Sunteți pe pagina 1din 8

Tema: Echilibrul macroeconomic simultan pe piaa bunurilor i serviciilori piaa

monetar. Modelul IS-LM.


1. Construirea i caracteristicile curbei IS.
2. Construirea i caracteristicile curbei LM.
3. Modelul IS-LM. Aplicarea modelului dat n elaborarea politicilor economice.
1.Construirea i caracteristicile curbei IS.
Modelul IS - LM este numit modelul ic!s " ansen.#. ic!s a elaborat modelul n anul
1$3%& A. ansen a de'(oltat ulterior modelul. Modelul o)lindete ec*ilibrul
macroeconomic prin intermediul a dou+ dia)rame:
IS : pre'int+ ec*ilibrul pe pia,a bunurilor
LM : o)lindete ec*ilibrul pe pia,a monetar+
Modelul e(iden,ia'+ ceea ce se nt-mpl+ n economie pe termen scurt prin anali'a
rela,iei dintre e(olu,ia produc,iei i a in.la,iei rolul anticipa,iilor n apari,ia .luctua,iilor
economice e.ectele di.eritelor politici macroeconomice asupra ec*ilibrului
/remisele modelului:
1. In(esti,iile sunt o .unc,ie descresc+toare n raport cu rata dob-n'ii
2. 0conomiile sunt o .unc,ie cresc+toare n raport cu (enitul
3. Cererea de bani depinde de (enit i de rata dob-n'ii
1. 2.erta de bani este un .actor e3o)en
4. /re,urile sunt .i3e pe termen scurt
Curba cererii a)re)ate " A5 de.ine te (aloarea bunurilor ac*i'i,ionate la ni(el
macroeconomic ntr-o perioad+ de timp& de obicei un an 6 are la ba'+ (eniturile7.
8unurile reali'ate pe ansamblul economiei sunt ac*i'i,ionate de:
1. Mena9uri 6 bunuri de consum pri(at7 :C
2. :irme 6 bunuri de in(esti,ii 7: I
3. ;u(ern : 6bunuri publice7 : ;
1. 03portul net: < n603port " Import7
A5 = C > I > ; > <n
?n .iecare punct de pe curba A5& cantitatea de bunuri ac*i'i,ionat+ este identic+ cu
(enitul.
Cererea a)re)at+ .@epre'entare )ra.ic+
?nclina,ia curbei A5 ne arat+ c+ pe m+sur+ ce pre,urile cresc & are loc o sc+dere a
c*eltuielilor cu ac*i'i,ionarea bunurilor.
Apare o rela,ie de in(ers+ propor,ionalitate ntre e(olu,ia produc,iei i a pre,urilor.
1. 2 cerere a)re)at+ mai mic+ dec-t o.erta duce la sc+derea produc,iei& creterea
oma9ului i nr+ut+,irea condi,iilor economice.
2. 2 politic+ monetar+ e3pansionist+ conduce la presiuni importante asupra pre,urilor&
deci la in.la,ie.
Creterea pre,urilor determin+ sc+derea masei monetare reale:
03emplu: Masa nonetar+ nominal+: Aoo miliarde B
Indicele pre,urilor: 14CD
Masa monetar+ real+ = Masa monetar+ nominal+ E Indicele pre,urilor = ACC miliarde E
14CD = 1CC miliarde B
Curba o.ertei a)re)ate- AS " ne arat+ cantitatea de bunuri pe care .irmele sunt dispuse s+
le produc+& ntr-o perioad+ de timp. 2.erta a)re)at+ nu corespunde cu produc,ia
poten,ial+. Curba AS ne arat+& n .iecare punct al ei & e)alitatea dintre o.ert+ i (enit la
scar+ macroeconomic+.
Curba o.ertei a)re)ate pe termen scurt corelea'+ ni(elul pre,urilor cu cantitatea de bunuri
pe care .irmele ar dori s+ o produc+ consider-nd constant ni(elul pre,urilor .actorilor de
produc,ie. ?n acest ca'& o.erta a)re)at+ depinde de deci'iile .irmelor le)at+ de utili'area
lucr+torilor i a celorlal,i .actori de produc,ie.
@epre'entarea )ra.ic+ a curbei ASS pe termen scurt.
Interpretarea )ra.icului:
/anta po'iti(+ a curbei ASS & ceea ce ne arat+ c+& dac+ pre,urile .actorilor de produc,ie
sunt date& odat+ cu creterea pre,urilor bunurilor& o.erta a)re)at+ pe termen scurt crete.
0conomia trece din punctul A 6 pentru un ni(el / al pre,urilor i un ni(el F al (enitului7
n punctul AG6 cu un (enit FG mai mare i un ni(el al pre,urilor /G mai ridicat7.
1.La un ni(el mai mic al (enitului i al pre,urilor& creterea (enitului se (a .ace cu o
cretere mai lent+ a pre,ului& ceea ce 9usti.ic+ caracterul mai aplati'at al curbei.
2. La o produc,ie mai mare& pe m+sur+ ce aceasta se apropie de produc,ia poten,ial+&
curba de(ine mai abrupt+& de e3. ntre F i FG.
?n acest ca'& o cretere a produc,iei nu mai este posibil+ dec-t cu o cretere mai important+
a pre,urilor& deoarece .or,a de munc+ este ocupat+ deplin& de asemenea & ntreprin'+torii
)+sesc tot mai )reu resursele de care au ne(oie pentru a-i suplimenta produc,ia.
/e m+sur+ ce crete cererea de .actori de produc,ie& n condi,iile n care o.erta este
constant+ & are loc o sporire mai accentuat+ a pre,ului acestora& a costurilor de produc,ie i
n .inal a pre,ului bunurilor destinate (-n'+rii pe pia,+.
Curba IS sinteti'ea'+ ec*ilibrul pe pia,a bunurilor& unde in(esti,iile 6 I 7 6o .unc,ie de
rata dob-n'ii 6dG7 trebuie s+ .ie identice cu economiile 6 S 7 & care depind de m+rimea
(enitului 6 F 7.
Condi,ia de ec*ilibru: I 6 dG 7 = S 6 F 7
Condi,ia de ec*ilibru ne indic+ urm+toarele:
1.Le)+tura dintre rata dob-n'ii - dG- care determin+ (olumul i e(olu,ia in(esti,iilor 6 I 7 i
(enitul - F - care determin+ economisirea
2. Henitul - F - este determinat de ec*ilibrul pe pia,a bunurilor
3. @ata dob-n'ii - dG - este determinat+ de ec*ilibrul dintre cererea i o.erta de moned+
1. Henitul - F - este o (ariabil+ endo)en+ 6 dependent+7
4. @ata dob-n'ii - dG - este o (ariabil+ e3o)en+ 6independent+7
5ia)rama IS ne arat+ pentru ce ni(el al (enitului - F - i al ratei dob-n'ii - dG - se
asi)ur+ e)alitatea dintre in(esti,ii i economii i cum se modi.ic+ (enitul n .unc,ie de
rata dob-n'ii. Curba IS este descresc+toare n raport cu rata dob-n'ii.
Interpretarea )ra.icului:
1. La un ni(el dG
1
al ratei dob-n'ii& ni(el considerat ridicat de c+tre ntreprin'+tori&
in(esti,iile (or a(ea un (olum sc+'ut .
/roduc,ia de bunuri 6 (enitul F
1
7 (a .i redus+.
/entru F
1
: Cererea a)re)at+ = o.erta a)re)at+ i in(esti,iile =economiile
2. @educerea ratei dob-n'ii la ni(elul dG
0
sau dG
2
(a .a(ori'a cretera in(esti,iilor i a
(enitului la F
0
i respecti( F
2
.
Sc+derea ratei dob-n'ii are urm+toarele e.ecte:
- creterea a(erii
- sporirea consumului i a in(esti,iilor
- deplasarea spre dreapta a curbei consumului i a curbei de in(esti,ii
- creterea (enitului de ec*ilibru
Toate punctele situate pe dia)rama IS : 0
1
& 0
0
i 0
2
sunt puncte de ec*ilibru pe pia,a
bunurilor & ele repre'ent-nd di.erite combina,ii ntre (enit i rata dob-n'ii care respect+
urm+toarele condi,ii:
Cererea a)re)at+ = 2.erta a)re)at+
In(esti,iile = economiile
Curba IS se numete curba ec*ilibrului pe pia,a bunurilor. /anta acestei curbe este
descresc+toare datorit+ rela,iei de in(ers+ propor,ionalitate ntre rata dob-n'ii i
in(esti,ii.
1. 2rice punct situat la dreapta curbei IS& de e3. punctul 0
3
ne indic+ un e3ces de o.ert+

de
bunuri. 0conomia poate a9un)e ntr-un nou punct de ec*ilibru prin reducerea rate
dob-n'ii deoarece:
mena9urile au acces mai uor la credite
in(estitorii sunt stimula,i s+-i sporeasc+ in(esti,iile
cererea a)re)at+ crete p-n+ la ni(elul o.ertei a)re)ate
2. 2rice punct care se situea'+ la st-n)a curbei IS& de e3. punctul 0
1
indic+ un e3ces de
cerere de bunuri. 0conomia poate s+ a9un)+ ntr-o situa,ie de ec*ilibru prin creterea
ratei dob-n'ii deoarece:
cresc economiile
scade cererea a)re)at+ p-n+ n momentul n care aceasta (a .i identic+ cu o.erta
a)re)at+.
2.Construirea i caracteristicile curbei LM.
Curba LM - re.lect+ ec*ilibrul pe pia,a monetar+ ceea ce presupune e)alitatea dintre
cererea de moned+ 6 L7 i o.erta de moned+ 6 M 7:
L = M
5e.inire: Curba LM ne indic+ perec*ile de (alori ale lui F i a ratei dob-n'ii dG pentru
care cererea de moned+ este e)al+ cu o.erta de moned+. Curba LM este cresc+toare n
raport cu rata dob-n'ii. 2dat+ cu creterea produc,iei are loc o sporire a cererii de bani&
iar dac+ o.erta nu crete& are loc o cretere a ratei dob-n'ii
Interpretarea )ra.icului:
1. /entru un ni(el sc+'ut al (enitului F
1&
rata dob-n'ii (a .i mic+ : dG
1 .
?n punctul 0
1
:
cererea de moned+ = o.erta de moned+.

2. 2dat+

cu

creterea (enitului la ni(elul F
0
sau F
2
e)alitatea cererii cu o.erta se (a
produce la o rat+ tot mai nalt+ a dob-n'ii: dG
0
sau dG
2
.
0conomitii consider+ c+ odat+ cu creterea acti(it+,ii se produc presiuni importante
asupra ratei dob-n'ii.
A./unctul 0
3
&situat la dreapta curbei ne indic+ un de'ec*ilibru : o cerere e3cesi(+ de bani.
/rin ma9orarea ratei dob-n'ii ec*ilibrul se restabilete deoarece scade cererea de bani
p-n+ la ni(elul o.ertei de bani.
8. /unctul 0
1
& situat la st-n)a curbei ne indic+ o o.ert+ de bani n e3ces. 0c*ilibrul se (a
restabili prin sc+derea ratei dob-n'ii deoarece aceast+ m+sur+ (a descura9a economiile i
(a m+ri cererea de bani. 2.erta de bani scade p-n+ ce (a .i e)al+ cu cererea de bani.
.Modelul IS-LM. !plicarea modelului dat "n elaborarea politicilor economice.
0c*ilibrul simultan )ra.ic& ec*ilibrul macroeconomic (a .i un ec*ilibru simultan i (a .i
dat de locul de nt-lnire a curbei IS& 6care re.lect+ ec*ilibrul de pe pia,a bunurilor7 cu
curba LM 6 care indic+ ec*ilibrul de pe pia,a monetar+:
/unctul 0
0
repre'int+ ec*ilibrul simultan i ne arat+ c+ e3ist+ un sin)ur ni(el al (enitului
F i o sin)ur+ (aloare a ratei dob-n'ii dG care permite ec*ilibrul pe pia,a monetar+
concomitent cu reali'area ec*ilibrului pe pia,a bunurilor.
/unctul 0
0
este sin)urul punct care permite ndeplinirea simultan+ a urm+toarelor dou+
condi,ii:
I = S
L = M
0c*ilibrul simultan ne indic+ :
1. Ii(elul produc,iei pe care ntreprin'+torii doresc s+-l reali'e'e la un ni(el dat al
pre,urilor
2. Ii(elul produc,iei la care .irmele i ma3imi'ea'+ pro.itul
3. Ansamblul bunurilor pe care consumatorii doresc s+-l ac*i'i,ione'e& pe ba'a (eniturilor
de care dispun i al pre,urilor
1. 0conomiile mena9urilor sunt identice cu in(esti,iile reali'ate de ntreprin'+tori
4. Cererea de bani este identic+ cu o.erta de bani
A. A)en,ii economici de,in un porto.oliu optim de titluri care le asi)ur+ un (enit ma3im i
un risc minim.
0c*ilibrului simultan are urm+toarele caracteristici:
1. 0ste un ec*ilibru stabil
2. Iu )arantea'+ c+ n economie e3ist+ o ocupare deplin+ a .or,ei de munc+
3. Iu corespunde cu produc,ia poten,ial+ J
/
6:rontiera posibilit+,ilor produc,iei7.

/roduc,ia poten,ial+ J
/
repre'int+ (olumul ma3im al produc,iei care poate .i ob,inut n
urma utili'+rii tuturor resurselor de care dispune societatea la un moment dat.
/olitica bu)etar-.iscal+ in.luien,ia'+ asupra curbei IS prin utili'area instrumentelor sale
6;&T7. 5ac+ cresc c*eltuielile bu)etare ; i se reduc ta3ele i impo'itele T& atunci IS se
deplasea'+ n sus& ca urmare creste rata dobn'ii i (enitul& i in(ers.
/olitica monetar "creditar+ in.luien,ia'+ asupra curbei LM& creterea masei monetare duce la
deplasarea curbei LM n 9os n dreapta& iar micorarea masei monetare duce la deplasarea
curbei LM n sus.
Exemplu:5ac+ statul a ma9orat c*eltuielile )u(ernamentale& atunci curba IS se deplasea'+ n
sus& (enitul a crescut peste ni(elul s+u poten,ial& ca urmare se obser(+ o in.luien,+ de .actori
de produc,ie & iar din aceast+ cau'+ la aceti .actori pre,urile au crescut.
5ac+ pre,urile cresc& o.erta de bani real+ ME/ se reduce& n consecin,+ curba LM se delasea'+
n sus& iar economia re(ine la ni(elul (enitului poten,ial i rata dodn'ii a crescut ntr-o
masur+ mai mare.