Sunteți pe pagina 1din 5

7.

Exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor


domeniului privat administrativ;
Exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor domeniului privat
administrativ se realizeaz, n principal, pe baza unor norme derogatorii de la dreptul comun.
Astfel, administrarea generala a bunurilor apar innd domeniului privat administrativ, darea
n administrare a acestora, darea n folosin , concesionarea i nchirierea se realizeaz dup norme
derogatorii.
ncetarea dreptului de proprietate asupra bunurilor apar innd domeniului privat
administrativ cunoa te, de asemenea, norme derogatorii de la normele de drept comun, care
trebuie eviden iate ca apar innd unui regim juridic exorbitant de la regimul juridic comun
aplicabil bunurilor care apar in particularilor, persoane fizice sau juridice.
Astfel, ncetarea dreptului de proprietate prin vnzarea bunurilor apar innd domeniului
privat administrativ se realizeaz ntotdeauna numai prin licita ie public, organizat potrivit legii,
a a cum rezult din prevederile art.!" alin.#!$ din %egea nr.!&'!((, republicat.
)e la aceast regul exist o excep ie, reglementat la art.!" alin.#"$, din aceea i lege,
potrivit cruia n cazul n care consiliile locale sau jude ene hotrsc vnzarea unui teren aflat n
proprietatea privat a unit ii administrativ*teritoriale pe care sunt ridicate construc ii, constructorii
de bun*credin ai acestora beneficiaz de un drept de preemp iune la cumprarea terenului aferent
construc iilor, situa ie n care pre ul de vnzare se stabile te pe baza unui raport de evaluare,
aprobat de consiliul local sau jude ean, dup caz.
)e asemenea, ca regul general, statul i unit ile administrativ*teritoriale nu fac acte cu
titlu gratuit, dect n cazuri excep ionale prevzute prin lege.
Astfel, spre exemplu, prin +.,.-. nr..'!((&, s*a prevzut ca ansamblul Arhitectural
/atedrala 0ntuirii 1eamului, s fie construit n municipiul 2ucure ti, /alea " 3eptembrie,
sectorul &, conform proiectului avizat cu respectarea normelor n vigoare.
)e asemenea, terenul pe care se va construi ansamblul a fost trecut din domeniul public al
statului n domeniul privat al statului i transmis cu titlu gratuit n proprietatea 4atriarhiei 2isericii
+rtodoxe 5omne, fiind destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural /atedrala 0ntuirii
1eamului.
n ceea ce prive te schimbul de terenuri apar innd domeniului privat administrativ, art.!
alin.#6$ din %egea nr.!&'!((, republicat, prevede c schimbul de imobile din domeniul privat al
unit ilor administrativ*teritoriale se face n condi iile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsu it
de consiliul local.
Administrarea general a bunurilor apar innd domeniului privat administrativ *
7itularii domeniului privat administrativ * statul i unit ile administrativ*teritoriale8 jude ul,
municipiul, ora ul i comuna, n calitate de titulari ai dreptului de proprietate asupra bunurilor
apar innd acestui domeniu, vor realiza, n primul rnd, o administrare general a bunurilor
respective.
4otrivit art. l alin.#&$ lit.c$ din %egea nr..('!(( privind organizarea i func ionarea
-uvernului 5omniei i a ministerelor, -uvernul exercit func ia de administrare a propriet ii
statului, prin care se asigur administrarea propriet ii publice i private a statului, precum i
gestionarea serviciilor publice pentru care statul este responsabil.
)ispozi ii similare, referitoare la sarcina de administrare general a bunurilor apar innd
domeniului privat administrativ, se regsesc i n %egea administra iei publice locale n privin a
unit ilor administrativ*teritoriale, care realizeaz aceast sarcin prin autorit ile administra iei
publice locale.
Astfel, potrivit art."9 alin.#!$ lit.c$ din %egea nr.!&'!((, republicat, consiliul local,
comunal, ora enesc sau municipal exercit atribu ii privind administrarea domeniului public i
privat al comunei, ora ului sau municipiului, n realizarea crora, potrivit art."9 al i n. #&$ 8
* hotr te darea n administrare, concesionarea sau nchirierea
bunurilor proprietate public a comunei, ora ului sau municipiului, dup caz, n
condi iile legii:
* hotr te vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a
comunei, ora ului sau municipiului, dup caz, n condi iile legii.
%a rndul lor, consiliile locale ale sectoarelor municipiului 2ucure ti, potrivit art.; alin.#!$
lit.f$ din aceea i lege, administreaz, n condi iile legii, bunurile proprietate public sau privat a
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotrrii /onsiliului -eneral al 0unicipiului 2ucure ti,
atribu ii pe care le exercit i /onsiliul -eneral al 0unicipiului 2ucure ti, potrivit art.;!, n ceea
ce prive te bunurile apar innd domeniului privat al municipiului 2ucure ti.
/onsiliul jude ean, potrivit art.. alin.#l$ lit.c$ din lege, exercit atribu ii privind gestionarea
patrimoniului jude ului, scop n care, potrivit alin.#6$8
* hotra te darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a
jude ului, dup caz, n condi iile legii:
* hotr te vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a jude ului,
dup caz, n condi iile legii.
Astfel, din prevederile legale citate, rezult c statul i unit ile administrativ*teritoriale
realizeaz sarcina legal de administrare a bunurilor domeniului lor privat i exercit func ia de
administrator general al patrimoniului al caror titulari sunt prin organele lor8 -uvernul i, respectiv,
autorit ile administra iei publice locale aratate mai sus, ac ionnd n regim de drept public, avnd
competen e administrative. Astfel, n calitatea lor de autorit i publice, vor emite acte
administrative prin care vor realiza exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor apar innd
domeniului privat administrativ, procednd fie la darea acestora n administrare, fie la darea lor n
folosin , fie la concesionarea sau nchirierea acestora, dup caz, ncheind uneori i acte de drept
comun.
Darea n administrare a bunurilor domeniului privat administrativ
%iteratura de specialitate citeaz numeroase exemple din practica administrativ prin care
titularii domeniului privat administrativ au dispus darea n administrare a unor bunuri din domeniul
privat.
Astfel, din prevederile art.l alin.#l$ din <.-. nr.9('!((& privind organizarea i func ionarea
5egiei Autonome =Administra ia 4atrimoniului 4rotocolului de 3tat>, rezult c aceast regie are n
administrare =bunuri apar innd domeniului privat al statului, pe care le administreaz.
<.-. nr.;?6'!((9; reglementeaz vnzarea slilor i grdinilor de spectacol
cinematografic, precum i a terenurilor aferente acestora, aflate n proprietatea privat a statului i
n administrarea 5egiei Autonome de )istribu ie i Exploatare a @ilmelor =5omnia*@ilm>.
Aceste exemple, ca i multe altele, justific pe deplin concluzia c nu numai bunurile
apar innd domeniului public, dar i bunurile apar innd domeniului privat al statului sau unit ilor
administrativ*teritoriale, pot fi date n administrare de titularii domeniilor private din care fac parte.
)reptul de administrare asupra bunurilor apar innd domeniului privat este un drept real
constituit de autoritatea public competent printr*un act administrativ, pe baza dreptului de
proprietate privat al statului sau unit ilor administrativ*teritoriale, dup caz.
7itularii dreptului de administrare vor putea fi, ca i n cazul bunurilor apar innd
domeniului public, regii autonome, prefecturi, autorit i ale administra iei publice centrale i
locale, precum i alte institu ii publice de interes na ional, jude ean sau local, care se afl n
raporturi juridice administrative cu titularii domeniilor private din care fac parte bunurile date n
administrare.
)reptul de administrare a bunurilor apar innd domeniului privat administrativ este un drept
real cu caracter absolut, fiind opozabil erga omnes, mai pu in fa de titularul dreptului de
proprietate care *a constituit printr*un act administrativ i care este, n principiu, revocabil oricnd.
@a de ter i, acest drept poate fi aprat prin mijloace de drept comun8 ac iunea n revendicare,
ac iunea posesorie etc.
8. Concesionarea bunurilor domeniului privat administrativ
%egea nr.!.'..; privind regimul concesiunilor a constituit, pn la abrogarea sa,
reglementarea general a procedurii concesiunilor privind bunurile, lucrrile i serviciile publice.
n momentul de fa , sunt n vigoare8 +.,.-. nr."6'!((9 privind atribuirea contractelor de
achizi ie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii i +.,.-. nr.&6'!((9 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
public.
/oncesionarea bunurilor domeniului privat administrativ, ca i concesionarea bunurilor
domeniului public al statului sau unit ilor administrativ*teritoriale, reprezint o modalitate
specific de punere n valoare prin exploatare, a bunurilor apar innd patrimoniului statului sau
unit ilor administrativ*teritoriale, fie c este vorba de bunuri ale domeniului public, fie ale
domeniului privat.
%a concesionarea bunurilor apar innd domeniului privat admi nistrativ, ca modalitate de
exploatare a acestor bunuri aflate la dispozi ia statului sau unit ilor administrativ*teritoriale, se
refer i o serie de alte reglementri.
Astfel, potrivit art."9 alin.#&$ lit.b$ din %egea nr.!&'!((, republicat, n exercitarea
atribu iilor privind administrarea domeniului public i privat al comunei, ora ului sau municipiului,
consiliul local respectiv, hotr te vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprie tate
privat a comunei, ora ului sau municipiului, dup caz, n condi iile legii.
Acelea i atribu ii privind concesionarea bunurilor apar innd domeniului privat al jude ului
le au consiliul jude ean i, respectiv, /onsiliul -eneral al 0unicipiului 2ucure ti.
%egea nr.&('.. privind autorizarea executrii lucrrilor de construc ii, republicat, a
consacrat /apitolul AA pentru a reglementa concesionarea terenurilor pentru construc ii, prevznd
la art." alin.#l$ c terenurile apar innd domeniului privat al statului sau al unit ilor administrativ*
teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licita ie public,
potrivit legii, n condi iile respectrii prevederilor documenta iilor de urbanism i de amenajare a
teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construc iei.
4osibilitatea concesionarii terenurilor este prevazut i de dispozi iile %egii nr.!9;'!((
privind privatizarea societ ilor comerciale ce de in n administrare terenuri proprietate public i
privat a statului cu destina ie agricol i nfiin area Agen iei )omeniilor 3tatului.
/oncesionarea bunurilor apar innd domeniului privat administrativ reprezint o modalitate
de utilizare a acestora cu un dublu scop8 ob inerea unor venituri pentru bugetul statului sau al
unit ilor administrativ*teritoriale i, totodat, satisfacerea unor interese particulare.
)eci, calitatea de concesionar i, totodat, de titular al dreptului de concesiune o va avea
ntotdeauna un particular, persoan fizic sau juridic, i, niciodat o institu ie public sau o regie
autonom, care vor putea primi astfel de bunuri n administrare sau n folosin gratuit.
/ontractul de concesiune care se va ncheia n urma atribuirii prin licita ie, de regul, va
constitui temeiul juridic al dreptului de concesiune, care este un drept real derivat din dreptul de
proprietate privat, avnd un caracter temporar.
ncetarea dreptului de concesiune poate surveni la mplinirea termenului pentru care a fost
constituit sau cu titlu de sanc iune pentru neplata redeven ei ori pentru nendeplinirea obliga iei de
construire, n cazul terenurilor concesionate n acest scop.
)reptul de concesiune este alienabil, prescriptibil, sesizabil, corespunzator dreptului de
proprietate privat pe baza cruia a fost constituit.
Eventualele litigii generate de ncheierea, executarea i ncetarea contractului de concesiune
sunt de competen a instan elor de drept comun, concluzie care rezult din prevederile art.!( din
%egea nr.&('.., potrivit crora mpotriva licita iei, pn la momentul adjudecrii, se va putea
face contesta ie, de ctre orice persoan interesat, contesta ia suspendnd desfa urarea licita iei
pn la solu ionarea sa definitiv.
A adar, dac litigiile privind o procedur administrativ au fost date de legiuitor n
competen a instan ei de drept comun, a fortiori va trebui adoptat aceea i solu ie n cazul litigiilor
legate de ncheierea, executarea i ncetarea contractului de concesiune .
9. Darea n folosin a a bunurilor apar innd domeniului privat
administrativ
)area n folosin a unor bunuri care apar in domeniului privat al statului sau unit ilor
administrativ*teritoriale reprezint o modalitate specific de utilizare a bunurilor domeniului privat
administrativ, prevzut n mod expres de lege.
Astfel, potrivit art.? din %egea nr.!"'..;, statul i unit ile administrativ*teritoriale pot
da imobile din patrimoniul lor, n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop
lucrativ, care desf oar activitate de binefacere sau de utilitate public, ori serviciilor publice.
)e asemenea, potrivit art.!6 din %egea nr.!&'!((, republicat, consiliile locale i
consiliile jude ene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile i imobile
proprietate public sau privat local ori jude ean, dup caz, persoanelor juridice fr scop
lucrativ, care desf oar activitate de binefacere sau de utilitate public, ori serviciilor publice.
2eneficiarii dreptului de folosin gratuit a bunurilor domeniului privat administrativ sunt
persoane juridice fr scop lucrativ, care desf oar activitate de binefacere sau de utilitate public
ori servicii publice. )area in folosinta se va face intotdeauna pe un termen limitat si cu titlu gratuit.
)reptul de folosin gratuit va nceta la expirarea duratei stabilite sau, ca sanc iune, atunci
cnd bunul nu mai este utilizat potrivit destina iei sale stabilite prin actul de constituire a dreptului.
%egisla ia actual ofer i alte exemple de reglementare special a dreptului de folosin a
terenurilor domeniului privat administrativ constituit potrivit unor legi speciale.
Astfel, potrivit art.& din %egea nr.&('.. privind autorizarea executrii lucrrilor de
construc ii, terenurile destinate construirii pot fi date n folosin pe termen limitat, n situa ii
specifice.
Acest drept real de folosin se constituie printr*un act administrativ * hotrre a consiliului
local, care poate fi atacat la instan a de contencios administrativ competent.
10. Concluii
)omeniul privat al statului i al unit ilor administrativ teritoriale, reprezint a doua
component a domeniului administrativ, cuprinznd bunuri supuse normelor dreptului comun, dac
prin lege nu se prevede altfel. 5a iunea pentru care s*a impus punerea bunurilor satului sau
unit ilor administrativ teritoriale sub regimul a dou forme de proprietate, este justificat de faptul
c nu toate bunurile unor astfel de titulari sunt strict i direct legate prin natura lor ori prin
destina ie uzului ori satisfacerii interesului public.
Astfel, exist n patrimoniul statului sau al colectivit ilor locale i o categorie de bunuri
care asigur func ionarea entit ilor publice, nefiind de uz sau interes public direct, imediat,
participarea lor la realizarea interesului general fiind indirect, auxiliar.
)omeniul privat poate fi astfel n eles ca i >anticamera> sau >rezerva> domeniului public,
n acesta regsindu*se bunuri care prin natura lor sau prin afectare urmeaz s devin de uz'interes
public sau bunuri care temporar sau la un moment dat nu sunt de uz'interes public, ori bunuri care
datorit degradrii fizice nu mai pot ndeplini astfel de misiuni i trebuie casate, dezafectate.
0ai este de re inut, faptul c exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor
domeniului privat administrativ se realizeaz, n principal, pe baza unor norme derogatorii de la
dreptul comun a a nct * administrarea generala a bunurilor apar innd domeniului privat
administrativ, darea n administrare a acestora, darea n folosin , concesionarea i nchirierea se
realizeaz dup norme derogatorii.

S-ar putea să vă placă și