Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECIE

A.DATE GENERALE
Disciplina: Tehnici de comutatii si transmisiune
Clasa: XII A
Unitatea de n!tare: "emnali#!ri intre centralele tele$onice
Titlul lec%iei: "emnali#!ri de linie. "emnali#!ri de selectie
"copul lec%iei: nsu&irea cuno&tin%elor re$eritoare la semnali#!rile dintre centralele tele$onice
Tipul lec%iei: lec%ie mi't!
Locul des$!&ur!rii: sala de clas!
Durata lec%iei: () minute
Con%inutul actiit!%ii de instruire:
Cod Arii de con%inut "u*arii de con%inut
C+ "emnali#!ri intre centralele
tele$onice
+.+ De$ini%ie
+., Clasi$icare
C, "emnali#!ri pe cai
indiiduale
,.+ De$initie
,., Clasi$icare
C- "emnali#!ri de linie -.+ "emni$icatii
-., Reali#are
C. "emnali#!ri de selectie ..+ De$initie
.., Tipuri
/*iectie opera%ionale
Cod Comportamentul Condi%iile de
pro*are
a comportamentului
Criteriul de reu&it!
/+ Eleii s! de$ineasc!
semnali#arile intre
centrale tele$onice
Au la dispo#i%ie
manualul
"!
de$ineasc!
semnali#!rile
intre centrale
tele$onice
speci$ic0nd
clasi$icarea
/, Eleii s! de$ineasca
semnali#arile pe cai
indiiduale
Au la dispo#i%ie
manualul si o
schema
"! deose*easca
semnali#arile pe cai
indiiduale de
celelalte semnali#ari
/- Eleii s! cunoasca
semni$icatiile si
implicatiile
semnali#arilor de
linie
Au la dispo#itie
manualul
"! scrie dou!
semni$icatii ale
semnali#arilor de
linie
/. Eleii sa de$ineasca
semnali#arile de
selectie
Au la dispo#itie
manualul
"a scrie cel putin ,
tipuri de
semnali#ari de
selectie
Dia1rama o*iectie 2 con%inut
Cod3 /*iecti C+ C, C- C.
/+ X
/, X
/- X
/. X
4etode &i procedee de instruire: conersa%ia5 e'plica%ia5 e'punerea
4i6loace de n!t!m0nt 7comple'ul multimedia8: schema5 manual
9i*lio1ra$ie:
+. Rdulescu, Tatiana. (1998). Telecomunicaii, Bucureti: Editura Teora
,. Ilie, Andrei.(200).Tehnica transmisiei informaiei, Bucureti: Editura !rintec"
9. DE":;<URAREA LEC=IEI
/*iectie
Eenimentele Actiitatea pro$esorului Actiitatea "trate1ia didactic! Ealuare Timp
opera%ionale instruirii.
Con%inut
eleilor
4etode de
n!%!m0nt
4i6loace
de
n!%!m0nt
:orme de
or1ani#are
a
actiit!%ii
7min8
+. /r1ani#area clasei pentru lec%ie (
Notea#! a*sen%ii Comunic! Conersa%ia
Distri*uie eleilor plan&ele pro$esorului
:rontal
de lucru a*sen%ii
Creea#! condi%ii psihice >reiau
necesare nceperii lec%iei sarcinile
propuse de
pro$esor
,. ?eri$icarea cuno&tin%elor anterioare +)
Adresea#! eleilor R!spund Conersa%ia /ral@
urmatoarele ntre*!ri: ntre*!rii:
+."emnali#arile
tele +.Ce cunoasteti despre tele$onice
asi1ura
semnali#arile tele$oniceA schim*ul de
in$ormatii intre
centralele
tele$oB nice.
-. Transmiterea noilor cuno&tin%e -)
Captarea
aten%iei
>re#int! care este
importan%a $iltr!rii
"unt aten%i E'punerea :rontal!
Comunicarea
titlului lec%iei
&i a
o*iectielor
opera%ionale
"crie pe ta*la titlul
lec%iei C"emnali#ari
de linie."emnali#ari
de selectieD
Comunic! eleilor
o*iectiele urm!rite
Notea#! n caiet
titlul lec%iei
Re%in o*iectiele
urm!rite
E'punerea :rontal!
/+. A0nd
la dispo#i%ie
manualul s!
de$ineasc!
semnali#ariB
le intre
centralele
tele$onice
speci$icand
clasi$icare
a acestora
Diri6area
n!%!rii C+
Enun%! &i e'plic!
eleilor ce sunt
semnali#arile
intre centralele
tele$onice si care
este clasi$icarea
acestora :
"emnali#
@rile ntre
centralele
tele$onice
automate
asi1ura
schim*ul
de
in$ormatii
"unt aten%i
Notea#! n caiete
9. DE":;<URAREA LEC=IEI
E'punerea E'plica%ia 4anual :rontal!
necesare controlului
cone'iunilor ntre
a*ona%ii conecta%i n
centrale di$erite.
Din punct de edere al
modului de reali#are a
semnali#@rilor ntre
centrale5 acestea pot $i
clasi$icate n:
E semnali#@ri pe canal
asociat7c@i
indiiduale8F
E semnali#@ri pe canal
sema$or 7canal
/*%inerea
per$orman%e
i
"olicit! eleilor s!
identi$ice de$ini%ia &i
clasi$icarea
semnali#arilor
R!spund
solicit!ril
or
pro$esoru
Conersa%i
a
:rontal! /ral!
Asi1urarea
cone'iu
nii
inerse
Con$irm! r!spunsurile
corecte &i interine
dac! este ca#ul cu
e'plica%ii
suplimentare
Ascult!
e'plica%iile
suplimentare
Conersa%i
a
E'plica%ia
:rontal!
/,
"!
de$ineasca
semnali#ar
iB
le pe cai
indiiduale
aand la
dispo#itie
manualul
si schema.
Diri6area
n!%!rii C,
Enunta si e'plica
eleilor ce sunt
semnali#arile pe cai
indiiduale si
clasi$icarea acestora:
>rin semnali#are pe
cale indiidual@ se
n%ele1e utili#area
pentru semnali#@rile
asociate unui apel a
unui circuit
indiidual5 care
ulterior este $olosit
pentru comunica%ie

In$orma%iile de
semnali#are pot $i
1rupate n:
E semnali#@ri de linie
E semnali#@ri de
selec%ie
Notea#! in caiete
"unt aten%i
E'punerea "chem
a5
4anua
l
:rontal!
/*%inerea
per$orman%e
i
"olicit! eleilor s!
de$ineasca
semnali#arile pe cai
indiiduale.
R!spund
solicitaril
or
pro$esoru
lui
Conersa%i
a
:rontal! /ral!
Asi1urarea
cone'iu
nii
inerse
Con$irm! r!spunsurile
corecte &i interine
dac! este ca#ul cu
e'plica%ii
suplimentare
Ascult!
e'plica%iile
suplimentare
Conersa%i
a
E'plica%ia
:rontal!
/-
"! scrie
dou!
semni$ic
atii ale
semnali#
arilor de
linie
aand la
dispo#iti
e
manualul
Diri6area
n!%!rii C-
"emnali#@rile de linie
sunt semnali#@ri care se
reali#ea#@ ntre
inter$e%ele de 6onc%iune &i
cuprind semnale cu
urm@toarele semni$ica%ii:
B pentru sensul
,,nainte 7 de la
centrala de plecare la
centrala de sosire8:
B solicitare de
an1a6are a
inter$e%ei de
6onc%iune din
centrala
destinatar@F
B semnal de s$0r&it
de comunica%ie
n ca#ul n care
nchide
apelantul5
semnal care
determin@
eli*erarea
echipamentului
an1a6at pentru
deserirea
apeluluiF
B pentru sensul
,,napoi 7 de la
centrala de sosire la
centrala de plecare8:
B con$irmarea
an1a6@rii &i
inita%ie de
transmitere a
in$orma%iei de
numerotareF
B r@spuns al
apelatuluiF
B impulsuri de
ta'areF
B cerere de
identi$icare a
apelantuluiF
B s$0r&it de
conor*ire n
ca#ul n care
nchide apelatul.
Notea#!
"unt aten%i
E'punerea 4anua
l
:rontal!
/*%inerea
per$orman%e
i
"olicit! s! identi$ice
dou! semni$icatii ale
semnali#arilor de
linie
R!spund
solicitaril
or
pro$esoru
lui
Conersa%
ia
:rontal! /ral!
Asi1urarea
cone'iu
nii
inerse
Con$irma raspunsurile
corecte si interine5
daca este ca#ul5 cu
e'plicatii
suplimentare
Asculta
e'plicatiile
suplimentare
Conersati
a
E'plicatia
:rontala
/.
"a scrie cel
putin , tipuri
de
semnali#ari
de selectie
aand la
dispo#itie
manualul
Diri6area
inatarii C.
Enunta si e'plica
eleilor ce sunt
semnali#arile de
selectie si tipuri
intalnite in practica:
"emnali#@rile de selec%ie
se re$er@ la schim*ul de
in$orma%ii ntre unit@%ile
de comand@ ale
centralelor tele$onice5
care controlea#@
reali#area cone'iunilor.
Ele au ca scop
transmiterea cate1oriei
apelantului 7semnale n
sens nainte8 &i a
condi%iei liniei apelate
7semnale n sens napoi8.
"emnali#@rile de selec%ie
utili#ate n re%eaua
tele$onic@ din Rom0nia
se pot reali#a cu semnale
multi$recen%@ 7de e'.
"istemul de semnali#are
ITU R,5 Nr.( sau Nr..8.
"uportul de transmisie
pentru semnali#@ri poate
$i analo1ic sau di1ital
7canalul +G al liniei
di1itale 4IC8.
Sistemul de semnalizare
R2 ITU
>rin $olosirea sistemului
de semnali#are R, ITU
se asi1ur@ transmiterea
de semnale nainte 7de la
centrala de plecare la
centrala de sosire8 a
num@rului apelantului &i
a cate1oriei apelantului.
De la centrala de sosire
se pot recep%iona
in$orma%ii priind cereri
de ci$re sau de preci#are
a cate1oriei liniei
apelante5 precum &i
in$orma%ii priind
condi%ia liniei apelate.
"istemul de semnali#are
Nr.. ITU
"chim*ul de in$orma%ii
ntre dou@ centrale
Notea#! in caiete
"unt aten%i
E'punerea 4anua
l
:rontal!
semnali#@ri de linie &i de
selec%ie. Codurile de
semnali#are
interna%ional@ sunt
numite coduri de dou@
$recen%e ocale 7,:?85
deoarece ele utili#ea#@
semnale de ,).) H# &i de
/*%inerea
per$orman%e
i
"olicit! s! identi$ice
dou! tiprui de
semnali#ari de
selectie
R!spund
solicitaril
or
pro$esoru
lui
Conersa%
ia
:rontal! /ral!
Asi1urarea
cone'iu
nii
inerse
Con$irma raspunsurile
corecte si interine5
daca este ca#ul5 cu
e'plicatii
suplimentare
Asculta
e'plicatiile
suplimentare
Conersati
a
E'plicatia
:rontala
.. :i'area cuno&tin%elor (
Asi1urarea
reten%iei &i
trans$erulu
i celor
n!%ate
:ormulea#! aprecieri5
o*sera%ii &i
recomand!ri
Enun%! tema de cas!
Re%in aprecierile5
o*sera%iile
&i
recomand!ri
leF Notea#!
Conersa%ia :rontal!
TE"T DE
E?ALUARE
A. Tipul testului
9. Con%inutul actiit!%ii de instruire
Cod Arii de con%inut "u*arii de con%inut
C+ "emnali#ari intre centralele
tele$onice
+.+ De$ini%ie
+., Clasi$icare
C, "emnali#ari pe cai
indiiduale
,.+ De$initie
,., Clasi$icare
C- "emnali#ari de linie -.+ "emni$icatii
-., Reali#are
C. "emnali#ari de selectie ..+ De$initie
.., Tipuri
C. /*iectie opera%ionale
Cod Comportamentul Condi%iile de
pro*are
a comportamentului
Criteriul de reu&it!
/+ Eleii s! de$ineasc!
semnali#arile intre
centrale tele$onice
Au la dispo#i%ie
manualul
"!
de$ineasc!
semnali#!rile
intre centrale
tele$onice
speci$ic0nd
clasi$icarea
/, Eleii s! de$ineasca
semnali#arile pe cai
indiiduale
Au la dispo#i%ie
manualul si o
schema
"! deose*easca
semnali#arile pe cai
indiiduale de
celelalte semnali#ari
/- Eleii s! cunoasca
semni$icatiile si
implicatiile
semnali#arilor de
linie
Au la dispo#itie
manualul
"! scrie dou!
semni$icatii ale
semnali#arilor de
linie
/. Eleii sa de$ineasca
semnali#arile de
selectie
Au la dispo#itie
manualul
"a scrie cel putin ,
tipuri de
semnali#ari de
selectie
D. Testul eleului
I. Completa%i spa%iul li*er:
+. "emnali#@rile ntre centralele ..... automate asi1ur@ schim*ul de ..... necesare
controlului ..... ntre a*ona%ii conecta%i n centrale di$erite.
,. Din punct de edere al modului de reali#are a semnali#@rilor ntre centrale5 acestea
pot $i clasi$icate n: semnali#ari pe ... si semnali#ari pe ... .
II. Cititi cu aten%ie urmatoarele a$irma%ii. >reci#a%i n dreptul $iec!rui enun% dac! este
adearat sau $als.
+. >rin semnali#are pe cale indiidual@ se n%ele1e utili#area pentru semnali#@rile
asociate unui apel a unui circuit indiidual5 care ulterior este $olosit pentru comunica%ie

,. In$ormatiile de semnali#are pot $i 1rupate in: semnali#ari de coloana si semnali#ari
de incrementare.
-. "emnali#@rile de linie se reali#ea#@ prin inter$e%e speciali#ate5 care asi1ur@
adaptarea ntre di$erite tipuri de centrale.
III. "ta*ili%i coresponden%a dintre elementele de pe coloana A cu cele de pe coloana 9:
A 9
+. >entru sensul CinainteD al semnali#arilor
de linie
,. >entru sensul Cinapoi al semnali#arilor
de linie
-. >entru semnalul CinainteD al
semnali#arilor de selectie:
.. >entru semnalul CinapoiD al
semnali#arilor de selectie
a8 se transmit de la centrala de plecare la
centrala de sosire &i pot aea urm@toarele
$recen%e::i I +-J) K 7iB+8 ' +,) H#
*8 semnal de s$0r&it de comunica%ie n
ca#ul n care nchide apelantul5 semnal
care determin@ eli*erarea echipamentului
an1a6at pentru deserirea apelului
c8 :recen%ele asociate semnalelor napoi
transmise n cod ,3.5 ,3(5 sau ,3G 4: se
o*%in $olosind rela%ia:
:6 I ++.) 2 76B+8 ' +,) H# 5unde 6 I +5 ,5
-5 .5 (5 G.
d8 con$irmarea an1a6@rii &i inita%ie de
transmitere a in$orma%iei de
numerotare precipitatului
I?. Lncercui%i litera corespun#atoare r!spunsului corect:
+. >entru sistemul de semnali#are Nr.. ITU5 codurile de semnali#are interna%ional@
sunt numite coduri de dou@ $recen%e ocale 7,:?85 deoarece ele utili#ea#@ semnale de :
a8 ,).) H# si ,.)) H#
*8 +M)) H# si ,.)) H#
,. >entru sistemul de semnali#are Nr.( ITU5 semnali#arile de linia utili#ea#a semnale de
$recente:
a8 ,.)) H# si ,G)) H#
*8 ,()) H# si ,G() H#
-. "emnali#arile de selectie se re$era la schim*ul de in$ormatii intre:
a8 unitatile de comanda ale centralelor tele$onice
*8 centrale si apelanti

E. Dia1rama o*iectie 2 itemi:
/*iectie3
itemi
I+ I, I- I.
/+ N
/, N
/- N N N
/. N N
:. Etalon de re#olare
Nr. item R!spunsul corect 9arem de corectare
I +.tele$onice5 in$ormatii5
cone'iunilor
,. canal asociat5 canal
sema$or
+.( puncte
II +. A
,. :
-. A
- puncte
III +B*
,Bd
-Ba
.Bc
. puncte
I? +a
,a
-a
+.( puncte