imbunatatiri funciare:
)% asi(urarea alimentarii cu apa a unor localitati, amena1ari piscicole, incinte a(ricole si industriale,
prin amena1arile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa, in conditiile le(ii:
i% prestarea de ser!icii de imbunatatiri funciare catre or(ani"atii, federatii si alte persoane fi"ice si
1uridice:
1% cooperarea internationala, in limitele imputernicirii acordate de minister:
;% desfasurarea altor acti!itati de interes public pre!a"ute de pre"enta ordonanta de ur(enta.
$2% *(entia aplica principiile reali"arii obiecti!elor imbunatatirilor funciare stabilite de le(e,
(estionea"a eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin !alorificarea optima a
acestora, si, totodata, asi(ura inte(ritatea si functionarea durabila a amena1arilor de imbunatatiri
funciare aflate in administrarea sa si contractea"a cu terti furni"ori ac)i"itia de bunuri si ser!icii, cu
2
respectarea le(islatiei pri!ind ac)i"itiile publice de bunuri si ser!icii, pentru desfasurarea acti!itatilor
pre!a"ute la alin. $1%.
Art. $
*(entia indeplineste urmatoarele atributii9
a% intocmeste si pune in aplicare planurile anuale de eploatare, intretinere si reparatii ale
amena1arilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica:
b% face propuneri Ministerului *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale cu pri!ire la bu(etul propriu si planul de
acti!itate pentru eercitiul financiar urmator:
c% in!entaria"a anual amena1arile de iri(atii, cu e!identierea distincta a celor functionale:
d% elaborea"a tarife pentru ser!icii de imbunatatiri funciare:
e% elaborea"a studii, proiecte, pro(rame de cercetare si propuneri anuale pentru in!estitii in
reabilitarea amena1arilor de imbunatatiri funciare eistente sau eecuta noi amena1ari si
supra!e()ea"a reali"area acestor lucrari de in!estitii, precum si propuneri de elemente de strate(ie si
politici sectoriale:
f% urmareste impactul asupra mediului incon1urator al acti!itatilor de imbunatatiri funciare si ia masuri
de diminuare sau corecti!e in conformitate cu le(islatia protectiei mediului:
(% asi(ura pa"a si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amena1arilor de
imbunatatiri funciare pe care le administrea"a, eploatea"a, intretine si repara:
)% urmareste permanent starea te)nica a amena1arilor de imbunatatiri funciare aflate in administrare:
i% desfasoara actiuni de pre!enire si protectie a amena1arilor de imbunatatiri funciare aflate in
administrarea sa fata de actiunea factorilor de risc si a calamitatilor naturale, fenomenelor
meteorolo(ice periculoase si a accidentelor la constructiile )idrote)nice:
1% pre(ateste si pune in aplicare planurile de actiune in ca"uri de ur(enta:
;% emite a!i"e te)nice pentru instalatiile care se amplasea"a si constructiile care se eecuta in "ona
amena1arilor de imbunatatiri funciare din administrarea sa:
l% elaborea"a si finantea"a planul propriu de cercetare, proiectare si informatica:
m% coordonea"a si indruma metodolo(ic controlul te)nic de calitate al eploatarii, intretinerii si
reparatiilor amena1arilor de imbunatatiri funciare, efectuat de filialele 1udetene:
n% a!i"ea"a documentatiile te)nice, contractea"a si finantea"a lucrarile de in!estitii contractate cu terti
furni"ori si !erifica derularea si receptionarea lucrarilor, potri!it le(ii:
o% elaborea"a studiile pri!ind necesarul fortei de munca pe structuri de personal, pre(atirea si
perfectionarea intre(ului personal, selectarea si promo!area acestuia in cadrul unitatilor din
subordine:
p% or(ani"ea"a si aproba planul de audit public intern, or(ani"ea"a controlul financiar pre!enti! si
e!identa an(a1amentelor conform le(ii, efectuea"a anali"e economice si te)nice asupra or(ani"arii si
desfasurarii acti!itatilor:
<% or(ani"ea"a si participa la acti!itati de cooperare te)nicoeconomica internationala in domeniul
imbunatatirilor funciare, al (ospodaririi apelor si protectiei mediului:
r% !erifica si dispune masuri pri!ind or(ani"area propriei contabilitati potri!it le(ii:
s% or(ani"ea"a si desfasoara actiuni de aparare impotri!a inundatiilor, fenomenelor meteorolo(ice
periculoase si a accidentelor la constructiile )idrote)nice, precum si pentru constituirea stocurilor de
materiale si mi1loace de aparare, mi1loace de inter!entie si a!erti"are, mi1loace fie si ec)ipamente de
protectie, si(uranta si ca"armament, care se reali"ea"a conform normati!elor in !i(oare.
Art. %
$1% *(entia eploatea"a, administrea"a, intretine si repara amena1arile de imbunatatiri funciare din
domeniul public sau pri!at al statului, declarate de utilitate publica, cu eceptia pre!a"uta la art. 39
alin. $6% din -e(ea imbunatatirilor funciare nr. 13./2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
$2% -ista amena1arilor de imbunatatiri funciare ce se administrea"a de *(entie se constituie ca anea
la re(ulamentul de or(ani"are si functionare a *(entiei.
$3% O amena1are de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amena1ari de
imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica, potri!it criteriilor stabilite prin +ormele
metodolo(ice de aplicare a -e(ii imbunatatirilor funciare nr. 13./2004, aprobate prin 8otararea
4u!ernului nr. 1..72/200#, cu modificarile ulterioare.
$4% *nual, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite conform alin. $3%, lista amena1arilor ce se
administrea"a de *(entie se modifica sau se completea"a si se aproba prin )otarare a 4u!ernului, la
propunerea *(entiei.
3
$#% &)eltuielile necesare desfasurarii acti!itatilor pre!a"ute la alin. $1% se asi(ura din bu(etul *(entiei,
cu incadrarea in fondurile aprobate anual cu aceasta destinatie.
Art. &
$1% 6eneficiarii terenurilor detinute in ba"a unui titlu !alabil de proprietate ori de folosinta in
amena1arile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficia"a direct sau indirect de
lucrarile de imbunatatiri funciare, pentru administrarea amena1arilor de imbunatatiri funciare, sunt
obli(ati sa ac)ite *(entiei o taa de imbunatatiri funciare, denumita in continuare taa I,.
$2% Prin )otarare a 4u!ernului, la propunerea Ministerului *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale, cu a!i"ul
&onsiliului &oncurentei, se aproba modul de calcul si de colectare, termenele de plata aferente taei
I,, precum si cuantumul acesteia, pentru anul 2012.
$3% &uantumul taei I, se aproba anual de catre *(entie, pana la data de 31 au(ust a fiecarui an
pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al 'omaniei, Partea I=0a.
Art. 8
$1% Se mandatea"a *(entia sa inscrie in cartea funciara dreptul de proprietate a statului asupra
bunurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea sa.
$2% &osturile pentru intocmirea documentatiilor te)nice cadastrale, precum si a celor necesare pentru
inscrierea dreptului de proprietate a statului in cartea funciara asupra bunurilor pre!a"ute in anea nr.
2 la -e(ea nr. 13./2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bu(etul
*(entiei.
Art. '
*(entia administrea"a infrastructura de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public si pri!at al
statului, cu eceptia celei situate pe terenurile incluse in fondul forestier proprietate publica a statului,
administrate de 'e(ia +ationala a Padurilor 'omsil!a, si a celor pre!a"ute la art. 3 alin. $3%.
Art. 10
$1% Pentru reali"area atributiilor sale, *(entia contractea"a cu terti elaborarea de studii, prestarea de
ser!icii de proiectare, eecutarea de lucrari de constructii, intretinere si reparatii, inclusi!
ac)i"itionarea sau inc)irierea ec)ipamentului necesar desfasurarii acti!itatilor sale, precum si a
ec)ipamentelor de inter!entie pentru a face fata situatiilor de ur(enta, inclusi! pentru lucrarile de
intretinere curenta in amena1arile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, cu respectarea le(islatiei
pri!ind ac)i"itiile publice.
$2% Pana la transmiterea catre or(ani"atii si federatii a infrastructurii de imbunatatiri funciare, *(entia
contractea"a ser!iciile de eploatare, intretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de ser!icii,
cu respectarea le(islatiei pri!ind ac)i"itiile publice.
$3% *(entia poate an(a1a pentru acti!itati se"oniere personal pe ba"a de contract de prestari de
ser!icii, pe ba"a unei 1ustificari fundamentate, aprobata de directorul (eneral al *(entiei.
Art. 11
=eniturile proprii ale *(entiei se constituie din9
a% taa I, si tarife percepute beneficiarilor acti!itatilor de imbunatatiri funciare:
b% doban"i si penalitati percepute pentru ser!iciile prestate, a caror contra!aloare nu a fost incasata la
termen:
c% tarife de prestari de ser!icii de alimentare cu apa a unor localitati, incinte a(ricole si industriale, a
unor amena1ari piscicole si de e!acuare a apelor plu!iale, mena1ere si industriale u"ate, care respecta
normele in !i(oare:
d% sumele incasate, in conformitate cu pre!ederile le(ale in !i(oare, din inc)irierea bunurilor din
domeniul public si pri!at al statului, aflate in patrimoniul propriu:
e% tarifele de trecere pe di(urile aflate in administrarea sa, percepute pentru intretinerea sectiunii
acestora si a rampelor de acces:
f% tarife pentru eliberarea a!i"elor te)nice si de specialitate, precum si a a!i"elor si acordurilor de
scoatere din circuitul a(ricol si sil!ic, dupa ca":
(% sumele incasate din scoaterea din functiune, !alorificarea si casarea infrastructurii de imbunatatiri
funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul a(ricol si sil!ic, dupa ca", a suprafetelor ocupate cu lucrari
de imbunatatiri funciare:
)% !alorificarea materialului lemnos re"ultat in urma lucrarilor de intretinere si re(enerare a plantatiilor
sil!ice pentru combaterea ero"iunii solului, in conditiile le(ii:
4
i% sume re"ultate din !alorificarea masei ierboase, obtinute in urma lucrarilor de intretinere a di(urilor
si a retelei de canale, in conditiile le(ii:
1% alte !enituri reali"ate din eploatarea patrimoniului propriu, corelat cu acti!itatile si atributiile
acesteia, in conformitate cu pre!ederile le(ale.
Art. 12
&)eltuielile curente si de capital ale *(entiei au urmatoarea destinatie9
a% c)eltuieli de personal, c)eltuieli cu bunurile si ser!iciile necesare desfasurarii acti!itatii proprii:
b% c)eltuieli de in!estitii pri!ind9
$i% obiecti!ele de in!estitii noi sau in continuare pri!ind infrastructura de imbunatatiri funciare din
domeniul public si/sau pri!at al statului:
$ii% studiile si proiectarea le(ate de obiectul sau de acti!itate:
$iii% ec)ipamentele te)nolo(ice aferente amena1arilor de imbunatatiri funciare din domeniul public al
statului:
$i!% eperti"area lucrarilor de imbunatatiri funciare din cadrul infrastructurii apartinand domeniului
public al statului si consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrari:
$!% lucrarile de intretinere si reparatii de natura in!estitiilor la pri"ele de apa pentru iri(atii,
dra(area/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare,
reparatiile accidentale, inter!entiile pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale asupra
infrastructurii de iri(atii:
c% eploatarea, intretinerea, reparatiile si administrarea amena1arilor de imbunatatiri funciare din
domeniul public si pri!at al statului:
d% actiunile de aparare impotri!a inundatiilor, fenomenelor meteorolo(ice periculoase si accidentelor
la constructiile )idrote)nice, precum si constituirea stocurilor de materiale si mi1loace de aparare,
mi1loace de inter!entie si a!erti"are, mi1loace fie si ec)ipamente de protectie, si(uranta si
ca"armament, care se reali"ea"a conform normati!elor in !i(oare:
e% reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului public al statului din amena1arile de imbunatatiri
funciare eistente sau conser!area obiecti!elor de in!estitii sistate ori intrerupte temporar:
f% reabilitarea infrastructurii apartinand domeniului pri!at al statului din amena1arile de imbunatatiri
funciare eistente:
(% protectia mediului prin lucrari de imbunatatiri funciare si monitori"area efectelor acestor lucrari,
inclusi! lucrari de amena1amente sil!ice:
)% informarea publica si instruirea in domeniul imbunatatirilor funciare:
i% functionarea sistemului national de supra!e()ere, e!aluare, pro(no"a si a!erti"are pri!ind efectele
economice si ecolo(ice ale acti!itatilor de imbunatatiri funciare:
1% conser!area si asi(urarea pa"ei amena1arilor de imbunatatiri funciare aflate in conser!are:
;% eecutarea probelor te)nolo(ice si a epui"mentelor si consumul de ener(ie pe perioada
nefunctionarii:
l% alte c)eltuieli necesare desfasurarii atributiilor pre!a"ute la art. #.
Art. 1"
$1% &onducerea *(entiei este asi(urata de directorul (eneral.
$2% In acti!itatea curenta, directorul (eneral al *(entiei este a1utat de catre un director (eneral
ad1unct.
$3% 2irectorul (eneral si directorul (eneral ad1unct sunt numiti prin ordin al ministrului a(riculturii si
de"!oltarii rurale, ca urmare a concursului or(ani"at in conditiile le(ii.
$4% 2irectorul (eneral al *(entiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.
$#% 2repturile salariale ale directorului (eneral si directorului (eneral ad1unct se stabilesc in ordinul de
numire in functie, cu respectarea pre!ederilor le(ale in domeniul salari"arii personalului din sectorul
bu(etar.
$6% 2irectorul (eneral indeplineste urmatoarele atributii9
a% pre"inta un raport trimestrial si anual ministrului a(riculturii si de"!oltarii rurale pri!ind acti!itatile si
performantele *(entiei:
b% aproba situatiile financiare anuale ale *(entiei si le transmite Ministerului *(riculturii si 2e"!oltarii
'urale:
c% elaborea"a proiectul bu(etului de !enituri si c)eltuieli, al pro(ramului de acti!itate pentru eercitiul
financiar urmator si al indicatorilor anuali de performanta ai *(entiei, pentru a fi inaintate Ministerului
*(riculturii si 2e"!oltarii 'urale:
d% numeste directorii si directorii de filiale 1udetene, ca urmare a concursului or(ani"at, potri!it
5
pre!ederilor le(ale in !i(oare:
e% supune aprobarii ministrului a(riculturii si de"!oltarii rurale statul de functii al *(entiei, precum si al
filialelor 1udetene:
f% aproba propunerile de tarife si structura tarifelor pentru li!rarea apei pentru iri(atii, precum si pentru
alte ser!icii de imbunatatiri funciare:
(% urmareste continuu si anali"ea"a performantele financiare si de functionare ale *(entiei:
)% asi(ura or(ani"area contabilitatii separat cu pri!ire la acti!itatea de iri(atii si separat cu pri!ire la
alte acti!itati de imbunatatiri funciare, pe surse de finantare:
i% aproba re(ulamentele interne de functionare ale *(entiei:
1% aproba planurile de inter!entie in ca" de ur(enta sau de accidente la constructiile )idrote)nice
aflate in administrarea sa:
;% propune proiecte de in!estitii pentru reali"area de noi amena1ari de imbunatatiri funciare sau
eecutarea de lucrari la amena1arile eistente, care !or fi pre"entate Ministerului *(riculturii si
2e"!oltarii 'urale spre aprobare:
l% aproba lista bunurilor din domeniul pri!at al statului, aflate in administrarea *(entiei, care !or fi
inc)iriate prin licitatie publica:
m% aproba orice alta masura necesara desfasurarii acti!itatii *(entiei, cu incadrarea in pre!ederile
bu(etare aprobate:
n% inc)eie acte 1uridice in numele *(entiei:
o% repre"inta *(entia in relatiile cu tertii:
p% indeplineste alte atributii stabilite de ministrul a(riculturii si de"!oltarii rurale.
$7% *cti!itatea curenta a filialelor 1udetene este condusa de directori numiti prin deci"ie a directorului
(eneral, ca urmare a promo!arii concursului or(ani"at, potri!it le(ii.
$.% Personalul *(entiei este an(a1at pe ba"a de contract indi!idual de munca si se salari"ea"a potri!it
re(lementarilor le(ale aplicabile personalului platit din fonduri publice.
Art. 1#
$1% Personalul an(a1at in cadrul *dministratiei +ationale a Imbunatatirilor ,unciare, care se
desfiintea"a, se preia de catre *(entie, in limita posturilor pre!a"ute la art. 1 alin. $4%.
$2% Incadrarea in numarul maim de posturi stabilit potri!it pre!ederilor alin. $1% se face in termenele si
cu procedura stabilite de le(e.
Art. 1$
$1% *(entia se substituie in toate drepturile si obli(atiile decur(and din toate actele normati!e,
contractele, con!entiile, intele(erile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea,
precum si in toate liti(iile in care *dministratia +ationala a Imbunatatirilor ,unciare este parte.
$2% &ontractele, con!entiile, intele(erile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele
asemenea inc)eiate de *dministratia +ationala a Imbunatatirilor ,unciare si aflate in eecutare la
data adoptarii pre"entei ordonante de ur(enta isi mentin !alabilitatea si se preiau de catre *(entie.
$3% Pre!ederile alin. $2% se aplica si contractelor de furni"are a ener(iei electrice si a celorlalte utilitati.
Art. 1%
2e la data inc)eierii protocolului pre!a"ut la art. 3 alin. $1%, *(entia administrea"a bunurile din
domeniul public al statului, bunurile proprietate publica pre!a"ute in anea nr. 2 din -e(ea nr.
13./2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si bunurile din domeniul pri!at
al statului, pana la transmiterea acestora catre or(ani"atii si federatii, precum si patrimoniul propriu
stabilit pe ba"a situatiilor financiare eistente la sfarsitul lunii anterioare datei inre(istrarii ca institutie
publica la or(anul fiscal competent.
Art. 1&
$1% &uantumul tarifelor anuale si al tarifelor de li!rare a apei pentru iri(atii, stabilite in conditii
concurentiale, se aproba de catre directorul (eneral al *(entiei.
$2% &uantumul tarifelor, stabilite in conditii concurentiale, pentru ser!iciile de eploatare, intretinere si
reparatii ale acestei infrastructuri se aproba de catre directorul (eneral al *(entiei.
$3% 2upa propunerea de catre consiliul de unitate de administrare sau, dupa ca", de consiliul de filiala
si aprobarea de catre directorul (eneral al *(entiei a unor tarife pentru noi puncte de li!rare a apei
pentru iri(atii sau dupa aprobarea tarifelor reactuali"ate, cuantumul aprobat al acestor tarife se
transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al 'omaniei, Partea I=0a, in termen de # "ile de la data
aprobarii.
6
Art. 18
5arifele de prestatii pentru alte acti!itati de imbunatatiri funciare decat iri(atiile se calculea"a anual de
catre *(entie, in ba"a normelor metodolo(ice aprobate prin ordin al ministrului a(riculturii si
de"!oltarii rurale, iar cuantumul tarifelor se aproba de directorul (eneral al *(entiei.
Art. 1'
-a data desfiintarii *dministratiei +ationale a Imbunatatirilor ,unciare, -e(ea imbunatatirilor funciare
nr. 13./2004, republicata in Monitorul Oficial al 'omaniei, Partea I, nr. .. din 13 februarie 2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmea"a9
1. -a articolul 4, litera c% !a a!ea urmatorul cuprins9
3c% reali"area de catre proprietarii de teren a eploatarii, intretinerii si reparatiilor amena1arilor de
imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusi! a lucrarilor de reabilitare, eecutare
de in!estitii si suportarea costurilor acestor acti!itati. Statul inter!ine prin *(entie numai pentru
finantarea lucrarilor de in!estitii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publica si pri!ata a
statului:3.
2. -a articolul 27, alineatul $#% !a a!ea urmatorul cuprins9
3$#% Punerea in functiune a infrastructurii de iri(atii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata,
in folosinta sau in proprietatea unei or(ani"atii se reali"ea"a din fonduri asi(urate din bu(etul
*(entiei.3
". -a articolul 2., alineatul $3% !a a!ea urmatorul cuprins9
3$3% Punerea in functiune a infrastructurii de iri(atii care face obiectul transmiterii la cerere, fara plata,
in folosinta unei federatii se reali"ea"a din fonduri asi(urate din bu(etul *(entiei.3
#. -a articolul 39, alineatul $1% !a a!ea urmatorul cuprins9
3*rt. 39
$1% 2aca o amena1are de imbunatatiri funciare sau o parte a unei amena1ari de imbunatatiri funciare
nu mai indeplineste criteriile pre!a"ute pentru declararea de utilitate publica, prin )otarare a
4u!ernului i se retra(e recunoasterea de utilitate publica si, dupa ca", se trece din domeniul public in
domeniul pri!at al statului sau al unitatilor administrati!teritoriale.3
$. *lineatul $1% al articolului 30, articolele 363., 4042, 44##, 64, 67, 70, 71, literele (%, i%, 1%, ;%, l%
si n% ale articolului 74, litera e% a articolului 76, alineatele $#% si $6% ale articolului .3 si articolul 90 se
abro(a.
%. -a anea nr. 2, punctul 4 !a a!ea urmatorul cuprins9
34. -ucrarile de combatere a ero"iunii solului, cu eceptia celor reali"ate pe terenuri care nu sunt in
administrarea *(entiei.3
&. In tot cuprinsul le(ii, sinta(ma 3sucursala teritoriala/sucursale teritoriale3 se inlocuieste cu sinta(ma
3filiala 1udeteana/filiale 1udetene3, dupa ca", iar sinta(ma 3*dministratia/*dministratie3 se inlocuieste
cu sinta(ma 3*(entia/*(entie3, dupa ca".
Art. 20
*dministratia +ationala a Imbunatatirilor ,unciare !a solicita fonduri Ministerului *(riculturii si
2e"!oltarii 'urale pentru acti!itatile desfasurate pana la semnarea contractelor de eploatare,
intretinere si reparatii pri!ind amena1arile de imbunatatiri funciare, altele decat iri(atiile, referitoare la
c)eltuielile pre!a"ute la art. 42 alin. $4% din -e(ea nr. 13./2004, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, potri!it pre!ederilor aneei nr. 2 la 'e(ulamentul pri!ind modul de alocare,
acordare si 1ustificare a transferurilor de la bu(etul de stat pentru acoperirea c)eltuielilor necesare
desfasurarii acti!itatilor re(lementate prin -e(ea imbunatatirilor funciare nr. 13./2004, altele decat
iri(atiile, aprobat prin 8otararea 4u!ernului nr. 203/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
pana la desfiintarea acesteia, dar nu mai tar"iu de 31 decembrie 2011.
Art. 21
$1% Se autori"ea"a Ministerul ,inantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de
7
credite, modificarile ce decur( din aplicarea pre!ederilor pre"entei ordonante de ur(enta in structura
bu(etului de stat si a bu(etului Ministerului *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale pe anul 2011, in ba"a
protocolului de predare0preluare care cuprinde si creditele bu(etare ramase neutili"ate la data
inc)eierii acestuia.
$2% Se autori"ea"a Ministerul *(riculturii si 2e"!oltarii 'urale sa detalie"e modificarile pre!a"ute la
alin. $1% si sa le introduca in bu(etul propriu si in aneele la acesta.
Materialul de fata repre"inta o prelucrare si formatare neoficiala a pre!ederilor oficiale, a!and la ba"a
tete publice preluate de la9 Monitorul Oficial
8