Sunteți pe pagina 1din 27

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conductor tiintifc
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Student
XXXXXXXXXXXXXX
MASTER : IMCM, ANUL 2
MAI 20!
1
CUPRINS :
CU"RINS : ############################################################################################################# 2
# I$toricu% eo%iene%or##########################################################################################&
#2 I'(ort)n*) Eo%iene%or#####################################################################################!
2# Su(ortu% in$titution)%######################################################################################+
2#2 Conte,tu% euro(e)n, n)*ion)% i re-ion)% )% (o%itici%or de cercet)re i ino.)re
/n do'eniu% ener-ii%or re-ener)0i%e i eficien*ei ener-etice####################################################
2#& "1LITICILE EUR1"ENE#############################################################################2
2#! "1LITICILE NA2I1NALE############################################################################!
&#"rinci(iu% de func*ion)re )% eo%iene%or i ti(uri de in$t)%)*ii##################################3
Co'(onente%e c%)$ice )%e unei eo%iene##############################################################2
!# Conc%u4ii############################################################################################################ 2!
A.)nt)5e############################################################################################################# 2!
6e4).)nt)5e####################################################################################################### 2!
# E.o%uti) $i i'(ort)nt) centr)%e%or eo%iene
Energia eolian e$te o $ur$ de ener-ie re-ener)0i% -ener)t din (utere)
.7ntu%ui# 87nturi%e $unt for')te din c)u4 c $o)re%e nu /nc%4ete "'7ntu% unifor', f)(t c)re
cree)4 'icri de )er# Ener-i) cinetic din .7nt (o)te fi fo%o$it (entru ) roti nite tur0ine, c)re
$unt c)()0i%e de ) -ener) e%ectricit)te# Une%e tur0ine (ot (roduce 9 M:, dei )ce)$t) nece$it
2
o .ite4 ) .7ntu%ui de )(ro,i')ti. 9,9 ';$, $)u 20 de <i%o'etri (e or# "u*ine 4one (e ('7nt
)u )ce$te .ite4e )%e .7ntu%ui, d)r .7nturi ')i (uternice $e (ot -$i %) )%titudini ')i ')re i /n
4one oce)nice#
Ener-i) eo%i)n e$te fo%o$it e,ten$i. /n 4iu) de )$t4i, i tur0ine noi de
.7nt $e con$truie$c /n to)t %u'e), ener-i) eo%i)n fiind $ur$) de ener-ie cu ce) ')i
r)(id cretere /n u%ti'ii )ni# M)5orit)te) tur0ine%or (roduc ener-ie (e$te 29= din ti'(,
)ce$t (rocent cre$c7nd i)rn), c7nd .7nturi%e $unt ')i (uternice#
L) $f7ritu% )nu%ui 200, c)()cit)te) 'ondi)% ) -ener)to)re%or eo%iene er)
de >&+0! M:, )ce$te) (roduc7nd ce.) ')i 'u%t de = din nece$)ru% 'ondi)% de
ener-ie e%ectric#
6ei /nc o $ur$ re%)ti. 'inor de ener-ie e%ectric (entru ')5orit)te)
*ri%or, (roduc*i) ener-iei eo%iene ) cre$cut (r)ctic de cinci ori /ntre +++ i 2003,
)5un-7ndu?$e c), /n une%e *ri, (ondere) ener-iei eo%iene /n con$u'u% tot)% de ener-ie
$ fie $e'nific)ti.: 6)ne')rc) @2&=A, S()ni) @B=A, Cer')ni) @3=A#
Se crede c (oten*i)%u% teDnic 'ondi)% )% ener-iei eo%iene (o)te $ )$i-ure
de cinci ori ')i 'u%t ener-ie dec7t e$te con$u')t )cu'# Ace$t ni.e% de e,(%o)t)re )r
nece$it) 2,>= din $u(r)f)* "'7ntu% @e,c%u47nd oce)ne%eA $ fie )co(erite de ()rcuri
de tur0ine, (re$u(un7nd c terenu% )r fi )co(erit cu 3 tur0ine ')ri de .7nt (e <i%o'etru
(tr)t# Ace$te cifre nu i)u /n con$ider)re /'0unt*ire) r)nd)'entu%ui tur0ine%or i )
$o%u*ii%or teDnice uti%i4)te#
# I$toricu% eo%iene%or
Ener-i) eo%i)n e$te un) din ce%e ')i .ecDi $ur$e de ener-ie ne(o%u)nt# 6re(t
$ur$ ener-etic .7ntu% e$te cuno$cut o'enirii de 0 'ii de )ni# /nc de %) ori4ontu% ci.i%i4)*iei
ener-i) .7ntu%ui $e uti%i4) /n n).i-)*i) ')riti'# Se (re$u(une c e-i(tenii $tr.ecDi 'er-e)u
cu (7n4e cu 9#000 )ni /n ur'# En 5uru% )nu%ui >00 (e teritoriu% Af-)ni$t)nu%ui $e uti%i4)u ')ini
eo%iene cu ), .ertic)% de rot)*ie $e uti%i4)u (entru 'cin)re) -run*e%or# Cuno$cute%e in$t)%)*ii
eo%iene @'ori cu e%ice%e conect)te %) turnA )$i-ur)u func*ion)re) unor $i$te'e de iri-)re (e
in$u%) Cret) din M)re) Mediter)n# Mori%e (entru 'cin)re) 0o)0e%or, c)re func*ion)u (e 0)4)
.7ntu%ui, $unt un) din ce%e ')i ')ri (erfor')n*e ) $eco%e%or 'edii# /n $ec# XI8 o%)nde4ii )u
/'0unt*it 'ode%u% 'ori%or de .7nt, r$(7ndite /n 1rientu% Mi5%ociu, i )u /nce(ut uti%i4)re) %)r-
) in$t)%)*ii%or eo%iene %) 'cin)re) 0o)0e%or, ))d)r 'o)r) de .7nt e$te $tr'ou%
-ener)to)re%or eo%iene#
Moara de Vnt
M)i t7r4iu, 'ori%e $e orient)u du( direc*i) .7ntu%ui i )u fo$t (u$e (7n4e (entru )
c)(t) ')i 0ine ener-i) .7ntu%ui#
3
"ri') 'o)r de .7nt cu ()%e (rofi%)te ) )(rut /n $eco%u% doi$(re4ece# CDi)r d)c
er) fo)rte $i'(%, e$te totui .or0) de (ri') cercet)re )erodin)'ic ) ()%e%or# Ace$te) )u fo$t
uti%i4)te /n (rinci()% (entru (o'()re) )(ei $)u (entru 'cin)re) -r7u%ui#
En (erio)d) Ren)terii, in.ent)tori ce%e0rii c) Leon)rdo d) 8inci $?)u intere$)t
fo)rte inten$ de 'ori%e de .7nt, cee) ce ) condu$ %) nu'ero)$e ino.)*ii# 6e )tunci, 'ori%e $?)u
/n'u%*it /n Euro()#
Re.o%u*i) indu$tri)% ) oferit un nou /nce(ut (entru 'ori%e de .7nt, (rin )()ri*i) de
noi ')teri)%e# /n con$ecin*, uti%i4)re) 'et)%u%ui ) (er'i$ 'odific)re for'ei turnu%ui i cretere)
con$ider)0i% ) ')ini%or (e c)re %e nu'i' (e $curt Feo%ieneF#
#2 I'(ort)n*) Eo%iene%or
Ener-i) de ori-ine eo%i)n f)ce ()rte din ener-ii%e re-ener)0i%e, )ce)$t) e$te o
$ur$ de ener-ie re/nnoi0i% -ener)t din (utere) .7ntu%ui# Ener-i) eo%i)n e$te )tr)cti. )t7t
din (unct de .edere eco%o-ic ? nu (roduce e'i$ii /n )t'o$fer, nu for'e)4 deeuri r)dio)cti.e,
c7t i din (unct de .edere econo'ic ? c) $ur$ ener-etic (ri')r .7ntu% nu co$t ni'ic#
Noi%e cerin*e /n do'eniu% de4.o%trii dur)0i%e )u deter'in)t $t)te%e %u'ii $ /i (un
(ro0%e') 'etode%or de (roducere ) ener-iei i $ cre)$c cot) de ener-ie (rodu$ (e 0)4)
ener-ii%or re-ener)0i%e# "rotoco%u% de %) GHoto )n-)5e)4 $t)te%e $e'n)t)re $ reduc e'i$ii%e
de -)4e cu efect de $er# Ace$t )cord ) deter'in)t )do(t)re) unor (o%itici n)*ion)%e de
de4.o%t)re ) eo%iene%or i ) )%tor $ur$e ce nu de-)5 0io,id de c)r0on#
Trei f)ctori )u deter'in)t c) $o%u*i) eo%iene%or $ de.in ')i co'(etiti.:
I noi%e cunotin*e i de4.o%t)re) e%ectronicii de (utereJ
I )'e%ior)re) (erfor')n*e%or )erodin)'ice /n conce(ere) tur0ine%or eo%ieneJ
I fin)n*)re) n)*ion)% (entru i'(%)nt)re) de noi eo%iene#
En (re4ent, (e (%)n 'ondi)%, (ondere) ener-ii%or re-ener)0i%e /n (roducere)
ener-iei e%ectrice, e$te $c4ut# Se (o)te $(une c (oten*i)%u% diferite%or fi%iere de ener-ii
re-ener)0i%e, e$te $u0?e,(%o)t)t# Totui, )'e%iorri%e teDno%o-ice )u f).ori4)t in$t)%)re) de
-ener)to)re eo%iene ,/ntr?un rit' (er')nent cre$ctor /n u%ti'ii )ni, cu o e.o%u*ie e,(onen*i)%,
).7nd o r)t de cretere de 29= /n 200&#
4
Evolutia puterii instalate pe plan mondial 1995-2006 [MW]
ursa! EWE" #European Wind Energ$ "sso%iation&
Ki%ier) eo%i)n e$te de$tu% de de4.o%t)t /n Euro(), de*in7nd (o4i*i) de %ider /n to(u% ener-ii%or
re-ener)0i%e# Ace$t ti( de ener-ie re-ener)0i% )$i-ur nece$)ru% de ener-ie e%ectric (entru 0
'i%io)ne de %ocuitori# 6e)%tfe%, +0 = din (roductorii de eo%iene de 'edie i ')re (utere, $e )f% /n
Euro()#
'apa%itate (otal
M
W
)ro%
ent din pia*a
mondial
Cer')ni)
2
0,322
2>#B
=
S()in)

,39
9#3
=
St)te%e Unite )%e
A'ericii

,30&
9#3
=
Indi)
3
,2>
B#!=
6)ne')rc)
&
,&3
!#2=
CDin)
2
,30!
&#9=
It)%) 2 2#+=
5
,2&
Re-)tu% Unit %)
M)rii Lrit)nii

,+3&
2#3=
"ortu-)%i)

,>3
2#&=
Kr)n*)

,93>
2#=
(op 10 -(otal
6
+,21-
.5/2
0
1estul 2umii
1
1,003
13/.
0
(otal Mondial
-
3,221
Re()rti*i) /n Euro() ) ener-iei e%ectrice (rodu$e (e 0)4) eo%iene%or, )r)t diferen*e /ntre
$t)te# Cer')ni) e$te %ideru% (e (i)*) euro(e)n, /n ciud) unei /ncetiniri /n 200& ) in$t)%ri%or# S()ni),
(e (o4i*i) ) dou), continu $ in$t)%e4e inten$i. ()rcuri eo%iene# 6)ne')rc) e$te (e ) trei) (o4i*ie,
).7nd de4.o%t)te eo%iene off$Dore i trec7nd %) 'oderni4)re) eo%iene%or ')i .ecDi de 0 )ni#
Co$turi%e i eficien*) unui (roiect eo%i)n tre0uie $ *in $e)') )t7t de (re*u% eo%ienei, c7t
de ce%e )%e in$t)%rii i /ntre*inerii )ce$tei), (recu' i de ce% )% .7n4rii ener-iei# 1 eo%i)n e$te
$cu'(# Tre0uie$c re)%i4)te /nc (ro-re$e econo'ice (entru ) $e (ute) )$i-ur) re$ur$e%e
de4.o%trii eo%iene%or# Se e$ti'e)4 c in$t)%)re) unui <: eo%i)n, co$t )(ro,i')ti. 000 euro#
"ro-re$e%e teDno%o-ice i (roduc*i) /n cretere de eo%iene din u%ti'ii )ni (er'it reducere)
con$t)nt ) (re*u%ui e$ti')t "re*u% unui <:D de(inde de (re*u% in$t)%rii eo%ienei, c) i de
c)ntit)te) de ener-ie (rodu$ )nu)%# Ace$t (re* .)ri)4 /n func*ie de %oc)*ie i $c)de (e '$ur)
de4.o%trii teDno%o-ie#
En Cer')ni) i 6)ne')rc), in.e$titorii $unt fie ')ri -ru(uri indu$tri)%e, fie
()rticu%)ri $)u )-ricu%tori# Ace)$t ()rticu%)rit)te tinde $ i'(%ice (o(u%)*i) /n de4.o%t)re)
eo%iene%or# Ener-i) eo%i)n e$te (erce(ut c) o c)%e de di.er$ific)re ) (roduc*iei )-rico%e# /n
6)ne')rc), 00 000 de f)'i%ii de*in )c*iuni /n ener-i) eo%i)n# Ki%ier) eo%i)n ) (er'i$, de
)$e'ene), cre)re) de %ocuri de 'unc /n di.er$e $ecto)re, c) ce%e de (roducere ) eo%iene%or i
) co'(onente%or )ce$tor), in$t)%rii eo%iene%or, e,(%o)trii i /ntre*inerii, (recu' i /n do'eniu%
cercetrii i de4.o%trii# Se /nre-i$tre)4 (e$te 9 000 de )n-)5)*i /n 6)ne')rc) i &0 000 /n
Cer')ni), direct $)u indirect i'(%ic)*i /n fi%ier) eo%i)n#
Ener-i) eo%i)n e$te con$ider)t c) un) din o(*iuni%e ce%e ')i dur)0i%e dintre
.)ri)nte%e .iitoru%ui, re$ur$e%e .7ntu%ui fiind i'en$e# Se e$ti'e)4 c ener-i) eo%i)n
recu(er)0i% %) ni.e% 'ondi)% $e $itue)4 %) )(ro,i')ti. 9& 000 T:D @Terr):)ttorA, cee) ce
re(re4int de ! ori ')i 'u%t dec7t con$u'u% 'ondi)% )ctu)% de e%ectricit)te#
6
En Euro(), (oten*i)%u% e$te $uficient (entru )$i-ur)re) ) ce% (u*in 20= din
nece$)ru% de ener-ie e%ectric (7n /n 2020, ')i )%e$ d)c $e i) /n con$ider)re nou% (oten*i)%
off$Dore#
Energia produs de par%urile eoliene din *rile mem4re 5/E/ pn la s6ar7itul
anului 2012 [MW]
8rile
meme4re 5/E/
(otal energie produs
la s6r7itul anului 2010
[MW]
Energie produs 9n
anul 2011 [MW]
(otal
energie produs la
s6r7itul anului 2012
[MW]
"ustria B+ !9,3 +39
:elgia 3>,! 23,& +&
:ulgaria 0 22 &2
'ipru 0 0 0
'e;ia 2B 22 90
<anema
r%a
&2B ,9 &&3
Estonia &2 0 &2
=inland
a
B2 ! B3
=ranta >9> B0 93>
>ermani
a
B!!,+ 22&&, 20322
>re%ia 9>&,& >2,9 >!3
5ngaria >,9 !&,! 3
?rlanda !+9,9 2!+,+ >!9
?tala >B !> 22&
2etonia 2> 0 2>
2ituania 3,! !+,09 99,9
2u@em4
urg
&9,& 0 &9
Malta 0 0 0
Alanda 2+ &93 930
7
)olonia B& 3+,& 92,9
)ortugal
ia
,022 3+!,! >3
1omani
aB
,3+ ,& &
lova%ia 9 0 9
loveni
a
0 0 0
pania 002B
9B>,
3
39
uedia 90+,9 32,9 9>2
1egatul
5nit al Marii :ritanii
&&2 3&!,! +3&
(otal
[MW]
+9390,51
2
-611,0
6
3.062
8
2# A$(ecte %e-i$%)ti.e n)tion)%e $i euro(ene
2# Su(ortu% in$titution)%
9
Ace)$t $ec*iune )re $co(u% de ) f)ce un in.ent)r in$titu*ii%or %oc)%e, n)*ion)%e
i re-ion)%e, /nfiin*)te %) ini*i)ti.) Cu.ernu%ui ; )utorit*i%or (u0%ice, (entru ) /nde(%ini $)rcini%e
(ri.ind coordon)re) (o%itici%or (entru cercet)re i ino.)re ; eficien* ener-etic i ener-ii
re-ener)0i%e#

In$titu*ii%e N)*ion)%e I'(%ic)te /n coordon)re) $ectoru%ui eficien*ei ener-etice i


ener-ii%or re-ener)0i%e:
Ministerul E%onomiei, (rin inter'ediu% Unit*ii Ener-iei, "etro%u%ui i C)4u%ui,
e$te )utorit)te) n)*ion)% re$(on$)0i% (entru e%)0or)re) (o%iticii%or /n do'eniu% ener-iei#
Mini$teru% coordone)4 de )$e'ene) Organismul Intermediar pentru Energie M c)re
i'(%e'ente)4 i 'onitori4e)4 "ro-r)'u% 1(er)*ion)%
Creterea Competitivitii Economice - A,) I8: Cretere) eficien*ei ener-etice
i $ecurit)te) furni4rii ener-iei /n condi*ii%e $cDi'0ri%or c%i')terice
2
Autoritatea de Reglementare n domeniul Energiei e$te coordon)t de
Cu.ernu% Ro'7n i )re 'i$iune) de ) )(%ic) c)dru% %e-)% (entru (i)*) ener-iei /ntr?o ')nier
tr)n$()rent i (rotecto)re ) con$u')tori%or#
Agenia Romn pentru Conservarea Energiei e$te or-)ni$'u% n)*ion)%
$(eci)%i4)t /n do'eniu% eficien*ei ener-etice, re$(on$)0i% (entru e%)0or)re) (o%iticii eficien*ei
ener-etice# Ace$t or-)ni$' )re )utono'ie func*ion)%, fin)nci)r i or-)ni4)*ion)% d)r e$te
de )$e'ene) $u0ordon)t Mini$teru%ui Econo'iei# A-en*i) Ro'7n (entru Con$er.)re)
Ener-iei )re & $u0?unit*i re-ion)%e /n Re-iune) Centru, )co(erind 5ude*e%e: Si0iu, A%0),
Mure, N)r-Dit), Lr)o. i Co.)$n)#
In$titu*ii%e %oc)%e i re-ion)%e i'(%ic)te /n ')n)-e'entu%
eficien*ei ener-etice#
L) ni.e% %oc)%, ')5orit)te) )utorit*i%or (u0%ice )u /nfiin*)t )-en*ii (entru ener-ie M
fin)n*)te /n $(eci)% (rin (ro-r)'e%e Ener-ie Inte%i-ent (entru Euro() i SA8E# En (re4ent
Re-iune) Centru )re ! )-en*ii c)re )c*ione)4 /n )ce$t do'eniu: "gen*ia 2o%al a Energiei
"l4a, "gen*ia pentru Managementul Energiei 7i )rote%*ia Mediului :ra7ov, ervi%iul
)u4li% pentru Managementul Energiei Carg;ita i "gen*ia pentru Managementul
Energiei ig;i7oara/
Un 0un e,e'(%u de ()rteneri)t %) ni.e% %oc)%, /n do'eniu% ener-ii%or re-ener)0i%e, /%
re(re4int "so%ia*ia Energia Verde, c)re -ru(e)4 )utorit*i %oc)%e din Oude*u% Co.)$n)#
Unu% dintre o0iecti.e%e )ce$tei )$oci)*ii e$te de ) (ro'o.) uti%i4)re) r)*ion)% ) 0io')$ei, /n
$(eci)% din %e'n#
1
Ministerul Economiei www.minind.ro
2
Strategii de Dezoltare !egionala" #$a %&" 'rin (rogram )'erational .
*tt'+,,www.regio.adrcentru.ro,-ista.as'$.t/()!#$a4
10
Cercet)re) i educ)*i) $unt e$en*i)%e (entru de4.o%t)re) (ro-re$u%ui
teDno%o-ic /n )ce$t do'eniu# S(eci)%iti /n $i$te'e de ener-ii re-ener)0i%e $unt (re-ti*i i
in$trui*i /n ! dintre uni.er$it*i%e din Re-iune) Centru: 5niversitatea (ransilvania din
:ra7ov, 5niversitatea 1 <e%em4rie 191. "l4a ?ulia, 5niversitatea 2u%ian :laga din
i4iu, i 5niversitatea )etru Maior din (rgu-Mure7/
In$titu*ii%e i'(%ic)te /n ')n)-e'entu% $ectoru%ui de
cercet)re i ino.)re:
L) ni.e% n)*ion)%, "utoritatea Da*ional pentru 'er%etare Etiin*i6i% #"D'& e$te
(rinci()%) in$titu*ie c)re )c*ione)4 /n do'eniu% cercetrii i ino.rii# Mi$iune) )ce$tei) e$te
de ) )c*ion) /n $co(u% creterii $(ri5inu%ui (u0%ic (entru C6I, confor' $tr)te-iei de %)
Li$)0on)# Autorit)te) N)*ion)% (entru Cercet)re Ptiin*ific e$te re$(on$)0i% de
coordon)re) "%)nu%ui N)*ion)% de Cercet)re, 6e4.o%t)re i Ino.)re 200>?
20&# ANCS )re dre(tu% $ e%)0ore4e $ )ctu)%i4e4e (eriodic $tr)te-ii%e i
(o%itici%e /n )ce$te do'enii, /n $co(u% de ) (ro'o.) de4.o%t)re) $ociet*ii 0)4)t (e
cuno)tere#
Infr)$tructur) n)*ion)% de in$truire i cercet)re inc%ude:
I 23& de in$titu*ii c)re ofer f)ci%it*i (entru cercet)re i de4.o%t)re, inc%u$i.: f)ci%it*i de
cercet)re i ino.)re de intere$ n)*ion)%: !9 de in$titute n)*ion)%e de cercet)re i
ino.)re @INC6A, 93 de uni.er$it*i (u0%ice )credit)te, 33 de in$titute i centre de
cercet)re )%e Ac)de'iei Ro'7ne @92 in$titute, ! centre de cercet)reA, +3 de
in$titute, centre de cercet)re i de4.o%t)re or-)ni4)te c) in$titu*ii (u0%iceJ
I &2 de uni.er$it*i ()rticu%)re )credit)teJ
I 1 re*e) de in$titu*ii $(eci)%i4)te /n tr)n$fer teDno%o-ic i ino.)re, /n
(roce$u% de de4.o%t)re, c)re /n
200> inc%ude) !3 de entit*i $(ecifice @centre de tr)D$fer
teDno%o-ic, centre de infor')tii teDno%o-ice, incu0)to)re teDno%o-ice i de
)f)ceriA i de )$e'ene) ! ()rcuri tiin*ifice i teDno%o-ice $itu)te /n diferite
re-iuni )%e *rii#
2#2 Conte,tu% euro(e)n, n)*ion)% i re-ion)% )% (o%itici%or de
cercet)re i ino.)re /n do'eniu% ener-ii%or re-ener)0i%e i eficien*ei
ener-etice
"ri'u% c)(ito% )% )ce$tei )n)%i4e (re4int (rinci()%e%e (o%itici, '$uri i (ro-r)'e
Euro(ene i n)*ion)%e, c)re $(ri5in do'enii%e cercetrii;ino.rii i ener-ii%or re-ener)0i%e ;
11
eficien*ei ener-etice# "entru ) f)ci%it) /n*e%e-ere) i identific)re) )ce$tor ini*i)ti.e, e%e .or fi
)0ord)te /n 'od indi.idu)% (entru fiec)re ni.e% de )(%ic)re i (entru fiec)re do'eniu te')tic#
2#& "1LITICILE EUR1"ENE
2.3.1 Politicile Europene pentru cercetare i inovare
Uniune) Euro(e)n /nce)rc $ cree4e o Qon Euro(e)n de Cercet)re Unic,
'enit $ /ncur)5e4e tr)n$feru% de cuno)tere (rin inter'ediu% re*e%e%or euro(ene de cercettori#
En $co(u% re)%i4rii )ce$tui o0iecti. Uniune) Euro(e)n ) )do(t)t o $erie de $tr)te-ii i
(ro-r)'e, ur'rind $ $ti'u%e4e intere$u% (entru de4.o%t)re) cercetrii i ino.rii# Antre(renorii
i co'()nii%e 'ici $unt )ctorii cDeie /n (roce$u% de ino.)re, )$tfe% c, eforturi%e Co'i$iei
Euro(ene $e concentre)4 /n dou direc*ii:
I E'0unt*ire) -r)du%ui de contienti4)re /n cee) ce (ri.ete ne.oi) de ino.)re i
0eneficii%e )ce$tei), (rin fin)n*)re) unei $erii de ini*i)ti.e c)re $ de'on$tre4e i'(ort)n*)
ino.rii %) ni.e% Euro(e)n#
I Encur)5)re) )utorit*i%e (u0%ice centr)%e din $t)te%e 'e'0re /n $en$u% crerii unui
c)dru %e-)% (er'i$i., unde ino.)*i) e$te 0ine.enit, $(ri5init i 'en*inut# Autorit*i%e )r tre0ui $
(er'it co'()nii%or i in$titute%or de cercet)re $ inter)c*ione4e, $ /'(rte)$c idei i
infor')*ii, i $ reduc cDe%tuie%i%e )d'ini$tr)ti.e i fin)nci)re#
Ce% ')i i'(ort)nt (ro-r)' )% Co'i$iei Euro(ene, din do'eniu% cercetrii?ino.rii,
e$te "ro-r)'u% C)dru (entru Cercet)re ? "C>, c)re )re un 0u-et de 90,9 'i%i)rde R# "C>
-ru(e)4 to)te ini*i)ti.e%e de cercet)re )%e Uniunii Euro(ene, de*in7nd un ro% cruci)% /n
)tin-ere) o0iecti.e%or de cretere, co'(etiti.it)te i ocu()re ) for*ei de 'unc# ScDe'e%e de
fin)n*)re inc%ud: (roiecte inte-r)te %) $c)r) %)r-, (roiecte de co%)0or)re, )c*iuni de coordon)re,
)c*inui de $(ri5in i (roiecte de cercet)re %) $c)r 'ic $)u 'edie# Mu%te cereri de (roiecte )u
fo$t de5) %)n$)te (entru 200B i 200+# "ro-r)'e%e $unt de$tin)te /n $(eci)% $o%icit)n*i%or
(ro.enind din $t)te%e 'e'0re UE, *ri%or )$oci)te i c)ndid)te %) Uniune) Euro(e)n, d)r (ot
i'(%ic) i *ri ter*e, cu' )r fi Ru$i)#
2.3.2 Politicile Europene pentru energie regenerabil i eficien energetic
En $co(u% de ) (rote5) 'ediu%, de ) )$i-ur) $ecurit)te) furni4rii ener-iei i
(ro'o.)re) uti%i4rii re$ur$e%or re-ener)0i%e de ener-ie i eficien*ei ener-etice, Co'i$i)
Euro(e)n ) e%)0or)t un $et de docu'ente, (ro-r)'e, i '$uri %e-i$%)ti.e, ce%e ')i i'(ort)nte
fiind:
12
'artea Verde European privind Energia
En ++0, %) 6u0%in, Con$i%iu% Euro(ei ) %)n$)t idee) c re.enire) econo'ic /n fo$tu%
$()*iu co'uni$t (o)te fi re)%i4)t (rintr?o co%)0or)re /n do'eniu% ener-iei# Ace)$t idee ) du$ %)
re)%i4)re) Cr*ii 8er4i Euro(ene (ri.ind Ener-i), c)re /n dece'0rie ++ ) fo$t $e'n)t de 9
de $t)te# C)dru% %e-)% (entru i'(%e'ent)re) )ce$tui )cord ) fo$t $t)0i%it (rin Tr)t)tu% (ri.ind
Ener-i)#
'artea Verde privind e%uritatea "limentrii %u Energie
"ri') /ncerc)re de ) defini o (o%itic co'un ener-etic ) fo$t re)%i4)t /n ++9
$u0 nu'e%e de C)rte)
8erde (entru "o%itic) Ener-etic ) Uniunii Euro(e)ne# Ace$t docu'ent ) fo$t
ur')t /n )ce%)i )n de
C)rte) A%0 M 1 (o%itic ener-etic (entru Uniune) Euro(e)n, i de c7te.)
co'unicri /n (erio)d) ++3
M ++>: C)rte) .erde (entru o $tr)te-ie co'unit)r M Ener-i) (entru 8iitor: Sur$e
re-ener)0i%e de Ener-ie
, i C)rte) A%0: Ener-i) (entru 8iitor M Re$ur$e Re-ener)0i%e de Ener-ie#
Ace$te docu'ente re(re4int (uncte%e de %ucru co'une )%e (o%iticii Euro(ene i )%e
%e-i$%)*iei /n do'eniu% ener-iei# A$tfe%, tr)n$(ortu%, (roduc*i) i con$u'u% de ener-ie, )u
de.enit ')i co'(%e,e d)torit confruntrii cu (ro.ocri%e /nc%4irii -%o0)%e i e(ui4)re)
re$ur$e%or tr)di*ion)%e# "e %n- )ce$te (ro.ocri Uniune) Euro(e)n $e confrunt cu o )%t
')re (ro0%e' re(re4ent)t de de(enden*) de re$ur$e%e ener-etice i'(ort)te#
C)rte) 8erde (entru Securit)te) A%i'entrii cu Ener-ie e$te (ri'u% $tudiu Euro(e)n
/n do'eniu% Ener-iei i $t)0i%ete 0)4e%e (entru Str)te-i) Euro(e)n ) Ener-iei# Sco(u% )ce$tui
$tudiu nu ) fo$t de ) (re4ent) $o%u*ii ci de ) ).erti4) Co'unit)te) de$(re con$ecin*e%e ne?
$u$ten)0i%e )%e (roduc*iei de ener-ie i ) con$u'u%ui (r)ctic)t %) 'o'entu% re$(ecti.#
<ire%tiva pentru )romovarea Energiei 1egenera4ile
6irecti.) (entru "ro'o.)re) Ener-iei Re-ener)0i%e ) fo$t )do(t)t de CE /n
noie'0rie 2000 i re(re4int (ri'u% ()$ i'(ort)nt re)%i4)t de CE /n do'eniu% ener-ii%or
re-ener)0i%e# 6ocu'entu% f)ce) tri'iteri %) (ro-r)'e%e n)*ion)%e c)re $(ri5in (roductorii din
do'eniu% ener-iei re-ener)0i%e /n diferite 'oduri#
A )oliti% Energeti% pentru Europa
13
L)4e%e (entru "o%itic) Ener-etic ) UE )u fo$t $t)0i%ite /n 200>, c)nd Co'i$i) )
co'unic)t docu'entu% 1 "o%itic Ener-etic (entru Euro()# 10iecti.e%e $tr)te-ice )%e )ce$tui
docu'ent $unt cuno$cute $u0 )croni'u% 202020 (7n /n 2020#
10iecti.u% )'0i*io$ )% Co'i$iei Euro(ene ) fo$t de ) %i'it) /nc%4ire) -%o0)% %) 2
-r)de (7n /n 2020# Ace$te o0iecti.e $unt de )$e'ene) $(ri5inite (rin:
I "%)nu% de Ac*iune (entru Eficien* Ener-etic, c)re cu(rinde '$uri (entru
reducere) con$u'u%ui de ener-ie (ri')r cu 20 = (7n /n 2020J
I N)rt) de ")rcur$ ) Ener-iei Re-ener)0i%e, c)re $t)0i%ete $tr)te-i) Euro(e)n
(entru (roduc*i) ener-iei re-ener)0i%e# Sco(u% )ce$tui docu'ent ) fo$t de ) )$i-ur) $ecurit)te)
furni4rii ener-iei i $cdere) ni.e%u%ui e'i$ii%or de -)4e cu efect de $er#
N)rt) rutier (re.ede o )cce%er)re ) de4.o%trii do'eniu%ui re-ener)0i%e%or, (recu'
i o contri0u*ie de 20=
) ener-iei re-ener)0i%e /n 'i,u% ener-etic Euro(e)n (7n /n 2020#
6i$cu*ii%e )u continu)t /n 200B, c7nd CE ) (ro(u$ ")r%)'entu%ui Euro(e)n
re)%i4)re) unui (%)n $tr)te-ic (entru de4.o%t)re) teDno%o-ii%or ener-etice# Ace$t (%)n .i4e)4 $
$(ri5ine )cti.it*i%e de cercet)re /n )ce$t do'eniu, (rin o(ti'i4)re) teDno%o-ii%or e,i$tente, din
(unct de .edere )% (erfor')n*e%or, eficien*ei ener-etice i reducerii i'()ctu%ui )$u(r) 'ediu%ui#
)oliti%a integrat pentru energie 7i s%;im4ri %limati%e
En 6ece'0rie 200B, Con$i%iu% Euro(ei ) )do(t)t (o%itic) inte-r)t (entru ener-ie i
$cDi'0ri c%i')tice, inc%u47nd o0iecti.e 'enite $ )$i-ure un .iitor dur)0i% (entru Euro()#
"rinci()%e%e o0iecti.e )%e (o%iticii inte-r)te )u fo$t:
I Reducere) e'i$ii%or de -)4e cu efect de $er cu 20= @co'()r)ti. cu ni.e%u% din
++0A
I Reducere) con$u'u%ui de ener-ie cu 20= (rin cretere) eficien*ei ener-etice
I A$i-ur)re) de 20= din tot)%u% con$u'u%ui de ener-ie din re$ur$e re-ener)0i%e
2#! "1LITICILE NA2I1NALE
)oliti%ile Da*ionale pentru 'er%etare 7i ?novare
"entru ) /ncur)5) re)%i4)re) de in.e$ti*ii /n do'eniu% Cercet)re ? 6e4.o%t)re ?
Ino.)re, Cu.ernu% Ro'7niei, ) )do(t)t o $erie de '$uri, $tr)te-ii i (ro-r)'e, ce%e ')i
i'(ort)nte ini*i)ti.e fiind:
I Str)te-i) N)*ion)% C6I (entru (erio)d) 200>M20&, )(ro0)t (rin N#C#
nr#2>;200>J
14
I "%)nu% N)*ion)% (entru Cercet)re, 6e4.o%t)re i Ino.)re 200>?20&, denu'it
-eneric A% doi%e) "%)n N)*ion)% M "N II, )(ro0)t (rin N#C# nr# !>9;200>, c)re re(re4int
in$tru'entu% (rinci()% (entru (unere) /n )(%ic)re ) Str)te-iei N)*ion)%e#
Str)te-i) n)*ion)% C6I i "%)nu% (entru 200>?20&, $t)0i%e$c o0iecti.e $tr)te-ice i
direc*ii (riorit)re (e ter'en %un-, definind (er$(ecti.) de4.o%trii $i$te'u%ui C6I# En )ce%i ti'(
)ce$te (ro-r)'e $u$*in ne.oi) in.e$ti*i%or (u0%ice )$tfe% /nc7t cercet)re), $ $e concentre4e (e
un do'eniu tiin*ific i teDnic co'(%e,#
En )ce$t conte,t, ce%e dou docu'ente $u$*in ne.oi) creterii continue ) c)()cit*ii
co'unit*ii tiin*ifice i ne.oi) c) 'ediu% econo'ic din Ro'7ni) $ $e )%inie4e (riorit*i%or i
o0iecti.e%or $(ecifice tiin*ei i teDno%o-iei %) ni.e% intern)*ion)% i din)'icii e.o%u*iei %or )%erte#
En ciud) (unerii /n )(%ic)re ) "N II, dec%inu% cercetrii, $i$te'u%ui de de4.o%t)re i
infr)$tructurii, /'(reun cu $cdere) nu'ru%ui cercettori%or, )u deter'in)t )utorit*i%e n)*ion)%e
$ i) '$uri $u(%i'ent)re# "rin ur')re, cu $(ri5inu% Kondu%ui Euro(e)n de 6e4.o%t)re Re-ion)%,
)utorit*i%e ro'7ne, re(re4ent)te de Mini$teru% Cercetrii i Educ)*iei, Mini$teru%
Co'unic)*ii%or i TeDno%o-iei Infor')*iei i Mini$teru% Econo'iei i Co'er*u%ui, )u e%)0or)t
"ro-r)'u% 1(er)*ion)% Cretere) co'(etiti.it*ii Econo'ice c)re inc%ude A,) (riorit)r 2 ?
Cercet)re, 6e4.o%t)re TeDno%o-ic i Ino.)re (entru Co'(etiti.it)te#
)oliti%i Da*ionale pentru energie regenera4il 7i e6i%ien* energeti%
"rin )do(t)re) C)rtei 8er4i, Ro'7ni) ) fo$t de )cord $ /ntre(rind '$uri%e
nece$)re (entru )tin-ere) o0iecti.e%or Euro(ene /n do'eniu% eficien*ei ener-etice, i'(%e'entrii
$o%u*ii%or ener-iei re-ener)0i%e i reducerii e'i$i%or de C12# Ace$te o0iecti.e $unt inc%u$e i (ot fi
re-$ite /n '$uri%e %e-i$%)ti.e n)*ion)%e#
C7te.) din ce%e ')i i'(ort)nte '$uri /ntre(rin$e de Cu.ernu% Ro'7n, /n $co(u%
de ) o0*ine %i0er)%i4)re) (ie*ei ener-iei i de ) $(ri5ini (roduc*i) ener-iei re-ener)0i%e, $unt
'en*ion)te ')i 5o$:
? Le-e) nr#++;2000 re(u0%ic)t /n Monitoru% 1fici)% nr# +9!;2>##2003, (ri.ind
fo%o$ire) eficient ) ener-iei# Ace)$t %e-e ) cre)t c)dru% %e-i$%)ti. (entru (unere) /n )(%ic)re )
(o%iticii n)*ion)%e /n do'eniu% ener-iei, /n confor'it)te cu Tr)t)tu% C)rtei 8er4i i "rotoco%u% C)rtei
8er4i#
? Not)r)re) nr# +!;2+ )u-u$t 2002 (ri.ind or-)ni4)re) $i function)re) A-entiei
Ro')ne (entru Con$er.)re) Ener-iei @ARCEA# Ace$t or-)ni$' $(eci)%i4)t /n eficien*)
ener-etic e$te $u0ordon)t Mini$teru%ui Indu$triei i Re$ur$e%or, i )re )utono'ie func*ion)%,
fin)nci)r i or-)ni4)*ion)%
? Not)r)re) nr# !!& din 0 )(ri%ie 200& (ri.ind (ro'o.)re) (roductiei de ener-ie
e%ectric din $ur$e re-ener)0i%e de ener-ie, (u0%ic)t in Monitoru% 1fici)% nr# 2BB din 2! )(ri%ie
200&# Ace)$t) i'(%e'ente)4 in
%e-i$%)ti) ro'7n 6irecti.) 200;>>;EC (ri.ind (ro'o.)re) (roducerii de ener-ie
e%ectricdin $ur$e re-ener)0i%e de ener-ie i $t)0i%ete c)dru% %e-)% nece$)r (ro'o.rii
15
(ro-r)'u%ui de cretere ) contri0u*iei $ur$e%or re-ener)0i%e de ener-ie %) (roduc*i) de ener-ie
e%ectric#
? Notr7re) nr#B+2;0!##200! (ri.ind cre)re) $i$te'e%or de (roduc*ie ) ener-ii%or
re-ener)0i%e#
? 6irecti.) UE 200&;&0;CE @')i 200&A (ri.ind (ro'o.)re) i fo%o$ire) /n
tr)n$(orturi ) 0ioco'0u$ti0i%i%or $i ) )%tor co'0u$ti0i%i re-ener)0i%i# Ro')ni) ) )do(t)t 6irecti.)
UE (rin NC B!! din 2009, )$u')ndu?$i o0iecti.u% c)
()n) %/n 200> $) inre-i$tre4e o cot) de con$u' de 0ioc)r0ur)nti de 2= din tot)%u%
co'0u$ti0i%i%or con$u')ti %) ni.e%
n)tion)%, cot) ur'7nd $ cre)$c) -r)du)% ()n) %) 9,>9= (entru 200 $i ()n) %)
20= (entru 2020#
&# "rinci(iu% de func*ion)re )% eo%iene%or i ti(uri de in$t)%)*ii
16
Ener-i) de ori-ine eo%i)n f)ce ()rte din ener-ii%e re-ener)0i%e# Aero?-ener)toru%
uti%i4e)4 ener-i) cinetic ) .7ntu%ui (entru ) )ntren) )r0ore%e rotoru%ui $u: )ce)$t) e$te
tr)n$for')t /n ener-ie 'ec)nic, c)re %) r7ndu% ei e$te tr)n$for')t /n ener-ie e%ectric de ctre
-ener)toru% cu(%)t 'ec)nic %) tur0in) eo%i)n# Ace$t cu(%)5 'ec)nic $e (o)te f)ce fie direct, d)c
tur0in) i -ener)toru% )u .ite4e de )ce%)i ordin de 'ri'e, fie $e (o)te re)%i4) (rin inter'ediu% unui
'u%ti(%ic)tor de .ite4# En $f7rit, e,i$t ')i 'u%te (o$i0i%it*i de ) uti%i4) ener-i) e%ectric
(rodu$: fie e$te $toc)t /n )cu'u%)tori, fie e$te di$tri0uit (rin inter'ediu% unei re*e%e e%ectrice, fie
$unt )%i'ent)te $)rcini i4o%)te# Site'e%e eo%iene de con.e$ie )u i (ierderi# A$tfe%, $e (o)te 'en*ion)
un r)nd)'ent de ordinu% ) 9+ = (entru rotoru% eo%ienei, +3= )% 'u%ti(%c)toru%ui# Tre0uie %u)te /n
con$ider)re, de )$e'ene), (ierderi%e -ener)toru%ui i )%e e.entu)%e%or $i$te'e de con.er$ie#
(ipuri de instalri
1 eo%i)n ocu( o $u(r)f)* 'ic (e $o%# Ace$t) e$te un fo)rte ')re ).)nt)5, deo)rece
(ertur0 (u*in %oc)*i) unde e$te in$t)%)t, (er'i*7nd 'en*inere) )cti.it*i%or indu$tri)%e $)u )-rico%e
din )(ro(iere# Se (ot /nt7%ni eo%iene nu'ite indi.idu)%e, in$t)%)te /n %oc)*ii i4o%)te# Eo%i)n) nu e$te
r)cord)t %) re*e), nu e$te conect)t cu )%te eo%iene# En c)4 contr)r, eo%iene%e $unt -ru()te $u0 for')
unor fer'e eo%iene# In$t)%ri%e $e (ot f)ce (e $o%, $)u, din ce /n ce ')i 'u%t, /n %)r-u% 'ri%or, $u0
for') unor fer'e eo%iene off$Dore, /n c)4u% cror) (re4en*) .7ntu%ui e$te ')i re-u%)t# Ace$t ti( de
in$t)%)re reduce de4).)nt)5u% $onor i )'e%iore)4 e$tetic)#
Arientarea a@ului
E,i$t ')i 'u%te ti(uri de eo%iene# Se di$tin- /n$ dou ')ri f)'i%ii: eo%i)ne cu ),
.ertic)% i eo%iene cu ), ori4ont)%#
Indiferent de orient)re) ),u%ui, ro%u% %or e$te de ) -ener) un cu(%u 'otor (entru )
)ntren) -ener)toru%#
Eoliene %u a@ verti%al
"i%onii eo%iene%or cu ), .ertic)% $unt de t)%ie 'ic, ).7nd /n%*i'e) de 0, ? 0,9 din
/n%*i'e) rotoru%ui# Ace)$t) (er'ite )'(%)$)re) /ntre-u%ui ecDi()'ent de con.er$ie ) ener-iei
@'u%ti(%ic)tor, -ener)torA %) (icioru% eo%ienei, f)ci%it7nd )$tfe% o(er)*iuni%e de /ntre*inere# En (%u$,
nu e$te nece$)r uti%i4)e unui di$(o4iti. de orient)re ) rotoru%ui, c) /n c)4u% eo%iene%or cu ),
ori4ont)%# Totui, .7ntu% )re inten$it)te redu$ %) ni.e%u% $o%u%ui, cee) ce deter'in un
17
r)nd)'ent redu$ )% eo%ienei, )ce)$t) fiind $u(u$ i tur0u%en*e%or de .7nt# En (%u$, )ce$te
eo%iene tre0uie$c )ntren)te (entru ) (orni, (i%onu% e$te $u(u$ unor $o%icitri 'ec)nice
i'(ort)nte# 6in )ce$t 'oti.e, /n (re4ent, con$tructorii de eo%iene $?)u orient)t cu (recdere
ctre eo%iene%e cu ), ori4ont)%#
Ce%e ')i r$(7ndite dou $tructuri de eo%iene cu ), .ertic)% $e 0)4e)4 (e
(rinci(iu% tr)c*iunii diferen*i)%e $)u ) .)ri)*iei (eriodice ) inciden*ei:
I 1otorul lui avonius /n c)4u% crui), func*ion)re) $e 0)4e)4 (e (rinci(iu%
tr)c*iunii diferen*i)%e# Eforturi%e e,ercit)te de .7nt )$u(r) fiecrei) din fe*e%e uni cor( cur0)t )u
inten$it*i diferite# Re4u%t un cu(%u c)re deter'in rotire) )n$)'0%u%ui#
%;ema de prin%ipiu a rotorului lui avonius
%;ema rotorului lui avonius
@Sur$): http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/agengin/g!"#!.htmA
I 1otorul lui <arrieus $e 0)4e)4 (e (rinci(iu% .)ri)*iei (eriodice ) inciden*ei# Un
(rofi% (%)$)t /ntr?un curent de )er, /n func*ie de diferite%e un-Diuri, e$te $u(u$ unor for*e )%e cror
inten$it)te i direc*ie $unt diferite# Re4u%t)nt) )ce$tor for*e deter'in )()ri*i) unui cu(%u 'otor
c)re rotete di$(o4iti.u%#
18

%;ema rotorului lui <arrieus
#ursa!
;ttp!FFmue@tension/missouri/eduFe@ploreFagguidesFagenginFg019.1/;tmA
Eoliene %u a@ oriGontal
Kunc*ion)re) eo%iene%or cu ), ori4ont)% $e 0)4e)4 (e (rinci(iu% 'ori%or de .7nt#
Ce% ')i )de$e), rotoru% )ce$tor eo%iene )re trei ()%e cu un )nu'it (rofi% )erodin)'ic, deo)rece
)$tfe% $e o0*ine un 0un co'(ro'i$ /ntre coeficientu% de (utere, co$t i .ite4) de rot)*ie )
c)(toru%ui eo%i)n, c) i o )'e%ior)re ) )$(ectu%ui e$tetic, f)* de rotoru% cu dou ()%e#
Eo%iene%e cu ), ori4ont)% $unt ce%e ')i uti%i4)te, deo)rece r)nd)'entu% %or
)erodin)'ic e$te $u(erior ce%ui )% eo%iene%or cu ), .ertic)%, $unt ')i (u*in $u(u$e unor $o%icitri
'ec)nice i'(ort)nte i )u un co$t ')i $c4ut#
E,i$t dou c)te-orii de eo%iene cu ), ori4ont)%:
I "monte: .7ntu% $uf% (e f)*) ()%e%or, f)* de direc*i) n)ce%ei# ")%e%e $unt ri-ide,
i)r rotoru% e$te orient)t, cu )5utoru% unui di$(o4iti., du( direc*i) .7ntu%ui#
19
%;ema unei eoliene %u a@ oriGontal amonte
I "val: .7ntu% $uf% (e $()te%e ()%e%or, f)* de n)ce%# Rotoru% e$te f%e,i0i% i $e
)uto?oriente)4#
%;ema unei eoliene %u a@ oriGontal aval
6i$(unere) )'onte ) tur0inei e$te ce) ')i uti%i4)t, deo)rece e$te ')i $i'(% i
d ce%e ')i 0une re4u%t)te %) (uteri ')ri: nu )re $u(r)fe*e de direc*ion)re, eforturi%e de
')ne.r)re $unt ')i redu$e i )re o $t)0i%it)te ')i 0un#")%e%e eo%iene%or cu ), ori4ont)%
tre0uie$c totde)un), orient)te /n func*ie de direc*i) i for*) .ntu%ui# "entru )ce)$t), e,i$t
di(o4iti.e de orient)re ) n)ce%ei (e direc*i) .7ntu%ui i de orient)re ) ()%e%or, /n func*ie de
inten$it)te) )ce$tui)#En (re4ent, eo%iene%e cu ), ori4ont)% cu rotoru% de ti( e%ice, (re4int ce% ')i
ridic)t intere$ (entru (roducere) de ener-ie e%ectric %) $c)r indu$tri)%#
20
Componentele clasice ale unei eoliene
<iagrama tur4ina eoliana de$crie ()r*i%e co'(onente $i$te'u%ui
Si$te'u% e$te co'(u$ din:
# ")%e? Kor') i conce(i) %or e$te e$eni)%) (entru ) )$i-ur) for) de
rot)*ie nece$)r# Ace$t de$i-n e$te (ro(riu fiecrui ti( de -ener)tor e%ectric#
2# N)ce%)? Con*ine -ener)toru% e%ectric )$i-ur7nd i o (rotec*ie 'ec)nic
&# "i%on? A$i-ur $trucur) de $u$*inere i re4i$ten* ) )$)'0%u%ui $u(erior#
!# Kund)*ie? A$i-ur re4i$ten*) 'ec)nic ) -ener)toru%ui eo%i)n#

)alele sau %aptorul de energie $unt re)%i4)te dintr?un )'e$tec de fi0r de $tic%
i ')teri)%e co'(o4ite# E%e )u ro%u% de ) c)(t) ener-i) .7ntu%ui i de ) tr)n$fer) rotoru%ui
tur0inei, (rofi%u% %or e$te rodu% unor $tudii )erodin)'ice co'(%e,e, de e% de(in47nd r)nd)'entu%
tur0inei#
L*i'e) ()%e%or deter'in cu(%u% de (ornire, c)re .) fi cu )t7t ')i ')re cu c7t
()%e%e $unt ')i %)te# "rofi%u% de(inde de cu(%u% dorit /nfunc*ion)re#
Nu'ru% de ()%e de(inde de eo%i)n# En (re4ent, $i$te'u% cu trei ()%e e$te ce% ')i
uti%i4)t, deo)rece )$i-ur %i'it)re) .i0r)*ii%or, ) 4-o'otu%ui i ) o0o$e%ii rotoru%ui, f)* de
$i$te'e%e 'ono?()% $)u 0i?()%# Coeficientu% de (utere e$te cu 0 = ')i ')re (entru $i$te'u%
0i?()% f)* de ce% 'ono?()%, i)r cretere) e$te de &= /ntre $i$te'u% cu trei ()%e f)* de dou
()%e# /n (%u$, e$te un co'(ro'i$ 0un /ntre co$t i .ite4) de rot)*ie ) c)(toru%ui eo%i)n i
).)nt)5e din (unct de .edere e$tetic (entru $i$te'u% cu trei ()%e, f)* de ce% cu dou ()%e#
21
:utu%ul e$te (re.4ut cu un $i$te' ()$i. @)erodin)'icA, )cti. @Didr)u%icA $)u 'i,t
@)cti.e $t)%%A c)re (er'ite orient)re) ()%e%or (entru contro%u% .ite4ei de rot)*ie ) tur0inei eo%iene
@(ri4) de .7ntA#
1 Contro%u% )cti. $e f)ce (rin 'oto)re Didr)u%ice, )ce$te) $unt nu'ite i F(itcD
contro%F# Ace$t $i$te' )$i-ur 'odific)re) un-Diu%ui de inciden* ) ()%e%or (entru ) .)%orific) %)
'),i'u' .7ntu% in$t)nt)neu i (entru ) %i'it) (utere) /n c)4u% /n c)re .7ntu% de(ete .ite4)
no'in)%# /n -ener)%, $i$te'u% rotete ()%e%e /n 5uru% (ro(rii%or ),e @'ic)re de (i.ot)reA, cu
c7te.) -r)de, /n func*ie de .ite4) .7ntu%ui, )$tfe% /nc7t ()%e%e $ fie (o4i*ion)te /n (er')nen*
$u0 un un-Di o(ti' /n r)(ort cu .ite4) .7ntu%ui, )$tfe% /nc7t $ $e o0*in /n orice 'o'ent
(utere) '),i'# Si$te'u% (er'ite %i'it)re) (uterii /n c)4u% unui .7nt (uternic @%) %i'it, /n c)4
de furtun, trecere) ()%e%or /n Fdr)(e%FA#
1 Contro%u% )erodin)'ic ()$i. e$te nu'it i F$t)%% contro%F, ")%e%e eo%ienei $unt fi,e
/n r)(ort cu 0utucu% tur0inei# E%e $unt conce(ute $(eci)% (entru ) (er'ite de0%oc)re) /n c)4u%
unui .7nt (uternic# 6e0%oc)re) e$te (ro-re$i., (7n c/nd .7ntu% )tin-e .ite4) critic# Ace$t ti(
de contro% e$te uti%i4)t de ce) ')i ')re ()rte ) eo%iene%or, deo)rece )re ).)nt)5u% c nu
nece$it (ie$e 'o0i%e i $i$te'e de co')nd /n rotoru% tur0inei#
1 U%ti'u% ti( de contro%, .i4e)4 uti%i4)re) ).)nt)5e%or contro%u%ui ()$i. i )% ce%ui
)cti., (entru ) contro%) ')i (reci$ con.er$i) /n ener-ie e%ectric# Ace$t $i$te' e$te nu'it
contro% )cti. cu de0%oc)re )erodin)'ic, $)u F)cti.e $t)%%F# E% e$te uti%i4)t (entru eo%iene%e de
fo)rte ')re (utere#
Si$te'u% de rcire e$te )t7t (entru 'u%ti(%ic)toru% de .ite4 ce tr)n$'ite eforturi%e
'ec)nice /ntre cei doi )0ori, c7t i (entru -ener)tor# E%e $unt con$tituite din r)di)to)re de )(
$)u u%ei i .enti%)to)re# Rcire) cu u%ei e$te uti%i4)t (entru 'u%ti(%ic)to)re#
Mu%ti(%ic)toru% 'ec)nic de .ite4 (er'ite tr)n$for')re) (uterii 'ec)nice,
c)r)cteri4)t de cu(%u ')re i .ite4 'ic $(ecific tur0inei eo%iene, /n (utere de .ite4 ')i
ridic)t, d)r cu(%u ')i 'ic# Ace)$t) deo)rece .ite4) tur0inei eo%iene e$te (re) 'ic, i)r cu(%u%
(re) ')re, (entru ) fi )(%ic)te direct -ener)toru%ui# Mu%ti(%ic)toru% )$i-ur cone,iune) /ntre
)r0ore%e (ri')r @)% tur0/ei eo%ieneA i )r0ore%e $ecund)r @)% -ener)toru%uiA#
E,i$t ')i 'u%te ti(uri de 'u%ti(%ic)to)re, cu' )r fi:
1 Mu%ti(%ic)toru% cu un) $)u ')i 'u%te tre(te de ro*i din*)te, c)re (er'ite
tr)n$for')re) 'icrii 'ec)nice de %) +?&0 rot;'in %) 900 rot;'in# A,e%e de rot)*ie )%e ro*i%or
din*)te $unt fi,e /n r)(ort cu c)rc)$)#
1 Mu%ti(%ic)toru% cu $i$te' (%)net)r, c)re (er'ite o0*inere) unor r)(o)rte de
tr)n$'i$ie ')ri, /ntr?un .o%u' 'ic# /n c)4u% )ce$tor), ),e%e ro*i%or nu'ite $)te%i*i nu $unt fi,e
f)t de c)rc)$, ci $e rote$c f)t de ce%e%)%te roti#
E,i$t i (o$i0i%it)te) )ntrenrii directe ) -ener)toru%ui, fr uti%i4)re) unui
'u%ti(%ic)tor#
"r4orele generatorului $)u ar4orele se%undar )ntrene)4 -ener)toru% e%ectric,
$incron $)u )$incron, ce )re un) $)u dou (erecDi de (o%i# E% e$te ecDi()t cu o fr7n 'ec)nic
22
cu di$c @di$(o4iti. de $ecurit)teA, c)re %i'ite)4 .ite4) de rot)*ie /n c)4u% unui .7nt .io%ent# "ot
e,i$t) i )%te di$(o4iti.e de $ecurit)te#
<ispoGitivele de msurare a vntului $unt de dou ti(uri: o -iruet (entru
e.)%u)re) direc*iei i un )ne'o'etru (entru '$ur)re .ite4ei# Infor')*ii%e $unt tr)n$'i$e
$i$te'u%ui nu'eric de co')nd, c)re re)%i4e)4 re-%)5e%e /n 'od )uto')t#
>eneratorul ele%tri% )$i-ur (roducere) ener-iei e%ectrice# "utere) $) )tin-e !,9
M: (entru ce%e ')i ')ri eo%iene# /n (re4ent $e de$fo)r cercetri (entru re)%i4)re) unor
eo%iene de (utere ')i ')re @9 M:A# Cener)toru% (o)te fi de curent continuu $)u de curent
)%tern)ti.# 6)torit (re*u%ui i r)nd)'entu%ui, $e uti%i4e)4, )(ro)(e /n tot)%it)te, -ener)to)re de
curent )%tern)ti.# Cener)to)re%e de curent )%tern)ti. (ot fi $incrone $)u )$incrone, func*ion7nd
%) .ite4 fi, $)u .)ri)0i%#
Conect)re) direct %) re*e) e$te re)%i4)t (rin conect)re) direct %) re*e)u) de
curent )%tern)ti. trif)4)t#
Conect)re) indirect $e re)%i4e)4 (rin trecere) curentu%ui de %) tur0in (rintr?o $erie
de co'(onente e%ectrice c)re /% )5u$te)4 )$tfe% /nc7t $ /nde(%ine)$c cerin*e%e re*e%ei e%ectrice
%) c)re e$te conect)t# Cu un -ener)tor )$incron, )ce)$t cerin* e$te /nde(%init )uto')t
>eneratorul asin%ron $)u ')in) )$incron @MASA e$te frec.ent uti%i4)t,
deo)rece e) (o)te $u(ort) uo)re .)ri)*ii de .ite4, cee) ce con$tituie un ).)nt)5 ')5or (entru
)(%ic)*ii%e eo%iene, /n c)4u% cror) .ite4) .7ntu%ui (o)te e.o%u) r)(id, ')i )%e$ (e dur)t)
r)f)%e%or# Ace$te) deter'in $o%icitri 'ec)nice i'(ort)nte, c)re $unt ')i redu$e /n c)4u%
uti%i4rii unui -ener)tor )$incron, dec7t /n c)4u% -ener)toru%ui $incron, c)re func*ione)4 /n 'od
nor')%, %) .ite4 fi,# M)in) )$incron e$te /n$ (u*in uti%i4)t (entru eo%iene i4o%)te,
deo)rece nece$it 0)terii de conden$)to)re c)re $ )$i-ure ener-i) re)cti. nece$)r
')-neti4rii# Ace)$t) (o)te fi:
?Cu rotor 0o0in)t# /nfurri%e rotorice, conect)te /n $te), $unt %e-)te %) un $i$te' de
ine%e i, (erii ce )$i-ur )cce$u% %) /nfurri, (entru conect)re) unui con.ertor $t)tic /n c)4u%
co'en4ii (rin rotor @')in) )$incron du0%u )%i'ent)t ? MA6AA#
?En $curt?circuit# Rotoru% e$te con$truit din 0)re ce $unt $curtcircuit)te %) c)(ete (rin
inter'diu% unor ine%e# /nfurri%e rotorice nu $unt )cce$i0i%e#
istemul ele%troni% de %ontrol ) func*ionrii -ener)%e ) eo%ienei i ) 'ec)ni$'u%ui
de orient)re# E% )$i-ur (ornire) eo%ienei, re-%)re) /nc%inrii ()%e%or, fr7n)re), c) i orient)re)
n)ce%ei /n r)(ort cu .7ntu%#
istemul de orientare ) n)ce%ei e$te con$tituit dintr?o coro)n din*)t @cre')%ierA
ecDi()t cu un 'otor# E% )$i-ur orient)re eo%ienei i F0%oc)re)F )ce$tei) (e ),) .7ntu%ui, cu
)5utoru% unei fr7ne#
)ilonul e$te, /n -ener)%, un tu0 de o*e% i un turn 'et)%ic# E% $u$*ine tur0in) eo%i)n
i n)ce%)# A%e-ere) /n%*i'i e$te i'(ort)nt, deo)rece tre0uie re)%i4)t un 0un co'(ro'i$ /ntre
(re*u% de con$truc*ie i e,(unere) dorit %) .7nt# /n con$ecin*, od)t cu cretere) /n%*i'ii,
23
crete .ite4) .7ntu%ui, d)r i (re*u%# /n -ener)%, /n%*i'e) (i%onu%ui e$te (u*in ')i ')re dec7t
di)'etru% ()%e%or# /n%*i'e) eo%iene%or e$te cu(rin$ /ntre !0 i B0 de 'etri# "rin interioru%
(i%onu%ui trec c)0%uri%e c)re )$i-ur conect)re) %) re*e)u) e%ectric#
!# Conc%u4ii
Avantaje
En conte,tu% )ctu)%, c)r)cteri4)t de cretere) )%)r')nt ) (o%urii c)u4)te de
(roducere) ener-iei din )rdere) co'0u$ti0i%i%or fo$i%i, de.ine din ce /n ce ')i i'(ort)nt
reducere) de(enden*ei de )ceti co'0u$ti0i%i#
Ener-i) eo%i)n $?) do.edit de5) ) fi o $o%u*ie fo)rte 0un %) (ro0%e') ener-etic
-%o0)%# Uti%i4)re) re$ur$e%or re-ener)0i%e $e )dre$e)4) nu nu')i (roducerii de ener-ie, d)r
(rin 'odu% ()rticu%)r de -ener)re refor'u%e)4) i 'ode%u% de de4.o%t)re, (rin de$centr)%i4)re)
$ur$e%or# Ener-i) eo%i)n) /n $(eci)% e$te (rintre for'e%e de ener-ie re-ener)0i%) c)re $e
(rete)4) )(%ic)tii%or %) $c)r) redu$)#
Ti(uri de $i$te'e eo%iene de 'ici c)()cit)ti: Si$te'e eo%iene )utono'e
"rinci()%u% ).)nt)5 )% ener-iei eo%iene e$te e'i$i) 4ero de $u0$t)n*e (o%u)nte i -)4e cu
efect de $er, d)torit f)(tu%ui c nu $e )rd co'0u$ti0i%i#
Nu $e (roduc deeuri# "roducere) de ener-ie eo%i)n nu i'(%ic (roducere) nici ) unui
fe% de deeuri#
Co$turi redu$e (e unit)te de ener-ie (rodu$# Co$tu% ener-iei e%ectrice (rodu$e /n
centr)%e%e eo%iene 'oderne ) $c4ut $u0$t)n*i)% /n u%ti'ii )ni, )5un-7nd /n S#U#A# $ fie cDi)r
')i 'ici dec7t /n c)4u% ener-iei -ener)te din co'0u$ti0i%i, cDi)r d)c nu $e i)u /n con$ider)re
e,tern)%it*i%e ne-)ti.e inerente uti%i4rii co'0u$ti0i%i%or c%)$ici#
En 200!, (re*u% ener-iei eo%iene )5un$e$e de5) %) o cinci'e f)* de ce% din )nii B0,
i)r (re.i4iuni%e $unt de continu)re ) $cderii )ce$tor), deo)rece $e (un /n func*iuni tot ')i
'u%te unit*i eo%iene cu (utere in$t)%)t de ')i 'u%*i 'e-)S)*i#
Co$turi redu$e de $co)tere din func*iune# S(re deo$e0ire de centr)%e%e nuc%e)re, de
e,e'(%u, unde co$turi%e de $co)tere din func*iune (ot fi de c7te.) ori ')i ')re dec7t co$turi%e
centr)%ei, /n c)4u% -ener)to)re%or eo%iene, co$turi%e de $co)tere din func*iune, %) c)(tu%
(erio)dei nor')%e de func*ion)re, $unt 'ini'e, )ce$te) (ut7nd fi inte-r)% recic%)te#
Dezavantaje
L) /nce(ut, un i'(ort)nt de4).)nt)5 )% (roduc*iei de ener-ie eo%i)n ) fo$t (re*u%
de$tu% de ')re de (roducere ) ener-iei i fi)0i%it)te) re%)ti. redu$ ) tur0ine%or# En u%ti'ii )ni,
/n$, (re*u% de (roduc*ie (e unit)te de ener-ie e%ectric ) $c4ut dr)$tic, )5un-7nd (7n %) cifre
de ordinu% &?! eurocen*i (e <i%oS)tt or, (rin /'0unt*ire) ()r)'etri%or teDnici )i tur0ine%or#
24
Un )%t de4).)nt)5 e$te i F(o%u)re) .i4u)%F ? )dic, )u o )()ri*ie ne(%cut ? i de
)$e'ene) (roduc F(o%u)re $onorF @$unt (re) -%-io)$eA# A%*ii $u$*in c tur0ine%e )fecte)4
'ediu% i eco$i$te'e%e din /'(re5uri'i, o'or7nd ($ri i nece$it7nd terenuri ')ri .ir)ne (entru
in$t)%)re) %or#
Ar-u'ente /'(otri.) )ce$tor) $unt c tur0ine%e 'oderne de .7nt )u o )()ri*ie
)tr)cti. $ti%i4)t, c ')ini%e o'o)r ')i 'u%te ($ri (e )n dec7t tur0ine%e i c )%te $ur$e de
ener-ie, (recu' -ener)re) de e%ectricit)te fo%o$ind cr0une%e, $unt cu 'u%t ')i dunto)re
(entru 'ediu, deo)rece cree)4 (o%u)re i duc %) efectu% de $er#
Un de4).)nt)5 (r)ctic e$te .)ri)*i) /n .ite4) .7ntu%ui# Mu%te %ocuri (e "'7nt nu
(ot (roduce de$tu% e%ectricit)te fo%o$ind (utere) eo%i)n, i din )ce)$t c)u4 ener-i) eo%i)n
nu e$te .i)0i% /n orice %oc)*ie#
"entru $u$tinere) (roducerii ener-iei re-ener)0i%e, Cu.ernu% Ro'7n ) $t)0i%it din
)nu% 2009 un 'ec)ni$' de (ro'o.)re 0)4)t (e certific)te .er4i# Au fo$t $t)0i%ite ur')to)re%e
cote o0%i-)torii, c) .)%ori (rocentu)%e )nu)%e din con$u'u% 0rut de ener-ie e%ectric: (entru )nu%
2003?2,2=,(entru )nu% 200> ?&,>!=, (entru )nu% 200B?9,23=, (entru )nu% 200+?3,>B= $i
ince()nd cu )nu% 200?B,&=#
Str)te-i) N)*ion)% /n do'eniu% Ener-etic 200>?2020 ) fo$t e%)0or)t de Mini$teru%
Econo'iei i Kin)n*e%or /n 200>, i )(ro0)t de Cu.ern /n )ce%)i )n# "rinci()%u% o0iecti. )%
)ce$tei $trete-ii ) fo$t de ) )$i-ur) )co(erire) inte-r)% ) con$u'u%ui intern de ener-ie e%ectric
i ter'ic, /n condi*ii de cretere ) $ecurit*ii ener-etice n)*ion)%e i de de4.o%t)re dur)0i%#
Str)te-i) /i (ro(une c) (7n) /n )nu% 200, con$u'u% intern 0rut de ener-ie $ fie )$i-ur)t /n
(ondere de = din $ur$e re-ener)0i%e#
"ri'u% (ro-r)' (i%ot c)re $u$*ine (o%itic) n)*ion)% /n do'eniu% ener-iei ) fo$t
(ro-r)'u% C)$) 8erde, coordon)t de Mini$teru% Mediu%ui#
Un )%t (ro-r)', c)re $(ri5in uti%i4)re) ener-ii%or re-ener)0i%e ) fo$t )(ro0)t (rin
1rdinu% Mini$teru%ui Mediu%ui i 6e4.o%trii 6ur)0i%e nr#&&+;200B# 10iecti.u% )ce$tui 1rdin ) fo$t
fin)n*)re din Kond ) /n%ocuirii i $u(%i'entrii $i$te'e%or de /nc%4irec%)$ice cu $i$te'e c)re
uti%i4e)4 ener-ie $o%)r, -eoter')% i eo%i)n# Lenefici)rii (ro-r)'u%ui $unt: o(er)torii
econo'ici, in$titu*ii%e, )$oci)*ii%e de %oc)t)ri, or-)ni4)*ii%e ne-u.ern)'ent)%e i $i'(%i
con$u')tori#
25
9# LILIL1CRAKIE
3# Ro5)n$cDi 8#, Lr)n K#, 2002: "o%itici $i $tr)te-ii de 'ediuJ
># Ro5)n$cDi 8#, Lr)n K#, 6i)conu CDe# 2002: "rotecTi) $i in-ineri) 'ediu%uiJ
B# Su%er O#, 2009: Metode de fund)'ent)re (entru e%)0or)re) $i i'(%e'ent)re
$tr)te-ii%or de ur0)ni4)reJ
+# Mo%do.e)nu A# M#, 2009: "o%u)re) )eru%ui cu ()rticu%eJ
0# Eric<$on, :#"# OoDn$on, C#6#, Stric<%)nd, M#6#, Uoun-, 6#"#, Sern<), G#O# V
Cood, R#E# @200A A.i)n Co%%i$ion$ SitD :ind Tur0ine$: A Su'')rH of E,i$tin-
Studie$ )nd Co'()ri$on$ of A.i)n Co%%i$ion Mort)%itH in tDe United St)te$#
N:CC c;o RES1L8E Inc#, :)$Din-ton, 6C V LCL Ltd#, Gin- CitH, 1nt)rio#
# Con.ention on tDe Con$er.)tion of Euro(e)n :i%d%ife )nd N)tur)% N)0it)t$
@200&A#
2# Studiu: LoS KreWuencH Noi$e )nd :ind Tur0in$ TecDnic)% Anne, M Lriti$D :ind
Ener-H )$$oci)tion M Ke0# 2009
&# Studiu: M)$$ Audu0on M A CD)%%en-e (ro(o$)% Re-)rdin- TDe C)(e :ind
Ener-H "ro5ect M M)rcD 2003
!# :ind f)r' de.e%o('ent )nd n)ture con$er.)tion M En-%i$D n)ture RS"L ::K? UG
L:EA M)rcD 200
9# :ind Ener-H M)nu)% M IoS) Ener-H Center
3# Euro(e)n Co''i$ion :ind Ener-H ? tDe f)ct$# 8o% ! :TDe En.iron'ent,+++#
># Euro(e)n :ind Ener-H A$$oci)tion ? Re.i$t) X:IN6 6IRECTI1NS , 2000?2003#
B# Ener-i)?(ro0%e') -%o0)%)# ? :o%f, N# Ed TeDnic), Lucure$ti,++>
+# Uni.er$ in-inere$c, re.i$t, A$oci)*i) -ener)% ) in-ineri%or din Ro'7ni),3?&0
noie'0rie 2003
26
20# 6i'en$iuni conte'(or)ne )%e de4.o%t)rii dur)0i%e i co'(etiti.e "rof#uni.#dr# 6u'itr)cDe
CARAC1TA, Ec#drd#Con$t)ntin R)4.)n CARAC1TA
2# Tur0ine Acou$tic Noi$e M ReneS)0%e Ener-H Re$e)rcD L)0or)torH M Oune 2002
22# I)no$ I#, "u')in 6#, R)cine O# L#, 2000: Inte-r)ted ur0)n $H$te'$ )nd $u$t)in)0i%itH of
ur0)n %ife#
27