Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010
CENTRUL
NAIONAL DE
EVALUARE
I EXAMINARE
DIRECIA GENERAL
EDUCAIE I
NVARE
PE TOT PARCURSUL
VIEII
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE N NVMNTUL
PREUNIVERSITAR
PROGRAMA
PENTRU
DISCIPLINA
ISTORIE
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
- Bucuret
-!"#"
2
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
A$ NOT DE PREZENTARE
Activitatea profesorului de STO!E se concentrea"# pe for$area %i de"voltarea la
elevi& a unor co$peten'e (enerale %i specifice& corelate cu cele opt co$peten'e europene c)eie
%i pe for$area unui co$porta$ent civic %i a deprinderilor de a *nv#'a pe tot parcursul vie'ii.
+n proiectarea activit#'ilor didactice %i pe parcursul desf#%ur#rii acestora& cadrul
didactic tre,uie s# 'in# sea$a de particularit#'ile de"volt#rii psi)olo(ice %i de v-rst# ale
elevilor& de resursele $ateriale %i u$ane avute la dispo"i'ie %i de idealul de de"voltare a
societ#'ii ro$-ne%ti& *n context european.
Studiul istoriei se concentrea"# pe *n'ele(erea specificului disciplinei %i a cunoa%terii de
tip istoric. Oferta de cunoa%tere pe care o face istoria ca disciplin# de *nv#'#$-nt *%i propune
s# sti$ule"e interesul pentru acest do$eniu& s# asi(ure condi'iile necesare pentru *nv#'area
per$anent#.
Prezenta progra! "e a#re"eaz! $an#%#a&%'or $are "e prez%nt! 'a concursul pentru
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/re"ervate *n *nv#'#$-ntul
preuniversitar de stat( 'a #%"$%p'%na ISTORIE )% $are a* a+"o',%t -a$*'t!&% #e a$e"t pro-%'.
Con'inutul %i co$peten'ele sunt ela,orate *n a%a fel *nc-t s# r#spund# sc)i$,#rilor i$puse de
noua a,ordare curricular# a proiect#rii %i a reali"#rii activit#'ilor didactice& ele fiind concepute
*n confor$itate cu a,ordarea curricular# de tip siste$ic.
.ro(ra$a r#spunde cerin'elor profilului a,solventului de *nv#'#$-nt superior& care ur$ea"# s#
fie *ncadrat pe un post didactic& specialitatea STO!E& *n *nv#'#$-ntul preuniversitar.
Acest profil presupune cunoa%terea con'inuturilor %tiin'ifice funda$entale& a tendin'elor noi *n
evolu'ia disciplinei de *nv#'#$-nt STO!E& aplicarea noilor direc'ii ale didacticii (enerale %i
ale $etodicii pred#rii/*nv#'#rii/evalu#rii STO!E. 0e ase$enea& presupune pro,area
capacit#'ilor necesare pentru proiectarea& reali"area %i evaluarea activit#'ilor didactice&
de$onstrarea a,ilit#'ilor de co$unicare& e$patice %i de cooperare necesare reali"#rii actului
educa'ional.
1
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
B$ COMPETENELE PRO%ESORULUI DE ISTORIE
Co$peten'ele profesorului de STO!E& pe care tre,uie s# le dovedeasc# *n procesul de
predare/*nv#'are/evaluare %i care vor fi de"voltate pe tot parcursul activit#'ii profesionale&
sunt2
3 A,ordarea surselor %i a te$elor istorice prin inter$ediul $ultiperspectivit#'ii4
3 Aplicarea $etodelor %i te)nicilor specifice istoriei *n a,ordarea surselor %i a te$elor de
specialitate4
3 Anali"area sc)i$,#rilor din istorie prin aplicarea $etodelor %i te)nicilor specifice
%tiin'elor istorice4
3 +n'ele(erea principiilor didacticii *n specialitatea STO!E4
3 Construirea unor de$ersuri didactice interactive prin adecvarea strate(iilor la
con'inuturi4
3 5tili"area docu$entelor %colare re(latoare *n activitatea didactic#4
3 .roiectarea %i reali"area de$ersului didactic2 intra&/inter&6$ulti& transdisciplinar *n
ceea ce prive%te interpretarea faptelor istorice4
3 .roiectarea %i reali"area evalu#rii co$peten'elor do,-ndite de elevi *n condi'iile
asi(ur#rii calit#'ii actului educa'ional4
3 Adecvarea de$ersurilor didactice la siste$ul de educa'ie asistat# de calculator& la
particularit#'ile de v-rst# ale elevilor *n condi'iile asi(ur#rii calit#'ii actului
educa'ional4
3 Conceperea unor $odalit#'i de instruire opera'ionale *n care s# predo$ine cli$atul
interactiv& de cooperare& sti$ulativ& cu scopul cre%terii eficien'ei re"ultatelor
activit#'ilor didactice.
3 .roiectarea %i reali"area procesului de predare/*nv#'are 6evaluare av-nd la ,a"#
centrarea activit#'ii pe elev %i for$area co$peten'elor4
3 0e"voltarea unui co$porta$ent civic activ& desc)is societ#'ii de$ocratice& pluraliste4
3 0e"voltarea %i consolidarea practicilor didactice prin care istoria contri,uie la
educarea pentru o cet#'enie de$ocratic#& european#4
3 Asi(urarea co$ple$entarit#'ii educa'iei for$ale& nonfor$ale %i infor$are prin
transfera,ilitatea cuno%tin'elor de la STO!E *n diverse situa'ii.
7
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
C$ TEMATICA &TIINI%IC PENTRU DISCIPLINA ISTORIE
1. Orientul Antic 8Mesopota$ia& E(ipt& .alestina94
2. :u$ea (reac# 8secolele al ;/lea 6 al ;/lea *.<r.94
3. =eto 6 dacii4
4. Statul ro$an 8!epu,lica& .rincipatul& $periul& 0o$inatul94
5. Etno(ene"a ro$-nilor4
6. Cre%tinis$ul / de la ori(ini la Marea Sc)is$#4
7. =ene"a %i or(ani"area statului *n spa'iul ro$-nesc *n Evul Mediu4
8. :u$ea ,i"antin# 8secolele al ;/lea 6 al >;/lea94
9. Stat %i societate *n Europa Occidental# *n Evul Mediu
10. :u$ea isla$ic# 8secolele al ;/lea 6 al >;/lea94
11. !o$-nii *n ?cruciada t-r"ie@ 8secolele al >;/lea 6 al >;/lea94
12. !ena%terea %i !efor$a4
13. Marile descoperiri (eo(rafice4
14. A,solutis$ul *n secolele al >;/lea 6 al >;/lea 8Aran'a& An(lia& !usia94
15. Spa'iul ro$-nesc / *ntre $edieval %i $odern 8secolele al >;/lea 6 al >>/lea94
16. lu$inis$ul / ideolo(ie %i ac'iune 8Marea Britanie& S5A& Aran'a94
17. Apari'ia lu$ii $oderne. !evolu'ia industrial#4
18. Secolul al >>/lea 6 ?secolul na'iunilor@4
19. Constituirea !o$-niei $oderne4
20. Societate& ideolo(ii& via'# politic# *n !o$-nia p-n# la .ri$ul !#",oi Mondial4
21. !o$-nii din afara (rani'elor 8secolul al >>/lea %i *nceputul secolului al >>/lea94
22. .ri$ul %i al 0oilea !#",oi Mondial4
23. .articiparea !o$-niei la cele dou# conflicte $ondiale4
24. 1C1D la ro$-ni2 Marea 5nire4
25. :u$ea inter,elic#. !o$-nia *ntre cele dou# r#",oaie $ondiale4
26. :u$ea post,elic# / de la sf-r%itul celui de/al 0oilea !#",oi Mondial la *nceputul
$ileniului al /lea4
27. Cultura ro$-n# / evolu'ie %i particularit#'i *n cultura universal# 8secolele al >;/lea 6
al >>/lea94
28. !e(i$ul co$unist din !o$-nia4
29. !o$-nia2 1CDC / la *nceputul $ileniului al /lea.
5
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
D$ BIBLIOGRA%IE OBLIGATORIE PENTRU TEMATICA &TIINI%IC
Acade$ia !o$-n#& Istoria Romnilor /tratat0( ,o'*e'e 123( 4*$*re)t%( 566125667( $ap%to'e'e
re-er%toare 'a teat%$a $on$*r"*'*%.
Bar,er& E.& Istoria Europei Moderne, 4*$*re)t%( E#%t. L%#er( 1337.
B#r,ulescu& M.& 0eletant 0.& <itc)ins F.& .apacostea S.& Teodor ..& Istoria Romniei, E#%t.
Cor%nt( 4*$*re)t%( 5665.
Berindei& 0.& Cultura naional romn modern, E#%t. E%ne"$*( 4*$*re)t%( 1338.
Bernstein& S.& Mil"a& ..& Istoria Europei, ,o'*e'e 129( E#%t. In"t%t*t*' E*ropean( Ia)%( 133721333.
Bloc)& !.& Cousin& E.& Roma i destinul ei, ,o'*e'e 125( E#%t. Mer%#%ane( 4*$*re)t%( 1377.
Br#tianu& =).& Tradiia istoric despre ntemeierea statelor romneti, E#%t. E%ne"$*( 4*$*re)t%(
1376.
Bre"eanu& S.& O Istorie a Imperiului Bizantin, E#%t. Meron%a( e#%&%a a II2a( 4*$*re)t%( 566:.
BroGn& T.&=.& S)i& 0.&E.& America O istorie narati!( E#%t. En$%$'ope#%$!( ,o'*e'e 12;( 4*$*re)t%(
1338.
Carpentier& E. :e,run& A.& Istoria Europei, E#%t. <*an%ta"( 4*$*re)t%( 133:.
C)a$oux& Ar.& Ci!ilizaia "reac ,o'. 125( E#%t. Mer%#%ane( 4*$*re)t%( 1379.
C)a$oux & Ar.& Ci!ilizaia elenistic, ,o'. 125( E#%t. Mer%#%ane( 4*$*re)t%( 1379.
C)aunu& ..& Ci!ilizaia Europei n #ecolul $uminilor, ,o'. 125( E#%t. Mer%#%ane( 4*$*re)t%( 1378.
Constantiniu& A.& O istorie sincer a poporului romn, e#%&%a a III2a( E#%t. Un%,er" En$%$'ope#%$(
4*$*re)t%( 566;.
Courtois& S.T.& Cartea nea"r a comunismului, E#%t. <*an%ta"( 4*$*re)t%( 1337.
0eletant& 0.& Romnia su% re"imul comunist, E#%t. <*an%ta", 4*$*re)t%( 133:.
0r-$,a & O. Istoria culturii i ci!ilizaiei( e#%&%a a II2a( E#%t. Sae$*'* 16 )% E#%t. Ve"ta'a( 1; ,o'.(
4*$*re)t%( 5667.
Aontaine& A& Istoria Rz%oiului Rece, ,o'. 12=( E#%t. M%'%tar!> 4*$*re)t%( 1331.
<itc)ins& F.& Romnii &''( ) &*++, E#%t. <*an%ta", 4*$*re)t%( 1337.
<itc)ins& F.& Romnia &*++ ) &,(', E#%t. <*an%ta"( 4*$*re)t%( 1338.
Istoria Universal (Larousse)( ,o'. I2III( E#%t. Un%,er" En$%$'ope#%$( 4*$*re)t%( 566925668.
McCauleH& M.& Rusia, America i Rz%oiul Rece -&,(,)&,,&., Po'%ro( Ia)%( 1333.
.op& A..& Bolovan .& Istoria Romniei Compendiu, C'*?2Napo$a( In"t%t*t*' C*'t*ra' Ro@n A
Centr*' #e St*#%% Tran"%',ane( 5669>
6
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
.opa /A& Ia(ler& T) 8coord.9& Istoria Transil!aniei( ,o'. I /p@n! 'a 19=10( e#%&%a a II2a( In"t%t*t*'
C*'t*ra' Ro@n( C'*?2Napo$a( 5663.
!andell& F.& Re/orma catolic i Contrare/orma, E#%t. A''( 4*$*re)t%( 5661.
Scurtu& .& Bu"atu =).& Istoria romnilor n secolul 00, E#%t. Pa%#e%a( 4*$*re)t%( 1333.
Sourdel 0.& Sourdel/T)o$ine E.& Ci!ilizaia Islamului Clasic( ,o'*e'e 12;( E#%t. Mer%#%ane(
4*$*re)t%( 13:9.
Soulet& E. A.& Istoria comparat a statelor comuniste, E#%t. Po'%ro1 Ia)%( 1333.
E$ TEMATICA PENTRU METODICA PREDRII
PENTRU DISCIPLINA ISTORIE
1. I't(r) c) (*ect +e 'tu+u ,- ,-./0/12-tu3 4reu-.er't)r
Curriculu$ul pentru istorie2 planuri cadru& pro(ra$e %colare de istorie& $anuale %colare&
auxiliare didactice etc.4
5. C(14ete-0e3e ,- 4re+)re) - ,-./0)re) 't(re
;. V)3(r )ttu+-
=. R)4(rtu3 +-tre c(14ete-0e5 .)3(r )ttu+- c(-0-utu3 t-06c )3 +'c43-e
9. De1er'u3 ++)ctc 3) 't(re
Concepte& pro,le$e de atins& te$e %i do$enii de con'inut4
Metode %i te)nici de predare/*nv#'are a istoriei4
!esurse didactice
6. Pr(ect)re) ++)ctc/ 3) 't(re
7. E.)3u)re)
8. Re3)0) 4r(6e'(r - e3e. ,- 4r(ce'u3 +e 4re+)re 7 ,-./0)re 7 e.)3u)re
%$ BIBLIOGRA%IA OBLIGATORIE PENTRU
METODICA PREDRII ISTORIEI
JJJ Planuri cadru de nvmnt valabile n nvmntul preuniversitar.
*** Programele colare pentru istorie: clasele a I!a " a #II!a$
JJJ %anualele alternative pentru disciplina Istorie& clasele a ;/a 6 a >/a cuprinse *n
&atalogul manualelor colare vala,ile *n anul %colar *n care se sus'ine concursul.
K
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Ad#sc#li'ei A.& Bercea M.& 0u$itrescu 0.& :a"#r :.& Manea M.& .opescu M.& Elemente de
didactica istoriei( E#%t. No%na( 4*$*re)t%( 5616.
Bolovan& S...& 2idactica istoriei( E#%t. Pre"a Un%,er"%tar! C'*?ean!, C'*? Napo$a( 566:.
Cer()it& .& #isteme de instruire alternati!e i complementare #tructuri, stiluri i strate"ii( e#%&%a. a
II2a ( E#%t. Po'%ro( Ia)%( 5667.
Cer()it& .& 2006& Metode de n!mnt( E#%t. Po'%ro( Ia)%.
Cer()it& .& Ieac%u& .& Ie(re'& .& .-ni%oar#& .O.& .otolea& 0.& 3rele"eri peda"o"ice, E#%t.
Po'%ro( Ia)%( 5661.
Cuco%& C.& 3eda"o"ie "eneral, ( E#%t. Po'%ro( Ia)%( 5666.
0oicescu& R. /$oor#0( 45id de e!aluare pentru istorie, SNEE( E#%t. ProGno"%"( 4*$*re)t%( 5661.
0u$itrescu& 0. 8coord9& 45id de e!aluare 6 disciplina Istorie( 4*$*re)t%( 5616.
Aele"eu& C.& Metodica predrii istoriei, e#%&%a a II2a( E#%t Pre"a Un%,er"%tar! C'*?ean!, C'*?
Napo$a( 5666.
'(id metodologic pentru aplicarea programelor de istorie) clasele a I!a ! a III!a) E#%t.
S%ga( 4*$*re)t%( 5661.
'(id metodologic pentru aplicarea programelor din aria curricular *+m i societate*)
nvmnt liceal) E#%t. S%ga, 4*$*re)t%( 5661.
Iicola& .& Tratat de peda"o"ie colar, E.D.P,4*$*re)t%( 5661.
Stoica& A. 8coord.9& E!aluarea curent i e7amenele 45id pentru pro/esori, E#%t. ProGno"%"
4*$*re)t%( 5661.
Stoica& A.& E!aluarea pro"resului colar 2e la teorie la practic, E#%t. <*an%ta" E#*$a&%ona'(
4*$*re)t%( 566;.
T#nas#& =).& Metodica predrii)n!rii istoriei, E#%t. Sp%r* <aret( Ia)%( 1337.
Aut(r8
0u$itrescu 0oru& inspector (eneral& Ministerul Educa'iei& Cercet#rii& Tineretului %i Sportului
0oicescu !o"alia .aula& consilier& Centrul Ia'ional de Evaluare %i Exa$inare
=avril# Mariana/:eti'ia& inspector de specialitate& nspectoratul Lcolar Eude'ean Bra%ov
Manea Mi)ai& inspector de specialitate& nspectoratul Lcolar al Municipiului Bucure%ti
Oc)escu Maria& inspector $ana(e$ent& nspectoratul Lcolar Eude'ean ;-lcea
.#un !odica& profesor& Cole(iul Ia'ional M=eor(e Co%,uc@& CluN/Iapoca.
D