Sunteți pe pagina 1din 50

Hotararea 1223 din 14 decembrie 2011 (Hotararea 1223/2011)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare,
institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
Ministrul muncii, familiei si protectiei
sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finantelor publice,
Bogdan Alexandru Dragoi,
secretar de stat
Bucuresti, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.223.
ANEXA

Regulamentul din 14 decembrie 2011 (Regulamentul din 2011)


Art. 1. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentia, este institutie publica, cu
personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, care functioneaza in
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare ministerul.
Art. 2. Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.
Art. 3. Agentia aplica principiile realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare stabilite de Legea
imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, gestioneaza
eficient resursele proprii si pe cele date in administrarea sa, prin valorificarea optima a acestora, asigura
integritatea si functionarea durabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare aflate in administrarea sa in
vederea adaptarii agriculturii la schimbarile climatice si contracteaza cu terti furnizori achizitia de bunuri si
servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
Art. 4. (1) Agentia desfasoara activitatile prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.
(2) Lista amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza de Agentie este prevazuta in anexa nr.
1.
Art. 5. -

Agentia indeplineste atributiile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011.
Art. 6. Activitatile si volumul de lucrari care se realizeaza de catre Agentie se stabilesc prin planurile anuale de
exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare, aprobate de catre conducerea
Agentiei.
Art. 7. Valoarea bunurilor ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului administrate de Agentie,
potrivit art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011, stabilita pe baza balantei de verificare
incheiate la data de 31 octombrie 2011, este de 7.276.276.636,04 lei, din care valoarea patrimoniului
constituit din bunuri ce apartin domeniului public al statului este de 7.007.353.097,03 lei, iar valoarea celor
care apartin domeniului privat al statului este de 268.923.539,01 lei.
Art. 8. Agentia are in structura sa o unitate centrala si 41 de filiale judetene, fara personalitate juridica, avand
denumirea si sediul prevazute in anexa nr. 2. Filialele pot avea in alcatuire unitati de administrare
organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri funciare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri
funciare.
Art. 9. Structura organizatorica, statele de functii, sarcinile si atributiile compartimentelor functionale ale
Agentiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei.
Art. 10. (1) La nivel teritorial Agentia isi desfasoara activitatea prin filialele sale, care sunt subunitati cu gestiune
economico-financiara, care tin evidenta contabila la nivel de balanta de verificare.
(2) La nivel de amenajare de imbunatatiri funciare sau de grup de amenajari de imbunatatiri funciare,
Agentia isi poate desfasura activitatea prin unitatile de administrare.
Art. 11. Unitatea centrala are urmatoarele atributii:
a) coreleaza activitatile si programele sale privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile,
programele si activitatile altor sectoare;
b) aproba sau transmite spre avizare si/sau aprobare ministerului, dupa caz, documentatiile tehnicoeconomice de executie de noi amenajari de imbunatatiri funciare si de reabilitare si modernizare a
amenajarilor existente, potrivit legislatiei privind finantele publice;
c) elaboreaza si propune spre aprobare ministerului norme si regulamente privind exploatarea,
intretinerea si reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare, precum si cu privire la diminuarea sau
cresterea, dupa caz, a suprafetelor deservite de sistemele si amenajarile de irigatii sau desecare si drenaj si
de combatere a eroziunii solului;
d) asigura, prin experti si specialisti atestati potrivit legii, evaluarea starii de siguranta in exploatare si
controlul respectarii standardelor de siguranta a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
e) elaboreaza norme si standarde tehnice privind prevenirea si reducerea poluarii si utilizarea rationala a
apei in cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, pe care le transmite spre aprobare ministerului;
f) aproba referatele tehnice si protocolul de predare-preluare a amenajarilor de imbunatatiri funciare catre
organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare;
g) organizeaza si asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si
avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare ca parte
componenta a sistemului national de monitorizare integrata de fond si de impact, pentru toti factorii de
mediu;
h) organizeaza, executa si actualizeaza sistemul informational de evidenta la nivel national a amenajarilor
de imbunatatiri funciare din domeniul agricol;
i) propune ministerului programe privind reabilitarea si modernizarea amenajarilor de imbunatatiri
funciare existente si executia de noi amenajari;
j) aplica prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), d) si e) si alin. (3)-(6) din Legea nr. 138/2004, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

k) preda in proprietate sau in folosinta, cu titlu gratuit, organizatiilor de imbunatatiri funciare si


federatiilor organizatiilor de imbunatatiri funciare legal constituite infrastructura de imbunatatiri funciare,
in conditiile legii;
l) preda in gestiunea filialelor judetene infrastructura de imbunatatiri funciare, in vederea exploatarii,
intretinerii si repararii;
m) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza activitatea filialelor judetene;
n) propune ministerului in vederea initierii proiecte de acte normative in domeniul lucrarilor de
imbunatatiri funciare;
o) elaboreaza norme metodologice privind modul de calcul si de plata a tarifelor pentru prestarea
serviciilor de imbunatatiri funciare si le prezinta spre aprobare ministerului;
p) intocmeste si transmite ministerului documentatiile necesare pentru retragerea recunoasterii de utilitate
publica si pentru scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare in conformitate cu
prevederile legale;
q) avizeaza tarifele de prestatii in domeniul imbunatatirilor funciare;
r) asigura instruirea personalului propriu si al filialelor judetene, pe baza programelor aprobate de
minister;
s) organizeaza si participa la activitati de cooperare tehnico-economica internationala in domeniul
imbunatatirilor funciare, al gospodaririi apelor si protectiei mediului, in baza si in limitele mandatului
acordat de minister;
s) face propuneri ministerului cu privire la bugetul propriu si planul de activitate pentru exercitiul
financiar urmator;
t) asigura participarea in grupul de suport tehnic, pe langa comitetul national pentru situatii de urgenta
pentru prevenirea unor fenomene meteo periculoase si apararea impotriva inundatiilor;
t) asigura organizarea si tinerea contabilitatii separat pentru veniturile proprii, pentru subventiile de la
bugetul de stat, precum si pentru veniturile obtinute din alte activitati si intocmeste balanta de verificare
lunara;
u) organizeaza si aproba planul de audit public intern, organizeaza controlul financiar preventiv si
evidenta angajamentelor conform legii, efectueaza analize economice si tehnice asupra organizarii si
desfasurarii activitatilor;
v) desfasoara alte activitati, potrivit legii.
Art. 12. Filialele judetene ale Agentiei au urmatoarele atributii:
a) intocmesc si transmit unitatii centrale pentru aprobare planurile anuale de exploatare, intretinere si
reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, pe care le pun in aplicare;
b) elaboreaza propuneri pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru
exercitiul financiar urmator, pe care le transmit unitatii centrale;
c) intocmesc anual inventarul amenajarilor de irigatii, cu evidentierea distincta a celor functionale, pe
care il comunica unitatii centrale;
d) urmaresc impactul activitatilor de imbunatatiri funciare asupra mediului si propun unitatii centrale
masuri de diminuare sau corective, in conformitate cu legislatia privind protectia mediului;
e) asigura paza si protectia infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de imbunatatiri
funciare pe care le gestioneaza, exploateaza, intretin si repara;
f) urmaresc permanent starea tehnica a amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le gestioneaza;
g) desfasoara actiuni de prevenire si protectie a amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le
gestioneaza fata de actiunea factorilor de risc si a calamitatilor naturale, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;
h) pregatesc, propun spre aprobare unitatii centrale si pun in aplicare planurile de actiune in cazuri de
urgenta;
i) emit avize tehnice pentru instalatiile care se amplaseaza si constructiile care se executa in zona
amenajarilor de imbunatatiri funciare pe care le gestioneaza, pe baza unei metodologii aprobate prin decizie
a directorului general;

j) asigura exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica


care nu au fost predate, in conditiile legii, la organizatiile si federatiile de organizatii de imbunatatiri
funciare;
k) intocmesc referatele tehnice si proiectul de protocol de predare-preluare a amenajarilor de imbunatatiri
funciare catre organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare;
l) elaboreaza propuneri de tarife pentru prestarea serviciilor de imbunatatiri funciare, pe care le supun
aprobarii unitatii centrale;
m) incheie, in numele Agentiei, contracte de prestari de servicii pentru livrarea apei pentru irigatii, in
conditiile prevazute de lege;
n) tin contabilitatea separat pentru veniturile proprii, pentru subventiile de la bugetul de stat acordate in
completarea acestora pentru activitatile de imbunatatiri funciare, precum si pentru veniturile obtinute din
alte activitati si intocmesc balanta de verificare lunara;
o) analizeaza anual indeplinirea criteriilor potrivit carora o amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte
autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare a fost declarata de utilitate publica;
p) in urma analizei prevazute la lit. n), inainteaza unitatii centrale documentatiile privind propunerea de
retragere a statutului de utilitate publica si scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare,
precum si documentatiile privind trecerea in conservare a lucrarilor de imbunatatiri funciare care nu mai
indeplinesc statutul de utilitate publica;
q) inainteaza unitatii centrale lista amenajarilor sau a lucrarilor de imbunatatiri funciare degradate ori care
au fost scoase din functiune sau si-au pierdut rolul pentru care au fost executate, ca urmare a efectuarii unor
lucrari de investitii, in vederea casarii lor si a scoaterii din evidenta amenajarilor de imbunatatiri funciare si
a valorificarii acestora;
r) executa lucrari de conservare a amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partii de amenajare carora li
s-a retras recunoasterea de utilitate publica;
s) redau in circuitul agricol terenurile rezultate in urma dezafectarii lucrarilor de imbunatatiri funciare,
potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
s) asigura alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale prin
amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in gestiunea lor in conditiile legii;
t) asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind
efectele economice si ecologice ale activitatilor de imbunatatiri funciare;
t) participa in grupul de suport tehnic al comitetului judetean pentru situatii de urgenta la gestionarea
situatiilor de urgenta, generate de inundatii;
u) presteaza contra cost servicii de imbunatatiri funciare catre organizatii, federatii si alte persoane fizice
si juridice, in conditiile Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
v) indruma, coordoneaza, controleaza si verifica activitatea unitatilor de administrare din alcatuirea lor;
w) indruma, dupa caz, unitatile de administrare din subordine in vederea incheierii contractelor de
prestari de servicii, urmaririi impactului activitatilor de imbunatatiri funciare asupra mediului, precum si
pentru desfasurarea oricaror altor activitati tehnice;
x) elaboreaza propuneri de plan de investitii cu consultarea consiliului de filiala si le transmite unitatii
centrale pentru avizare si transmitere la minister spre aprobare;
y) intocmesc propuneri de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, inclusiv infrastructura din amenajarile
de imbunatatiri funciare, carora li s-a retras recunoasterea de utilitate publica;
z) intocmesc si transmit lunar unitatii centrale rapoarte privind activitatea proprie si a unitatilor de
administrare din alcatuirea lor;
aa) desfasoara alte activitati date in sarcina lor, potrivit legii, regulamentelor proprii si delegarilor de
competenta aprobate de directorul general;
bb) desfasoara alte activitati, in conditiile prevazute de lege.
Art. 13. (1) Activitatea curenta a Agentiei este condusa de directorul general, care este ajutat de un director
general adjunct.

(2) In situatia in care directorul general nu isi poate indeplini temporar atributiile, acestea vor fi preluate
de catre directorul general adjunct.
Art. 14. Directorul general al Agentiei este ordonator tertiar de credite si indeplineste atributiile prevazute la art.
13 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011.
Art. 15. (1) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale, ca urmare a concursului organizat in conditiile legii.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.
Art. 16. Drepturile salariale ale directorului general si ale directorului general adjunct se stabilesc in ordinul de
numire in functie, cu respectarea prevederilor legale in domeniul salarizarii personalului platit din fonduri
publice.
Art. 17. Activitatea fiecarei filiale judetene este condusa de un director numit prin decizie a directorului general,
ca urmare a promovarii concursului organizat potrivit prevederilor legale.
Art. 18. Directorii asigura conducerea activitatii curente a filialei. Atributiile directorului se stabilesc prin fisa
postului, care se aproba de directorul general si se constituie ca anexa la contractul individual de munca.
Art. 19. (1) La nivelul filialei se constituie un consiliu de filiala, care urmareste realizarea indicatorilor de
performanta si a standardelor de calitate a serviciilor prestate si propune directorului masuri de imbunatatire
a activitatii filialei.
(2) In functie de complexitatea activitatilor si marimea suprafetelor amenajarilor de imbunatatiri funciare
din aria de competenta a filialei, consiliul de filiala este compus dintr-un numar de minimum 3 membri.
Numarul membrilor din consiliul de filiala se stabileste prin decizie de catre oficiul de reglementare a
organizatiilor de imbunatatiri funciare.
(3) Desemnarea reprezentantilor in consiliile de filiala se face proportional cu ponderea fiecarei activitati
de imbunatatiri funciare in cadrul ansamblului activitatilor filialei, dupa cum urmeaza:
a) unul sau mai multi reprezentanti ai organizatiilor care au preluat in proprietate sau in folosinta
infrastructura de imbunatatiri funciare situata in cadrul ariei de competenta teritoriala a filialei;
b) unul sau mai multi reprezentanti ai federatiilor care au preluat infrastructura de imbunatatiri funciare
situata in cadrul ariei de competenta teritoriala a filialei;
c) un specialist in imbunatatiri funciare recunoscut pe plan local, desemnat de catre directiile pentru
agricultura judetene.
(4) In situatia in care la nivel de filiala nu sunt constituite organizatii si federatii, reprezentarea in cadrul
consiliului de filiala se asigura de catre reprezentanti ai beneficiarilor serviciilor de imbunatatiri funciare.
(5) Presedintele consiliului de filiala este ales dintre membrii consiliului, cu votul majoritatii membrilor
prezenti, si este reprezentantul uneia dintre federatii sau, daca nu sunt constituite federatii, de catre unul
dintre reprezentantii organizatiilor legal constituite. In situatia in care nu sunt constituite organizatii,
presedintele este desemnat dintre reprezentantii beneficiarilor serviciilor de imbunatatiri funciare.
(6) Consiliul de filiala emite avize consultative si face propuneri si recomandari.
Art. 20. (1) Membrii consiliului de filiala se aleg de catre reprezentantii propusi intruniti intr-o adunare
constitutiva. Lista membrilor consiliului de filiala, inclusiv numele presedintelui, se comunica oficiului de
reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare din cadrul ministerului in vederea inscrierii in
Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare.
(2) Revocarea sau inlocuirea unui membru al consiliului de filiala se face cu votul majoritatii absolute a
membrilor consiliului de filiala si se comunica oficiului de reglementare prevazut la alin. (1).
(3) Reconfirmarea structurii si componentei consiliului de filiala se face o data la 2 ani, cu majoritate
absoluta.

Art. 21. (1) Sedintele consiliului de filiala se tin trimestrial, la convocarea presedintelui acestuia. In cazul filialelor
cu activitate preponderenta de irigatii, pe perioada sezonului de irigatii, sedintele consiliului se tin lunar.
(2) Sedintele sunt conduse de presedinte sau de un alt membru al consiliului de filiala delegat de acesta,
iar dezbaterile se consemneaza in procese-verbale de catre unul dintre membrii acestuia, desemnat de
presedinte sau de inlocuitorul acestuia.
(3) Hotararile consiliului de filiala privind avizele, propunerile si recomandarile si altele asemenea pot fi
adoptate numai in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor acestui consiliu, iar
hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, in masura in care prezentul regulament nu
dispune altfel.
(4) La sedintele consiliului de filiala este invitat directorul de filiala.
Art. 22. Atributiile consiliului de filiala sunt:
a) supravegheaza respectarea si aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
b) supravegheaza modul de aplicare a normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru
serviciile de imbunatatiri funciare, corelarea nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de imbunatatiri
funciare cu conditiile specifice fiecarei amenajari din cadrul ariei de competenta teritoriala a Agentiei;
c) formuleaza recomandari si observatii asupra propunerilor de tarife, pe care le inainteaza conducerii
filialei sau, dupa caz, directorului general;
d) formuleaza recomandari si observatii la proiectul raportului anual de activitate si al situatiei financiare
anuale a filialei si le inainteaza conducerii filialei sau, dupa caz, directorului general;
e) analizeaza proiectul programului de activitate si al planului tehnic al filialei si formuleaza observatii si
le inainteaza conducerii filialei sau, dupa caz, directorului general;
f) intocmeste rapoarte independente asupra activitatii filialei, pe care, in cazul ignorarii propunerilor si
recomandarilor inaintate conducerii filialei, le inainteaza directorului general;
g) supravegheaza activitatea filialei si semnaleaza directorului general orice abatere de la prevederile
legale referitoare la serviciile prestate beneficiarilor, astfel cum sunt acestia definiti in anexa nr. 1 la Legea
nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) deleaga un reprezentant al beneficiarilor serviciilor de imbunatatiri funciare prestate de filiala in
comisia de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii si, pe baza constatarilor, acesta formuleaza
propuneri de reducere a costurilor si de imbunatatire a calitatii lucrarilor de intretinere si reparatii;
i) indeplineste orice alte atributii date in sarcina sa de beneficiari, in limitele prevazute de lege.
Art. 23. (1) Conducerea unitatilor de administrare este asigurata de un director de unitate propus, ca urmare a
promovarii concursului sau examenului organizat in conditiile legii, de directorul de filiala si numit de
directorul general.
(2) Atributiile directorului de unitate se stabilesc prin fisa postului, care se aproba de directorul de filiala
si se constituie ca anexa la contractul individual de munca.
Art. 24. Atributiile unitatilor de administrare se stabilesc prin decizia directorului general al Agentiei, la
propunerea directorului adjunct.
Art. 25. (1) Activitatea unitatilor de administrare este supravegheata de cate un consiliu de unitate de
administrare.
(2) In functie de complexitatea si ponderea activitatilor si de marimea ariei de competenta, consiliul de
unitate de administrare este format din minimum 3 membri, care sunt desemnati de organizatiile, federatiile
sau beneficiarii de servicii de imbunatatiri funciare care au teritoriile ori care detin terenuri situate in cadrul
uneia sau mai multor amenajari de imbunatatiri funciare in aria de competenta a unitatii de administrare.
Numarul membrilor din consiliul de unitate de administrare se stabileste prin decizie de catre oficiul de
reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare.

(3) Presedintele consiliului de unitate de administrare este ales dintre membrii consiliului, cu votul
majoritatii membrilor prezenti, si este reprezentantul uneia dintre federatii sau, daca nu sunt constituite
federatii, de catre unul dintre reprezentantii organizatiilor legal constituite. In situatia in care nu sunt
constituite organizatii, presedintele este desemnat dintre reprezentantii beneficiarilor serviciilor de
imbunatatiri funciare.
(4) Reconfirmarea structurii si componenta consiliului de unitate de administrare se face o data la 2 ani.
(5) Principalele atributii ale consiliilor de unitate de administrare sunt:
a) supravegheaza aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, si concordanta valorilor tarifelor pentru
serviciile de imbunatatiri funciare cu parametrii specifici fiecarei amenajari de imbunatatiri funciare si
avizeaza necesarul de lucrari de intretinere si reparatii, precum si cuantumul calculat sau reajustat al
tarifelor. Dupa executarea lucrarilor, consiliile de unitate de administrare avizeaza receptia acestora;
b) formuleaza recomandari catre directorul adjunct cu privire la activitatea unitatii de administrare;
c) intocmeste rapoarte independente asupra activitatii unitatii de administrare, pe care, in cazul ignorarii
propunerilor si recomandarilor inaintate conducerii unitatii, le inainteaza directorului de filiala;
d) formuleaza recomandari privind imbunatatirea executarii si calitatii lucrarilor de intretinere si reparatii
a infrastructurii din amenajarea sau amenajarile de imbunatatiri funciare gestionate de unitate;
e) asigura relatia si schimbul de informatii dintre detinatorii de teren beneficiari ai serviciilor de
imbunatatiri funciare prestate de unitatea de administrare, pe de o parte, si consiliul de filiala si conducerea
executiva a filialei, pe de alta parte.
(6) In situatia in care consiliul de unitate de administrare constata neconcordante ce nu se pot solutiona la
nivelul unitatii de administrare, inainteaza propuneri consiliului de filiala. In baza acestor propuneri,
consiliul de filiala formuleaza recomandari si observatii, pe care le inainteaza conducerii filialei sau, dupa
caz, Agentiei.
(7) Pana la infiintarea unitatilor de administrare si constituirea consiliilor de unitate de administrare
atributiile prevazute la alin. (5) se exercita de catre consiliile de filiala.
Art. 26. Finantarea activitatii Agentiei se asigura din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
Art. 27. Sumele reprezentand veniturile proprii ale Agentiei, precum si sumele reprezentand subventii de la
bugetul de stat se colecteaza in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului.
Art. 28. Angajarea cheltuielilor se va efectua proportional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 29. (1) Pentru realizarea activitatilor si indeplinirea atributiilor sale, Agentia utilizeaza personalul propriu si
incheie contracte cu terti in conditiile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011.
(2) Personalul propriu al Agentiei este angajat pe baza de contract individual de munca pe durata
nedeterminata.
Art. 30. (1) Personalul Agentiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea prevederilor
legislatiei muncii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011.
(2) Personalul Agentiei este salarizat potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului platit din
fonduri publice.
(3) Numarul de posturi aferent filialelor judetene se stabileste in functie de marimea si complexitatea
amenajarilor de imbunatatiri funciare, prin ordinul prevazut la art. 9.
Art. 31. (1) Agentia are in dotare mijloace de transport si echipament specific de protectie a personalului.
(2) Normativul de autoturisme pentru Agentie este prevazut in anexa nr. 3.
Art. 32. (1) Relatiile cu detinatorii de teren, organizatiile, federatiile si ceilalti beneficiari ai serviciilor de
imbunatatiri funciare prestate de Agentie se stabilesc pe baza contractuala, potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru taxa IF prevazuta la art. 7 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 82/2011.
(3) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Agentia poate avea relatii de cooperare cu organisme la
nivel international, care desfasoara activitati similare.
Art. 33. La data desfiintarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 805 din 1 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 1 alin. (1), art. 2 si anexa nr. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2008 pentru aprobarea Listei
amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajari de imbunatatiri funciare declarate de
utilitate publica, care se administreaza de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, si a Listei
amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajari de imbunatatiri funciare din administrarea
Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, carora li se retrage recunoasterea de utilitate publica,
precum si pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii
imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.872/2005 publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008.
Art. 34. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament
LISTA
amenajarilor de imbunatatiri funciare ce se administreaza de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Amenajari de imbunatatiri funciare sau parti de amenajari funciare din domeniul public si din domeniul
privat al statului declarate de utilitate publica, ce se administreaza de Agentia Nationala de Imbunatatiri
Funciare
1. Amenajari complexe de irigatii, desecare, combatere a eroziunii solului

Capacitati
Nr. Cod
Denumire amenajare
crt. amenajare

147-1

142-1

142-2

144-1

Judetul

Desecare, din care:


Irigatii
CES
[ha]
[ha]
Total Gravitationala Prin
[ha]
[ha]
pompare[ha]

TERASA MIHAI
CL, GR 0
BRAVU
GALATUI - CALARASI CL, IL 0

5.620

5.620

1.890

3.750

339

1.688

144-2.1

GALATUI - CALARASI CL, IL 31.901 0


0
CL, IL,
MOSTISTEA II
0
42.692 42.692
B
MOSTISTEA II
CL
1.493 0
0

144-2.2

MOSTISTEA II

CL

1.364

144-2.3

MOSTISTEA II

CL

6.715

144-2.4

MOSTISTEA II

IL

3.067

30.148 26.398

144-2.5

MOSTISTEA II

IL

21.389 0

10

155-1

TOPALU

CT

115

115

1.042

11

155-2

CT

5.009

12

432-1

CT

1.157

1.157

11.443

13

1353-1

CT

1.935

1.935

7.149

14

1353-2

CT

1.418

15

184-1

TOPALU
RASOVA
VEDEROASA
CARASU - NICOLAE
BALCESCU
CARASU - NICOLAE
BALCESCU
SINOE

402

402

6.605

16

184-2

SINOE

CT, TL 19.951 0

17

222-1

IZVOARE - CUJMIR

DJ, MH 0

233

4.079

18

222-2.1

19

222-2.2

20

205-1

IZVOARE - CUJMIR
DJ, MH 25.644 0
0
IZVOARE - CUJMIR DJ, MH 5.118 0
0
SALCIA
TERASA CARACAL
DJ, OT 0
15.804 15.804

1.501

21

205-2

TERASA CARACAL

DJ, OT 22.942 0

22

223-1

GL

38.309

146.348

23

223-2.1

GL

82.537 0

24

223-2.2

GL

5.579

25

223-2.3

GL

6.910

26

223-2.4

GL

5.184

27

224-1

CAMPIA COVURLUI
CAMPIA COVURLUI:
SPA DUNARE
CAMPIA COVURLUI:
SPA PRUT
CAMPIA COVURLUI:
SPA VAMES
CAMPIA COVURLUI:
SPA LIESTI
TERASA NICORESTI

GL

7.960

7.683

277

14.872

28

224-2.1

TERASA NICORESTI

GL

5.195

29

224-2.2

GL

11.148 0

30

241-1

6.652

31

241-2.1

32

241-2.2

33

281-1

34

281-2

35

282-1

TERASA NICORESTI
GIURGIU RAZMIRESTI A+C
GIURGIU RAZMIRESTI A+C ram
1
GIURGIU RAZMIRESTI A+C ram
2
CRIVINA VANJU
MARE
CRIVINA VANJU
MARE
HALANGA

36

CT, TL 0

GR, TR 0

15.646 15.413

39.161 852

40.370 33.718

GR, TR 14.489 0

GR, TR 34.697 0

16.269

MH

20.545 20.545

MH

26.592 0

MH

1.005

500

505

59.067

303-1

FRUNZARU - BOIANU OT, TR 0

5.802

5.802

1.503

37

303-2

FRUNZARU - BOIANU OT, TR 10.630 0

38

304-1

39

304-2.4

40

304-2.5

41

330-1

BUCSANI - CIOROIU
BUCSANI - CIOROIU:
OLT
BUCSANI - CIOROIU:
OLT
GRIGORESTI -

OT, VL 0

28.367 28.367

2.414

OT, VL 5.562

OT, VL 4.097

SV

1.870

1.870

100

VERESTI
42

362-1

TULCEA - NUFARU

TL

2.811

43

341-1

VIISOARA

TR

49.052 30.805

44

341-2

VIISOARA

TR

53.399 0

TOTAL

0
0

412.030 310.462 236.069

2.811

1.439

18.247

4.312

74.393

282.060

2. Amenajari complexe de irigatii, desecare


Capacitati

3-1

IRIGATII TEIUS

Desecare, din care:


Judetul Irigatii
Prin
Total Gravitationala
[ha]
pompare
[ha]
[ha]
[ha]
AB
0
877
877
0

5-1

IRIGATII AIUD

AB

569

569

31-1

STEFANESTI - LEORDENI

AG

7.132

7.132

31-2

STEFANESTI - LEORDENI

AG

5.675

32-1

MICESTI - MARACINENI

AG

895

895

39-1

CATEASCA - TEIU

AG, DB 0

10.033 10.033

15-1

CANALUL MORILOR

AR

16.836 6.000

10.836

396-1

BUFTEA - CACIULATI

717

717

396-2

BUFTEA - CACIULATI

1.289

10 397-1

BRAGADIRU - JILAVA

4.530

4.530

11 398-1

NUCI

3.490

3.490

12 398-2

NUCI

3.718

13 400-1

CHIAJNA- BRAGADIRU DRAGOMIRESTI

1.621

1.621

14 50-1

SAUCESTI

BC

1.260

1.260

15 61-1

CANAL COLECTOR MAL


STANG INAND

BM

45.077 28.760

16.317

16 103-1

TERASA BRAILEI

BR

32.871 0

32.871

17 103-2.1

TERASA BRAILEI

BR

29.633 0

18 103-2.2

TERASA BRAILEI

BR

10.781 0

19 103-2.3

TERASA BRAILEI

BR

5.218

20 104-1

INSULA MARE A BRAILEI

BR

69.241 0

69.241

21 104-2.1

INSULA MARE A BRAILEI

BR

6.983

22 104-2.2

INSULA MARE A BRAILEI

BR

18.989 0

23 104-2.3

INSULA MARE A BRAILEI

BR

12.591 0

24 104-2.4

INSULA MARE A BRAILEI

BR

4.534

25 104-2.5

INSULA MARE A BRAILEI

BR

12.986 0

26 104-2.6

INSULA MARE A BRAILEI


TERASA IALOMITA CALMATUI
TERASA IALOMITA -

BR

8.580

Nr. Cod
Denumire amenajare
crt. amenajare

27 105-1
28 105-2

BR, IL 0

85.495 16.392

BR, IL 111.091 0

69.103
0

10

CALMATUI
29 106-1

TERASA VIZIRU

BR

19.266 0

30 106-2

TERASA VIZIRU

BR

19.623 0

31 107-1

NAMOLOASA - MAXINENI

BR

32 107-2.1

NAMOLOASA - MAXINENI

BR

17.289 0

33 107-2.2

NAMOLOASA - MAXINENI

BR

3.094

34 108-1

IANCA - SURDILA - GRECI

BR

9.905

8.114

1.791

35 108-2

IANCA - SURDILA - GRECI

BR

25.047 0

BR

17.129 0

17.129

BR

1.624

BR

1.481

BR

1.105

BR

7.795

BR

2.738

925

1.813

BR

2.820

BR

4.068

BR

13.079 0

13.079

37.672 10.915

19.266
0
26.757

44 111-1

INCINTA CALMATUI GROPENI - CHISCANI


INCINTA CALMATUI GROPENI - CHISCANI
INCINTA CALMATUI GROPENI - CHISCANI
INCINTA CALMATUI GROPENI - CHISCANI
INCINTA CALMATUI GROPENI - CHISCANI
GRADISTEA - FAUREI JIRLAU
GRADISTEA - FAUREI JIRLAU
GRADISTEA - FAUREI JIRLAU
LATINU VADENI

45 111-2

LATINU VADENI

BR

7.851

46 112-1

LUNCA RAULUI BUZAU

BR

649

649

47 112-2

BR

3.896

BR

4.854

4.854

BR

3.646

50 114-1

LUNCA RAULUI BUZAU


INCINTA BRAILA - DUNARE SIRET
INCINTA BRAILA - DUNARE SIRET
NOIANU - CHISCANI

BR

150

150

51 114-2

NOIANU - CHISCANI

BR

1.160

36 109-1
37 109-2.1
38 109-2.2
39 109-2.3
40 109-2.4
41 110-1
42 110-2.1
43 110-2.2

48 113-1
49 113-2

INCINTA B.H. CALMATUI,


JUDET BRAILA
INCINTA B.H. CALMATUI,
53 115-2
JUDET BRAILA
INCINTA B.H. CALMATUI,
54 115(1)-1
JUDET BUZAU
TABARA - TRIFESTI 55 273-1
SCULENI
TABARA - TRIFESTI 56 273-2
SCULENI
57 309-1
AHC CAMPIA BUZAULUI
52 115-1

58 309-2.1
59 309-2.2

AHC CAMPIA BUZAULUI;


DERIVATIA I, BZ
AHC CAMPIA BUZAULUI;

BR, BZ 0

23.026 23.026

BR, BZ 13.563 0

0
0

BR, BZ 0

29.704 29.704

BT, IS 0

7.864

7.864

BT, IS 11.276 0
BZ, PH 0

18.058 18.058

BZ, PH 7.056

BZ, PH 651

11

ZONA 22, BZ
60 309-2.3
61 309-2.4

AHC CAMPIA BUZAULUI;


ZONA ODOBA, BZ
AHC CAMPIA BUZAULUI;
ZONA MARACINENI, BZ

BZ, PH 528

BZ, PH 393

22.924 0

62 125-1

BOIANU STICLEANU

CL

63 125-2

BOIANU STICLEANU

CL

19.298 0

64 121-1

BORCEA DE SUS

CL

28.058 0

28.058

65 121-2.1

BORCEA DE SUS

CL

3.391

66 121-2.2

BORCEA DE SUS

CL

3.s11

67 121-2.3

BORCEA DE SUS

CL

2.si1

68 12s-1

TERASA CALARASI

CL

4.539

3.150

is9

69 12s-2.1

TERASA CALARASI

CL

3.495

70 12s-2.2

CL

2.859

CL

12.125 0

12.125

72 130-1

TERASA CALARASI
OLTENITA - SURLARI DOROBANTU
cAlArasi rAul

CL

10.748 0

10.748

73 134-1

UNIREA - JEGALIA - GALDAU CL

1.008

1.008

74 229-1

GOSTINU - GREACA - ARGES CL, GR 0

75 229-2

GOSTINU - GREACA - ARGES CL, GR 26.426 0

76 131-1

BERCENI VIDRA FRUMUSANI

CL, GR,
0
B

3.611

77 145-1

MOSTISTEA VI

CL, IL 0

23.905 23.905

78 154-1

TERASA SEIMENI

CT

449

449

79 154-2

TERASA SEIMENI

CT

3.256

80 156-1

CT

210

210

CT

4.984

4.984

CT

2.4s9

CT

136

136

CT

15.132 0

85 1355-1

OLTINA VEST
INCINTA CIOBANU GARLICIU
INCINTA CIOBANU GARLICIU
CARASU - MIHAIL
KOGALNICEANU
CARASU - MIHAIL
KOGALNICEANU
CARASU - GALESU

CT

212

212

86 1355-2

CARASU - GALESU

CT

3.210

87 193-1

MIRCEA VODA - BOLOVANI

DB

2.182

2.182

88 199-1

ULMI - VAcARESTI

DB

495

495

71 129-1

81 1254-1
82 1254-2
83 1352-1
84 1352-2

28.520 0

TITU - OGREZENI, JUDET


GIURGIU, ILFOV
TITU - OGREZENI, JUDET
90 200(1)-1
DAMBOVITA

DB, GR,
0
B
DB, GR,
0
B

91 201-1

NEDEIA - MACESU

DJ

92 201-2

NEDEIA - MACESU

DJ

30.0s5 0

9S 203-1

CALAFAT - BAILESTI

DJ

89 200-1

22.924
0

28.520

3.611

11.784 11.784

12.615 12.615

4.500

4.500

11.344 14.342

3.002

12

94 203-2

CALAFAT - BAILESTI

DJ

22.523 0

95 204-1

CETATE - GALICEA

DJ

2.620

96 204-2

CETATE - GALICEA

DJ

11.595 0

97 206-1

BISTRET - NEDEIA - JIU

DJ

21.530 0

21.530

98 201-1

GHIDICI - RAST - BISTRET

DJ

11.126 0

11.126

99 201-2

GHIDICI - RAST - BISTRET

DJ

9.639

100 208-1

CALAFAT - CIUPERCENI

DJ

129

129

101 208-2

CALAFAT - CIUPERCENI

DJ

1.615

102 210-1

BRALOSTITA - SCAlESTI

DJ

1.646

1.646

103 211-1

FILIASI - TATOMIRESTI

DJ

1.soo

1.soo

104 212-1

JIU - BECHET

DJ

1.361

1.361

105 213-1

BRADESTI - COTOFENI

DJ

1.211

1.211

106 215-1

cAmpul blAndului

DJ

eei

eei

107 216-1

CORNU - CARAULA

DJ

29

29

108 202-1

SADOVA - CORABIA

DJ, OT 0

109 202-2

SADOVA - CORABIA

DJ, OT 66.635 0

110 4s0-1

BRATESUL DE SUS

GL

12.091 0

12.091

111 4s0-2

BRATESUL DE SUS

GL

5.0s3

112 230-1

MALU ROSU GOSTINU

GR

9.113

9.113

113 233-1

ILFOVAT

GR

4.380

4.380

114 234-1

VEDEA - SLOBOZIA

GR

4.622

4.622

115 409-1

ARGES KM 23

GR

1.791

1.791

116 409-2

ARGES KM 23

GR

1.697

117 232-1

4.858

4.858

5.301

2.209

3.092

120 262-1

VEDEA - PIETROSANI
GR, TR
GIURGIU - RAZMIRESTI ZONA
GR, TR
B
GIURGIU - RAZMIRESTI ZONA
GR, TR
B
SLOBOZIA - DUNARE
IL

10.670 0

10.670

121 262-2

SLOBOZIA - DUNARE

IL

1.753

122 264-1

STELNICA - BORDUSANI

IL

1.615

1.615

123 267-1

BORCEA DE JOS

IL

31.296 0

31.296

124 267-2

BORCEA DE JOS

IL

5.677

125 272-1

SCULENI - TUTORA - GORBANIS

25.419 620

24.799

126 277-1

HALAUCESTI

IS

1.210

1.210

127 279-1

REDIU - MIROSLAVA

IS

495

495

128 289-1

IRIGATII SECUIENI - ROMAN NT

234

234

129 293-1

IRIGATII HORIA - APE UZATE NT

800

800

130 300-1

IPOTESTI

OT

604

604

131 331-1

DRAGOMIRNA

SV

155

155

132 355-1

MACIN - 23 AUGUST

TL

12.130 0

118 242-1
119 242-2

2.620

24.492 23.50s

21.845 0

9s4
0

12.130

13

134 363-1

MACIN - 23 AUGUST
PLUTITOARE
OSTROV

135 878-1

MACIN - CARCALIU

TL

1.717

136 349-1

SAG - TOPOLOVAT

TM

27.653 0

27.653

137 344-1

LITA - OLT

TR

6.290

6.290

138 344-2

LITA - OLT

TR

1.516

139 347-1

IZLAZ - MOLDOVENI

TR

1.134

1.134

140 384-1

SISTEM GALICEA

VL

590

369

221

141 385-1

SISTEM OLANU - DRAGOIESTIVL

1.120

1.120

142 417-1

SISTEM MIHAIESTI - BABENI VL

1.616

1.616

143 389-1

SURAIA - VADU ROSCA

VN

2.402

2.402

144 389-2

SURAIA - VADU ROSCA


BILIESTI - SLOBOZIA
CIORASTI
BILIESTI - SLOBOZIA
CIORASTI
MARASESTI

VN

892

VN

4.564

4.564

VN

13.233 0

VN

600

600

18.587 0

18.587

5.236

3.473

2.869

3.155

2.204

154 369-1

ALBITA - FALCIU
VS
ALBITA - FALCIU: SUBST. SPR
VS
3
ALBITA - FALCIU: SUBST. SPR
VS
4
ALBITA - FALCIU: SUBST. SPR
VS
2
ALBITA - FALCIU: SUBST. SPR
VS
1
ALBITA - FALCIU: SUBST. SPP
VS
1
B.H. BARLAD
VS

19.270 17.370

1.900

155 369-2

B.H. BARLAD

VS

2.453

156 371-1

VASLUIET

VS

2.791

2.791

133 355-2.1

145 390-1
146 390-2
147 392-1
148 368-1
149 368-2.1
150 368-2.2
151 368-2.3
152 368-2.4
153 368-2.5

TL

2.158

TL

1.419

1.419

1.717

TOTAL

674.268 945.687 320.930

624.757

3. Amenajari complexe de irigatii si combatere a eroziunii solului


Capacitati

Nr. Cod
crt. amenajare

Denumire amenajare

Judetul Irigatii CES


[ha] [ha]

1 40-1

SASCUT

BC

2 40-2

SASCUT

BC

5.028 0

3 46-1

CLEJA - FARAOANI

BC

1.023

4 49-1

FULGERIS

BC

1.486

5 49-2

FULGERIS

BC

465

6 53-1

RACACIUNI

BC

2.501

7 42-1

RACOVA - FILIPESTI

BC, NT 0

8 42-2

RACOVA - FILIPESTI

BC, NT 2.438 0

352

354

14

9 59-1

DAMIENESTI

BC, NT 0

10 59-2

DAMIENESTI

BC, NT 2.276 0

11 86-1

HORIA - LIVENI - MANOLEASA BT

6.758

12 88-1

HANESTI - DANGENI

BT

544

13 1342-1

CARASU - BARAGANU

CT

3.247

14 1342-2

CARASU - BARAGANU

CT

2.528 0

15 153-1

TERASA HARSOVA

CT, TL 0

6.576

16 181-1

DAENI - OSTROV - PECENEAGA CT, TL 0

5.121

17 181-2

DAENI - OSTROV - PECENEAGA CT, TL 5.175 0

18 350-1

BABADAG

TL

19 350-2.1

TL

6.769 0

TL

TL

2.065 0

22 353-1

BABADAG SP 1
PECINEAGA - TURCOAIA MACIN
PECINEAGA - TURCOAIA MACIN
SUD RAZELM

TL

23 353-2.1

SUD RAZELM - SPA 6 MARTIE

TL

12.104 0

24 353-2.2

SUD RAZELM - SPA LUNCA

TL

1.130 0

25 354-1

SARICHIOI

TL

26 354-2.1

SARICHIOI SP 1

TL

3.102 0

27 354-2.2

SARICHIOI SP 2

TL

3.595 0

28 356-1

ISACCEA

TL

29 356-2

ISACCEA

TL

3.001 0

30 361-1

DUNAVAT

TL

31 361-2

DUNAVAT

TL

2.753 0

32 366-1

SOMOVA

TL

129

33 367-1

DEALUL REDI

TL

158

20 351-1
21 351-2

TOTAL

820

11.680

10.069

2.425

1.820

1.343
130

52.429 56.536

4. Amenajari de irigatii
Capacitati

Nr. Cod
crt. amenajare

Denumire amenajare

Judetul Irigatii
[haj

1 9-2

SEMLAC - PEREG

AR

8.394

2 10-2

FANTANELE - SAGU

AR

6.920

3 11-2

PAULIS - MATCA

AR

3.962

4 12-2

MURESEL IER

AR

3.033

5 43-2

ITESTI

BC

1.732

6 45-2

LETEA

BC

1.118

7 47-2

tArgu trotus

BC

747

8 52-2

TAMASI

BC

319

9 54-2

DOJA

BC

136

15

10 90-2

MOVILENI - HAVARNA

BT

804

11 94-2

CURTESTI

BT

437

12 124-2

JEGALIA

CL

15.371

13 143-2

CL

7.824

19 1338-2

MOSTISTEA I
PETROIU - STEFAN CEL
MARE
IRIGATII MIHAI VITEAZU
CARASU - CDMN/PAMN
NORD
CARASU - CDMN/PAMN SUD
CARASU - CANAL NEGRU
VODA
CARASU - TOPRAISAR

20 1340-2

14 146-2
15 148-2

CL, IL 45.403
CJ

5.720

CT

1.594

CT

1.369

CT

1.349

CT

1.655

CARASU - BIRUINTA

CT

13.212

21 1341-2

CARASU - MOVILITA

CT

5.848

22 1343-2

CARASU - POTARNICHEA

CT

2.272

23 1344-2

CARASU - LANURILE

CT

3.428

24 1346-2

CARASU - FACLIA

CT

2.510

25 1347-2

CARASU - MANGALIA NORD CT

7.666

26 1349-2

CARASU - TATARU

CT

1.307

27 1350-2

CARASU - MOSNENI

CT

1.591

28 1351-2

OREZARIE HARSOVA

CT

1.581

29 1354-2

CARASU - BASARABI

CT

5.678

30 1356-2

CARASU - POARTA ALBA

CT

1.387

31 1357-2

CARASU - VALEA SEACA

CT

3.482

32 1358-2

COCHIRLENI

CT

1.007

33 185-2

CAMPU FRUMOS

CV

2.998

34 209-2

LIPOV - RADOVAN

DJ

2.204

35 217-2

TROACA - ALBESTI

DJ

1.005

36 260-2

IL

15.542

IL

2.224

IL

5.140

OT

2.634

OT

3.416

OT

2.896

OT

1.982

43 295-2

TERASA BORDUSANI
OREZARIA FACAIENI VLADENI
OREZARIA LUCIU GIURGENI
DABULENI - POTELU CORABIA
DABULENI - POTELU CORABIA
DABULENI - POTELU CORABIA
DABULENI - POTELU CORABIA
STOENESTI - VISINA

OT

4.965

44 294-2

TERASA CORABIA: OLT

OT, TR 31.304

45 352-2

BEIBUGEAC - SARINASUF

TL

16 1336-2
17 2336-2
18 1337-2

37 261-2
38 263-2
39 307-2.1
40 307-2.2
41 307-2.3
42 307-2.4

10.010

16

46 342-2

OLT - CALMATUI

TR

31.365

47 345-2

TERASA ZIMNICEA

TR

2.115

48 373-2.1

TUTOVA

VS

194

49 374-2

MANJESTI

VS

595

50 424-2

PUTNA

VN

2.385

51 426-2

CIORASTI - MAICANESTI

VN

8.780

TOTAL

290.610

5. Amenajari complexe de desecare si combatere a eroziunii solului


Capacitati
Nr. Cod
Denumire amenajare
crt. amenajare
AM. COMPL. DESEC.
SI CES GURA ARIES - INOC
AM. COMPL. DESEC. SI CES
SECASUL MIC
AM. COMPL. DESEC. SI CES
SPRING - VINGARD '
AM. COMPL. DES. SI CES
CETATEA DE BALTA '

Judetul

Desecare, din care:


Total
[ha]

Prin
Gravitationala
pompare
[ha]
[ha]

CES
[ha]

AB

730

730

605

AB

1.550

1.550

18.311

AB

80

80

631

AB

59

59

1.573

830-1

1033-1

1067-1

1188-1

506-1

CERMEI - TAUT

AR, BH 6.815

2.199

4.616

1.097

919-1

ONISCANI - SECUIENI

BC, NT 2.995

632

2.363

335

283-1

B.H. PETA - HIDISEL

BH

2.061

2.061

3.318

337-1

B.H. VALEA BISTRA

BH

1.105

1.105

1.343

338-1

B.H. VALEA COSMO

BH

400

400

4.624

10 340-1

B.H. VALEA EGER

BH

191

191

1.720

11 343-1

B.H. VALEA INOT

BH

1.200

1.200

6.759

BH

1.027

1.027

4.168

BH

2.612

2.612

1.200

BH

377

377

4.861

BH

1.327

1.327

7.103

BH

4.268

4.268

1.020

12 438-1
13 439-1
14 440-1
15 710-1
16 714-1

BARCAU MAL DR. AMONTE


MARGHITA
BARCAU MAL DR. AVAL
SALARD
BARCAU MAL STG. AMONTE
MARGHITA
CRIS REPEDE MAL DR.
AMONTE TILEAGD
CRIS REPEDE MAL STG. AVAL
TILEAGD

17 1121-1

VALEA HOLOD

BH

4.930

4.930

4.405

18 1132-1

VALEA NOUA GURBEDIU

BH

2.275

2.275

5.849

19 1135-1

VALEA RATASEL

BH

4.843

4.843

1.615

1.638

1.638

4.038

565

565

3.775

20 464-1
21 489-1

B.H. BISTRITA AVAL. AMONT


BN
ORAS BISTRITA ' '
B.H. BUDACU INFERIOR,
BN
SUPERIOR

17

24 1111-1

B.H. LECHINTA VALEA MORII,


BN
AVAL V. MORII '
UNITATEA AGRICOLA
BN
MONARIU
B.H. VALEA BRATOSA
BN

25 1117-1

B.H. VALEA DIPSA

BN

2.930

2.930

7.015

26 1136-1

B.H. VALEA ROSUA - AMONTE


BN
BLAJENI

1.850

1.850

3.507

27 718-1

CURTESTI - PRAJENI

BT

2.500

2.500

1.388

28 891-1

MILETIN JUD. BOTOSANI

BT

203

203

5.739

29 958-1

POIENILE HARIGII

BT

550

550

1.950

30 486-1

BUCECEA - CORNI

BT, SV 5.226

5.226

3.150

31 483-1

BREAZA SAMBATA

BV

2.545

2.545

291

32 701-1

COZD LOVNIC

BV

1.194

1.194

4.032

33 796-1

DURBAV

BV

100

100

18

34 834-1

HARSENI LUTA

BV

9.361

9.361

2.490

35 844-1

HOMORODUL MARE

BV

1.903

1.903

6.299

36 845-1

HOMORODUL MIC

BV

739

739

3.879

37 1009-1

SAMBATA VISTEA

BV

5.191

5.191

316

38 1037-1

SERCAIA MANDRA

BV

4.411

4.411

2.069

39 1086-1

TICUS COBOR

BV

489

489

4.568

40 1133-1

VALEA PALOS

BV

400

400

3.044

41 1148-1

VENETIA SERCAIA

BV

4.693

4.693

2.846

42 1158-1

VISTEA UCEA

BV

2.554

2.554

407

43 1159-1

vlAdeni
dumbrAvita

BV

3.480

3.480

859

44 1182-1

CINCU CINCSOR

BV

70

70

503

45 980-1

RAMNICU SARAT

BZ

1.516

1.516

7.576

46 1139-1

VALEATEANCULUI

BZ

1.257

1.257

772

47 139-1

VALEA DAMBOVITEI

CL, B 4.542

2.659

1.883

800

48 123-1

VRANI - MERCINA

CS

5.102

5.102

1.200

49 444-1

BARZAVA MIJLOCIE - DOCLIN CS

251

251

3.071

50 461-1

BISTRA OTELU ROSU

CS

2.885

2.885

950

51 467-1

BOCSA - BINIS - DOCLIN

CS

1.657

1.657

2.500

52 468-1

BOCSA-SOSDEA

CS

4.400

4.400

1.100

53 495-1

CADAR - REMETEA

CS

1.782

1.782

5.000

54 720-1

DALBOSET - PRILIPET

CS

970

970

6.000

55 808-1

FOROTIC - SURDUC

CS

281

281

2.101

56 829-1

GREONI - TICVANI

CS

3.234

3.234

500

57 1079-1

TAU - EZERIS

CS

30

30

400

58 1090-1

TIMISUL SUPERIOR - OBREJA

CS

177

177

939

59 1146-1

VARADIA - SECASENI

CS

2.100

2.100

5.755

22 870-1
23 896-1

24

24

11.500

72

72

243

998

998

3.424

18

60 1185-1

CIORNOVAT

CS

1.085

1.085

3.923

61 102-1

SANPETRU - RACOS

CV

3.598

3.598

3.446

62 152-1

APATA MAL DREPT

CV

2.502

2.502

4.096

63 885-1

MANESTI - MALU CU FLORI

DB

1.027

1.027

167

64 909-1

NEAJLOV - VANATORII MARI

DB

3.212

3.212

1.006

65 986-1

DJ

804

804

4.549

HR

1.743

1.743

30.352

67 749-1

RAZNIC - BREASTA
CES HOMOROD, TARNAVA
MARE
DESEC. MURES SUPERIOR

HR

11.925 11.925

1.020

68 750-1

DESEC. OLT SUPERIOR

HR

7.599

7.599

3.385

69 167-1

ARDUSAT - POMI

MM

914

914

262

70 220-1

B.H. CERNA SUPERIOARA

MM

87

87

2.082

71 221-1

B.H. CAVNIC

MM

1.378

1.378

2.329

72 280-1

BOZANTA MOCIRA REMETEA MM

3.077

1.220

1.857

1.570

73 802-1

REMETEA CHIOARULUI

MM

135

135

195

74 803-1

SASAR

MM

62

62

126

75 987-1

MM

2.404

2.404

480

MM

6.181

6.181

3.808

MM
MM,
SM
NT

860

860

988

4.979

4.979

3.482

79 508-1

RAZOARE - LAPUS - LIBOTIN


SOMES MAL DREPT TICAU
LAPUS
SUCIU - GROSI
SOMES MAL STANG TICAU LAPUS
CES AGAPIA - VALEA SEACA

617

617

2.639

80 559-1

CES BOZIENI

NT

294

294

2.860

81 563-1

CES CALNES

NT

84

84

2.568

82 600-1

CES IN B.H. SUP. VALEA MARE


CES VALEA URSULUI ONICENI
PUNERE IN PROD. TEREN.
DOBRENI
CES B.H. SECASUL MARE
SUBBAZ
sAngAtin '
AMENAJ. TEREN PANTA IN
ZONA MEDIAS
CES BH. HARTIBACIU
MIJLOCIU PERIM. I- IV
CES B.H. SECASUL MARE
SUBBAZIN APOLD '
CES B.H. SECASUL MIC
SUBBAZIN ARMENI '

NT

448

448

2.595

NT

350

350

2.751

NT

450

450

397

SB

16

16

1.451

SB

320

320

1.079

SB

2.053

2.053

19.229

SB

1.356

1.356

2.367

SB

238

238

3.133

90 1197-1

CES B.H. SMIG - VETEU

SB

150

150

3.165

91 511-1

CES AGRIJUL INFERIOR

SJ

893

893

7.207

92 554-1

CES BOCSA SALAJENI

SJ

190

190

1.115

93 572-1
94 573-1

CES COSNICIU MARCA


CES CRASNA AMONTE

SJ
SJ

681
350

681
350

0
0

927
14.062

66 595-1

76 1059-1
77 1072-1
78 1061-1

83 675-1
84 971-1
85 296-1
86 412-1
87 1194-1
88 1195-1
89 1196-1

19

VARSOLT
95 580-1

CES DRIGHIU GROAPA

SJ

1.499

1.499

2.772

96 592-1

CES HERECLEAN BOCSA

SJ

851

851

3.377

97 593-1

CES HERECLEAN ZALAU

SJ

479

479

1.949

98 615-1

CES MITA PANIC

SJ

500

500

2.301

99 624-1

CES PLANT. POMI FILDU

SJ

174

174

265

100 625-1

CES PLANT. POMI ZIMBOR

SJ

204

204

438

101 655-1

CES UILEAC CARASTELEC

SJ

160

160

1.148

102 659-1

SJ

560

560

3.680

SJ

457

457

2.342

104 843-1

CES VALEA APA SARATA


CES VALEA MAJA DIOSOD COSEI
HOMOROD MAL DREPT

SM

9.171

3.331

5.840

2.822

105 1100-1

TUR MAL DREPT

SM

9.793

9.793

915

106 1102-1

TURULUNG - NEGRESTI
SM
CARASEU - VALEA VINULUI SM
POMI
SACASENI - ORBAU
SM

13.939 10.379

3.560

15.800

9.786

9.786

1.664

557

557

2.665

103 668-1

107 502-1
108 1004-1
109 739-1

SM, SJ 20.577 8.610

11.967

10.792

SM, SJ 1.420

1.420

8.971

SV

2.122

2.122

5.760

112 827-1

CRAIDOROLT - VARSOLT
VALEA MAJA SAMSUD CHIESD
ARBORE - MARGINEA VOLOVAT
GRANICESTI - CALAFINDESTI

SV

1.071

1.071

1.402

113 889-1

MERENI - PLOPENI - SALCEA

SV

1.450

1.450

4.050

114 1054-1

SLOBOZIA - DORNESTI

SV

400

400

1.205

115 8-1

23 AUGUST - ISACCEA

TL

11.901 0

11.901

826

116 928-1

PECINEAGA - TURCOAIA

TL

3.433

3.433

4.432

117 458-1

BETHAUSEN - OHABA

TM

630

630

4.246

118 688-1

CHERESTAU - DICSANI

TM

357

357

2.298

119 805-1

FIBIS - ALIOS

TM

1.588

1.588

1.619

120 818-1

GHIRODA - RECAS

TM

8.879

8.879

5.042

121 893-1

MINIS - CHIZDIA

TM

5.076

3.514

1.562

13.411

122 898-1

MORAVITA

TM

12.700 7.495

5.205

5.140

123 988-1

RECAS - GHIZATAU

TM

3.500

3.500

1.919

124 1039-1

SURGANI - CERNABORA

TM

182

182

204

125 1089-1

TIMISUL SUPERIOR

TM

3.099

2.699

400

305

126 1094-1

TRAIAN VUIA - DUMBRAVA

TM

838

838

978

127 1181-1

CINCA

TM

248

248

260

128 271-1

CONTESTI - PETROSANI

TR

5.677

5.677

709

129 798-1

ELAN

VS

590

590

15.191

130 873-1

LOHAN

VS

415

415

7.879

73.026

460.139

110 1127-1
111 166-1

TOTAL

319.060 246.034

6. Amenajari de desecare

20

Capacitati
Nr. Cod
Denumire amenajare
crt. amenajare

Judetul

Desecare, din care:


Total
[ha]

Prin
Gravitationala
pompare
[ha]
[ha]

505-1

DESEC. GRAVIT. CERGAU MANARADE

AB

315

315

922-1

DESEC. POMPARE PACLISA

AB

247

247

924-1

DESEC. POMPARE PARTOS

AB

403

403

1021-1

2.157

2.157

1152-1

719

719

175-1

6.720

6.720

723-1

DESEC. GRAVIT. SARD - IGHIU AB


DESEC. GRAVIT. VINEREA AB
CUGIR
AUTOSTRADA BUCURESTI AG
PITESTI
DAMBOVNIC
AG

7.279

7.279

890-1

MERISANI - VALCELE

AG

592

592

989-1

RECEA - BUZOIESTI

AG

1.149

1.149

10 17-1

MURES MAL DREPT

AR

13.610

8.800

4.810

11 19-1

CRAC - NADLAC

AR

12.104

3.428

8.676

12 18-1

IER ARAD FRONTIERA

AR

32.918

12.200

20.718

13 20-1

TEUZ

AR

55.780

25.851

29.929

14 21-1

ARANCA - SECUSIGIU

AR

5.817

1.920

3.897

15 22-1

CHISER POGANIER

AR

17.008

6.200

10.808

16 23-1

CIGHER

AR

9.902

3.705

6.197

17 25-1

BUDIER

AR

20.316

7.400

12.916

18 26-1

HANIOS VARSAND

AR

24.374

196

24.178

19 27-1

PIL VARSAND

AR

3.402

1.020

2.382

20 689-1

COLECTOR ORADEA

AR

417

150

267

21 832-1

GUT

AR

3.809

3.809

22 859-1

INEU - BOCSIG

AR

950

950

23 1087-1

TIGANCA

AR

64

64

24 1153-1

VINGA

AR

163

50

113

25 1333-1
26 30-1

1.820
7.634

8
7.634

1.812
0

27 430-1

NADLAG SEITIN
AR
AFUMATI - RUNCU B
STEFANESTI
BALOTESTI - MOARA VLASIEI B

4.369

4.369

28 690-1

COLENTINA - TARTASESTI

843

843

29 831-1

GRADISTEA - MOARA VLASIEIB

1.767

1.767

30 869-1

LACUL MORII

657

657

31 939-1

PERIS - LIPIA

4.333

4.333

32 1005-1

SAFTICA - FIERBINTI
AFUMATI - STEFANESTII DE
SUS

3.126

3.126

2.815

2.815

33 1069-1

21

35 1110-1

TAMAS - CORBEANCA OTOPENI - DIMIENI tunaRi


VALEA VLASIEI - SAFTICA

36 1160-1

VOLUNTARI - PANTELIMON

1.891

1.891

37 1166-1

ZONA MOGOSOAIA

318

318

38 1190-1

COCANI - BUFTEA
CANAL COLECTOR MAL
DREPT CEFA
BARCAU MAL STG. AVAL
SALARD
CRIS REPEDE MAL DR.
AMONTE ORADEA
CRIS REPEDE MAL DR. AVAL
ORADEA
STATIUNEA CERCET. AGROZOOTH. ORADEA

1.607

1.607

BM

44.618

44.618

BM

7.621

7.621

BM

2.970

2.970

BM

9.860

1.824

8.036

BM

484

484

BM,
SM

76.242

63.717

12.525

34 1075-1

39 68-1
40 441-1
41 709-1
42 711-1
43 1001-1

7.454

7.274

180

2.920

2.920

44 1122-1

VALEA IERULUI

45 743-1

DESECARE DRENAJ AMONTE


BN
BECLEAN

1.945

1.945

46 698-1

COSULA - ONEAGA

BT

1.741

1.741

47 1098-1

TUDORA - CORNI

BT

1.314

1.314

48 442-1

BARSAN VULCANITA

BV

12.183

12.183

49 1012-1

SAMPETRU APATA

BV

2.003

1.883

120

50 1157-1

VISTEA

BV

222

222

51 100-1

HARMAN - PREJMER

BV, CV6.398

5.058

1.340

52 174-1

AUGUSTIN APATA

BV

803

803

53 469-1

BOD

BV

1.724

1.724

776

776

157

157

54 704-1
55 705-1

CENTRUL REP. CRESTEREA


BV
CAILOR SAMBATA CINCSOR '
CENTRUL REP. CRESTEREA
BV
CAILOR UCEA

56 716-1

CRIZBAV

BV

1.620

1.620

57 795-1

DRAGUS POMI

BV

201

201

58 797-1

DURBAV UAI

BV

16

16

59 801-1

FELMER SOARS

BV

611

611

60 910-1

NETOTU BREAZA

BV

4.923

4.923

61 999-1

ROTBAV - FELDIOARA

BV

506

506

62 1000-1

BV

202

202

BV

183

183

64 1015-1

ROTBAV SOARS
SAMBATA REDARE CIRCUIT
AGRICOL
SAMPETRU VARGIS

BV

866

866

65 1030-1

SEBES MANDRA

BV

5.965

5.965

66 1038-1

SERCAIA

BV

40

40

67 1103-1

TURZUN

BV

453

453

63 1008-1

22

68 1105-1

UNGRA

BV

308

308

69 1156-1

VISCRI

BV

273

273

70 1161-1

VULCAN

BV

201

201

71 149-1

AMARU

BZ

3.656

3.656

72 380-1

MIHAIESTI

BZ

4.154

4.154

73 419-1

GLODEANU SILISTEA

BZ

14.694

14.694

74 421-1

STALPU - COSTESTI

BZ

4.497

4.497

75 478-1

BRADEANU

BZ

5.109

3.209

1.900

76 493-1

C.F. - D.N.

BZ

2.874

2.874

77 826-1

GLODEANU SARAT

BZ

3.520

3.520

78 828-1

GRECEANCA

BZ

4.544

4.544

79 902-1

MOVILA BANULUI

BZ

784

784

80 908-1

NAIANCA

BZ

5.345

5.345

81 923-1

PADINA

BZ

14.760

10.910

3.850

82 955-1

POGOANELE

BZ

12.506

10.306

2.200

83 1006-1

SAGEATA

BZ

6.320

6.320

84 1019-1

SARATA

BZ

2.497

2.497

85 1183-1

CIORANCA

BZ

1.700

1.700

86 268-1

GRINDU - COCORA

BZ, IL 12.482

11.284

1.198

87 1191-1

COCORA EST

BZ, IL 5.255

5.255

88 447-1

BEDECIU

CJ

75

75

89 800-1

FEIURD INFERIOR

CJ

25

25

90 807-1

FANEATA VACILOR

CJ

545

545

91 810-1

GADALIN

CJ

483

483

92 811-1

GADALIN SUPERIOR

CJ

480

480

93 863-1

JICHIS - BUNESTI

CJ

163

163

94 884-1

CJ

228

228

CJ

160

160

96 1092-1

MARALOIU
STAT. DIDACTICA EXPERIM.
CLUJ
TOCBESTI

CJ

435

435

97 1112-1

VALEA CAIANULUI

CJ

145

145

98 1114-1

VALEA COJOCNEI

CJ

250

250

99 1115-1

VALEA CRISULUI

CJ

500

500

100 1120-1

VALEA HAJDATE

CJ

627

627

101 1128-1

VALEA MARE - CLUJ

CJ

150

150

102 1137-1

VALEA SOPORULUI

CJ

289

289

103 1144-1

VALEA ZAPODIEI

CJ

141

141

104 132-1

VALEA ARGESULUI

CL

320

320

105 852-1

IAM - CIORTEA

CS

2.304

2.304

106 853-1

IAM - RUSOVA

CS

1.817

1.817

107 862-1

ISCIP BERZOVIA

CS

552

552

95 1003-1

23

109 1255-1

INCINTA HARSOVA CIOBANU


INCINTA SEIMENII MICI

110 1303-1

INCINTA GARLICIU - DAENI

CT, TL 1.246

1.246

111 420-1

GHELINTA - BRATES

CV

9.124

9.124

112 473-1

BOROSNEU MARE

CV

9.700

9.700

113 877-1

LUNGA - GHELNITA

CV

3.790

3.790

114 957-1

POIAN - ESTELNIC

CV

2.760

2.760

115 984-1

RAUL NEGRU

CV

4.328

4.328

116 1192-1

CHICHIS - ILIENI

CV

1.100

1.100

117 379-1

IONESTI - VISINA

DB

3.317

3.317

118 436-1

BALTENI II - CREVEDIA

DB

9.589

9.589

119 460-1

BILCIURESTI

DB

4.458

4.458

120 479-1

BRATESTI - COMISANI

DB

2.725

2.725

121 487-1

BUCURESTI - NORD

DB

7.411

7.411

122 721-1

DAMBOVITA - CREVEDIA

DB

1.120

1.120

123 722-1

DAMBOVITA - SLOBOZIA

DB

2.280

2.280

POTOPU - RASTOACA
AVAL TARTASESTI, JUDET
125 176-1
GIURGIU
AVAL TARTASESTI, JUDET
126 176(1)-1
DAMBOVITA

DB

6.287

6.287

DB, GR2.055

2.055

DB, GR7.044

7.044

127 157-1

APELE VII - ZANOAGA

DJ

11.060

10.892

168

128 173-1

ATENUARE FANTANELE

DJ

1.603

1.500

103

129 219-1

ROJISTE - LISTEAVA

DJ

8.650

2.500

6.150

130 445-1

BECHET - DABULENI

DJ

7.861

7.861

131 944-1

PISC - SEACA

DJ

688

688

132 1035-1

SECUI - BRATOVOIESTI

DJ

1.534

1.534

133 1187-1

CIUPERCENI - DESA

DJ

1.055

1.055

134 249-1

DESEC. SOMANESTI

GJ

610

610

135 731-1

DESEC. BRANESTI-PLOPSORU GJ

1.960

1.960

136 734-1

DESEC. BUDUHALA

GJ

754

754

137 738-1

DESEC. CALNIC

GJ

935

135

800

138 745-1

DESEC. IASI - BUDIENI

GJ

4.104

4.104

139 764-1

DESEC. PESTISANI

GJ

131

131

140 769-1

DESECARE TURCENI

GJ

1.030

690

340

141 500-1

CANAL DUNARE-BUCURESTI GR

770

770

142 1026-1

SCHITU GHIMPATI BILA

GR

801

801

HD

1.919

1.919

HD

1.850

1.850

108 1253-1

124 965-1

143 455-1
144 474-1

DESEC. GRAVIT. SIBISEL BERIU - CASTAU


DESEC. GRAVIT. BOSOROD BRETEA ROMANA

CT

4.721

4.721

CT

480

480

24

145 477-1
146 484-1
147 839-1
148 887-1
149 920-1
150 981-1
151 1007-1

DESEC. GRAVIT. ZONA BRAD MD


VATA
DESEC. GRAVIT. BRETEA MD
VALCELE - BATALAR
DESEC. GRAVIT. MAJEG MD
TUSTEA - DENSUS
DESEC. GRAVIT. MARTINESTI
MD
- TURDAS
DESEC. GRAVIT. ORASTIE MD
ROMOS - AUREL VLAICU '
DESEC. GRAVIT. RAPOLT MD
BOBALNA
DESEC. GRAVIT. SALCIVA MD
LAPUSNIC - POJOGA

1.185

1.185

1.438

1.438

3.415

3.415

980

980

3.000

3.000

591

591

80

80

152 28-1

adAncata PATRU FRATI

IL

6.189

6.189

153 177-1

AXINTELE BARNATESCU

IL

1.971

1.284

687

154 697-1

COSERENI - BARBATESCU

IL

5.763

5.763

155 822-1

gArbovi - ciocArlia

IL

4.440

4.440

156 823-1

GARBOVI - MANASIA

IL

6.000

6.000

157 824-1

GIURGENI - VLADENI

IL

14.878

14.878

158 850-1

ION ROATA - BRSTENI

IL

518

518

159 880-1

MAIA - BRAZI - FIERBINTI

IL

3.529

3.529

160 881-1

MALU ROSU - ARMASESTI

IL

5.175

5.175

161 901-1

MOSTISTEA 9+10

IL

6.494

6.494

162 991-1

REVIGA - ROVINE - CRUNTI

IL

3.280

3.280

163 1040-1

2.439

2.439

6.000

6.000

165 38-1

SF. GMEORGME - CAZANESTI IL


VALEA MACRISULUI-ION
IL
ROATA
ALBESTI
IS

400

400

166 429-1

IASI - PODU ILOAIE

IS

1.405

1.405

167 927-1

PASCANI

IS

1.470

1.470

168 1076-1

TANSA - PODU ILOAIE

IS

1.625

1.625

169 286-1

ROMAN - RACMITENI

IS, NT 6.680

2.171

4.509

170 476-1

BOZANTA - SEINI

MM

2.984

2.984

171 687-1

MM

24

24

MM

441

441

173 1118-1

CMECMIS MAL DREPT


SATULUNG - ARIESUL DE
PADURE
VALEA DOBRICULUI

MM

529

529

174 1142-1

VALEA VISEU

1.000

1.000

175 58-1

ALUNIS - POTAU

8.141

8.141

176 860-1

IOJIB - SEINI

MM
MM,
SM
MM,
SM

6.573

6.573

177 719-1

DESEC. PArAUL COMLOD


ZONA BAND - GREBENIS

MS

231

231

164 1126-1

172 1024-1

25

178 751-1

DESEC. PARAUL COMLOD


ZONA CRAIESTI - SINCAI '
DESEC. PARAUL BICMIS ATINTIS
DESEC. PARAUL COMLOD
ZONA MADARAS

MS

554

554

MS

267

267

MS

471

471

MS

443

443

MS

627

627

183 756-1

DESEC. PARAUL CUIESD


DESEC. PARAUL CUND IDICIU
DESEC. PARAUL DE CAMPIE

MS

505

505

184 757-1

DESEC. PARAUL FLET

MS

281

281

185 758-1

MS

101

101

MS

158

158

MS

591

591

MS

116

116

189 762-1

DESEC. PARAUL LIVEZENI


desec. pArAul sarat - sAngeorgiu
de
MURES
DESEC. PArAul SESU BOLOGA
DESEC. PARAUL SEULIA DE
DEAG
DESEC. PARAUL SANGER

MS

153

153

190 763-1

DESEC. PARAUL VOINICENI

MS

111

111

191 770-1

DESEC. VALEA AGRIS

MS

306

306

192 771-1

DESEC. VALEA BAII

MS

464

464

193 772-1

DESEC. VALEA BEICA

MS

428

428

194 773-1

DESEC. VALEA CERGHID

MS

1.000

1.000

195 774-1

DESEC. VALEA CHENDU

MS

706

706

196 775-1

DESEC. VALEA DOMALD

MS

213

213

197 776-1

DESEC. VALEA GHEGHES

MS

166

166

198 777-1

DESEC. VALEA LUT

MS

2.617

2.617

199 778-1

DESEC. VALEA NADES

MS

2.070

2.070

200 779-1

DESEC. VALEA OROI

MS

150

150

201 780-1

DESEC. VALEA ROUA

MS

290

290

202 782-1

DESEC. VALEA SALCUD

MS

587

587

203 783-1

DESEC. VALEA SENEREUS

MS

103

103

204 733-1

DES. BRUSTURI - RAUCESTI

NT

2.196

2.196

205 744-1

DES. DULCESTI

NT

99

99

206 747-1

DES. MARGINENI

NT

26

26

207 767-1

DES. STEFAN CEL MARE

NT

197

197

208 29-1

AEI VERGULEASA

OT

596

596

209 298-1

DABULENI - POTELU

OT

15.212

767

14.445

210 793-1

DRAGANESTI - BECIU

OT

11.126

11.126

211 914-1

NISIPURI - TIA MARE

OT

6.791

6.791

212 1099-1

TUFENI - GHIMPETENI

OT

4.846

4.846

213 1163-1

ZANOAGA - APELE VII

OT

13.121

13.121

179 752-1
180 753-1
181 754-1
182 755-1

186 759-1
187 760-1
188 761-1

26

214 44-1

ALBESTI - URLATI

PH

1.234

1.234

215 56-1

ALBESTI - VADUL PARULUI

PH

2.886

2.886

216 336-1

DUMBRAVA - DRAGANESTI

PH

3.206

3.206

217 707-1

CRICOV - CIORANI

PH

2.383

2.383

218 809-1

PH

7.217

7.217

PH

1.371

1.371

220 837-1

FULGA - VALEA TOLII


GHIGHIU - BOLDESTI
GRADISTEA
HATCARAU - DRAGANESTI

PH

813

813

221 851-1

IALOMITA - CIORANI

PH

4.223

4.223

222 979-1

RAFOV - BARCANESTI

PH

849

849

223 990-1

RECEA - VIISOARA

PH

5.863

5.863

224 1025-1

SCARNAVA- BALACUTA

PH

1.535

1.535

225 1045-1

SIRNA TINOSU

PH

644

644

226 1184-1

CIORANI - ALBESTI

PH

2.350

2.350

SB

2.950

2.611

339

SB

7.245

7.245

SB

213

213

SB

45

45

SB

500

500

SB

2.158

2.158

SB

2.631

2.631

SB

2.399

2.399

SB

21

21

SB

112

112

665

665

3.682

3.682

26

26

219 817-1

227 328-1
228 729-1
229 730-1
230 732-1
231 735-1
232 740-1
233 741-1
234 742-1
235 746-1
236 748-1

DESEC. GRAVIT. VALEA


HARTIBACIULUI
DESEC. GRAVIT. AVRIG SCOREI
DESEC. GRAVIT. BAZNA BOIAN - VELT - BLAJEL '
DESEC. GRAVIT. BROSTENI
DES. GR CES BH OLT SB
RACOVITA - SARATA
DESEC. GRAVIT. CRISTIAN POPLACA
DESEC. GRAVIT. CRISTIAN SIBIU - SURA MARE
DES. GR. DEALUL OCNEI RUSCIORI - SURA MARE '
DESEC. GRAVIT. IGHISUL
VECHI
DESEC. GRAVIT. MOSNA

239 768-1

DESEC. GRAVIT. S.C.P.C.O.C.


SB
CRISTIAN
DESEC. GRAVIT. SCOREI SB
ARPAS
DESEC. GRAVIT. SURA MARE SB

240 784-1

DESEC. GRAVIT. VISA

SB

800

800

241 932-1

DES. GR. PERIM. ETALON


ALTANA - NOCRICH

SB

902

902

SJ

300

300

SJ

1.900

1.900

244 703-1

CES CRASNA MAL STANG


DESECARE VALEA
SALAJULUI
CRASNA MAL STANG

SM

27.502

11.116

16.386

245 1058-1

SOMES - CRASNA

SM

38.317

38.317

246 1060-1

SOMES MAL DREPT

SM

27.417

27.417

237 765-1
238 766-1

242 574-1
243 781-1

27

247 1084-1

TEREBESTI - GELU

SM

6.337

108

6.229

248 1101-1

TUR MAL STANG

SM

9.630

9.630

249 1078-1

2.215

1.973

242

5.527

5.527

251 452-1

TARNA - BATARCI
SM
BAIA - RADASENI - FANTANA
SV
MARE
BERCHISESTI
SV

1.790

1.790

252 471-1

BOGDANESTI

654

654

253 497-1

2.983

2.983

3.111

3.111

255 724-1

CALAFINDESTI - SERBAUTI
SV
CALAFINDESTI - BALCAUTI SV
SIRET
DANESTI FRATAUTI SIRET
SV

4.253

4.253

256 789-1

DORNESTI - FRATAUTII NOI

SV

4.664

4.664

257 792-1

DOTNASCA - SILISTEA

SV

714

714

258 841-1

HINTESTI SIMINICEA

SV

628

628

259 977-1

RADAUTI

SV

8.040

8.040

260 1043-1

SIRET JUDET SUCEAVA

SV

1.058

1.058

261 1168-1

ZVORISTEA

SV

568

568

262 1173-1

CHILISENI - UDESTI

SV

2.600

2.600

263 856-1

IGLITA - CARCALIU

TL

812

812

264 876-1

LUNCA

TL

500

500

265 1022-1

SARINASUF

TL

1.297

1.297

266 165-1

ARANCA

TM

55.582

55.582

267 437-1

BANLOC

TM

10.196

1.477

8.719

268 443-1

BARZAVA MIJLOCIE

TM

13.469

12.172

1.297

269 448-1

TM

364

364

TM

10.500

10.500

271 450-1

BEGA SUPERIOARA
BEGHEIUL VECHI - VEST
TIMISOARA
BEHELA

TM

1.662

1.662

272 453-1

BEREGSAU-AMONTE

TM

1.513

1.513

273 466-1

BOCIAR

TM

4.126

4.126

274 501-1

CARACI

TM

5.503

5.503

275 507-1

CERNABORA - TIMISINA

TM

8.310

2.825

5.485

276 812-1

GALATCA

TM

8.280

8.280

277 842-1

HITIAS - COSTEI

TM

384

384

278 872-1

LIVEZILE

TM

5.462

5.462

279 882-1

MANASTUR - BUNEA MARE

TM

94

94

280 904-1

MURESAN

TM

6.040

6.040

281 915-1

NORD - LANCA - BIRDA

TM

31.615

18.147

13.468

282 925-1

PARTOS - GLOGONI

TM

2.876

2.876

283 956-1

POGONIS

TM

11.069

5.012

6.057

284 985-1

RAUTI - SANMIHAIU GERMAN TM

5.128

5.128

285 993-1

RUDNA - GIULVAZ

5.643

5.643

250 418-1

254 498-1

270 449-1

SV

TM

28

286 994-1

RIU - GLAVITA

TM

8.486

8.486

287 996-1

ROIGA

TM

6.855

6.070

785

288 1016-1

SANNICOLAU - SARAVALE

TM

19.998

19.998

289 1073-1

SUD - LANCA - BIRDA

TM

9.984

9.984

290 1074-1

SURGANI

TM

7.760

2.060

5.700

291 1081-1

TEBA - TIMISAT

TM

28.063

28.063

292 1088-1

TIMISUL MORT

TM

19.692

19.692

293 1104-1

UIVAR - PUSTINIS

TM

5.403

5.403

294 1154-1

VINGA - BILED - BEREGSAU

TM

25.530

16.907

8.623

295 1189-1

CHECEA - JIMBOLIA

TM

54.451

54.451

296 446-1

BECIU - LITA

TR

12.491

4.951

7.540

297 1041-1

SFINTESTI - VARTOAPE

TR

2.989

2.989

298 1046-1

SISTEM FAURESTI - LALOSU

VL

1.924

1.924

299 1047-1

SISTEM TREPTEANCA CUNGREA MARE

VL

455

455

300 170-1

ARMENI - GOLOGANU

VN

4.950

4.950

301 499-1

CALIENI - NANESTI

VN

11.814

5.912

5.902

302 696-1

CORBITA

VN

1.235

1.235

303 1053-1

SLIMNIC - COTATCU BALANU VN

17.460

17.460

TOTAL

1.510.086 818.335

691.751

7. Amenajari de combatere a eroziunii solului

451-1

CES BENIC - CRAIVA

Capacitati
Judetul CES
[ha]
AB
159

514-1

CES ALBAIULIA

AB

3.509

706-1

CES CRICAU

AB

40

819-1

CES GAMBAS - MESCREAC

AB

1.352

864-1

CES JIDVEI - BLAJ

AB

3.023

879-1

CES MAGINA - AIUD

AB

550

894-1

CES MIRASLAU

AB

31

917-1

CES OCNA MURES

AB

2.544

926-1

CES PARVA - PETRISAT

AB

360

10 940-1

CES PETRISAT - PANADE

AB

361

11 941-1

CES PIANU DE JOS

AB

23

12 1010-1

CES SANMICLAUS - CRAIESTI AB

1.163

13 1011-1

2.915

15 1028-1

CES SANMICLAUS - PANADE AB


CES SANTIMBRU AB
BARABANT
CES SEBES - CUNTA
AB

16 1029-1

CES SEBES - SASCIORI

1.000

Nr. Cod
Denumire amenajare
crt. amenajare

14 1018-1

AB

180
392

29

17 1066-1

CES SPINOASA - GREABAN

AB

552

18 1125-1

CES VALEA LUNGA

AB

556

19 178-1

B.H. ARGES

AG

8.662

20 179-1

B.H. ARGESEL

AG

4.947

21 187-1

B.H. BASCOV

AG

2.428

22 189-1

B.H. BRATIA

AG

6.800

23 190-1

B.H. CALINESTI

AG

475

24 214-1

B.H. CARCINOV

AG

5.615

25 239-1

B.H. DAMBOVITA

AG

5.511

26 245-1

B.H. DOAMNEI

AG

6.947

27 256-1

B.H. IZVORANI

AG

147

28 305-1

B.H. STEFANESTI

AG

341

29 308-1

B.H. TARGULUI

AG

11.195

30 325-1

B.H. TOPOLOG

AG

4.716

31 358-1

B.H. VALENI

AG

781

32 360-1

B.H. VALSAN

AG

7.423

33 395-1

B.H. VRANESTI

AG

789

34 1334-1

B.H. VEDITA CES

AG

2.138

35 57-1

ALMAS

AR

121

36 470-1

VALEA BODESTI

AR

900

37 715-1

CRISUL ALB

AR

4.420

38 903-1

MURES

AR

1.987

39 907-1

VALEA MUSTESTI

AR

732

40 1176-1

CHISINDIA

AR

703

41 1177-1

CHIZDIA

AR

324

42 24-1

ADANC SI PANA

BC

341

43 151-1

APA NEAGRA

BC

2.479

44 454-1

BERHECI

BC

28.106

45 459-1

BIJGHIR

BC

470

46 463-1

BISTRITA

BC

3.307

47 503-1

CASIN

BC

52

48 787-1

DROBOTFOR

BC

6.913

49 794-1

DRAGOVA

BC

2.683

50 897-1

MORA

BC

607

51 929-1

PERESCHIV

BC

7.332

52 959-1

POLOCIN

BC

198

53 972-1

RACATAUI

BC

5.783

54 973-1

RACATAU II

BC

6.665

55 995-1

ROGOAZA

BC

668

56 1044-1

SIRET PARAVA

BC

3.491

30

57 1055-1

SOCI

BC

3.105

58 1080-1

TAZLAU

BC

221

59 1095-1

TREBIS

BC

2.630

60 1113-1

VALEA CHISTELNITEI

BC

103

61 1130-1

VALEA MARE - FARAOANI

BC

967

62 1131-1

VALEA MORII

BC

4.202

63 1164-1

ZELETIN

BC

15.226

64 1170-1

BAHNA BALCESCU

BC

3.075

65 339-1

B.H. VALEA DANTA

BH

2.890

66 712-1
67 713-1

CRIS REPEDE MAL DR. AVAL


BH
TILEAGD
CRIS REPEDE MAL STG.
BH
AMONTE TILEAGD

2.020
1.950

68 727-1

DEALURILE BIHARIEI

BH

149

69 728-1

BH

225

BH

1.506

BH

2.439

BN

1.560

BN

973

74 695-1

DEALURILE SANTIMBREU
PERIMETRU ETALON
POCOLA
VALEA TASAD
AMENAJ. PLANTATII POMI
JUDET
AMENAJ. PLANTATII VII
JUDET
B.H. COMLODUL SUPERIOR

BN

10.197

75 1165-1

B.H. ZONA CICEU

BN

3.000

76 422-1

BALABANI - DIMACHENI

BT

625

77 491-1

BURLA

BT

11.500

78 686-1

COASTA - BURLESTI

BT

232

79 700-1

COZANCEA

BT

3.535

80 717-1

CUCORANI - BOTOSANI

BT

5.147

81 791-1

DOROHOI - DAVIDOAIA

BT

4.905

82 854-1

IBANEASA

BT

5.317

83 865-1

JIJIA DOROHOI - UNGURENI

BT

4.679

84 866-1

JIJIA SUPERIOARA

BT

13.269

85 900-1

MORISCA

BT

11.302

86 954-1

PODRIGA

BT

9.559

87 960-1

POMI AVRAMENI

BT

292

88 961-1

POMI FRUMUSICA

BT

670

89 962-1

POMI RACHITI

BT

324

90 963-1

POMI VORONA

BT

253

91 1048-1

SITNA

BT

5.087

92 1068-1

STAUCENI - SILISTEA

BT

408

93 1083-1

TERASE ALBESTI

BT

731

94 1141-1

VALEA VIILOR

BT

163

70 937-1
71 1138-1
72 85-1
73 91-1

31

95 1151-1

VII BALUSENI

BT

306

96 836-1

HARTIBACIU SUPERIOR

BV

3.622

97 930-1

PERIMETRU ETALON APATA BV

1.451

98 946-1

PLANTATII POMI SOARS

BV

235

99 964-1

POMI ZARNESTI

BV

50

100 1013-1

SAMPETRU APATA MAL DR. BV

441

101 1014-1

SAMPETRU APATA MAL STG. BV

2.328

102 1027-1

SCROAFA BUNESTI

BV

3.500

103 1065-1

SONA - HALMEAG TICUS

BV

1.426

104 1077-1

TARLUNG

BV

4.310

105 1155-1

VARGHIS AUGUSTIN

BV

1.056

106 423-1

BALANEASA

BZ

10.103

107 465-1

BLAJANCA

BZ

1.292

108 481-1

BREAZAJUD.BUZAU

BZ

790

109 725-1

DARA

BZ

108

110 905-1

MURGESTI

BZ

287

111 913-1

NISCOV - SARATA

BZ

2.757

112 943-1

PARSCOV

BZ

2.167

113 1020-1

SARATEL

BZ

8.429

114 1049-1

SLANIC - VERSANT DREPT

BZ

2.410

115 1050-1

SLANIC - VERSANT STANG

BZ

3.157

116 1093-1

TOHANEANCA

BZ

1.037

117 1116-1

VALEA CU DRUM

BZ

181

118 1174-1

CHIOJDU

BZ

1.855

119 1178-1

CALNAU

BZ

8.926

120 1180-1

CAMPULUNGEANCA

BZ

1.180

121 1186-1

CISLAU

BZ

386

CJ

108

CJ

96

CJ

273

CJ

172

CJ

253

CJ

100

CJ

128

CJ

2.515

122 158-1
123 159-1
124 160-1
125 161-1
126 162-1
127 163-1
128 164-1
129 509-1

AMENAJ. PLANT. POMICOLE


CASEI
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
INFRATIREA CLUJ
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
MICA
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
ORAS HUEDIN
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
PLAIESTI
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
RECEA CRISTUR
AMENAJ. PLANT. POMICOLE
RUGASESTI
CES AGHIRES NADAS
IZVOARE

32

130 510-1

CES AGARBICIU

CJ

889

131 525-1

CES AMENAJ. PLANT.


VITICOLE MIHAI VITEAZU

CJ

102

132 526-1

CES ASCHILEU

CJ

244

133 548-1

CES BECAS

CJ

1.750

134 549-1

CES BEDECIU

CJ

1.265

135 553-1

CES BOBALNA - DEJ

CJ

493

136 564-1

CES CAPUSUL MARE

CJ

3.254

137 566-1

CES CHINTENI

CJ

3.703

138 567-1

CES CLUJ NORD

CJ

435

139 568-1

CES CODOR - JICHIS

CJ

1.814

140 578-1

CES DEALUL FELEACULUI

CJ

513

141 582-1

CES FEIURD INFERIOR

CJ

2.120

142 583-1

CES FEIURD SUPERIOR

CJ

4.112

143 584-1

CES FANEATA VACILOR

CJ

2.370

144 585-1

CES FLORESTI - GARBAU

CJ

1.987

145 587-1

CES GADALIN SUPERIOR

CJ

6.215

146 607-1

CES JICHIS - BUNESTI

CJ

3.347

147 608-1

CES JUCU - RASCRUCI

CJ

1.370

148 609-1

CES LEGHIA - NADAS

CJ

1.830

149 610-1

CES MACAU - INUC

CJ

2.832

150 611-1

CES MARALOIU SUPERIOR

CJ

4.450

151 612-1

CES MURATORI

CJ

1.572

152 614-1

CES MICESTI

CJ

1.184

153 616-1

CES NADAS - MERA

CJ

1.000

154 617-1

CES NIMA - BUNESTI

CJ

735

155 619-1

CES PANICENI

CJ

1.118

156 621-1

CES PERIMETRU ETALON


TURDA

CJ

2.000

157 623-1

CES PETRIND - RUGINOASA

CJ

652

158 631-1

CES POPESTI

CJ

2.600

159 637-1

CES STAT. DIDACTICA


EXPERIM. CLUJ

CJ

210

160 644-1

CES SOIMENI - BUDEI

CJ

2.782

161 645-1

CES SOMES MAL DREPT

CJ

3.502

162 646-1

CES SOMES MAL STANG

CJ

2.100

163 649-1

CES SUCEAG

CJ

2.231

164 652-1

CES TOCBESTI

CJ

2.910

165 654-1

CES TUREA- BAGARA

CJ

2.861

166 661-1

CES VALEA BORSEI CRISTOREL

CJ

4.452

33

167 662-1

CES VALEA BORSEI FUNDATURA

CJ

1.876

168 664-1

CES VALEA CAIANULUI

CJ

3.110

169 665-1

CES VALEA CALDA

CJ

2.838

170 667-1

CES VALEA COJOCNEI

CJ

2.561

CJ

2.510

CJ

1.939

CJ

2.999

CJ

3.070

171 669-1
172 670-1
173 671-1
174 672-1

CES VALEA MARE SARD NADASEL


CES VALEA MIHAIESTI SUMURDUC
CES VALEA RACILOR INF. +
MIJLOCIU
CES VALEA RACILOR
SUPERIOR

175 674-1

CES VALEA TIFREI - TOPA

CJ

3.648

176 676-1

CES VALEA ZAPODIEI

CJ

3.181

177 679-1

CES VIISOARA - TRITENI

CJ

200

178 680-1

CES VISTEA - GARBAU

CJ

2.083

179 693-1

COMPLETARI CES VALEA


MARE

CJ

165

180 1097-1

TRITENI COLONIE

CJ

239

181 639-1

CES sAncraiul ALMASULUI

CJ + SJ 3.684

182 462-1

BISTRA POIANA MARULUI

CS

860

183 868-1

MOLDOVA- BELOBRESCA

CS

4.007

184 899-1

MORAVITA SUPERIOARA

CS

1.578

185 1149-1

VERMES

CS

826

186 1150-1

VICINIC

CS

3.200

187 918-1

OJDULA

CV

536

188 150-1

ANINOASA DOICESTI

DB

109

189 708-1

CRICOVUL DULCE

DB

91

190 875-1

LUDESTI

DB

760

191 906-1

MUSCEL

DB

1.574

192 942-1

PICIOR DE MUNTE

DB

512

193 966-1

POTOPU PERIM. II

DB

714

194 967-1

POTOPU PERIM. III

DB

1.617

195 968-1

POTOPU PERIM. IV

DB

1.878

196 970-1

PUCIOASA

DB

1.553

197 983-1

rAul ALB

DB

861

198 1123-1

VALEA LARGA

DB

1.600

199 1124-1

VALEA LARGA - AVAL


PUCHENI

DB

25

200 1129-1

VALEA MARE - DAMBOVITA DB

131

201 1134-1

VALEA PREOTESEI

397

DB

34

202 1140-1

VALEA TUNULUI

DB

210

203 141-1

AMARADIA

DJ

6.733

204 168-1

ARGETOAIA

DJ

7.664

205 494-1

CACIULATU

DJ

83

206 685-1

CIUTURA

DJ

230

207 816-1

GEMARTALUI

DJ

10.387

208 821-1

GIOROC

DJ

152

209 846-1

HOREZU JUD. DOLJ

DJ

3.960

210 867-1

JIUL MIJLOCIU

DJ

5.552

211 933-1

PERIMETRU ETALON DOLJ

DJ

388

212 953-1

PLOSCA

DJ

3.211

213 1167-1

ZONA OLTCIT

DJ

292

214 519-1

CES AMARADIA MIJLOCIE

GJ

5.302

215 520-1

CES AMARADIA SEACA MUSETESTI

GJ

2.028

216 521-1

CES AMARADIA SUPERIOARAGJ

6.393

217 522-1

CES AMARAZUIA

GJ

2.450

218 527-1

CES B.H. BLAHNITA

GJ

5.618

219 530-1
220 534-1

CES B.H. AMARADIA SEACA GJ


BALANESTI
CES BISTRITA - JALES GJ
SUSITA

2.223
5.293

221 536-1

CES B.H. GILORT - CIOCADIA GJ

2.093

222 556-1

CES BRANESTI - PLOPSORU

GJ

1.308

223 557-1

CES BORASCU - TURCENI

GJ

3.164

224 560-1

CES BRANESTI

GJ

350

225 577-1

CES DEALUL BANCII - SCPP

GJ

65

226 590-1

CES GALBENU - CALNIC

GJ

4.157

227 596-1

CES IASI - BUDIENI

GJ

2.924

228 622-1

CES PESTISANI

GJ

200

229 627-1

CES PLOSCA

GJ

1.003

230 630-1

CES POMI DRAGUTESTI

GJ

238

231 641-1

CES SLAVUTA

GJ

1.262

232 643-1

CES SOHODOL - ARCANI

GJ

110

233 651-1

CES TG. JIU - POLOAGA

GJ

300

234 663-1

CES VALEA BOULUI

GJ

1.402

235 677-1

CES VALUTA

GJ

1.137

236 681-1

CES VLADIMIRI

GJ

1.810

HD

273

HD

365

237 74-1
238 79-1

AM. VERS. PLANT. POMI BH


STREI ZONA BAIESTII
AM. VERS. PLANT. POMI BH
MURES ZONA DEVA

35

239 81-1
240 82-1
241 83-1
242 475-1
243 694-1
244 699-1
245 814-1
246 815-1
247 820-1
248 833-1
249 838-1
250 849-1
251 857-1
252 886-1
253 934-1
254 978-1
255 982-1
256 992-1
257 997-1
258 998-1
259 1017-1
260 1023-1

AM. VERS. PLANT. POMI BH


HD
STREI NADASTIE RUSI
AM. VERS. IN VEDEREA
HD
PLANT. POMI TOTESTI
AM. VERS. PENTRU PLANT.
HD
POMI BH MURES. V. TIESULUI
CES B.H. STREI SBH LUNCANI
HD
BOSOROD - GRID
COMPL. PERIM. ETALON CES Z. MARTINESTI - DACU HD
MARE
CES BH STREI ZONA
HD
COVRAGIU BUCIUM
CES B.H. MURES ZONA
HD
GEOAGIU BAMPOTOC
CES B.H. MURES ZONA
GEOAGIU HOMOROD
HD
CIGMAU
CES B.H. STREI VERS. DR.
HD
ZONA GANTAGA - COVRAGIU
CES B.H. MURES, ZONA
HD
HARAU - BARSAU - SOIMUS
CES B.H. MURES GALBENA
ZONA HATEG - UNIREA HD
DENSUS
CES B.H. CERNA ZONA
HD
HUNEDOARA HASDAT
CES SI AMENAJ. POMI ZONA
HD
ILIA SARBI
CES REG. SCURG. VERS.
PERIM. MARTINESTI
HD
TURDASI
CES PERIM. ETAL. ZONA
MARTINESTI JELEDINTI BH HD
MURES
CES BH MURES ZONA
HD
RADULESTI DOBRA
AM-VERS. PL. POMI BH
MURES ZONA RAPOLT
HD
GEOAGIU
CES B.H. CRISUL ALB ZONA
HD
RIBITA - BAIA DE CRIS
CES B.H. MURES, SBH ROMOS
HD
ZONA ROMOSEL
CES B.H. MURES, V. ST. SBH
HD
ROMOS. Z. ROMOS - VAIDEI
CES B.H. STREI, V.
SANGEORGIULUI
HD
SANTAMARIA DE PIATRA
CES B.H. STREI SBH
GALBENA SARMISEGETUZA HD
ZEICANI

391
446
85
1.060
1.700
250
4.000
1.954
500
1.500
2.815
1.140
672
3.300
2.120
3.071
425
911
863
1.530
2.464
300

36

261 1143-1

CES VALEA VOINII

262 1147-1

CES B.H. CRISUL ALB, ZONA


HD
BARTIN - VATA - OCISOR

787

263 116-1

AMENAJ. SINESTI

IL

346

264 892-1

MILETIN JUDETUL IASI

IS

2.515

265 911-1

NICOLINA

IS

18.408

266 969-1

PRUT

IS

16.799

267 1042-1

SIRET JUDETUL IASI

IS

4.187

268 1056-1

SACOVAT

IS

9.652

269 1S2-1

B.H. BAHLUI

IS, NT 40.904

270 169-1

ARIESU DE PADURE

MM

420

271 2S1-1

B.H. SALAJUL INFERIOR

MM

15.025

272 492-1

BUTEASA VIMA COROIENI

MM

5.123

273 S04-1

FERMA SEINI

MM

113

274 1002-1

STAT. CERCET. PLANT. POMI


MM
BAIA MARE

196

275 1109-1

VADU IZEI

MM

130

276 1145-1

vAlenii somcutei

MM

155

277 1119-1

cAmpulung LA TISA

MM

425

278 413-1

BABTA

MM,
SM

3.000

MS

1.342

MS

126

MS

15

MS

165

MS

12.325

MS

20.0S1

MS

3.320

MS

2.see

MS

2.629

MS

3.600

MS

5.424

279 101-1
280 111-1
281 122-1

282 126-1
283 569-1
284 510-1
285 591-1
286 59S-1
287 599-1
288 601-1
289 602-1

AMENAJ. PLANTATII
VITICOLE IAS SEUCA
AMENAJ. TERASE PLANT. VII
SI POMI ZAGAR - BRETEA
AMENAJ. TERASE PLANT. VII
SI POMI IAS SIGHISOARA Z.
TIGMANDRU
AMENAJ. TERASE PLANT. VII
SI POMI IAS SIGHISOARA DANES
CES COMLOD VERS. ST. + DR.
ZONA CRAIESTI - MAdARAS
CES COMLOD VERS. ST. + DR.
ZONA MAdARAS - LECHINTA
CES IN B.H. MURES S.B.H.
SARATA - CUCERDEA
CES IN B.H. MURES S.B.H.
CERGHID - IZVOARELE LASCUD
CES IN B.H. NIRAJ AMONTE
ACUM. VALEA
CES IN B.H. TARNAVA MICA
ZONA NADES - CIORTOS
CES IN B.H. TARNAVA MICA
ZONA MICA - TARNAVENI

HD

2.159

37

290 603-1
291 604-1
292 605-1
293 620-1
294 416-1
295 552-1

CES IN B.H. TARNAVA MICA


ZONA AC. BAlAUSERI
CES IN B.H. TARNAVA MICA
ZONA BAlAUSERI - SUPLAC
CES IN B.H. TARNAVA MICA
ZONA SUPLAC - MICA
CES PArAUL DE CAMPIE
ZONA SESU - BOLOGA
BAHNA - ROMANI - HOISASTI
- CANDESTI
CES BISTRITA - SCHITU
CEAHLAU

MS

6.150

MS

5.6SS

MS

6.010

MS

1.3S0

NT

1.143

NT

500

296 555-1

CES BOGHICEA - BARA

NT

4.1S1

297 55S-1

CES BORLESTI - CANDESTI

NT

2.033

298 516-1

CES CUIEJDIU

NT

9S0

299 5S6-1

CES fundAtura

NT

1.510

300 5SS-1

CES GADINTI - AVERESTI

NT

111

NT

2.362

NT

2.315

301 5S9-1
302 eoe-1

CES GADINTI - POIENARI


(ETALON)
CES ION CREANGA BALUSESTI

303 629-1

CES POIENARI - PANCESTI

NT

114

304 632-1

CES POTOCINA

NT

90

305 635-1

CES RASCA

NT

1.965

306 636-1

CES RECEA - ICUSESTI

NT

2.501

307 1111-1

BALTATESTI - TIBUCANI BAlANESTI

NT

S16

308 ise-1

DOBA - PLESOIU

OT

2.143

309 S13-1

gemArtAlui

OT

4.95S

310 S41-1

HOREZU JUDETUL OLT

OT

3.05S

311 951-1

PLAPCEA MICA

OT

3.S54

312 1051-1

SLATINA - DUNARE

OT

sis

313 1011-1

STREHRET

OT

2.900

314 10S5-1

TESLUI

OT

1.511

315 1096-1

TREPTEANCA - CIUNGREA

OT

4S5

316 456-1

BERTEA - SLANIC

PH

1.00S

311 412-1

BOLDESTI - LIPANESTI

PH

525

318 482-1

BREAZA JUD. PRAHOVA

PH

528

319 490-1

BUDUREASA

PH

3.633

320 504-1

CEPTURA ROTARI

PH

1.017

321 806-1

FILIPESTII DE PADURE

PH

202

322 825-1

GLAVANA BORDENI

PH

88

323 861-1

IORDACHEANU

PH

5.033

324 883-1

MANECIU - DUMBRAVESTI

PH

5.483

38

325 912-1

NICOVANI

PH

1.007

326 916-1

NUCET - CARBUNESTI

PH

3.014

327 1034-1

SECIU PLEASA - CHITORANI PH

1.191

328 1070-1

STAMNIC - ZELETIN

PH

4.144

329 1091-1

TINTEA - BAICOI

PH

152

330 1106-1

URLATI - NUCET

PH

34

331 1107-1

URLOI - SEMAN

PH

1.041

332 1119-1

VALEA DOFTANEI

PH

2.722

333 1175-1

CHIOJOCEANCA
AMENAJ. TER. AFECT. DE
ALUNEC. IN ZONA TELEGA
MELICESTI
AMENAJ. TER. AFECT. DE
ALUNEC. IN ZONA BREAZA
MALAELE
NEGRAS VALEA DOFTANEI

PH

6.141

PH

PH

37

PH

30

334 1370-1

335 1371-1
336 1372-1
337 1373-1

CORNU - LACSOARE PRAHOVA

PH

30

338 180-1

CES B.H. AXENTE-SEVER

SB

448

339 183-1
340 192-1

CES B.H. BALTA SUBBAZIN.


SB
BAZNA
CES B.H. CAPALNA - POIANA
SB
- DUMBRAVENI

341 226-1

CES B.H. CISNADIE

342 227-1

CES B.H. CISNADIE - TOCILE SB

343 237-1
344 250-1
345 238-1
346 240-1
347 252-1
348 255-1
349 269-1
350 285-1
351 290-1
352 297-1

CES B.H. CRISTIAN - SURA


MARE - POPLACA
CES B.H. CRISTIAN - VALEA
MARULUI
CES B.H. CURCIU - DARLOS
CES B.H. DEALU DAII (S.C.Z.
CRISTIAN)
CES B.H. HARTIBACIU
INFERIOR PERIM. I - V
CES B.H. HARTIBACIU
SUPERIOR PERIM. I - III
CES B.H. OLT SUBBAZIN.
NOUL
CES B.H. RICHIS
CES B.H. SECASUL MARE
PERIM. I - IV
CES B.H. SECASUL MIC
SUBBAZ. PAUCA

SB

359
185
90
254

SB

496

SB

106

SB

2.215

SB

1.154

SB

6.560

SB

13.814

SB

455

SB

87

SB

3.341

SB

4.252

353 299-1

CES B.H. SOROSTIN

SB

40

354 306-1

CES B.H. TAPU

SB

115

355 387-1

CES B.H. VISA SUBBAZ.


ALAMOR

SB

3.283

39

356 388-1
357 391-1

CES B.H. VISA SUBBAZ.


SLIMNIC - RUSI
CES B.H. VISA SUP.
SUBBAZIN RAURA

SB

4.445

SB

4.500

358 403-1

CES B.H. ZAVOI

SB

493

359 512-1

CES AGRIJUL MIJLOCIU

SJ

7.434

360 513-1

CES AGRIJUL SUPERIOR

SJ

6.928

361 516-1

CES ALMAS MESTEREAGA

SJ

280

362 517-1

CES ALMAT PETRINDU


RUGINOASA

SJ

2.040

363 518-1

CES ALMASUL SUPERIOR

SJ

7.690

364 523-1

CES APARARE ORAS ZALAU SJ

2.130

365 546-1

CES BARCAUL SUPERIOR

5.463

366 547-1

CES BARCAU VALCAU FIZES SJ

120

367 550-1

CES BERCEA SANTAMARIE

SJ

350

368 575-1

CES CRASNA VARSOLT


SIMLEU

SJ

4.127

369 579-1

CES DOBRIN CRISENI

SJ

40

370 591-1

CES GARBOU CERNUC

SJ

2.526

371 626-1

CES PLANT. VIE IAS ZALAU

SJ

105

372 638-1

CES SALAJUL SUPERIOR

SJ

12.684

SJ

817

SJ

5.610

SJ

3.290

373 640-1
374 657-1
375 658-1

CES STAT. CERCET. PLANT.


POMI ZALAU
CES V. SOMES CORMENIS
TIHAU
CES V. SOMES DOBROCINA
NEGRENI

SJ

376 660-1

CES VALEA AURIE

SJ

376

377 666-1

CES VALEA CIUMARNA

SJ

45

378 936-1

PERIMETRU ETALON
MESESENI

SJ

2.100

379 485-1

BROSTENI - DRAGUSENI

SV

1.800

380 496-1

CALAFINDESTI - BALCAUTI
SIRET

SV

316

381 788-1

DOLHASCA

SV

3.681

382 790-1

DORNESTI - FRATAUTII NOI


SIRET

SV

612

383 840-1

HATIA

SV

2.088

384 858-1

ILISASCA

SV

6.454

385 871-1

LISAURA - LITENI

SV

3.511

386 874-1

LUCINA

SV

1.336

387 888-1

MEDIASCA

SV

2.104

388 948-1

PLANTATII FANTANELE

SV

100

389 949-1

PLANTATII POMI DOLHESTI

SV

55

40

390 950-1

PLANTATII POMI MERESTI


CANDAC

SV

100

391 952-1

PLATONITA

SV

251

392 975-1

RADASENI I

SV

467

393 976-1

RADASENI II

SV

30

394 1036-1

SERBAUTI - CALAFINDESTI

SV

782

395 1057-1

SOLONET

SV

8.988

396 1063-1

SOMUZU MARE

SV

25.450

397 1064-1

SOMUZU MIC

SV

9.430

398 1162-1

VULTURESTI

SV

792

399 1169-1

ZVORISTEA - ZAMOSTEA

SV

4.325

400 457-1

BESTEPE

TL

203

401 726-1

DEALUL SOMOVA

TL

243

402 921-1

OSTROV - PECINEAGA

TL

1.723

403 938-1

PERIMETRU ETALON TULCEATL

2.129

404 1052-1

SLAVA

TL

7.066

405 1082-1

TELITA

TL

3.295

406 1108-1

VACARENI - LUNCAVITA

TL

1.358

407 799-1

FADIMAC - CLADOVA

TM

4.771

408 935-1

PERIMETRU ETALON LUGOJ TM

720

409 60-1

AMENAJ. ANTIEROZIONALA
VL
ASCH DRAGASANI

20

410 70-1

AMENAJ. CAP CALIMANESTI VL

30

411 71-1

AMENAJ. CAP SCUNDU

VL

190

412 72-1

AMENAJ. PASUNE TISA

VL

150

413 73-1
414 76-1
415 77-1
416 78-1
417 80-1
418 84-1
419 133-1
420 135-1
421 136-1
422 137-1

AMENAJ. PLANT. POMI B.H.


VL
TARAIA - MATEESTI
AMENAJ. PLANT. POMI CAP
VL
BERBESTI
AMENAJ. PLANT. POMI CAP
VL
LIVEZI
AMENAJ. PLANT. POMI CAP
VL
SINESTI
AMENAJ. PLANT. POMI
VL
MOSOROASA
AMENAJ. PLANT. VII CERNA VL
FARTATESTI
AMENAJ. VII IAS DRAGASANI
VL
- MITROFANI
AMENAJ. VII IAS DRAGASANI
VL
DEALU OLT
AMENAJ. VII IAS DRAGASANI
VL
PRUNDENI
AMENAJ. VII SCPVV
VL
DRAGASANI JIBLEA

235
456
470
266
385
700
820
223
437
87

41

426 188-1

AMENAJ. VII STATIUNEA


VITICOLA DRAGASANI
ASOCIATIA POMICOLA
BALCESTI
ASOCIATIA POMICOLA
CRETENI
B.H. BOISOARA

427 228-1

B.H. COISCA

VL

150

428 251-1

B.H. GOVORA

VL

4.158

429 257-1

B.H. OLANESTI

VL

3.998

430 270-1

B.H. OLTET - MAL STG.


LALOSU - BABENI

VL

1.518

B.H. STANEASCA
ASOCIATIA POMICOLA
BABENI
B.H. OLANU DRAGOIESTI
CES B.H. ACUMULARE
DAESTI
CES B.H. ACUM. RAMNICU
VALCEA
CES B.H. ANINOASA BEROIOIU

VL

340

VL

345

VL

100

VL

1.113

VL

1.730

VL

1.353

437 533-1

CES B.H. BISTRITA

VL

7.072

438 535-1

CES B.H. CERNA

VL

3.720

439 537-1

CES B.H. LUNCAVAT

VL

7.076

440 538-1

CES B.H. OLTET

VL

515

441 539-1

CES B.H. OLTET SUBBAZINUL


VL
HOREZU

2.334

442 540-1

CES B.H. OLTETUL MIJLOCIU VL

11.419

443 541-1

CES B.H. PARAUL SARAT

VL

500

444 542-1

CES B.H. PESCEANA


CES B.H. SIRINEASA ORLESTI
CES B.H. TOPOLOGUL
INFERIOR
CES B.H. TREPTEANCA CUNGREA M.

VL

850

VL

1.254

VL

3.493

VL

913

CES BUCSANI CIOROIU

VL

4.075

423 138-1
424 171-1
425 172-1

431 301-1
432 382-1
433 386-1
434 528-1
435 529-1
436 531-1

445 543-1
446 544-1
447 545-1
448 561-1
449 691-1
450 692-1
451 895-1

VL

104

VL

355

VL

360

VL

180

COMPLETARI CES BABENI VL


MIHAESTI
COMPLETARI CES BALCESTI VL
IRIMESTI
MODERNIZARI VII LA
VL
STATIUNEA DRAGASANI

729
303
40

452 931-1

PERIMETRUL ETALON CHEIA VL

10

453 945-1

PLANTATIE POMI RAMNICU


VL
VALCEA

162

42

454 947-1

PLANT. VII IAS DRAGASANI VL


GUSOIENI

224

455 1172-1

B.H. VERDEA - MITROFANI

VL

140

456 551-1

CES BERHECI III

VN

3.876

457 562-1

CES BURCA - VIDRA

VN

100

458 565-1

CES CARLIGELE

VN

483

459 571-1

VN

577

VN

1.078

461 594-1

CES COPACESTI
CES DUMITRESTI CHIOJDENI
CES HOMOCEA

VN

1.618

462 613-1

CES MERA - REGHIU

VN

100

463 618-1

CES ODOBESTI - COTESTI

VN

7.557

464 628-1

CES PLOSCUTENI

VN

2.187

465 633-1

CES rAmna MIJLOCIE

VN

924

466 634-1

ces rAmnicu-sArat

VN

1.278

467 642-1

CES SLIMNICU - COTATCU

VN

1.953

468 647-1

CES STRAOANE

VN

100

469 648-1

CES STURZA

VN

5.735

470 650-1

CES TANASOAIA

VN

402

471 656-1

CES URECHESTI

VN

1.022

472 673-1

CES VALEA SARII

VN

600

473 682-1

CES ZABRAUTI - PUTNA

VN

9.200

474 683-1

CES ZABRAUTI - TROTUS

VN

10.201

475 684-1

CES ZELETIN IX

VN

2.797

476 335-1

B.H. TUTOVA SUPERIOARA

VS, BC,
21.089
NT

477 532-1

CES B.H. BARLAD

VS, IS 69.280

478 678-1

CES VASLUIET

VS, IS 44.611

479 702-1

CRASNA

VS, IS 26.138

480 488-1

BUDA

VS

3.384

481 515-1

CES ALBITA - FALCIU

VS

7.839

482 848-1

HORINCEA

VS

4.783

483 855-1

IDRICI

VS

1.464

484 974-1

RACOVA

VS

22.848

460 581-1

TOTAL

1.419.087

8. Suprafete aparate prin indiguire si prin baraje de atenuare a viiturilor


Nr. Cod
crt. amenajare

Denumire amenajare

Suprafata
Judetul aparata
[ha]

43

922-1

DESECARE CU POMPARE PACLISA AB

247

924-1

DESECARE CU POMPARE PARTOS

AB

403

17-1

MURES MAL DREPT

AR

2.939

20-1

TEUZ

AR

53.870

22-1

CHIJER POGANIR

AR

17.008

23-1

CIGER

AR

9.902

26-1

HANIOS VARSAND

AR

23.167

27-1

PIL VARSAND

AR

3.402

689-1

COLECTOR ORADEA

AR

417

10 832-1

GUT

AR

3.809

11 859-1

INEU BOCSIG

AR

550

12 506-1

CERMEI TAUT

AR, BH 5.341

13 919-1

ONISCANI SECUIENI

BC, NT 2.714

14 61-1

CANAL COLECTOR ML. STG. INAND BH

18.345

15 68-1

BH

44.618

BH

2.612

BH

4.643

BH

1.840

BH

5.377

20 1122-1

CANAL COLECTOR ML. DR. CEFA


BARCAU MAL DREPT, AVAL
SALARD
BARCAU MAL DREPT, AVAL
SALARD
CRIS REPEDE ML. DR. AMONTE
ORADEA
CRIS REPEDE ML. DR. AVAL
ORADEA
VALEA IERULUI

21 104-1

INSULA MARE A BRAILEI

BR

69.241

22 108-1

BR

1.791

BR

17.129

24 111-1

IANCA SURDILA GRECI


INCINTA CALMATUI GROPENI
CHISCANI
LATINU VACENI

BR

185

25 112-1

LUNCA RAULUI BUZAU

BR

55

26 113-1

INCINTA BRAILA DUNARE SIRET

BR

4.854

27 107-1

NAMOLOASA MAXINENI

BR, VN 19.038

28 442-1

BARSA VULCANITA

BV

12.183

29 701-1

COZD LOVNIC

BV

1.194

30 834-1

HARSENI LUTA

BV

100

31 844-1

HOMORODUL MARE

BV

1.903

32 1012-1

SANPETRU APATA

BV

400

33 1157-1

VISTEA

BV

90

34 1182-1

CINCU CINCSOR

BV

70

35 100-1

HARMAN PREJMER

BV, CV 800

36 125-1

BOIANU STICLEANU

CL

22.924

37 127-1

BORCEA DE SUS

CL

28.058

38 129-1

OLTENITA SURLARI DOROBANTU

CL

12.725

16 439-1
17 441-1
18 709-1
19 711-1

23 109-1

BH, SM 44.454

44

39 130-1

CALARASI RAUL

CL

10.748

40 132-1

VALEA ARGESULUI

CL

191

41 134-1

UNIREA JEGALIA GALDAU

CL

1.008

42 139-1

VALEA DAMBOVITEI

CL, BU 3.622

43 142-1

GALATUI CALARASI

CL, IL 37

44 468-1

BOCSA SOSDEA

CS

1.067

45 155-1

TOPALU

CT

102

46 1253-1

INCINTA HARSOVA CIOBANU

CT

4.721

47 1254-1

INCINTA CIOBANU GARLICIU

CT

4.984

48 1255-1

INCINTA SEIMENII MICI

CT

480

49 102-1

SANPETRU RACOS

CV

3.598

50 152-1

APATA MAL DREPT

CV

2.502

51 420-1

GHELINTA BRATES

CV

8.582

52 473-1

BOROSNEUL MARE

CV

9.700

53 877-1

LUNGA GHELINTA

CV

3.790

54 957-1

POIAN ESTELNIC

CV

1.904

55 984-1

RAUL NEGRU

CV

3.828

56 1192-1

CHICHIS ILIENI

CV

540

57 157-1

APELE VII ZANOAGA

DJ

9.841

58 173-1

ATENUARE FANTANELE

DJ

1.603

59 206-1

BISTRET NEDEIA JIU

DJ

21.530

60 207-1

GHIDICI RAST BISTRET

DJ

11.126

61 212-1

JIU BECHET

DJ

7.367

62 219-1

ROJIJTE LISTEAVA

DJ

8.650

63 445-1

BECHET DABULENI

DJ

7.861

64 1035-1

SECUI BRATOVOIESTI

DJ

1.534

65 1187-1

CIUPERCENI DESA

DJ

1.055

66 249-1

DESECARE SOMANESTI

GJ

610

67 734-1

DESECARE BUDUHALA

GJ

754

68 223-1

CAMPIA COVURLUI

GL

39.161

69 224-1

TERASA NICORESTI

GL

7.960

70 480-1

BRATESUL DE SUS

GL

12.097

71 230-1

MALU ROSU GOSTINU

GR

9.113

72 234-1

VEDEA SLOBOZIA

GR

4.622

73 229-1

GOSTINU GREACA ARGES

GR, CL 28.520

74 232-1

VEDEA PIETROSANI

GR, TR 4.858

75 750-1

DESECARE OLT SUPERIOR

HR

3.274

76 264-1

STELNICA BORDUSANI

IL

1.615

77 267-1

BORCEA DE JOS

IL

31.296

78 824-1

GIURGENI VLADENI

IL

14.878

45

79 272-1

SCULENI TUTORA GORBAN

IS

25.419

80 277-1

HALAUCESTI

IS

1.210

81 927-1

PASCANI

IS

1.470

82 273-1

TABARA TRIFESTI SCULENI

IS, BT

8.130

83 281-1

CRIVINA VANJUL MARE

MH

20.545

84 282-1

halAnga

MH

1.005

85 280-1

bozAnta mocira remetea

MM

1.857

86 286-1

ROMAN RACHITENI

NT, IS 4.509

87 298-1

DABULENI POTELU

OT

88 328-1

2.950

90 703-1

DESECARE VALEA HARTIBACIULUI SB


DES. PERIM. ETALON ALTANA
SB
NOCRICH
CRASNA MAL STANG
SM

91 843-1

HOMOROD MAL DREPT

SM

8.872

92 1058-1

SOMES CRASNA

SM

38.317

93 1060-1

SOMES MAL DREPT

SM

27.417

94 1084-1

TEREBESTI GELU

SM

2.834

95 1100-1

TUR MAL DREPT

SM

9.793

96 1101-1

TUR MAL STANG

SM

9.630

97 1102-1

TURULUNG NEGRESTI

98 58-1

ALUNIS POTAU

99 739-1

CRAI DOROLT VARSOLD

SM
3.560
SM,
8.141
MM
SM, SJ 16.154

100 977-1

TRADAUTI

SV

7.400

101 08-1

23 AUGUST ISACCEA

TL

11.901

102 355-1

MACIN 23 AUGUST

TL

12.130

103 362-1

TULCEANUFARUL

TL

2.811

104 363-1

OSTROV

TL

1.419

105 856-1

IGLITA CARCALIU

TL

812

106 878-1

MACIN CARCALIU

TL

1.717

107 928-1

PECINEAGA TURCOAIA

TL

3.433

108 1303-1

INCINTA GARLICIU DAIENI

TL, CT 1.246

109 165-1

ARANCA

TM

55.582

110 349-1

SAG TOPOLOVAT

TM

19.999

111 437-1

BANLOC

TM

10.196

112 443-1

BARZAVA MIJLOCIE

TM

13.469

113 449-1

BEGHEIUL VECHI VEST TIMISOARA TM

10.500

114 453-1

BEREGSAU AMONTE

TM

1.513

115 812-1

GALATCA

TM

8.280

116 818-1

GHIRODA RECAS

TM

8.879

117 S12-1

LIVEZILE

TM

5.462

89 932-1

14.445

902
4.803

46

118 S9S-1

MORAVITA

TM

12.100

119 904-1

MURESANI

TM

6.040

120 915-1

NORD LANCA BIRDA

TM

15.121

121 925-1

BARTOS GLOGONI

TM

2.S16

122 956-1

POGONIS

TM

11.069

123 9S5-1

RAUTI SANTMIHAIUL GERMAN

TM

5.12S

124 996-1

ROIGA

TM

6.S55

125 1016-1

SANNICOLAU SARAVALE

TM

19.99S

126 1013-1

SUD LANCA BIRDA

TM

9.9S4

121 1014-1

SURGANI

TM

1.160

12S 10S1-1

TEBA TIMISAT

TM

1.1S1

129 1104-1

UIVAR PUSTINIS

TM

5.403

130 1154-1

VINGA BILED BEREGSAU

TM

1S.S32

131 11S9-1

GHECEA JIMBOLIA

TM

54.451

132 341-1

VIISOARA

TR

16.436

133 344-1

LITA OLT

TR

6.290

134 341-1

IZLAZ MOLDOVENI

TR

1.134

135 446-1

BECIU LITA

TR

12.491

136 499-1

CALIENI NANESTI

VN

4.611

137 36S-1

ALBITA FALCIU

VS

1S.5S1

138 369-1

BH BARLAD

VS

19.210

139 311-1

VASLUIET

VS

2.191

TOTAL

1.318.119

NOTE:
Cod amenajare - 1 amenajare declarata de utilitate publica (desecare si CES).
Cod amenajare - 2 amenajare/parte de amenajare de irigatii declarata de utilitate publica (cu analitice
aferente daca exista mai multe parti de amenajare).
ANEXA Nr. 2
la regulament
Denumirile si sediile filialelor judetene ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare
Nr.
Denumirea filialei judetene
crt.

Sediul filialei judetene

0 1

1 Filiala de imbunatatiri funciare Alba

str. Al. I. Cuza nr. 4, Alba Iulia, judetul Alba, cod postal 510193

2 Filiala de imbunatatiri funciare Arad

Str. Splaiul Mures nr. 6/D, Arad, judetul Arad, cod postal 310132

3 Filiala de imbunatatiri funciare Arges

Str. Agrosemului nr. 9, Stefanesti, judetul Arges, cod postal 117715

4 Filiala de imbunatatiri funciare Bacau

str. Alexei Tolstoi nr. 69, Bacau, judetul Bacau, cod postal 600293

5 Filiala de imbunatatiri funciare Bihor


str. Mihai Eminescu nr. 18, Oradea, judetul Bihor, cod postal 410019
Filiala de imbunatatiri funciare Bistrita6
Str. Zefirului nr. 1, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 420135
Nasaud

47

8 Filiala de imbunatatiri funciare Braila

Aleea Mihail Kogalniceanu nr. 4, Botosani, judetul Botosani, cod postal


710193
Str. Vapoarelor nr. 13, Braila, judetul Braila, cod postal 810349

9 Filiala de imbunatatiri funciare Brasov

Str. Calea Feldioarei nr. 6A, Brasov, judetul Brasov, cod postal 500450

7 Filiala de imbunatatiri funciare Botosani

10 Filiala de imbunatatiri funciare Buzau


11
12
13
14
15
16
17

Str. Frasinet nr. 2, Buzau, judetul Buzau, cod postal 120052


Str. Prelungirea Bucuresti nr. 2, Calarasi, judetul Calarasi, cod postal
Filiala de imbunatatiri funciare Calarasi
910048
Filiala de imbunatatiri funciare CarasStr. Sportului nr. 4A, Resita, judetul Caras-Severin, cod postal 320110
Severin
Filiala de imbunatatiri funciare Cluj
Str. Sobarilor nr. 36A, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400270
Filiala de imbunatatiri funciare
Str. Zburatorului nr. 4, Constanta, judetul Constanta, cod postal 900419
Constanta
Filiala de imbunatatiri funciare Covasna Str. Morii nr. 5, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cod postal 520071
Filiala de imbunatatiri funciare
str. I. C. Bratianu nr. 23, Targoviste, judetul Dambovita, cod postal
Dambovita
130148
Filiala de imbunatatiri funciare Dolj
str. Nicolae Romanescu nr. 39, Craiova, judetul Dolj, cod postal 200738

18 Filiala de imbunatatiri funciare Galati

Str. Stiintei nr. 97, Galati, judetul Galati, cod postal 800189

19 Filiala de imbunatatiri funciare Giurgiu Str. Sos. Sloboziei nr. 193, Giurgiu, judetul Giurgiu, cod postal 080334
Str. Calea Severinului nr. 186, Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal
20 Filiala de imbunatatiri funciare Gorj
210330
21 Filiala de imbunatatiri funciare Harghita str. Bolyai nr. 21, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, cod postal 530111
Filiala de imbunatatiri funciare
22
Str. Depozitelor nr. 6, Deva, judetul Hunedoara, cod postal 330179
Hunedoara
23 Filiala de imbunatatiri funciare Ialomita str. Cuza Voda nr. 5, Slobozia, judetul Ialomita, cod postal 920057
24 Filiala de imbunatatiri funciare Iasi

Str. Sarariei nr. 16, Iasi, judetul Iasi, cod postal 700083

25 Filiala de imbunatatiri funciare Ilfov


Filiala de imbunatatiri funciare
26
Maramures
Filiala de imbunatatiri funciare
27
Mehedinti

Str. 1 Mai nr. 641, comuna Berceni, judetul Ilfov, cod postal 077020
Str. Margeanului nr. 2, Baia Mare, judetul Maramures, cod postal
430014
B-dul Carol I nr. 1A, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, cod
postal 220099
str. Gheorghe Doja nr. 32, Targu Mures, judetul Mures, cod postal
540342
str. Alexandru cel Bun nr. 15, Piatra-Neamt, judetul Neamt, cod postal
610004
str. Vornicul Ureche nr. 15, Caracal, judetul Olt, cod postal 235200

28 Filiala de imbunatatiri funciare Mures


29 Filiala de imbunatatiri funciare Neamt
30 Filiala de imbunatatiri funciare Olt

31 Filiala de imbunatatiri funciare Prahova Str. Cosminelor nr. 11A, Ploiesti, judetul Prahova, cod postal 100245
Filiala de imbunatatiri funciare Satu
32
Str. Principala nr. 145, Paulesti, judetul Satu Mare, cod postal 447230
Mare
33 Filiala de imbunatatiri funciare Salaj
str. Corneliu Coposu nr. 77, Zalau, judetul Salaj, cod postal 450250
34 Filiala de imbunatatiri funciare Sibiu

Str. Autogarii nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu, cod postal 550135

35 Filiala de imbunatatiri funciare Suceava Str. Universitatii nr. 9, Suceava, judetul Suceava, cod postal 720225
Filiala de imbunatatiri funciare
36
comuna Piatra, judetul Teleorman, cod postal 147245
Teleorman
str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et. III-IV, Timisoara, judetul Timis, cod
37 Filiala de imbunatatiri funciare Timis
postal 300011
38 Filiala de imbunatatiri funciare Tulcea

Str. Viticulturii nr. 10, Tulcea, judetul Tulcea, cod postal 820075

39 Filiala de imbunatatiri funciare Vaslui

str. Spiru Haret nr. 5, Vaslui, judetul Vaslui, cod postal 730139
str. Mihai Viteazu nr. 49, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod postal
240195

40 Filiala de imbunatatiri funciare Valcea

48

41 Filiala de imbunatatiri funciare Vrancea Str. Brailei nr. 121 bis, Focsani, judetul Vrancea, cod postal 620122
ANEXA Nr. 3
la regulament
NORMATIV
de autoturisme pentru Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare care functioneaza in subordinea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
- bucati Din care:
Nr.
Denumirea structurii
crt.

Total Autoturisme pentru


activitati specifice

Autospeciale

2. Filiala de imbunatatiri funciare Alba

3. Filiala de imbunatatiri funciare Arad

4. Filiala de imbunatatiri funciare Arges

5. Filiala de imbunatatiri funciare Bacau

6. Filiala de imbunatatiri funciare Bihor


8
Filiala de imbunatatiri funciare Bistrita7.
3
Nasaud
8. Filiala de imbunatatiri funciare Botosani 4

9. Filiala de imbunatatiri funciare Braila

10

10. Filiala de imbunatatiri funciare Brasov

11. Filiala de imbunatatiri funciare Buzau

12. Filiala de imbunatatiri funciare Calarasi 7


Filiala de imbunatatiri funciare Caras13.
3
Severin
14. Filiala de imbunatatiri funciare Cluj
4

15. Filiala de imbunatatiri funciare Constanta7

16. Filiala de imbunatatiri funciare Covasna 3


Filiala de imbunatatiri funciare
17.
3
Dambovita
18. Filiala de imbunatatiri funciare Dolj
8

19. Filiala de imbunatatiri funciare Galati

20. Filiala de imbunatatiri funciare Giurgiu 4

21. Filiala de imbunatatiri funciare Gorj

22. Filiala de imbunatatiri funciare Harghita 3


Filiala de imbunatatiri funciare
23.
3
Hunedoara
24. Filiala de imbunatatiri funciare Ialomita 6

25. Filiala de imbunatatiri funciare Iasi

26. Filiala de imbunatatiri funciare Ilfov

1.

Agentia Nationala de imbunatatiri


Funciare - Unitatea centrala

49

Filiala de imbunatatiri funciare


Maramures
Filiala de imbunatatiri funciare
28.
Mehedinti
29. Filiala de imbunatatiri funciare Mures
27.

30. Filiala de imbunatatiri funciare Neamt

31. Filiala de imbunatatiri funciare Olt

32. Filiala de imbunatatiri funciare Prahova 4


Filiala de imbunatatiri funciare Satu
33.
8
Mare
34. Filiala de imbunatatiri funciare Salaj
4

35. Filiala de imbunatatiri funciare Sibiu

36. Filiala de imbunatatiri funciare Suceava 4


Filiala de imbunatatiri funciare
37.
6
Teleorman
38. Filiala de imbunatatiri funciare Timis
10

39. Filiala de imbunatatiri funciare Tulcea

40. Filiala de imbunatatiri funciare Vaslui

41. Filiala de imbunatatiri funciare Valcea

42. Filiala de imbunatatiri funciare Vrancea 4

TOTAL

207 156

1
51, din care:
1 microbuz

50