Sunteți pe pagina 1din 91

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE


BRAOV
ASPECTE ACTUALE ALE
SITEMULUI BANCAR ROMNESC
DIN PERSPECTIVA CERINELOR
COMUNITARE
Absolven!
Con"#$%o& '((n)(*($!
Con*+ #n(v+ "&+
BRAOV
,-.-
UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"
FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE BRAOV
SPECIALI/AREA! FINANE I BNCI
ASPECTE ACTUALE ALE
SITEMULUI BANCAR ROMNESC
DIN PERSPECTIVA CERINELOR
COMUNITARE
Absolven!
Con"#$%o& '((n)(*($!
Con*+ #n(v+ "&+
BRAOV
,-.-
UNIVERSITATEA CRETIN 0DIMITRIE CANTEMIR1
FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE
2 BRAOV
Specializarea:
FINANE I BNCI
ABSOLVENT!
Fo&34 "e 5nv%)%36n! /I
D#&44 s#"((lo&! 7 4n(
P&o3o)(4! ,-.-
CONDUCTOR TIINIFIC!
P&o*+8Con*+ #n(v+ "&+
VI/A FACULTII!
LUCRARE DE LICEN
.+ TITLUL!
ASPECTE ACTUALE ALE SITEMULUI BANCAR ROMNESC DIN PERSPECTIVA
CERINELOR COMUNITARE
,+ CUPRINS!
CAPITOLUL I 9 SISTEMUL BANCAR ROMNESC :N PERIOADA ACTUAL
CAPITOLUL II 2 BNCILE DIN ROMNIA I CERINELE COMUNITARE
CAPITOLUL III 2 STUDIU DE CA/ 2 BRD 2 ;ROUP< SOCI<T< ;<N<RALE
CAPITOLUL IV 2 CONCLU/II I PROPUNERI
7+ BIBLIO;RAFIE!
.+ ;=eo&>=e, C4&3en A"&(4n4 9 D&e? b4n$4&, E"(#&4 C+@+ Be$A, B#$#&e'(, ,--B
,+ ;=eo&>=e, C4&3en A"&(4n4 2 D&e? b4n$4& $o3#n(4&, E"(#&4 C+@+ Be$A, B#$#&e'(, ,--B
7+ V%$%&el, I#l(4n 2 F(n4n)e ?#bl($e+ E"(#&4 D("4$($% '( Pe"4>o>($%, B#$#&e'(, ,--C
D+ APRECIEREA LUCRRII DE LICEN
L#$&4&e4 "e l($en)% ese8n# ese #n(4&%, 4&e8n# 4&e o s&#$#&% $o&es?#nE%o4&e, &eEolv%8n# &eEolv%
?&oble3ele en#n)4e 5n e3%, ese8n# ese "e n(vel '((n)(*($ &("($483e"(#8s4(s*%$%o&8 nes4(s*%$%o&,
$on)(ne8n# $on)(ne $on&(b#)(( '( (ne&?&e%&( ?e&son4le, n# ese8ese $o?(4% "#?% o 4l% l#$&4&e s(3(l4&%,
'( 5n $onse$(n)% ?o4e8n# ?o4e *( s#s)(n#% 5n *4)4 $o3(s(e( "e l($en)%+
No4 4$o&"4% 4&e l4 b4E% #&3%o4&ele $&(e&(( "e 4?&e$(e&e!
N&+
$&+
C&(e&(( "e 4?&e$(e&e
C4l(*($4(ve 8 Noe 4$o&"4e
F
Fo4&e b(ne B(ne
S4(s*%9
$%o&
Nes4(s9
*%$%o&
.- B G H C I D
1. Actualitatea, complexitatea i originalitatea temei lucrrii
de licen
2. Documentarea din literatura naional i internaional
3. Documentarea practic pentru realizarea studiului de caz
4. Utilizarea unor surse statistice din ar i din strintate
5. relucrarea i sistematizarea in!ormaiilor din literatura de
specialitate
". rezentarea in!ormaiilor i rezultatelor #n ta$ele statistice
i su$ !orm gra!ic
%. &la$orarea i !undamentarea economic a propunerilor
'. (oncluziile !inale ale lucrrii i contri$uia personal a
autorului
). Utilizarea surselor $i$liogra!ice i modul de trimitere la
sursele $i$liogra!ice
1*. +odul de te,noredactare a lucrrii i utilizarea
diacriticelor
S#34 ?e $olo4n% 4 noelo& 4$o&"4e ?e $&(e&((!
S#34 o4l% 4 noelo& 4$o&"4e!
No4 4$o&"4%
FF
!
Se3n%#&4 $on"#$%o&#l#( '((n)(*($!
-
entru !iecare criteriu de apreciere se trece semnul ., corespunztor cali!icati/ului i notei acordate.
--
0ota acordat de conductorul tiini!ic se calculeaz cu relaia1 2uma total a notelor acordate 3 1*
I+ De$l4&4)(4 ?e ?&o?&(e &%s?#n"e&e ?&(v(n" 4#en($(4e4 l#$&%&(( "e l($en)%
S#bse3n4#l "e$l4& ?e ?&o?&(e &%s?#n"e&e, s#b &eEe&v4 s4n$)(#n(lo& le>4le '( 3o&4le, $% l4
&e"4$4&e4 l#$&%&(( 3ele "e l($en)% n# 43 *olos( "e$6 s#&sele b(bl(o>&4*($e 3en)(on4e 5n eJ '(
5n b(bl(o>&4*(4 "e l4 *(n4l#l l#$&%&(( "e l($en)%+ De$l4& $% n# 43 34( ?&eEen4 4$e4s% l#$&4&e 5n
*4)4 #ne( 4le $o3(s(( "e eJ43en "e l($en)%+
Se3n%#&4 4bsolven#l#(!
4U(5A5& D& 46(&078
C U P R I N S
I N T R O D U C E R E++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
.+ SISTEMUL BANCAR ROMNESC :N PERIOADA ACTUAL++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7
.+. SCURT ISTORIC PRIVIND APARIIA PRIMELOR BNCI DE CREDIT ROMNETI+++++++++++++++++7
1.1.1. 2itemul $ancar rom9nesc dup 1)').......................................................................................................4
1.1.2 (adrul legislati/.....................................................................................................................................1*
.+, ROLUL I LOCUL BNCII NAIONALE A ROMNIEI :N SISTEMUL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..
BANCAR ROMNESC++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..
1.2.1. 5eglementarea actual i !uncionarea :ncii 0aionale a 5om9niei...................................................12
1.2.2. (apitalul :ncii 0aionale a 5om9niei.................................................................................................13
1.2.3 Atri$uiile :.0.5....................................................................................................................................13
.+7+ EFECTELE CRI/EI FINANCIARE INETRNAIONALE ASUPRA SISTEMULUI BANCAR
ROMNESC++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.D
1.3.1 2trategia de politic monetar a :ncii 0aionale a 5om9niei..............................................................1%
1.3.2 +suri pentru #m$untirea sistemului $ancar.....................................................................................1)
,+ BNCILE DIN ROMNIA I CERINELE COMUNITARE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,.
,+. NOIUNEA DE 0SOCIETATE COMERCIAL BANCAR1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,.
2.1.1 ;orma <uridic........................................................................................................................................22
2.1.2 (aracteristicile societii comerciale $ancare .......................................................................................24
2.1.3 ;unciile societii comerciale $ancare..................................................................................................25
2.1.5 =$iectul de acti/itate al $ncilor............................................................................................................2"
2.1." >ipuri de $nci.......................................................................................................................................2)
2.1.% 5iscurile #n acti/itatea $ancar...............................................................................................................31
,+, SISTEMUL BANCAR COMUNITAR+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7B
2.2.1 =rganismele $ancare comunitare ? :anca &uropean de 6n/etiii @ :&6A.............................................3)
2.2.2 =rganisme $ancare implicate #n construcia Uniunii &uropene.............................................................41
,+7+ SISTEMUL BANCAR ROMNESC :N ETAPA POSTADERARE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++D7
2.3.1 lanul prioritar pentru integrarea #n Uniunea &uropean.......................................................................43
2.3.2 ro/ocri ale sistemului $ancar rom9nesc #n contextul integrrii..........................................................44
7+ STUDIU DE CA/ 2 BRD 2 ;ROUP< SOCI<T< ;<N<RALE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DC
7+. PRE/ENTAREA BRD 2 ;S;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DC
3.1.1 6storic i e/oluie....................................................................................................................................4"
3.1.2 (apitalul social.......................................................................................................................................4%
3.1.3 2trctura organizatoric a $ncii..............................................................................................................5*
3.1.4 2ediul i !orma <uridic a :5D..............................................................................................................5*
3.1.5 =peraiunile i o$iectul de acti/itate realizate de :5D B Croupe 2ociDtD CDnDrale.............................51
3.1." (adrul legislati/.....................................................................................................................................54
7+, OFERTA DE PRODUSE I SERVICII OFERITE DE BRD 2 ;S;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++II
3.2.1 roduse de economisire i operaiuni curente........................................................................................55
3.2.2 roduse de creditare...............................................................................................................................5'
3.2.3 2e/icii $ancare la distan......................................................................................................................"2
3.2.4 ac,ete de produse i ser/icii................................................................................................................."4
3.2.5 osi$iliti de #m$untire a o!ertei de produse i ser/icii la :5D......................................................"%
D+ CONCLU/II I PROPUNERI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++CG
B I B L I O ; R A F I E+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H,
KEBO;RAFIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H7
A N E L A .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++HD
ANELA , 2 PARTEA I RE;ISTRUL INSTITUTIILOR DE CREDITFLA DATA .-9-C9,-.-+ G7
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA II++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GD
ANELA , 2 PARTEA III+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GI
ANELA , 2 PARTEA IV+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GC
ANELA , 2 PARTEA V+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GH
ANELA 7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GG
ANELA D++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GB
4U(5A5& D& 46(&078
I N T R O D U C E R E
Apariia $ncilor moderne este str9ns legat de dez/oltarea comerului cu cetile
#ndeprtate i acumularea capitalului monetar #n special pe aceast $az, expresie a dez/oltrii
produciei manu!acturiere i a expansiunii generale a economiei. 4egate de ne/oile comerului
i des!ur9nd principalele operaiuni prin intermediul e!ectelor comerciale, #n mod !iresc
$ncile au primit atri$utul de comerciale.
En epoca contemporan, locul i rolul $ncilor #n economie este str9ns legat de calitatea
lor de intermediar principal #n relaia economii in/estiii,relaie ,otr9toare #n creterea
economic.(onceptele moderne pri/ind dez/oltarea ecomonic consider ca un rezultat necesar
al e/oluiei societii o$inerea de economii ale agenilor economici sau persoanelor,
reprezent9nd /enituri neconsumate #n perioada curent i destinat utilizrii /iitoare.
6mportana instituiilor i mecanismelor care determin !uncionarea societii din punct
de /edere !inanciar, rm9ne pregnant. :anca rm9ne un !actor de interes #n economie, dar i
unul cu un grad accentuat de risc.
5euita 5om9niei de a de/eni o ar cu drepturi depline #n cadrul structurilor europene,
#nseamn o continuare a e!orturilor reprezentanilor si, dar i a cetenilor, pentru a construe o
&urop mai $un.
4ucrarea de !a este structurat pe patru capitole.
(apitolul 6 prezint c9te/a aspecte ale sistemului $ancar rom9nesc #n etapa actual,
cadrul legislati/e care gu/erneaz sistemul $ancar, precum i rolul i locul :ncii 0aionale a
5om9niei #n sistemul $ancar rom9nesc. 2pre !inalul capitolului enunate c9te/a e!ecte ale crizei
!inanciare internaionale asupra sistemului $ancar rom9nesc.
(apitolul 66, conine noiuni legate de $ncile din 5om9nia i cerinele comunitare. En
acest capitol este de!init noiunea de societate comercial $ancar din perspecti/e <uridice,
!orma <uridic pe care o #m$rac, caracteristicile i !unciile societii comerciale $ancare,
o$iectul de acti/itate pe care acesta o des!oar, tipuri de $nci existente #n sistemul $ancar i
riscurile la care acestea sunt supuse. >ot #n cadrul acestui capitol sunt enumerate organismele
$ancare comunitare, organele $ancare implicate #n construcia Uniunii &uropene, i in !inal
c9te/a aspecte ale sistemului $ancar rom9nesc #n etapa postaderare.
(apitolul 666 prezint un studiu de caz #n cadrul $ncii :5D ? Croupe 2ociDtD CDnDrale,
aceasta !iind cea deBa doua $anc i prima mare $anc pri/atizat din 5om9nia. (apitolul 666
o!er o succint e/oluie i un scurt istoric al :5D, operaiunile i o$iectul de acti/itate pe care
1
4U(5A5& D& 46(&078
aceasta le des!oar, o!erta de produse i ser/icii, precum i c9te/a opinii personale re!eritoare
la posi$ilitile de #m$untire a o!ertelor de produse i ser/icii ale $ncii.
En !inal, capitolul 6F conine c9te/a concluzii i propuneri pe care mi leBam exprimat #n
urma analizei realizate pe parcursul #ntocmirii acestei lucrri.
2
4U(5A5& D& 46(&078
.+ SISTEMUL BANCAR ROMNESC :N PERIOADA ACTUAL
.+. SCURT ISTORIC PRIVIND APARIIA PRIMELOR BNCI DE CREDIT
ROMNETI
rima $anc #n!iinat #n rincipatele 5om9ne a !ost :anca 0aional a +oldo/ei
@1'5%A, cu sediul la 6ai, care #ns, datorit unei politici greite #n ceea ce pri/ete plasamentele,
a dat !aliment #n mai puin de un an. Ulterior #n 1'"4, se #n!iineaz la :ucureti (asa de
Depuneri i (onsemnaiuni, #n 1'%1, 6nstitutul de (redit i &conomie Al$ina #n >ransil/ania,
iar #n 1'%3, (reditul ;unciar 5ural tot la :ucureti. (u toate acestea era totui ne/oie de o
$anc de tip nou, Gde scont i circulaiuneH.
En urma unor repetate #ncercri i proiecte, prin 4egea din 1% aprilie 1''*
1
se sta$ilesc
normele de organizare a :ncii 0aionale a 5om9niei, care urma sBi #nceap acti/itatea la 1
iulie 1''*. rin #n!iinarea sa i prin msurile i reglementrile adoptate ulterior, :anca
0aional a 5om9niei a contri$uit la depirea cu succes a perioadelor de criz cu care sBa
con!runtat economia rii #n perioada respecti/.
9n #n 1)4%, anul #n care 5om9nia a trecut la economia plani!icat centralizat,
sistemul $ancar rom9nesc a cunoscut o perioad de dez/oltare important, $ncile !uncion9nd
con!orm uzanelor i standardelor internaionale #n materie i $ene!iciind de un personal cu o
#nalt cali!icare pro!esional.
Dup 1)4%, acti/itatea $ancar a cunoscut un puternic recul, $ncile o!erind un numr
limitat de ser/icii i produse !inanciare, iar sistemul $ancar !iind organizat dup modelul
so/ietic de mono$anc. En centrul sistemului ela$orate de statul rom9n pentru a implementa
planul central i a controla administrati/e !luxurile de !onduri din economie sBa a!lat :anca
0aional a 5om9niei @ :05A, care exercita at9t !uncii de $anc de emisiune, c9t i unele
!uncii de $anc comercial. Alturi de :05, sistemul cuprindea i patru $nci specializate #n
!inanarea unui sector speci!ic de acti/itate economic. Ast!el, :anca 5om9n de (omer
&xterior @redenumit :ancorexA era specializat #n !inanarea #ntreprinderilor de comer exterior
i deinea cea mai mare parte a rezer/elor /alutare ale rii. :anca pentru Agricultur i
6ndustrie Alimentar @#n prezent 5ai!!eisen :anIA !inana #ntreprinderile agricole i
agroindustriale, #n timp ce :anca de 6n/estiii @#n prezent :anca 5om9na pentru Dez/oltare .
Crup 2ociete CeneraleA acorda credite pe termen lung i era responsa$il de !inanarea
in/estiiilor. (asa de &conomii i (onsemnaiuni @actuala (&( :A0JA deinea monopolul #n
1
4egea 1% 1''* ? 4egea special pentru #n!iinarea :ncii 0aionale a 5om9niei.
3
4U(5A5& D& 46(&078
mo$ilizarea economiilor populaiei i aloca o parte din resursele sale su$ !orma #mprumuturilor
pentru construcia de locuine.
Dup anul 1)'), 5om9nia a !ost martor a mai multor sc,im$ri structurale, iar trecerea
la economia de pia a determinat i modi!icarea radical a organizrii i !uncionrii sistemului
$ancar care a e/oluat o dat cu dez/oltarea i di/ersi!icarea acti/itilor economice.
.+.+.+ S(e3#l b4n$4& &o36nes$ "#?% .BGB
5e!orma sistemului $ancar #n 5om9nia
2
a #nceput, #n decem$rie 1))* c9nd autoritile
pu$lice de la putere au propus ela$orarea unei noi legislaii $ancare care s !a/orizeze
dez/oltarea unui sistem $ancar modern de tip occidental. Ast!el, sistemul mono$ancar speci!ic
economiei cu plani!icare centralizat a !ost #nlocuit cu un sistem organizat pe dou ni/eluri1
:anca 0aional a 5om9niei i $ncile comerciale
3
.
F(>#&4 .+. 2 S(se3#l b4n$4& "(n Ro36n(4
2
:erea, A., aul +odernizarea sistemului $ancar, &ditura &xpert, :ucureti, 2**3, pag. 3).
3
4egea nr.333 1))1 pri/ind acti/itatea $ancar, pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei nr.%* ? *4, 1))1.
S(se3#l B4n$4&
"(n
Ro36n(4
B4n$4 N4)(on4l%
4
Ro36n(e(
B%n$(le
$o3e&$(4le
4
4U(5A5& D& 46(&078
En noile condiii, :anca 0aional a 5om9niei a !ost reorganizat
4
, asum9nduBi
responsa$ilitatea de a conduce politica monetar i de a exercita !unciile speci!ice unei $nci
centrale. Acti/itile sale comerciale au !ost trans!erate unei $nci nou #n!iinate1 :anca
(omercial 5om9n @:(5A, care la data #n!iinrii #i #ncepea acti/itatea cu o parte din
personalul trans!erat de la :.0.5., iar pe $aza protocolului #nc,eiat, prelua un acti/ i un pasi/
#n /aloare de 2%3 de miliarde de lei. De asemenea, #n cadrul acestui proces de trans!ormare a
sistemului $ancar rom9nesc, $ncile specializate au !ost con/ertite #n $nci comerciale
uni/ersale i totodat au !ost #n!iinate $nci cu capital pri/at auto,ton i strin, precum i
sucursale ale unor $nci strine.
Ast!el, #n perioada 1))1B1))" sBa #n!ptuit prima etap a re!ormei $ancare concretizate
prin1 apro$area 4egii nr. 3331))1 pri/ind acti/itatea $ancar i a 4egii nr. 3431))1 pri/ind
2tatutul :ncii 0aionale a 5om9niei, care a asigurat structurarea sistemului $ancar pe dou
trepte, a/9nd la ni/elul superior :anca (entral, !r !uncii comerciale, care a/ea !unciile de1
emisiune monetar, administrarea rezer/elor /alutare ale rii, asigurarea sta$ilitii monetare,
urmrirea executrii $alanei de pli externe, supra/eg,erea acti/itilor $ancare i pe
urmtorul ni/el $ncile comerciale, constituite #n societi pe aciuni #n $aza legislaiei
societilor comerciale, cu respectarea pre/ederilor i rigorilor speci!icitii acti/itii $ancare.
Aceste legi au stat la $aza crerii unui nou sistem $ancar orientat spre pia,
corespunztor standardelor internaionale, care a contri$uit la dez/oltarea dura$il a economiei
rom9neti. 0oul cadru <uridic a #ncura<at dez/oltarea $ncilor cu capital pri/at i a permis
intrarea li$er pe piaa $ancar auto,ton a instituiilor !inanciare strine, ceea ce a condus pe
de o parte la acoperirea #ntrBo proporie mai mare a ne/oilor de capital, iar pe de alt parte la
creterea concurenei cu e!ecte $ene!ice pentru clieni, i pentru economie #n ansam$lu. :ncile
au !ost autorizate s opereze #n calitate de $nci comerciale de tip uni/ersal, put9nd e!ectua o
gama larg de operaiuni $ancare pe #ntreg teritoriul rii #n condiiile respectrii normelor
prudeniale emise de $anca central, #n calitatea sa de autoritate de supra/eg,ere $ancar.
Ast!el, comparati/ cu /ec,iul sistem $ancar, noul sistem era capa$il sa o!ere o gam /ast de
4
5otaru, (onstantin ? 2istemul $ancar rom9nesc, &ditura &xpert, :ucureti, 2***.
5
4U(5A5& D& 46(&078
produse i ser/icii $ancare, de un ni/el calitati/ superior, care s reueasc s satis!ac
exigenele mereu cresc9nde ale clienilor.
Entre anii 1))%B2***
5
sBa derulat cea deBa doua etap a re!ormei $ancare care a constat
#n1
B #m$untirea i completarea cadrului legislati/ $ancar prin apro$area unor noi
legi1 4egea pri/atizrii $ncilor @4egea nr. '331))%
"
AK 4egea $ancar @4egea nr. 5'31))'
%
AK
4egea !alimentului $ancar @4egea nr. '331))'
'
AK 4egea pri/ind 2tatutul :05 @4egea nr.
1*131))'
)
AK
B crearea noului cadru legislati/ al !uncionrii cooperati/elor de credit B =UC nr.
)%32***, modi!icat prin =UC nr. 2%232***, modi!icat i apro$at prin 4egea nr. 2**32**2K
B o$iecti/ul !undamental al :05 de/ine sta$ilitatea monedei naionale #n /ederea
asigurrii sta$ilitii preurilorK
B instrumentarele de inter/enie au !ost modernizate prin eliminarea /ec,ilor linii de
credit direcionat i introducerea operaiunilor de pia desc,is
1*
.
En general, #n aceast perioad, cadrul legislati/ care reglementeaz acti/itatea $ancar a
!ost su$stanial modernizat i per!ecionat, prin emiterea de legi i ordonane de urgen, pentru
o$inerea unui grad c9t mai ridicat de compati$ilitate cu reglementrile similare europene i cu
cele mai $une practici internaionale.
En perioada 2**1B2**4 a a/ut loc a treia etap a re!ormei $ancare, #n care sBa !inalizat
alinierea cadrului legislati/ #n domeniul instituiilor de credit la pre/ederile directi/elor U& i la
principiile de $az ale (omitetului de la :asel pri/ind o supra/eg,ere $ancar e!icient. En
cadrul acestei perioade sBau rezol/at aspecte re!eritoare la !orma !inal a 4egii $ancare @prin
apro$area 4egea nr.4'532**3 pentru modi!icarea i completarea 4egii $ancare nr.5'31))'A i
4egii pri/ind 2tatutul :ncii 0aionale @prin apro$area 4egii nr. 312 din 2' iunie 2**4,
pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei, artea 6, nr.5'2 din 3* iunie 2**4A con!orm
anga<amentelor asumate #n cadrul capitolelor de negociere cu U& @(ap. 3 i (ap. 11A, pri/ind
procesului de transpunere #n legislaia $ancar intern a pre/ederilor comunitare.
5
escariu, C,eorg,e ? +anagementul ser/iciilor $ancare ? coordonate actuale i perspecti/e, &ditura ;undaiei
Academice G C,. LaneH, 6ai, 2**4, pag. %".
"
4egea nr.'33 1))% ? 4egea pri/atizrii $ncilor pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei nr.)'3 23mai 1))%.
%
4egea nr.5'3 1))' ? 4egea $ancar, pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei artea 6 nr. 121 din 233*331))'.
'
4egea nr. '33 1))' ? apro$at cu modi!icri 4egea nr. 2%'3 2**4, pentru apro$area =rdonanei Cu/ernului nr.
1*32**4 pri/ind procedura reorganizrii <udiciare i a !alimentului instituiilor de credit
)
4egea nr. 1*131))' ? a$rogat i modi!icat prin 4egea nr.312 din 2' iunie 2**4 pri/ind 2tatutul :ncii
0aionale a 5om9niei.
1* 1
G2istemul $ancar rom9nesc, prezent i /iitorH , :anca 0aional a 5om9niei, 2**3, pag.".
"
4U(5A5& D& 46(&078
Din anul 2**5 i p9n #n prezent se des!oar cea deBa patra etap a re!ormei $ancare,
continu9nd consolidarea sistemului $ancar rom9nesc i realiz9nduBse progrese importante
pri/ind alinierea legislaiei $ancare rom9neti la cerinele legislaiei europene. De asemenea, tot
#n acest inter/al au !ost ela$orate reglementrili re!eritoare la emiterea i utilizarea
instrumentelor de plat electronic i relaiile dintre participanii la tranzaciile cu aceste
instrumente @5egulamentul nr."32**", pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei, artea 6,
nr.)2% din 15.11.2**"A, limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor !izice
@5egulamentul nr.1132**', pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei, artea 6, nr."1% din 22
august 2**'A, reglementarea instituiilor de credit @=rdonana de Urgen a Cu/ernului nr.))
din " decem$rie 2**" pri/ind instituiile de credit i adec/area capitalului apro$at, completat
i modi!icat prin 4egea nr.22% din 4 iulie 2**%, pu$licate +onitorul =!icial al 5om9niei,
artea 6, nr.1*2% din 2% decem$rie 2**" i respecti/ nr.4'* din 1' iulie 2**%A.
e parcursul anului 2**" a continuat procesul de consolidare a sistemului $ancar,
concretizat #n1
!inalizarea pri/atizrii :(5, prin preluarea acesteia de ctre &rste :anI, #n cadrul unei
tranzacii #n /aloare total de 3,%5 miliarde euro, sum ce reprezint un record al perioadei de
tranziieK
realizarea uni!icrii MF: cu :anca 6on 7iriac, rezult9nd o nou $anc su$ sigla MF:
7iriac, precum i demararea uni!icrii acesteia cu :anca UnicreditK
ac,iziionarea unui pac,et ma<oritar de aciuni la :anca DaeNoo de ctre (assa di
5isparmio di ;irenze 2.p. A. a condus la trecerea acestei $nci din r9ndul celor cu capital pri/at
rom9nesc #n cel al $ncilor cu capital pri/at strinK
preluarea 5omexterra :anI de c tre +J: :anI @UngariaA i a +ind$anI de ctre
A>& :anI @CreciaA, ast!el #nc9t numrul $ncilor cu capital preponderent pri/at rom9nesc a sc
zut la treiK
sc,im$area acionarului ma<oritar la :anca &urom, preluat de :anI 4eumi @6sraelA i
de/enit :anI 4eumi 5omaniaK
sc,im$area acionarului principal la :anca +625 5omanian, preluat de :anOue du
4i$an et dP=utreB+er @4i$anA i de/enit :lom :anI &gQptK
modi!icarea denumirii ;inans$anI, de/enit (redit &urope :anI"K
retragerea autorizaiei de !uncionare a :ncii 0o/a :anI.
En anul 2**" sBau #nregistrat progrese semni!icati/e i #n e/oluia indicatorilor care
de!inesc calitatea porto!oliului de acti/e. En acest context, creditele restante i #ndoielnice au
reprezentat *,2 la sut din porto!oliul de credite acordate clientelei, considerate la /aloare net,
%
4U(5A5& D& 46(&078
iar creanele restante i #ndoielnice *,1 la sut din totalul acti/elor $ancare. &/oluia mai rapid
a acti/elor ponderate #n !uncie de risc @R5",3 la sutA #n raport cu cea a !ondurilor proprii
@R34,4 la sutA a in!luenat /aloarea ratei sol/a$ilitii, care la s!9ritul anului 2**" a sczut p9n
la 1',1 la sut, ni/el plasat totui con!orta$il peste minimul legal de 12 la sut. En contextul
creterii presiunilor concureniale au !ost consemnate a<ustri la capitolul pro!ita$ilitate,
respecti/ pro!itul net a a/ut un ritm de cretere mai moderat dec9t acti/ele totale i capitalurile
proprii.
Ast!el, cei doi indicatori de per!orman !inanciar
11
au prezentat /alori mai reduse1 rata
de renta$ilitate economic @5=AA sBa situat la 1,3 la sut la s!9ritul anului 2**" !a de 1," la
sut #n 2**5, iar rata de renta$ilitate !inanciar @5=&A a a<uns la 1*,3 la sut #n decem$rie 2**",
comparati/ cu 12,% la sut #n 2**5.
Dez/oltarea sectorului $ancar a continuat #ntrBo manier prudent, !apt relie!at de
rezultatele aplicaiei stressBtest pentru data de 3* iunie 2**", care atest rezistena la ocuri.
(,iar #ntrBun scenariu extrem de ne!a/ora$il S presupun9nd o depreciere a monedei naionale
cu 1),1 la sut i o reducere a ratei do$9nzii cu ",1 puncte procentuale S a rezultat un risc
sistemic sczut. 5aportul de sol/a$ilitate calculat la ni/el agregat #n condiiile menionate este
de 14,) la sut, superior limitei minime de 12 la sut recomandate de reglementrile de pruden
$ancar #n /igoare #n anul 2**".
Entregul cadru legislati/ de reglementare a riscurilor
12
a !ost adaptat de ctre :05 la
cerinele :asel 66, ast!el #nc9t acesta poate !i aplicat de ctre $ncile comerciale #ncep9nd cu
2**%, dar nu mai t9rziu de 2**'.
Un anga<ament asumat #n cadrul negocierilor cu Uniunea &uropean, re!eritor la
implementarea Directi/ei 2**23'%3(& pri/ind conglomeratele !inanciare, a !ost !inalizat #n 2**"
prin adoptarea =rdonanei de urgen nr. )'32**".
Aceasta reglementeaz supra/eg,erea suplimentar a entitilor @$nci, societi de
asigurare, societi de in/estiii !inanciareA care !ac parte din conglomerate !inanciare, #n scopul
asigurrii sta$ilitii i a proteciei deponenilor, asigurailor i in/estitorilor.
Un alt anga<ament a /izat preluarea dispoziiilor Directi/elor 2**"34'3(& i
2**"34)3(&, realizat prin adoptarea =rdonanei de urgen a Cu/ernului nr. ))32**". Aceasta
de!inete cerinele minime de acces i regimul de !uncionare ale instituiilor de credit din alte
state mem$re, precum i modalitile de supra/eg,ere a acestora. >ranspunerea aspectelor de
natur te,nic din directi/ele menionate a !ost realizat #n cadrul reglementrilor prudeniale
11
Fcrel, 6 ? ;inane pu$lice, &ditura Didactic i edagogic, :ucureti, 2**", pag.4'2.
12
;uerea, Augustin ? 6nstituiile Uniunii &uropene, &ditura Uni/ersul Turidic, :ucureti, 2**2, pag.)).
'
4U(5A5& D& 46(&078
emise #n comun de :anca 0aional a 5om9niei, (omisia 0aional a Falorilor +o$iliare i
(omisia de 2upra/eg,ere a Asigurrilor.
En contextul #ndeplinirii sarcinilor ceBi re/eneau potri/it pac,etului legislati/ pri/ind
creditul ipotecar, :05 a modi!icat cadrul de reglementare existent, aplica$il instituiilor de
credit, ast!el #nc9t s permit includerea #n s!era de aplicare a acestuia i a $ncilor de credit
ipotecar. En acest sens, au !ost emise 0orma nr. 1*32**" i 5egulamentul nr. 132**%.
2e poate spune c sistemul $ancar rom9nesc actual, dei mult a/ansat #n raport cu
celelalte ramuri economice se a!l #nc #n perioada de tranziie, !iind necesare #n continuare
restructurarea i dez/oltarea at9t cantitati/, su$ aspectul creterii numrului de uniti $ancare,
c9t i calitati/, #n sensul per!ecionrii structurilor de operare i modernizrii acti/itii,
implementrii de produse i ser/icii moderne, care s aduc #n egal msur a/anta<e $ncilor i
clienilor acestora.
:ncile sBau dez/oltat i iBau adaptat o!erta #n !uncie de cerinele impuse de impactul
!actorilor exogeni asupra economiei reale, precum i de presiunea din ce #n ce mai e/ident a
concurenei pe piaa !inanciarB$ancar din 5om9nia. En consecin, e/oluia sistemului $ancar
rom9nesc sBa caracterizat concret prin dez/oltarea i di/ersi!icarea produselor i ser/iciilor
$ancare, creterea /itezei i di/ersi!icarea sistemului de e/iden i control, in!ormatizarea
sistemelor de transmitere a datelor de natur conta$il, statistic i c,iar a celor pri/ind procesul
de trans!er.
&ste de tiut c #n economia de pia, sectorul $ancar are un rol ma<or, el acion9nd ca
G/9r! de lanceH #n promo/area re!ormei i #n mecanismul autoreglrii economice. En
mani!estarea lui permanent, sectorul $ancar este o component de $az a sistemului
economicoB!inanciar.
Domeniu relati/ nou pentru economia rom9neasc, managementul $ancar
13
<oac un rol
decisi/ #n dez/oltarea unei economii sntoase, $azat pe criteriile economiei de pia.
En 5om9nia exist #n prezent un sistem $ancar modern i competiti/, care asigur
circulaia /alorilor #n economie i !urnizeaz pe piaa intern produse i ser/icii $ancare #n
con!ormitate cu tendinele #nregistrate #n sectorul $ancar european.
En 5om9nia, sectorul $ancar cuprinde1
B 41 instituii de credit @ 3 cu capital ma<oritar rom9nesc, 2 cu capital de stat, 2" cu
capital ma<oritar strin, ) sucursale ale unor $nci strine i o cas central a cooperati/elor de
creditA.
B 54, % U din acti/ele $ancare sunt concentrate #n primele cinci $nci din sistem.
13
0iu, 6on ? +anagementul riscului $ancar, &ditura &xpert, :ucureti, 2***, pag.%'.
)
4U(5A5& D& 46(&078
B (ota de pia a instituiilor de credit cu capital ma<oritar strin este de '%, ) U.
B (ota de pia a instituiilor de credit cu capital ma<oritar pri/at rom9nesc este de ",%
U.
B (ota de pia a instituiilor de credit cu capital ma<oritar de stat este de 5,4 U.
Structura acionariatului n cadrul instituiilor de
credit din Romnia
10%
17%
73%
Instituii de credit cu
capital majoritar de stat
Instituii de credit cu
capital majoritar privat
romnesc
Instituii de credit cu
capital majoritar strin (
incluznd filialele bncilor
strine)
F(>#&4 .+, 2 S&#$#&4 4$)(on4&(4#l#( 5n $4"&#l (ns(#)((lo& "e $&e"( "(n Ro36n(4+
.+.+, C4"&#l le>(sl4(v
(adrul legislati/
14
care gu/erneaz sistemul $ancar cuprinde1
4egea pri/ind 2tatutul :ncii 0aionale a 5om9niei ? 4egea nr. 312 din 2' iunie 2**4,
=rdonana pri/ind instituiile de credit i adec/area capitalului B =rdonana de Urgen a
Cu/ernului nr. )) din " decem$rie 2**",
4egea pentru apro$area =rdonanei de urgen a Cu/ernului nr. )) din " decem$rie
2**" B 4egea nr. 22% din 4 iulie 2**%,
4egea pentru pri/atizarea societilor comerciale $ancare la care statul este acionar ?
4egea nr. '3 din 21 mai 1))%,
14
,ttp133NNN.ar$.ro3sistemulV$ancar.p,p.
1*
4U(5A5& D& 46(&078
5eglementri pri/ind !alimentul instituiilor de credit B =rdonana Cu/ernului nr. 1* din
22 ianuarie 2**4 pri/ind !alimentul instituiilor de credit, apro$at, completat i modi!icat
prin 4egea nr. 2%' din 23 iunie 2**4,
=rdonana Cu/ernului nr. 3)31))", pri/ind organizarea i !uncionarea ;ondului de
Carantare a (reditelor din 2istemul :ancar.
.+, ROLUL I LOCUL BNCII NAIONALE A ROMNIEI :N SISTEMUL
BANCAR ROMNESC
4a 1%32) Aprilie 1''*, sBa legi!erat #n!iinarea :ncii 0aionale a 5om9niei cu toate
drepturile speci!ice unei $nci centrale de emisiune, respecti/ acela de a emite $ilete de $anc i
de a acorda credite de rescont $ncilor comerciale.
0atura <uridic a :ncii 0aionale a 5om9niei este administrati/, !iind un organ al
administraiei pu$lice auto,tone din categoria Gautoritilor administrati/e auto,toneH. (,air
dac aceste autoriti prezint annual arlamentului rapoarte asupra acti/itii des!urate, iar
organelle lor de conducere sunt numite de ctre arlament, #ncadrarea lor nu se sc,im$,
atri$uiile lor a/9nd caracter administrati/e. &le !uncioneaz independent i nu au organe
administrati/e ierar,ic superioare, !iind #n!iinate numai prin lege organic.
rin 4egea nr.3431))1 pri/ind 2tatutul :ncii 0aionale a 5om9niei, aceast $anc a
!ost reorganizat, rolul su !iind azi di!erit !a de perioada anterioar, :05 cpt9nd largi
atri$uii administrati/e. 2e consider c acti/itatea economicoB!inanciar a :ncii 0ionale a
de/enit una secundar, aceasta nemaia/9nd statut de agent economic, ci este un organ de stat.
+ai precis, :05 este $anca central a statului rom9n, cu personalitate <uridic, care #i
des!oar acti/itatea pe tot teritoriul rii.
Al doilea statut al :ncii 0aionale a 5om9niei, cuprins #n 4egea nr. 1*131))'
15
, #n
/igoare de la 1 iulie 1))', a a$rogat #n mod expres 4egea nr.3431))1 pri/ind 2tatutul :ncii
0aionale a 5om9niei. =$iecti/ul !undamental al acesteia , #n calitate de $ac central a statului
rom9n, este asigurarea sta$ilitii monedei naionale, pentru a contri$ui la sta$ilitatea preurilor.
(apitalul :ncii 0aionale aparine #n totalitate statului rom9n i era de 1** miliarde lei.
Aceasta are o$ligaia de a deine un !ond de rezer/, constituit #n limita unei cote de 2*U din
pro!itul $rut, p9n c9nd acest !ond /a a<unge s egaleze capitalul social, dup care cota /a !i
redus, #n anumite condiii@ !ondul de rezer/ s egaleze du$lul capitalului socialA. lanul
15
+.=!. nr.2*3 din 1 iunie 1))'K modi!icat i completat prin 4egea nr.15"31))) @ +.=!. nr.5** din 1' octom$rie
1)))A, =.U.C. nr. 13"32**1 @ +.=!. nr."%1 din 24 octom$rie 2**1A, apro$at cu modi!icri prin 4egea nr.
4*%32**2@ +.=!. nr.455 din 2% iunie 2**2A.
11
4U(5A5& D& 46(&078
propriu de conturi /a e/idenia operaiunile $ncii i /a !i a/izat de +inisterul ;inanelor.
:ugetul anual de /enituri i c,eltuieli se apro$ de consiliul de administraie i se /eri!ic #n
execuie de comisia de cenzori.
2ituaia :.0.5 este #n prezent di!erit, con!orm circumstanelor actuale.
.+,+.+ Re>le3en4&e4 4$#4l% '( *#n$)(on4&e4 B%n$(( N4)(on4le 4 Ro36n(e(
Actualul statut al :.0.5 pre/ede c :anca 0aional este $anca central a 5om9niei,
instituie pu$lic independent care are ca o$iecti/ principal G asigurarea i meninerea
sta$ilitii preurilorH. :.0.5 nu mai este $anca statului, dar o$iecti/ele sale sunt rele/ante #n
continuare de asigurarea sta$ilitii preurilor. &a spri<in politica general a statului, !r s
pre<udicieze #ndeplinirea o$iecti/ului su !undamental.
Aceast lege impune un cadru legal adec/at poziiei actuale a :.0.5., pri/it at9t din
perspecti/a dreptului intern i a rolului su la ni/el naionale, c9t i din punctul de /edere al
poziiei 5om9niei de stat mem$ru al U.&.
:anca 0aional a 5om9niei este supus, din punt de /edere al reglementrilor,
urmtoarelor categorii1
aA reglementri interne1 statutul :.0.5., alte reglementri cu caracter speci!ic ?
norme, regulamente, circulare etc.
$A reglementri comunitare1 statutul 2istemului &uropean al :ncilor (entrale ?
2.&.:.( i statutul :ncii (entrale &uropene.
:anca 0aional a 5om9niei este condus de un consiliu de administraie, numit de
arlament la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor dou camere. 0umirile
se !ac pe o perioad de 5 ani, cu posi$ilitatea re#nnoirii mandatului.
rincipalele atri$uii ale consiliului de adminstraie sunt1 sta$ilirea politicii #n domeniul
monetar i al cursului de sc,im$, precum i a msurilor necesare #n domeniul autorizrii,
reglementrii i supra/eg,erii prudeniale a instituiilor de credit i monitorizrii sistemelor de
pli. reedintele consiliului de administraie este gu/ernatorul :.0.5. (onsiliul de
administraie asigur !uncionarea a patru structuri care #ndeplinesc principalele !uncii ale
acesteia1
B (omitetul de olitic +onetar
B (omitetul de 2upra/eg,ere
B (omitetul de Administrare a 5ezer/elor 6nternaionale
B (omitetul de Audit
12
4U(5A5& D& 46(&078
5eeaua teritorial cuprinde unitatea central i 1) sucursale.
.+,+,+ C4?(4l#l B%n$(( N4)(on4le 4 Ro36n(e(
En prezent, :.0.5 are un capital propriu de 3* de milioane lei. (u acest capital, :.0.5 a
contri$uit la (apitalul $ncii (entrale &uropene cu un procent de 2,5U din capitalul :.(.&
@ 145 milioane leiA, de/enind al ' ? lea acionar, ca mrime.
.+,+7 A&(b#)((le B+N+R
&la$orarea i aplicarea politicii monetare i a politicii de curs de sc,im$
Autorizarea, reglementarea i supra/eg,erea instituiilor de credit, promo/area i
monitorizarea $unei !uncionri a sistemului de pli pentru asigurarea sta$ilitii !inanciare
&miterea $ancnotelor i a monedelor ca mi<loace legale de plat pe teritoriul 5om9niei
2ta$ilirea regimului /alutar i supra/eg,erea respectrii acestuia
Administrarea rezer/elor internaionale ale 5om9niei
T4bel#l .+. 2 A&(b#)((le B%n$(( N4)(on4le 4 Ro36n(e(
ATRIBUIILE BNCII NAIONALE A ROMNIEI
&la$orarea i aplicarea politicii monetare i a politicii de curs de sc,im$
Autorizarea, reglementarea i supra/eg,erea instituiilor de credit, precum i promo/area i
monitorizarea $unei !uncionri a sistemului de pli pentru asigurarea sta$ilitii !inanciare
&miterea $ancnotelor i a monedelor ca mi<loace legale de plat pe teritoriul 5om9niei
2ta$ilirea regimului de sc,im$ /alutar
Administrarea rezer/elor internaionale ale 5om9niei
>otodat, :.0.5 spri<in politica economic a statului !r s pre<udicieze o$iecti/ul
principal adic meninerea sta$ilitii preurilor. rin organelle sale monetare i de curs de
sc,im$, :.0.5 poate acorda instituiilor de credit, credite pe termene ce nu pot depi )* de
zile, garantate #n principal cu titluri de stat sau prin depozite constituite la :.0.5. sau la alte
instituii agreate de aceasta.
:anca 0aional a 5om9niei sta$ilete condiii i costurile de creditare, desc,ide i
opereaz conturi ale instituiilor de credit, ale >rezoreriei statului, ale caselor de compensare i
ale altor entiti rezidente i nerezidente sta$ilite prin reglementri ale :.0.5.
13
4U(5A5& D& 46(&078
.+7+ EFECTELE CRI/EI FINANCIARE INETRNAIONALE ASUPRA
SISTEMULUI BANCAR ROMNESC
+uli apreciaz c actuala criz !inanciar #i are rdcinile #n scderea dramatic a
preului locuinelor #n 2UA sau #n cderea pieei creditului pentru locuine. Aceast /iziune este
cel puin incomplet. (auzele !undamentale ale crizei !inanciare sunt mai ad9nci, at9t de natur
macroeconomic, c9t i de natur microeconomic, lucru menionat recent de mai muli analiti1
Altman @2**)A
1"
, :uiter @2**'A
1%
, :lanc,ard@2**)A
1'
. (ele dou tipuri de cauze sBau
intercondiionat #n producerea crizei. (auza pro!und a crizei !inanciare a !ost lic,iditatea
a$undent creat de principalele $nci centrale ale lumii @;&D, :=TA i de dorina rilor
exportatoare de petrol i gaze de a limita aprecierea monedei. De asemenea, a existat o
suprasaturare cu economisiri, generat de integrarea cresc9nd #n economia glo$al a unor ri
@(,ina,Asia de 2udB&st #n generalA, cu rate mari de acumulare, dar i de redistri$uirea glo$al a
a/uiei i a /eniturilor ctre exportatorii de $unuri tari @titei gaze naturaleA
4ic,iditatea a$undent i suprasaturarea cu economisiri au creat resurse disponi$ile
pentru in/estiii, inclusi/ #n instrumente !inanciare so!isticate, nu uor de #neles de ctre unii
in/estitori.
(onsecinele existenei lic,iditii a$undente au !ost ratele !oarte sczute ale do$9nzii i
/olatilitatea redus a acestora. Empreun, aceste consecine au condus la creterea apetitului
pentru acti/e cu c9tiguri mari. En plus, /olatilitatea redus de pe pia a creat tendina de
su$estimare a riscului i o ade/rat lips de /igilen a in/estitorilor.
+ar<ele de risc au !ost i ele !oarte sczute i nediscriminatorii. Empreun, ratele sczute
ale do$9nzii, apetitul pentru acti/e cu c9tiguri mari, /igilena sczut !a de risc i mar<ele
mici au mascat semnalele preurilor pe pieele !inanciare i au condus la insu!icienta #nelegere
a riscurilor implicate.
e acest !undal au operat, ca agra/ante, i o serie de cauze microeconomice1
securitizarea !renetic, !isurile #n modelul de a!aceri ale ageniilor de rating. 2emnalele despre
criz au !ost date de economiti, dar nu au !ost luate #n seam. >otui, tre$uie spus c
magnitudinea crizei a !ost, p9n recent, e/ident su$estimat de toat lumea.
&!ectele crizei !inanciare internaionale sBau extins i asupra economiei
5om9niei.>otui, din punct de /edere al impactului direct, sistemul $ancar a !ost puin a!ectat
1"
Altman, &.6.B pro!esor american care a ela$orat #n 1)"' una dintre primele !uncii de scor utilizate #n analiza
riscului de !aliment.
1%
Willem M. :uiter, pro!esor la 4ondon 2c,ool o! &conomics, !ost economistBse! &:5D.
1'
:lanc,ard, =li/ier B ro!esor de economie la +assac,usetts 6nstitute o! >ec,nologQ @+6>A, economist e! al
;ondului +onetar 6nternaional @;+6A.
14
4U(5A5& D& 46(&078
#ntruc9t nu a !ost expus la acti/e toxice, precum i datorit msurilor prudeniale si
administrati/e adoptate deBa lungul timpului de ctre :anca 0aional a 5om9niei.
6ndirect #ns, criza !inanciar internaional i mai ales consecina ei e/ident
recesiunea din rile dez/oltate ? se extinde asupra economiei rom9neti pe mai multe canale+
Pe $4n4l#l $o3e&$(4l, #ncetinete creterea exporturilor sau c,iar le reduce.
Pe $4n4l#l *(n4n$(4&, limiteaz accesul la !inanare extern, i ast!el restr9nge /olumul
creditrii, i genereaz di!iculti #n ser/iciul datoriei externe pri/ate.
Pe $4n4l#l $#&s#l#( "e s$=(3b, reducerea !inanrilor externe sBa re!lectat #n
deprecierea monedei naionale.
Pe $4n4l#l 5n$&e"e&((, a a/ut loc o retragere a in/estitorilor din rile est B europene.
Aceasta a a/ut drept e!ect mani!estarea pe piaa monetarB/alutar a unor momente de
panic i atacuri speculati/e, precum cel din luna octom$rie din 5om9nia, care a !cut necesar
inter/enia :05. En s!9rit, ?e $4n4l#l e*e$elo& "e 4v#)(e s( b(l4n), are loc deteriorarea
acti/ului net al populaiei i al companiilor, ca urmare a ponderii ridicate a creditelor #n /alut
@corelate cu deprecierea leuluiA i a scderii preurilor acti/elor mo$iliare i imo$iliare de la
/alori speculati/e, nesustena$ile @de tip X$u$$leHA.
En 5om9nia, primele sectoare economice a!ectate /or !i cele legate de export, mai ales
de exportul #n U& spre care se #ndreapt cca. %*U din total export. (,iar dac #n prezent,
statisticile nu re!lect scderea produciei industriale i a exportului, e!ectele tur$ulenelor de pe
pieele !inanciare internaionale din luna septem$rie se /or resimi i #n 5om9nia #n perioada
urmtoare.
6ndustria auto din 5om9nia /a !i a!ectat parial de e!ectele crizei economice, piaa
orient9nduBse #n mai mare msur ctre autoturisme din gama GloN costH, cum este cazul
modelelor Dacia.
En sc,im$, producia de componente i su$ansam$le auto dez/oltat #n ultimul timp #n
5om9nia pentru export ctre marii productori auto mondiali /a !i in!luenat de reducerea
produciei acestora.
En industria metalurgic, Arcelor+ittal Calai a decis de<a reducerea produciei de
laminate i #nc,iderea unor capacitai de producie. Arcelor +ittal este cel mai mare exportator
din 5om9nia.
2ectorul construciilor din 5om9nia este de<a a!ectat de #nsprirea condiiilor i creterea
costurilor de creditare care in,i$ dez/oltarea cererii #n segmentul rezidenial. En septem$rie
2**' a !ost o situaie particular1 sBa o$ser/at o cretere cu 1*U a /olumului creditelor
ipotecare la ni/el naional !a de luna anterioar deoarece #n luna octom$rie urma s intre #n
15
4U(5A5& D& 46(&078
/igoare 5egulamentul nr.1132**' al :05 cu pri/ire la limitarea riscului creditrii persoanelor
!izice.
Totalul creditelor ipotecare pe jude n 2009
!%
"%
% "%
%
3%
3%
!%
!%
30%
#ucure$ti %luj &imi$ %onstana Ia$i
#ra$ov 'olj #i(or )r*e$ )lte ora$e
F(>#&4 .+. 2 To4l#l $&e"(elo& (?oe$4&e ?e M#"e)e 5n ,--B
2cderea cererii /a !i parial acoperit de dez/oltarea lucrrilor de in!rastructur i a
construciilor agroBindustriale !inanate i din !onduri neram$ursa$ile din partea U&.
En general, #nsprirea condiiilor i creterea costurilor de creditare, lipsa relati/ de
lic,iditi a!ecteaz de<a agenii economici din di/erse sectoare economice din 5om9nia.
>otodat, #n toata acti/itatea economic se mani!est reinere #n extinderea a!acerilor i
#n in/estiii, iar unele uniti au redus ritmul produciei pe !ondul unor comenzi mai mici, mai
ales pentru export.
En ultimul an i <umtate, anticiparea unor e/olui !oarte sla$e la ni/el glo$al i
auto,ton, panica in/estitorilor i criza !inanciar au determinat scderi dramatice ale $ursei.
En 2*1*, piaa de capital ar putea s e/olueze dup semnalele date de economia rii i
de starea $usinessBurilor emitenilor.En acest an, e!ectele crizei economice /or !i cele care /or
determina traiectoria negati/ a $ursei rom9neti. =portunitile de in/estiii ca urmare a
ie!tinirii puternice a aciunilor i #n acelai timp perspecti/ele unei re/igorri a economiei
1"
4U(5A5& D& 46(&078
glo$ale /or !i ingredientele care la un moment dat /or determina o stopare a traiectoriei
negati/e a pieelor de capital, c,iar dac situaia economic /a !i #nca neameliorat.
Aceast dinamic a $ursei ar !i normal, #n opinia specialitilor. e l9ng rezultatele
concrete ale companiilor, la $urs se tranzacioneaz i ateptrile in/estitorilor, care nu pot !i
optimiste c9t /reme rezultatele macroeconomice sunt sla$e.
.+7+. S&4e>(4 "e ?ol(($% 3one4&% 4 B%n$(( N4)(on4le 4 Ro36n(e(
=piunea :ncii 0aionale a 5om9niei pentru adoptarea intirii in!laiei ca strategie de
politic monetar a !ost <usti!icat de necesitatea realizrii unei dezin!laii sustena$ile.
6mplementarea strategiei de intire a in!laiei nu a !ost uoar nici #nainte de apariia crizei
!inanciare i dominana !iscal, intrrile masi/e de capital, poziia de de$itor net a :05 !a de
sistemul $ancar i mecanismul de transmitere a politicii monetare sBau com$inat, ast!el c, #ntre
2**5 i 2**%, au existat perioade #n care anticipaiile in!laioniste i aprecieri accentuate ale
monedei au coexistat. Aceasta a ridicat o dilem serioas pentru $anca central. (reteri ale
ratei do$9nzii, necesare pentru a aduce anticipaiile #n linie cu inta de in!laie, atrgeau i mai
multe capitaluri strine, apreciind nesustena$il leul.
=dat cu declanarea crizei !inanciare #n iulie 2**%, o parte dintre aceste condiii a
disprut. Astzi :05 tinde s !ie creditor net al sistemului $ancar, iar intrrile de capital strin
sBau atenuat #n mod semni!icati/. Dar aceasta nu simpli!ic implementarea politicii monetare.
Dimpotri/, criza !inanciar a sporit /olatilitatea pe pieele monetar i /alutar i tinde s
ampli!ice #ncetinirea acti/itii economice. e de o parte, reducerea !inanrilor externe i
existena dezec,ili$relor externe mari au declanat deprecierea leului, care alimenteaz in!laia
i !ace necesar o rat a do$9nzii relati/ #nalt. +ai mult, cei cu datorii #n euro i alte /alute, i
ast!el sistemul !inanciar, sunt /ulnera$ili la o depreciere semni!icati/ a leului. e de alt parte,
rate mai #nalte ale do$9nzii ar tinde s !r9neze creterea economic i, mai mult, ar crea costuri
pentru cei ce au datorii, risc9nd s desta$ilizeze sectorul !inanciar. En aceste condiii apare
pro$lema delicat a compromisului dintre o$iecti/ele politicii monetare1 asigurarea sta$ilitii
preurilor i asigurarea sta$ilitii !inanciare.
&!iciena politicii monetare #n atingerea acestui o$iecti/ este #ns limitat dac nu exist
sta$ilitate !inanciar. Unul dintre principiile macroeconomice de $az a!irm c !riciunile pe
plan !inanciar in!lueneaz #n mod su$stanial ciclul de a!aceri. Astzi, pe plan mondial, acest
lucru este !oarte e/ident. :ncile centrale ale lumii #ncearc s menin sta$ilitatea !inanciar i
1%
4U(5A5& D& 46(&078
s e/ite recesiunea i depresiunea economic. &xperienele anterioare par s con!irme /iziunea
con!orm creia in!laia este principala surs de insta$ilitate !inanciar. De o$icei perioade
caracterizate de in!laie #nalt au !ost i cele cu insta$ilitate !inanciar se/er i cu crize la
ni/elul sectorului $ancar sau au !ost urmate de recesiune #n urma adoptrii de ctre autoriti a
unor msuri inadec/ate de temperare a in!laiei.
&xperiena 5om9niei arat c sta$ilitatea !inanciar
1)
prezint o importan deose$it
pentru sta$ilitatea preurilor. e $un dreptate, 5om9nia a !ost criticat pentru #nt9rzieri #n
dezin!laie. Acestea sBau datorat re!ormelor structurale insu!iciente. 7ara noastr a realizat o
rat medie de dezin!laie de 5,' puncte procentuale pe an #n perioada 2***B2**%, #n paralel cu
meninerea sta$ilitii sistemului !inanciar. Dar dac :05 ar !i suplinit acest de!icit de re!orme
prin creteri mai a$rupte ale ratelor do$9nzii situaia !inanciar a !irmelor i a gospodriilor sBar
!i deteriorat. Yi ast!el, ar !i deteriorat sta$ilitatea !inanciar a sectorului $ancar. En !inal, #nsi
ritmul dezin!laiei ar !i !ost, pro$a$il, mai mic dec9t cel realizat. 4ecia care tre$uie #n/at este
aceea c, pe termen lung, incapacitatea meninerii sta$ilitii !inanciare nu poate s conduc
dec9t la o rein!lamare a in!laiei.
olitica :05 pri/ind inter/eniile pe piaa /alutar a !ost g,idat de !ilozo!ia con!orm
creia o /olatilitate #nalt a cursului de sc,im$ este duntoare at9t pentru o$iecti/ul pri/ind
in!laia, c9t i pentru sntatea !inanciar a sectorului real i a celui !inanciar.
(u aceast !ilozo!ie, :05 a promo/at un curs de sc,im$ !lotant, care iBa permis at9t so
utilizeze /alenele pieei li$ere i s descura<eze comportamentele c9t i so e/ite aprecierile
excesi/e.
6mplementarea consec/ent a acestei !ilozo!ii a necesitat cumprri relati/ importante
de /alut de pe pia de ctre :05 #n perioada 2**4 ? august 2**%. 4a momentele cumprrii
/alutei, :05 a !ost criticat c nu las cursul s se aprecieze #n linie cu cerinele pieei. Astzi
se do/edete c aceast politic a !ost adec/at.
(riza !inanciar actual a introdus o in/ersare a$rupt a trendului de aprecierea leului,
cu importante episoade de /olatilitate. Aa cum, #n trecut, intrrile de /alut au supraapreciat
leul cu mult peste ni/elul indicat de !actorii !undamentali ai cursului de sc,im$, astzi
reducerea !inanrii externe i incertitudinea tind s determine deprecieri ale leului ne<usti!icate
de !actorii !undamentali ai cursului de sc,im$ 5ezer/ele cumprate pe piaa /alutar #n
momentele de supraapreciere ser/esc astzi pentru inter/enii pentru calmarea deprecierii
leului.
1)
:e<u, Daniela ? +ecanisme monetare i instituii $ancare, &ditura (asa (rii de Ytiin, (lu< ? 0apoca, 2**4,
pag.123.
1'
4U(5A5& D& 46(&078
.+7+, M%s#&( ?en&# 53b#n%%)(&e4 s(se3#l#( b4n$4&
2c,im$rile care ar tre$ui s se produc #n economia de pia i #n sistemul $ancar ar !i,
#ntrBo ?&(3% *4E%1
re/izuirea legislaiei $ancare i alinierea acesteia la legislaia comunitarK
#nlturarea am$iguitilor legislati/e care o$strucioneaz capacitatea de super/izare
a :ncii 0aionale a 5om9nieiK
#m$untirea conducerii corporati/e, capitalizarea #n sectorul industrial i
continuarea accentului pe sta$ilizarea macroeconomicK
pri/atizarea e!icient a $ncilor i structurarea tranzaciilor de pri/atizare ast!el #nc9t
s creasc /aloarea de !ranciz a $ncilor pentru in/estitorii strategici striniK
examinarea atent a sistemului de reglare i siguran asociat cu Xuni/ersal $anIingHK
#m$untirea super/izrii directe i pregtirii :05 i legarea !rec/enei inspeciilor
de capitalul $ncilorK
continuarea dez/oltrii pieei de titluri gu/ernamentale, #ntrirea reglementrii i
super/izrii pieei de capital, atragerea in/estitorilor strini inclusi/ a in/estiiilor de porto!oliu.
A "o#4 *4E% ar tre$ui sa contin1
:anca 0aional a 5om9niei tre$uie s se concentreze pe reglementri prudeniale
$ine concepute care !urnizeaz siguran i stimulare, inclusi/ un set re/izuit de norme de
capital, reexaminarea sc,emei de pre a asigurrii de depozitK
#nlturarea gradat a c9t mai multor reglementri prudeniale care sunt moti/ate
de agende socioBpoliticeK
concentrarea pe reglementri !uncionale @mai cur9nd dec9t instituionaleA pentru
di!erite instituii !inanciare.
Ul(34 *4E% este i cea #n care msurile luate deBa lungul primelor etape tre$uie s se
concretizeze i s a<ute la implementarea cu succes a modi!icrilor1
concentrarea pe dez/oltarea pieei de capital prin in/itarea ageniilor internaionale
de cotare renumite i a caselor de $roIera< s participe mai acti/ pe pia i prin asigurarea unor
cerine mai stricte de transparenK
introducerea 2istemului &lectronic de (ompensare pentru eliminarea #nt9rzierilor i
costurilor ridicate ale tranzaciilorK
1)
4U(5A5& D& 46(&078
#n!iinarea unei agenii gu/ernamentale sau OuasiBgu/ernamentale care s !aciliteze
dez/oltarea unei piee secundare ipotecareK
pri/atizarea companiilor de asigurri i continuarea procesului de ela$orare a unor
mai clare reglementri de asigurri.
2trategia de extindere a U& urmrete integrarea noilor mem$ri #n paralel cu
armonizarea o$iecti/elor de politic intern i extern ale tuturor statelor mem$re, prin
respectarea i aplicarea unor principii !undamentale comune. Asumarea #n totalitate a acestor
principii de ctre 5om9nia !undamenteaz candidatura sa la statutul de mem$ru al U&.
Do$9ndirea acestui statut #ntrBun orizont de timp c9t mai apropiat a constituit si constituie o
prioritate a politicii autoritilor rom9ne.
(on!orm o$iecti/elor urmrite
2*
, :anca 0aional a 5om9niei a acionat #n concordan
cu demersurile susinute ale #ntregii ri pentru a<ustarea economiei rom9neti la cerinele
comunitare. :anca 0aional a continuat s acorde o importan deose$it re!ormei sistemului
$ancar i accelerrii procesului de integrare !inanciar, #n con!ormitate cu normele i principiile
a!late la $aza politicilor europene. Ast!el, o$iecti/ele ma<ore ale $ncii centrale sunt1
respectarea anga<amentelor asumate !a de U& i per!ecionarea mecanismului instituional
intern pentru o pregtire mai e!icient a procesului de integrare !inanciar #n con!ormitate cu
normele i principiile a!late la $aza politicilor europene. 5espectarea anga<amentelor asumate
prin documente o!iciale de poziie necesit ela$orarea i implementarea de ctre :anca
0aional a unor strategii speci!ice domeniului !inanciarB$ancar. entru realizarea e!ecti/ a
prelurii acOuisBului comunitar, :anca 0aional a acionat concomitent #n dou direcii1
armonizarea legislaiei $ancare rom9ne cu cea comunitar i #ntrirea capacitii administrati/e.
reocuparea permanent pentru #ntrirea capacitii sale instituionale sBa concretizat, pe de o
parte, #n e!icientizarea acti/itii de supra/eg,ere $ancar, iar pe de alt parte, #n #ntrirea
cadrului legislati/ i de reglementare pentru sectorul $ancar. Apoi, iBa propus s o$in at9t o
coordonare mai e!icient i mai transparent a procesului de preluare a acOuisBului comunitar #n
domeniile de acti/itate speci!ice $ncii centrale, c9t i centralizarea operaiunilor de
monitorizare a anga<amentelor asumate prin documentele de poziie. Ast!el, particip la
ela$orarea seciunilor politicii monetare i de curs de sc,im$, ec,ili$rului extern, acti/itii de
reglementare, autorizare i supra/eg,ere prudenial a instituiilor de credit, de promo/are i
monitorizare a $unei !tincionri a sistemelor de pli.
2*
NNN.$nr.ro
2*
4U(5A5& D& 46(&078
En ceea ce pri/ete prioritile pe termen scurt i mediu ale :ncii 0aionale re!eritoare
la politica de integrare european, acestea sunt sta$ilite prin rogramul 0aional de aderare a
5om9niei la Uniunea &uropean. En mod concret, aceste o$iecti/e se re!er la1
B per!ecionarea instrumentelor de politic monetar i armonizarea lor cu cele ale
:ncii (entrale &uropeneK
B remonetizarea economiei naionale #n paralel cu reducerea continu a in!laieiK
B #ntrirea capacitii instituionale a $ncii centraleK
Bconsolidarea capacitii sale de supra/eg,ere i e!icientizarea acti/itii de
supra/eg,ereK
B dez/oltarea sistemului de pliK
B continuarea armonizrii legislati/e #n domeniul $ancar.
re/ederile actelor normati/e comunitare re!eritoare la condiiile de acces i exercitare a
acti/itii $ancare de ctre instituiile de credit, la !onduri proprii ale instituiilor de credit, la
sol/a$ilitatea instituiilor de credit i cele re!eritoare la expunerile mari ale instituiilor de credit
au !ost #n cea mai mare parte transpuse #ntrBo serie de acte normati/e naionale #n domeniu. En
/ederea transpunerii integrale a pre/ederilor comunitare, p9n la data aderrii, /or !i luate
msuri care /izeaz modi!icarea legii $ancare, a legii pri/ind statutul :ncii 0aionale i a altor
legi rele/ante, precum i emiterea de norme #n /ederea soluionrii di!erenelor constatate.
re/ederile comunitare re!eritoare la supra/eg,erea de $az consolidat a instituiilor de credit
nu se regsesc #n legislaia i reglementrile naionale. En /ederea transpunerii acestora,
legislaia naional /a !i amendat, iar :anca 0aional /a emite reglementri #n acest sens.
,+ BNCILE DIN ROMNIA I CERINELE COMUNITARE
,+. NOIUNEA DE 0SOCIETATE COMERCIAL BANCAR1
2ocietile comerciale $ancare, dei sunt supuse unor reglementri speciale, au aceleai
trsturi caracteristice, generale, ca oricare alt tip de societate comercial.
rin b4n$% #nelege Gun organism de interpunere #n operaiunile de credit, $anca lu9nd
$ani pe credit de la acei care caut o plasare a capitalurilor lor i d9nd $ani pe credit acelora ce
au ne/oie de capitaluri, realiz9nd #n acest mod un $ene!iciuH
21
.
21
+.6. :le<erK +.2Ire ? (entral :anIing, +onetarQ olicies and t,e 6mplication !or >ransitions &conomies,
JluNer Academic u$lis,er, :oston3 Dordrec,t4ondon, 1))), pag. 44).
21
4U(5A5& D& 46(&078
En lipsa unei de!iniii a societii comerciale din (odul comercial rom9n sau din 4egea
nr.3131))*, sBa apelat la anumite elemente, unul !c9nd parte c,iar din (odul ci/il art. 14)1 ?
14)2A, ca drept comun pentru materia comercial. Din aceste dispoziii rezult c so$(e4e4
este un contract #n temeiul cruia dou sau mai multe persoane @ asociaiA se #neleg s pun #n
comun anumite $unuri pentru a des!ura #mpreun o anumit acti/itate, #n /ederea realizrii i
#mpririi $ene!iciilor care /or rezulta.
(a urmare, so$(e4e4 $o3e&$(4l% este acea grupare de persoane constituit pe $aza
unui contract de societate i $ene!iciind de personalitate <uridic, #n care asociaii se #neleg s
pun #n comun anumite $unuri, pentru exerciatrea unor !apte de comer, #n scopul realzrii i
#mpririi $ene!iciilor.
So$(e4e4 b4n$4&%, !iind i ea o societate comercial, este de!init de elementele
enunate mai sus, cu urmtoarele nuanri1 societatea comercial $ancar este acea societate
comercial care are un o$iect speci!ic de acti/itate, i anume atragerea de !onduri de la
persoanele !izice i <uridice, su$ !orm de depozite sau instrumente nenegocia$ile, plti$ile la
/edere sau la termen, precum i acordarea de credite. e l9ng aceste acti/iti principale, o
$anc poate e!ectua di/erse ser/icii $ancare, reprezentate de operaiunile accesorii i conexe.
So$(e4e4 $o3e&$(4l% b4n$4&% este acea societate pe aciuni care are ca principal
o$iect atragerea de !onduri i acordarea de credite, precum i e!ectuarea de ser/icii $ancare.
,+.+. Fo&34 M#&("($%
Actuala lege a societilor comerciale pre/ede, #n art.2, c societatea comercial poate
#m$rca urmtoarele !orme <uridice1
2ocietate #n nume colecti/
2ocietate #n comandit simpl
2ocietate pe aciuni
2ocietate #n comandit pe aciuni
2ocietate cu rspundere limitat
22
4U(5A5& D& 46(&078
F(>#&4 ,+. 2 Fo&3ele M#&("($e 4le so$(e%)(( $o3e&$(4le+
rincipalul criteriu care st la $aza deose$irilor dintre aceste !orme <uridice este acela al
#ntinderii rspunderii asociailor !a de teri pentru o$ligaiile societii. Asociaii /or putea
opta numai #ntre aceste !orme pre/zute de lege, a/9nd #n /edere caracterul limitati/ al
enumerrii legale. En lips, societatea /a !i considerat ca o societate #n nume colecti/, care
asigur cea mai mare rspundere a asociailor !a de teri.
4egea impune o anumit !orm pentru societile $ancare i pentru cele de asigurri.
Arunc9nd o pri/ire #n istoria nu prea #ndeprtat a acti/itii $ancare din 5om9nia, se poate
o$ser/a c primele $nci rom9neti reprezentati/e au a/ut !orma de societate anonim, care este
societatea pe aciuni de astzi, iar mai de/reme, #n perioada inter$elic, aceast !orm <uridic a
!ost, de asemenea pre!erat.
So$(e4e4 ?e 4$)(#n( este de!init ca !iind acea societate constituit perin asocierea mai
multor persoane, care contri$uie la !ormarea capitalului social prin anumite cote de participare,
reprezentate prin titluri numite aciuni, pentru des!urarea unei acti/iti comerciale, #n scopul
#mpririi $ene!iciilor i care rspund pentru o$ligaiile sociale numai #n limita aporturilor lor.
2ocietatea pe aciuni are capitalul #mprit #n aciuni, iar o$ligaiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social.
So$(e4e4
$o3e&$(4l%
So$(e4e 5n
n#3e
$ole$(v
So$(e4e 5n
$o34n"(%
s(3?l%
So$(e4e ?e
4$)(#n(
So$(e4e $#
&%s?#n"e&e
l(3(4%
So$(e4e 5n
$o34n"(% ?e
4$)(#n(
23
4U(5A5& D& 46(&078
Aceast societate reprezint cea mai e/oluat i complex !orm de asociere, #n care
conteaz mai mult aporturile asociailor dec9t calitile personale ale acestora.
22
,+.+, C4&4$e&(s($(le so$(e%)(( $o3e&$(4le b4n$4&e
(a orice societate pe aciuni, cea $ancar are precizate elementele eseniale #n 4egea 313
1))*1 o$ligaiile sunt garantate cu patrimoniul social, iar acionarii sunt o$ligai numai p9n la
concurena capitalului social su$scris.
2e poate clasi!ica ceea ce este caracteristic societii comerciale ast!el1
1. caracteristicile societii comerciale $ancare ca societate pe aciuni ?
&%s%#&( >ene&4leN
2. caracteristicile societii comerciale $ancare ? &%s%#&( s?e$(4le+
.+ T&%s%#&( >ene&4le
,7
!
aA societatea se constituie dintrBun numr minim de asociai, denumii i acionariK
$A capitalul social este di/izat pe aciuniK
cA rspunderea asociailor pentru o$ligaiile sociale este limitat.
,+ T&%s%#&( s?e$(4le, ce pot !i grupate la r9ndul lor #n1
aA >rsturi speciale ce e/ideniaz elementele eseniale ale contractului de societate
comercial $ancar1
B obiectul de activitate1 $ncile !ac parte din acea categorie de comerciai care au ca
acti/itate comercial atragerea de !onduri de la persoanele !izice i <uridice i acordarea de
crediteK
B aporturile asociailor1 o$iectul aportului ? nu sunt admise dec9t aporturile #n
numerar, !iind interzise cele #n natur, aa cum este cazul celorlalte societi pe aciuniK
B capitalul social: pla!on minim reglementrile #n /igoareimpun #n prezent un capita
minim de 3%.***.*** lei pentru constituirea unei societi comerciale $ancareK
B forma juridic: societate pe aciuniK $anca reprezint una din puinele categorii de
comerciani colecti/i pentru care dispoziiile legii sunt imperati/e #n ceea ce pri/ete !orma
<uridic.
$A Alte trsturi rezultate din speci!icul acti/itii $ancare1
B structura organizatoric, conducerea i administrarea societilor $ancare se
sta$ilesc prin statute propriiK
22
(rpenaru, 2t.D ? Drept comercial rom9n, &ditura All :ecI, :ucureti, 2**2, pag. 3*%.
23
+inea, +.Yt ? (onstituirea societilor comerciale, &ditura 4umina 4ex, :ucureti, 1))", pag.1'".
24
4U(5A5& D& 46(&078
B societatea $ancar #i asum o$ligaiile numai prin semnturile a cel puin doi
conductori, a/9nd !unciile sta$ilite prin statute propriiK
B societilor $ancare li se interzice s #nc,eie contracte sau #nelegeri, s adopte
practici de orice !el care leBar asigura poziii dominante pe piaa monetar, !inanciar sau
/alutar ori s se anga<eze #n opraiuni pentru a o$ine un a/anta< neloial pentru ele sau pentru
tere persoane, su$ sanciunea introducerii de ctre :anca 0aional a unei aciuni #n instanK
B #n acti/itatea lor sunt supuse reglementrilor emise de :.0.5 pentru aplicarea
politicii monetare de credit, /alutare, de pli, de asigurare a prudenei $ancare i de
supra/eg,ere a societilor $ancareK
B toate societile $ancare sunt o$ligate s desc,id conturi curente la :.0.5 i s
menin rezer/e minime o$ligatorii, potri/it reglementrilor date de acestaK
B participarea unei societi $ancare la o !irm sau #ntreprindere al crei o$iect de
acti/itate nu are legtur cu acti/itatea $ancar nu poate depi 2*U din capitalul !irmei sau
#ntreprinderii respecti/e.
2e consider c, #n epoca modern, societile $ancare capt noi trsturi caracteristice.
:ncile se implic tot mai mult #n a!aceri, #n toate stadiile acestora, de la !aza de proiect la cea
de !inanare i de la administrarea pro!iturilor la gestionarea pierderilor.
e de alt parte, re/oluia in!ormatic a insemnat c #ntreaga e/iden conta$il este
in!ormatizatK instrumentele tradiionale ale te,nicilor $ancare se in!ormatizeaz i ele @ cecul,
cam$iaAK apar te,nici noi pur in!ormatice, precum distri$uitorul automat de $ancnote i $anca la
domiciliu.
,+.+7 F#n$)((le so$(e%)(( $o3e&$(4le b4n$4&e
DeBa lungul timpului, !unciile $ncilor au e/oluat i sBau di/ersi!icat dei, #n esen, ele
au rmas aceleai, structurate #n <urul ideii de atragere a resurselor i de redistri$uire a lor,
$azate pe respectarea unor criterii legale riguroase.
= prim clasi!icare se poate !ace #n !uncie de de e/oluia !unciilor $ncilor1
1. funcii evidente, care au e/oluat #n dou etape1 de la !uncia de agent de sc,im$ la
aceea de $anc,er care acord creditK de la !uncia de $anc,er la aceea de !inanciar care #i
asum un rol esenial #n iniierea i !inanarea a!acerilorK
2. funcii implicite, care au e/oluat tot #n dou etape1de la !uncia de organizator la !unia
de compensator #n spaiu al acti/elor monetare i de compensator #n timp al o!ertelor i cererilor
de !onduriK de la !uncia de compensator la !unia de creator al monedei adiionale, o!erind cu
25
4U(5A5& D& 46(&078
titlu de credit celor care solicit mai mult dec9t ar putea s cear depuntorii cu titlu de
restituire a depozitelor, i de creator al a!acerilor care stimuleaz direct dez/oltarea economic.
= alt clasi!icare a !unciilor $ncilor se poate realiza, in9nd cont de cele dou laturi ale
intermedierii, ast!el1
1. !uncia de mo$ilizare a resurselorK
2. !uncia de distri$uire a creditelor.
,+.+D C4"&#l le>(sl4(v 4l b%n$(lo&
2ocietile $ancare, ca orice societi comerciale, sunt gu/ernate de reglementrile
generale ale 4egii nr. 313 1))*, repu$licat
24
, i ale 4egii nr. 2"3 1))* pri/ind registrul
comerului, repu$licat
25
.
En categoria reglementrilor speciale intr =.U.C. nr. ))3 2**"
2"
, 4egea nr. 3123 2**4
pri/ind statutul :.0.5., 4egea nr. 2%'3 2**4 pri/ind !alimentul instituiilor de credit, precum i
0ormele :ncii 0aionale a 5om9niei, alturi de alte categorii de acte normati/e emise de
:anca (entral.
En plus, $ncile sunt supuse reglementrilor emise de :.0.5 , cum ar !i no&3ele sau
&e>#l43enele1 5eguamentul :.0.5 nr. 113 2**% pri/ind autorizarea $ncilor
2%
sau
5egulamentul :.0.5. nr. "3 2**' pri/ind modi!icrile #n situaia $ncilor
2'
, 0orma :.0.5 nr. 53
2*** pri/ind !uziunea i di/izarea $ncilor. 4a acestea se adaug acte normati/e su$ !orma
circularelor, ordinelor, comunicatelor etc.
,+.+I Ob(e$#l "e 4$(v(4e 4l b%n$(lo&
0u exist pre/deri speciale cu pri/ire la o$iectul de acti/itate
2)
pe care #l poate des!ura
o societate pe aciuni. De aceea m /oi re!eri direct la acti/itile care !ormeaz o$iectul de
acti/itate al unei societi comerciale $ancare.
=$iectul de acti/itate particularizeaz $ncile !a de orice alt categorie de societi
comerciale.
24
+.=!. nr. 1*"" din 1% noiem$rie 2**4.
25
+. =!. 0r 4) din 4 !e$ruarie 1))'.
2"
+.=!. nr. 1*2% din 2% decem$rie 2**".
2%
+.=!. nr. '3% din " decem$rie 2**%, modi!icat prin 5egulamentul :.0.5 nr. 13 2**) i prin 5egulamentul
:.0.5. nr. 432**).
2'
+.=! nr. 2)" din 1" aprilie 2**', modi!icat prin 5egulamentul :.0.5. nr.53 2**).
2) 2
C,eorg,e, (armen Adriana ? Drept $ancar, &ditura (.M.:ecI, :ucureti, 2**), pag.)%.
2"
4U(5A5& D& 46(&078
(odul comercial rom9n pre/ede la art.3 .pct.11 c sunt considerate !apte de comert
G operaiunile de $anc i sc,im$H. :anii i creditul pot !orma o$iectul circulaiei, adic
o$iectul unor operaiuni comerciale.
(omercialitatea acestor operaiuni este dat de elementul interpunerii #n sc,im$ sau
circulaie. Deci operaiunile asupra $anilor i creditului sunt gu/ernate de aceleai principii ca i
cele pri/itoare la circulaia produselor i mr!urilor.
=peraiunile de $anc sunt e!ectuate de societile comerciale $ancare i se re!er la
operaiuni asupra sumelor de $ani #n numerar, a creditelor i titlurilor negocia$ile.
De!iniia activitii bancare este dat #n art. % pct. 1 din =.U.C nr. ))3 2**". Activitatea
bancar este atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabie de la public i acordarea de
credite n cont propriu.
:anca 0aional a 5om9niei este a$ilitat s determine dac o acti/itate reprezint ori
nu, atragere de depozite sau alte !onduri ram$ursa$ile de la pu$lic, acti/itatea $ancar,
acti/itatea de emitere de moned electronic, ori acti/itatea de atragere i3 sau gestionare de
sume de $ani pro/enite din contri$uiile mem$rilor unor grupuri de persoane constituite #n
/ederea acumulrii de !onduri colecti/e i acordrii de credite3 #mprumuturi din !ondurile ast!el
acumulate pentru ac,iziionarea de $unuri i3 sau ser/icii de ctre mem$rii acestora.
Determinarea naturii acti/itii, exprimat de :anca 0aional a 5om9niei este o$ligatorie
pentru prile interesate.
Des!urarea de act/iti interzise de ctre o persoan pe cont propriu sau pe contul unei
entiti care nu este instituie de credit constituie in!raciune i se pedepsete cu #nc,isoare de la
2 la % ani @ art. 41* din ordonanA.
:ncile nu pot e!ectua dec9t acti/itile cuprinse #n art. 1' din =.U.C. nr. ))32**". ;ac
meiunea c acestea nu mai reprezint un monopol al $ncilor, ce sunt acti/iti care pot !i
des!urate de toate instituiile de credit.
utem clasi!ica acti/itatea $ancar ast!el1
4O 4$(v(%)( ?e&3(se
bO 4le 4$(v(%)(
$O 4$(v(%)( $# b#n#&( 3ob(le '( (3ob(le
"O 4$(v(%)( (ne&E(se
1. Activitile permise bncilor sunt:
aA atragere de depozite i de alte !onduri ram$ursa$ileK
2%
4U(5A5& D& 46(&078
$A acordare de credite, incluz9nd, printre altele1 credite de consum, credite
ipotecare, !actoring cu sau !r regres, !inanarea tranzaciilor comerciale,
inclusi/ !or!etareK
cA leasing !inanciarK
dA operaiuni de pliK
eA emitere i administrare de mi<loace de plat, cum ar !i1 cri de credit, cecuri de cltorie i alte
asemenea, inclusi/ emitere de moned electronicK
!A emitere de garanii i asumare de anga<amenteK
gA tranzacionare #n cont propriu i3sau pe contul clienilor, #n condiiile legii cu1
1A instrumente ale pieei monetare, cum ar !i1 cecuri, cam$ii, $ilete la ordin, certi!icate de
depozitK
2A /alutK
3A contracte !utures i opions !inanciareK
4A instrumente a/9nd la $az cursul de sc,im$ i rata do$9nziiK
5A /alori mo$iliare i alte instrumente !inanciare trans!era$ileK
,A participare la emisiunea de /alori mo$iliare i alte instrumente !inanciare, prin su$scrierea i
plasamentul acestora ori prin plasament i prestarea de ser/icii legate de ast!el de emisiuni.
iA ser/icii de consultan cu pri/ire la structura capitalului, strategia de a !ace i alte aspecte legate
de a!aceri comerciale, ser/icii legate de !uziuni i ac,iziii i prestarea altor ser/icii de
consultanK
<A administrare de porto!olii i consultan legat de acestaK
IA custodie i administrare de instrumente !inanciareK
lA intermediere pe piaa inter$ancarK
mA prestarea de ser/icii pri/ind !urnizarea de date i re!erine #n domeniul creditriiK
nA #nc,iriere de casete de siguranK
oA operaiuni cu metale i pietre preioase i o$iecte con!ecionate din acesteaK
pA do$9ndirea de participaii la capitalul altor entitiKorice alte acti/iti
OA orice alte acti/iti sau ser/icii, #n msura #n care acestea se circumscriu domeniului !inanciar,
cu respectarea pre/ederilor legale speciale care reglementeaz respecti/ele acti/iti, dac este
cazul.
! Alte activiti!
aA operaiuni neB!inanciare #n mandat sau de comision, #n special pe contul altor entiti
din cadrul grupului din care !ace parte instituia de creditK
2'
4U(5A5& D& 46(&078
$A operaiuni de administrare a patrimoniului const9nd din $unuri mo$ile i3 sau imo$ile
a!late #n proprietatea acestora, dar nea!ectate des!urrii act/itilor !inanciareK
cA prestarea de ser/icii clientelei proprii, care dei nu sunt conexe acti/itii des!urate,
reprezint o prelungire a operaiunilor $ancareK
Aceste acti/iti tre$uie s !ie compati$ile cu cerinele acti/itii $ancare, #n special cu
cele re!eritoare la meninerea $unei reputaii a instituiei de credit i prote<area intereselor
deponenilor. 0i/elul total al /eniturilor o$inute din acti/itile de mai sus nu poate depi
1*U din /eniturile o$inute de o instituie de credit din acti/itile pre/zute la art. 1'.
"! Activiti cu bunuri mobile #i imobile!
6nstituiile de credit se pot anga<a #n operaiuni cu $unuri mo$ile i imo$ile numai dac1
aA operaiunile sunt necesare des!urrii #n condiii adec/ate a acti/itilor
pentru care instituia de credit a !ost autorizat, i #n msura #n care $unurile respecti/e sunt
necesare #n acest scopK
$A operaiunile au ca o$iect $unuri mo$ile i imo$ile destinate per!ecionrii pregtirii pro!esionale
a salariailor organizrii unor spaii de odi,n i recreare sau aigurrii de locuine pentru
salariai i !amiliile acestoraK
cA operaiunile au ca o$iect $unuri mo$ile i imo$ile do$9ndite #n urma executrii creanelor, cu
respectarea, #n pri/ina operaiunilor de #nc,riere a unor asemenea $unuri, a pre/ederilor art. 2*
alin. @ 2A i @ 3A.
4! Activiti interzise!
aA ga<area propriilor aciuni pe contul datoriilor $nciiK
$A acordarea de credite garante cu aciuni, alte titluri de capital sau cu
o$ligaiuni emise de instituia de credit insi sau de o alt entitate
aparin9nd grupului din care !ace parte instituia de creditK
cA atragerea de depozite sau de alte !onduri ram$ursa$ile, titluri sau alte /alori
de la pu$lic, c9nd instituia de credit se a!l #n stare de insol/en.
,+.+C T(?#&( "e b%n$(
(unosc9nd di/ersitatea de $nci
3*
, care opereaz #ntrBun sistem $ancar modern i
per!ormant, este interesant de cunoscut care sunt criteriile con!orm crora acestea sunt
3*
intea, AlexandruK 5uscanu, C,eorg,e B :ncile #n &conomia 5om9neasc, &d. &conomic, :ucureti, 1))5,
pag.135.
2)
4U(5A5& D& 46(&078
clasi!icate i tipurile #n care sunt #mprite. >re$uie e/ideniat !aptul c !iecare criteriu de
clasi!icare re!lect o anumit specializare.
(u toate c, aparent modul de clasi!icare i criteriile par a !i aceleai #n sistemele
$ancare din di!erite ri, apar unele nuane #n modul de a$ordare a acestei pro$leme i, deci,
particulariti #n de!inirea unui anumit tip de $anc.
En literatura de specialitate $ancar internaional se #nt9lnesc, #n principal, urmtoarele
tipuri de $nci1
banca central ? instituie $ancar a!lat #n !runtea aparatului $ancar, cu rol de
supra/eg,ere i organizare a relaiilor monetarB!inanciare ale unui stat, at9t pe plan intern, c9t i
#n relaiile cu alte sisteme monetareK
bncile comerciale ? denumire generic dat celorlalte $nci @altele dec9t $anca
centralA.
En principiu, $ncile comerciale #i des!oar acti/itatea at9t pe plan intern, c9t i
internaional. Acti/itatea lor este di/ers i se axeaz, #n principal, pe1 atragerea depozitelor i
acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la alte $nci sau !irme, operaiuni /alutare
pentru persoane !izice i <uridice, plasamentul !ondurilor i sc,im$urilor comerciale.
:ncile comerciale sunt !oarte di/ersi!icate, ele put9nd !i di!ereniate dup tipul
operaiunilor sau s!era teritorial de cuprindere.
De aceea, adesea denumirea de $anc comercial este asociat unui termen care #i
de!inete speci!icul. Ast!el sunt $nci uni/ersale i $nci specializate.
bnci universale ? sunt denumite acele $nci comerciale care e!ectueaz toate
operaiunile $ancare i care nu #i limiteaz acti/itatea la anumite sectoare @la noi, societile
$ancare sunt, prin lege, $nci uni/ersaleA.
bnci specializate ? este denumirea generic pentru a desemna $ncile comerciale sau
instituiile de tip $ancar, care, de regul, alturi de operaiuni $ancare de $az, dez/olt
preponderent operaiuni $ancare de un anumit tip sau un anumit domeniu.
En continuare, /or !i prezentate c9te/a tipuri de $nci comerciale specializate.
banca a$ricol ? acord credite i alte !aciliti !inanciare i de plata unitilor agricole
pentru cumprarea de terenuri i utila<e agricole, #ngrminte etc.
banca %e investiii ? acord credite, pe termen mediu i lung, #ntreprinderilor
industriale @uneori i din alte ramuri economiceA, de regul pentru in/estiii, procur9nduBi
!ondurile pe $aza unor !orme de economisire pe durate mai #ndelungate dec9t cele o$inuite
banca ipotecar ? acord #mprumuturi pe termen lung cu o ipotec asupra imo$ilelor
deinute de de$itori
3*
4U(5A5& D& 46(&078
banca %e e&port'import ? crediteaz, pe di!erite termene, productorii3exportatorii
auto,toni pentru aBi spri<ini #n acti/itatea de promo/are a produselor rii respecti/e pe pieele
externeK garanteaz creditele externeK e!ectueaz operaiuni de cas #n !a/oarea importatorilor i
exportatorilor etc.
banca internaional (privat) ? $anca comercial cu numeroase sucursale#n alte ri
i pentru care operaiunile externe <oac un rol important, dar nu c,iar preponderentK
>ermenul de $anc internaional este utilizat i pentru instituii !inanciarB$ancare
intergu/ernamentale al cror capital pro/ine din dou sau mai multe ri i a cror acti/itate
speci!ic des!ur9nduBse la ni/el internaional sau mondial depete graniele unei ri @de
exemplu :anca 5eglementrilor 6nternaionale, :anca &uropean pentru 5econstrucie i
Dez/oltare, :anca +ondial etcA.
bncile %e %epozit ? realizeaz cea mai mare parte a acti/itilor pe plan intern prin
atragerea de depozite i acordarea de credite !inanciare i persoanelor pri/ate. En ;rana, $ncile
comerciale se numesc $nci de depozit. En 2UA i Cemania aceste $nci se ocup i de
emisiunea i plasarea ,9rtiilor de /aloare i acordarea de credite a/9nd drept ga< ,9rtiile de
/aloare.
bncile %e accept ? sau casele de accept sunt instituii $ancare care susin, prin
semntura lor, titluri de credit @cam$ii, $ilete la ordinA trase de exportatorii auto,toni asupra
importatorilor strini, iar titlul de credit ast!el acceptat de/ine negocia$ilK
case %e emisiune ? sunt instituii $ancare care asigur plasarea pe pia a unor emisiuni
de ,9rtii de /aloare @aciuni, o$ligaiuni, etc.A. En Anglia, aceste instituii sunt considerate
Xmerc,ant $anIsH, #n timp ce #n 2UA sunt cali!icate drept X$nci de in/estiiiH @in/estment
$anIsA.
;iecare sistem $ancar naional are particularitile lui, #n ceea ce pri/ete denumirea
$ncilor, tipurile acti/itilor cuprinse su$ aceast denumire.
,+.+H R(s$#&(le 5n 4$(v(4e4 b4n$4&%
0oiunea de risc
31
poate !i de!init ca un anga<ament care poart o incertitudine datorit
pro$a$ilitii de c9tig sau pierderi. &timologic termenul pro/ine din latinescul ,,reBsecore,, care
#nseamn ruptur #ntrBun ec,ili$ru.
En acti/itatea $ancar asumarea riscurilor poate !i cercetat pentru posi$ilele sale
a/anta<e /iitoare, cum este cazul operaiunilor speculati/e pe pieele !inanciare sau de sc,im$
31
:asno, (ezarK Dardac, 0icolaeK ;loricel, (onstantin ? +oned, (redit, :nci, &ditura Didactic i
edagogic, :ucureti, 1))5, pag.1*2.
31
4U(5A5& D& 46(&078
dar i a posi$ilelor pierderi impre/izi$ile. En general asumarea riscurilor este legat de !uncia
de $az pe care o au $ncile #n economie i anume !uncia de in/estiii.
(um riscul este un atri$ut general al in/estiilor, asumarea acestuia de/ine ine/ita$il i
<usti!ic existena $ncilor. 5esursele #mprumutate de $nci B care sunt un multiplu su$stanial
al propriului capital ? sunt aadar in/estite, iar recuperarea cu #nt9rziere a acestora poate
pro/oca o serie de dezec,ili$re la ni/elul $ncii care poate #m$rca !orme di!erite ce se pot
alimenta reciproc.
erioada actual este denumit ,,era managementului de risc,, #n domeniul $ancar, iar
gestiunea riscului constituie o sarcin extrem de complex i important a managementului
$ancar, cci de o$icei asumarea unor riscuri atrage dup sine i c9tiguri mai mari.
4iteratura de specialitate clasi!ic riscurile speci!ice acti/itii $ancare #n trei categorii
riscuri !inanciareK
riscuri comercialeK
riscuri de mediu
R(s$#&(le *(n4n$(4&e * sunt strict legate de structura $ilanului conta$il al $ncii. Aceste
riscuri sunt singurele care pot !i generate, gestionate , ampli!icate sau eliminate de ctre
managementul $ancarK de aceea cele mai multe dintre riscurile !inanciare !ac o$iectul unor
reglementri $ancare. ;ormele pe care le pot #m$rca aceste riscuri sunt1
B riscul pierderii de capital sau al insol/a$ilitiiK
B riscul imo$ilizrii sau al lipsei de lic,iditateK
B riscul modi!icrii do$9nzilor pentru resursele mo$ilizateK
B riscul eroziunii capitalul prin in!laieK
B riscul repatrierii capitalului #n condiiile creditrii externe @riscul /alutar i riscul de
arA
R(s$#&(le $o3e&$(4le 2 sunt generate de inadapta$ilitatea $ncii la noile ser/icii i
produce, ca urmare a unui sla$ ser/iciu de marIeting i a unui antiBtalent managerial pentru
noile piee. Aceste riscuri se prezint su$ urmtoarele trei !orme 1
B riscul de produs sau ser/iciu @este rezultatul unei e/oluii ne!a/ora$ile a /alori!icrii
unui produs nou sau ser/iciu ca urmare a ina$ilitii $ncii pri/ind distri$uirea produselor saleAK
B riscul de pia @este e!ectul dependenei de pia a $ncii, iar limitarea sa se poate
realiza printrBo extindere pe c9t mai multe piee, renta$ilitatea $ncii nemai!iind ast!el
dependent #n exclusi/itate de e/oluia unei singure pieeAK
32
4U(5A5& D& 46(&078
B riscul de imagine comercial @const #n percepia negati/ a unei $nci de ctre
clienii ei,ca urmare a unei caliti generale sczute de ser/ire a acestora sau a tratrii
necorespunztoare a reclamaiilor clienilor, !apt ce poate culmina cu articole de pres #n
de!a/oarea $ncii.
R(s$#&(le "e 3e"(# 2 sunt riscuri asupra crora $anca !ie nu are control, !ie are un
control limitat. ;ormele su$ care se mani!est aceste riscuri sunt urmtoarele 1
B riscul de de!icit @produs prin !raud comis sau prin <a!AK
B riscul economic @determinat de con<unctura economic la ni/elul naional i
regionalAK
B riscul competiional @general de similitudinea produselor i ser/iciilor o!erite de
celelalte $nci sau instituii !inanciareAK
B riscul de reglementare @are #n /edere deciziile ce pot !i luate de autoritile $ancare,
de cele mai multe ori #ntrBo manier ne!a/ora$il pentru $ancA.
RISCUL INSOLVABILITII
5iscul neplii la scaden, risc al insol/a$ilitii, se mani!est ca urmare a ne#ndeplinirii
contractului de credit de ctre client. 5iscul de insol/a$ilitate crete pe msur ce dimensiunile
creditului cresc. +ai mult, odat cu creterea /olumului creditului cazurile de insol/a$ilitate
cresc #n proporie accelerat, expresie a !aptului c ma<orarea proporiilor creditului aduce #n
r9ndul de$itorului un numr mult mai mare de persoane, potenial insol/a$ile.
Dimpotri/, restr9ngerea creditului conduce la scderea cazurilor de insol/a$ilitate
#ntruc9t, #n aceste #mpre<urri, #n primul r9nd clienii cu sol/a$ilitate #ndoielnic sunt exclui de
la creditare.
(reterea ratei do$9nzii conduce la creterea cazurilor de insol/a$ilitate, #ntruc9t, pe de
o parte creterea o$ligaiilor de$itorilor ma<oreaz, #n general, o$ligaiile $ene!iciarilor de
credite, iar pe de alt parte , c acetia, clieni apreciai ca riscani, au un regim de creditare
speci!ic cu do$9nzi mai ridicate.
En pre/enirea i e/itarea insol/a$ilitii se constituie msuri la ni/el macroeconomic.
Ast!el, #n !iecare ar normele de !uncionare $ancar promo/eaz prote<area deponenilor,
principali !urnizori de resurse a $ncilor, prin impunerea unor reguli menite s imprime $ncilor
o anumit poziie de ec,ili$ru #n relaie cu clienii.
Asemenea dispoziii de reglementare cunoscute su$ denumirea de norme prudeniale
sunt 1
o$ligaia unui capital minimK
33
4U(5A5& D& 46(&078
o anumit rat de acoperire a riscurilor, exprimat ca raport #ntre !ondurile
proprii nete i creditele acordate, ponderate dup gradul lor de riscK
o rat de di/iziune a riscurilor care limiteaz, #n !uncie de !ondurile proprii ale
$ncilor, dimensiunile creditului ce poate !i acordat unui singur client, ast!el #nc9t !alimentul
unuia dintre clieni s nu duneze, esenial, ec,ili$rului $ncii.
Dincolo de aceste normele generale, riscul insol/a$ilitii tre$uie s !ie luat #n
considerare #n cadrul microeconomic al politicii de creditare pe care o aplic, !iecare $anc, #n
s!era operaiunilor sale de creditare, #n raport de clienii si.
Cradul de risc este di!erit #n !uncie de natura clientului, agent economic sau persoan
particular, i #n !uncie de tipul creditului care, prin natura lui, asigur garantarea sau implic
un grad a/ansat de risc.
rin natura lor creditele acordate persoanelor particulare au un grad #nalt de garantare.
Ast!el, creditele imo$iliare, denumite i ipotecare au, prin ipotec, un grad #nalt de acoperire.
entru #ntreprinderi, cunoaterea amnunit a condiiilor lor de !uncionare este #n mod implicit
i o$ligatoriu necesar ca o modalitate de pre/enire elementar a riscurilor de insol/a$ilitate.
Analiza de$itorului presupune o cunoatere apro!undat a situaiei din s!era lui de acti/itate 1
tendina de dez/oltare , e/oluii con<uncturale i #n mod deose$it trsturile caracteristice ale
!irmei, !actorii de cretere, e/oluia i perspecti/ele des!acerii, e/oluia pro!itului, a !ondului de
rulment, a soldului contului de la $anc, a indicatorilor de sol/a$ilitate i lic,iditate. De
asemenea, un rol important #l <oac tipul de operaiuni creditate.
RISCUL LIPSEI DE LIC@IDITI
4ic,iditatea este posi$ilitatea de a asigura #n orice moment e!ectuarea plilor cerute de
creditorii si. Aceasta #nseamn pentru $nci, pli directe ctre clieni, #n numerar, sau pli
dispuse de clieni #n !a/oarea altor $nci ctre alte !irme care au conturi desc,ise la alte $nci.
En mod o$inuit, prin operaiile curente, $anca primete !luxuri de moned central #n
mod automat, e!ect al ser/iciilor $ancare des!urate de clieni 1
aA ?&(n o?e&4)(#n(le "e "e?#ne&( "e n#3e&4& !cute de clieni pentru conturile lor,
c9nd acestea sunt preponderente !a de solicitrile clienilor de numerar din conturi. En acest
caz, are loc pentru clieni o con/ersiune a monedei !iduciare #n moneda scriptural $ancar.
entru $anc e!ectul este de cretere a deinerilor de moned e!ecti/.
$A ?&(n $e"4&e4 $%&e 4le b%n$( s4# $%&e o&>4nele "e &e>le3en4&e v4l#4&% 4
"e)(ne&(lo& 5n v4l#% a!late #n conturile sale @sau ale clienilor, c9nd operaiunea se e!ectueaz
34
4U(5A5& D& 46(&078
de regul la solicitarea acestoraA. En acest caz are loc o alimentare a contului clientului, #n timp
ce $anca #nregistreaz o cretere a depozitelor #n moned central.
cA ?&(n sol"#l *4vo&4b(l l4 $o3?ens4&e4 ?l%)(lo& (ne&b4n$4&e @sold care este
determinat de /olumul mai mare al #ncasrilor de la alte $nci pentru conturile clienilor, !a de
plile ordonate de clienii $ncii ctre alte $nciA. En toate aceste cazuri $anca are asigurate
premize !a/ora$ile pentru lic,iditate.
En situaiile #n care aceste condiii nu sunt #ndeplinite, $anca tre$uie s apeleze la
recreditare, respecti/ s recurg la !ormele o$inuite de recreditare #n relaiile cu $anca de
emisiune sau s se angreneze ca solicitant pe piaa inter$ancar.
Aceste credite con<uncturale /or #nsemna pentru $anc costuri pe care aceasta tre$uie s
le acopere #n condiii #n care $anca militeaz pentru pro!ituri #nalte i deci pentru minimizare a
c,eltuielilor.
Asigurarea lic,iditii este o pro$lem de con<unctur, iar riscul lipsei de lic,iditate
odat aprut, poate, de regul, s !ie rezol/at operati/ solicit9nd #ns $ncii un e!ort de costuri
uneori ridicate.
Deci pro$lema lipsei de lic,iditi nu se pune #n sensul c nu ar !i posi$il o$inerea
lic,iditii, ci a preului ei, a costului de o$inere a acestor lic,iditi. 5ezult c $ncile tre$uie
s studieze permanent gradul lor de lic,iditate !olosind di!erite procedee i s !ie ast!el #n
msur s e/ite creterile ne<usti!icate de costuri, #n condiiile #n care lic,iditatea nu este
asigurat sau su$ o alt expresie, s in seama de costurile determinate de asigurarea lic,iditii
atunci c9nd alte interese @de regul pro!iturile mari preconizateA #mping $anca s #ncalce
cerinele lic,iditii.
4ipsa de lic,iditate, dei este aparent un element de con<unctur, decurge dintrBo serie
de corelaii structurale ale resurselor i plasamentelor $ncii.
RISCUL DE AR
&ste un tip speci!ic impus de operaiuni !inanciarB$ancare @credite, garanii, asigurriA cu
operatori de peste ,otare i const #n pro$a$ilitatea nerecuperrii creanelor de ctre $anca
creditoare. 0oiunea de risc de ar nu este recent 1 ea a aprut #n <urul anilor 1)5* @odat cu
des!iinarea imperiilor colonialeA, cpt9nd consisten #n ultimii ani, concomitent cu agra/area
crizei datoriei externe din anii 1)'*, ca o consecin a insta$ilitii politice, economice i
!inanciare din numeroase ri . 5iscul de ar nu se utilizeaz dec9t #n relaiile cu rile sla$
dez/oltate sau #n curs de dez/oltare. = de!inire complet a riscului de ar impune o a$ordare
distinct prin prisma !actorilor careBl determin, i anume1
35
4U(5A5& D& 46(&078
1. iscul de ar versus riscul de credit
En timp ce #n cazul primului tip de risc incapacitatea de a ram$ursa creditul se datoreaz
!ie declanrii unor tul$urri sociale @e/entual rz$oaie ci/ile sau sc,im$ri $rute de regimA,
!ie unor catastro!e naturale @cutremure, inundaii, .a.m.d.A #n cazul riscului de credit
incapacitatea ram$ursrii este rezultatul exclusi/ al degradrii !inanciare a de$itorului.
!. iscul de ar asociat riscului politic
5iscul politic @numit i risc de su/eranitateA este unul din !actorii riscului de ar.
6nsta$ilitatea politic a unui stat, dup amploarea sa, pro/oac situaii cu di/erse grade de
gra/itate pentru creditor 1
repunerea #n discuie sau renegocierea contractelorK
limitarea sau interzicerea in/estiiilor de capitalK
limitarea sau interzicerea in/estiiilor strineK
repudierea datoriei sau re!uzul de plat @spre exemplu, #n 1)1%, 5usia $ole/ic nu a
mai recunoscut datoriile i o$ligaiile asumate de 6mperiul 7aristAK
naionalizarea cu sau !r despgu$iri @#n cazul 5om9niei post$elice, acti/ele preluate
de stat nu au !ost #nsoite de despgu$iriA
(reanele deinute #n aceste ri insta$ile politic au un grad ridicat de risc, care
culmineaz cu anularea datoriilor !a de strintate de ctre respecti/ele ri.
". iscul de ar asociat riscului economic
5iscul economic apare ca urmare a incapacitii autoritilor monetare dintrBo ar de a
trans!era creditorului strin do$9nzile i capitalul o$inut de #ntreprinderile pu$lice sau pri/ate.
Acest risc contemporan, speci!ic multor state de pe toate meridianele Clo$ului, este legat de
situaia economic i monetar a rilor de$itoare, incapa$ile s asigure plata la timp a
datoriilor. 2atis!acerea imediat a unor re/endicri sociale printrBo atitudine populist a
gu/ernanilor poate conduce uneori la politici in!laioniste sau c,iar naionaliste, acestea din
urm pro/oc9nd , pe l9ng degradarea situaiei economice, i o izolare !a de exterior, #n
general, !a de rile puternic dez/oltate, #n special @este cazul gu/ernrilor eron i Carcia din
Argentina, respecti/ eruA.
5iscul economic sBa ampli!icat #ncep9nd cu 1)%3, c9nd primul oc petrolier a o$ligat
multe ri #n curs de dez/oltare s se #ndatoreze pentru a putea cumpra materii prime i
energie. Acumularea acestor datorii @din care "*U erau credite $ancare A a condus multe ri
la ,, !aliment ,, monetar. (a urmare a acestei situaii dramatice, de la #nceputul anului 1)'* sBa
3"
4U(5A5& D& 46(&078
trecut la aplicarea unor planuri de redresare a acestor ri, susinute de ;ondul +onetar
6nternaional @;.+.6A , prin reealonare datoriilor.
(ei trei !actori care determin riscul de ar ? riscul politic, riscul economic i riscul de
credit ? se intercondiioneaz i se presupun reciproc. 6nsta$ilitatea politic se re!lect asupra
situaiei economice i !inanciare de ansam$lu, a/9nd drept consecin ampli!icarea riscului de
creditK #n sens in/ersK crizele economice pro/oac deseori sc,im$ri de regim politic, de aici
rezult9nd necesitatea unei a$ordri glo$ale a riscului de ar.
RISCUL DE SC@IMB VALUTAR
&ste expresia unor rezultate ne!a/ora$ile o$inute ca urmare a e/oluiei ratelor de
sc,im$. Fariaia rezultatelor este imputa$il at9t indexrii produselor i costurilor $ancare #n
!uncie de cursul de sc,im$, c9t i modi!icri /alori!ice a acti/elor i pasi/elor exprimate #n
de/ize.
Analiza riscului de sc,im$ este un domeniu clasic al !inanelor internaionale , care, dei
a !ost dez/oltat mai t9rziu, ea este utilizat #n prezent , at9t de ctre #ntreprinderile nonB
!inanciare, c9t i de ctre instituiile !inanciarB$ancare. Acestea din urm, prin acti/itile
trans!rontaliere des!urate, prezint concomitent riscuri de rat a do$9nzilor exprimate #n
di!erite de/ize i riscuri de sc,im$ ? am$ele categorii de riscuri !iind #ns intens corelate.
ro$lematica unei gestiuni acti/Bpasi/e multiBde/ize rele/ necesitatea unui management
integrat al riscurilor de rat i de sc,im$, #ntruc9t c,iar i unii !actori cauzali ai acestora sunt
comuni am$elor riscuri @este /or$a mai ales de !actori de mediu precum sc,im$rile normati/e
i de reglementare, con<unctura economic internaional sau crizele regionaleA.
Analiza riscului de sc,im$ presupune metode care nu se rezum la simpla
analiz !inanciar i de $ilan. Aceasta /izeaz reducerea la minimum a
c,eltuielilor sau pierderilor datorate /ariaiilor cursului de sc,im$ . Entruc9t
nu toate acti/ele sau pasi/ele sunt expuse #n aceeai msur la risc, se pune
pro$lema sta$ilirii poziiei de sc,im$ pentru !iecare caz #n parte 1 una este
situaia creanelor i datoriilor pe termen scurt i alt!el se pune pro$lema
riscului asociat datoriilor pe termen lung sau al acti/elor in/estite #n
strintate. oziia de sc,im$ se sta$ilete pe $aza unor coe!icieni de risc
@a!ereni pro$a$ilitilor sau gradului de expunereA, in9ndBse cont de
repartiia #n timp, respecti/ scadena creanelor i datoriilor.
RISCUL RATEI DOBN/II
3%
4U(5A5& D& 46(&078
2e datoreaz !luctuaiilor #n ni/elul ratei do$9nzii, at9t la acti/ele, c9t i la pasi/ele din
porto!oliul $ncii. Acest risc se repercuteaz asupra $ncii su$ dou !orme 1
pierderi datorate diminurii /enitului din do$9nzi @ca urmare a unei /ariaii
necon/ena$ile a ratei do$9nziiAK
deteriorarea situaiei patrimoniale a $ncii @diminuarea capitalului propriu A, ca
urmare a /ariaiei ratei do$9nziiK
e $aza acestor !orme sBau dez/oltat dou mari componente ale riscului de rat a
do$9nzii 1
riscul de exploatare ? este riscul de a #nregistra o cretere a c,eltuielilor sau o reducere a
/eniturilorK
riscul de $ilan @risc de capitalA ? este riscul de a #nregistra o reducere a /alorii acti/elor
sau o cretere a datoriilor.
5iscul de rat este rezultatul a dou elemente 1 poziia ratei i incertitudinea ratelor de pe
pia. oziia ratei este reprezentat de poziiile din $ilan a!ectate de micrile de pe pia.
6ncertitudinea pri/ind mar<a do$9nzii crete cu /olatilitatea ratei, pe de o parte, i cu expunerea
la riscul de rat, pe de alt parte. Analiza poziiilor de rat const #n identi!icarea expunerilor
ale cror rate se #ncadreaz #ntrBo anumit perioad. 6nstrumentul clasic de msurare a poziiei
ratei este impasul ratei sau ,,gap#ul $$ ratei. &ste /or$a de di!erena dintre acti/ele i pasi/ele a
cror rat /ariaz pe o anumit perioad.
;actorii care in!lueneaz apariia i dez/oltarea riscului ratei do$9nzii sunt de dou
tipuri 1
!actori endogeni,determinai de condiiile speci!ice ale $ncii 1 strategia $ncii,
structura acti/elor i pasi/elor , /olumul i calitatea porto!oliului de credite, ealonarea
scadenelor creditelor, scadena !ondurilor atrase , etcK
!actori exogeni, determinai de e/oluia condiiilor economice generale1 e/oluia
pieei inter$ancare, tipul de politic economic, monetar i !inanciarB/alutar practicat de
autoriti, corelarea politicii monetare cu politica !iscal, !actori de ordin psi,ologic, etc.
&/ident c #n gestionarea riscului de rat a do$9nzii, $anc,erii pot inter/eni numai
asupra primei grupe de !actori. entru minimizarea expunerii la aceast grup de riscuri, teoria
i practica $ancar au generat, dup cum am mai amintit, numeroase instrumente i mi<loace
care pot !i utilizate #n acest scop.
3'
4U(5A5& D& 46(&078
,+, SISTEMUL BANCAR COMUNITAR
,+,+. O&>4n(s3ele b4n$4&e $o3#n(4&e 2 B4n$4 E#&o?e4n% "e Inve()(( P BEIO
ersoan <uridic, constituit la 1 ianuarie 1)5), prin >ratatul de la 5oma @ art.12), art.
13*A i modi!icat prin >ratatul de la +aastric,, cu scopul spri<inirii pieei comune europene
32
,
:.&.6 #i des!oar acti/itatea #n limitele con!erite de tratat i de statutele pre/tute #n
rotocolul anex la >ratat
33
. Are ca acionari statele mem$re ale U.&, #n numr de douzeci i
apte, respecti/ minitri de !inane ai acestor state.
rin /olumul anual de #mprumuturi acordate, a de/enit cea mai mare instituie !inanciar
internaional din lume. :.&.6 are rolul de a spri<ini piaa comun european prin !inanarea
unor proiecte pe termen lung de reducere a decala<elor economice dintre regiunile spaiului
comunitar. Aceasta reprezint instituia !inanciar independent
34
, cu personalitate <uridic, din
care !ac parte statele mem$re U.&.
:anca &uropean de in/estiii este pri/it at9t ca instituie
35
, !ie ca organism
comunitar
3"
. En spri<inul poziiei de organism comunitar, se aduce #n discuie <urisprudena
(urii de Tustiie, care sBa pronunat #n sensul c, dei are autonomie instituional i
operaional, acest lucru nu #nseamn c este separat de (omuniti i exceptat de la regulile
de drept comunitar.
:anca &uropean de 6n/estiii are o poziie am$i/alent, dein9nd independena #n
managementul a!acerilor, a operaiunilor !inanciare i !iind str9ns legat cu (omunitatea
&uropean pentru realizarea o$iecti/elor acesteia.
2ediul $ncii se a!l la 4uxem$urg
3%
.
(onducerea $ncii este alctuit din1
Cons(l(#l ;#ve&n4o&(lo&
Cons(l(#l "e 4"3(n(s&4)(e
Co3(e#l "e $on"#$e&e
32
D.(, Drago ? Drept comunitar &uropean, &ditura Accent, (lu< ? 0apoca, 2**3, pag. )).
33
,ttp133 $ei.europa.eu.
34
C,eorg,e, (armen Adriana ? Drept $ancar comunitar, &ditura (.M. :ecI, :ucureti, 2**', pag.1.
35
Mor/at,, L ? Mand$ooI o! t,e &uropean Union, MFC ? =5A( u$lis,ing Mouse 4td., 2econd edition in
&nglis,, :udapest, 2**5, p.1"%K 5ideau, T ? Droit institutionnel de lZUnion et de (ommunautes &uropeennes,
4.C.D.T., aris, 1))%, 1))), 2**1.
3"
+anolac,e, = ? >ratat de drept comunitar, ed a FBa, &ditura (.M. :ecI, :ucureti, 2**", pag. 34 ? 35 i D.(,
Drago ? Uniunea &uropean. 6nstituii. +ecanisme, ed a 666Ba, editura (.M.:ecI, :ucureti, 2**%, pag. '*.
3%
,ttp133 NNN.ei$.or,K ,ttp133 NNN.$ei.org
3)
4U(5A5& D& 46(&078
Cons(l(#l ;#ve&n4o&(lo& este !ormat din minitrii de !inane ai statelor mem$re i
traseaz liniile generale ale politicii de credit, apro$ $ilanul conta$il i raportul anual, decide
creterea capitalului social i apro$ mem$rii de conducere.
Cons(l(#l "e 4"3(n(s&4)(e este alctuit din 24 de mem$ri propui de statele mem$reK
un mem$ru este propus de (omisia &uropean i lucreaz numai cu <umtate de norm.
+em$rii (onsiliului de administraie sunt numii pentru 5 ani i au ca atri$uii apro$area
#mprumuturilor, pe de o parte, i a garaniilor, pe de alt parte.
(omitetul de conducere, din care !ace parte preedintele $ncii i cei apte
/icepreedini, !uncioneaz pe o durat de " ani, mandatul !iin re#nnoi$il. (omitetul asigur
conducerea acti/itii curente, pregtete #mprumuturile i ia decizii, asigur9nduBse c politica
(onsiliului de administraie este dus la #ndeplinire.
:anca &uropean de 6n/estiii dispune i de un Co3(e "e A#"(, !ormat din trei
mem$ri, apro$at de (onsiliul Cu/ernatorilor, care monitorizeaz anual operaiunile $ancare i
conta$ilitatea. (omitetul de Audit /eri!ic operaiunile i conta$ilitatea $ncii, pe $aza
acti/itii des!urate at9t de organele interne de control i audit, c9t i de auditorii externi.
otri/it art.2"%, :.&.6 urmrete !inanarea proiectelor #n concordan cu principalul
o$iecti/ al U.&., !r a a/ea scop lucrati/. 2arcina ei este de a /eg,ea la dez/oltarea ieei
(omune @ UniceA.De aceea1
B contri$uie la creterea economic a zonelor mai puin dez/oltateK
B suport per!ecionarea competi/itii internaionale #n industria U.&K
B asigur suportul pentru #ntreprinderile mici i mi<lociiK
B !inaeaz proiecte /iz9nd surse suplimentare de energie, protecia mediului i
calitatea /ieii.
De asemenea, are ca scop implementarea agendei 4isa$ona, a 6niiati/ei 6no/are 2*1* de
creare i promo/are a unei economii $azate pe cunoatere. Emprumut p9n la 5*U din /aloarea
unui proiect i co!inaneaz in/estiiile #mpreun cu alte $nci @:.&.5.DA.
roiectele !inaate de :.&.6. /izeaz modernizarea #ntreprinderilor, crearea de noi
acti/iti, cu scopul de a acoperi necesitile statelor mem$re care nu pot !i realizate #n mod
indi/idual.
(a o$iecti/ complementar, :.&.6. se implic i #n rezol/area pro$lemelor !inanciare ale
politicilor de cooperare ale Uniunii cu statele nonBmem$re. En prezent opereaz cu mai multe de
1** ast!el de ri.
Acti/itile :.&.6 sunt completate de legtura cu ;ondul &uropean de 6n/estiii ? ;.&.6.,
constituit in anul 1))4, unde acionarul ma<oritar este :.&.6., ali acionri !iind (omisia
4*
4U(5A5& D& 46(&078
&uropean i c9te/a $nci i instituii !inanciare. 2tatutul ;ondului a !ost adoptat la 25 mai 1))4
de (onsiliul Cu/ernatorilor. ;ondul are personalitate <uridic i autonomie !inanciar.
=$iecti/ul principal #l constituie susinerea dez/oltrii reelei i in!rastructurii
transeuropene #n domeniul transportului, telecomunicaiilor i a energiei, ca i dez/oltarea
#ntreprinderilor mici i mi<locii.
2arcina ;.&.6. este de a !inaa constituirea , creterea i dez/oltarea #ntreprinderilor mici
i mi<locii.
5om9nia este acionar al :.&.6., cu un capital de 42,3 milioane lei. :anca &uropena de
6n/estiii a spri<init aderarea 5om9niei la U.&., urm9nd ca dup aderare s contri$uie la
accelerarea integrrii i recuperrii decala<elor de dez/oltare. ;a de toate rile care au aderat
la structurile europene, :.&.6. are ca int creterea competi/itii economiei rom9neti. Ast!el,
acord credite sectorului pu$lic i pri/at. 9n #n 2**5 /aloarea #mprumuturilor acordate
5om9niei a !ost de 4,3 miliarde lei /ec,iK acestea au /izat domeniul transporturilor ? "1 U,
mediul #ncon<urtor, #n special reconstrucia #n urma pagu$elor produse de inundaii ? 15U,
sntate i educaie B %U. En domeniul transportului, :.&.6. /a contri$ui la rea$ilitarea cii
!erate pe (oridorul paneuropean 6F, rea$ilitarea in!rastructurii rutiere pe (oridorul
paneuropean, construirea autostrzii (erna/od ? (onstana.
,+,+, O&>4n(s3e b4n$4&e (3?l($4e 5n $ons&#$)(4 Un(#n(( E#&o?ene
=rganismele $ancare implicate #n construcia Uniunii &uropene sunt1
B4n$4 E#&o?e4n% ?en&# Re$ons&#$)(e '( DeEvol4&e P B+E+R+DO
B4n$4 Cen&4l% E#&o?e4n% 2 B+C+E
S(se3#l E#&o?e4n 4l B%n$(lo& Cen&4le 2 S+E+B+C
B4n$4 E#&o?e4n% ?en&# Re$ons&#$)(e '( DeEvol4&e P B+E+R+DO
:anca &uropean pentru 5econstrucie i Dez/oltare @:.&.5.D.A a !ost creat la 15
aprilie 1))4, a/9nd drept o$iecti/ !inanarea iniiati/elor i a proiectelor de in!rastructur
pri/at #n rile #n tranziie la economia de pia. rin documentele constituti/e, :anca urmeaz
s acorde asisten !inanciar pe termen lung rilor central i est europene, #n scopul inseriei
acestor ri #n economia mondial.
entru aBi #ndeplini #n $une condiii atri$uiile ceBi re/in, Uniunea &uropean, statele
mem$re i :anca &uropean de 6n/estiii au contri$uit #n mod su$stanial la capitalul :ncii,
dein9nd #mpreun 51 U din cei 11* miliarde &U5= care sunt derulai de :anc.
41
4U(5A5& D& 46(&078
B4n$4 Cen&4l% E#&o?e4n% 2 B+C+E
En condiiile dez/oltrii Uniunii &conomice i +onetare i introducerii monedei unice
europene, statele mem$re ale Uniunii &uropene au con/enit s pun $azele unei instituii
$ancare #nsrcinate s coordoneze 2istemul &uropean al :ncilor (entrale
din statele Uniunii.
4a 1 iulie 1))' a !ost #n!iinat :anca (entral &uropean @:.(.&.A, cu sediul la
;ranI!urt, pentru a #nlocui 6nstitutul +onetar &uropean. (onstituit cu capital su$scris de
statele mem$re, dup un criteriu ce are #n /edere populaia i 6:Bul naional, ea !ormeaz,
#mpreun cu $ncile centrale din statele mem$re, 2istemul &uropean al :ncilor (entrale.
(onducerea $ncii este asigurat de (onsiliul Cu/ernatorilor, care are rolul de a sta$ili
orientrile generale i politicile monetare, i de (onsiliul Director, !ormat din preedinte i
/icepreedinte. :anca (entral &uropean este o instituie care are rolul de a emite i administra
moneda unic, &U5=, introdus de la 1 ianuarie 1))) ca moned de cont.
Din anul 2**2, $ancnotele naionale ale 12 state mem$er ale Uniunii &uropene, care au
acceptat i #ndeplinit condiiile s participe #n zona &U5=, au !ost #nlocuite cu &U5=. rin
2tatutul su, :.(.&. acioneaz #n mod independent, #n sensul c nu primete instruciuni de la
gu/ernele statelor mem$re sau de la alte organisme i nici din partea celorlalte instituii
europene.
S(se3#l E#&o?e4n 4l B%n$(lo& Cen&4le 2 S+E+B+C
2istemul &uropean al :ncilor (entrale este compus din :.(.& i toate celelalte $nci
centrale naionale ale celor 2% de state mem$re. Acesta reprezint autoritatea monetar a zonei
euro.
2.&.:.(. are ca scop de!inirea i aplicarea politicii monetare a Uniunii, des!urarea
operaiunilor de sc,im$, deinerea i administrarea rezer/elor /alutare o!iciale ale statelor
mem$re i promo/area unei $une !ucionri a sistemelor de pli.
+isiunea cea mai important este de!inirea i implementarea politicii monetare unice a
Uniunii. Acesta presupune de!inirea o$iecti/elor i a modalitilor practice de inter/enie
monetar, la care se adaug inter/eniie 2.&.:.(. pri/ind cursurile de sc,im$ i gestiunea
rezer/elor /alutare puse #n comun. 4egislaia mai adaug i sarcina de a promo/a $una
!uncionare a sistemelor de pli, ca i pe aceea de a contri$ui la controlul prudenial i la
sta$ilitatea sistemului !inanciar. En octom$rie 1))', :.(.&. a anunat c politica sa monetar /a
acorda un rol predominant, dar nu exclusi/, Ganunrii unei /alori de re!erin cuanti!icat
pentru creterea monetar unitarH.
=$iecti/ele acestui sistem sunt1
42
4U(5A5& D& 46(&078
B de!inirea i implementarea politicii monetare a zonei euroK
B derularea operaiunilor externeK
B coordonarea operaiunilor de sc,im$ /alutarK
B pstrarea i administrarea3 gestionarea rezer/elor /alutare o!iciale ale statelor
mem$reK
B promo/area unui sistem e!icient de pli, promo/area !luenei operaiunilor de plat.
(a autoritate !inanciar, 2.&.:.(.#i propune s urmreasc nu numai sta$ilitatea
!inanicar, ci i integrarea !inanciar european.rincipiile pe care se $azeaz acesat politic
!ac re!erire la credi$ilitate, #ncredere i transparen.
2istemul &uropean al :ncilor (entrale are urmtoarea componen1
B :anca (entral &uropeanK
B :ncile centrale3 europene ale statelor mem$re.
,+7+ SISTEMUL BANCAR ROMNESC :N ETAPA POSTADERARE
Encep9nd cu data de 1 ianuarie 2**%, sistemul $ancar rom9nesc a !cut e!orturi, su$
supra/eg,erea :.0.5., pentru !uncionarea sa #n con!ormitate cu normele comunitare i cu
cerinele prudeniale.
,+7+. Pl4n#l ?&(o&(4& ?en&# (ne>&4&e4 5n Un(#ne4 E#&o?e4n%
Encep9nd cu anul 2**% au intrat #n /igoare urmtoarele acte normati/e1
B =.U.C nr.))3 2**" pri/ind instituiile de credit i adec/area capitaluluiK
B =.U.C. nr.)'3 2**" pri/ind supra/eg,erea suplimentar a instituiilor de credit, a
societilor de asigurare i a !irmelor de in/estiii dintrBun conglomerat !inanciar.
4a acestea se adaug reglementri :.0.5. care au acelai scop ? armonizarea legislaiei
$ancare interne cu cea comunitar.
(u caracter de noutate #n lumina poziiei 5om9niei de stat mem$ru este reglementarea
pri/ind constituirea unei sucursale a unei instituii de credit autorizate i supra/eg,ere #ntrBun
alt stat mem$ru. = ast!el de instituie poate #n!iina o sucursal #n 5om9nia pe $aza noti!icrii
transmise :ncii 0ionale de ctre autoritatea competent din statul mem$ru de origine.
6nstituiile de credit din alte state mem$re care au desc,is o sucursal pe teritoriul
rom9niei tre$uie s raporteze periodic :.0.5. date i in!ormaii pri/ind acti/itile des!urate
#n 5om9nia. En plus, dac se constat c o ast!el de instituie nu respect dispoziiile legale
adoptate #n 5om9nia, :.0.5. solicit instituiei #n cauz s ia msuri de remediere a situaiei. (a
43
4U(5A5& D& 46(&078
procedur, urmtoarea etap este de a in!orma autoritatea competent din statul mem$ru de
origine #n /ederea dispunerii de ctre acesta a msurilor considerate corespunztoare. En s!9rit,
dac se persist #n #nclcarea legislaiei rom9neti, poate dispune msuri pentru pre/enirea sau
sancionarea !aptelor de #nclcare a legii i pentru #mpiedicarea instituiei de credit s iniieze
noi tranzacii pe teritoriul 5om9niei. Aceste msuri se comunic de #ndat (omisiei &uropene i
autoritilor competente din alte state mem$re interesate.
,+7+, P&ovo$%&( 4le s(se3#l#( b4n$4& &o36nes$ 5n $oneJ#l (ne>&%&((
(on!orm pre/ederilor tratatului U&, un stat mem$ru este !ie un stat care a adoptat
moneda euro, !ie un stat mem$ru cu derogare de la adoptarea monedei unice, care, potri/it
articolului 122 din >ratat, este exonerat de drepturile i o$ligaiile ce #i re/in #n cadrul
2istemului &uropean al :ncilor (entrale. En calitatea sa de stat candidat, 5om9nia este
considerat ar cu derogare de la adoptarea monedei unice i ca atare, moneda unic /a !i
adoptat a$ia dup participarea, pentru o perioad de cel puin 2 ani la &5+.
Dat !iind aderarea la U.&. sistemul $ancar /a !i ne/oit s treac printrBo nou re!orm,
cele mai importante aspecte ale acesteia !iind1
B pregtirea $ncilor rom9ne pentru a !ace !a concurenei cu $ncile occidentaleK
B !uzionarea $ncilor i constituirea de ,oldinguri, pentru a de/eni mai puterniceK
B necesitatea implicrii $ncilor rom9ne #n operaiuni cu titluri !inanciare i #n
acti/iti instituionaleK
B di/ersi!icarea gamei de produse i ser/icii, #n scopul atragerii de noi clieni, dar i
pentru alinierea la standardele internaionale pentru a putea !ace !a cerinelor #ntrBo continu
sc,im$are a agenilor economici i a clienilor persoane !izice, precum i pentru a !ace !a
concurenei din partea celorlalte $nciK
B specializarea instituiilor !inanciare, care /or tre$ui s susin anumite ramuri ale
economiei naionaleK
B promo/area managementului $ancar e!icient, $azat pe pro!esionalismK
B implicarea $ncilor at9t #n /iaa economic, c9t i #n domeniul social sau cultural.
Ast!el, sBa a<uns la concluzia c, #n ceea ce pri/ete ara noastr, integrarea #n Uniunea
&uropean este unul din !actorii care /a contri$ui la creterea competiti/itii #n sectorul $ancar.
44
4U(5A5& D& 46(&078
Alte modi!icri ale sistemului $ancar rom9nesc #n /ederea integrrii ar tre$ui s ai$ #n
/edere i necesitatea unei concentrri a capitalului $ancar la ni/elul c9tor/a $nci puternice.
Ast!el, structura sistemului $ancar rom9nesc ar tre$ui s se prezinte ast!el1
$nci mari care s !ie capa$ile s e!ectueze operaiuni at9t pe teritoriul 5om9niei c9t i
#n exterior, $nci care ar cpta denumirea de $nci comunitareK
$nci de mrime medie, ce /or des!ura acti/iti #n special pe teritoriul 5om9niei i
mai puin pe piaa europeanK
$nci zonale mici care /or des!ura acti/iti pe piee restr9nse din ar i mai puin
pe #ntregul teritoriu al 5om9niei, ele !iind specializate pe anumite produse sau ser/iciiK
$nci !oarte mici care de asemenea /or des!ura acti/iti speci!ice $ncilor
specializate.
Una din cele mai mari pro$leme a economiei noastre este totui in!laia, !oarte puini
analiti !inanciari mai cred #n intirea ratei in!laiei pe acest an. &a ar de/eni tangi$il totui
numai cu preul !oarte mare pltit de economie @#n special de exportatoriA, al aprecierii ma<ore a
leului, spune un studiu recent al =x!ord :usiness Croup @=:CA. En ceea ce pri/ete
li$eralizarea contului curent, :anca 0aional a reuit s com$at e!ectele negati/e pe care leBar
!i putut a/ea aceast msur, potenialele intrri si ieiri $rute de capital speculati/. Acum, ea
tre$uie s se g9ndeasc la com$aterea in!laiei, i #n consecin la o cretere a do$9nzii de
inter/enie. e de alt parte, descreterea accelerat a ratei do$9nzii de inter/enie a creat un
exces de lic,iditate #n pia care ar putea !i com$tut printrBo ma<orare a ratei do$9nzii de
inter/enie, concluzioneaz analitii citai de =:C. En acelai timp, analitii cred c estimrile
unei rate a in!laiei anuale mai mari /or determina creditele #n lei s de/in mai scumpe i cu un
grad mai ridicat de risc. 9n #n prezent $ncile au meninut ratele do$9nziior la credite la un
ni/el crescut pentru a maximiza pro!itul, #n po!ida scderii agresi/e a do$9nzii de inter/enie
operate de :anca 0aional.
>otodat, cererea pentru creditele #n /alut a crescut, ls9nd descoperit total ni/elul
re!inanrii #n lei pe termen lung. rin urmare, se creeaz o pro$lem de disproporionalitate
/alutar. Entruc9t lumea pre!er s se #mprumute de la $nci #n moned strin i s e!ectueze
depozite #n lei.
En concluzie, re!orma $ancar nu a !ost #nc !inalizat, ea se des!oar i astzi,
#ncerc9nduBse realizarea a noi o$iecti/e, dar i reconsiderarea unor msuri de<a #ntreprinse.
45
4U(5A5& D& 46(&078
7+ STUDIU DE CA/ 2 BRD 2 ;ROUP< SOCI<T< ;<N<RALE
:5D ?C5=U& 2=(6[>[ C[0[5A4& este cea de a doua $anc din 5om9nia i cea
mai important $anc pri/at, cu o cot medie pe pia de 21 U, peste 2.4**.*** de clieni i
'5** de salariaii. :anca are cea deBa doua capitalizare $ursier la :ursa de Falori :ucuretiB
5,4 miliarde \ la s!arsitul anului 2**%.
C5=U 2=(6[>[ C[0[5A4& este al aselea grup $ancar din zona euro. orto!oliul
su de acti/iti se articuleaz #n <urul a trei mari axe 1 $anc de retail, administrare de acti/e i
$anc de !inanare i in/estiii. Crupul aplic o politic de cretere dura$il $azat pe o
dez/oltare selecti/ a produselor i ser/iciilor sale, o capacitate de ino/are puternic, ce /izeaz
satis!acerea ne/oilor clientelei pe di/erse piee i o cretere intern i extern susinut. &ste a
patra $anc de !inanare i in/estiii din zona euro, are peste 13 milioane de clieni #n domeniul
$ncii de retail, administreaz i controleaz aproximati/ 2%* de miliarde de euro i este a
treisprezecea companie dup capitalizarea $ursier la :ursa din aris.
7+. PRE/ENTAREA BRD 2 ;S;
7+.+. Iso&($ '( evol#)(e
6storia :5D a #nceput #n anul 1)23, o dat cu #n!iinarea prin lege a 2ocietii 0aionale
pentru (redit 6ndustrial ca instituie pu$lic. 2tatul deinea 2*U din capitalul social i :05
3*UK restul de 5*U era deinut de persoane particulare printre care i un grup de !oti directori
ai +armorosc, :lanI ] (o., prima $anca modern din 5om9nia.
9n la cel deBal doilea rz$oi mondial, 2ocietatea 0aional pentru (redit 6ndustrial a
cunoscut o cretere puternic, consolid9nduBi prezena #n sectorul industrial i de/enind apoi
cea mai mare instituie !inanciar din 5om9nia. Dup cel deBal doilea rz$oi mondial, #n $aza
4egii pri/ind naionalizarea din 11 iunie 1)4', 2ocietatea 0aional pentru (redit 6ndustrial a
!ost naionalizat i redenumit :anca de (redit pentru 6n/estiii.
4"
4U(5A5& D& 46(&078
En 1)5%, dup reorganizarea sistemului !inanciar, c9nd sBa introdus o specializare rigid
pe sectoare, :ncii de (redit pentru 6n/estiii i sBa o!erit o poziie de monopol #n 5om9nia #n
domeniul asigurrii !inanrii pe termen mediu i lung a in/estiiilor din toate sectoarele
industriale, cu excepia agriculturii i industriei alimentare, !iind redenumit :anca de 6n/estiii.
En 1))*, monopolul de care !iecare dintre $ncile specializate sBa $ucurat #n domeniul
propriu de acti/itate a !ost des!iinat. :5D a !ost #n!iinat ca $anc comercial, su$ !orm de
societate pe aciuni, prin preluarea acti/elor i pasi/elor :ncii de 6n/estiii, i a primit o
autorizaie general de des!urare a acti/itii $ancare.
Dup #n!iinare, #n condiiile crerii unui mediu concurenial pe piaa $ancar
rom9neasc, :5D iBa di/ersi!icat operaiunile i a trecut la dez/oltarea acti/itilor #n sectorul
pri/at. rin extinderea domeniului de acti/itate din trecut, respecti/ !inanarea #n domeniul
industrial, :5D iBa di/ersi!icat acti/itatea cu ser/icii de !inanare a comerului i credite
acordate persoanelor !izice. De la #n!iinarea sa, :5D a continuat s se implice #n acti/iti de
!inanare pe termen mediu i lung #n domeniul industrial din sectorul de stat, concentr9nduBse #n
acelai timp i pe dez/oltarea clientelei din sectorul pri/at, a/9nd ca o$iecti/ principal
intreprinderile mici i mi<locii.
En 1))% Cu/ernul a ,ot9rat s pri/atizeze :5D i a numit o (omisie de ri/atizare care
s supra/eg,eze operaiunile de pri/atizare. En decem$rie 1))' sBa #nc,eiat contractul de
/9nzareBcumprare de aciuni. Ac,iziionarea de ctre :5D acti/itii 2ucursalei 2C a !cut
parte din strategia de pri/atizare, reprezent9nd unul din anga<amentele asumate de 2oci^t^
Cenerale prin (ontractul de (umprare de Aciuni, care a !ost ast!el #ndeplinit. (onducerea
consider c aceast ac,iziie a<ut e!orturile :5D de di/ersi!icare a gamei de produse i
ser/icii @#n special #n domenii cum ar !i gestiunea numerarului i !inanarea comerului
internaionalA, d9nd posi$ilitatea :5D s !ac !a concurenei din partea $ncilor strine care
!uncioneaz #n 5om9nia.
7+.+, C4?(4l#l so$(4l
(apitalul social al :5D era, la 31 decem$rie 2**", de ")".)*1.51' 5=0 i era compus
din ")".)*1.51' aciuni #n /aloare nominal de 1 5=0. Aceste aciuni, pltite integral, sunt su$
!orm nominati/. 4a 2) aprilie 2**5, Adunarea Ceneral a Acionarilor a decis ma<orarea
capitalului social al $ncii, prin ma<orarea /alorii nominale a aciunilor :5D de la *.3* 5=0 la
*.5* 5=0, utiliz9nd !ondurile din rezer/.
4%
4U(5A5& D& 46(&078
En acelai timp, /aloarea nominal a aciunii :5D sBa modi!icat, prin consolidarea a
dou aciuni cu o /aloare de *.5* 5=0 #ntrBuna singur, cu o /aloare nominal de 1 5=0. En
2**' capitalurile proprii #nsumeaz 2.331 milioane 5=0 #n cretere cu 24U !a de anul 2**%,
ca urmare a ma<orrii rezer/elor i a pro!itului realizat #n anul 2**". &/oluia elementelor
componente ale capitalurilor proprii #n perioada 2**%B2**' se prezint ast!el ca #n !igura nr.
3.1.
F(>#&4 7+. 2 S&#$#&4 4$)(on4&(4#l#(
@2ursa1 NNN.$rd.roA
:5D a !ost, #n 1))', prima mare $anc pri/atizat din 5om9nia, pac,etul ma<oritar de
aciuni !iind deinut de Crupul 2ociDtD CDnDrale.
Acionarul principal al :5D este 2ociDtD CDnDrale, unul dintre cele mai mari grupuri
$ancare din zona euro, ale crui ser/icii sunt utilizate de 1) milioane clieni din #ntreaga lume.
(u o capitalizare de 3,' miliarde euro la 15 noiem$rie 2**", :5D B Croupe 2ociDtD
CDnDrale deine prima poziie, con!orm acestui indicator, #ntre societile din domeniul
!inanciar, listate la :ursa de Falori :ucureti i a doua poziie dup acelai ni/el al capitalizrii
$ursiere dac lum #n considerare toate companiile listate la :F:, indi!erent de domeniu.
4'
4U(5A5& D& 46(&078
(eilali acionari semni!icati/i ai $ncii sunt :&5D i 2ocietile de 6n/estiii
;inanciare.
Structura acionariatului BRD
"+,3%
","1%
",!7%
"%
,-"%
",0!%
"%
11,0!%
.oci/t/ 0/n/rale .I1 2ltenia .I1 3untenia .I1 3oldova
.I1 #anat %ri$ana .I1 &ransilvania #45' )li acionari
F(>#&4 7+, 2 S&#$#&4 4$)(on4&(4#l#(+
@,ttp133NNN.$rd.ro3$anca3pro!il3actionariat3A
S&#$#&4 4$)(on4&(4#l#(!
2ociDtD CDnDrale ;rance 5',43 U
26; =ltenia 5,51 U
26; +untenia 5.2% U
26; +oldo/a 5,** U
26; :anat (riana 4,"5 U
26; >ransil/ania 5,*2 U
:anca &uropean pentru 5econstrucie i Dez/oltare @ :&5DA 5,** U
Ali acionari 11,*2 U
4)
4U(5A5& D& 46(&078
7+.+7 S&$#&4 o&>4n(E4o&($% 4 b%n$((
:anca este #mparit #n mai multe departamente !iecare su$ordonate directorului de
grup. 2u$ordonaii direci ai directorului de grup sunt directorii1 clientela persoane !izice,
clientela persoane <uridice i directorul administrati/. Departamentele su$ordonate !iecrui
director sunt artate #n organigrama de mai <os.
F(>#&4 7+7 2 O&>4n(>&434 BRD
@2ursa1 preluat din normele :5D B C2CA
7+.+D Se"(#l '( *o&34 M#&("($% 4 BRD
:5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale este o so$(e4e ?e 4$)(#n(. &a !uncioneaz con!orm
4egii nr. 3131))* cu pri/ire la societile comerciale i 4egii $ancare nr. 5'31))', cu
modi!icrile ulterioare, precum i con!orm altor reglementri speci!ice.
5*
4U(5A5& D& 46(&078
6ntrarea :ncii la categoria 6 a :ursei de Falori :ucureti, la #nceputul anului 2**1, a
determinat creterea exigenelor #n materie de management $ancar, #n condiiile unei mai mari
transparene cerute de regulile $ursiere. En calitate de societate listat, :5D se supune legislaiei
#n /igoare cu pri/ire la pieele de capital, reglementrilor (omisiei 0aionale a Falorilor
+o$iliare i ale :ursei de Falori :ucuresti.
:5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale 2A este o societate pe aciuni admis la tranzacionare
pe o pia reglementat i !uncioneaz ca persoan <uridic rom9n, #n con!ormitate cu
legislaia pri/ind societile comerciale, cu reglementrile pri/ind piaa de capital i cu
legislaia $ancar, precum i cu pre/ederile prezentului Act (onstituti/ i a documentelor
normati/e interne.
En Actul (onstituti/, :5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale 2A este denumit :anc. :anca are
se"(#l $en&4l #n +unicipiul :ucureti, :Bdul 6on +i,alac,e nr. 1B%, sector 1 i #i des!oar
acti/itatea prin sucursale, agenii i reprezentane, desc,ise #n ar i #n strintate.
Durata de acti/itate a :ncii este nelimitat.
7+.+I O?e&4)(#n(le '( ob(e$#l "e 4$(v(4e &e4l(E4e "e BRD 9 ;&o#?e So$(QQ
;QnQ&4le
otri/it Actului (onstituti/ reactualizat al :5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale o$iectul de
acti/itate al $ncii #l constituie1
aA atragere de depozite i de alte !onduri ram$ursa$ileK
$A contractare de credite, incluz9nd printre altele1 credite de consum, credite
ipotecare, !inanarea tranzaciilor comerciale, operaiuni de !actoring, scontare, !or!etareK
cA ser/icii de trans!er monetarK
dA emitere i administrare de mi<loace de plat, cum ar !i1 cri de credit, cecuri de
cltorie i altele asemenea, inclusi/ emitere de moned electronic1 acti/iti de intermediere a
tranzaciilor !inanciare i administrare a !ondurilor @ageni !inanciariAK
eA emitere de garanii i asumare de anga<amenteK
!A tranzacionare #n cont propriu sau #n contul clienilor, #n condiiile legii, cu1
instrumente ale pieei monetare, cum sunt1 cecuri, cam$ii, $ilete la ordin, certi!icate de depozitK
/alutK contracte !uturesK instrumente a/9nd la $az cursul de sc,im$ i rata do$9nziiK
/alori mo$iliare i alte instrumente !inanciareK
gA intermediere, #n condiiile legii, #n o!erta de /alori mo$iliare i alte instrumente
!inanciare, prin su$scrierea i plasamentul acestora ori prin plasament i prestarea de ser/icii
51
4U(5A5& D& 46(&078
a!erente. Acti/iti de intermediere a tranzaciilor !inanciare i administrare a !ondurilor @ageni
!inanciariAK
,A acordare de consultan cu pri/ire la structura capitalului, strategia de a!aceri i
alte aspecte legate de aceasta, consultan i prestare de ser/icii cu pri/ire la !uziuni i ac,iziii
de societi comerciale1 acti/iti auxiliare intermedierilor !inanciare @cu excepia caselor de
asigurri i de pensiiAK acti/iti de consultan pentru a!aceri i managementK
iA intermediere pe piaa inter$ancarK
<A administrare de porto!olii ale clienilor i consultan legat de aceasta1
acti/iti de intermediere a tranzaciilor !inanciare i administrare a !ondurilor @ageni
!inanciariAK
IA pstrare #n custodie i administrare de /alori mo$iliare i alte instrumente
!inanciareK
lA prestare de ser/icii pri/ind !urnizarea de date i re!erine #n domeniul creditriiK
mA #nc,iriere de casete de siguranK
nA depozitarea acti/elor !ondurilor de in/estiii i societilor de in/estiiiK
oA distri$uirea de titluri de participare la !onduri de in/estiii i aciuni ale
societilor de in/estiiiK
pA depozitare a acti/elor !inanciare ale !ondurilor de pensiiK
OA acionarea ca operator al ar,i/ei electronice de garanii reale mo$iliare1 acti/iti
legate de $azele de dateK
rA operaiuni cu metale i pietre preioase i o$iecte con!ecionate din acesteaK
sA ser/icii de procesare de date, administrare de $aze de date ori alte asemenea
ser/icii pentru teri1 prelucrarea in!ormatic a datelorK acti/iti legate de $azele de dateK
tA participarea la capitalul social al altor entitiK
uA #nc,irierea de $unuri mo$ile i imo$ile #n condiiile legii1 #nc,irierea i
su$#nc,irierea $unurilor imo$iliare proprii sau #nc,iriateK clasele di/iziunii %1 #n !uncie de
natura $unurilor mo$ile #nc,iriateK
/A operaiuni #n mandat1
negocierea i #nc,eierea de contracte de asigurare #n numele i pe seama societilor
specializate #n aceast acti/itate i prestarea de ser/icii #n /ederea realizrii acestor o$iecti/e1
acti/iti auxiliare ale caselor de asigurri i de pensiiK
plata $ene!iciilor cu/enite deintorilor de titluri de participare ale !ondurilor desc,ise
de in/estiii i respecti/ a di/idendelor cu/enite acionarilor societilor de in/estiii #n numele
i pe seama acestor !onduri i societi de in/estiiiK
52
4U(5A5& D& 46(&078
distri$uirea ctre pu$lic, #n calitate de mem$r a unui grup de /9nzare, a /alorilor
mo$iliare ce !ac o$iectul unei o!erte pu$liceK
acionarea ca agent #n cadrul contractelor de credit sindicalizat, #n $aza mandatului
primit de la celelalte $nci co!inanatoareK
e!ectuarea de operaiuni de de$itare automat a contului clienilor persoane !izice i
<uridice, #n $aza mandatului acordat de acetiaK
e!ectuarea de pli compensatorii cu/enite persoanelor !izice urmare a declarrii
!alimentului unor $nci, #n $aza contractului de mandat #nc,eiat cu ;ondul de Carantare a
Depozitelor #n 2istemul :ancarK
e!ectuarea operaiunilor de recuperare a creanelor, #n numele i pe seama !ilialelor
$ncii.
:anca poate e!ectua i urmtoarele operaiuni1
aA operaiuni necesare des!urrii acti/itii, potri/it legislaiei $ancareK
$A operaiuni cu $unuri mo$ile i imo$ile destinate per!ecionrii pregtirii pro!esionale
a salariailor, organizrii unor spaii de odi,n i recreare sau asigurrii de locuine pentru
salariai i !amiliile acestora1 alte !orme de #n/m9ntK ,oteluriK #nc,irierea i su$#nc,irierea
$unurilor imo$iliare proprii sau #nc,iriateK
cA operaiuni cu $unuri mo$ile i imo$ile do$9ndite ca urmare a executrii silite a
creanelor $ncii1 #nc,irierea i su$#nc,irierea $unurilor imo$iliare proprii sau #nc,iriateK clasele
di/iziunii %1 #n !uncie de natura $unurilor mo$ile #nc,iriate K cumprarea i /9nzarea de $unuri
imo$iliare propriiK comer cu amnuntul care nu se e!ectueaz prin magazineK
dA organizarea i realizarea pregtirii pro!esionale a personalului #n centrele proprii de
pregtire, inclusi/ asigurarea ser/iciilor de cazare i mas1 alte !orme de #n/m9nt, ,oteluri K
restauranteK
eA asigurarea ser/iciilor de cazare i mas pentru salariai i !amiliile acestora #n centrele
de pregtire, #n perioadele #n care nu se des!oar cursuri pro!esionale1 ,oteluriK restauranteK
!A realizarea i !urnizarea de programe in!ormatice pentru acti/itatea proprie1 editare de
programe i consultan i !urnizarea de alte produse so!tNareK
gA prestri de ser/icii pentru clientel1 e/aluarea $unurilor mo$ile i imo$ileK e/aluri
patrimonialeK ela$orarea studiilor de !eza$ilitate i a planurilor de a!aceri, #n /ederea acordrii
creditelor de in/estiiiK
,A /9nzarea ctre clienii :ncii a imprimatelor speci!ice acti/itii $ancare.
53
4U(5A5& D& 46(&078
iA /9nzarea de imo$ile ctre salariai, #n condiiile legii1 cumprarea i /9nzarea de
$unuri imo$iliare proprii.
7+.+C C4"&#l le>(sl4(v
=peraiunile i statutul :5D 2ociDtD CDnDrale sunt circumscrise urmtoarelor norme i
reglementri emise de 6nstituiile Uniunii &uropene
3'
, arlamentului 5om9niei i Cu/ernului
5om9niei1
Directi/ele 2**"34'3&(
3)
pri/ind autorizarea, supra/eg,erea i
acti/itatea instituiilor de creditK
Directi/a 2**"34)3&( pri/ind acti/itatea instituiilor de credit i
!irmelor de in/estiii !inanciare.
4egii $ancare nr. 5'3 1))'.
6e*ea nr7 31! din !+ iunie !00 privind statutul #ncii 8aionale a 5omniei7
4egea nr. "4
4*
din 22 iunie 1))5 pri/ind procedura reorganizrii <uridice i a
!alimentului @ repu$licat prin legea nr. 14)3 2**4A, pentru completarea i
modi!icarea legii "431))5 pri/ind procedurile reorganizrii <uridice i a
!alimentului.
4egea nr. 2%' din 23 iunie 2**4 pentru apro$area =rdonanei Cu/ernului nr.
1*32**4 pri/ind procedura reorganizrii <udiciare i a !alimentului instituiilor de
credit.
4egea nr. 5% din 1* iunie 1))3 pentru modi!icarea i completarea 4egii nr.
3531))1 pri/ind regimul in/estiiilor strine.
4egea pentru pri/atizarea societilor $ancare la care statul este acionar B 4egea
nr '3din 21 mai 1))%.
4egea nr.2%* din % iul 2**) pri/ind apro$area =rdonanei de urgen a
Cu/ernului nr. ))32**" pri/ind instituiile de credit i adec/area capitalului.
=rdonana Cu/ernului nr. 1* din 22 ianuarie 2**4, pri/ind !alimentul
instituiilor de credit, apro$at, completat i modi!icat prin 4egea nr. 2%' din
23 iunie 2**4K
3'
(on!orm articolului 14' din (onstituia 5om9niei care, #n alin.2, pre/ede1 Gca urmare a aderrii, pre/ederile
tratatelor constituti/e ale Uniunii &uropene, precum i celelalte reglementri comunitare cu caracter o$ligatoriu,
au prioritate !a de dispoziiile contrare din legile interne, cu respectarea pre/ederilor actului de aderare.H
3)
,ttp133NNN.$nro.ro3(erinteBdeBpu$licareB33)".aspx.
4*
,ttp133NNN.cdep.ro3pls3legis3legisVpcI.,tpVact_ida`""%"]!rame`*.
54
4U(5A5& D& 46(&078
=rdonana Cu/ernului nr.3)3 1))" , pri/ind organizarea i !uncionarea
;ondului de Crantare a (reditelor din 2istemul :ancar.
=rdonana pri/ind instituiile de credit i adec/area capitalului ? ordonana de
urgen a Cu/ernului nr.)) din " decem$rie 2**"
41
.
B4n$4 N4)(on4l% 4 Ro36n(e( emite regulamente i dispoziii de interes #n domeniul
supra/eg,erii $ancare i a asigurrii sta$ilitii procesului $ancar1
0orma :05 nr. 1" din 2 sept. 2**2 pri/ind capitalul minim al $ncilor i al sucursalelor
$ncilor strine.
0orma :05 nr 1*31))2 pri/ind #mprumuturile acordate de$itorilor a!lai #n relaii
speciale cu societile $ancare.
0orma :05 nr.531))2 pri/ind #mprumuturile mari acordate clienilor de ctre
societile $ancare.
(ircularele :05.
7+, OFERTA DE PRODUSE I SERVICII OFERITE DE BRD 2 ;S;
7+,+. P&o"#se "e e$ono3(s(&e '( o?e&4)(#n( $#&ene
:5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale pune la dispoziia clienilor si persoane !izice
urmtoarele produse de economisire1
ATUCONT
(ont de economii n 4ei, &U5 sau U2D, acest instrument !lexi$il de economisire are
!uncionalitile unui cont curent i o!er #n acelai timp o do$nd !ix pe durata !iecrui
trimestru calendaristic.
Disponi$ilul minim n cont tre$uie s !ie n orice moment de cel puin 5** 5=0 3 4**
&U5 3 %** U2D, n !uncie de moneda contului. +a<oritatea operaiunilor des!urate n
A>U(=0> sunt gratuite. 0u se percep comisioane pentru desc,iderea de cont,depunerile de
numerar, ncasri intra i inter$ancare, trans!eruri de $ani n contul tu curent desc,is la :5D.
Accesul la A>U(=0> este determinat numai de meninerea n cont a sumei minime
speci!icate. Do$nda acordat la A>U(=0> este !ix, sta$ilit pentru !iecare trimestru
calendaristic. Do$nda se calculeaz de dou ori pe lun, la date !ixe1 *1 si 15 ale lunii. 2umele
depuse3ncasate exact n aceste dou date ncep s !ie purttoare de do$nzi c,iar din
41 4
,ttp133NNN.ar$.ro3sistemulV$ancar.p,p.
55
4U(5A5& D& 46(&078
momentul respecti/. >oate sumele depuse sau ncasate n celelalte zile din lun aduc o
do$nd ncepnd cu urmtoarea dat de *1 sau 15. entru sumele retrase din cont n datele
de *1 sau 15 ale lunii se primete do$nd pn n momentul respecti/. 2umele retrase n
orice alt zi a lunii /or !i luate n calculul do$nzii retroacti/, ncepnd cu data de *1 sau 15
anterior.
ATUSTART
(ont de economii #n 4ei, &U5 sau U2D, creat special pentru copii, #nc din prima zi de
/ia i p9n la #mplinirea /9rstei de 14 ani. 4a desc,idere, $anca /a o!eri clientului, prin
/irament #n contul respecti/, o $oni!icaie #n /aloare de 2* 5=0 3 5 &U5 3 5 U2D, #n !uncie de
moneda contului. Disponi$ilul minim n cont tre$uie s !ie n orice moment de cel puin 3**
5=0 3 1** &U5 3 1** U2D, i cel mult 4*** 5=0 3 1*** &U5 3 1*** U2D, n !uncie de
moneda contului. Depunerile, retragerile de numerar sau ncasrile le poi !ace oricnd, !r a
!i condiionat de respectarea unui termen presta$ilit prin contract i !r a
a!ecta procentul de do$nd cu care este remunerat contul.
ATUSPRINT
Destinat adolescenilor cu /rsta cuprins ntre 14 i 1' ani, acest cont de economii n
4ei, &U5 sau U2D, le o!er posi$ilitatea s n/ee cum sBsi gestioneze singuri economiile, s
le /alori!ice ct mai $ine i s de/in treptat independeni din punct de /edere !inanciar.
Disponi$ilul minim n cont tre$uie s !ie n orice moment de cel puin 3** 5=0 3 1** &U5 3
1** U2D, i cel mult '*** 5=0 3 2*** &U5 3 2*** U2D, n !uncie de moneda contului.
PRO;RESSO
Depozit n /alut pe termen de 3 ani di/izai n ase semestre ani/ersare, care
$ene!iciaz de do$nd garantat prin contract ce crete de la un semestru la altul. +ai mult, pe
durata depozitului se pot e!ectua oric9nd depuneri suplimentare n aceleai condiii a/anta<oase
de remunerare. Do$nzile sunt garantate prin contract pentru ntreaga perioad, cresc de la un
semestru la altul i se capitalizeaz la !iecare 1'* de zile @semestrele se calculeaz din
momentul constituirii depozituluiA1
T4bel#l 7+. 2 Dob6nE( 4*e&ene "e?oE(#l#( P&o>&esso+
Pe&(o4"4 S. S, S7 SD SI SC
USD U p.a 3.**U 3.1*U 3.25U 3.5*U 3.%5U 4.5*U
EUR U p.a. 3.5*U 3.%5U 3.'5U 4.**U 4.25U 4.5*U
5"
4U(5A5& D& 46(&078
Do$nzile din ta$elul de mai sus sunt /ala$ile ncepnd cu data de 1* martie 2**'.
DEPO/ITUL .---
Depozit la termen n lei, cu do$nd !ix, garantat pe ntreaga perioad de constituire
a depozitului. Accesi$il tuturor persoanelor !izice ma<ore rezidente sau nerezidente, Depozitul
1*** este un depozit n 4ei cu do$nd !ix, care se constituie pe termen de )*, 1'* sau 3"5
zile. 4a expirarea termenului, disponi$ilitile acumulate n Depozitul 1*** sunt tras!erate
automat n contul curent al titularului, menionat de la constituire.
DEPO/ITE LA TERMEN ? pot !i constituite pe o durat de la 3* zile la 3 ani, cu
do$nzi plti$ile lunar sau la scaden, n lei sau /alut @&U5, U2D i C:A, depozitele la
termen o!er o soluie sigur i !lexi$il de economisire.
CERTIFICATE DE DEPO/IT BRD ? sunt instrumente de plasament care prote<eaz
economiile impotri/a in!laiei, la un randament !ix si !oarte atracti/.
STERAR este un produs de economisire nsoit de o garanie suplimentar de asigurare
n caz de deces, conceput special pentru a rspunde o$iecti/elor de /alori!icare a depozitelor pe
termen mediu sau lung i n egal masur, pentru a asigura /iitorul celor apropiai
deponentului.
MULTIPLAN este un program de economisire i creditare, n 4ei sau &uro, destinat
persoanelor care doresc s economiseasc o anumit perioad de timp, pentru ca apoi s o$in
!inanarea necesar pentru realizarea oricrui tip de proiect la momentul potri/it.
:anca desc,ide conturi curente cu sau !ara carduri de de$it ataate, conturi re/ol/ing cu
carduri de credit ataate, conturi de depozit, conturi de economii, n lei sau3i n /alut, la
cererea expres a (lientului. (onturile se desc,id la unitile $ncii, n con!ormitate cu normele
interne, pe $aza completrii i semnrii de ctre client a !ormularelor standard ale
$ncii,nsoite de documentele solicitate de aceasta. =ricrui cont i se pot ataa di/erse produse
i3sau ser/icii, la solicitarea clientului i cu respectarea condiiilor $ncii.
O?e&4)(#n( $#&ene
%arduri # (ardul este mi<locul practic care ne a<ut s e!ectuam c,eltuieli zilnice1
retragere de numerar de la orice A>+ sau plata cumprturilor la comerciani, rm9ne s
alegem pe cel care ne corespunde cel mai $ine sau s com$inm a/anta<ele mai multor carduri
pentru a o$ine maximum de satis!acii.
:5DBCroupe 2ociDtD CDnDrale pune la dispoziie o gam complet de carduri adaptat
pro!ilului i ne/oilor1
5%
4U(5A5& D& 46(&078
V(s4 Ele$&on mi<loc ideal pentru !amiliarizarea cu ser/iciile $ancare, cardul Fisa
&lectron #n lei permite, pe teritoriul Ro36n(e(, e!ectuarea de pli la comercianii acceptani i
retrageri de numerar, 24,324 de la orice $ancomat :5D sau al oricrei alte $nci comerciale.
M4es&o card +aestro in lei, utiliza$il at9t #n 5om9nia c9t i #n strinatate pentru
e!ectuarea de pli la comercianii acceptani i retrageri de numerar, 24,324 de la orice
$ancomat :5D sau al oricrei alte $nci comerciale.
V(s4 Cl4ss($ 5n Le( cu cardul internaional Fisa (lassic #n lei a/em acces #n orice
moment la o rezer/ de lic,iditi pe care o putem utiliza #n mai mult de 15* de ri, la peste 2*
milioane de magazine, '2*.*** de $ancomate i 41*.*** de $nci.
V(s4 Cl4ss($ 5n USD mi<loc de plat recunoscut pretutindeni #n lume, cardul Fisa
(lassic #n U2D permite e!ectuarea de pli la comercianii acceptani i retrageri de numerar,
24,324 de la orice $ancomat.
M4se&$4&" S4n"4&" 5n EUR mi<loc de plat recunoscut pretutindeni #n lume, cardul
+aster(ard 2tandard ataat unui cont curent #n &U5 permite e!ectuarea de pli la comercianii
acceptani i retrageri de numerar, 24,324 de la orice $ancomat.
Con $#&en la !el de simpl este i e!ectuarea de trans!eruri naionale3internaionale din
conturi curente, $ene!iciind de operati/itate #n transmiterea i #ncasarea ordinelor de plat, de
!lexi$ilitate #n e!ectuarea trans!erurilor @#n ceea ce pri/ete data /aluteiA i de in!ormare #n timp
util asupra #ncasrilor din cont. Con C#&en un mi<loc prin care se pot plti periodic !actura de
tele!on, energia electric, gazele, apa, taxele i impozitele sau se pot trimite $ani ctre conturile
unor cunoscui sau parteneri de a!aceri.
7+,+, P&o"#se "e $&e"(4&e
BRD9;&o#?e So$(QQ ;QnQ&4le
D,
o!er urmtoarele tipuri de produse de creditare1
credite de consum, care pot !i1B credite pentru ne/oi personale nenominalizateK
credite autoK
credite imo$iliare sau ipotecareK
leasing.
(reditele de consum o!erite de :5DB Croupe 2ociDtD CDnDrale #m$rac urmtoarele
!orme1
M4se&$4&" ;ol" disponi$il n 5=0 sau &U5, cardul de credit +aster(ard
Cold este instrumentul de plat recunoscut n ntreaga lume i adaptat celor mai
42
NNN.$rd.ro
5'
4U(5A5& D& 46(&078
nalte standarde. (ardul +aster(ard Cold o!er accesul la o linie de credit B
cuprins ntre 3.*** i 1*.*** &U5 @ec,i/alent n 5=0A, n cazul +astercard
Cold n 5=0 sau ntre 5.*** i 1*.*** &U5 dac optai pentru +aster(ard
Cold n &U5
V(ve&e cardul de credit cu perioada de graie. a/em la dispoziie o rezer/ de
$ani pe care o putem utilize oric9nd, aa cum dorim #n deplin siguran.
C4&"#l "e $&e"( PUNCT C4&" 2 cu care se pot e!ectua urmtoarele operaii1
li la comercianii acceptai +aster(ard, oriunde #n ar i #n
strintate
lata !acturilor de utiliti1 la A>+Buri i comercianii acceptani
li pe 6nternet
5etrageri numerar la A>+
6nterogarea soldului contului1 la A>+ sau prin ser/icii de $anc la
distan1 Focalis, :5DB0et, +o$ilis
P#n$ $4&" o!er urmtoarele !aciliti1
utilizare naional i internaional
ai acces la o linie de credit de p9n la 2*.*** 4ei
ram$ursare 1 sum !ix lunar, #n !uncie de creditul utilizat
perioada de /ala$ilitate 1 2 ani, cu posi$ilitatea de prelungire automat at9t a cardului,
c9t i a liniei de credit.
Des$o?e&( 4#o&(E4 "e $on
Ataat cardului :5D, descoperitul autorizat de cont permite posesorilor unui card :5D
s dispun n orice moment de o rezer/ de $ani, ram$ursa$il pe msura utilizrii sale, sau mai
pe larg1
linie de credit acordat pe contul curent, la care se are acces prin intermediul unui card
perioad de creditare de 2 ani, cu posi$ilitate de prelungire automat att a cardului ct
i a liniei de credit
do$nd /aria$il, corelat cu ni/elul do$nzii de pe pia
!inanare !r garanii, n 4ei, U2D sau &U5, care poate a<unge pn la maxim 1****
&U5
CREDITUL ELPRESSO
5)
4U(5A5& D& 46(&078
!inanare n 4ei sau &U5 cuprins ntre "** i "*.*** 5=0, respecti/
2** i 15.*** &U5
perioad de creditare care poate a<unge pn la 1* ani
!r girani
do$nd la alegere1 /aria$il, corelat cu ni/elul do$nzii de pe pia sau !ix, care
permite plani!icarea de la nceput a sumei de ram$ursat pentru ntreaga perioad a creditului
gam /ariat de /enituri acceptate1 de la /enituri din salarii, pensii, di/idende, drepturi
de autor, c,irii pn la /enituri din acti/iti independente.
ELPRESSO NonSo?
!inanare cuprins ntre 1'.*** i 3"*.*** 4&6, respecti/ 5.*** i 1**.*** &U5 pn
la 1**U din /aloarea proiectelor
unul sau mai multe credite, suplimentar nprumutului iniial, n $aza aceleiai garanii
perioad de creditare care poate a<unge pn la 25 de ani
n cazul rencrcrilor nu se percepe comision la acordare i nu mai este necesar
constituirea unui nou dosar de credit
gam /ariat de /enituri acceptate de la /enituri din salarii, di/idende, drepturi de
autor, c,irii pn la /enituri din acti/iti independente. 2e poate o$ine o sum mai mare
aducnd n completare /eniturile a nc 3 mem$ri ai !amiliei tale.
ELPRESSO NONSTOP PENTRU ROMNII DIN STRINTATE
$aza de acordare a creditelor o reprezint /eniturile din salariile realizate n strintate
de ctre cetenii romni, la care se pot aduga i /eniturile mem$rilor !amiliei
!inanare n 4ei sau n &U5=, pn la 1**U din /aloarea proiectelor , !r <usti!icarea
sumei nprumutate
perioad de creditare de pn la 25 de ani
posi$ilitatea de rencrcare a creditului iniial
clientul poate desemna un nputernicit care #l /a reprezenta n relaia cu $anca, pe tot
parcursul procesului de acordare i de derulare a creditului
C&e"(e 4#o!
C&e"(#l 4#o ?en&# $#3?%&4&e4 #n#( 4#o#&(s3 o!er1
!inanare n lei sau &U5 pn la 1**U din /aloarea in/estiiei tale
"*
4U(5A5& D& 46(&078
o perioad de creditare care poate a<unge pn la 1* ani #n cazul auto/e,iculelor noi i
pn la % ani pentru auto/e,iculele de ocazie
o do$nd !ix, care permite plani!icarea de la nceput a sumei de ram$ursat pentru
ntreaga perioad a creditului sau /aria$il, corelat cu ni/elul do$nzii de pe pia
gam /ariat de /enituri acceptate de la /enituri din salarii, di/idende, drepturi de
autor, c,irii pn la /enituri din acti/iti independente.
C&e"(ele (3ob(l(4&e o!erite de :5D #m$rac urmtoarele !orme1
@4b(4 este un credit imo$iliar n lei pentru ac,iziionarea sau construcia unei locuine
sau a unei case de /acan i o!er1
!inanare n lei pn la 1**U din /aloarea in/estiiei
perioad de creditare care poate a<unge pn la 3* de ani
grad de ndatorare de pn la %*U
do$nd atracti/, !ix n primul an i indexa$il ncepnd cu al doilea an, n !uncie
de un indice monetar de re!erin
gam /ariat de /enituri acceptate /enituri din salarii, di/idende, c,irii, /enituri din
acti/iti independente, drepturi de autor, diurne, rente /iagere, etc
mai multe posi$iliti de ram$ursare n rate lunare egale sau descresctoare cu
posi$ilitatea de a ac,ita creditul n a/ans oricnd, integral sau parial
i ser/icii complementare , pe lng creditul propriuBzis, clientul $ene!iciaz i de
ser/icii complementareK e/aluare i intermediere #n asigurarea de /ia.
@4b(4 Pl#s credit n /alut pe 3* de ani, cu perioad de graie de pn la 12 luni i
do$nd corelat cu ni/elul do$nzii de pe pia, destinat cumprrii, construciei,
modernizrii sau extinderii unei locuine sau ac,iziionrii unui teren i o!er clienilor1
!inanare n &U5 sau U2D pn la 1**U din /aloarea in/estiiei
o perioad de creditare care poate a<unge pn la 3* de ani
grad de ndatorare de pn la %*U
mai multe posi$iliti de ram$ursare n rate lunare egale sau descresctoare
gam /ariat de /enituri acceptate sunt acceptate /enituri din salarii, di/idende,c,irii,
drepturi de autor, diurne, rente /iagere, etc
pe lng creditul propriuBzis, clientul $ene!iciaz i de ser/icii complementare1
e/aluare i intermediere i asigurarea de /ia
"1
4U(5A5& D& 46(&078
@4b(4 I?oe$4&, credit #n lei sau /alut pentru !inanarea unei in/estiii imo$iliare cu
destinaie locati/ sau comercial, indi!erent dac aceasta se re!er la cumprarea, construcia
@inclusi/ proiecte ale Ageniei 0aionale pentru 4ocuineA, modernizarea sau terminarea unei
construcii, pune la dispoziia clienilor1
!inanare n lei sau /alut pn la 1**U din /aloarea in/estiiei !inanate
o perioad de creditare care poate a<unge pn la 3* de ani
grad de ndatorare de pn la %*U
mai multe posi$iliti de ram$ursare n rate lunare egale sau descresctoare cu
posi$ilitatea de a ac,ita creditul n a/ans oricnd, integral sau parial. 5atele pot !i pltite la
orice unitate :5D
gam /ariat de /enituri acceptate, sunt acceptate /enituri din salarii, di/idende, c,irii,
/enituri din acti/iti independente, drepturi de autor, diurne, etc.
pe lng creditul propriuBzis, $ene!iciezi i de ser/icii complementare1 e/aluare i
intermediere n asigurarea de /ia
@4b(4 EJ&4 este un credit punte pe termen mediu, adresat celor care /or s sc,im$e
locuina, dar nu /or nc s o /9nd pe cea /ec,e, i le o!er acestora1
!inanare n 5=0 sau &U5 de pn la 1**U din /aloarea in/estiiei ce se !inaneaz
grad de ndatorare de pn la %*U
o perioad !ix de creditare de 2 ani
erioada de graie de 23 de luni, n care plteti numai do$nda i comisioanele
o do$nd indexa$il n !uncie de un indice monetar de re!erin
@5=:=5, &U56:=5A
*U B comision de ram$ursare integral n a/ans
2er/icii complementare, pe lang creditul propriuBzis1 e/aluare imo$iliar i
intermediere n asigurarea de /ia
7+,+7 Sev($(( b4n$4&e l4 "(s4n)%
:5D pune la dispoziia clienilor si trei ser/icii $ancare la distan prin intermediul
crora se pot realiza gama di/ersi!icat de operaiuni $ancare !r a !i necesar deplasarea
clientului la $anc1
"2
4U(5A5& D& 46(&078
BRD9NET soluie tranzacional securizat de 6nternet :anIing care permite
consultarea conturilor i e!ectuarea de tranzaciiK
MOBILIS ser/iciu de $anc la distan, care o!er acces la conturile desc,ise
la :5D prin intermediul tele!onului mo$ilK
VOCALIS sau ,one :anIing Focalis B apel9nd Focalis clientii :5D i pot consulta
soldul unui cont, pot e!ectua trans!eruri sau pot primi in!ormaii detaliate despre alte produse i
ser/icii ale :ncii.
In*o&34(( "es?&e se&v($((!
rin :5DB0&>, ser/iciul de 6nternet :anIing o!erit de :5D, se pot realiza operaiuni
$ancare !r a mai !i necesar deplasarea la $anc sau g,ieele !urnizorilor de utiliti.2implu i
practic :5DB0&> asigur o legtur permanent cu $anca prin 6nternet. 2oluia pe care :5D o
propune este complet mo$il, accesul !iind posi$il de pe orice calculator, !r a !i ne/oie de
instalarea unor programe suplimentare, sunt su!iciente o conexiune la 6nternet i un contract de
su$scriere la :5DB0&>, pentru a te ateleportaa la :5D #n /ederea e!ecturii de operaiuni
$ancare sau #n /ederea o$inerii de in!ormaii utile des!urrii acti/itii cotidiene. En plus,
!olosind :5DB0&>, clienii :5D $ene!iciaz de un control deplin al conturilor $ancare #n
condiii de maxim securitate i con!idenialitate a operaiunilor, titularul de cont !iind singurul
posesor al semnturii $ancare @parolA. (omunicaia cu $anca se realizeaz !olosind protocolul
de securitate 224 12' $ii, acesta !iind #n prezent cel mai puternic standard de securitate ce
asigur con!idenialitatea i integritatea datelor /e,iculate prin 6nternet.
;olosind :5DB0&> clienii :5D pot1
realiza trans!eruri #ntre conturile propriiK
realiza pli ctre $ene!iciariK
consulta in!ormaii re!eritoare la soldul conturilor taleK
consult detaliile operaiunilor e!ectuate pe conturi.
(lienii :5D care sunt i clieni ai =range sau Foda!one pot $ene!icia prin intemediul
MOBILIS de urmtoarele !aciliti1
recepiona in!ormaii pri/ind soldul conturilor deinute @suma disponi$il i limita de
creditA
realiza trans!eruri #ntre conturile menionate #n contractul #nc,eiat cu :anca
e!ectua pli de !acturi ctre $ene!iciarii indicai de $anc
e!ectua re#ncrcarea contului repaQ
"3
4U(5A5& D& 46(&078
recepiona mesa<e de atenionare care s #i a/ertizeze cu pri/ire la modi!icrile care au
loc #n conturile lor
recepiona in!ormaii utile despre produsele i ser/iciile :5D i despre cursurile
/alutare.
(u a<utorul VOCALIS prin intermediul unui simplu apel tele!onic clienii :5D pot1
o$ine in!ormaii complete despre o!ert de produse i ser/icii a :5D
sta$ili o #nt9lnire cu consilierul de clientel
a!la detalii despre conturile personale desc,ise la :5D
interoga tele!onic soldurile conturilor lor curente
o$ine in!ormaii personalizate re!eritoare la ultimele 5 operaiuni e!!ectuate
e!ectua /iramente sau pli de !acturi
su$scrie la ser/iciile +o$ilis 3 :5DB0&> 3 F=(A462 i De$it Direct, sau #i pot
modi!ica pro!ilul de a$onat +o$ilis 3 :5DB0&> 3 Focalis
a!la dac se #ncadreaz #n condiiile de acordare a creditului pe care iBl doresc
o$ine con!irmarea trans!erurilor recepionate prin Western Union
declara pierderea sau !urtul cardului
7+,+D P4$=ee "e ?&o"#se '( se&v($((
4a momentul actual :5DB Croupe 2ociDtD CDnDrale pune la dispoziia clienilor si
urmtoarele tipuri de pac,ete de produse i ser/icii1
BRD CLASIC
BRD SELECT
BRD PREMIUM
ac,etul SPRINT
ac,etul STUDENT
ac,etul Cl4s($ presupune acces la 1
B (ont curent #n 4ei sau &uro, pentru a e!ectua toate operaiunile $ancare de $az
B (ard la alegere1 +aestro #n 4ei sau +aster(ard 2tandard #n &uro
B Asigurare (on!ort pentru card, c,ei i documente
B 2er/iciul de ,one :anIing Focalis
B =peratiuni gratuite1
o >itularul unui ac,et (lasic, e!ec!ueaz gratuit #n !iecare lun prima
retragere i prima interogare de sold la $ancomatele :5D.
"4
4U(5A5& D& 46(&078
B 2*U reducere la comisionul de administrare anual a cardului ataat
B rima pre!erenial pentru asigurarea G(on!ortH
B A/anta< la acordarea creditelor1
B la solicitarea unui #mprumut :5D acord o reducere de 2*U la comisionul de
intocmire a dosarului de credit
B A/anta<e i reduceri extra $ancare1
B asigurare de spitalizare #n caz de accident, #n parteneriat cu A6C 5om9niaK
B reducere de 2*U la a$onamentele contractate pe un an #n reeaua li$rriilor
6nmedio
B reducere de 5U la /aloarea rezer/rii onBline e!ectuate prin =ctopus >ra/el
ac,etul Sele$ o!er clienilor :5D1
rodusele i ser/iciile urmtoare1
B (ont current racti(ont #n 4ei sau &uro, cu o do$9nd a/anta<oas @5,25] B
4ei i 2,25UB #n &uroAK
B (ard la alegere1 Fisa (lassic #n 4ei, +aster(ard 2tandard #n
4ei sau +aster(ard standard #n &uroK
B Asigurare (on!ort pentru card, c,ei i documente
B 2er/iciulde ,one :anIing Focalis.
=peraiuni gratuite1
B ca titular al unui pac,et, #n !iecare lun e!ectuezi gratuit primele 3 retrageri i
primele 3 interogri de sold la $ancomatele :5D
>ari!e pre!ereniale1
B 2* U reducere la comisionul de administrare anual, card ataatK
B rima pre!erenial pentru asigurarea (on!ort.
A/anta<e tari!are dac ai ne/oie de credite1
B entru a !i mai uor cand solicii un credit, :5D acord 2* U reducere la
comisionul de #ntocmire a dosarului de credit.
ersonalizarea pac,etului dupa propria dorin1
B 6nclude C5A>U6> #n pac,et i1
B :5DB0&> @6nternet :anIingA
B +o$ilis @+o$ile :anIingA
ac,etul S?&(n!
Acest pac,et se adreseaz clienilor cu /9rste #ntre 14 i 1' ani i le o!er1
"5
4U(5A5& D& 46(&078
un cont cu cardul (irrus 2560> ataat
o asigurare (on!ort cu prim pre!erenial pentru card, c,ei i
documente
acces nelimitat la contul personal pentru consultare i /iramente din contul cu card
ataat #n contul de economii A>U2560> #n 4ei prin ser/iciul de 6nternetB :anIing :5DB0&>,
o!erit gratuit #n pac,et
ser/iciu de asisten tele!onic Focalis, #n plus, clientii po aduga pac,etului1
+o$ilis B accesul la conturile personale prin intermediul tele!onului mo$il
conectat #n reelele =range sau Foda!one
A>U2560> #n 4ei B o modalitate !lexi$il de economisire #n condiii de
do$9nd pre!erenial pentru clienii titulari de ac,et 2560>.
ac,etul S#"en!
ac,etul 2>UD&0> este un produs creat special pentru studeni i le o!er acestora1
un cont curent cu un card #n 4ei la alegere1 card :5DB626(, (ard 1* sau card :5DB
626( 2>UD(A5D @doar pentru studenii din (lu<A
o asigurare (on!ort cu prim pre!erenial, pentru card, c,ei i documente
acces nelimitat la conturile personale pentru consultare i /iramente prin ser/iciul de
6nternet B :anIing :5DB0&>, o!erit gratuit #n pac,et
ser/iciu de asisten tele!onic Focalis
6ar, optional, acestia pot aduga pac,etului1
+o$ilis B accesul la conturile personale prin intermediul tele!onului mo$il conectat #n
reelele =range sau Foda!one
A>U(=0> #n 4ei B o modalitate !lexi$il de economisire, cu o do$9nd special.
En plus,posesorii pac,etului 2>UD&0>, pot o$ine credite #n condiii pre!ereniale1
reducere de 2*U la comisioanele de acordare pentru creditele &xpresso i creditul
WorI]>ra/el
reducere de 2*U la comisioanele de gestiune lunar pentru (reditul 1*, (reditul
2tudentlus
4a desc,iderea ac,etului 2>UD&0>, titularii /or primi un card de $ene!icii extraB
$ancare1
5educere de 5U la rezer/rile online prin =ctopus>ra/el
=ctopus>ra/el i :5D o!er #n parteneriat o !acilitate de rezer/ri online pentru ser/icii
,oteliere @,oteluri, apartamente, excursii, trans!eruri pri/ate precum i alte produse i ser/icii
""
4U(5A5& D& 46(&078
disponi$ile spre rezer/areA. (a titular al unui pac,et :5D, primeti o reducere de 5U aplicat la
/aloarea rezer/rii !acute1
5educeri la a$onamentele pe un an contractate #n reeaua 6nmedio
u$licaii rom9neti B reduceri 1*U i la pu$licaii strine B reduceri 2*U1
+enbs ,ealt, @5=+A
Ceo @5=+A
Auto +otor i 2port @5=+A
Clamour @5=+A 3 >,e =ne @5=+A
4e 0ou/el =$ser/ateur @;5AA
(osmopolitan @&0C i ;5A
Clamour @&0C i ;5A
2cience et Fie @;5AA
::( >op Cear @&0CA
>,e &conomist @&0CA
0ational Ceograp,ic @2UAA R @&0CA
,otograp,Q +ont,lQ @&0CA
7+,+I Pos(b(l(%)( "e 53b#n%%)(&e 4 o*e&e( "e ?&o"#se '( se&v($(( l4 BRD
ri/it per ansam$lu, o!erta pe care o are la acest moment BRD 9 ;ROUPE
SOCI<T< ;<N<RALE este una dintre cele mai atrgtoare #n raport cu o!ertele $ncilor
concurente, aceast opinie !iind #ntrit i de poziia pe care o are pe piaa de pro!il B respecti/ a
doua $anc din 5om9nia ? i de di/ersele aprecieri i cali!icati/e pe care pe care leBa primit i
continu s le primeasc din partea a di/erse instituii, organizaii i organisme din domeniul
economic.
(onsider, totui, c #nc sBar mai putea aduce anumite #n$untiri acestei o!erte, #n
urmtoarele !eluri1
B reducerea ni/elului anumitor taxe i comisioane pe care $anca le percepe de la
clienii si
B !ia$ilizarea sistemului in!ormatic, care uneori lucreaz sec/eniat
duc9nd la o mai sla$ #nelegere, de ctre client, a G!enomenelorH care se petrec cu
instrumentele i ser/iciile pe care i le o!er $anca
B realizarea de noi asocieri @pac,eteA de produse i ser/icii .
"%
4U(5A5& D& 46(&078
D+ CONCLU/II I PROPUNERI
2istemul $ancar rom9nesc este un su$ansam$lu al economiei naionale care a !uncionat
coerent i a e/olut /izi$il #n acest deceniu spre realizarea unor structuri moderne, #n
con!ormitate cu ni/elurile europene i mondiale #n domeniu.
6mportana sistemului $ancar pentru o economie naional este accentuat #n prezent
at9t datorit progresului te,nic i in!ormaional, c9t i datorit noilor instrumente monetare i
"'
4U(5A5& D& 46(&078
!inanciare pe care le utilizeaz $ncile #n realizarea celor trei !uncii principale @de intermediere
!inanciar, de trans!er i de implementare a politicii monetare a $ncii centraleA.
;luxurile !inanciare internaionale derulate #n $nci au cptat #n ultimile decenii o
anumit independen !a de !luxurile materiale, datorit apariiei i proli!errii unor
instrumente !inanciar ? $ancare de plasament de esen pur monetar, ce permit entitilor
economice sBi plaseze resursele disponi$ile #n domenii !inanciare !lexi$ile, iar pe de alt
parte, atragerea de resurse suplimentare din zone economice ce nu implic creditarea $ancar.
(,iar $ncile sunt #n prezent interesate sBi plaseze resursele atrase #n aceste in/estiii
nonmateriale care reprezint un grad mult mai redus de risc i o procesare mult mai puin
costisitoare dec9t creditul, aceste reprezent9nd o cot din ce #n ce mai mic din masa normal a
plasamentelor $ancare. En contextul /iitoarei aderri la Uniunea &uropen, :anca (entral
&uropean deine un rol important.
En contextul actualei crize !inanciare mondiale :anca (entral &uropean #ncearc s #i
#ndeplineasc o$ligaiile #n ceea ce pri/ete lupta #mpotri/a crizei, menin9nd lic,iditatea pe
piaa !inanciar i reduc9nd do$9nda de politica monetar.
:anca (entral &uropean sBa alturat :ncii (entrale Americane i altor instituii
similare din #ntreaga lume, #n cadrul unei aciuni coordonate, reduc9nd #n continuu do$9nda de
politic monetar p9n la 3,25U, #n #ncercarea de a sta$iliza piaa !inanciar i de a pre/eni o
recesiune economic.
En /ederea aderrii la U&, existena unor sisteme !inanciare sta$ile i $ine dez/oltate
este extrem de important. 6ntegrarea !inanciar conduce la ad9ncirea dez/oltrii !inanciare, #n
urma #m$untirii e!icienei intermediarilor !inanciari i a pieelor !inanciare.
6ntegrarea !inanciar presupune armonizarea reglementrilor i supra/eg,erii la ni/elul
pielor !inanciare europene. &xistena $arierelor legale i instituionale poate a!ecta procesul
integrrii !inanciare.
En scopul eliminrii acestor $ariere U& a propus constituirea piei unice pentru ser/iciile
!inanciare, a/9nd ca principal o$iecti/ armonizarea reglementrilor la ni/el european. 4a $aza
integrrii pieelor !inanciare sBau identi!icat patru categorii de indicatori1 indicatori ai integrrii
pieelor de credit i o$ligatare1 di!erenialul ratelor de do$9nd, componena porto!oliului
in/estitorilor instituionali, numrul de $nci strine pe piaa intern i cota de pia deinut de
acesteaK indicatori ai integrrii pieelor de capital1 corelaia renta$ilitilor pe piaa aciunilor,
strategia de in/estiii la ni/el internaionalK indicatori de integrare $azai pe decizilile economice
ale !irmelor i populaiei1 corelaii #ntre ratele de cretere a consumului, !uziunii i ac,iziiiK
")
4U(5A5& D& 46(&078
indicatori pri/ind existena unor di!erene instituionale ce pot induce o segmentare pe piaa
!inanciar1 cadrul legal i instituional.
ieele !inanciare din U& au cunoscut o accelerare a procesului de integrare !inanciar
din momentul introducerii euro, !apt ce a dus la o cretere a concurenei pe pia.
rocesul integrrii !inanciare !aciliteaz accesul !iecrei ri mem$re la pieele
!inanciare ale altor ri din spaiul european.
6ntegrarea !inanciar european implic creterea in!luxurilor de capital i tendina de
con/ergen a ratelor de do$9nd i a renta$ilitilor acti/elor !inanciare.
Em$untirea condiiilor macroeconomice creeaz condiii !a/ora$ile pentru
con/ergena ratelor de do$9nd, mai ales dup adoptarea monedei unice.
En 5om9nia exist premisele integrrii !inanciare cu U&, datorit unor anumii !actori
precum1
prezena su$stanial a instituiilor !inanciare europene pe piaK
adoptarea aOuisBului comunitar la ni/elul reglementrilor !inanciareK
con/ergena limitat dar #n cretere a ratelor do$9nzilor @cel puin pe piaa
inter$ancar i la ni/elul spreadBurilor o$ligaiunilor gu/ernamentaleAK
mo$ilitatea satis!ctoare a capitalurilor rom9neti spre spaiul monedei
unice.
rocesul de integrare !inanciar a 5om9niei sBa ad9ncit #n ultimii ani, pe !ondul
per!ormanei #m$untite a sectorului !inanciar.
En /ederea crerii pieei unice #n domeniul $ancar i al /alorilor mo$iliare, sBa impus
armonizarea regulilor prudeniale pentru instituiile de credit i societile de in/estiii.
En po!ida ritmului accelerat al progresului sectorului !inanciar, piaa !inanciar din
5om9nia se a!l #ntrBun stadiu incipient de dez/oltare,e/ideUiind un grad redus de integrare a
sectorului $ancar rom9nesc, dar cu potenial ridicat spre spaiul european.
Ad9ncirea integrrii !inanciare cu U& i Lona &uro /a !i un proces de lung duratat. De
alt!el, #ntreaga Lon &uro este #ntrBun continuu proces de ad9ncire a integrrii !inanciare. De
aceea, #n 5om9nia este necesar ca sistemul !inanciar s !uncioneze pe $aza unor principii
sntoase de pia, $azate pe e!icien, competi/itate i pruden.
6ntegrarea #n U& i adoptarea monedei unice europene reprezint un proces complex,
presupun9nd at9t a/anta<e @creterea e!icienei rezultate #n urma integrriiA, c9t i riscuri, o
precondiie #n acest sens !iind existena unor piee !inanciare sta$ile i $ine dez/oltate.
%*
4U(5A5& D& 46(&078
=$iecti/ul principal #n /ederea adoptrii monedei unice europene se re!er la #ntrirea
con/ergenei nominale, !r a a!ecta con/ergena real, printrBo a<ustare !iscal i $ugetar i
prin reducerea #n continuare a in!laiei, concomitent cu sta$ilizarea cursului de sc,im$.
%1
4U(5A5& D& 46(&078
B I B L I O ; R A F I E
1. :asno, (ezarK Dardac, 0icolaeK ;loricel, (onstantin. ? &oned$ %redit$ 'nci. &ditura
Didactic i edagogic, :ucureti, 1))5
2. :erea, A., aul. &odernizarea sistemului bancar. &ditura &xpert, :ucureti, 2**3
3. :e<u, Daniela. ? &ecanisme monetare i instituii bancare. &ditura (asa (rii de
Ytiin, (lu< ? 0apoca, 2**4
4. (rpenaru, 2t.D. ? (rept comercial roman. &ditura All :ecI, :ucureti, 2**2
5. D.(, Drago. ? (rept comunitar )uropean. &ditura Accent, (lu< ? 0apoca, 2**3
". D.(, Drago. ? *niunea )uropean. +nstituii. &ecanisme$ ed a +++#a. &ditura (.M.
:ecI, :ucureti, 2**%
%. ;uerea, Augustin. ? +nstituiile *niunii )uropene. &ditura Uni/ersul Turidic, :ucureti,
2**2
'. C,eorg,e, (armen Adriana. ? (rept bancar comunitar. &ditura (.M. :ecI, :ucureti,
2**'
). C,eorg,e, (armen Adriana. ? (rept bancar. &ditura (.M.:ecI, :ucureti, 2**)
1*. Mor/at,, L. ? ,andboo- of t.e )uropean *nion. MFC ? =5A( u$lis,ing Mouse 4td.,
2econd edition in &nglis,, :udapest, 2**5
11. --- 4egea 1% 1''* ? /egea special pentru nfiinarea 'ncii 0aionale a om1niei
12. 222 4egea nr.333 1))1 privind activitatea bancar, pu$licat #n +onitorul =!icial al
5om9niei nr.%* ? *4, 1))1
13. --- 4egea nr.'33 1))% ? /egea privatizrii bncilor pu$licat #n +onitorul =!icial al
5om9niei nr.)'3 23mai 1))%
14. --- 4egea nr.5'3 1))' ? /egea bancar, pu$licat #n +onitorul =!icial al 5om9niei
artea 6 nr. 121 din 233*331))'
15. --- 4egea nr. '33 1))' ? apro$at cu modi!icri 4egea nr. 2%'3 2**4, pentru apro$area
=rdonanei Cu/ernului nr. 1*32**4 pri/ind procedura reorganizrii <udiciare i a
!alimentului instituiilor de credit
1". --- 4egea nr. 1*131))' ? a$rogat i modi!icat prin 4egea nr.312 din 2' iunie 2**4
pri/ind 2tatutul :ncii 0aionale a 5om9niei
1%. +anolac,e, =. ? 3ratat de drept comunitar$ ed a 4#a. &ditura (.M. :ecI, :ucureti,
2**"
1'. +inea, +.Yt. ? %onstituirea societilor comerciale. &ditura 4umina 4ex, :ucureti,
1))"
1). +.6. :le<erK +.2Ire ? %entral 'an-ing$ &onetar5 6olicies and t.e +mplication for
3ransitions )conomies. JluNer Academic u$lis,er, :oston3 Dordrec,t4ondon, 1)))
2*. --- &.7f. nr.!8" din 1 iunie 199:K modi!icat i completat prin 4egea nr.15"31)))
@ +.=!. nr.5** din 1' octom$rie 1)))A
21. --- &.7f. nr. :"; din < decembrie !88;, modi!icat prin 5egulamentul :.0.5 nr. 13
2**) i prin 5egulamentul :.0.5. nr. 432**)
22. 0iu, 6on. ? &anagementul riscului bancar. &ditura &xpert, :ucureti, 2***
23. --- 7.*.=. nr. 1"<>!881 @ +.=!. nr."%1 din 24 octom$rie 2**1A, apro$at cu modi!icri
prin 4egea nr. 4*%32**2@ +.=!. nr.455 din 2% iunie 2**2A.
24. intea, AlexandruK 5uscanu, C,eorg,e. B 'ncile n )conomia om1neasc. &d.
&conomic, :ucureti, 1))5
25. escariu, C,eorg,e. ? &anagementul serviciilor bancare coordonate actuale i
perspective. &ditura ;undaiei Academice G C,. LaneH, 6ai, 2**4
%2
4U(5A5& D& 46(&078
2". 5otaru, (onstantin. ? ?istemul bancar rom1nesc. &ditura &xpert, :ucureti, 2***
2%. 5ideau, T. ? (roit institutionnel de l@*nion et de %ommunautes )uropeennes. 4.C.D.T.,
aris, 1))%, 1))), 2**1
2'. Fcrel, 6. ? Ainane publice.&ditura Didactic i edagogic, :ucureti, 2**"
KEBO;RAFIE
2). ,ttp133NNN.ar$.ro3sistemulV$ancar.p,p.
3*. NNN.$nr.ro
31. ,ttp133 $ei.europa.eu.
32. ,ttp133 NNN.ei$.or,K ,ttp133 NNN.$ei.org
33. ,ttp133NNN.$nro.ro3(erinteBdeBpu$licareB33)".aspx.
34. ,ttp133NNN.cdep.ro3pls3legis3legisVpcI.,tpVact_ida`""%"]!rame`*.
35. ,ttp133NNN.ar$.ro3sistemulV$ancar.p,p.
3". NNN.$rd.ro

%3
4U(5A5& D& 46(&078
A N E L A .
AVI/UL BNCII CENTRALE EUROPENE
"(n ,. (#l(e ,--G
l4 sol($(4&e4 P4&l43en#l#( Ro36n(e( $# ?&(v(&e l4 ?&o?#ne&e4 le>(sl4(v% ?en&#
3o"(*($4&e4 '(
$o3?le4&e4 Le>(( n&+ 7.,8,--D ?&(v(n" S4##l B%n$(( N4)(on4le 4 Ro36n(e(
PCON8,--G87.O
In&o"#$e&e '( e3e( M#&("($
4a 12 iunie 2**', :anca (entral &uropean @:(&A a primit din partea arlamentului
5om9niei, (omisia pentru $uget, !inane, acti/itate $ancar i pia de capital a 2enatului, o
solicitare a unui a/iz cu pri/ire la propunerea legislati/ pentru modi!icarea i completarea
4egii nr. 31232**4 pri/ind 2tatutul :ncii 0aionale a 5om9niei @denumit #n continuare
Gproiect de legeHA.
(ompetena :(& de a adopta a/ize se #ntemeiaz pe articolul 1*5 alineatul @4A din
>ratatul de instituire a (omunitii &uropene i pe articolul 2 alineatul @1A a treia liniu din
Decizia )'34153(& a (onsiliului din 2) iunie 1))' pri/ind consultarea :ncii (entrale
&uropene de ctre autoritile naionale cu pri/ire la proiectele de reglementare
43
, #ntruc9t
proiectul de lege se re!er la :anca 0aional a 5om9niei @:05A. En con!ormitate cu articolul
1%.5 teza #nt9i din 5egulamentul de procedur @regulamentul internA al :ncii (entrale
&uropene, (onsiliul gu/ernatorilor adopt prezentul a/iz.
.+ S$o?#l ?&o(e$#l#( "e le>e
roiectul de lege modi!ic mai multe dispoziii din 4egea nr. 31232**4 pri/ind 2tatutul
:05 @denumit #n continuare G2tatutul :05HA care se re!er la indemnizaiile, salariile i alte
drepturi $neti acordate personalului, la recrutarea acestuia, precum i la organizarea :05
2
. En
43
T= 4 1'), 3.%.1))', p. 42.
2 +odi!icarea articolului 33 alineatul @1A litera @dA din 2tatutul :05, care adaug cerina ca ,otr9rea pri/ind
organizarea intern, indemnizaiile, salariile i alte drepturi $neti ale personalului s se ia de (onsiliul de
administraie al :05 Gcon!orm legiiHK modi!icarea articolului 35 alineatul @2A din 2tatutul :05, care pre/ede c
numirea personalului :05 din aparatul central al :05, precum i a directorilor sucursalelor i ai ageniilor se
!ace de ctre gu/ernator Gpe $az de concursH i G#n condiiile legiiHK i modi!icarea articolului 53 din 2tatutul
:05, care limiteaz ni/elul maxim al indemnizaiilor nete ale mem$rilor (onsiliului de administraie al :05 la
ni/elul indemnizaiei anuale a preedintelui 5om9niei.
3 +odi!icarea articolului 33 alineatul @4A din 2tatutul :05.
4 +odi!icarea articolului 33 alineatul @1*A din 2tatutul :05.
5 +odi!icarea articolului 35 alineatul @4A din 2tatutul :05.
" +odi!icarea articolului 44 din 2tatutul :05.
%4
4U(5A5& D& 46(&078
al doilea r9nd, exclude posi$ilitatea re#nnoirii mandatului de cinci ani al mem$rilor (onsiliului
de administraie al :05
3
. En al treilea r9nd, pre/ede o$ligaia primBministrului de a participa la
edinele (onsiliului de administraie al :05, alturi de ministrul !inanelor pu$lice i de un
secretar de stat din +inisterul ;inanelor u$lice
4
.
En al patrulea r9nd, pre/ede c arlamentul /oteaz i decide cu pri/ire la raportul anual
al :05, care cuprinde acti/itile sale, la situaiile !inanciare anuale i la raportul de audit, care
#n prezent sunt doar dez$tute de arlament
5
. En al cincilea r9nd, introduce un nou alineat la
articolul 35 din 2tatutul :05 prin care se #ncredineaz Cu/ernului misiunea de a propune
arlamentului Gsoluii constructi/e pentru #ndeplinirea o$iecti/elor de dez/oltare economicoB
social a 5om9niei, con!orm rogramului de gu/ernareH. 4a s!9rit, introduce conceptele de
moti/e Go$iecti/eH i Gsu$iecti/eH #n ceea ce pri/ete pierderile #nregistrate de :05 #n cursul
unui exerciiu !inanciar i rspunderea pentru aceste pierderi
"
.
,+ Obse&v4)(( $# $4&4$e& >ene&4l
2.1 (ompati$ilitatea legislaiei naionale a unui stat mem$ru, inclusi/ a statutului $ncii
sale centrale naionale @:(0A, cu cerinele >ratatului i ale 2tatutului 2istemului &uropean al
:ncilor (entrale i al :ncii (entrale &uropene @denumit #n continuare G2tatutul 2&:(HA cu
pri/ire la independena $ncii centrale @articolul 1*' din >ratatA tre$uie garantat la aderarea la
Uniunea &uropean. En cazul 5om9niei, cerina asigurrii compati$ilitii @articolul 1*) din
>ratatA tre$uia s !ie #ndeplinit la 1 ianuarie 2**%.
2.2 En loc s elimine incompati$ilitile existente #ntre 2tatutul :05, pe de o parte, i
>ratatul i 2tatutul 2&:(, pe de alt parte, incompati$iliti care sunt e/ideniate i #n 5aportul
de con/ergen al :(& din 2**', proiectul de lege introduce noi incompati$iliti cu >ratatul i
2tatutul 2&:( prin limitarea independenei :05. roiectul de lege este, prin urmare,
!undamental incompati$il cu dispoziiile din >ratat legate de Uniunea economic i monetar,
iar adoptarea acestuia ar putea conduce la declanarea #n !aa (urii de Tustiie a (omunitilor
&uropene a procedurii pri/ind #nclcarea dreptului comunitar.
2.3 (erina #nscris #n >ratat pri/ind independena $ncii centrale re!lect opinia
general con!orm creia o$iecti/ul principal de meninere a sta$ilitii preurilor este cel mai
$ine realizat de o instituie pe deplin independent al crei mandat este clar de!init. 5apoartele
de con/ergen ale 6nstitutului +onetar &uropean i ale :(&, precum i a/izele :(& au
con!irmat #n mod constant importana independenei $ncii centrale. &ste de cea mai mare
importan ca structura instituional s !ie con!igurat #n aa !el #nc9t s garanteze
independena !uncional, instituional, personal i !inanciar a :05.
%5
4U(5A5& D& 46(&078
2.4 (ontrar cerinei pri/ind independena $ncii centrale, modi!icrile propuse #n
pri/ina 2tatutului :05 limiteaz #n mod considera$il independena :05 i #n mod clar
exercit presiuni asupra :05, organelor sale de decizie, mem$rilor acestora i personalului
:05. En consecin, proiect de lege constituie un moti/ gra/ de #ngri<orare pentru :(&.
7+ Co3en4&(( s?e$(*($e
6roblemele de personal
3.1 En ceea ce pri/ete modi!icrile pri/ind pro$lemele de personal, :(& o$ser/ c o
:(0 nu tre$uie s !ie pus #n situaia de a nu a/ea control sau de a a/ea un control limitat
asupra personalului su, iar gu/ernul unui stat mem$ru nu are dreptul de a in!luena politica
:(0 pri/ind pro$lemele de personal. En con!ormitate cu expunerea de moti/e la proiectul de
lege, modi!icrile articolului 33 alineatul @1A litera @dA i articolului 53 din 2tatutul :05 #n ceea
ce pri/ete indemnizaiile, salariile i alte drepturi $neti se impun cu scopul de a o!eri un
temei legal pentru deciziile :05 cu pri/ire la aceste pro$leme. (u toate acestea, tre$uie
o$ser/at c /ersiunea actual a articolului 33 alineatul @1A litera @dA din 2tatutul :05 pre/ede
de<a un temei legal #ntruc9t stipuleaz c (onsiliul de administraie al :05 ,otrte G#n
condiiile legii c organizarea intern, indemnizaiile, salariile i alte drepturi $neti ale
personaluluiH. 2copul adugrii !ormulrii suplimentare Gcon!orm legiiH este prin urmare
neclar. Aceasta creeaz nesiguran #n ceea ce pri/ete legislaia aplica$il pro$lemelor legate
de personalul :05 i relaia acesteia cu 2tatutul :05.
3.2 En plus, pentru a garanta c modi!icarea articolului 53 pri/ind ni/elul maxim al
indemnizaiilor nete ale mem$rilor (onsiliului de administraie al :05 este compati$il cu
cerinele (omunitii pri/ind independena personal a mem$rilor organelor de decizie ale
:(0, noua lege ar tre$ui s !ie ast!el pus #n aplicare #nc9t s garanteze !aptul c nu a!ecteaz
condiiile #n care au !ost numii actualii mem$ri ai (onsiliului de administraie al :05. En
consecin, acest aspect din noua lege ar tre$ui s se aplice numai pentru /iitoarele numiri ale
mem$rilor (onsiliului de administraie.
6articipanii la edinele %onsiliului de administraie al '0
3.3 roiectul de lege #l include pe primBministru #n lista terilor care particip la
edinele (onsiliului de administraie al :05, alturi de ministrul !inanelor pu$lice i de un
secretar de stat din +inisterul ;inanelor u$liceK de asemenea, introduce pentru acetia
o$ligaia de a participa la edinele (onsiliului de administraie al :0511. Aceste modi!icri
constituie un moti/ gra/ de #ngri<orare #n ceea ce pri/ete independena instituional a :05 #n
dou pri/ine1 @iA o$ligaia terilor de a participa la edinele (onsiliului de administraie al
:05 nu tre$uie s #mpiedice !uncionarea acestor edine, i, #n special, a$sena acestor teri nu
%"
4U(5A5& D& 46(&078
tre$uie s #mpiedice inerea edinelorK i @iiA participarea acestor teri nu tre$uie s duc la
situaia #n care terii dau #n !apt instruciuni directe sau indirecte :05, organelor sale de decizie
sau mem$rilor acestora.
3.4 En contextul cooperrii str9nse dintre instituiile Uniunii &uropene, se poate o$ser/a
c preedintele (onsiliului Uniunii &uropene i un mem$ru al (omisiei (omunitilor
&uropene au posi$ilitatea s participe, !r drept de /ot, la reuniunile (onsiliului gu/ernatorilor
:(&. >otui, aceti teri nu sunt o$ligai s participe la reuniuni. Aceasta re!lect alte !orme de
interaciune, #n special !aptul c preedintele :(& este in/itat s participe la reuniunile
(onsiliului #n cazul #n care acesta deli$ereaz asupra pro$lemelor re!eritoare la o$iecti/ele i
misiunile 2&:(. Ast!el, :(& recomand cu !ermitate s se clari!ice s!era o$ligaiei primB
ministrului i a reprezentanilor +inisterului ;inanelor u$lice de a participa la edinele
(onsiliului de administraie al :05.
4otul i decizia 6arlamentului cu privire la raportul anual$ la cel de audit i la situaiile
financiare anuale
3.5 (ompetena arlamentului de a /ota i de a adopta o decizie cu pri/ire la raportul
anual al :05 care cuprinde acti/itile sale, la situaiile !inanciare anuale i la raportul de audit
poate a!ecta independena instituional a :05, #ntruc9t trece de limitele transparenei i
responsa$ilitii unei $nci centrale #n !aa parlamentului.
3." :(& reamintete c, #n general, dialogul dintre :(0 i teri este $ine/enit i
compati$il cu independena $ncii centrale, cu condiia ca1
B aceast situaie s nu aduc atingere independenei mem$rilor organelor de decizie
ale :(0K
B s se respecte cu strictee statutul special al gu/ernatorilor, #n calitate de mem$ri
ai (onsiliului general al :(&K
B s se respecte o$ligaiile de con!idenialitate decurg9nd din 2tatutul 2&:(.
3.% = decizie a arlamentului #n pri/ina acestor documente nu tre$uie s duc la
situaia #n care #n !apt se dau instruciuni @de exemplu, s modi!ice raportul anualA directe sau
indirecte :05, mem$rilor organelor sale de decizie sau mem$rilor acestora. +ai mult, orice
drept al arlamentului de a apro$a, suspenda, anula sau am9na deciziile :05 ar !i contrar
independenei instituionale a :05.
7biectivele statutare ale '0
3.' roiectul de lege introduce un nou alineat la articolul 35 din 2tatutul :05 care
pri/ete atri$uiile gu/ernatorului :05. Acesta pre/ede c Cu/ernul propune arlamentului
Gsoluii constructi/e pentru #ndeplinirea o$iecti/elor de dez/oltare economicoBsocial a
%%
4U(5A5& D& 46(&078
5om9niei, con!orm rogramului de gu/ernareH. Aceast dispoziie se poate interpreta #n sensul
c sta$ilete noi o$iecti/e pentru :05, precum i c permite Cu/ernului s dea instruciuni
indirecte sau s in!lueneze :05, organele sale de decizie sau pe mem$rii acestora. (a atare,
dispoziia ar !i contrar principiului independenei instituionale a :05. +ai mult, aceasta ar
compromite, de asemenea, independena !uncional a :05 #ntruc9t ar contra/eni articolului
1*5 alineatul @1A din >ratat i articolului 2 din 2tatutul 2&:( #n ceea ce pri/ete o$iecti/ul
principal de meninere a sta$ilitii preurilor, precum i o$iecti/ul secundar de susinere a
politicilor economice generale din (omunitate.
Acoperirea pierderilor
3.) (on!orm proiectului de lege, pierderea #nregistrat de :05 Gdin moti/e o$iecti/eH
se acoper, ca i #n prezent @!r nicio distincieA, din sursele disponi$ile, #n urmtoarea ordine
de prioritate1 aA contul special de ree/aluareK $A rezer/ele statutare. Dac :05 #nregistreaz
pierderi Gdin moti/e su$iecti/e, sta$ilite de (urtea de (onturiH, acestea se acoper de
persoanele gsite /ino/ate pentru pierderile #nregistrate.
3.1* :(& o$ser/ c o asemenea rspundere personal pentru pierderile cauzate de
Gmoti/e su$iecti/e, sta$ilite de (urtea de (onturiH pericliteaz independena organelor de
decizie i a personalului :05. En cazul #n care ar tre$ui s suporte rspunderea !inanciar #n
legtur cu #ndeplinirea sarcinilor $ncii centrale, care sunt complexe, supuse unei importante
mar<e de apreciere i dependente de mediul economic i !inanciar naional i internaional,
capacitatea acestora de a !unciona pe deplin i independent ar !i serios compromis ca o
consecin a e!ectului in,i$itor pe care lBar a/ea riscul de a suporta pagu$ele. EntrBade/r, :(0
nu pot !i #mpiedicate #n luarea deciziilor de perspecti/a rspunderii personale a personalului
care acioneaz cu $un credin
%'
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA I RE;ISTRUL INSTITUTIILOR DE CREDITFLA DATA .-9-C9,-.-
'3
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA II
'4
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA III
'5
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA IV
D(&e$)(4
S#?&4ve>=e&e
'( s4b(l(4e
*(n4n$(4&%
D(&e$)(4
;ene&4l%
S(se3e "e
?l%)( '(
(n*&4s&#$#&4
?(e)e(
D(&e$)(4
;ene&4l%
Rel4)((
(ne&n4)(on4le
'( e#&o?ene
'"
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA , 2 PARTEA V
- 6n temeiul art.41% din =rdonanta de urgenta a Cu/ernului nr.))32**" pri/ind institutiile de credit si adec/area capitalului si al 5egulamentului :ancii 0ationale a 5omaniei
nr. 132**% pri/ind registrul institutiilor de credit
@2ursa1 ,ttp133NNN.$nro.ro3!iles3d35egistre:0536nstit(redit3$an1Vraport.,tmlA
D(&e$)(4
S#?&4ve>=e&e
'( s4b(l(4e
*(n4n$(4&%
D(&e$)(4
;ene&4l%
S(se3e "e
?l%)( '(
(n*&4s&#$#&4
?(e)e(
D(&e$)(4
;ene&4l%
Rel4)((
(ne&n4)(on4le
'( e#&o?ene
'%
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA 7
STRUCTURA ORA;ANI/AIONAL A BNCII CENTRALE
9 DOMENII DE ACITIVITATE PRINCIPALE 9
D(&e$)(4
;ene&4l%
O?e&4)(#n( "e
?(4)%
Re?&eEen4n)4
Pe&34nen% 4
BCE l4
K4s=(non DC
D(&e$)(4
S#?&4ve>=e&e
'( s4b(l(4e
*(n4n$(4&%
D(&e$)(4
;ene&4l%
S(se3e "e
?l%)( '(
(n*&4s&#$#&4
?(e)e(
D(&e$)(4
;ene&4l%
Se&v($((
M#&("($e
D(&e$)(4
;ene&4l%
Rel4)((
(ne&n4)(on4le
'( e#&o?ene
D(&e$)(4
;ene&4l% "e
S4(s($%
D(&e$)(4
;ene&4l% "e
E$ono3(e
D(&e$)(4
;ene&4l% "e
Ce&$e4&e
D(&e$)(4
B4n$noe
Do3en(( "e
4$(v(4e
?&(n$(?4le
''
4U(5A5& D& 46(&078
ANELA D
SISTEMUL EUROPEAN AL BNCILOR CENTRALE P BCUO
Bncile Centrale Naionale din zona !R"
#anca 8aional a #el*iei !, !"- %
'eutsc(e #undesban9 1+,:%
%entral #an9 and 1inancial .ervices )ut(orit; of Ireland 1,1107%
#anca 0reciei 1,:-:%
#anca .paniei +,300%
#anca 1ranei 1,!!1!%
#anca Italiei 1!,:--%
#anca %entral din %ipru 0,13-:%
#anca %entral din 6u<embur* 0,177%
#anca %entral din 3alta 0,0-3!%
#anca 2landei 3,:++!%
#anca 8aional a )ustriei 1,:17%
#anca =ortu*aliei 1,7"0%
#anca .loveniei 0,3!++%
#anca 8aional a .loveniei 0,-:3%
#anca 1inalandei 1,!"3:%
Bncile Centrale uropene Naionale din a#ara zonei uro
#anca 8aional a #ul*ariei 0,+-+-%
#anca 8aional a %e(iei 1,7!%
#anca 8aional a 'anemarcei 1,+3"%
#anca 8aional a 1inlandei 0,17:0%
#anca 6etoniei 0,!+37%
#anca 6ituaniei 0,!"-%
#anca 8aional a >n*ariei 1,3+"-%
#anca 8aional a =oloniei ,+:"%
#anca 8aional a 5omniei !,-"%
#anca 5e*atului .uediei !,!"+!%
#anca )n*liei 1,"17!%
@2ursa1 ,ttp133NNN.ec$.int3ec$3educational3!acts3orga3,tml3orV**1.ro.,tmlA
')