Sunteți pe pagina 1din 17

Grup de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava

Str. Victoriei Nr.54 Ap.1 !" #$5%$$ &eta '(udetul Timis' )omania Tel*
$$4$ %5+ #,$ 54, -.mail* o//ice0timistorontal1arzava.ro
pl2deta0net+,.ro


APEL 2
MASURA 41.123 Creterea valorii adugate a produseloragriole i !orestiere"
ATENTIE! Solicitanii ce depun proiecte care prevd lucrri de construcii i/sau
montaj, ce urmeaz a fi depuse spre finanare prin Msura 41.123, sunt oli!ai s
ataeze la "ererea de #inanare, Studiul de fezailitate i Proiectul Tehnic.
ATENTIE! Solicitanii vor depune $osarul "ererii de #inanare %n 3
exemplare &ori!inal,copie 1 i copie 2' i %n format electronic pe CD n 2 exemplare
ATENTIE! (oate proiectele treuie s %ntruneasc punctajul mimim prevzut la cap. IX
"riteriile de selec)ie *i punctajul
#. $ata la%srii apelului de sele&ie' 1(.)*.2)13
##. $ata li+it de depu%ere a proietelor' 3).),.2)13
###. Loul i i%tervalul orar -% are se pot depu%e proietele'
+roiectele se pot depune de luni pana vineri , in intervalul orar ,-.,, / 14.,,, la
secretariatul
0.1.2. din oras $eta, str.3ictoriei, nr.44, ap.1.
#.. /o%dul dispo%i0il' 1,).))) Euro
Su+a +a1i+ %era+0ursa0il are poate !i aordat pe%tru !i%a%&area u%ui
proiet este 3%$$.$$$ -uro con/orm /i4ei m5surii din strate6ia de dezvoltare 4i a
G78&9L S:L8!8TANT9L98 pentru accesarea ;AS9)88 41 <8mplementarea strate6iilor
de dezvoltare locala . versiunea $4 din ianuarie %$1#=
dar %u +ai +ult de (2.))) Euro3 su+a +a1i+a dispo%i0il -% pla%ul de !i%a%&are al
strategiei.
.aloarea total +a1i+a a u%ui proiet' 12).))) Euro
.. Model de $elara4ie prin care 1ene/iciarul se an6a>eaz5 sa raporteze c5tre GAL
toate pl5?ile
a/erente proiectului selectat' ce vor /i e/ectuate de A"&)" c5tre 1ene/iciar . ANEXA
A.41
A5E67#E8 Solicitan?i vor depune odat5 cu !ererea de @inan?are Ai &eclara?ia . ANEXA
A.41
)aportarea se va realiza' dup5 primirea de la !)"&)" a Noti/ic5rii
1ene/iciarului cu
1 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
privire la con/irmarea pl5?ii' Bn maCimum 5 zile lucr5atoare de la data e/ectu5rii
plaDii.
.#. Modalitatea de des!urare a proesului de sele&ie a proietelor '
"onform 5e!ulament de or!anizare *i func)ionare al "omitetului de Selec)ie *i al
"omisiei de
"ontesta)ii din cadrul 012 1socia)ia 6(imi* (orontal 78rzava9 postat pe pa!ina :e
:::.timistorontalarzava.ro

.##. $ou+e%tele 9usti!iative pe are tre0uie s le depu% soliita%tul odat u
depu%erea
proietului' conform 0;idului Solicitantului pentru accesarea Masurii 123 <
3ersiunea ,= din noiemrie 2,12, postat pe :::.madr.ro , :::.apdrp.ro ,
:::.timistorontalarzava.ro
&ocumentele o1li6atorii care tre1uie ata4ate !ererii de /inanDare pentru Bntocmirea
proiectului
sunt*

1. Studiul de !e:a0ilitate si Proietul 5e;%i pentru proiecte cu lucr5ri de construcDii
siEsau monta>
sau
Me+oriul 9usti!iativ pentru proiecte /5r5 lucr5ri deconstrucDii 4iEsau monta>
A5E65#E8 Solicitan?ii ce depun proiecte care prev5d lucr5ri de construc?ii AiEsau monta>'
ce
urmeaz5 a /i depuse spre /inan?are prin ;5sura 41' sunt o1li6a?i s5 ataAeze la !ererea
de @inan?are' Studiul de !e:a0ilitate Ai Proietul 5e;%iF
AT-NG8-F Hn cazul Bn care solicitantul realizeaza Bn re6ie proprie constructiile Bn care vor
amplasa utila>ele acIizitionate prin investitia @-A&)' cIeltuielile cu realizarea
constructiei vor /i trecute in coloana <neeli6i1ile' va prezenta certi/icatul de ur1anism si
va Bntocmi Studiu de @eza1ilitate.
Hn cadrul documentului se vor re6asi o1li6atoriu urmatoarele elemente*
J codul !A-N al /irmei de consultanta tre1uie mentionat in Studiul de /eza1ilitateE
;emoriu
(usti/icativ. Numai Bn cazul Bn care este mentionat codul !A-N 4i datele de identi/icare
ale /irmei deconsultanta in Studiul de @eza1ilitateE ;emoriul (usti/icativ cIeltuielile
privind consultanta sunt eli6i1ile.
J devizul 6eneral si devizele pe o1iect tre1uie sa /ie semnate de persoana care leJa
intocmit 4i s5
poarte stampila ela1oratorului documentatiei.
J eCistenta </oii de capat' care contine semnaturile colectivului /ormat din specialisti'
condus de
un se/ de proiect care a participat la ela1orarea documentatiei si stampila ela1oratorului.
2 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
J detalierea capitolului # K cIeltuieli pentru proiectare si en6ineerin6 si capitolul 5 K
or6anizare de santier prin devize care sa >usti/ice in detaliu sumele respective' pentru a
putea /i urmarite in
etapa de acIizitii si autorizare plati.
J partile desenate din cadrul sectiunii B 3planuri de amplasare in zona' planul 6eneral'
relevee'
sectiuni etc.=' s5 /ie semnate' 4tampilate de c5tre ela1orator Bn cartu4ul indicator.
AT-NG8-F Hn cazul Bn care investiDia prevede utila>e cu monta>' solicitantul este o1li6at s5
evidenDieze monta>ul la capitolul 4.% ;onta> utila> teInolo6ic din Bu6etul indicativ al
"roiectului'
cIiar dac5 monta>ul este inclus Bn o/ertaE /actura utila>ului' cu valoare distinct5 pentru a /i
considerat cIeltuial5 eli6i1il5. &ac5 monta>ul se realizeaz5 Bn re6ie proprie acesta se va
evidenDia
ca valoare Bn coloana <cIeltuieli neeli6i1ile.
J "entru serviii se vor prezenta devize de/alcate cu estimarea costurilor 3nr.eCperti'
oreEeCpert'
costuriEora=. "entru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in 1aza de date
a
A6entiei' sau sunt ne>usti/icate prin numarul de eCperti' prin numarul de ore pro6nozate
sau prin
natura investitiei' la veri/icarea proiectului' acestea pot /i reduse' cu in/ormarea
solicitantului.
JHn cazul in care investitia cuprinde cIeltuiei cu constructii noi sau modernizari' se va
prezenta
calcul pentru investitia speci/ica in care suma tuturor cIeltuielilor cu constructii si
instalaDii se
raporteaz5 la mp de construcDie.
2. Situa&iile !i%a%iare 31ilant /ormularul 1$' cont de pro/it 4i pierderi /ormularul %$ 4i
/ormularele #$ 4i 4$= precedente anului depunerii proiectului Bnre6istrate la AdministraDia
@inanciar5 3Bn con/ormitate cu prevederile Normelor de BncIidere a eCercitiului /inanciar
%$11= Bn
care rezultatul operational 3rezultatul de eCploatare din 1ilant= sa /ie pozitiv 3inclusiv $=.
-Cceptie /ac solicitantii care nu au Bnre6istrat venituri din eCploatare
Se vor prezenta situatiile /inanciare pentru anii n' nJ1 si nJ%' unde n este anul anterior
depunerii
!ererii de @inantare.
sau
SituaDiile /inanciare 31ilant /ormularul 1$' cont de pro/it 4i pierderi /ormularul %$ 4i
/ormularele #$ 4i 4$= prin care dovedesc c5 nu au Bnre6istrat venituri din eCploatare.
"entru persoane /izice autorizate' intreprinderi individuale si intreprinderi /amiliale*
$elara4ie speial privind veniturile realizate Bn anul precedent depunerii proiectului
Bnre6istrat5la Administra?ia @inanciar5 3/ormularul %$$= Bn care rezultatul 1rut o1Dinut
anual s5 /ie pozitiv3inclusiv $=.
sau
$elara4ia de i%ativitate Bnre6istrat5 la AdministraDia @inanciar5' Bn cazul solicitanDilor
care nu audes/54urat activitate anterior depunerii proiectului.
3 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
AT-NG8-F )ezultatul de eCploatare al anului precedent depunerii cererii de /inanDare
tre1uie s5
/ie pozitiv 3inclusiv $=. Nu se va lua Bn calcul anul Bn/iinD5rii Bn care rezultatul operaDional
poate /i
ne6ativ.
!LA)8@8!L)8*
a= Bn cazul unui solicitant Bn/iinDat Bn anul depunerii proiectului care nu a Bntocmit BilanDul
a/erent anului anterior depunerii proiectului' Bnre6istrat la AdministraDia @inanciar5'
solicitantul nu va depune nici un document Bn acest sens.
1= Bn cazul solicitanDilor care nu au des/54urat activitate anterioar5 depunerii proiectului'
dar
au depus la AdministraDia @inanciar5 BilanDul anului anterior depunerii proiectului'
solicitantul va
depune la dosarul cererii de /inanDare BilanDul anului anterior depunerii proiectului BnsoDit
de contul de pro/it 4i pierdere' inclusiv /ormularele #$ 4i 4$' Bnre6istrat la AdministraDia
@inanciar5' prin care dovede4te c5 nu a inre6istrat venituri din eCploatare si deci nu a
des/54urat activit5Di de producDie.
c= Bn cazul solicitanDilor care nu au des/54urat activitate anterioar5 depunerii proiectului 4i
au
depus la AdministraDia @inanciar5 &eclaraDia de inactivitate 3con/orm le6ii= Bn anul
anterior
depunerii proiectului' atunci la dosarul cererii de /inanDare solicitantul va depune
&eclaraDia de
inactivitate Bnre6istrat5 la AdministraDia @inanciar5.
3. $ou+e%te pe%tru ldiri i tere%urile pe care suntE vor /i realizate investiDiile*
. actul de proprietate asupra cl5dirii
4i
. document care atest5 dreptul de proprietate asupra terenului' contract de concesiune
"entru construcDiile cu caracter provizoriu* document BncIeiat la notariat' care s5 certi/ice
dreptul de /olosinD5 al terenului* contract de BncIiriere' de comodat pentru terenul pe care
este amplasat5 cl5direa' vala1il inclusiv Bn perioada de monitorizare a proiectului
J pentru toate tipurile de cladiri si terenuri' eCtrasul de carte /unciara
sau
documentul emis de :/iciul de !adastru si "u1licitate 8mo1iliara teritorial' care
dovedeste ca BntrJo unitate administrativ teritorial5 nu au /ost /inalizate lucr5rile de
cadastru'
!ontractul de concesiune va /i BnsoDit de adresa emis5 de concedent' care conDine*
o situaDia privind respectarea clauzelor contractuale' dac5 este Bn 6ra/icul de realizare a
investiDiilor prev5zute Bn contract 4i alte clauze o supra/aDa concesionat5 la zi J dac5
pentru supra/aDa concesionat5 eCist5 solicit5ri privind retrocedarea sau diminuarea' 4i
dac5 da' s5 se menDioneze care este supra/aDa supus5acestui proces.
AT-NG8-F Actul de proprietate asupra cl5dirilor Bn care se des/asoara activitatea de
productie va /iprezentat pentru toate tipurile de investitii' inclusiv pentru cele care se
re/era numai la acIizitie deutila>e si mi>loace de transport.
4 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
AT-NG8-F "entru construcDiile de/initive solicitantul tre1uie s5 prezinte documente care
s5
certi/ice <dreptul real principal 3drept de proprietate' uz' uzu/ruct' super/icie' servitute
3do1andit
prin* contract de vanzareJcumparare' de scIim1' de donatie' certi/icat de mostenitor' act
administrativ de restituire' Iotarare >udecatoreasca=E contract de concesiune' de/inite
con/orm
Le6ii nr. 5$E 1,,1' modi/icat5 4i completat5' asupra terenului pe care urmeaz5 a se
realiza
investiDia.
"entru construcDiile cu caracter provizoriu' de/inite con/orm Le6ii nr. 5$E 1,,1' modi/icat5
4i
completat5' solicitantul poate prezenta 4i un contract de comodatE locaDiune 3BncIiriere=
asupra
terenului.
Hn clauzele contractului de concesiune sau din adresa emis5 de concendent tre1uie s5
reias5
acordul concendentului pentru realizarea investiDiei 4i c5' de asemenea' nu este
prevazut5
interdicDia de a se construi 3inclusiv interdicDia de a scIim1a destinaDia imo1ilului=.
!on/orm le6ii nr.%MNE%$$, pentru apro1area !odului !ivil' drepturile reale asupra
imo1ilelor
cuprinse Bn cartea /unciar5 se do1Ondesc' atOt Bntre p5rDi' cOt 4i /aD5 de terDi' numai prin
Bnscrierea Bn cartea /unciar5' pe 1aza actului sau /aptului care a >usti/icat Bnscrierea.
AT-NP8-F Hn cazul Bn care solicitan?ii dovedesc c5 BntrJo unitate administrativ teritorial5
nu au /ost
/inalizate lucr5rile de cadastru' printrJun document emis de :/iciul de !adastru Ai
"u1licitate
8mo1iliar5 teritorial' aceAtia nu vor avea o1li6a?ia de a prezenta eCtrasul de carte /unciar5
Ai vor
prezenta doar contractul de constituire sau transmitere a dreptului real respectiv Bn /orma
autentica notarial5.
4. Certi!iat de ur0a%is+E autorizaDie de construire pentru proiecte care prev5d
construcDii.
2. Clasarea 6oti!iarii'
sau'
$ei:ia etapei de -%adrare Bn care se speci/ic5 /aptul c5 proiectul se supuneEnu se
supune
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 4i porcedurii de evaluare adecvat5
sau'
Aord de Mediu< Avi: 6atura 2))) BnsoDit de studiu de impactE studiu de evaluare
adecvat5' daca este cazul.
sau
$ei:ia etapei de evaluare i%i&ial J document care s5 ateste c5 solicitantul a iniDiat
procedura
5 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
pentru o1Dinerea acordului de mediu
"entru activit5Di eCistente care /ac o1iectul eCtinderii sau moderniz5rii' documentul va /i
BnsoDit Ai de Nota de constatare Autoritatea !entral5 pentru "rotec?ia ;ediului AiEsau
Garda Na?ional5 de ;ediu.
*.1. $ou+e%te de la solicitant care s5 dovedeasc5 capacitatea 4i sursele de
co/inanDare ale
proiectului 3unul sau mai multe dintre ele emise de institutii /inanciare 1ancare=.
*.2. $ou+e%t de la 0a% cu datele de identi/icare ale 15ncii 4i ale contului a/erent
proiectului
@-A&) 3denumirea' adresa 15ncii' codul 8BAN al contului Bn care se deruleaz5
operaDiunile cu
A"&)"=.
(. Certi!iate are s ateste lipsa datoriilor resta%te !isale i soiale' emise de
&irecDia
General5 a @inanDelor "u1lice 4i de prim5riile pe raza c5rora B4i au sediul social si puncte
de lucru
3numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imo1ilelor= 4i 6ra/icul de
ree4alonare a
datoriilor c5tre 1u6etul consolidat' dac5 este cazul.
AT-NG8-* Solicitantul va prezenta decizia de ram1ursare apro1ata a sumelor ne6ative
solicitate ram1ursare prin deconturile de TVA AiEsau eCista alte documente apro1ate
pentru solu?ionarea
cererilor de restituire' decizieEdocumente care au /ost apro1ate ulterior eli1er5rii
certi/icatului de atestare /iscal5 pentru compensarea o1li6a?iilor /iscale de la Sect.A.
,.1. Pe%tru u%it&ile supuse avi:rii sa%itare veteri%are' con/orm le6islaDiei Bn vi6oare
Noti/icare care s5 ateste con/ormitatea proiectului cu le6islaDia Bn vi6oare pentru
domeniul sanitar veterinar 4i si6uranDa alimentelor 4i c5 prin realizarea investiDiei Bn
con/ormitate cu proiectul unitatea va /i Bn concordanD5 cu le6islaDia Bn vi6oare pentru
domeniul sanitar veterinar 4i pentrusi6uranDa alimentelor.
sau
Adresa de la ANSVSAE&SVSA care s5 menDioneze <Bn urma veri/ic5rii documentaDiei
prezentate se certi/ic5 /aptul c5 proiectul nu /ace o1iectul noti/ic5riiEnoti/ic5rii pentru
si6uranDa alimentelorE
autoriz5riiE Bnre6istr5rii.
&ocument emis de &SVSA' !on/orm "rotocolului de cola1orare dintre A"&)" 4i
ANSVSA K
@ormatul documentelor va putea /i desc5rcat de pe siteJul QQQ.apdrp.ro
,.2. "entru unit5Dile supuse aviz5rii sanitare' con/orm le6islaDiei Bn vi6oare*
Avizul sanitar privind constatarea con/ormit5Dii proiectului cu condiDiile de i6ien5
sau
Noti/icare privind con/ormitatea proiectului cu condiDiile de i6ien5 4i s5n5tate pu1lic5
sau'
6 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
Noti/icare c5 investiDia nu /ace o1iectul evalu5rii condiDiilor de i6ien5.
=. Pe%tru u%itatile are se +oder%i:ea:a'
=.1 AutorizaDie sanitar5E Noti/icarea de constatare a con/ormit5Dii unit5Dii cu le6islaDia
sanitar5'
emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de /inantare
=.2 AutorizaDie sanitarJveterinar5 E &ovada Bnre6istr5rii pentru si6uranDa alimentelor E
Noti/icare
de constatare a con/ormit5Dii unit5Dii cu le6islaDia sanitar veterinar5 4i si6uranDa
alimentelor'
emise cu cel mult un an Bnaintea depunerii cererii de /inanDare.
=.3 Nota de constatare privind condiDiile de mediu emis5 cu cel mult un an Bnaintea
depunerii
cererii de /inanDare.
AT-NG8-F Hn cazul Bn care solicitantul prezint5 autorizaDii de /uncDionare' acestea
tre1uiesc
eli1erate cu cel mult un an Bn urm5 /aD5 de data depunerii cererii de /inanDare. Hn caz
contrar'
solicitantul va prezenta Nota de constatare a con/ormit5Dii unit5Dii Bn /uncDiune' cu
le6islaDia
sanitar5' sanitar R veterinar5' de mediu' Bn vi6oare. &ata de emitere a Notelor de
constatare
tre1uie s5 /ie cu cel mult un an Bnaintea depunerii !ererii de @inanDare.
1).1. Certi!iat o%statator e+is de >!iiul Registrului Co+er&ului din care s5
rezulte /aptul c5
solicitantul are capital privat1$$S si codul !A-N con/orm activit5Dii pentru care solicit5
/inanDare'eCistenDa punctului de lucru 3dac5 este cazul= 4i c5 nu se a/l5 Bn proces de
licIidare' /uziune'divizare 3Le6ea nr. #1E1,,$' repu1licat5=' reor6anizare >udiciar5 sau
/aliment' con/orm Le6ii nr.M5E%$$+' repu1licat5' &ocumentul tre1uie sa /ie eli1erat in
numele solicitantului' semnat' stampilat de catre autoritatea emitenta si sa /ie emis cu cel
mult o luna inaintea depunerii !ereriide /inantare
4i
1).2. "entru Bntreprinderile mici 4i mi>locii se va prezenta
&eclaraDia privind Bncadrarea Bntreprinderii Bn cate6oria Bntreprinderilor mici 4i mi>locii'
AneCa 1 din Le6ea nr. #4+E %$$4 cu modi/ic5rile 4i complet5rile ulterioare 4i' dac5 este
cazul'
AneCa nr.%.' semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea 3mentionata in
!erti/icatul constatator de la :)!=.
sau
&eclaraDie pe propria r5spundere a solicitantului c5 Bndepline4te condiDiile de
Bntreprindere cu mai puDin de N5$ de an6a>aDi sau cu o ci/r5 de a/aceri de mai puDin de
%$$ de
milioane de -uro.
| Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
11. Certi!iatul de -%registrare eli0erat de >!iiul Registrului Co+er&ului con/orm
le6islatiei Bn
vi6oare
sau
7ot5rOre >udec5toreasc5 de/initiv5' actul de constituire 4i statutul propriu pentru societ5Di
cooperative de valori/icare' cooperative a6ricole de procesare a produselor a6ricole
4i
Aviz de recunoa4tere pentru Grupuri de "roduc5tori emis de ;A&).
12. Raport asupra utili:rii progra+elor de !i%a%&are %era+0ursa0il intocmit de
solicitant 3va
cuprinde o1iective' tip de investitie' lista cIeltuielilor eli6i1ile' costuri si stadiul proiectului'
perioada derularii proiectului=' pentru solicitantii care au mai 1ene/iciat de /inantare
neram1ursa1ila incepand cu anul %$$% pentru acelesi tip de activitate 3cod !A-N=.
13. $elara&ie c5 /irma nu este Bn di/icultate.
&eclaraDia re/eritoare la /irma Bn di/icultate va /i dat5 de toDi solicitanDii' cu eCcepDia "@AJ
urilor' 8@urilor 4i societ5Dilor cu mai puDin de % ani /iscali si va /i semnata de persoana
autorizata sa
reprezinte intreprinderea.
14. Copia dei:iei cu privire la alocarea cotei de zaI5r' emis5 de ;A&)
3&epartamentele de
specialitate= pentru Bntreprinderea prelucr5toare.
12.1 Copie dup diplo+a de studii E!erti/icat care sa dovedeasca pre6atirea
pro/esionala in
domeniul pentru care solicita /inantarea pentru responsa1ilul le6alE 1ene/iciar 3poate /i si
o
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certi/ice pozitia
in
societate*
Adeverin?a care s5 ateste vecIimea Bn munc5 Ai Bn specialitate eli1erat5 de an6a>ator
sau
8nspectoratul Teritorial de ;unc5
4i
-Ctras din )e6istrul General de -viden?5 a Salaria?ilor care s5 ateste Bnre6istrarea
contractului
individual de munc5' ac?ionar=.
12.2 $elara&ie pe propria rspu%dere Bn care s5 se menDioneze c5 responsa1ilul le6al
de proiectE1ene/iciarul 3poate /i si o persoana din cadrul societatii pentru care va
prezenta document care sa certi/ice pozitia in societate J Adeverin?a care s5 ateste
vecIimea Bn munc5 Ai Bn specialitate eli1erat5 de an6a>ator sau 8nspectoratul Teritorial
de ;unc5
Ai
! | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
-Ctras din )e6istrul General de -viden?5 a Salaria?ilor care s5 ateste Bnre6istrarea
contractului
individual de munc5' ac?ionar= vaEvor urma un curs de pre65tire pro/esional5' pOn5 la
/inalizarea
proiectului' Bnaintea ultimei pl5Di a a>utorului.
AT-NG8-F &iplomele de studiiE !erti/icatele vor /i emise de catre o institu?ie recunoscut5
de
;inisterul -duca?iei' !ercet5rii' Tineretului si Sportului.
1*.
1*.1 Pe%tru +oder%i:ri' !erti/icat de con/ormitate a produselor a6roalimentare
ecolo6ice
3materii prime 4i produse /inite= emis de un or6anism de inspecDie 4i certi/icare' con/orm
:rd.
+MME%$$N.
1*.2 Pe%tru i%vestitii %oi'
a= @iAa de Bnre6istrare ca procesator Ai produc5tor Bn a6ricultura ecolo6ic5
1= !ontractul procesatorului cu un or6anism certi/icat de inspec?ie Ai certi/icare
c=!erti/icat de con/ormitate a produselor a6roalimentare ecolo6ice 3materii prime Ai
produse
/inite= emis de un or6anism de inspec?ie Ai certi/icare' con/orm :rd. nr.+MME%$$N 3la
ultima plat5=.
AT-NG8-F Acest document este o1li6atoriu numai pentru o1Dinerea de puncta> la criteriul
de
selecDie* <S5 colecteze 4iEsau s5 proceseze produse ecolo6ice pentru modernizarea
investiDiilor
eCistente.
"entru investiDiile noi sau' moderniz5ri ale activit5?ii eCistente cu producerea de produse
noi
ecolo6ice' solicitanDii tre1uie s5 demonstreze prin Studiul de /eza1ilitate E ;emoriul
>usti/icativ c5 vor colecta 4i procesa produse ecolo6ice atestate con/orm le6islaDiei Bn
vi6oare. Acest lucru se va veri/ica la cererile de plat5 4i Bn perioada de monitorizare.
1(.
1(.1 $ou+e%t e+is de MA$R care s5 ateste /aptul c5 produsele sunt tradiDionale
con/orm
:rd.;A"&)" +,$E%$$4 3pentru modernizari=.
1(.2 $elaratia pe propria raspu%dere a solicitantului' pentru investitii noi' prin care se
an6a>eaza ca la ultima plata sa prezinte documentul 1N.1 pentru produsele traditionale.
8n caz contrar' contractul se va rezilia.
AT-NG8-F Acest document este o1li6atoriu numai pentru o1Dinerea de puncta> la criteriul
de
selecDie* <8;;Juri care proceseaz5 produse tradiDionale pentru modernizarea investiDiilor
eCistente. "entru investiDiile noi sau modernizari ale activitatii eCistente cu producerea de
produsenoi traditionale' solicitanDii tre1uie s5 demonstreze prin Studiul de /eza1ilitateE
" | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
;emoriul >usti/icativ c5 vor procesa produse tradiDionale atestate con/orm le6islaDiei Bn
vi6oare. Acest lucru se va veri/ica la cererile de plat5 4i Bn perioada de monitorizare.
1,. Adeveri%& privind produc?ia de materie prim5 o1?inut5 de solicitant 38;;= eli1erat5
de
&A(Jul >udeDelor a/erente zonei 3>udeDul Bn care este amplasat5 investiDia sau >udeDele
limitro/e=
care demonstreaz5 c5 solicitantul este producator de materie prim5' precizanduJse
cantitatea
o1Dinut5 Bn anul in curs' respectiv anul a6ricol %$11E%$1%.
"entru cei minim 1$ produc5tori care de?in p5r?i socialeEac?iuni*
AdeverinD5 privind produc?ia de materie prim5 o1?inut5 Bn anul Bn curs' respectiv anul
a6ricol
%$11E%$1%' eli1erat5 de &A(Jul >ude?elor apar?in5toareE !erti/icat de producator.
1=. Alte dou+e%te 9usti!iative 3se vor speci/ica dup5 caz=.
1. &ocument emis de :r6aniza?ia 8nterpro/esional5 pentru "rodusele A6roalimentare
3:8"A= avizatde consiliul director' din care s5 reias5 c5 solicitantul este mem1ru al
acesteia cu minim + luni Bnainte de lansarea sesiunii pentru care aplic5' BnsoDit de
statutul asocia?iei pro/esionale din
componen?a unei :8"A.
AT-NG8-F Se va lua Bn considerare atOt documentul avizat de c5tre "re4edintele
!onsiliului &irector cOt Ai de o alt5 persoan5 Bmputernicit5 de !onsiliul &irector con/orm
prevederilor statutului.
Hn acest caz' pe lOn65 documentul emis de :8"A din care sa reias5 ca solicitantul este
mem1ru al
acesteia' acesta tre1uie s5 prezinte 4i 7ot5rOrea !onsiliului &irector de Bmputernicire a
"re4edintelui !onsiliului &irector sau a unei alte persoane din cadrul !onsiliului &irector'
con/orm prevederilor statutului' Bn vederea semn5rii acestor documente.
%. "ro6ramul de restructurare avizat de ANSVSAE&SVSA' pentru solicitan?ii din AneCa
&eciziei
%$11EM,ME9-.
#. AutorizaDie de produc5tor de stru6uri destinaDi o1Dinerii de vinuri cu indica?ie
6eo6ra/ic5E&:!'
eli1erat5 de :NV"V 3:/iciul NaDional al Viei 4i "roduselor Vitivinicole=.
4. !erti/icat constatator' emis de :/iciul )e6istrului !omerDului pentru /iecare din cei
minim 1$
produc5tori' care de?in p5r?i socialeE ac?iuni Ai care speci/ic5 /aptul c5 au capital privat
1$$S'
codul !A-N principal a6ricol Bn domeniul proiectului' eCisten?a punctului de lucru Ai c5 nu
se a/l5 Bn proces de licIidare' /uziune' divizare 3Le6ea #1E1,,$' repu1licata='
reor6anizare >udiciar5 sau
/aliment' con/orm Le6ii M5E%$$+' repu1licat5.
5. &eclara?ia pe propria r5spundere a solicitantului 38;;= re/eritoare la
procesareaEdepozitarea
materiei prime.
1# | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
2). $elara4ia pe propria rspu%dere privind co/inan?area con/orm AneCei 1$.
AT-NG8-F &ocumentele tre1uie s5 /ie vala1ile la data depunerii !ererii de @inanDare'
termenul de
vala1ilitate al acestora /iind Bn con/ormitate cu le6islaDia Bn vi6oare.
.###. Ceri%&ele de o%!or+itate i eligi0ilitate pe are tre0uie s le -%depli%eas
soliita%tul'
conform 0;idului Solicitantului pentru accesarea Masurii 123 < 3ersiunea ,= din
noiemrie 2,12, postat pe :::.madr.ro , :::.apdrp.ro , :::.timistorontalarzava.ro
Coni!ii minime pentru acorarea "pri#inului
?"roiectul tre1uie s5 respecte con/ormitatea cu o1iectivul 6eneral al ;5surii 4i cu cel
puDin
unul dintre o1iectivele speci/ice
:1iectivul 6eneral al ;5surii este cre4terea competitivit5Dii Bntreprinderilor de procesare
a6roalimentare prin Bm1un5t5Direa per/ormanDei 6enerale a Bntreprinderilor din sectorul
de procesare 4imarTetin6 a produselor a6ricole 4i Bndeplinirea atOt a standardelor
naDionale cOt 4i pe cele comunitare.
Hm1un5t5Direa per/ormanDei 6enerale a unit5Dii se realizeaz5 prin unul sau mai multe
o1iective de ordin teInic' economicoJ/inanciar 4i de mediu' cu respectarea o1li6atorie a
via1ilitatii economice' dup5 cum urmeaz5*
5e;%ie'
a@ Hm1un5t5Direa 4i optimizarea /luCurilor de producDie' prelucrare 4i marTetin6 a
produselor a6ricole 4i /orestiere 3de eCemplu* cre4terea randamentului de procesare=
0@ !rearea 4iEsau modernizarea reDelelor locale de colectare' a capacit5Dilor de
recepDionare' depozitare' condiDionare' sortare 4i am1alare a produselor a6ricole 4i
/orestiere 3de eCemplu* prelun6irea perioadei de p5strare' cre4terea calit5Dii produselor=
@ 8ntroducerea de teInolo6ii 4i procedee pentru o1Dinerea de noi produse' care s5
satis/ac5 di/eritele cerinDe ale consumatorilor 3de eCemplu* diversi/icarea 6amei de
produse=
d@ Hm1un5t5Direa producDiei' proces5rii 4i marTetin6ului produselor cu standarde de
calitate superioare' inclusiv produsele ecolo6ice
e@ Hm1un5t5Direa controlului intern al calit5Dii materiei prime' semi/a1ricatelor' produselor
4i su1produselor o1Dinute Bn cadrul unit5Dilor de procesare 4i marTetin6 3de eCemplu*
cre4terea
si6uranDei alimentare=.
Eo%o+io A !i%a%iare'
a= )educerea costurilor de producDie
1= !re4terea valorii ad5u6ate 1rute 3VAB = a Bntreprinderii
c= !re4terea e/icienDei utiliz5rii resurselor de producDie
d= Hm1un5t5Direa cooper5rii orizontale Bntre procesatori' unit5Dile care /urnizeaz5 materii
prime 4i sectorul de des/acere
11 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
e= !re4terea via1ilit5Dii economice.
$e +ediu i sigura%& ali+e%tar'
a= )educerea emisiilor poluante 4i a de4eurilor Bn scopul protecDiei mediului 3de
eCemplu* con/ormitatea cu nivelul sta1ilit prin normele de mediu=
1= !re4terea 6radului de utilizare a ener6iei din surse re6enera1ile
c= Hm1un5t5Direa si6uranDei la locul de munc5 4i a condiDiilor de i6ien5 Bn producDie
d= Hm1un5t5Direa calit5Dii produselor prelucrate 4i a calit5Dii produselor alimentare cu
respectarea cerinDelor de si6uranD5 alimentar5 precum 4i a trasa1ilit5Dii 3de eCemplu*
investiDii pentru implementarea sistemului de mana6ement al calit5Dii' de eCemplu*8S:
,$$$*%$$5 8S: ,$$1*%$$$ 8S: 14$$1*%$$4 3-;AS= 8S: ,$$ 8S:ET) 1$$1#*%$$1
8S:
1,$11*%$$% 8S: %N$$1 inclusiv sistemele 1azate pe 8T etc.=.
!ondiDia o1li6atorie pentru respectarea con/ormit5Dii cu o1iectivul 6eneral al m5surii prin
Bm1un5t5Direa per/ormanDei 6enerale a Bntreprinderilor este de cre4tere a via1ilit5Dii
economice'
veri/icarea acesteia se va /ace prin cele dou5 condiDii cumulate* rezultatul operaDional al
anului
precedent depunerii !ererii de @inanDare tre1uie s5 /ie pozitiv 4i proiectul s5 respecte
indicatorii
economicoJ/inanciari menDionaDi Bn !ererea de @inanDare K secDiunea economic5.
AT-NG8-F Hn cazul activit5Dilor de procesare AiEsau depozitare' capacitatea de procesare
AiEsau
depozitare tre1uie s5 /ie mai mare decat capacitatea de producDie a eCploataDiei a6ricole
a
solicitantului 3cantitate materie prim5 din producDie proprie= pentru a se asi6ura
demarcarea
Bntre activitatea de procesare AiEsau depozitare de pe ;5sura 1%# 4i cea de pe ;5sura
1%1.
8n caz contrar' proiectul devine neeli6i1il pentru masura 1%#.
Activitatea de depozitare Bn cadrul ;5surii 1%# prevede 4i operaDiuni c5tre terDi prin
asi6urarea
mana6ementului de depozitare.
? Bene/iciarul sau reprezentantul le6al al proiectului tre1uie s5 dovedeasc5 o pre65tire
pro/esional5' Bn raport cu proiectul
)eprezentantul le6alE 1ene/iciarul 3o persoan5 din cadrul societ5ii' acDionar= dovede4te
pre65tire
pro/esional5 Bn raport cu proiectul pe care dore4te s5Jl iniDieze.
Hn cazul diplomelor de studiiE certi/icatelor de /ormare eli1erate de instituDii de Bnv5D5mOnt
din
str5in5tate' solicitantul va ata4a documentul privind recunoa4terea de c5tre autorit5Dile
competente con/orm Le6ii nr. %$$E %$$4 cu modi/ic5rile 4i complet5rile ulterioare.
AT-NG8-F )eprezentantul le6al tre1uie s5 /ie* "ersoana desemnat5 s5 reprezinte
solicitantul Bn
relaDia contractual5 cu A"&)"' con/orm le6islaDiei Bn vi6oare. &epunerea !ererii de
@inanDare se
12 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
AT-NT8-F
-ste necesar ca 1ene/iciarul sa nu ai15 /apte inscrise in cazierul /iscal' Bnscrieri care
privesc sanc?iuni economicoJ/inanciare Bn cazierul >udiciar Ai s5 respecte 6ra/icul de
ram1ursare a
datoriilor' dac5 are datorii catre 15nci. poate /ace de orice alt5 persoan5 cu procura
notarial5 de la persoana desemnat5 s5 reprezinte solicitantul con/orm le6islaDiei Bn
vi6oare.
U Bene/iciarul tre1uie s5 prezinte ;emoriul (usti/icativ sau Studiul de @eza1ilitate
AT-NG8-F Hn situaDia Bn care se re65sesc Bn Studiul de @eza1ilitateE ;emoriu (usti/icativ
in/ormaDii
copiate identic din alte proiecte similare' se poate decide diminuarea cIeltuielilor de la
cap.# J
!Ieltuieli pentru proiectare sau neeli6i1ilitatea Bn cazul Bn care nu se dovede4te o
particularizare la speci/icul proiectului.
U Bene/iciarul nu tre1uie s5 /ie Bn di/icultate' Bn BnDelesul prevederilor din Hndrum5rile1
!omunit5Dii cu privire la a>utorul de stat pentru salvarea 4i restructurarea /irmelor a/late Bn
di/icultate' ast/el*
. "entru societ5Dile cu r5spundere limitat5 4i societ5Dile pe acDiuni* Bn cazul Bn care se
constat5 pierderea a mai mult de >um5tate din capitalul social Bn ultimii % ani 4i' Bn plus'
cOnd mai mult de un s/ert din capital sJa pierdut Bn ultimele 1% luni
. "entru societ5Dile cu r5spundere nelimitat5 3societate Bn nume colectiv' societate Bn
comandit5 simpl5 etc.=* Bn cazul Bn care se constat5 pierderea a mai mult de >um5tate din
capitalul propriu Bn ultimii % ani' a4a cum apare Bn evidenDele conta1ile ale societ5Dii' 4i' Bn
plus' cOnd mai mult de un s/ert din capital sJa pierdut Bn ultimele 1% luni
. "entru Bntreprinderile de orice /orm5 >uridic5' atunci cOnd respectiva Bntreprindere se
a/l5
Bn procedur5 de insolvenD5
Hn situaDia Bn care nu este Bndeplinit5 niciuna din condiDiile prezentate anterior' o societate
poate /i totu4i considerat5 Bn di/icultate dac5 sunt prezente caracteristicile o1i4nuite ale
unei Bntreprinderi a/late Bn di/icultate' cum ar /i* cre4terea pierderilor' sc5derea ci/rei de
a/aceri' sc5derea /luCului de numerar' cre4terea datoriilor' cre4terea sarcinilor /inanciare'
sc5derea sau dispariDia valorii activului net' con/orm preciz5rilor din AneCa ,' pct.B la
GIidul Solicitantului.
UBene/iciarul tre1uie s5 declare c5 asi6ur5 coJ/inanDarea investiDiei
Solicitantul va prezenta la depunerea !ererii de @inanDare sursa co/inanD5rii'
documentele de la
solicitant care dovedesc capacitatea 4i sursa de co/inanDare pot /i 3unul sau mai multe
dintre ele
emise de instituDii /inanciar 1ancare=* 1 (urnalul :/icial %$$4E! %44E$%
a= -Ctras de cont 1ancar vizat 4i datat de 1anc5 cu cel mult cinci zile lucr5toare Bnainte
de data
depunerii' Bn cazul co/inanD5rii prin surse proprii 3auto/inanDare= sau prin certi/icate de
depozit
nominative 4i dematerializate' cu o scadenD5 mai mic5 sau e6al5 cu trei luni /aD5 de data
13 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
BncIiderii licitaDiei de proiecte
1= -Ctras de cont 1ancar vizat 4i datat de 1anc5 cu cel mult cinci zile lucr5toare Bnainte
de data
depunerii Bn cazul eCistentei unor surse de co/inanDare de tipul* 6ranturi' sponsoriz5ri'
donaDii'
BnsoDit de un document care s5 ateste sursa respectiv5' emis de or6anizaDia care a
acordatJo
c= -Ctras de cont 1ancar 4i @ormularul de acIiziDie titluri de stat' emise 4i vizate de
1anc5'Bn cazul
co/inanD5rii prin titluri de stat cu o scadenD5 mai mic5 sau e6al5 de trei luni /aD5 de data
BncIiderii licitaDiei de proiecte
d= -Ctrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucr5toare /aD5 de data depunerii
!ererii de
@inanDare 4i !ontractul de credit vizat de 1anc5' Bn cazul co/inanD5rii prin linie de credit
cu o
vala1ilitate de un an /aD5 de data lans5rii licitaDiei de proiecte' descIis la o 1anc5
e= Scrisoare de con/ort an6a>ant53certi/icat de con/irmare de /onduri= cu o vala1ilitate de
cel
puDin 1%$ zile de la data emiterii eli1erata numai de institutii /inanciar 1ancare.
-Ctrasele de cont 1ancare tre1uie eli1erate de 1ancile de pe teritoriul )omOniei.
U Bene/iciarul tre1uie s5 prezinte dovada c5 va o1Dine toate avizele 4i acordurile con/orm
le6islaDiei Bn vi6oare din domeniul* sanitarJveterinar' sanitar' /itosanitar 4i de mediu
necesare realiz5rii investiDiei Bn cadrul proiectului. "entru toate tipurile de investiDii'
potenDialii 1ene/iciari tre1uie s5 o1Din5 acordul de mediu Bn con/ormitate cu le6islaDia
naDional5. Hn anumite situaDii menDionate Bn le6islaDie' acordul de mediu este BnsoDit
o1li6atoriu de studiul de impact de mediu' a4a cum se prezint5 la punctul 5.%. din "N&)
U Hn cazul produselor a6ricole cu cot5 de procesare' 1ene/iciarul' la depunerea !ererii de
@inanDare' tre1uie s5 /ac5 dovada c5 deDine cot5 la nivelul investiDiei pe care urmeaz5 s5
o
realizeze.
#B. Proedura de sele&ie apliat de Co+itetul de Sele&ie a CAL '
"onform 5e!ulament de or!anizare *i func)ionare al "omitetului de Selec)ie *i al
"omisiei
de "ontesta)ii din cadrul 012 1socia)ia 6(imi* (orontal 78rzava9
Criteriile de sele&ie i pu%ta9ul aordat pe%tru !ieare riteriu'
14 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
15 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
6r. Criterii de sele&ie Pu%ta9 $o.
9usti!iative
1. U%it&i are au progra+e de restruturare pD% -% 2)13 )
2. MiroE-%trepri%deri are se adaptea: la sta%dardele
o+u%itare %ou i%troduse
)
3. U%it&i di% setoarele prioritare -% ordi%ea de priorit&i
pre:e%tat +ai 9os'
Ma1.4) !ererea de
/inantare'
calcul 9&-
3i= lapte 4i produse lactate carne' produse din carne 4i ou5 1)
3ii= cereale )
3iii= le6ume' /ructe 4i carto/i 1)
3iv= seminDe olea6inoase )
3v= miere de al1ine 2
3vi= vin 2
Pe%tru proietele are prevd i%vesti&ii -% e%ergie
rege%era0il se aord pu%ta9 supli+e%tar.
3) S@ sau ;(
4. #MMEuri di% :o%e u%de e1ist +aterie pri+ dispo%i0il i %u
e1ist
apait&i de proesare
)
2. /or+e asoiative o%stituite<Me+0ri ai u%ei >rga%i:a&ii
#%terpro!esio%alepe%tru Produsele Agroali+e%tare F>#PA@
reu%osut3 u +i%i+ * lu%i -%ai%te de la%sarea sesiu%ii
pe%tru are apli3 o%!or+ legisla&iei -% vigoareG
)
*. S %u +ai !i 0e%e!iiat de alt spri9i% SAPAR$< /EA$R pe%tru
aelai tip de ativitate Fod CAE6@
2 Baze date
SA"A)&E@-A
&)
(. #MMEuri are su%t atDt produtoare de +aterie pri+ Dt i
proesatoare
)
,. #MMEuri are proesea: produse tradi&io%ale )
=. S olete:e i< sau s proese:e produse eologie )
1). MiroE-%trepri%deri'
Hpe%tru sari!iare i proesare ar%e
H pe%tru oletare i proesare lapte
)
Criterii de sele&ie loal
11. Crupuri de produatori3 sau alte !or+e asoiative 2) &oc. de
constituireEauto
rizare
12. Proiete are pro+ovea: te;%ologii priete%oase u +ediul )
13. Proiete a aror valoare totala este de +i%i+ 2)).))) Euro 1) Bu6et indicativ
14. 6u+arul de louri de +u%a %ou reate la 12.))) Euro
i%vestitie
2) Bu6et
indicative si
S@E;(
12. Proiete susti%ute de ti%eri si<sau !e+ei Frepre:e%ta%tul
legal@
)
1*. Me+0rii si +e+0rii !o%datori ai CAL 5i+isH5oro%talHIar:ava 2 Statut GAL
5>5AL 1))
Pu%ta9 +i%i+ 1)
B. $ata i +odul de a%u%&are a re:ultatelor'
5ezultatele vor fi afisate la sediul 012 si vor fi postate pe situl 012
:::.timistorontalarzava.ro
dupa etepa de eveluare si rezolvare a contestatiilor.(oti solicitantii vor fi notificati in scris
privind rezultatul evaluarii si selectiei conform 5e!ulament de or!anizare *i func)ionare
al "omitetului de Selec)ie *i al "omisiei de "ontesta)ii din cadrul 012 1socia)ia 6(imi*
(orontal 78rzava9
B#. $atele de o%tat a CAL u%de soliita%&ii pot o0&i%e i%!or+a&ii detaliate'
$eta ,str.3ictoriei nr.44,ap.1 / jud.(imis
(el.,,4, 24> 3-, 44-
e<mail. office?timistorontalarzava.ro
:::.timistorontalarzava.ro
ANEXA A.41
Declaraie
Subsemnatul/a..................................., domiciliat/ n localitatea..............................,
str.........................................., nr. . .., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeul ................................,
codul potal ....................., posesoare a actului de identitate ....... seria ......, nr. ............,
codul numeric personal ..........................., n calitate de solicitant al finanrii GAL Timis
Torontal Bara!a, pentru proiectul cu titlul""""""""""""""""...........
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""".m
an#aje$
% &a dup ce proiectul depus de mine !a fi selectat, i !oi semna contractul de finan are
cu A'()*', s raporte ctre GAL Timis Torontal Bara!a, toate plile aferente
proiectului, ce !or fi efectuate de A'()' ctre mine, n calitate de beneficiar al
proiectului+
% S realie aceast raportare, dup primirea de la &)'()' a ,otificrii cu pri!ire la
confirmarea plii i n ma-imum . ile lucrtoare de la data efecturii plii.
%/mi asum faptul c n situaia n care se constat c aceast declaraie nu este
conforma cu realitatea, ca persoan semnatar sunt pasibil de nclcarea pre!ederilor
le#islaiei penale pri!ind falsul n declaraii.
16 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava
(ata$"""""""".
Semnatura$"""""""""""""""""
tampila
0dac e caul1
"""""""""""""""""". """..
1 | Grupul de Actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava