Sunteți pe pagina 1din 6

M SURI DE PROTECTIA MUNCII

Conform ordinului nr. 9/N/15.03.1993 u!li"#$ %n &ul'$in.


Con($. Nr. 5) *) +) , din 1993
Executarea lucrrilor de constructii montaj si a instalatiilor pentru constructii se
vor face cu respectarea normelor de protectie si igien a muncii conform normelor
publicate n Bulet. Constr. nr.5-6, din!""#. $in normativul publicat s-au extras
principalele articole ce trebuiesc respectate pe categorii de lucrri si capitole astfel%
C#i$olul 1
&bligatiile si rspunderile administratiei%
'rt. !.
'rt. (. pct. a, b, c, d, e, f, g, ), i, j, *, l, m, n, o, p,+, r, s, t,u.
'rt. #.
'rt. ,. a, b, c.
'rt. 5, 6, -, , ", !., !!.
C#i$olul -
/spunderile maistrilor si a altor conductori ai punctelor de lucru%
'rt. !( pct. a, b, c, d, e, f, g, ), i, j, *, l, m, n, o, p, +, r, s, t.
C#i$olul 3
/esponsabilittile sefilor formatiilor de lucrul si ale personalului muncitor%
art.!# pct.% a, b, c, d, e, f, g, ), i
art.!, pct.% a, b, c, d, e.
art.!5.
C#i$olul .
/esponsabilittile proiectantilor%
art.!6, !-, !, !", (., (!, ((, (#, (,, (5, (6, (-, (, (", #., #!, #(, ##.
C#i$olul 5
/esponsabilittile investitorului%
art. #, pct.% a, b, c, d, e, f,
art. #5, #6, #-, #, #".
C#i$olul *
/espunderile productorilor de masini utilaje si instalatii pentru constructii%
art. ,., ,!, ,(, ,#, ,,, ,5, ,6, ,-, ,, ,", a, b, c, d, e, f, g, ), i.
art. 5..
C#i$olul ,
0orme de protec1ia muncii !
Controlul medical al personalului%
art. (, #, ,, 5, 6, -, .
C#i$olul 9
2nstructajul de protectie si igiena muncii
art. ", "., "!, "(, "#, ",, "5, "6, "-, ", "", . a, b, c, d, e, f, g, ), i, j, *, l, m,
n, o, p, +.
art. !.., !.!, !.(, !.#, !.,, !.5, !.6, pct.% a, b, c, d, e, f, g, ), i, j, *, l, m, n,
o.
art.!.-, !., !.", !!., !!!, !!(, !!#, !!,, !!5, !!6, !!-, !!, !!", !(. pct.
a, b, c.
C#i$olul 10
/eparti3area personalului la locul de munc%
art. !(!, !((. a, b, c, d, e.
art. !(# pct.% a, b, c, d, e, f, g, ), i
art. !(,, !(5, !(6, !(-, !(, !(".
C#i$olul 11
4ropaganda de protectie si igien a muncii
art. !#., !#!, !#(, !##, !#,, !#5, !#6, !#-. pct. % a, b, c, d, e, f, g, ), i
art. !#, !#", !,., !,!.
C#i$olul 1-
/eguli de igien a muncii, acordarea primului ajutor
/eguli de igien a muncii privind efortul fi3ic
art. !,(, !,#, !,,, !,5, !,6.
'cordarea primului ajutor n ca3 de accidentare
art. !,-, !,, !,", !5., !5!, !5(5
6racturii si luxatii%
art.!5#, !5,, !55, !56, !5-, !5, !5", !6., !6!, !6(.
/niri%
art. !6#, !6,, a, b, c, d, e.
art. !65, !66.
7emoragii%
art. !6-, !6, a, b, c,
art. !6" a, b, c, d.
art.!-., !-!, !-(, !-#.
Electrocutrii%
art. !-,, !-5, !-6, !--, !-, !-".
'rsuri%
art. !., !!, !(, !#.
0orme de protec1ia muncii (
4rocedee de reanimare prin respiratie artificial%
art. !5, !6, !-, !", !"., !"!, !"(, !"#, !",, !"5, !"6, !"-, !", !"".
C#i$olul 13
/iscurile profesilnale n constructii%
art. (.., (.!, (.(, (.#.
8anipularea materialelor si utilajelor%
art. (., pct. a, b.
art. (.5 pct. a, b, c, d, e.
art. (.- pct. a, b, c, d.
art. (. pct. a, b, c, d, e.
art. (." pct. a, b, c.
art. (!. pct. a, b, c, d, e, f.
art. (!( pct. a, b, c, d, e, f.
art. (!# pct. a, b, c, d, e, f.
art. (!, pct. a, b, c, d, e, f, g, ).
art. (!5 pct. a, b, c.
art. (!6 pct. a, b, c, d.
/epararea instalatiilor si utilajelor%
art. (!- pct. a, b, c, d, f.
6olosirea uneltelor de m9n%
art. (! pct. a, b, c.
art. (!" pct. a, b.
art. ((., ((!, a, b5 art. (((, a, b, c.
art. ((# pct.a, b, c.
art. ((, a, b, c5 art. ((6 a, b.
art. ((- a, b5 art. ((. a, b, c, d, e .
C#i$olul 1.
8ijloace individuale de protectie%
- :mbrcminte de protectie
art. ((", (#., (#!, (#(, (##, (#,, (#5, (#6, (#-.
- Centura de sigurant
art. (#, (#", (,., (,!, (,(, (,#, (,,, (,5, (,6, (,-
- Casca de protectie
art. (,, (,", (5., (5!, (5(, (5#, (5,, (55.
4rotectia oc)ilor art. (55-(6.
4rotectia au3ului art. (6!-(6,
4rotectia respiratiei art. (65, (66
4rotectia m9inilor si a bratelor art. (66-(-!
4rotectia picioarelor art. (-(-(-5.
0orme de protec1ia muncii #
C#i$olul 15
$ispo3itive de securitatea muncii%
art. (-6, (-- a, b, c, d, e, f, g.
art. (- a, b, c, d, e.
C#i$olul 1*
;ucrri executate pe timp de friguros
<eneralitrti art. (-"-(-6
=pturi art. (- pct. a, b, c, d,.
Betoane art. (# a, b, c, d, e, f, g, ), i, j, *.
6unctionarea utilajelor de constr. art. ("6-#.6
C#i$olul 1+
:ncrcarea, descrcarea si depo3itarea materialelor
<eneralitti% art.#.--##..
C#i$olul 19
;ucrri de terasamente
/eguli generale art. 5#--566.
=pturi n teren cu pereti n talu3 art. 56--5-#.
=pturi n teren cu pereti sprijiniti art.5-,-5"..
=ptura mecanic a terenului cu excavatorului art. 5"!-6.6.
C#i$olul -0
=udura - reguli generale art. !,56-!,6#.
sudura electric art. !,6--!5!,.
sudura autogen, generatorul de sudur art. !5!5-!5#".
reductorul de presiune art. !5,.-!5,6.
/obinetele cu ventil ale recipientelor transportabile pentru ga3e sub presiune art.
!5,--!55(.
'paratul de sudur>ar3torul? art. !55#-!55-
6urtunul de cauciuc art. !55-!56
/ecipiente transportabile pentru ga3e sub presiune art. !56"-!5(
C#i$olul 33
'limentri cu ap si canali3are art. !5#-!6!.5
=pturi pentru executarea retelelor exterioare de alimentare cu ap si canali3are
art.!6!!-!66!
Epui3mente art. !66(-!66"
Conducte pentru retele de alimentare cu ap art. !6-.-!-5
Canali3ri executate din elemente prefabricate art. !6-.-!-5
/eparatii la canali3are n exploatare art. !."-!#(
C#i$olul 3.
Executia instalatiilor te)nico-sanitare si de ncl3ire
0orme de protec1ia muncii ,
Conditii generale art. !##-!,
;ucrri de montaj la conducte si accesorii art. !,"-!"6
:ncercarea conductelor art. !"."-!"(.
C#i$olul 35
;ucrri cu mase plastice art. !"(!!-!",-
4relucrarea mecanic a maselor plastice art. !",-!"5#5 !"5,-!"6(5 !"66-!"-.5
=udarea cu aer ncl3it electric art. !"-!
4relucrarea maselor plastice art. !"-(-!"--.
C#i$olul 3*
23olatii si protectia anticoro3iv
<eneralitti art. !"--!"".
@opirea bitumului si prepararea materialelor cu bitum art. !""!-(..6
4repararea amorsajului bitum-ben3in art. !..--(.!.5 (.!!-(.!65 (.!--(.(-.
23olatii termice la conducte art. (.,.-(.,(
4regtirea suprafetelor si protectia anticoro3iv prin $2'BEA art. (.,-(.56.
4rotectia anticoro3iv prin lacuri si vopsele pe ba3 de rsini si solventi organici
art. (.-(-(.-55 (.-6-(.-".
C#i$olul 3,
2nstalatii si masini de ridicat
/eguli generale art. ((#.
8arcaje si poduri rulante art. ((#! pct. a, b, c, d, e, f, g, )5 art. ((##% a, b, c, d,
e, f, g, ), i, j, *, l, m, n, o, p, r5 art. ((#,-((6".
C#i$olul 39
Btilaje, masini de instal. pentru constructii art. ((-!-(".
Buldo3ere si buldoexcavatoare art. (#!!-(#!(
Cilindrii compresori si compactoare electrice art. (#!,-(#(,
Excavatoare art. (#(5-(##6
Cibratoare din beton art. (##-
8ijloace de transport auto art. (##-(#,,5 (#,5-(#5..
C#i$olul .0
$ispo3itive, scule si unelte de m9n
4istolul de mpl9ntat bolturi art. (#5,-(#-5
=cule si unelte de m9n art. (#-6-(,!5
Bnelte actionate pneumaticDelectric art. (,!6-(,(65 (,(--(,#-.
C#i$olul .1
Btilaje folosite n ateliere
/eguli generale art. (,5.-(,5"
8asini pentru prelucrat metale art. (,6.-(,-#
8asini pentru debitat metale, poli3oare art. (,-,-(,#5 (,,-(,(.
0orme de protec1ia muncii 5
4re3entele norme sunt limitative, ele put9nd fi extinse de conductorul locului de
munc n asa fel nc9t toti lucrtorii vor fi instruiti pentru a se evita accidentele.
:ntocmit
2ng. 7almag)i @. Asolt
0orme de protec1ia muncii 6