Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza economico-financiar II Anul III, 2011 2012

Bilet nr. 4
1. Analiza factorial a productivitatii muncii anuale stabilite pe baza productiei marfa fabricate.
Nr. crt. Indicatori Prevzut ealizat
1. Productia marfa fabricata !lei" 2,1#$,%&' 2,21(,)20
2. Numarul mediu de personal )' )0
). *impul total lucrat !zile" (,0'0 &,020
%. *impul total lucrat !ore" #1,$(' '',%'(
'. Productivitatea medie orara recalculata !lei+ora" %)
2. Analiza lic,idit-ii .i solvabilit-ii /ntreprinderii.
-lei-
Nr. crt Indicatori Prevzut ealizat
1. Active imobilizate 1,200,000 (00,000
2. Active circulante, din care0 1,100,000 1,000,000
). - stocuri '00,000 )00,000
%. - crean-e 2(',000 200,000
'. - investi-ii financiare pe termen scurt 2'0,000 %)',000
#. - disponibilit-i #',000 #',000
&. *otal activ 2,)00,000 1,(00,000
(. 1apital propriu 1,1#0,000 1,0'0,000
$. 2atorii pe termen lun3 !credite bancare" 2#',000 )'0,000
10. 2atorii pe termen scurt (&',000 %00,000
11. *otal pasiv 2,)00,000 1,(00,000
4ocietatea nu are contractate credite pe termen scurt.
). 4 se interpreteze economic situa-ia, folosind corela-iile economice dintre indicatori0
Indicele valorii medii anuale a mi5loacelor fi6e 7 1028
Indicele cifrei de afaceri la 1000 lei mi5loace fi6e 7 10#8
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri 7 10%8
PUNCTAJ
9ficiu 7 1,00
4ubiectul 1 7 ',00
4ubiectul 2 7 ),00
4ubiectul ) 7 1,00
Total = 10