Sunteți pe pagina 1din 22

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMNIA

- RAPORT ANUAL -
2008

Bucureti, ianuarie 2009

2
- C U P R I N S -Introducere ..3
Parteneriate4
Analiz #i studii europene..5
Formare n afaceri europene.8
Coordonare traduceri.11
IER, forum pe dezbateri pe teme europene.12
Publica$ii..14
Resurse umane #i financiare.15
Anexa 1 ..18
Anexa 2 ..19
Anexa 3 ..203
I ntroducere

I nstitutul European din Romnia
cadrul general de funcionare

n anul 2008, activitatea Institutului
European din Romnia (IER) - institu$ie public
cu personalitate juridic aflat sub autoritatea
Guvernului, nfiin$at n temeiul Ordonan$ei
Guvernului nr.15/1998, cu modificrile #i
completrile ulterioare - a avut la baz reperele
unui cadru legal de func%ionare consfin%it n
conformitate cu necesit%ile (i priorit%ile impuse
n contextul anterior aderrii Romniei la
Uniunea European (UE). Creat pentru a suplini
par%ial nevoia de expertiz n domeniul afacerilor
europene, pe fundalul derulrii negocierilor de
aderare la UE, misiunea IER a fost aceea de a
contribui la elaborarea elementelor de
fundamentare a politicilor n domeniul integrrii
europene, la aplicarea politicilor construc$iei
institu$ionale n domeniul integrrii europene,
precum #i la dezvoltarea spiritului #i valorilor
europene.
Anul 2007 a adus n prim-plan necesitatea
racordrii IER la noile cerin$e institu$ionale ce
decurg din calitatea Romniei de stat membru al
Uniunii Europene. n acest context, adaptarea
misiunii #i obiectivelor Institutului, (i implicit a
cadrului su juridic de organizare #i func$ionare,
au fcut obiectul unui proiect de act normativ
ini$iat de IER #i prezentat institu$iei
coordonatoare Departamentul pentru Afaceri
Europene (DAE) din cadrul Guvernului Romniei
pentru a fi promovat spre adoptare.
Propunerile IER au urmrit n mod esen%ial
consolidarea pozi%iei (i a vizibilit%ii Institutului
pe scena comunit$ii #tiin$ifice na$ionale #i
interna$ionale a celor mai importan%i actori ai
domeniului afacerilor europene. Pentru atingerea
acestui obiectiv, o condi%ie necesar este aceea
a sporirii #i diversificrii resurselor financiare ntr-
o manier care s permit extinderea sferei
propriilor activit$i. Astfel, unul dintre elementele
principale de reform incluse n proiectul de act
normativ viza posibilitatea IER de a realiza
venituri proprii printr-o gam larg de activit$i
ce urmeaz a fi realizate n conformitate cu
atribu$iile ce-i revin conform prevederilor legale.
Conjugarea ini%iativei IER cu eforturile DAE
de promovare a acestui proiect s-a concretizat
cu adoptarea n data de 19 noiembrie 2008 a
OUG 177/2008 pentru modificarea #i
completarea OG 15/1998 privind nfiin$area,
organizarea #i func$ionarea IER (publicat n
Monitorul Oficial nr. 826/ 9 decembrie 2008).
Confom prevederilor OUG 177/2008, misiunea
IER este aceea de a furniza expertiz n
domeniul afacerilor europene administra$iei
publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali
#i societ$ii civile, Institutul pstrnd totodat
statutul de institu$ie public cu personalitate
juridic aflat sub autoritatea Guvernului
Romniei, n coordonarea DAE. Conform noului
cadru legal de func%ionare, IER (i propune ca
obiective:
sprijinirea fundamentrii #i a punerii n
aplicare a politicilor Guvernului Romniei
n domeniul afacerilor europene;
cre#terea nivelului de cuno#tin$e #i abilit$i
ale func$ionarilor publici #i ale altor
categorii socioprofesionale n domeniul
afacerilor europene;
mbunt$irea accesului la dreptul
comunitar, la jurispruden$a Cur$ii
Europene a Drepturilor Omului #i la
dreptul romnesc relevant pentru
domeniul afacerilor europene, precum #i a
n$elegerii #i aplicrii acestora;
contribu%ia la dezvoltarea spiritului #i
valorilor europene.
Activitatea Institutului este structurat, la fel
ca (i pn acum, pe patru domenii cheie studii,

4
formare, traduceri, comunicare - (i const n:
elaborarea de studii #i analize de strategie
#i politici pentru sprijinirea progresului
Romniei n spa$iul Uniunii Europene #i
exercitarea atributelor sale de membru;
organizarea de activit$i de formare n
domeniul afacerilor europene;
coordonarea traducerii #i a reviziei acquis-
ului preaderare, a jurispruden$ei CEDO, a
unor acte din legisla$ia romn, precum #i
stabilirea unei terminologii unitare;
stimularea de dezbateri publice pe teme
europene.
n ceea ce prive#te structura organizatoric a
IER, aceasta nu a suferit modificri n anul 2008
(vezi Anexa 1 la prezentul raport).


Parteneriate

Parteneriate n domeniul form!rii
profesionale

Principalele parteneriate pe care Institutul le-
a ncheiat pentru organizarea unor programe de
formare au fost cu Centrul de Studii Europene
din Strasbourg (CEES) de la Strasbourg,
Ambasada Fran$ei la Bucure#ti #i Institutul
Francez din Bucure#ti mpreun cu care s-au
organizat Seminariile destinate pregtirii
speciali#tilor romni din institu$iile publice pentru
concursurile de angajare n institu$iile europene.
De asemenea, n 2008 a fost ini$iat #i finalizat
un parteneriat cu EIPA European Institute of
Public Administration din Maastricht punndu-se
astfel bazele unui proiect-pilot care va include
trei sesiuni de formare specializate organizate n
2009 la Bucure#ti de ctre IER #i EIPA pe teme
de interes pentru speciali#tii romni n domeniul
afacerilor europene.


Parteneriate n domeniul traducerilor $i
activit!ilor asimilate

Pe data de 17 iulie 2008 IER #i Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM) au semnat un
protocol de colaborare prin care urmresc
sprijinirea activit$ii de formare ini$ial a viitorilor
magistra$i #i pregtirea continu a magistra$ilor
n func$ie, precum #i facilitarea accesului la
jurispruden$a Cur$ii de J usti$ie a Comunit$ilor
Europene, tradus #i revizuit n limba romn.
Protocolul are n vedere derularea unor activit$i
comune de cercetare a modului de aplicare a
prevederilor acquis-ului comunitar #i ale
Conven$iei Europene a Drepturilor Omului.
n 2008, a nceput #i s-a ncheiat prima etap
a protocolului, care prevedea elaborarea unei
publica$ii care s con$in principalele hotrri ale
CJCE, prevzute n bibliografia pentru admiterea
la concursurile organizate de Institutul Na$ional
al Magistraturii. Conform protocolului,
urmtoarele dou etape prevd traducerea,
revizia lingvistic #i juridic a jurispruden$ei
CEDO, pe baza unei selec$ii efectuate de CSM.
Conform schimbului de scrisori din
septembrie 2008 dintre IER #i Direc$ia General
Traduceri din cadrul Comisiei Europene, la data
de 20 noiembrie 2008, Direc$ia Coordonare
Traduceri a transferat Comisiei un numr de
25.013 intrri terminologice validate, n vederea
prelurii acestora n IATE
1
.

Parteneriate n domeniul comunic!rii

IER a continuat #i n anul 2008 colaborarea
cu Institute f*r Europische Politik din Berlin
(IEP) n cadrul proiectului EU-25/27 Watch,
parteneriat demarat n anul 2005. Proiectul

1
(Inter Active Terminology for Europe), inaugurat pe 28
iunie 2007, este baza unic de date terminologice a Uniunii

5
const n elaborarea unor rapoarte semestriale
de analiz #i informare privind impactul
dezbaterilor europene la nivel na$ional att
asupra mediului politic, ct #i asupra societ$ii
civile, opiniei publice #i mass-media din
Romnia, prin expunerea obiectiv #i analizarea
anumitor evolu$ii de pe scena politic intern
care au o anumit relevan$ n context
european. Finalitatea acestor materiale este
aceea de a oferi un tablou comparativ amplu al
dezbaterilor na$ionale legate de cele mai
importante teme ale agendei europene, precum
#i de impactul evolu$iilor politicilor europene la
nivelul fiecrui stat membru. Contribu$iile IER
de-a lungul anului 2008 au vizat teme extrem de
actuale, cum ar fi: viitorul Europei la finalul
Pre#edin$iei portugheze a UE, Balcanii de Vest #i
agenda extinderii, politica european de
vecintate #i Rusia, reforma bugetului
comunitar, noile obstacole n procesul de
ratificare a Tratatului de la Lisabona, priorit$ile
Pre#edin$iei franceze, provocrile guvernrii
Uniunii, aniversarea unui deceniu de la lansarea
Uniunii Economice #i Monetare. Publica$iile sunt
accesibile online att pe website-ul IER, ct #i la
adresa: http://www.iep-berlin.de/index.php?id=eu-watch.
Parteneriatul cu re$eaua de think tank-uri
europene European Policy Institutes Network s-a
concretizat n anul 2008 cu o contribu$ie a IER la
un working paper editat de Center for European
Policy Studies #i German Council on Foreign
Relations (DGAP): Transatlantic Relations 2009.
European Expectations for the Post-Bush Era.
Sec$iunea consacrat viziunii romne#ti a fost
concentrat, pe de o parte, asupra expunerii
tabloului rela$iilor romno-americane n era
administra$iei Bush #i, pe de alt parte, a ilustrat
posibilele contribu$ii #i a#teptri ale Romniei n
raport cu agenda transatlantic ce urmeaz a se
contura n 2009.

Europene. IATE este o baz de date interinstitu$ional #i
interactiv
Analiz! $i studii europene

Obiectivele propuse pentru 2008

Fundamentarea #tiin$ific a politicilor #i
strategiilor guvernamentale n Romnia, de la
elaborare la implementare #i evaluare, de$ine un
rol important in procesul de integrare
european, sporit de cerin$a de recuperare a
decalajelor socio-economice ce ne despart de
celelalte state membre. n Romnia, sistemul
institu$ional al cercetrii, subfinan$at n raport cu
practicile statelor UE, este orientat n mod
tradi$ional spre cercetarea fundamental. Ca
urmare, cercetarea aplicat n domeniul
politicilor publice, insuficient dezvoltat, trebuie
sus$inut. IER, n colaborare cu mediul
academic, contribuie la sprijinirea sistemului
na$ional de coordonare a afacerilor europene cu
elemente de fundamentare a politicilor #i a
msurilor necesare pentru exercitarea rolului de
stat membru al UE.
Obiectivul specific al activit$ilor de Analiz #i
Studii Europene este, conform Programului
bugetar al IER: Contribuii la fundamentarea
politicilor postaderare !i implementarea
construciei instituionale, acela de a sprijini
mbunt$irea procesului de fundamentare a
politicilor de integrare european ale Romniei.
n aceast direc$ie SASE realizeaz studii, analize
#i puncte de vedere privind activit$ile din
domeniul afacerilor europene, n scopul
fundamentrii pozi$iilor exprimate de Romnia n
cadrul UE, a msurilor necesare pentru
ndeplinirea obliga$iilor sale de stat membru #i a
reprezentrii intereselor acesteia n fa$a
institu$iilor comunitare.


6
Activit!ile realizate pe domenii
specifice

Studii de strategie $i politici (SPOS)
Programul de cercetare destinat studiilor de
strategie #i politici (Strategy and Policy Studies
SPOS), lansat de IER n 2006 pentru sprijinirea
Romniei n exercitarea atributelor sale de stat
membru al UE, a fost continuat #i n anul 2008.
Noua serie de studii a fost limitat de
disponibilitatea fondurilor bugetare, fapt care a
restrns att posibilit$ile de a rspunde nevoilor
guvernamentale, ct #i cele de exprimare a
competen$elor IER #i ale colaboratorilor si. Lista
studiilor a fost nsu#it de DAE, ca o garan$ie a
promovrii priorit$ilor na$ionale. Temele tratate
au fost atent selectate, pe baza agendei
europene #i a solicitrilor punctuale ale
institu$iilor centrale de specialitate.
Studiile elaborate au abordat noi arii tematice
de importan$ pentru evolu$ia Romniei n spa$iul
european, astfel:
1. Impactul generat de dinamica cotei de
lapte asupra productorilor agricoli din
Romnia n contextul reformei politicii
agricole comune,
2. Orientri privind securitatea energetic a
Romniei,
3. Regimul juridic al hotrrilor preliminare
ale CJ CE #i impactul acestora asupra
sistemului de drept na$ional,
4. Perspective europene de abordare a
azilului #i migra$iei.
Programul de cercetare #i elaborare a studiilor
se constituie ca principal mijloc al IER de a
contribui la fundamentarea politicilor #i strategiilor
Romniei ca stat membru al UE. Temele abordate
n anul 2008 rspund unor cerin$e specifice
diverse, de mare actualitate, mergnd de la
nevoia cre#terii dimensiunii strategice a politicilor
desf#urate, prin integrarea lor #i anticiparea
tendin$elor europene (studiile 2 #i 4), trecnd prin
cerin$e punctuale de valorificare n plan intern a
cadrului european (studiul 3) #i finaliznd cu
nevoia de a furniza repere #i elemente de
fundamentate a pozi$iei Romniei n cadrul
mecanismelor europene de analiz #i decizie
(studiul 1).
Lucrrile realizate, concep$ia #i $inuta lor
academic, confer IER motive de satisfac$ie.
Utilitatea ridicat #i aportul semnificativ de
informa$ie actualizat, ca #i unele solu$ii practice
pentru Romnia reprezint cteva dintre meritele
studiilor, eviden$iate ca atare de membrii
Consiliului -tiin$ific Consultativ al IER, la ntrunirea
din decembrie 2008. Cu acel prilej, ace#tia au luat
n discu$ie studiile #i au apreciat activitatea de
cercetare desf#urat.
Studiile au fost elaborate n perioada mai -
decembrie 2008. Selec$ia cercettorilor a fost
transparent, acordndu-se prioritate experien$ei
relevante a candida$ilor #i activit$ii lor n proiecte
de cercetare, corespunztor rolului vizat n cadrul
echipei de cercetare. Dintre cei 35 candida$i
nscri#i au fost re$inu$i 14. De remarcat c
jumtate dintre ace#tia se afl la prima colaborare
cu IER, crescnd astfel numrul colaboratorilor
Institutului.
Elaborarea studiilor a beneficiat de o foarte
bun colaborare ntre autorii selec$iona$i pentru
realizarea lor, reprezentan$ii institu$iilor beneficiare
#i coordonatorii de proiect IER. Obiectivele
lucrrilor #i termenii lor de referin$ au fost
rezultatele conlucrrii fructuoase dintre IER #i
principalele institu$ii beneficiare, respectiv DAE,
Ministerul Agriculturii #i Dezvoltrii Rurale,
Ministerul Administra$iei #i Internelor, Ministerul
J usti$iei, Ministerul Economiei #i Finan$elor,
Ministerul Muncii, Familiei #i Egalit$ii de -anse,
Ministerul Mediului #i Dezvoltrii Durabile, CSM.
Implicarea timpurie a acestora, ca #i colaborarea
cu cercettorii pe durata elaborrii studiilor, au
asigurat crearea premiselor necesare pentru
valorificarea la maxim a rezultatelor ob$inute prin

7
antrenarea unora dintre competen$ele disponibile
n mediul academic romnesc. De subliniat c
procesul de elaborare a studiilor a beneficiat #i de
recomandrile #i contribu$iile unor speciali#ti #i
exper$i independen$i.

Studiul 1: Impactul generat de dinamica
cotei de lapte asupra produc"torilor agricoli din
Romnia n contextul reformei politicii agricole
comune a avut ca obiectiv analiza consecin$elor
eliminrii cotei de lapte n cadrul UE #i
argumentarea unei posibile pozi$ii pe care
Romnia trebuie s o adopte n legtur cu
cre#terea gradual a cotei de lapte. Studiul
prelucreaz un volum mare de informa$ii #i
analizeaz diferitele aspecte ale efectelor cotei
de lapte, att din perspectiv european, ct #i
na$ional #i regional, rspunznd obiectivelor
fixate. Sunt de remarcat, ntre altele:
Prefigurarea unor posibile direc$ii de
politic agricol #i rural, inclusiv pentru
zona montan,
Analiza a diferite scenarii n evolu$ia
posibil a PAC,
Bog$ia informa$iilor diverse, furnizate din
literatura de specialitate #i din
experien$ele statelor membre.

Studiul 2: Orient"ri privind securitatea
energetic" a Romniei a avut ca obiectiv
abordarea problematicii securit$ii energetice n
vederea furnizrii elementelor necesare
fundamentrii unei politici na$ionale energetice
pentru perioada urmtoare. Analiza studiului
scoate n eviden$ tratarea corespunztoare a
termenilor de referin$ #i atingerea obiectivelor
fixate. ntre altele, sunt reliefate urmtoarele:
O posibil viziune privind securitatea
energetic a Romniei;
Caracteristicile sistemului energetic, la
nivel european #i n Romnia;
Raporturile securit$ii cu strategia
energetic a Romniei;
Oportunit$ile #i provocrile adresate
energeticii romne#ti n plan european, n
raport cu cele mai recente preocupri
europene #i evenimentele previzibile.

Studiul 3: Regimul juridic al hot"rrilor
preliminare ale CJ CE !i impactul acestora asupra
sistemului de drept naional a avut ca obiectiv
specific realizarea unui instrument de lucru
eficace care s sprijine instan$ele na$ionale n
formularea cererilor avnd ca obiect pronun$area
hotrrilor preliminare, cu respectarea
prevederilor Tratatului de instituire a Comunit$ii
Europene #i a Tratatului de instituire a UE,
precum #i a jurispruden$ei dezvoltate de Curtea
de J usti$ie a Comunit$ilor Europene, pornind de
la prevederile relevante ale tratatelor. Studiul
realizat are un pronun$at caracter practic,
reu#ind s prefigureze solu$ii care s
impulsioneze continuarea reformei n justi$ie #i,
n particular, s sprijine apropierea sistemului
judiciar romnesc de cel european.

Studiul 4: Perspective europene de
abordare a azilului !i migraiei a avut ca obiectiv
specific prefigurarea unor perspective probabile
de adresare a chestiunilor azilului #i migra$iei
ntr-o UE lrgit, particulariznd unele posibile
contribu$ii ale Romniei, ca stat membru. Studiul
realizat rspunde cerin$elor termenilor de
referin$, incluznd scenarii #i prognoze legate
de migra$ia temporar pentru munc #i impactul
acesteia asupra for$ei de munc din Romnia.
Sus$inerea procesului de elaborare a
strategiilor #i politicilor na$ionale, ndeosebi a celor
din domeniul afacerilor europene, va beneficia #i
n anul 2009 de contribu$ia IER, conform
atribu$iilor conferite de lege #i programului su de
activitate.

8
n Anexa 2 este prezentat lista studiilor
realizate n cadrul programului SPOS 2008 #i
echipele de cercetare.

Romanian J ournal of European Affairs

RJ EA s-a mbog$it n acest an cu patru noi
numere, aprute n lunile aprilie, iunie, septembrie
#i decembrie. Tematicile abordate n aceste
numere au fost diverse, incluznd prezentul #i
perspectivele guvernrii #i democra$iei europene,
europenizarea, reforma bugetului UE, cooperarea
UE-Rusia, migra$ia #i minorit$ile, evolu$ii ale
strategiilor #i politicilor europene #.a.
Revista se bucur n continuare de contribu$ia
semnificativ a unui Consiliu editorial format din
speciali#ti de marc n domeniul rela$iilor
interna$ionale #i integrrii europene. n plus,
diversificarea domeniilor din care fac parte
membrii colectivului de recenzori asigur
men$inerea #i ntrirea calit$ii #tiin$ifice a
publica$iei. Colectivul de redac$ie a fost implicat
activ pe tot parcursul anului n procesul de
mbunt$ire a tehnicilor editoriale (contacte cu
editura Elsevier) #i a sporirii vizibilit$ii publica$iei
n plan interna$ional.
Rolul revistei n planul dezbaterilor europene a
fost confirmat #i prin includerea sa ntr-o serie de
baze de date de prestigiu n domeniul integrrii
europene #i nu numai (ICAAP - International
Consortium for the Advancement of Academic
Publications, Open J -Gate, SSIG - Social Science
Information Gateway, The Knowledge Base
Social Sciences in Eastern Europe). n plus,
articolele publicate n revist sunt n continuare
indexate n baza de date interna$ional Social
Science Research Network SSRN, important
resurs de informa$ie specializat.
Ca urmare a reexaminrii de ctre CNCSIS
(Consiliul Na$ional al Cercetrii -tiin$ifice din
nv$mntul Superior) a dosarului de acreditare
#tiin$ific naintat de redac$ie, revista RJ EA #i
men$ine categoria de clasificare B+ pentru
perioada 2008-2010. Totodat au fost ntreprinse
demersuri n vederea nceperii monitorizrii
pentru acreditarea #tiin$ific ISI Thomson
Philadelphia.


Formare n afaceri europene

Obiectivele propuse pentru 2008

Serviciul Formare n Afaceri Europene (SFAE)
a finalizat n ianuarie 2008 cea de-a doua
Analiz" a nevoilor de formare n afaceri
europene n administraia public" din Romnia.
Prin aceast analiz au fost identificate nevoile
de formare prioritare n domeniul afacerilor
europene pe care le au func$ionarii din
administra$ia public (categorii de func$ie de
execu$ie #i func$ie de conducere), astfel nct
programele de formare propuse n perioada
2008-2009 s corespund temelor prioritare de
formare n domeniul afacerilor europene care
rezult din acest studiu.
n raportul privind analiza nevoilor de
formare n afaceri europene n administra$ia
public din Romnia au fost prezentate:
contextul n care a fost realizat aceast analiz,
obiectivele sale, metoda de cercetare folosit,
rezultatele ob$inute, concluziile #i propunerile
SFAE privind organizarea de activit$i de formare
pentru perioada 2008 2009.
Rezultatele analizei au fost folosite pentru a
actualiza #i planifica con$inutul tematic al
activit$ilor de formare profesional care au fost
realizate de SFAE n anul 2008 (#i care vor fi
continuate n 2009) #i pe baza ei a fost ntocmit
Programul de formare profesional al SFAE n
2008. Astfel, pentru 2008 SFAE #i-a propus
continuarea Programului de formare general n
afaceri europene #i diversificarea ofertei de
formare prin organizarea unor noi cursuri

9
specializate n domeniile de interes indicate de
analiza de nevoi. Aceste teme sunt legate de
ordinea juridic la nivel comunitar, politica de
mediu precum #i politica monetar comun.

Activit!i de formare

n anul 2008 au fost organizate 7 programe
de formare profesional!, pe parcursul a 13
sesiuni, num!rul cumulat de participani
fiind 424. Cinci dintre aceste programe au fost
realizate n premier - Sistemul Normativ al
Uniunii Europene, J ustiie !i Afaceri Interne,
Politica de Mediu a Uniunii Europene, Uniunea
Economic" !i Monetar", Programul de preg"tire
pentru concursurile de angajare la instituiile
europene - nivel !efi de unitate.
A. Programul de formare general! n
A. Programul de formare general! n
afaceri europene pentru administraia
public! - Ediia 2008.
Programul se afl la a treia edi$ie (primele
dou au fost realizate n 2006 #i 2007) #i a
constat din pregtirea #i organizarea a patru
cursuri de formare cu durata a cte 4 zile fiecare
n perioada mai octombrie 2008 conform
urmtorului calendar: 5-8 mai 2008, 19-22
mai 2008, 22-25 septembrie 2008, 6-9
octombrie 2008. Trebuie men$ionat faptul c
n planul de activit$i pentru anul 2008 fuseser
stabilite doar trei sesiuni ale programului de
formare general n afaceri europene. Datorit
numrului mare de cereri exprimate la nivelul
administra$iei, IER a organizat o sesiune de
formare suplimentar.
Obiectivele programului: Programul de
formare general n afaceri europene s-a adresat
func$ionarilor publici din administra$ia central #i
local fr experien$ practic #i/sau cuno#tin$e
aprofundate n domeniul afacerilor europene #i a
avut ca scop familiarizarea acestora cu no$iunile
generale privind integrarea european, procesele
de luare a deciziilor la nivel comunitar, politicile
comune #i instrumentele financiare asociate,
drepturile #i obliga$iile statelor membre.
Rezultate: numr participan$i 135 (inclusiv
din cadrul IER).

B. Programul de formare Sistemul
Normativ al Uniunii Europene (9-10 iunie #i
27-28 octombrie 2008)
Obiectivele cursului: Tema acestui curs a
rezultat din Analiza nevoilor de formare n
afaceri europene n administraia public" din
Romnia. Cursul a fost realizat n premier de
SFAE #i este unul din primele cursuri specializate
organizate de IER, scopul su fiind acela de a
asigura o pregtire la un nivel avansat n
domeniul ordinii juridice a Uniunii Europene,
fiind adresat func$ionarilor publici cu pregtire n
domeniul juridic sau celor care au atribu$ii de
natur juridic n domeniul lor de activitate.
Cursul are drept obiectiv aprofundarea unor
no$iuni de specialitate din domeniul sistemului
normativ al UE #i ofer participan$ilor informa$ii
detaliate cu privire la institu$iile UE, actele lor
juridice #i jurisdic$ia comunitar.
Rezultate: numr participan$i 68 (inclusiv din
cadrul IER).

C. Programul de formare J ustiie si Afaceri
I nterne (30-31 octombrie 2008)
Obiectivele cursului: Un alt program de
formare specializat organizat n premier de
SFAE este #i cel dedicat J usti$iei #i Afacerilor
Interne. Scopul acestuia este s asigure o
pregtire la un nivel avansat n domeniul acquis-
ului J AI. Programul s-a adresat func$ionarilor
publici cu pregtire n domeniul juridic sau celor
care au atribu$ii de natur juridic n domeniul
lor de activitate.
Cursul are drept obiectiv aprofundarea unor
no$iuni de specialitate din domeniul vast al
justi$iei #i afacerilor europene #i ofer

10
participan$ilor informa$ii detaliate cu privire la
institu$iile implicate n realizarea politicii de
nfptuire a unui spa$iu de justi$ie, securitate #i
libertate #i principalele reglementri n materie.
Rezultate: numr participan$i 33 (inclusiv din
cadrul IER).

D. Programul de formare Uniunea
Economic! $i Monetar! (2-3 decembrie
2008)
Obiectivele cursului: O alt noutate din oferta
de formare a IER o constituie programul dedicat
Uniunii Economice #i Monetare. Scopul su a fost
asigurarea unei pregtiri la nivel avansat n
domeniul politicilor economice #i a celei
monetare n interiorul Uniunii Europene. Cursul
s-a adresat func$ionarilor publici din ministere #i
agen$ii guvernamentale ale cror decizii sunt
influen$ate de politica economic #i monetar
comun. Analizarea #i reconsiderarea spa$iului
economic european #i a zonei Euro n contextul
crizei financiare #i economice globale actuale
constituie un argument n plus pentru
aprofundarea acestui subiect, fie din perspectiva
unui specialist, a unui om de afaceri sau chiar a
unui contribuabil.
Rezultate: numr participan$i 32 (inclusiv din
cadrul IER).

E. Program de preg!tire pentru
concursurile de angajare la instituiile
europene (nivel $efi de unitate) (23-26
septembrie 2008)
Obiective: La solicitarea Departamentului
pentru Afaceri Europene, IER a organizat n
parteneriat cu Centrul de Studii Europene din
Strasbourg (CEES) cursul cu tema Program de
pregtire pentru concursurile de angajare la
institu$iile europene (nivel #efi de unitate) .
Cursul a avut ca obiectiv instruirea nal$ilor
func$ionari publici din cadrul administra$iei
publice centrale din Romnia n scopul
participrii la concursuri organizate pentru
ocuparea unei pozi$ii de conducere n
administra$ia european.
Rezultate: numr de participan$i 25 (inclusiv
din cadrul IER #i DAE).

F. Curs Politica de mediu a Uniunii
Europene (2-3 iulie 2008 #i 13-14
noiembrie 2008)
Obiective: Cursul a fost realizat n premier
de SFAE #i are drept obiectiv familiarizarea
cursan$ilor cu noua abordare integrat a politicii
de mediu la nivel comunitar. Adresat
func$ionarilor publici implica$i la nivel central #i
local n activit$ile dedicate protec$iei mediului,
programul de formare IER a oferit cursan$ilor
instrumentele pentru identificarea #i aplicarea
acquis-ului comunitar n domeniile prioritare de
interven$ie n protec$ia mediului.
Rezultate: numr de participan$i 70 (inclusiv
din cadrul IER).

G. Seminarii destinate preg!tirii
speciali$tilor romni din instituiile publice
pentru concursurile de angajare n
instituiile europene (dou! seminarii: 17-
19 iunie $i 3-5 noiembrie)
IER n parteneriat cu Centrul de Studii
Europene din Strasbourg (CEES), Ambasada
Franei la Bucure!ti #i cu Institutul Francez din
Bucure!ti a organizat n 2008 dou seminarii de
pregtire pentru concursurile de angajare la
institu$iile europene.
Din anul 2005 pn n prezent au fost
organizate n total #apte astfel de seminarii
(octombrie 2005, 3-5 aprilie 2006, 20-22
noiembrie 2006, 14-16 mai 2007, 18-20 iunie
2007, 17-19 iunie 2008 #i 3-5 noiembrie 2008).
Obiectivele seminariilor: Obiectivul
seminariilor a fost de a informa participan$ii cu
privire la regulile de concurs, n$elegerea
mecanismului de evaluare, testare #i exersarea

11
de ctre ace#tia a abilit$ilor necesare
concursului desf#urat n limba francez.
Seminariile s-au adresat speciali#tilor din
diferite domenii care lucreaz n institu$ii publice,
vorbesc fluent limba francez #i de$in cuno#tin$e
temeinice referitoare la func$ionarea UE.
Rezultate: numr participan$i 61 (inclusiv din
cadrul IER).


Coordonare traduceri

Obiective propuse pentru 2008

IER este unica institu$ie din Romnia
autorizat s furnizeze versiunea n limba
romn a acquis-ului comunitar adoptat nainte
de aderare. Responsabilitatea pentru calitatea
versiunii actelor adoptate dup aderare n limbile
oficiale ale UE revine institu$iilor acesteia.
Pe termen lung, obiectivele DCT constau n
continuarea validrii terminologiei, cre#terea
calit$ii traducerii #i reviziei, mbunt$irea
imaginii #i cre#terea vizibilit$ii activit$ilor DCT
(prin publica$ii, prin prezentri sus$inute n
cadrul a diverse evenimente, prin organizarea de
stagii de practic pentru studen$i).
Pe termen mediu, obiectivul principal al DCT
const n ncheierea traducerii #i reviziei
jurispruden$ei istorice a Cur$ii de J usti$ie a
Comunit$ii Europene (CJ CE), parte integrant a
acquis-ului comunitar.

Rezultatele activit!ii

Similar experien$ei celorlalte state, dup
ncheierea traducerii #i reviziei legisla$iei primare
#i secundare, Romnia #i-a concentrat eforturile
asupra traducerii #i reviziei jurispruden$ei istorice
a CJ CE.
Lista obligatorie pentru Romnia cuprinde o
selec$ie de 1.011 hotrri #i ordonan$e adoptate
de CJ CE n perioada 1952 2006.
Dac n 2007 activitatea de traducere a fost
externalizat n propor$ie de peste 60%, n 2008
traducerea, revizia lingvistic #i revizia juridic s-
a efectuat integral n cadrul DCT.

Traducere
S-au tradus 8.904 pagini standard,
reprezentnd 570 documente. 99% din
traducerile efectuate au fost din jurispruden$a
CJCE, iar 1% alte tipuri de acte.

Revizie lingvistic!
S-au revizuit lingvistic 5.657 pagini standard,
reprezentnd 366 documente. 94% din revizia
lingvistic s-a efectuat pentru jurispruden$a
CJCE, iar 6% pentru alte tipuri de acte.

Revizie juridic!
S-au revizuit juridic 6.242 pagini standard,
reprezentnd 428 documente. 98% din revizia
juridic s-a efectuat pentru jurispruden$a CJ CE,
iar 2% pentru alte tipuri de acte.

J urispruden! CJ CE - 1.011 acte
(reprezentnd aprox. 20.500 de pagini)

Terminologie
n 2008 s-au validat 2.505 noi intrri

12
terminologice. La sfr#itul anului 2008, baza de
date terminologice includea peste 25.000 de
intrri validate, n opt limbi. n vederea integrrii
bazei de date terminologice a IER n IATE, s-au
transferat Direc$iei Generale Traduceri din cadrul
Comisiei Europene un numr de 25.013 intrri
terminologice validate
Gradul de realizare al obiectivelor propuse nu
a fost de 100% deoarece personalul DCT a fost
ocupat n propor$ie de doar 52%. Chiar #i n
aceste condi$ii, pe lng paginile traduse #i
revizuite #i intrrile terminologice validate s-a
reu#it elaborarea a trei publica$ii, care totalizeaz
1.323 de pagini tiprite (v. sec$iunea Publica$ii).

La sfr#itul anului 2008, memoria de
traduceri creat pentru eficientizarea traducerii #i
reviziei jurispruden$ei CJCE con$inea 71.093 de
unit$i de traducere n limbile francez #i
romn. De asemenea, s-au sus$inut o serie de
prezentri privind aspecte ale traducerii #i
reviziei lingvistice #i juridice a acquis-ului
comunitar, terminologie etc. n cadrul unor mese
rotunde, ateliere #i conferin$e.
Urmare a solicitrii DAE (2007), s-a continuat
clasificarea jurispruden$ei comunitare pe domenii
#i subdomenii, precum #i ntocmirea de rezumate
pentru hotrrile traduse #i revizuite. ntruct #i
n 2008 personalul DCT a fost incomplet, pe data
de 3.09.2008, s-a ntrerupt ntocmirea
rezumatelor. n primele trimestre ale anului 2008
s-au ntocmit 194 de rezumate.


I ER, forum pe dezbateri pe teme
europene

Priorit!i $i obiective pentru 2008

n anul 2008, activitatea de comunicare a IER
a fost axat pe cteva priorit$i specifice, pe de
o parte, demersului de stimulare la nivel na$ional
a dezbaterii publice pe teme europene #i, pe de
alt parte, aceluia consacrat consolidrii
vizibilit$ii IER printre actorii interni sau
interna$ionali implica$i n promovarea schimbului
de opinii pe marginea marilor teme de pe
agenda politic european. Astfel, IER a urmrit
constant #i n acest an obiectivul de a se situa n
prim-planul scenei romne#ti care gzduie#te
derularea celor mai importante proiecte de
informare #i comunicare legate de problematica
integrrii europene.
De asemenea, obiectivul ntririi vizibilit$ii
IER a fost asociat cu acela al diversificrii
grupurilor $int tradi$ionale pe care institutul le-a
avut n vedere de-a lungul celor opt ani de
activitate. Dac nainte de anul 2008, proiectele
de informare #i comunicare coordonate de IER s-
au adresat n mod prioritar sferei administra$iei
centrale, precum #i zonei academice #i de
cercetare, n acest an s-a ncercat o oarecare
reorientare, la nivelul unor ac$iuni punctuale,
ctre un public $int mai pu$in relevant n raport
cu misiunea ini$ial a IER: studen$ii interesa$i de
problematica afacerilor europene.
Nu n ultimul rnd, printre obiectivele definite
pentru anul 2008 s-au aflat #i acela al continurii

13
partenerialelor lansate n anii anteriori - respectiv
cu Ambasada Fran$ei, cu Reprezentan$a Comisiei
Europene la Bucure#ti, cu European Policy
Institutes Network (EPIN), cu Institute f*r
Europische Politik din Berlin etc. - precum #i
acela al reconstruirii website-ului IER.

Ciclul de conferine publice Romnia-
Frana: mpreun! n Europa

Seria de conferin$e publice organizate n
parteneriat cu Ambasada Fran$ei a debutat n
anul 2007, avnd ca fundal marcarea intrrii
Romniei n UE #i aniversarea a 50 de ani de la
semnarea Tratatului de la Roma. Personalit$i
politice sau ale sferei academice #i nal$i
responsabili ai administra$iei franceze au propus
spre dezbatere diverse teme europene
referitoare la evolu$ia politicilor comunitare,
precum #i la viitorul reformei institu$iilor
europene.
Scopul acestor conferin$e a fost acela de a
contribui la analizarea unor subiecte europene
importante att pentru Uniune, ct #i, n
particular, pentru cele dou $ri. Anul 2008 a
coincis cu preluarea de ctre Fran$a a
Pre#edin$iei semestriale a Consiliului, ceea ce a
condus la o definire a agendei tematice a
conferin$elor organizate n cadrul acestui proiect
n acord cu priorit$ile anun$ate de Pre#edin$ia
francez. Astfel, n cadrul celor #ase evenimente
organizate n anul 2008 au fost abordate
probleme extrem de actuale, precum: gestiunea
!i controlul fondurilor europene, contribuia
fondurilor structurale la dezvoltarea regional",
politica agricol" comun" !i dezvoltarea rural",
provoc"rile asociate contur"rii unei politici
europene a energiei, sistemele de protecie
social" !i politicile de s"n"tate n Europa, Europa
n faa furtunii financiare !i a !ocului pe pieele
de materii prime.

Dezbateri specializate pe teme
europene

O parte dintre subiectele propuse spre
dezbatere n anul 2008 de ctre IER, ca unic
ini$iator sau n colaborare cu alte institu$ii, n
mod special cu ambasade, a avut un caracter de
noutate n raport cu interesele anilor anteriori
(identitatea european", politica de asisten"
pentru dezvoltare a Uniunii Europene sau
parteneriatul dintre Uniunea European" !i
J aponia). Pe de alt parte, au fost organizate
dezbateri care au fost consacrate unor teme de
interes pentru spa$iul public romnesc, cum ar fi
acelea subsumate evolu$iilor politicii europene de
vecin"tate. Necesitatea reevalurii, diversificrii
#i consolidrii instrumentelor de care dispune
actualmente politica european de vecintate a
reprezentat una dintre priorit$ile tematice de pe
agenda dezbaterilor derulate n Romnia pe
parcursul ultimului an, n special dat fiind
contextul evenimentelor conflictuale care au avut
loc n vecintatea rsritean a Uniunii. Evolu$iile
recente n sfera politicii de vecintate,
concretizate n cele dou proiecte importante -
ini$iativa francez privind Uniunea pentru
Mediteran #i, ulterior, replica polonezo-suedez
privind Parteneriatul Estic - au readus n aten$ia
opiniei publice din Romnia, a speciali#tilor #i
anali#tilor de politic extern problema
posibilelor scenarii de cooperare regional, n
special dincolo de grani$ele estice ale Uniunii.
Astfel, n noiembrie 2008, IER a organizat n
colaborare cu Centrul pentru Studii Estice din
Var#ovia #i Ambasada Poloniei la Bucure#ti o
dezbatere consacrat investigrii
compatibilit$ilor #i incompatibilit$ilor dintre cele
dou ini$iative care vizeaz zona vecint$ii
estice a Uniunii, #i anume Parteneriatul Estic !i
Sinergia M"rii Negre.
Titlurile evenimentelor organizate de IER n
anul 2008 sunt prezentate n Anexa 3.

14
Publicaiile I ER - apariii %i
diseminare

Publica$iile Institutului reprezint unul dintre
cele mai solide instrumente utilizate pentru
ndeplinirea cu succes a misiunii de furnizare de
expertiz n afaceri europene. Diseminarea,
promovarea #i dezbaterea publica$iilor IER
constituie un liant al acestui tip de activitate
derulat de IER cu beneficiarul final, contribuind
la asigurarea unui feed-back adecvat pentru
demersurile de cercetare, formare #i informare
ale IER.
Publica$iile IER sunt destinate unei arii destul
largi de beneficiari, de la grupurile $int
specializate, pn la publicul larg. Exist, pe de-
o parte, publica$iile DCT, specializate, cu
destinatari direc$i n rndul traductorilor,
juri#tilor, cercettorilor n filologie, traductologie
#i juridic, precum #i facult$ile de specialitate
Seria de micro-studii Working Papers (WP)
reprezint un alt instrument al IER de antrenare
a cercettorilor #i speciali#tilor romni n
aprofundarea problematicii europene #i
conturrii unor posibile contribu$ii ale Romniei
n spa$iul european. WP sprijin schimbul de idei
argumentate #tiin$ific #i nlesne#te diseminarea
unor informa$ii #i opinii pentru constituirea unei
perspective romne#ti cu privire la procesele
europene.
Formatul bilingv al micro-studiilor din colec$ia
WP faciliteaz accesul unor categorii largi de
cititori romni #i strini din cadrul administra$iilor
centrale #i locale, universit$ilor, institutelor de
cercetare, sindicatelor, patronatelor, din Romnia
#i statele membre #i asociate UE.
Publica$ie trimestrial a IER, cu o apari$ie
constant ncepnd cu decembrie 2001, revista
Romanian J ournal of European Affairs (RJEA) a
continuat #i n anul 2008 tratarea problematicii
integrrii europene printr-o nou serie de articole
#tiin$ifice. Avnd drept obiectiv atragerea
contribu$iilor #tiin$ifice ale autorilor romni #i
strini de prestigiu, revista se constituie n
continuare ntr-un mediu destinat dezbaterii
asupra unor subiecte de interes din agenda
european. Activitatea editorial se realizeaz, n
principal, n cadrul Serviciului de Analiz #i Studii
Europene .
n anul 2008 au fost tiprite 1.600 exemplare
din seria de Studii de strategie !i politici - SPOS
2007, precum #i 2.000 de exemplare ale reviste
revistei Romanian J ournal of European Affairs.
n 2008 cinci dintre cele opt studii editate n
anul 2007 au constituit punctul de plecare al
dezbaterilor din seria Politicile Romniei.
Conform uzan$ei, odat tiprite pe suport hrtie,
studiile realizate n cadrul SPOS 2007 au fost
difuzate fie cu ocazia dezbaterilor realizate n
seria Politicile Romniei, fie ctre ministere, alte
institu$ii ale administra$iei publice centrale #i
locale, universit$i #i institute de cercetare.
De asemenea, RJEA s-a bucurat #i n anul de
aceea#i larg rspndire, att n Romnia printre
beneficiari numrndu-se reprezentan$i ai
administra$iei centrale #i locale, ai mediului
academic, ai sindicatelor #i patronatelor - ct #i n
Europa, SUA #i Canada, fiind diseminat ctre
centre universitare #i de cercetare de prestigiu.
n seria publica$iilor specializate ale IER, n
anul 2008 au aprut urmtoarele titluri:
Ghid stilistic de traducere n limba romn"
pentru uzul traduc"torilor acquis-ului
comunitar, edi$ia a V-a, 170 de pagini,
tiraj 500 exemplare
J urisprudena istoric" a instanelor
comunitare - culegere de rezumate - vol.
1.224 de pagini, tiraj 300 exemplare
J urisprudena istoric" a instanelor
comunitare - culegere de hot"rri
integrale, 929 pagini n 2 volume, 2.000
de exemplare, tiprire finan$at de CSM.
n volum, cele trei publica$ii totalizeaz 1.323

15
de pagini. Publica$iile de specialitate elaborate n
cadrul DCT au fost expediate ctre to$i cei
interesa$i
Au fost difuzate ultimele dou numere
publicate n seria WP: WP nr. 20 Impactul
fondurilor structurale - aspecte calitative, de
Adelina Bleanu #i WP 21 Rolul dezvolt"rii
urbane n realizarea obiectivelor politicii de
coeziune a Uniunii Europene, de cc. dr. Carmen
Puna.
Merit men$ionat faptul c toate publica$iile
IER se regsesc #i la Centrul de Resurse #i
Documentare al Institutului, unde pot fi
consultate #i/sau mprumutate n regim de
bibliotec.


Resurse umane $i financiare

Resurse umane

Exper$ii IER sunt specializa$i n domenii
diferite (economie, #tiin$e politice, lingvistic,
rela$ii interna$ionale, comunicare), competen$ele
lor complementare conturnd un nivel nalt de
profesionalism #i obiectivitate n realizarea
misiunii Institutului. Ei beneficiaz de o
perspectiv larg asupra ariilor lor de expertiz,
gra$ie participrii la programe de formare,
organizate att n $ar, ct #i n strintate. n
anul 2008 un numr de 12 salaria$i din cadrul
IER au beneficiat de cursuri de formare
profesional, cum ar fi:
Cursul Abordri moderne n bugetarea #i
finan$area institu$iilor publice organizat
de INA;
Curs de Achizi$ii Publice organizat de
Tak Education Grup S.R.L;
Cursurile Managementul Resurselor
Umane #i Managementul Rela$iilor cu
Clien$ii organizate de Codecs;
Cursul de Administrator de Re$ea Linux
Avantaje Consulting Bucure#ti;
Cursul DTP - Designer organizat de
Centrul de Pregtire Profesional n
Cultur;
Cursul Managing the managers agenda
organizat de World Trade Center
Bucure#ti.
Seminarul Commites and comitology in
the policy process of the European
community organizat de EIPA la
Masstricht;
Seminarul European Information and
Communication Management - Europe on
the Internet - Finding your Way through
the European Information organizat de
EIPA la Masstricht;
Curs de limb spaniol la Institutul
Cervantes, Bucure#ti;
Curs de limb englez la British Council,
Bucure#ti.
Activit$ile de formare au avut drept scop
aprofundarea #i actualizarea cuno#tin$elor
privind institu$iile europene, procesul decizional,
politicile europene, instrumentele de
implementare, precum #i dezvoltarea personal.
De asemenea, participarea reprezentan$ilor
IER la diferite mese rotunde, seminarii sau
conferin$e a contribuit la consolidarea vizibilit$ii
institutului, precum #i la identificarea de noi
parteneri pentru dezvoltarea activit$ilor proprii.
Principalele evenimente la care exper$ii IER au
participat n anul 2008 sunt:
Conferin$a Wilton Park cu tema European
Energy Security and Models of Market
Organisation, Marea Britanie;
Zilele europene ale dezvoltrii,
Strasbourg;
Reuniunea privind previziunile despre
adncirea #i extinderea Uniunii Europene,
CEPS, Bruxelles;

16
Masa rotund Abordarea profesionist a
comunicrii #i avantajele ei pentru o
economie n dezvoltare: spa$iul
traductorului, Chi#inu, Republica
Moldova;
-edin$a Ordinar a Consiliului de
Administra$ie al Centrului de Traduceri
pentru Organismele Uniunii Europene,
Luxemburg;
Conferin$a anual a CEPS, Bruxelles.
n ceea ce prive#te fluctua$ia de personal, #i
n anul 2008 IER s-a confruntat cu aceast
problem, cauzat, n principal, de decizia a unor
angaja$i de a inceta raporturile contractuale de
munc avute cu Institutul. Interesant este faptul
c majoritatea op$iunilor celor pleca$i au fost
organiza$iile interna$ionale, care ofer
oportunit$i financiare pe care IER, ca institu$ie
public, nu le poate oferi. n vederea completrii
statului de personal, pe parcursul anului 2008 au
fost organizate #ase concursuri pentru ocuparea
a 16 posturi vacante. Ponderea ocuprii
posturilor vacante scoase la concurs n anul 2008
a fost de 64%. La sfr#itul anului 2008 numrul
de angaja$i era de 54, din totalul de 85 de
posturi prevzute n statul de func$ii al IER.

Alte activit!i n sfera resurselor umane

n cadrul DCT, #ase studen$i au efectuat
stagii de practic neretribuite, totaliznd 1440 de
ore. C#tigtorul premiului doi la concursul
EurActiv Dup sesiune pleci la Strasbourg a
efectuat un stagiu n cadrul Serviciului
Consultan$ n jurispruden$a CJ CE #i a TPI n
perioada 22-26 septembrie. De asemenea, trei
persoane de la Unitatea de Traduceri din
Bulgaria au efectuat un stagiu de dou zile, fiind
interesate de terminologie #i de modul de lucru
din cadrul DCT. .i celelalte direc%ii (i servicii din
cadrul IER, cu excep%ia Serviciului de Formare n
Afaceri Europene, au gazduit, periodic, pe
parcursul anului 2008, stagii de practic pentru
studen%i.
Tot n 2008, s-au nceput demersurile pentru
introducerea n COR a ocupa$iilor de terminolog,
revizor lingvist #i revizor jurist.

Resurse financiare

n ceea ce prive#te resursele financiare, anul
2008 a fost al treilea an n care func$ionarea
Institutului s-a realizat cu finan$are 100% de la
bugetul de stat. Prevederile bugetare la
nceputul anului au fost de 4.888miilei,
suplimentate n luna septembrie cu 65miilei #i
diminuate la sfr#itul lunii noiembrie cu
367miilei; totalul creditelor bugetare aprobate la
finele anului au fost n sum" total"
de 4.586miilei.
La data de 31.12.2008 situa$ia financiar din
bilan se prezint astfel:
a. Venituri
Din totalul creditelor bugetare aprobate,
conform bugetului rectificat pe anul 2008 au fost
repartizate credite bugetare n sum de
4.586miilei, pe urmtoarele titluri de cheltuieli:
I. Cheltuieli de personal (10)
3.643miilei, n propor$ie de 79% din total
venituri
II. Bunuri #i servicii (20)
897miilei, n propor$ie de 20% din total
venituri
III. Cheltuieli de capital (70)
46miilei, n propor$ie de 1% din total venituri

b. Cheltuieli
Din creditele bugetare deschise n sum
de 3.712 miilei s-a asigurat buna func$ionare a
institutului concomitent cu ncadrarea n
prevederile bugetare, astfel:
17
- miilei -

S-au efectuat pl$i n valoare de 3.653miilei,
n principal privind:
Cheltuieli de personal n sum de
2.850miilei, pentru salarii, impozite #i
taxele aferente drepturilor salariale ale
personalului IER
Bunuri !i servicii n sum de 758miilei,
privind :
- abonamente publica$ii #i dotarea Centrului
de documentare cu cr$i n sum de 10miilei;
- tiprirea publica$iilor IER n sum
de 80miilei;
- perfec$ionarea personalului IER, inclusiv
cheltuielile de deplasare n sum de 58miilei;
- organizarea de conferin$e n sum de
31miilei;
- cursuri de perfec$ionare organizate de IER
n sum de 123miilei;
- studii de impact ale politicilor europene n
sum de 100miilei;
- utilit$ile (energie electric, termic, ap,
iluminat, telefon), contravaloarea servicii
internet, service echipamente, prim asigurare
echipamente, protocol etc. n sum total de 356
miilei.
Cheltuieli de capital n sum de 45 miilei,
pentru realizarea site-ului IER n valoare
de 40 miilei #i aplica$ie antivirus-antispam
n sum de 5 miilei.
Totalul creditelor bugetare aprobate pentru
anul 2008 a crescut cu 21% fa$ de prevederile
anului 2007. n totalul creditelor bugetare
aprobate, ponderea creditelor aprobate pentru
cheltuieli cu bunuri #i servicii #i pentru cheltuieli
de capital a sczut n anul 2008 cu 4% #i,
respectiv, cu 1% fa$ de anul 2007, n schimb a
crescut cu 5% ponderea creditelor bugetare
aprobate pentru cheltuieli de personal.
Din punct de vedere al resurselor financiare,
la nchiderea anului 2008 IER se prezint cu o
execu$ie bugetar de 81%. Nerealizarea n
totalitate a execu$iei bugetare n anul 2008 are,
n principal, urmtoarele cauze:
neutilizarea n totalitate a fondurilor
salariale alocate ca urmare a prezentrii
de concedii medicale, totaliznd 498 de
zile lucrtoare #i a fluctua$iei de personal;
reluarea unor proceduri de achizi$ii de
servicii din trim.I a determinat diminuarea
costurilor totale aferente pe tot anul;
realizarea de economii la costurile
aferente organizrii de conferin$e,
evenimente publice etc. prin suportarea
costurilor majore de ctre partenerii
externi;
limitarea #i/sau interzicerea unor cheltuieli
conform msurilor stabilite prin
memorandumul cu tema Modul de
utilizare a resurselor publice si
reanalizarea deciziilor de alocare a
acestora n ultima parte a anului, aprobat
n #edin$a de Guvern din data de 4
noiembrie 2008 #i transmis prin adresa
nr.233392/10.11.2008/MEF.
Titlul
Credite
aprobate
Credite
deschise
Execuie %
Total
cheltuieli,
din care:
4.586 3.712 3.653 81%
Cheltuieli de
personal
3.643 2.905 2.850 80%
Bunuri #i
servicii
897 762 758 85%
Cheltuieli de
capital
46 45 45 98%
CONSILIUL DE
ADMINISTRAIE
AUDITOR CONSILIUL !TIINIFIC
CONSULTATIV

DIRECTOR GENERAL

Serviciul Comunicare, rela$ii publice
%i mass-media

Direc$ia Afaceri europene Direc$ia Coordonare traduceri Direc$ia Resurse %i administra$ie
Serviciul Traduceri

Serviciul Revizie lingvistic'

Serviciul Consultan$' n jurispruden$a
CJCE %i a TPI

Serviciul Analiz' %i studii europene

Serviciul Formare n afaceri europene

Compartiment Asisten$'

Num'r posturi: 85, din care:
- conducere: 10
- execuie:75
Anexa 1
ORGANI GRAMA I NSTI TUTULUI EUROPEAN DI N ROMNIA19
Anexa 2
Studiile SPOS 2008
$i echipele de cercetare angajate

Studiul /
Coordonatorul din partea Serviciului Analiz! $i Studii Europene
Echipa de cercetare
Studiul 1. Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra
productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei politicii agricole
comune
Iulian Onea#c
1) Cc. dr. Daniela Giurc! coordonator
2) Cc. dr. Marioara Rusu
3) Pre#. Org. patronal Valeriu Steriu
4) Dr. Mariana Grodea
Studiul 2. Orientri privind securitatea energetic a Romniei
Iulian Onea#c
1) Prof. univ. dr. Silviu Negu - coordonator
2) Prof. univ. dr. Aureliu Leca
3) Cc. Maria Ana Papatulic
4) Lector univ. dr. Liviu Bogdan Vlad
5) Lector univ. dr. Marius Cristian Neac#u
Studiul 3. Regimul juridic al hotrrilor preliminare ale CJ CE #i impactul
acestora asupra sistemului de drept na$ional
Mihai Sebe
1) Lector univ. dr. Cristina Radu Presur! coordonator
2) Lector univ. Roxana Popescu
Studiul 4. Perspective europene de abordare a azilului #i migra$iei
Oana Mocanu
1) Prof. univ. dr. Daniela Luminia Constantin - coordonator
2) Prof. univ. dr. Lumini$a Nicolescu
3) Prof. univ. dr. Zizi Goschin
20
Anexa 3
Evenimente 2008

Ciclul Romnia Frana: mpreun! n Europa

Data Tema I nvitat special Detalii
18 noiembrie 2008 Europa n fa$a furtunii financiare #i a
#ocului pe pie$ele de materii prime
Philippe CHALMIN Profesor la Universitatea Paris Dauphine, membru al Consiliului
de analiz economic din subordinea Primului Ministru francez
06 noiembrie 2008 Sistemele de protec$ie social #i
politicile de sntate n Europa
J ean-Marie SPAETH Pre#edintele Grupului francez de interes public Sntate-
Protec$ie social interna$ional (GIP SPSI) #i a Agen$iei pentru
dezvoltarea #i coordonarea rela$iilor interna$ionale (ADECRI)
24 iunie 2008 Fondurile structurale europene n
serviciul dezvoltrii regionale:
prezentarea experien$ei franceze
Bernadette
MALGORN
Prefect, Secretar general al Ministerului de Interne al Fran$ei,
al Outre-Mer #i al colectivit$ilor teritoriale
24 aprilie 2008 Spre o politic european a energiei:
punctul de vedere al unui practician
J ean-Franois
CIRELLI
Pre#edintele - Directorul General al Gaz de France
17 aprilie 2008 Politica agricol comun, dezvoltare
rural #i rolul organiza$iilor
profesionale agricole n cadrul acestui
proces
Luc GUYAU Pre#edintele Adunrii Permanente Camerelor Agricole din
Fran$a (APCA)
6 martie 2008

Gestiunea #i controlul fondurilor
europene
J ean-Pierre J OCHUM Pre#edintele comisiei interministeriale franceze de coordonare
a controalelor asupra opera$iunilor cofinan$ate din fondurile
structurale europene
21
Conferine publice $i dezbateri

Data Tema I nvitat/ i special/ i Detalii
25 noiembrie 2008 Parteneriatul estic #i sinergia Mrii
Negre: cooperare vs rivalitate
Diploma$i romni #i
polonezi,
reprezentan$i ai
Comisiei Europene,
cercettori.
Mas rotund organiza$ n cooperare cu Centre for Eastern
Studies (OSW) din Var#ovia #i Ambasada Poloniei la Bucure#ti
26 iunie 2008 EuropeAids cooperation programmes
and opportunities to access funding
Reprezentan$i ai
EuropeAid
Cooperation Office
Seminar organizat n cooperare cu EuropeAid Cooperation
Office (European Commission) #i Reprezentan$a Comisiei
Europene n Romnia
25 iunie 2008 Romania a full player in the EU
external action
Stefano MANSERVISI General Director of DG Development, European Commission
2 iulie 2008 Festivitatea de premiere a finali#tilor
concursului Dup sesiune pleci la
Strasbourg
Adrian Ciocnea
Niculae Idu
Silviu Negu$
Manuela Preoteasa
Secretar de Stat DAE
-eful Reprezentan$ei CE la Bucure#ti
Decan FREI, Academia de Studii Economice Bucure#ti
Director Euractiv Romnia
11 iunie 2008 J apan and the EU: A valuable
partnership for the future
E.S. Domnul
Takekazu
KAWAMURA
Ambasador extraordinar #i plenipoten$iar al J aponiei la
Uniunea European
25 martie 2008 Conferin$a de pres - Lansare a
Studiilor de Strategie #i Politici (SPOS)
2007
Leonard Orban
Adrian Ciocnea
Niculae Idu
Comisar European pentru Multilingvism
Secretar de Stat DAE
-eful Reprezentan$ei CE la Bucure#ti
4 martie 2008 Romania n Europa, ntre vechea,
noua #i ideala identitate a Europei
Horia-Roman
PATAPIEVICI
Pre#edintele Institutului Cultural Romn
29 ianuarie 2008 Ce facem cu fondurile structurale:
premize #i riscuri
Adrian Ciocnea
Eugen Teodorovici
Secretar de Stat, DAE
Secretar de Stat, Ministerul Economiei #i Finan$elor

22
Dezbateri din seria Politicile Romniei
Data Tema I nvitai speciali Detalii
9 decembrie 2008 Dialogul Intercultural n Uniunea
European: o viziune romneasc
Autori ai studiilor Al$i participan$i: nal$i func$ionari, cercettori, reprezentan$i ai
societ$ii civile, ai partenerilor sociali, jurnali#ti.
29 septembrie 2008 Provocri ale cooperrii n zona Mrii
Negre
Autori ai studiilor Al$i participan$i: nal$i func$ionari, cercettori, reprezentan$i ai
societ$ii civile, ai partenerilor sociali, jurnali#ti.
18 iulie 2008 nv$mntul superior #i cercetarea:
ntre viziunea romneasc #i
perspectiva european
Autori ai studiilor Al$i participan$i: nal$i func$ionari, cercettori, reprezentan$i ai
societ$ii civile, ai partenerilor sociali, jurnali#ti.
12 mai 2008 Evolu$ii comunitare n domeniul
competitivit$ii, politicii de coeziune #i
politicii de dezvoltare regional
Autori ai studiilor Al$i participan$i: nal$i func$ionari, cercettori, reprezentan$i ai
societ$ii civile, ai partenerilor sociali, jurnali#ti.
15 aprilie 2008 Politica industrial post-aderare #i
implementarea Directivei serviciilor -
premise #i consecin$e ale deschiderii
economiei Romniei ctre pia$a
mondial
Autori ai studiilor Al$i participan$i: nal$i func$ionari, cercettori, reprezentan$i ai
societ$ii civile, ai partenerilor sociali, jurnali#ti