Sunteți pe pagina 1din 62

Nikolai N.

Afanasiev
Canoane i contiin canonic
1
2005; Pentru ediia de fa,
Editura Egumenia, Galai, Romnia
I.S..!. "#$%#"52%&5%0
2
Nikolai N. Afanasiev
CANOANE
I
CONTIIN CANONIC
'radu(ere de )on*tantin +gean
EDITURA EGUMENIA
$
CANOANE
I CONTIIN CANONIC

)nd ,iaa -n (omunitile e(le.iale *e *(urge


fr -ntreru/eri *emnifi(ati,e -nluntru *au -n afar, -n
forme familiare (on0tiinei 1i*eri(e0ti, mai ale* atun(i
(nd li/*e0te amintirea ,reunor *(2im1ri ,dite ori
-n*emnate, marea ma** a (elor din i*eri( *nt
-n(linai a (rede ( formele e3i*tente rmn *tatorni(e
0i ne*tri(ate. )on0tiina (anoni( o1i0nuit -n a(e*te
e/o(i /ur(ede din (2iar formele ,ieii 1i*eri(e0ti4 tot
(eea (e oglinde0te a(ele forme e*te *o(otit (anoni( 0i
tot (e *e a1ate e*te /ri,it (a -n(l(are a (anoanelor
-n*e0i. 'emeiul unei a*emenea (on,ingeri *t -n
(redina ne*trmutat ( al(tuirea 1i*eri(ea*(,
*finit de tre(erea ,ea(urilor, nu /oate fi a0e.at
de(t /e (anoane 0i rnduit de ele. 5eritul
ne(onte*tat al unei a*tfel de (on0tiine (anoni(e *t -n
(on(lu.ia (, da( ea nu re.ol, toate /ro1lemele
(anoni(e, reu0e0te -n ori(e (a. * le la*e de%o /arte.
6ditele /ro1leme (anoni(e nu *nt -nfruntate,
deoare(e (onfli(tul -ntre (anoane 0i ,iaa 1i*eri(ea*(
rmne -n um1r.
7
Pu1li(at iniial *u1 titlul 89anon-i i :anoni(e*:oe *o.nanie;, -n re,i*ta
Puti, !r. $" <1"$$=. 'radu(erea *%a f(ut du/ ,er*iunea -n lim1a
engle. a Pr. >l,ian Smiren*:i <2tt/4??@@@.2olA%
trinitA.org?e((le*iologA?afana*ie,%(anon*.2tml=
B
Cn* traiul feri(it *e -n(2eie de -ndat (e lina 0i
ti2nita *(urgere a ,ieii i*eri(ii e*te tul1urat, 0i
-n*e0i formele ,ieii 1i*eri(e0ti -n(e/ * *e *(2im1e.
Dri(e ru/tur, ori(e *(2im1are -n ,iaa i*eri(ii,
-ndeo*e1i a/ariia noilor forme, (ere o e,aluare
(anoni(. )on0tiina (anoni( o1i0nuit rmne
neaEutorat -n faa unei a*tfel de e,aluri, fiind ea
-n*0i .drun(inat 0i /ier.ndu%0i temelia *tatorni(
(e%o a,ea *u1 domnia ,e(2ilor forme. Cn a*tfel de
,remuri *(2im1toare are lo( o anume *(2im1are -n
(2iar temeiul (on0tiinei (anoni(e4 (anoanele *nt
re(uno*(ute (a temelii 0i (riteriile (ele mai -nalte, (a
miEloa(e de re.ol,are a /ro1lemelor (anoni(e 0i
e,aluare a ,e(2ilor 0i nou%a/rutelor forme ale ,ieii
1i*eri(e0ti. 6e(2ea formul, Fe*te (anoni( (eea (e
(ore*/unde formelor de ,ea(uri ale ,ieii 1i*eri(e0ti;
e*te -nlo(uit (u formula Fe*te (anoni( (eea (e
(ore*/unde (anoanelor.; !oua formul (ere o mai
atent *tudiere 0i familiari.are (u materialul (anoni(
de(t -n tre(ut. Cn* familiari.area (u *u1ie(tul arat
( -n a(e*t domeniu nu toate *nt att de *im/le /e (t
am fi dorit. Se ,de0te ( ni(i (anoanele nu /ot fi
-ntotdeauna (riteriile ultime, (ernd ele -n*ele un
(riteriu mai -nalt. )a urmare, (on0tiina (anoni(
o1i0nuit nu e*te doar ne/utin(ioa* a *e o(u/a de
/ro1lemele (anoni(e, dar ea -n*0i *e g*e0te -n total
ne*iguran.
!e*igurana (on0tiinei (anoni(e e*te /ri(ina
multor greuti din ,iaa 1i*eri(ea*( de a*t.i.
Ge*igur (, (u tim/ul, greutile ,or fi de/0ite, mai
ale* da( -m/reEurrile ,ieii noa*tre *e *(2im1, nu
5
doar (a urmare a unor lu(ruri (e in *tri(t de i*eri(,
(i 0i a altora (e nu au legtur (u i*eri(a. Pe de alt
/arte, mi *e /are ( da( am /utea (um,a * dm o
mn de aEutor /entru (a *(urgerea tim/ului * ne fie
fa,ora1il, atun(i am /utea * ne /regtim /entru
de/0irea greutilor, /rin *tatorni(irea unui temei
(ore(t al (on0tiinei (anoni(e 0i a unei legturi (ore(te
(u (anoanele, -ntemeiate /e a(ea*t (on0tiin.
Pentru re.ol,area /ro1lemelor (anoni(e nu e*te
de aEun* (unoa0terea materialului (anoni( 0i ni(i
i*(u*ina a/li(rii a(e*tei (unoa0teri /rin (itarea unui
(anon *au a altuia -n anumite (a.uri. 're1uie 0tiut (e
-n*eamn F(anoni(8 0i Fne(anoni(,; adi( tre1uie *
e3i*te un (riteriu mai (u/rin.tor 0i mai -nalt (are *
fie *u/erior /ro1lemelor (anoni(e indi,iduale 0i /rin
(are att (anoanele (t 0i formele e3terioare ale ,ieii
1i*eri(e0ti * /oat fi Eude(ate. >(e*t (riteriu *e /oate
manife*ta doar *u1 -nrurirea unei dre/te (on0tiine
(anoni(e, (e nu *e na0te din lu(ruri ,remelni(e 0i
*(2im1toare, (i din (ele ne*(2im1toare, *tatorni(e,
mai /re*u* de tim/ 0i ,e0ni(e. >*tfel /ro1lema dre/tei
(on0tiine (anoni(e ne (ondu(e la temeiul /e (are
a(ea*t (on0tiin tre1uie a0e.at.
E*te (u /utin * (utm temeiul dre/tei
(on0tiine (anoni(e doar -n formele ,ieii 1i*eri(e0ti
de.,oltate de%a lungul i*toriei, a0a (um e*te -n(linat
a fa(e (on0tiina (anoni( o1i0nuitH )u alte (u,inte,
/ot fi oare formele de.,oltate de ,iaa 1i*eri(ea*(
*o(otite (a ne*(2im1a1ileH Cntre1area /oate fi
reformulat altfel4 Dare formele i*tori(e ale ,ieii
&
1i*eri(e0ti *nt *ingurele (u /utinH Dare nu e*te (u
/utin (a, -n ultim in*tan, * ne -n(2i/uim alte
forme de ,ia 1i*eri(ea*( re.ultate din alte
-m/reEurri i*tori(e de(t (ele e3i*tente -n /re.entH
>/le(ndu%ne a*u/ra i*toriei, r*/un*ul /are a fi
afirmati,. Cn fa/t, /o*i1ilitile i*tori(e erau felurite;
i*toria /utea * *e de*f0oare -n alte dire(ii iar ,iaa
1i*eri(ea*( nu a rma* mereu o refle(tare a (eea (e
(on*titui*e temelia /rimelor (omuniti (re0tine, (i a
fo*t *u/u* unor *(2im1ri *u1*taniale fa de a(ele
-n(e/uturi, introdu(nd lu(ruri noi. S/re a ,edea
a(ea*ta, e*te de aEun* * (om/arm al(tuirea
2ari*mati( a o10tilor (re0tine din ,ea(ul -nti, nu
numai (u ,iaa noa*tr 1i*eri(ea*(, (i (2iar (u
al(tuirea i*eri(ii -n ,ea(ul al /atrulea 0i al (in(ilea;
ori al(tuirea i*eri(ii din ,ea(ul al doilea, (u mi(ile
*ale o10ti inde/endente una de alta, (u rnduiala
i*eri(ii din ,remea -nfiinrii domeniilor
/atriar2aleI; *au, -n *fr0it, forma i*eri(ii
>le3andriei (elui de%al treilea ,ea(, (u formele din
imediata *a ,e(intate4 >ntio2ia, Ieru*alim 0i Efe*.
)2iar 0i -n ,remurile (nd temeliile ornduirii
1i*eri(e0ti aEun*e*er la /lintatea de.,oltrii lor *e
/ot de*(o/eri un numr de e3em/le de *(2im1ri
radi(ale4 al(tuirea Sinoadelor -n /erioada /re%
(on*tantinian 0i -n /erioadele mai tr.ii; delimitarea
autoritii e/i*(o/ale, -n*emntatea elementului lai(
et(. !%ar fi dre/t * */unem ( (omunitatea Roman a
,ea(ului -nti (u/rindea -n *ine toate tr*turile
,iitorului F(atoli(i*m.; )a urmare a unui numr de
alte (ondiii i*tori(e, i*toria i*eri(ii >/u*ene ar fi
#
/utut a,ea o alt de.,oltare4 /utea * *e a1at mai
/uin fa de i*eri(a R*ritean -n (e /ri,e0te
al(tuirea, tot a0a (um 0i i*eri(a R*ritean ar fi
/utut * do1ndea*( mai multe tr*turi ale
F(atoli(i*mului.;
'otu0i al(tuirea i*eri(ii e*te -nrurit nu doar
de feluritele forme ale (ondiiilor i*tori(e J e(le.iale,
/oliti(e, *o(iale, (ulturale J (i de -n( (e,a, (e nu
de/inde de -nruririle ,remelni(e 0i *(2im1toare.
>l(tuirea (anoni( e*te doar -ntru(2i/area dinafar a
-n,turii dogmati(e de*/re i*eri(, -n,tur (e
e*te nu(leul ne*(2im1tor 0i afar de tim/ (are e
a0e.at *au tre1uie a0e.at (a temelie a ori(rei al(tuiri
1i*eri(e0ti. Gin a(ela0i *m1ure, -n fun(ie de
feluritele (ondiii 0i deo*e1iri de (ulti,are, (re0te o
/lant (u anumite /arti(ulariti e3terioare. Gar ori(t
de de/arte ar merge a(ele /arti(ulariti, o anumit
*mn nu /oate r*ri de(t -ntr%un anume fel.
>l(tuirea (anoni( a i*eri(ii *e /oate
diferenia, diferenierea fiind legitim 0i (2iar
ne(e*ar, atta ,reme (t nu adu(e atingere
(oninutului ne*(2im1tor al i*eri(ii. Cn felurite
e/o(i i*tori(e (oninutul i*eri(ii /oate lua felurite
-nfi0ri, -n m*ura -n (are -0i (ere 0i (aut o mai
de/lin -ntru(2i/are -n -m/reEurrile i*tori(e date.
>(ea*ta e*te (ondiia e*enial /entru ori(e form
ade(,at a ,ieii 1i*eri(e0ti4 * reali.e.e (t mai
de/lin (oninutul i*eri(ii -n*0i -n -m/reEurrile
i*tori(e J dar e*te -n a(ela0i tim/ 0i limita din(olo de
(are *(2im1rile nu mai /ot tre(e. Se /oate de(i
admite ( /ro(e*ul i*tori( al ,ieii 1i*eri(e0ti ar fi
K
/utut * ia o alt (ale 0i ( al(tuirea i*eri(ii *%ar fi
/utut ada/ta -n alte (2i/uri de(t (ele e3i*tente -n
/re.ent, (u (ondiia (a diferenele * nu adu(
atingere 0i * deforme.e (oninutul i*eri(ii.
Prote*tanti*mul era -ndre/tit * dorea*( *(2im1area
al(tuirii i*eri(ii )atoli(e a E,ului 5ediu, (a fiind
(e,a (e nu mai r*/undea ne,oilor -n (ondiiile unei
noi e/o(i <iar i*eri(a )atoli( *%a *(2im1at foarte
ra/id 0i *u1*tanial, re(uno*(nd a*tfel -ndre/tirea
a(elor ne,oi= 0i (are -ntr%un fel deforma natura
i*eri(ii; -n* /rote*tanii -n0i0i au (.ut *u1 o tiranie
-n( mai mare, -ntru(t *%au le/dat de -n,tura
dogmati( de*/re i*eri(. >l(tuirea lor 1i*eri(ea*(
a rma* fr /ro/riile nu(lee, fr (e,a (are * o
*u*in, g*indu%*e -n afara i*eri(ii J de(i
*(2im1rile -ngduite de/0i*er limita din(olo de
(are de,eneau ,tmtoare.
Dri(e form de ,ia 1i*eri(ea*( e*te legitim 0i
a((e/ta1il atta ,reme (t *e -ntemeia. /e drea/ta
-n,tur dogmati(. >*tfel ( al(tuirea
)atoli(i*mului n%ar (ere *(2im1ri maEore din /artea
noa*tr da( a1aterile -n,turii dogmati(e de*/re
i*eri( ar /utea fi -ndre/tate. Pe de alt /arte, e*te de
-nele* fa/tul ( i*eri(a )atoli( ar fi gata *
/rimea*( -ntrutotul al(tuirea i*eri(ii R*ritene
numai da( Drtodo3ia ar /rimi -n,tura de*/re
autoritatea /a/al, adi( -n,tura (atoli( de*/re
i*eri(.
Cn,tura dogmati( de*/re i*eri(, la fel (a
toate dogmele, nu e*te doar un ade,r teoreti(4 ea
tre1uie *%0i afle r*frngerea 0i -ntru(2i/area -n ,ia.
"
Cntru(2i/area -n,turii dogmati(e de*/re i*eri(
e*te al(tuirea (anoni(, -n*, (u *iguran, a(ea*t
-ntru(2i/are nu /oate fi ni(iodat una de*,r0it.
!i(i o form de ,ia 1i*eri(ea*( nu -nfi0ea. -n
(2i/ /otri,it /lintatea -n,turii dogmati(e, fiind
doar o relati, a/ro/iere de ea -ntr%o -m/reEurare
i*tori( anume. >0adar nu /oate fi ,or1a de ni(i un fel
de a1*oluti.are a ,reunei forme de ,ia 1i*eri(ea*(,
-ntru(t o a*tfel de a1*oluti.are ar -n*emna a0e.area
unor forme em/iri(e relati,e la ni,elul ade,rului
a1*olut.
Cn*, /e de alt /arte, formele i*tori(e nu *nt (u
totul -ntm/ltoare4 ele *nt -ntotdeauna o -n(er(are
,ala1il de a -nfi0a (t mai de/lin natura i*eri(ii
*au, -n ori(e (a., (te,a din a*/e(tele *ale. Luntri(,
-n /rofun.imea lor, feluritele forme i*tori(e *nt
legate unele de altele /rin temeliile -n,turii *ale
dogmati(e. >(ea*ta e*te /ri(ina /entru (are ori(e
*(2im1are tre1uie * r*/und nu numai (ondiiilor
i*tori(e (e *e /re*(2im1 0i ne,oii ada/trii la ele, (i
0i *trdaniei */re mai de/lina 0i mai /otri,ita
-nfi0are a naturii i*eri(ii -n noile -m/reEurri
i*tori(e. 'oate a(e*tea -n*eamn ( ori(e *(2im1are
de,ine legitim 0i -ntemeiat atun(i (nd noua form
de ,ia 1i*eri(ea*( -ntru(2i/ea. mai de/lin de(t
,e(2ea form ,e0ni(ul ade,r dogmati( de*/re
i*eri(. Sntem li1eri * *(2im1m 0i * (rem
formele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti, dar nu
-ntotdeauna *ntem -ndre/tii *%o fa(em. Cn a(ea*t
/ro1lem, /re(um -ndeo10te -n Drtodo3ie, a,em o
10
-m1inare de (on*er,atori*m 0i (redin(io0ie fa de
tradiie, (u (ea mai mare li1ertate 0i -ndr.neal.
)on0tiina (anoni( nu%0i /oate afla temeiul de
(/etenie -n formele de.,oltate i*tori(, din /ri(ina
relati,itii 0i ,remelni(iei lor. Ga( -n(ear( *
rmn de/endent de ele, a(ea*ta ,a du(e la o
legtur ne/otri,it (u formele i*tori(e 0i la
deformarea (on0tiinei (anoni(e -n*0i. Ridi(area
uneia din formele ,remelni(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti la
un *tatut /ermanent 0i ne*(2im1a1il de,ine de
neo(olit, (eea (e ,a du(e la *l1irea 0i (2iar /ierderea
legturii (riti(e (u formele ,ieii (ontem/orane.
Simul i*toriei /iere *au e*te ne,oit * /iar 0i, o dat
(u el, 0i ori(e fel de for (reatoare. 6e0ni( dinami(a
,ia 1i*eri(ea*( e*te -nlo(uit (u una *tati(4
*u/unerea a1*olut fa de relati,. Regula general
intr -n ,igoare 0i, *u1 -nrurirea ei, ori(e -n(er(are de
afirmare a1*olut a relati,i*mului em/iri( du(e la
(e,a a1*olut iar (eea (e e*te (u ade,rat ne*(2im1a1il
de,ine relati,. )on0tiina (anoni( aEunge o frn (e
-n(ear( a ine i*eri(a /e lo(, -n1u0ind ori(e nou
(urent al ,ieii, nu doar /e (ele de nedorit, (i (2iar /e
(ele *ntoa*e. Ge*igur, te /oi /une de%a (urme.i0ul
/ro(e*ului i*tori(, i te /oi -m/otri,i, dar i*toria nu
/oate fi -ntr.iat ori o/rit. D e/o( i*tori( diferit
,a tre1ui *%0i a((e/te -n (2i/ fire*( /ro/ria form a
,ieii 1i*eri(e0ti (a temei al (on0tiinei (anoni(e. )a
urmare, nu mai /oate e3i*ta o *ingur (on0tiin
(anoni(, 0i fie(are /erioad ,a a,ea /ro/ria
(on0tiin (anoni(, de(i nu mai e3i*t un (riteriu
uni(, (i mai multe. >1*ena unei *ingure (on0tiine
11
(anoni(e ru/e -n 1u(i i*toria i*eri(ii 0i *tri(
unitatea i*eri(ii -n*0i.
Ga( o1r0ia dre/tei (on0tiine (anoni(e nu
/oate fi aflat -n manife*trile i*tori(e ale ,ieii
1i*eri(e0ti, atun(i *%ar /utea (a ea * fie g*it (2iar -n
(anoane, -n legi*laia e(le.ial, adi( * fie *o(otit
(anoni( (eea (e (ore*/unde (anoanelor. !u ,oi
a1orda e3trem de (om/le3a /ro1lem a legturii
re(i/ro(e -ntre (on0tiina Euridi( 0i normele Euridi(e,
-n* a0 ,rea * *u1linie. un *ingur lu(ru4 /entru a
/utea /une (u ade,rat normele (anoni(e la temelia
(on0tiinei (anoni(e e*te e*enial (a normele *
(u/rind 0i * 2otrni(ea*( -ntregul ,ieii (anoni(e
din i*eri( 0i -ntregul ornduirii *ale, la fel (a, de
/ild, legi*laia iudai( (e (u/rindea 0i rnduia
totalitatea ,ieii /o/orului Iudeu. )on0tiina Euridi(
iudai( a 6e(2iului 'e*tament e*te e3em/lul (la*i(, 0i
/oate *ingurul e3em/lu de (on0tiin Euridi( de/lin
(ondiionat de normele e3i*tente. +a/tul a fo*t (u
/utin din /ri(in ( normele 6e(2iului 'e*tament,
(el /uin -n (on0tiina /o/orului Iudeu, fu*e*er date o
dat /entru totdeauna, a,ndu%0i o1r0ia -n ,oia lui
Gumne.eu.
Ga( -n* ne a/le(m a*u/ra legi*laiei (anoni(e
,om de*(o/eri tr*turi ne*/u* de (urioa*e. i*eri(a
Drtodo3 nu a a,ut ni(iodat 0i nu are ni(i /n a.i un
(od (omun de legi 1i*eri(e0ti (om/ara1il (u (odul de
legi (anoni(e al i*eri(ii )atoli(e. !%a0 ,rea
ni(ide(um * *e -neleag ( i*eri(a Drtodo3 ar
tre1ui * -ndre/te a(ea*t li/*. +ie(are i*eri(
Lo(al are /ro/ria /ra,il (e oglinde0te tr*turile
12
lo(ale. D1r0ia tuturor /ra,ilelor *e afl -n (ulegerile
de legi 1i*eri(e0ti (om/ilate -n i.anul medie,al. Ele
(u/rind 2otrri ale autoritilor 1i*eri(e0ti (ule*e din
e/o(i i*tori(e total diferite 0i din diferite i*eri(i, (a 0i
edi(te ale -m/railor 1i.antini 0i un numr de
rnduieli (u (ara(ter /ur lo(al. Cn forma e3i*tent -n
/re.ent, /ra,ilele i*eri(ilor Lo(ale nu /ot *luEi
de/lin (a -ndrumar /ra(ti( 0i, de fa/t, ele au doar un
intere* i*tori(. Drnduirea a(tual a i*eri(ii a de/0it
a(e*te /ra,ile. 5are /arte din normele lor nu *e /ot
a/li(a -n (ondiiile de a*t.i, fiind *(2im1ate 0i (2iar
-nlturate -n unele i*eri(i auto(efale. >lturi de
a(e*te /ra,ile, i*eri(ile auto(efale au /u1li(at 0i
(ontinu * /u1li(e /ro/riile (anoane, fie adugndu%
le o /arte de (ulegeri lo(ale, fie /u1li(ndu%le /e
fie(are *e/arat. +ire0te ( nu e3i*t (on(ordan, ni(i
luntri( ni(i e3terioar, -ntre normele (e al(tuie*(
Pra,ila )anoni( a fie(rei i*eri(i Lo(ale.
Gin toate a(e*te /ra,ile ale i*eri(ilor Lo(ale *e
/ot *(oate un numr de de(i.ii (e *e a/li( -ntregii
i*eri(i Drtodo3e. Ele *nt, -n *en* re*trn*,
(anoanele -ntemeiate /e 2otrrile Sinoadelor
E(umeni(e, Sinoadelor Lo(ale 0i ale Sfinilor Prini
ai i*eri(ii, /rimite de -ntreaga i*eri(. >(e*te
rnduieli au fo*t adunate de i*eri(a Ru* -ntr%o
(ulegere a/arte numit Kniga Pravil <Cartea
Pravilelor=. )2iar da( i*eri(a le%a tratat (u
deo*e1it /reuire, totu0i ele erau *u/u*e *(2im1rilor,
adugirilor 0i eliminrilor -n( din ,remea
/romulgrii lor <(am din ,ea(urile IM%M= 0i /n
tr.iu. Gar numai -n (a.uri e3treme a/ariia unor noi
1$
de(rete (u/rindea 0i -ndrumri de*/re a1rogarea
(anoanelor (ore*/un.toare de mai -nainte. Iat una
din greutile a/li(rii (anoanelor, (e nu are e3em/le
analoge -n ni(i o alt form de Euri*/ruden. Cn
/re.ent, nu -ntotdeauna *ntem -n *tare * determinm
(are (anoane *nt -n ,igoare 0i (are nu. Putem a*tfel
* */unem (u (ertitudine ( anumite (anoane nu mai
*nt ,ala1ile, de /ild (ele referitoare la /rimirea -n
i*eri( a /er*oanelor din ,e(2ile ere.ii (e nu mai
e3i*t, /re(um montani0tii, no,aienii, arienii et(., 0i
(anoanele (e rnduie*( a0e.minte di*/rute din
i*eri(, /re(um rnduielile de /o(in. E*te mai
greu atun(i (nd a,em de%a fa(e (u (anoanele (e nu
*e mai in de mult ,reme, /re(um (ele (e rnduie*(
,r*ta (leri(ilor ori o/re*( mutarea /reoilor 0i
e/i*(o/ilor, *au (ele referitoare la -ntrunirea
*inoadelor, (urile Eude(tore0ti, (anoni*irile
e(le.ia*ti(e et(. Dare a(e*tea /ot fi tre(ute (u ,ederea
-ntru(t nu mai *nt inute, ori tre1uie *(2im1at ,iaa
1i*eri(ea*( */re a -ngdui numitelor (anoane * fie
din nou lu(rtoareH
>,nd -n ,edere *tarea legi*laiei 1i*eri(e0ti
de*(ri*e mai *u*, e*te ,dit ( /rogramul unui ,iitor
Sinod tre1uie * (u/rind /ro1lema (odifi(rii
(anoanelor. E*te ade,rat ( nu a,em o idee (lar
de*/re felul (um tre1uie * arate o a*tfel de
(odifi(are. E*te foarte /o*i1il (a modelul de
(om/ilare a legilor generale /entru toate i*eri(ile
Drtodo3e, (are * le de,in un Corpus Juris Canonis,
* fie (el /u1li(at re(ent de i*eri(a )atoli(.
)om/ilarea unui a*tfel de (od e*te /uin /ro1a1il *
1B
-m/linea*( ne,oile a(tuale ale i*eri(ii Drtodo3e 0i
e*te /uin /ro1a1il (a el * de,in o realitate. D
(ulegere general de legi*laie ortodo3 ar fi o
ino,aie (e n%ar oglindi du2ul i*eri(ii Drtodo3e. D
unifi(are a legi*laiei (anoni(e ar /re*u/une o
uniformitate a al(tuirilor (anoni(e ale ,ieii
1i*eri(e0ti din i*eri(ile >uto(efale (um lumea
ortodo3 nu a mai (uno*(ut -n( din ,remea (derii
i.anului. Nniformitatea admini*trati, e3terioar a
i*eri(ilor Lo(ale ar fi (e,a *trin4 ea ar (ontra*ta (u
unitatea luntri(, unitatea -n Gu2 0i -n )redin. D
(ulegere de legi (omune ar -n(l(a -n (2i/ *ilni(
formele */e(ifi(e de ,ia ale i*eri(ilor Lo(ale 0i ar
adu(e /rea /uine foloa*e unitii lor luntri(e,
du2o,ni(e0ti. Cn* (2iar da( un ,iitor Sinod ar
-n(er(a * al(tuia*( o a*tfel de (ulegere, ar a,ea de
-nfruntat a*emenea greuti, -n(t n%ar fi -n *tare * le
fa( fa. )um ar fi (u /utin * g*e0ti o /otri,ire 0i
* /ui laolalt toate deo*e1irile (e e3i*t -n legi*laia
i*eri(ilor Lo(ale, mai ale* a(um (nd *e/arati*mul
i*eri(ilor Lo(ale indi,iduale a aEun* la un ni,el fr
/re(edent -n i*toria Drtodo3ieiH
Cn *fr0it, /rin (e miEloa(e /oate fi im/u* un
a*tfel de (om/endiu, de ,reme (e a(ea*ta nu ar
de/inde numai de *u/rema autoritate E(le.ial, (i 0i
de autoritatea (i,il din teritoriile unde *e g*e*(
i*eri(ileH Putem (el mult * ndEduim ( ,a fi
,or1a doar de (odifi(area (anoanelor fo*telor Sinoade
E(umeni(e 0i Lo(ale (e *nt re(uno*(ute (a
o1ligatorii 0i *e a/li( -n /re.ent, la (are * *e adaoge
(ele a/ro1ate de un ,iitor Sinod.
15
Pe de alt /arte, li/*a de/linei uniti luntri(e 0i
e3terioare ni(i nu e*te tr*tura (ea mai (ara(teri*ti(
a legi*laiei (anoni(e. )ara(teri*ti(a ei e*te
in(om/letitudinea. Cn fa/t, ea e*te (u totul li/*it de
normele (are, /rin analogie (u legi*laia Euridi(, /ot
fi de*emnate (a Ffundamentale;. )ele mai (om/lete
(ulegeri (anoni(e, nu doar r*ritene, (i 0i a/u*ene, nu
au (anoane (are * *tatorni(ea*( /rin(i/iile generale
0i -ntemeietoare ale ornduirii 1i*eri(e0ti. G*im -n
a(e*te (ulegeri un numr de (anoane (e rnduie*(
legturile dintre e/i*(o/i, legturile -ntre /reoi 0i
dia(oni, -n* nu ,om /utea afla (anoane (are *
definea*( /rin(i/iul -n*u0i al ierar2iei. !u e3i*t ni(i
o *ingur lege (are * (ear i*eri(ii * ai1 toate (ele
trei ranguri de (leri(i. Rnduiala de temelie a unei
o10ti (re0tine /*torite de un e/i*(o/ nu e*te de g*it.
>(e*t lu(ru *e ,de0te -ndeo*e1i da( 1gm de
*eam (u (t griE rnduie*( (anoanele dregtoria
mitro/olitului. >(eea0i li/* *e /oate afla 0i -n alte
(2e*tiuni (anoni(e, de /ild (ea a /ro(e*elor Euridi(e
e(le.iale, *au (ele referitoare la Sfintele 'aine ale
ote.ului, Cm/rt0aniei 0i !unii. Cn (rile de
Pra,ile numitele li/*uri *nt -nlo(uite (u -n,turi din
Noul Testament 0i din *(rierile Prinilor 0i Ga*(lilor
i*eri(ii. )anoanelor >/o*toli(e 0i /orun(ilor lui
Ori*to* li *e atri1uie (ara(terul de norme (anoni(e,
de0i ni(i un *ingur Sinod nu a legiuit (are din ele
tre1uie *o(otite (a atare. Sntem att de de/rin0i (u
a(e*te li/*uri -n(t ni(i nu le mai 1gm -n *eam, dar
da( ,reun i*tori( ar -n(er(a * de*(rie ornduirea
1&
i*eri(ii doar /e temeiul normelor (anoni(e, ar
*,r0i ni0te gre0eli de*tul de gra,e.
>(eea0i gre0al o fa( (ei (e -n(ear( *
-ntemeie.e (on0tiina (anoni( doar /e (anoane. D
a*emenea -n(er(are nu e*te nimi( mai mult de(t
amgire. Ga( normele (anoni(e ,or1e*( de*/re ni0te
lu(ruri anume *au manife*tri ale ,ieii 1i*eri(e0ti,
atun(i -ndre/tirea lor /oate fi Eude(at /e temeiul
normelor (anoni(e re*/e(ti,e. Gar (e *e /oate */une
de*/re un lu(ru /e (are normele (anoni(e ni(i
m(ar nu l%au /re,.utH Ga( e*te (anoni( doar (eea
(e (ore*/unde (anoanelor, iar (eea (e nu (ore*/unde
e*te ne(anoni(, atun(i, a0a (um am ,.ut, -n (anoane
nu e3i*t referiri la (te,a dintre (ele mai -n*emnate 0i
de temelie domenii ale al(tuirilor 1i*eri(e0ti. Pn la
urm, da( *o(otim toat legi*laia (anoni( -n
-ntregul ei (a temei al (on0tiinei (anoni(e, tre1uie *
a((e/tm ( fie(are i*eri( Lo(al are /arte de
/ro/ria (on0tiin (anoni(, fa/t (e nu numai (
re*trnge mrimea (u/rinderii (on0tiinei (anoni(e,
dar -nltur /n 0i /utina ,reunui fel de e,aluare
(anoni( a unei i*eri(i Lo(ale. Nn a*tfel de (on(e/t
nu -ngduie g*irea unei re.ol,ri a /ro1lemelor
(anoni(e a/li(a1ile -ntregii i*eri(i Drtodo3e, (i
-ngduie fie(rei i*eri(i >uto(efale *%0i re.ol,e
doar /ro/riile /ro1leme. >(e*t lu(ru ar *u1mina
unitatea (on0tiinei ortodo3e (e ine laolalt toate
i*eri(ile Lo(ale, (2iar -n li/*a legturilor Euridi(e
re(i/ro(e, -ntr%o Singur i*eri( >/o*toli(.
Se/arati*mul 0i i.olarea i*eri(ilor Lo(ale, att de
1#
,dite -n /re.ent, /ot fi e3/li(ate -n /arte /rin a(ea*t
ne-m/linire a (on0tiinei (anoni(e.
Ge0i a1*ena unitii 0i (om/letitudinii normelor
(anoni(e e*te o /iedi( -n (alea /rimirii lor (a temei
al (on0tiinei (anoni(e, totu0i a(e*te *emne ale
(reati,itii (anoni(e nu tre1uie (ondamnate din
/ri(ina li/*urilor re*/e(ti,e. Legi*laia (anoni( nu a
a,ut ni(iodat *ar(ina * *tatorni(ea*( normele 0i
/rin(i/iile -ntemeietoare ale ornduirii e(le.iale. Ele
fu*e*er date o dat /entru totdeauna -n -n,tura
dogmati( de*/re i*eri(, (are nu numai ( a
/remer* (reati,itii (anoni(e, (i a de,enit temeiul 0i
/remi*a ei. )reati,itatea (anoni( -n i*eri( are
*ar(ina * fa,ori.e.e a(ele lu(ruri (e ar fa(e (a
-n,tura dogmati( de*/re i*eri( *%0i g*ea*( o
mai drea/t 0i de/lin -ntru(2i/are -n (ondiiile
i*tori(e date ale ornduirii 1i*eri(e0ti 0i * ferea*(
,iaa i*eri(ii de a1ateri 0i rt(ire. )u/rin*ul
-n,turii dogmati(e de*/re i*eri( determin
(u/rin*ul legi*laiei (anoni(e. D -n,tur diferit
de*/re i*eri( ar du(e negre0it la alte (anoane,
-ntru(t ele dau la i,eal /uterea lu(rtoare -n ,iaa
i*eri(ii. Ootrrile 1i*eri(e0ti *nt de fa/t tl(uirile
(anoni(e ale dogmei de*/re i*eri( -ntr%un anumit
moment din i*toria ,ieuirii *ale. Prin(i/iile
-ntemeietoare ale -n,turilor i*eri(ii nu intr -n
domeniul legii (anoni(e, (i *nt /arte a dogmati(ii.
>(e*t fa/t d normelor (anoni(e o tr*tur a/arte, (e
le deo*e1e0te de normele Euridi(e, iar legi*laiei
1K
(anoni(e -i a(ord a(ele (ara(teri*ti(i (e fa( din ea o
legi*laie (u totul *ingular.
Cn(er(rile de a e3tra/ola (on0tiina (anoni( din
formele i*tori(e e3i*tente ale ,ieii 1i*eri(e0ti *au din
(anoanele -n*e0i *nt gre0ite, /rin a(eea ( ne*o(ote*(
temeiurile ,ieii 1i*eri(e0ti, a((e/tndu%o doar *u1
-nfi0area ei em/iri( 0i ,remelni(. 'emelia dre/tei
(on0tiine (anoni(e nu /oate fi tre(torul 0i
,remelni(ul, (eea (e ine de momentul i*tori(, (i a(el
lu(ru din luntrul *u (e nu e*te tre(tor 0i ,remelni(
0i nu de/inde de (ondiiile 0i -m/reEurrile i*tori(e.
Cn*eamn ( temeiul (on0tiinei (anoni(e *e /oate afla
doar -n -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. D
a*emenea (on0tiin (anoni( e*te foarte a/ro/iat de
(on0tiina dogmati(, deo*e1indu%*e de ea doar /rin
orientare 0i *(o/. Ea e*te /uterea (e /une -n mi0(are
i*toria i*eri(ii, a,nd ro*tul de a reali.a -n fie(e
moment -nfi0area de/lin a -n,turii dogmati(e -n
-ntru(2i/area *a (anoni(. Ea rmne fr *(2im1are
-ntre *(2im1toarele forme ale ,ieii 1i*eri(e0ti, fiind
una *ingur /entru toate tim/urile; 0i -ntru(t
-n,tura dogmati( rmne ne*(2im1at 0i uni(, ea
de,ine uni,er*al /entru toate i*eri(ile, ((i toate
i*eri(ile Drtodo3e mrturi*e*( o *ingur -n,tur
dogmati(. !umai ea deine (riteriul (ore(t 0i
ade,rat, nu doar /entru re.ol,area /ro1lemelor
(anoni(e indi,iduale, (i 0i /entru e,aluarea formelor
(anoni(e 0i Eude(area (ara(terului (anoanelor -n*e0i.
1"
>*t.i /ro1lema (ara(terului (anoanelor, adi(
da( ele *nt *u/u*e *(2im1rii *au rmn a1*olut
ne*(2im1toare, are o deo*e1it -n*emntate /ra(ti(.
Pro1lema nu e*te nou, fiind mereu *(oa* la i,eal
de ,iaa -n*0i. Sinodul 'rulan i%a dat o re.ol,are,
-n(linnd (tre ne*(2im1a1ilitatea (anoanelor. Pe de
alt /arte, (reati,itatea (anoni( a fo*t real de%a
lungul e3i*tenei *ale, 0i (2iar edi(tele /uterii
im/eriale a1rogau de fa/t di*/o.iii /ur e(le.iale. )t
de /uin (on*trn* *e *imea /uterea im/erial *e
/oate ,edea din /rerile Euri0tilor din .ilele lui 5anuil
)omnenul, (are *u*ineau ( edi(tele -m/rte0ti
-nlo(uie*( nu numai Codul lui Iustinian, (i 0i
(ulegerile de (anoane. E*te ade,rat ( a(ele /reri nu
au /rimit -ntrire ofi(ial 0i au fo*t (u totul uitate o
dat (u (derea i.anului, -n* 2otrrea Sinodului
'rulan a fo*t larg a((e/tat. Se -ntm/l 0i a.i, da(
nu -n *(rierile t2eologi(e, atun(i -n felurite (er(uri
1i*eri(e0ti, * g*im (on,ingeri (e /un *emnul
egalitii -ntre (anoane 0i formulrile dogmati(e -n (e
/ri,e0te o1ligati,itatea 0i ne*(2im1a1ilitatea. !u mai
e*te ne,oie * *u1liniem ( o a*emenea /rere *e
/oate i,i nu numai din (onfu.ie t2eologi(, (i 0i din
ignoran. > *trui a*u/ra a1*olutei ne*(2im1a1iliti
a (anoanelor e*te totuna (u a admite ( nu doar
generaia noa*tr, (i 0i (ele /re(edente, au fo*t
e3(lu*e din i*eri(. E*te de*tul * (itm al noulea
)anon >/o*toli( (e 2otr0te *(oaterea din i*eri( a
tuturor lai(ilor <la fel (a al o/tulea (anon /entru
(leri(i= (are Fnu rmn la rug(iune 0i la Cm/rt0anie
/n la *fr0it.; Ga( toate (anoanele *nt
20
ne*(2im1a1ile, atun(i toate *nt 0i rmn -n ,igoare.
E*te /uin /ro1a1il (a un a*tfel de /un(t de ,edere *
fie /e /la(ul (elor (e -l a/r. Cn /lu*, a*emenea
-n,tur nu ine *eama de *tarea legi*laiei
1i*eri(e0ti de*(ri*e mai *u*.
)onfu.ia t2eologi( /ro,ine de la neluarea -n
*eam a fa/tului ( natura a1*olut ne*(2im1a1il a
dogmelor nu de(urge din /romulgarea lor de (tre
Sinoade 0i /rimirea lor de (tre i*eri(, (i din fa/tul
( ele *nt -ntru(2i/area ade,rului a1*olut.
+ormularea lor -n Sinoade 0i /rimirea lor de (tre
i*eri( nu e*te de(t mrturia *olemn a ade,rului
lor. Ele nu -nfi0ea. ,remelni(ul, (i ,e0ni(ul; -n*
din (nd -n (nd, a*emeni (anoanelor, ele tre1uie *
*e /reo(u/e de formele ,remelni(e ale ,ieii
1i*eri(e0ti, (2iar da(, -n limitele unei e3i*tene
em/iri(e, a(ele forme /ot fi *o(otite (a
ne*(2im1toare.
Erudiia (anoni( nu /oate a((e/ta a(e*t /un(t
de ,edere de*/re (anoane. Pe de%o /arte, /utem g*i
att -n literatura (anoni( ortodo3, (t mai ale* -n (ea
romano%(atoli(, o alt /rere, (e define0te (a
ne*(2im1a1ile doar (anoanele -ntemeiate /e Legea
Gumne.eia*(. 'oate normele (e /ur(ed din 6oia
Gumne.eia*( -nfi0at -n (2i/ lim/ede -n S(ri/tur
0i -n Sfnta 'radiie *nt de natur ne*(2im1a1il 0i
a1*olut, iar toate (elelalte norme in de domeniul
legii omene0ti 0i de(i /ot fi *u/u*e *(2im1rii.
Ge*igur ( un (redin(io* nu /oate * -n(al(e (u 1un
0tiin (ara(terul a1*olut al Porun(ilor Gumne.eie0ti,
dar *e ,de0te ( deo*e1irea -ntre jus divinum 0i jus
21
humanum e*te de/arte de a fi *igur. Cn /ra(ti(, (ele
mai multe di*/ute *e i*( (nd *e /une /ro1lema
naturii unui de(ret *au altul4 /oate fi el atri1uit legii
Gumne.eie0ti ori (elei omene0tiH Gin a(e*t /un(t de
,edere, normele artate -n E,ang2elie *nt de
netgduit, dar -n /ri,ina normelor aflate -n E/i*tole
nu ne /utem /ronuna -ntotdeauna -n (2i/ 2otrt. Cn
unele (a.uri >/o*tolul Pa,el arat lim/ede o1r0ia
rnduielilor *ale, -n alte (a.uri nu *e fa( a*emenea
trimiteri. >r fi foarte greu * de*(o/erim -n,tura
de*/re (ara(terul ne*(2im1a1il al normelor,
-ntemeindu%ne /e Legea Gumne.eia*(, -n a(ele
(a.uri (nd unele norme au fo*t *u/u*e *(2im1rii -n
,iaa i*eri(ii. )2iar /orun(ile lui Ori*to*, da( li *%ar
da un -nele* (anoni(, ar do1ndi un (ara(ter
,remelni(, fiind *o(otite (a o1ligatorii /entru anumite
e/o(i 0i neo1ligatorii /entru altele <de /ild, (ele
referitoare la de*fa(erea (*toriei 0i temeiurile *ale=.
>l(tuirea 1i*eri(ea*( a o10tii din )orint2 de*(ri*e
de >/o*tolul Pa,el a dinuit ,reme de (te,a .e(i de
ani. !i(i a0a%numita 2otrre a/o*toli( J de(i.ia
Sinodului >/o*toli( din Ieru*alim J nu a fo*t *o(otit
de lung durat. !u e*te ne,oie * mai dm alte
e3em/le de a(ela0i fel, ((i nu o dat am ,.ut (um
a1*oluti.area ,remelni(ului du(e la relati,i.area
,e0ni(ului.
!umai /rintr%o drea/t (on0tiin (anoni( *e
/oate -ntemeia o legtur (ore(t (u (anoanele. !i(i
m(ar una *ingur din /orun(ile lui Ori*to* nu are
(ara(terul unei norme em/iri(e; toate *nt ,e0ni(e,
ne*(2im1toare, toate *e refer la domeniul -n,turii
22
dogmati(e de*/re i*eri(, de*/re (*torie, de*/re
1ote. et(. Ori*to* nu a a0e.at ni(i un fel de al(tuire
(anoni( i*eri(ii Sale 0i ni(i nu a dat norme
(anoni(e. F)ine a /u* /re 5ine Eude(tor *au
-m/ritor /re*te ,oiH; <L(. 12, 1B=. Cn( din ,remea
>/o*tolilor /uterea (e .mi*le0te legea *%a aflat fr
e3(e/ie -n i*eri(. Gre/tul de Fa lega 0i de.lega;,
potestas clavium <F/uterea (2eilor;=, (u/rindea 0i
dre/tul de%a a0e.a norme (anoni(e. >*tfel ( nu /oate
fi ,or1a de -m/rirea (anoanelor -ntre (ele -ntemeiate
/e Legea Gumne.eia*( 0i (ele -ntemeiate /e legea
omenea*(. 'oate i.,or*( din dre/tul dat *t/nirii
1i*eri(e0ti de%a /romulga di*/o.iii (are *
-nto(mea*( rnduiala i*eri(ii. 5ai im/ortant e*te
fa/tul ( di*/o.iiile /e (are i*eri(a le d 0i tre1uie
* le dea nu (on*tituie temeiurile ornduirii
1i*eri(e0ti, a0a (um am ,.ut, (i au ro*tul de%a -nfi0a
o mai de/lin 0i mai e3a(t -ntru(2i/are a a(elor
temeiuri -n fie(e /erioad i*tori( dat. Ele *nt
,remelni(e, -n* nu -n *en*ul ( o /arte din ele e*te
(2emat la e3i*ten de un (om/le3 de /ri(ini /ur
e3terioare, (i -n *en*ul ( fa( /arte din (eea (e e*te
,remelni( -n i*eri(. )a di*/o.iii ,remelni(e,
(anoanele *nt *(2im1a1ile, (2iar 0i -n (a.ul (nd fa(
trimitere dire(t la unul *au altul din (u,intele
>/o*tolilor *au (2iar ale lui Ori*to*. Ge*igur ( a(ele
(u,inte rmn a1*olute 0i ne*(2im1a1ile -n *ine, dar
ele nu a/arin (anoanelor, (i arat doar ( autoritatea
1i*eri(ea*(, /u1li(nd 2otrri, *o(ote0te e*enial *
fa( trimitere la temeiul dogmati( al di*/o.iiilor *ale.
>l (in(ilea )anon >/o*toli( (ere de/unerea
2$
/re.,iterului ori e/i*(o/ului (are *,r0e0te Sfnta
'ain a ote.ului (u o *ingur *(ufundare, (t ,reme
Ori*to* Cn*u0i /orun(e0te4 F5ergnd, -n,ai toate
neamurile, 1ote.nd /re ei -n numele 'atlui 0i al
+iului 0i al Sfntului Gu2; <5t. 2K, 1"=. i*eri(a
/oate *(2im1a /ro/ria 2otrre (anoni(, mrind *au
mi(0ornd /edea/*a (elor ,ino,ai, dar a(ea*ta nu
*u/une *(2im1rii (u,intele lui Ori*to*, -ntru(t ele
nu a/arin unei norme (anoni(e, (i -n,turii
dogmati(e de*/re Sfnta 'ain a ote.ului, (reia
2otrrea re*/e(ti, -i *luEe0te dre/t tl(uire.
>de*eori e3i*t (iudate /un(te de (onta(t -ntre
-n,tura ortodo3 0i /rote*tanti*m, dar ele *nt doar
/un(te, din(olo de (are -n(e/ deo*e1iri *u1*taniale.
Prin(i/iul *(2im1a1ilitii tuturor 2otrrilor (anoni(e
-n Prote*tanti*m are o1r0ii (u totul deo*e1ite de
Drtodo3ie. Pentru noi, din(olo de *(2im1a1ilitatea
(anoanelor *e afl (on0tiina (anoni( *au, -n ultim
in*tan, -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. Dri(e
2otrre (anoni( e*te legat de -ntru(2i/area unui
ade,r a1*olut (e *t la temelia (on0tiinei (anoni(e.
Ga( -ntru(2i/area /oate 0i tre1uie * fie *(2im1at,
ade,rul aflat la temelia *a rmne /ururi
ne*(2im1tor. +eluritele /erioade i*tori(e *au (re0teri
du2o,ni(e0ti /ot (ere numai *(2im1ri *au anulri ale
-n,eli0ului e3terior al ade,rului, -n* nu /ot *(2im1a
ade,rul -n*u0i. 'o(mai -n -n,tura de*/re
al(tuirea i*eri(ii 0i to(mai -n /ro1lema
*(2im1a1ilitii (anoanelor Prote*tanti*mul nu a inut
*eama de a(e*t ade,r.
2B
Putina *(2im1rii (anoanelor nu -n*eamn (
ele tre1uie *(2im1ate *au /ot fi *(2im1ate du/ 1unul
/la( al ori(rui mem1ru al i*eri(ii ori (2iar al unei
-ntregi (omuniti 1i*eri(e0ti. Cn (iuda unor amnunte,
(reati,itatea (anoni( a i*eri(ii Drtodo3e -n
/lintatea ei ine de e3/eriena de mai muli ani a
i*eri(ii 0i a (on0tiinei *ale, a -n(er(rii ei de%a
-nf/tui -n,tura i*eri(ii -n feluritele e/o(i i*tori(e.
!oi nu fa(em de(t * (ontinum (e,a (e nu a fo*t
-n(e/ut de noi, (2iar da( *ntem -n(linai * (redem
( i*toria -n(e/e (u noi. >0a *e fa(e ( lu(rarea
noa*tr (u/rinde -ntotdeauna un ame*te( de tradiie 0i
(reati,itate, tradiia fiind *u*intoarea (reati,itii
noa*tre 0i (2e.0ia ( ni(i (reati,itatea noa*tr nu ,a
/ieri o dat (u noi. )u toate a(e*tea, ori(e (reati,itate
omenea*( e*te un fel de nimi(ire a tre(utului, a(el
tre(ut (e a -n(etat de a mai fi tradiie (reatoare,
/ref(ndu%*e -n inerie 0i *tagnare (e -m/iedi(
(reati,itatea. Putem 0i tre1uie * *(2im1m 2otrrile
1i*eri(e0ti, -n* numai atun(i (nd au -n(etat de a mai
fi (anoane, (nd nu mai /ot * -m/linea*( elul
no*tru 0i al lor J de a -ndre/ta formele 1i*eri(e0ti */re
mai de/lina 0i mai 1una -ntru(2i/are a -n,turii
de*/re i*eri(, adi( atun(i (nd ele -n(etea. a mai
fi 2otrrile /rin (are *e /oate -nfi0a (on0tiina
(anoni(. E3i*t ,remi (nd ade,rul (anoni( e*te de
/artea (elor (e -n(al( unul *au altul dintre (anoane,
0i nu de /artea (elor (e li *e *u/un 0i (er *u/unere.
>de,rul a(e*tui /arado3 tre1uie /ro1at /rin
e3/erien; /arado3ul *e i*( din (onfli(tul -ntre o
(on0tiin (anoni( -nelea* (a /rin(i/iu (reator 0i
25
(riteriu *u/rem, 0i o (on0tiin (anoni( -nelea* (a
oar1 0i moart *u/unere fa de litera legii, ro1ie fa
de liter, (e%0i afl -ntru(2i/area -n (anoane. Nn
(onfli(t /rofund 0i tragi( -ntre dou ti/uri de
(on0tiin (anoni(, din (are doar una ie*e mereu la
i,eal (a moment (reati,, iar (ealalt rmne forma
inert 0i fo*ili.at a ,ieii 1i*eri(e0ti.
> de*emna (anoanele dre/t /re*(ri/ii
1i*eri(e0ti -n*eamn a -nle*ni J -n (2i/ /o.iti, *au
negati, J (a ,iaa 1i*eri(ea*( *%0i -ntru(2i/e.e mai
-ndea/roa/e -n,tura dogmati(. )u (t normele
1i*eri(e0ti *e a/ro/ie mai mult de -n,tura
dogmati(, (u att mai mare e*te a/ro/ierea lor de
-n*u0irea ne*(2im1a1ilitii, dar ne*(2im1a1ilitatea nu
ine de (anoane, (i de -n,turile dogmati(e /e (are
ele le -nfi0ea.. Prin urmare, (redem ( anumite
2otrri (anoni(e ale Sinoadelor -0i ,or /*tra /uterea
/n la *fr0itul tim/urilor, iar /entru noi ele *nt
*finte, la fel (a dogmele /e (are le -ntru(2i/ea..
)on0tiina (anoni( rmne mereu una de%a
lungul tim/ului, mereu egal (u *ine. Prin unitatea ei,
feluritele forme ale ,ieii 1i*eri(e0ti nu *nt ,.ute (a
momente *e/arate -n i*torie, (i *e leag laolalt -ntr%
un /ar(ur* ne-ntreru/t (e une0te -ntiul /a* al
al(tuirii 1i*eri(e0ti J al(tuirea 2ari*mati( J (u
temelia ornduirii noa*tre e(le.ia*ti(e. >(ea*ta ne
-ndeamn * /ri,im nu -n urm (i, /rin /re.ent,
-nainte (tre ,iitor. Cn ,iaa i*eri(ii >/o*toli(e lu(rul
(el mai de /re nu era forma ,ieii, (i fa/tul ( /rin
a(ea*t form ,iaa 1i*eri(ea*( reali.a a/roa/e
2&
de/lin, (a o imagine ie0it din (omun, -n,tura
dogmati( de*/re i*eri(. Ga( am -n(er(a *
tran*/unem -n (2i/ me(ani( a(ea al(tuire -n ,iaa
noa*tr, am -nf/tui -n( 0i mai /uin idealul ,ieii
1i*eri(e0ti de(t -n /re.ent. Putem doar * ndEduim
( (on0tiina noa*tr (anoni( ,a do1ndi lim/e.imea
(e o a,ea -n ,remile a/o*toli(e. )u (t mai mult
-ntru(2i/m ade,rul dogmati( -n ,iaa noa*tr
1i*eri(ea*(, (u%att mai mult ne ,om a/ro/ia de
,remile a/o*toli(e, (2iar da( -n al(tuirea noa*tr
e3terioar ne%am -nde/rta -n( mai mult de ele.
)on0tiina (anoni( (ere de la noi o *tatorni(
(reati,itate -n ,iaa 1i*eri(ea*(, -n* nu doar
(reati,itate, (i 0i noi forme, da( e*te ne,oie, /re(um
0i griEa (reatoare fa de formele mai ,e(2i, a*tfel (a
ele * /oat de,eni /entru noi nu numai /ri(ini de
mulumire de *ine, (i (u ade,rat forma -n (are *%a
-nf/tuit ade,rul dogmati(. 'ot a0a, 0i (anoanele
tre1uie a1ordate -n (2i/ (reator. Ga( *e -ntm/l (a
unele (anoane * nu mai r*/und *(o/ului lor,
*ntem o1ligai * le -nlturm, ((i nu numai (eea (e
(ore*/unde (anoanelor e*te (anoni(, (i (anoanele
-n*e0i /ot fi F(anoni(e; 0i Fne(anoni(e.;
>r fi totu0i o gre0al * (redem ( (on0tiina
(anoni( e*te att de infaili1il -n(t /oate fi
determinant /entru ori(e *ituaie (on(ret. !u e3i*t
a*tfel de infaili1iliti -n i*eri(a Drtodo3, nu numai
-n *fera (anoanelor, dar ni(i -n domeniul dogmelor.
Geformri ,remelni(e 0i /ierderea dire(iei *nt
-ntotdeauna (u /utin. )u toate a(e*tea, ade,rul a
fo*t dat i*eri(ii, 0i de(i *l0luie0te mereu -n ea,
2#
(2iar atun(i (nd /oate nu *ntem -n *tare *%l
determinm -n mod ofi(ial. Nn alt /un(t de ,edere ar
arta o li/* de (redin -n i*eri(, o -nelegere a
i*eri(ii doar (a a0e.mnt omene*(, 0i nu
dumne.eie*(. )eea (e nu e*te (u /utin la ni,elul
unei ornduiri ofi(iale, e*te (u /utin /rin ornduirea
2arului.
2K
$B
CANOANELE BISERICII
SC!I"BABILE
SA# NESC!I"BABILE$
%
I.
i*eri(a e*te -ntemeiat /e o *tn(4 F'u e0ti
Petru, 0i /re a(ea*t /iatr ,oiu .idi i*eri(a 5ea, 0i
/orile iadului nu o ,or 1irui.; )u,intele a(e*tea *e
/ot -n*(rie /e fruntariile (elor mai de *eam 1i*eri(i
ale tuturor (onfe*iunilor, in(lu*i, /e (ea a Romei,
-n* fire0te, fr tl(uirea romano%(atoli(. )redina
( i*eri(a lui Ori*to* e*te de ne(ltit 0i de ne1iruit
(u/rinde una din (on,ingerile (ele mai temeini(e ale
(re0tintii. Cntr%o ,reme de /rofund (ri. mondial,
la a*finitul /ar(ur*ului i*tori( al omului, -n*u0irea
i*eri(ii de a rmne ne(ltit e*te liman de /a(e
/entru *ufletul (re0tine*(. +aa /mntului *e
*(2im1; omenirea /orne0te /e (i ne(uno*(ute 0i
ne(er(etate, iar noi -n0ine, aidoma (o/iilor no0tri, nu
0tim -n (e fel de noi -m/reEurri ne ,a fi dat * trim.
Stn(a i*eri(ii ,a dinui (2iar 0i atun(i (nd
/mntul /e (are ne%am o1i0nuit * *tm *e (latin 0i
ne alune( de *u1 /i(ioare. FGe(i tot (ela (e aude
1
Pu1li(at mai -nti -n ru*e0te -n Jivoie Predanie, Pari*, 1"$&, P5)>
Pre**, //. K2%"&.
$5
(u,intele 5ele a(e*tea 0i le fa(e, a*emna%,oiu /re el
1r1atului -nele/t, (arele a .idit (a*a *a /re /iatr; 0i
a (.ut /loaie 0i au ,enit /u2oaiele, 0i au *uflat
,nturile, 0i *%au /ornit */re (a*a a(eea, 0i nu a (.ut,
( era -ntemeiat /re /iatr; <5t. #, 2B%25=. )u%att
mai mult, ea ,a ine /ie/t a*alturilor omului4 F)erul 0i
/mntul ,or tre(e, dar (u,intele 5ele nu ,or tre(e;
<5(. 1$, $1=. Cntre (ele *(2im1toare 0i mereu noi,
numai ea rmne ne*(2im1toare; -ntre (ele
tre(toare, numai ea e*te ,e0ni(.
Gar (um ar tre1ui * -nelegem 0i la (e anume ar
fi * atri1uim ne*(2im1a1ilitatea -n i*eri(H Dare tot
(e ine de i*eri( e*te de ne*(2im1atH Cn (e *en*
-n*0i i*eri(a e*te fr *(2im1areH >(e*tea *nt
-ntre1rile (e, *u1 o form *au alta, *trne*( (ugetarea
(re0tin modern. !u *nt numai ni0te (2e*tiuni
a(ademi(e, (i -ntre1ri (ru(iale /entru ,iaa (re0tin,
-ntru(t de ele de/inde r*/un*ul la o alt -ntre1are4
)are ar /utea 0i%ar tre1ui * fie atitudinea i*eri(ii
fa de ,iaa modern 0i /ro1lemele eiH Ga( tot (e
ine de i*eri( e*te de ne*(2im1at 0i nu e3i*t nimi(
,remelni( -n ea, -n*eamn ( i*eri(a *e -ngriEe0te de
,iaa modern doar -n m*ura -n (are tre1uie *%0i
/*tre.e 0i *%0i o(rotea*( *finenia -n e3i*tena
lumii, */re a o (ondu(e /n la /linirea ,remii.
>(ea*ta /re*u/une ( i*eri(a e*te, -ntr%o anume
m*ur, retra* din lume; e3i*t o *ingur (ale J din
lume (tre i*eri( J dar nu e3i*t (ale din i*eri(
(tre lume, (eea (e ar fi ade,rat doar da( i*eri(a
-m/reun (u toi mem1rii ei ar /utea /r*i lumea.
Cn* ea nu%0i *(oate mem1rii -n afara lumii <F(
$&
altmintrelea ar tre1ui * ie0ii din lume,; 1 )or. 5, 10=;
0i, deo/otri,, i*eri(a nu%i /oate l*a -n lume,
*inguri. i*eri(a -nfrunt lumea, nu /u*tia. Ea
*l0luie0te -n lume 0i .ide0te -n lume /n la
F/linirea ,remii.; Cn legtura ei (u lumea, i*eri(a, /e
lng griEa /entru /ro/ria dinuire, are 0i /reo(u/ri
/ra(ti(e. Ga( e*te a0a, atun(i -n i*eri( tre1uie *
e3i*te nu numai (eea (e e*te ne*(2im1a1il, (i 0i (eea
(e *e *(2im1; alturi de (ele ,e0ni(e, (ele
,remelni(e. Ge(i unde oare *e afl ,e0ni(ul 0i
,remelni(ul -n i*eri(, unde e*te linia lor
de*/ritoare 0i (are *nt legturile dintre eleH
$#
II.
Ootrrile dogmati(e /ri,e*( ade,rurile taini(e
ale (redinei, (e *nt ne*(2im1toare 0i o1ligatorii
/entru toi, afar de tim/ 0i a1*olute. Gar oare -n
i*eri( domeniul (elor ,e0ni(e 0i ne*(2im1a1ile *e
limitea. numai la dogmeH Pe lng dogme, mai
a,em 0i 2otrri (anoni(e (e legiuie*( rnduiala din
afar 0i al(tuirea i*eri(ii. )um tre1uie /ri,ite a(e*te
2otrriH Qin ele oare de trmul ,remelni(ului 0i, (a
urmare, *nt *(2im1toare *au, a*emeni dogmelor,
*nt (u/rin*e -n trmul (elor ,e0ni(e, ori (el /uin
*nt legate de (ele ,e0ni(e 0i a1*olute din i*eri(H
R*/un.nd -ntre1rii, Prote*tanti*mul */une (
2otrrile (anoni(e *nt rodul lui jus humanum 0i, /rin
urmare, /ot fi modifi(ate, fie *e/arat, fie -m/reun.
)atoli(i*mul deo*e1e0te -ntre jus divinum 0i jus
humanum. Ge(i.iile (anoni(e -ntemeiate /e legea
Gumne.eia*( *nt ne*(2im1a1ile 0i a1*olute, 0i ni(i
o autoritate 1i*eri(ea*( nu le /oate anula. Gogmele
*e deo*e1e*( de de(i.iile (anoni(e doar /rin (oninut.
Ge(i.iile /ornite din jus humanum, (are (u/rinde 0i
jus ecclesiasticum, *nt *u/u*e *(2im1rii 0i (2iar
a1rogrii de (tre autoritile 1i*eri(e0ti -ndrituite.
>*tfel Prote*tanti*mul 0i )atoli(i*mul, fie(are -n felul
*u, fa( deo*e1ire -ntre ne*(2im1tor 0i *(2im1tor,
-ntre trmul (elor ,e0ni(e 0i trmul (elor ,remelni(e
$K
-n i*eri(. 'rmurile (elor ,e0ni(e 0i (elor
,remelni(e (ore*/und (u ale dumne.eie*(ului 0i
omene*(ului, jus divinum 0i jus humanum. )ele dou
*fere *nt de*/rite (u totul, aEungnd * fie de *ine
*tttoare. Cn* r*/un*ul dat nu e*te (el /otri,it ((i,
de0i /une -n lumin e3i*tena a dou *fere -n i*eri(,
nu *tatorni(e0te ni(i un fel de -m/reun%lu(rare ori
atingere -ntre ele.
)are e*te r*/un*ul i*eri(ii Drtodo3eH L*nd
de%o /arte /rerea /rimit mai nou, *u1 -nrurirea
)atoli(i*mului, du/ (are de(i.iile (anoni(e *e -m/art
-n de(i.ii -ntemeiate /e jus humanum 0i jus divinum,
e3i*tena lui jus humanum e*te ne(uno*(ut
Drtodo3iei. Cn ori(e (a., ea nu era (uno*(ut ni(i
i*eri(ii din ,e(2ime 0i ni(i i*eri(ii Sinoadelor
E(umeni(e. Sinodul 'rulan, -nregi*trnd 2otrrile
o1ligatorii, aduga4 FRi nimnui nu%i e*te iertat a
*(2im1a (anoanele mai nainte artate *au a le
de*fiina, *au a /rimi, afar de a(e*tea, alte (anoane;
<)anonul 2=.
2
>l Ra/telea Sinod E(umeni( /ro(lama
-n( 0i mai 2otrt 0i a/*at ( F(u 1u(urie /rimim
Gumne.eie0tile (anoane 0i -ntrim a0e.mntul lor
-ntreg 0i ne*trmutat, date fiind de trm1iele Gu2ului
Sfnt, de /realudaii >/o*toli, 0i de (tre (ele 0a*e
*finte So1oare a toat lumea 0i de (tre (ele lo(ale,
adunate */re a da a*tfel de a0e.minte, 0i de (tre
*finii no0tri Prini. )(i dn0ii, fiind toi luminai de
unul 0i a(ela0i Gu2 Sfnt, au 2otrt (ele de folo*;,
2
'radu(ere de Gr. !i(odim 5ila0, -n Canoanele Bisericii Ortodoxe,
,ol. I, >rad, l"$1, /. $0#.
$"
deoare(e Fda( /roro(e*(ul (u,nt ne /orun(e0te *
/.im -n ,ea( mrturiile lui Gumne.eu <ta martyria
tou Theou= 0i * ,ieuim -ntru ele, -n,ederat e*te ( ele
rmn dea/ururea ne(ltite 0i nemi0(ate; <)anonul
1=.
$
E3i*tena lui jus humanum era ne(uno*(ut 0i
*2olia0tilor 1i.antini ai ,ea(ului al doi*/re.e(elea. )u
toate a(e*tea, -n ,remea Sinoadelor E(umeni(e, (a 0i
mai -nainte ori mai tr.iu, 2otrrile (anoni(e au fo*t
anulate 0i *(2im1ate de (tre i*eri(, -n (ea mai
de/lin form a ,ieuirii *ale 0i /rin /uterea ei (ea mai
-nalt, Sinoadele J ele -n*ele *(2im1nd 2otrrile
Sinoadelor de mai -nainte. Sinodul 'rulan, du/ (e
/ro(lama*e ne*(2im1a1ilitatea (anoanelor, *(rie -n
,e*titul )anon al Goi*/re.e(elea, (e introdu(ea
(eli1atul /entru e/i*(o/at4 FGeoare(e noi ne *trduim
mult (a totul * *e fa( */re folo*ul turmei de *u1
mna noa*tr, am 2otrt (a -n ,iitor ni(ide(um * nu
*e mai -ntm/le una (a a(ea*ta. Iar a(ea*ta nu o
.i(em */re de*fiinarea *au r*turnarea (elor
a/o*toli(e0te legiuite, (i /entru ( /urtm griE de
mntuirea 0i de /ro/0irea */re mai 1ine a norodului,
0i (a *trii ierati(e0ti * nu i *e fa( ,reo /ri2an.;
B

Jus humanum nu e3i*t -n i*eri(; toate
2otrrile *nt dumne.eie0te%-n*uflate <Ffiind (u
toatele luminate de unul 0i a(ela0i Gu2;= 0i tre1uie *
rmn ne/ieritoare 0i de ne(ltit. Cn*eamn oare (
i*eri(a Drtodo3, tgduind jus humanum, -n
(ontra*t (u Prote*tanti*mul, re(unoa0te doar jus
$
I1id., //. B"0%B"1.
B
I1id., /.$$B.
B0
divinumH >tun(i (um *e /oate *u*ine de*/re (anoane
( *nt ne/ieritoare 0i de ne(ltit, (nd ele *e
/re*(2im1, (2iar da( *(2im1area nu -n*eamn
totodat /er,ertirea ori anularea de(i.iilor anterioareH
Cntre1area inte0te (tre un /arado3 a/roa/e e,ident.
Cn fa/t, (um *e /ot -nelege (ele *,r0ite de Sinodul
'rulan (nd *(2im1 )anonul >/o*toli( /ri,itor la
-ngduirea (*toriei e/i*(o/atului, introdu(nd
(eli1atul, 0i -n a(ela0i tim/ afirm ( 2otrrea nu
anulea. ori denaturea. (anonulH Cn(er(area de%a
-nelege afirmaiile Sinodului 'rulan tre1uie * fie
deo/otri, o -n(er(are de%a lim/e.i -n,tura
ortodo3 de*/re ,remelni( 0i ,e0ni( -n legi*laia
(anoni(.
B1
III.
Gndirea (re0tin *e mi0( -ntre doi /oli4 (t
,reme ei rmn -n 2otarele )re0tini*mului, unul *e
(2eam monofi.i*m iar (ellalt e*te -ndeo10te numit
ne*toriani*m. )u alte (u,inte, (oninutul gndirii
(re0tine e*te (onturat de (tre do(trina (al(edonian.
Pe lng legtura *a dire(t (u -ntre1rile legate de
firile lui Ori*to*, dogma (al(edonian are un -nele*
a/arte -n -n,tura i*eri(ii. i*eri(a !oului
Legmnt e*te norodul ale* al lui Gumne.eu <1 Pt. 2,
"=. !orodul ale* al !oului Legmnt -n totalitatea *a
al(tuie0te 'ru/ul lui Ori*to*, al (rui (a/ e*te Cn*u0i
Ori*to* <1 )or. 12, 22; 2#=. > te *l0lui -n i*eri(
-n*eamn a fi (u/rin* -n 'ru/ul lui Ori*to*, a te fa(e
mdular al Su /rin -m/rt0irea (u tru/ul lui Ori*to*.
FPa2arul 1ine(u,ntrii /re (arele 1ine(u,ntm, au
nu -m/rt0ire e*te *ngelui lui Ori*to*H Pinea (area
o frngem, au nu -m/rt0irea tru/ului lui Ori*to*
e*teH )(i o /ine, un tru/ (ei muli *ntem; ( toi
dintru o /ine ne -m/rt0im; <1 )or. 10, l&%l#=.
>dunarea Eu2ari*ti( e*te *o1orul norodului ale* al
lui Gumne.eu -m/reun (u Ori*to* Gumne.eu, -n
/re.ena Lui; e*te *o1orul i*eri(ii, ((i unde *e
adun doi *au trei -n numele Su, a(olo *e afl 0i El;
e*te /lintatea i*eri(ii, ((i Ori*to* -ntreg e*te de
fa -n Sertfa Eu2ari*ti(. >0adar, adunarea eu2ari*ti(
B2
-ntru(2i/ea. (on(ret 0i taini( i*eri(a; a(ea*t
-ntru(2i/are are lo( -n realitatea em/iri( 0i are ea
-n*0i un a*/e(t em/iri(.
>*emenea Eu2ari*tiei, i*eri(a are o realitate
em/iri( 0i o natur em/iri(. !atura ei dual e*te
natura dual a organi*mului *u dumne.eie*( 0i
omene*(, *imilar -ndoitei firi a lui Ori*to*. Legtura
dintre natura em/iri( 0i (ea du2o,ni(ea*( de(urge
din formula (al(edonian4 ne-m/rit, nede*/rit,
ne*(2im1at 0i neame*te(at. +iina ne,.ut,
du2o,ni(ea*( a i*eri(ii *e manife*t /rin natura ei
em/iri(. Ge%a(eea -m/rirea i*eri(ii -n ,.ut 0i
ne,.ut, (ara(teri*ti( Prote*tanti*mului, e*te gre0it,
-ntru(t nimi(e0te realitatea em/iri( a i*eri(ii.
i*eri(a e*te una, a0a (um Ori*to* e*te unul, ,.ut 0i
ne,.ut -n a(ela0i tim/. Ge/lintatea i*eri(ii e*te
(oninut -n ne,.ut, (are (u/rinde -n *ine -n (2i/
nede*/ri1il i*eri(a (ea ,.ut; -n* nu *e
(onto/e0te (u (ea ,.ut 0i ni(i nu o -ng2ite. La fel 0i
i*eri(a ,.ut (u/rinde /lintatea i*eri(ii, nu doar
/artea ,i.i1il de *ine *tttoare. Cm/rirea i*eri(ii
-n ,.ut 0i ne,.ut e*te ne*toriani*m e(le.iologi(, 0i
de(i o re*/ingere a naturii dumne.eie0ti 0i omene0ti a
i*eri(ii, -ntru(t i*eri(a ,.ut e*te ine,ita1il legat
doar de realitatea em/iri(. E3i*tnd -ntr%o realitate
em/iri(, i*eri(a, /rin firea *a em/iri(, /trunde -n
i*torie 0i *e -n,e0mntea. ea -n*0i -n e*tura
i*toriei.
>l(tuirea organi( a i*eri(ii (a 'ru/ al lui
Ori*to* /re*u/une o anume rnduial, taxis, (e
B$
de(urge din -n*0i e*ena i*eri(ii. >(ea*t rnduial
e*te legea ,ieii 1i*eri(e0ti 0i a ornduirii *ale,
de*(o/erit (a ade,r a1*olut, (a -n,tur
dogmati(. Ea (u/rinde -n,turi de*/re al(tuirea
tru/ului i*eri(ii, -nto(mirea *o(ietii e(le.iale, (a 0i
do(trinele de*/re ierar2ia 1i*eri(ea*(, Sfintele 'aine
et(. Drdinea nu /ri,e0te doar e*ena du2o,ni(ea*( a
i*eri(ii, (i 0i e*tura ei em/iri(, -ntru(t (ea din
urm e*te nede*/ri1il de (ea dinti, fiind legat -n
mod organi( de ea.
)ontrar /rerii lui R. So2m, al(tuirea
1i*eri(ea*( nu *%a de.,oltat -n ordinea unui /ro(e*
i*tori(, datorit /trunderii legii -n i*eri(.
>l(tuirea i*eri(ii nu e*te legat de lege (a atare, (i
de(urge din -n*0i e*ena i*eri(ii. Cn( de la
-n(e/uturi i*eri(a a /trun* -n i*torie (a *o(ietate (u
o form de al(tuire determinat. Cn a0a%numita
/erioad 2ari*mati( i*eri(a a,ea deEa al(tuirea
1ine determinat a e3i*tenei *ale i*tori(e. E*te
ade,rat, (omunitile (re0tine tim/urii a1ia
-n(e/u*er * *e -n,e0mnte.e -n e*tura i*toriei, dar
e*tura era *tr,e.ie 0i /rin ea *e ,edea lim/ede
e*ena ade,rat a i*eri(ii.
+ormele e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii *nt de*tul
de felurite; /entru (el familiari.at (u i*toria i*eri(ii
fa/tul e*te att de -n,ederat, -n(t nu mai tre1uie
do,edit. Cn de(ur*ul i*toriei, o form i*tori( a fo*t
-nlo(uit (u alta. 'otu0i, -n (iuda feluritelor forme
i*tori(e, de*(o/erim -n toate un anumit *m1ure
*tatorni(. >(el *m1ure e*te -n,tura dogmati(
BB
de*/re i*eri(; (u alte (u,inte, i*eri(a Cn*0i.
+ormele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti *nt -nrurite de
(u/rin*ul -n,turii dogmati(e. 6iaa 1i*eri(ea*(
/oate do1ndi doar a(ele forme (e *e /otri,e*( (u
e*ena i*eri(ii 0i *nt -n *tare * -nfi0e.e a(ea
e*en -n -m/reEurrile i*tori(e date. Ge%ai(i de(urge
( o *(2im1are -n (u/rin*ul -n,turii dogmati(e
de*/re i*eri( tre1uie * dea na0tere unei denaturri
-n do(trina de*/re rnduiala 0i al(tuirea tru/ului
1i*eri(e*(, iar a(ea*ta -0i ,a g*i -ntru(2i/area -n
formele e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii. )2iar -n
,e(2ime, -n ,remea de -n(e/ut a (re0tintii, o10tile
ereti(ilor a,eau o al(tuire deo*e1it de (ea aflat -n
i*eri(a Nni,er*al. )u (t do(trina de*/re i*eri(
era mai deformat, (u%att mai /uin *emna
al(tuirea a(elor o10ti (u (ea a i*eri(ii, iar -n
(a.urile e3treme, -n o10tile gno*ti(e, nu *e mai /*tra
nimi( -n (omun (u ea. +elurimea al(tuirilor
1i*eri(e0ti aflate a*t.i -n Romano%(atoli(i*m,
Prote*tanti*m 0i Drtodo3ie *e e3/li( -n mare m*ur
/rin felurimea -n,turilor dogmati(e de*/re
i*eri(. Pe de alt /arte, unitatea -n,turii
dogmati(e du(e la o unitate de temelie a formelor
i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti. )omunitile i*eri(ii
Nni,er*ale din /rimele ,ea(uri ale (re0tintii au i,it
a(elea0i al(tuiri 1i*eri(e0ti, -n (iuda totalei li/*e de
legturi admini*trati,e -ntre ele 0i a li/*ei unei
legi*laii (anoni(e (omune.
Cn,tura dogmati( de*/re i*eri( *e
-ntru(2i/ea. -n formele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti.
B5
)u toate a(e*tea, -ntru(2i/area nu e*te ni(iodat
de/lin, (i rmne relati,. 6iaa i*tori( a i*eri(ii
nu e*te -n *tare * -ntru(2i/e.e e*ena i*eri(ii -n
/lintatea ei, (i doar *%o a/ro3ime.e mai mult *au mai
/uin. Ge%a(eea, /o*i1ilitatea ,reunei forme (anoni(e
ideale e*te e3(lu*. Re(unoa0terea e3i*tenei unei
forme ideale ar (ondu(e la o ne/otri,it a1*oluti.are a
relati,itii al(tuirilor i*tori(e ale i*eri(ii. i*eri(a
trie0te -n (u/rin*ul ,ieii i*tori(e de o10te a ,remii
*ale. +ormele ei i*tori(e, */re deo*e1ire de (ele
dogmati(e, *nt -n mare m*ur -nrurite de
-m/reEurrile generale ale ,ieuirii -n i*torie.
Cn,turile dogmati(e *nt un fa(tor *tatorni( 0i
nede/endent de /ro(e*ul i*tori(, dar *nt -n,turile
-ntru(2i/ate -n e*tura i*toriei, (are e*te *u/u*
ne(ontenit feluritelor *(2im1ri. i*eri(a nu%0i
*(2im1 formele de e3i*ten i*tori( -n mod
-ntm/ltor ori *ama,olni(, 0i ni(i nu *e ada/tea.
,ieii (ontem/orane urmnd /a*i, mer*ul ,remurilor.
Cm/reEurrile i*tori(e -nrure*( formele ,ieii
1i*eri(e0ti, dar nu -n *en*ul ( /re*(riu feluritele
*(2im1ri din ,iaa i*eri(ii, ((i i*eri(a -n*0i, din
*trfundurile e*enei *ale, -0i *(2im1 formele
e3i*tenei i*tori(e. i*eri(a *e *trduie0te (a, -n
-m/reEurrile i*tori(e date, *%0i g*ea*( o form (are
* -ntru(2i/e.e (t mai de/lin 0i total e*ena i*eri(ii,
i*eri(a -n*0i 0i -n,tura ei dogmati(. >Eungem
a*tfel la o (on(lu.ie foarte -n*emnat4 legtura dintre
e3i*tena i*tori( a i*eri(ii 0i e*ena ei e*te de a0a
natur -n(t e3i*tena i*tori( e*te -n*0i forma -n (are
B&
e*ena i*eri(ii *e -ntru(2i/ea. -n i*torie. +olo*ind
a(ea*t formul, e*te u0or de e3/li(at de (e
re(unoa0terea unei *ingure forme ideale de e3i*ten
i*tori( a i*eri(ii ar (ore*/unde unei a1*oluti.ri
ne/otri,ite a a(elei e3i*tene. Ga( ar fi e3i*tat o
a*emenea form, atun(i *%ar fi re(uno*(ut ( e3i*tena
,remelni( a i*eri(ii a -n(etat de a mai fi ,remelni(
0i ( i*eri(a *%a de*/rit de ,iaa i*tori( de o10te.
5ai mult, a(ea*ta ar fi du* la uitarea a*/e(tului
em/iri( al i*eri(ii, (e nu /oate fi a1*oluti.at 0i ni(i
-ng2iit de (tre natura du2o,ni(ea*( a i*eri(ii.
Nitarea naturii em/iri(e e*te (ellalt /ol din do(trina
de*/re i*eri(4 monofi.i*mul 1i*eri(e*(.
B#
I&.
Legtura -ntre formele ,ieii 1i*eri(e0ti 0i e*ena
i*eri(ii *e *tatorni(e0te /rin de(i.ii (anoni(e. Pn -n
/re.ent, nu *%a aEun* la o *oluionare a -ntre1rii da(
a(e*te norme au (ara(ter legal *au nu, 0i de a*emenea
da( *e /oate admite e3i*tena legii e(le.ia*ti(e -n
i*eri( *au, a0a (um (rede So2m, ea ar ,eni -n
(ontra.i(ere (u e*ena i*eri(ii. !u a fo*t *oluionat
ni(i /ro1lema e*enei legii, /un(tul /rin(i/al al
-ntre1rii. L*nd (u totul de%o /arte a(ea*t
(2e*tiune, e*te e*enial * *(oatem -n relief felul (um
(anoanele *e deo*e1e*( de normele legale o1i0nuite.
)ele din urm *tatorni(e*( 0i reglementea. ordinea
-n organi*mele o10te0ti (e a/arin (u totul e3i*tenei
em/iri(e. )2iar admind ( ele /un -n (on(ordan
,iaa organi*melor o10te0ti (u F*/iritul legii;
<Rechtsge!hl=, nu ie0im din domeniul em/iri(ului,
((i F*/iritul legii; e*te el -n*u0i o ,aloare em/iri(.
Pe de alt /arte, i*eri(a e*te un organi*m
di,ino%uman, -n*u0ire e*enial (e o deo*e1e0te de
toate (elelalte organi*me (e nu au o natur di,ino%
uman. )anoanele nu *tatorni(e*( ordinea aflat la
temelia a(e*tui organi*m <(are e*te -nfi0at -n
dogmele de*/re i*eri(=; ele nu fa( de(t *
reglemente.e al(tuirea (anoni( a i*eri(ii, -n a0a fel
-n(t * /oat de*(o/eri (t mai 1ine e*ena i*eri(ii.
Ge%a(eea -n literatura (anoni( nu *e afl de(i.ii /e
BK
(are, /rin analogie (u Euri*/rudena, le%am /utea
de*emna dre/t Ffundamentale;
5
. )anoanele
modelea. dogma *u1 forma unor norme (e tre1uie
urmate -n ,iaa 1i*eri(ea*(, */re a fi -n (on(ordan
(u -n,turile dogmati(e. )anoanele *nt un fel de
tl(uiri (anoni(e ale dogmelor /entru un moment
anume al e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii; ele *nt de fa/t
un i.,od, o /ra,il a formei de ,ia /entru o10tea
i*eri(ii, -nfi0nd ade,rul de*/re rnduiala ,ieii
1i*eri(e0ti, -n* urmnd mai (urnd e3i*tena i*tori(
de(t -nfi0nd ade,rul -n forme a1*olute.
Pornind de la a(ea*t -n*u0ire a (anoanelor,
-m/rirea lor -ntre (ele -ntemeiate /e legea
Gumne.eia*( 0i (ele -ntemeiate /e legea omenea*(
tre1uie le/dat (u toat 2otrrea. )eea (e -n
2otrrile (anoni(e e*te /omenit (a lege
Gumne.eia*( nu *e a/li( la (anoane, (i la definiiile
dogmati(e. Dri(um am defini legea, (anoanele nu in
-n ni(i un fel de domeniul legii. 'oate (ele din
S(ri/tur *e ra/ortea. la *fera (redinei 0i moralitii,
iar Ori*to* nu a l*at definiii (anoni(e (e ar /utea
determina al(tuirea i*eri(ii -n e3i*tena ei i*tori(.
)u toate a(e*tea, e*te oare (u /utin * aEungem la
-n(2eierea ( toate (anoanele *e -ntemeia. e3(lu*i,
/e legea omenea*(, numai /entru ( li/*e*(
(anoanele -ntemeiate /e legea Gumne.eia*(H
Re(unoa0tem J 0i tre1uie re(uno*(ut J ( e3i*t unele
(anoane (e de fa/t *e refer la legea omenea*(. Ele
*nt mai ale* 2otrri diriguitoare, (e /ri,e*( tre1urile
5
6e.i arti(olul meu 89anon-i i :anoni(e*:oe *o.nanie;, Puti, !r. $"
<1"$$=. <!. aut.=
B"
i*eri(ii. 'otu0i i*eri(a nu a (onfundat a(e*te de(i.ii
(u (anoanele, deo*e1ind -ntotdeauna -ntre "anones 0i
nomoi# >m mai /utea atri1ui legii omene0ti de(i.iile
1i*eri(e0ti ne-ntemeiate /e -n,turi dogmati(e, (i /e
*o(otine de natur nee(le.ia*ti(; dar, -n a(ela0i tim/,
nu /utem */une ( toate (anoanele /rimite de i*eri(
*nt li/*ite de 2ar 0i *nt nee(le.ia*ti(e. Jus humanum
reglementea. doar organi*mele em/iri(e. Ga( -n
i*eri( ar fi e3i*tat doar legea omenea*(, i*eri(a
ar fi a/arinut e3(lu*i, domeniului realitii em/iri(e.
Cn,tura /rote*tant (e *u*ine ( definiiile
(anoni(e *e -ntemeia. doar /e legea omenea*( e*te
-n(2eierea de neo(olit (e de(urge din -n,tura
/rote*tant a*u/ra i*eri(ii4 i*eri(a ,.ut e*te o
,aloare em/iri( 0i, (a urmare, legea omenea*( -0i
fa(e -n mod fire*( lu(rarea -n i*eri(.
!e*toriani*mul e(le.iologi( *e r*frnge a*tfel -n
domeniul (anoni(, /rin re(unoa0terea lui jus
humanum (a *ingurul *u /rin(i/iu (lu.itor.
>tun(i (nd Prote*tanti*mul re(unoa0te numai
/re.ena legii omene0ti -n i*eri(, -0i do,ede0te
(on*e(,ena luntri(, -n a(ord (u /ro/ria -n,tur
dogmati(. Cn* /entru i*eri(a Drtodo3 o a*emenea
re(unoa0tere (ontra.i(e do(trina i*eri(ii. )a
organi*m, i*eri(a e*te omenea*( 0i dumne.eia*(,
0i /lin de 2ar. Cn i*eri( totul e*te /lin de 2ar4 $%i
ecclesia& i%i et spiritus 'ei& et u%i spiritus 'ei& illic
ecclesia et omnis gratia, FNnde *e afl i*eri(a, a(olo
e*te 0i du2ul lui Gumne.eu, iar unde e*te Gu2ul lui
Gumne.eu, a(olo e*te i*eri(a 0i /lintatea 2arului;
<Iraen. III, 2B, 5=. Ge(i /n 0i *im/lele de(i.ii
50
1i*eri(e0ti *nt -n.e*trate (u 2ar. Ele, a*emeni
dogmelor, *nt ade,ruri de*(o/erite. +ormula
FPrutu%*%a Gu2ului Sfnt 0i nou; *e /oate a/li(a
deo/otri, 2otrrilor dogmati(e 0i (elor (anoni(e.
Potri,it (elui de%al Ra/telea Sinod E(umeni(, (ele din
urm *nt legiuiri FGumne.eie0ti; <)anonul 1=.
!atura dual a i*eri(ii, definit la )al(edon, *e
o/une att ne*toriani*mului e(le.iologi( (t 0i
monofi.i*mului e(le.iologi(. Prin urmare, o1r0ia
di,ino%uman a de(i.iilor (anoni(e e*te mrturi*it de
'radiie. Ga( e*te ne,oie * ,or1im de*/re lege -n
i*eri(, atun(i n%ar tre1ui * ,or1im de*/re lege
di,in 0i uman (a entiti *e/arate, de.legate una de
(ealalt, (i ar tre1ui * ,or1im de o *ingur lege
di,ino%uman. 6oina i*eri(ii <,oina *a di,ino%
uman= *e fa(e artat /rin de(i.iile (anoni(e, a*tfel
(a formele *ale i*tori(e de e3i*ten *%i -ntru(2i/e.e
e*ena.
Ootrrile (anoni(e, -nto(mai (a dogmele, *nt
dumne.eie0te%in*uflate, -n* de ai(i nu tre1uie * *e
-neleag ( unele ar fi aidoma (u (elelalte.
Geo*e1irea -ntre dogme 0i (anoane nu *t -n o1r0ia
fiinrii lor, (i -n fa/tul ( dogmele *nt ade,ruri
a1*olute iar (anoanele *nt a/li(ri ale a(elor
ade,ruri -n e3i*tena i*tori( a i*eri(ii. Gogmele nu
/ri,e*( ,ieuirea ,remelni(, /e (nd (anoanele *nt
,remelni(e. Cn* a*/e(tul lor ,remelni( nu le
-m/uinea. natura dumne.eie0te%in*uflat, ((i
,remelni(ia nu /ri,e0te a(ea natur. Ele *nt
,remelni(e -n -nele*ul ( *e a/li( la (eea (e e*te
,remelni(, formele i*tori(e ale e3i*tenei i*eri(ii.
51
>de,rul -nfi0at de (anoane e*te a1*olut -n *ine,
-n* (u/rin*ul (anoanelor nu e*te ade,rul -n*u0i, (i
felul (um ade,rul tre1uie -nfi0at -ntr%o form
i*tori( dat din ,iaa i*eri(ii. )anoanele -nfi0ea.
,e0ni(ul -n ,remelni(. 6remelni(ul e*te F(um;%ul,
modul de -ntre1uinare, /e (nd ,e0ni(ul e*te (eea (e
*e -ntre1uinea..
&.
Pro1lema *(2im1rii ori ne*(2im1a1ilitii
(anoanelor *e re.ol, /rin (ara(terul lor ,e0ni( 0i
,remelni(. +ormele i*tori(e ale i*eri(ii *nt fle3i1ile
0i modifi(a1ile, ((i e*ena i*eri(ii *e -ntru/ea. -n
anumite -m/reEurri i*tori(e. Ootrrile (anoni(e
urmre*( formele i*tori(e, -ntru(t -ndrea/t a(ele
forme */re o mai de/lin -ntru(2i/are a e*enei
i*eri(ii. Ele *e *(2im1, dat fiind ( ,iaa
1i*eri(ea*( *ufer *(2im1ri -n feluritele -m/reEurri
i*tori(e. Ga( -m/reEurrile i*tori(e -n (are trie0te
i*eri(a ar dinui de%a /ururi, atun(i (anoanele n%ar
*uferi ni(i o *(2im1are. )a ade,ruri ale de*(o/eririi
Gumne.eie0ti, ele *nt de netgduit J F/rimim
dumne.eie0tile (anoane 0i -ntrim a0e.mntul lor
-ntreg 0i ne*trmutat; <)anonul 2 'rulan= J -n* -n
-nele* relati,, nu a1*olut; ele *nt nimerite numai
/entru ,remea lor. >de,rul dogmati( de temelie al
(anoanelor nu /oate fi *(2im1at; doar -ntre1uinarea 0i
52
-ntru(2i/area lui -ntr%un (anon /oate fi /re*(2im1at
de e3i*tena i*tori( a i*eri(ii.
Cnto(mai (um -n fi.i( o for /oate a(iona
numai da( are un /un(t de */riEin, a*emenea 0i
(anoanele *nt lu(rtoare doar (nd au un /un(t de
*/riEin -n -m/reEurrile ,ieii 1i*eri(e0ti /entru (are au
fo*t date. )nd /un(tul de */riEin nu mai dinuie,
(anoanele aEung a fi nelu(rtoare; fie ( -n(etea. a
mai lu(ra (u totul, fie ( *ufer *(2im1ri ori, (a * fiu
mai lim/ede, *nt -nlo(uite (u altele. Ga( re*trngem
aria (er(etrii noa*tre la (anoane -n -nele*ul lor (el
mai -ngu*t, adi( 2otrrile Sinoadelor 0i ale Sfinilor
Prini, ,om de*(o/eri o *eam de (anoane (u totul de
ne-ntre1uinat -n ,iaa 1i*eri(ea*( de a.i, (a de /ild
toate de(i.iile /ri,itoare la re/rimirea -n i*eri( a
(elor (.ui, (a 0i la unele dregtorii (e nu mai
fiinea. ori au fo*t -nlo(uite (u altele, /re(um
horepiscopoi& oi"onomoi& e"di"oi et(. >flm (2iar
unele 2otrri /e (are -n /re.ent (ondu(erea i*eri(ii
nu le mai (ere a fi -nde/linite. Cn ,ea(ul al /atrulea
(ondu(erea i*eri(ii (erea tuturor (elor /re.eni la
Liturg2ie * *e -m/rt0ea*( <)anonul >/o*toli( " 0i
)anonul 2 al Sinodului din >ntio2ia= dar, (a urmare a
noilor -m/reEurri de ,ia, i*eri(a a renunat la
a(ea*t (erin. Gin a(eea0i (ategorie fa( /arte 0i
(anoanele (e rnduie*( mutarea e/i*(o/ilor 0i
(leri(ilor dintr%un inut -n altul. !umrul e3em/lelor
de a(e*t fel /oate fi -n( mult */orit, ((i -n realitate
(ele mai multe 2otrri (anoni(e (u/rin*e -n Pidalion
nu *e mai /ot a/li(a ,ieii 1i*eri(e0ti a(tuale -n -nele*
literal. )2iar (nd *e a/li(, a(ea*ta nu *e mai fa(e -n
5$
-nele*ul (u (are au fo*t date. Cn ,e(2ile (anoane *e
,ar* mereu noi -nele*uri, a*tfel ( de fa/t *e d la
i,eal o nou 2otrre, -n* -nfi0at -n ,e(2ea
form4 ade*eori ,e(2ea de(i.ie (anoni( *%a (onto/it
-n a0a m*ur (u noul (oninut, -n(t (el ,e(2i e*te (u
totul 0ter* din amintirea i*eri(ii. )anonul 12 de la
>ntio2ia -l -ndrum /e e/i*(o/ul o*ndit * fa( a/el
la Fun *inod mai mare de e/i*(o/i.; Potri,it (u
domeniile /atriar2ale al(tuite mai tr.iu (a entiti
Euri*di(ionale, F*inodul mai mare de e/i*(o/i; a fo*t
/ri,it (a *inodul e/i*(o/ilor de /e teritoriul unui
/atriar2at. >*tfel 6al*amon, tl(uind a(e*t (anon,
*(rie4 F)anonul */une ( un <e/i*(o/= de/u* tre1uie
* fa( a/el nu la -m/rat, (i la un *inod mai mare de
e/i*(o/i. Gin a(ea*t /ri(in, un <e/i*(o/= de/u*, de
/ild de (tre mitro/olitul Efe*ului ori
'2e**aloni(ului, *e (u,ine a fi -ndrumat * fa( a/el
la Patriar2atul E(umeni(.; 8Sinodul mai mare al
e/i*(o/ilor unei dio(e.e; amintit -n )anonul & al
Cntiului Sinod E(umeni( e*te -nele* -nto(mai la fel.
'otu0i, a0a (um do,ede0te )anonul 1B de la >ntio2ia,
*inoadele din >ntio2ia 0i )on*tantino/ol *o(oteau
dre/t F*inod mai mare; nu *inodul /atriar2al, (i un
*inod regional lrgit (u e/i*(o/i din regiunile
-n,e(inate. Cnele*ul (ore(t al faimoa*elor )anoane &
0i # ale Cntiului Sinod de la !i:eia rmne ne(lar
/entru /re.ent *au, -n ori(e (a., (ontro,er*at.
Cn ,remea a(ti,itii *inodale (reatoare i*eri(a
0i%a */orit, 0i%a -nlo(uit 0i 0i%a /re*(2im1at ,e(2ile
de(i.ii (anoni(e. Ddat (u a(ea*ta, F(u/rin*ul de
ne(ltit al (anoanelor; J (2iar al (elor /re*(2im1ate J
5B
nu a fo*t -n(l(at. Ga( noile 2otrri oglindeau
ne/ref(ut i*eri(a, atun(i -n,tura dogmati( (e
*luEi*e dre/t temei att noilor (t 0i ,e(2ilor (anoane
rmnea ne*(2im1at. 6e(2iul (anon (ontinua *
oglindea*( un ade,r, -n* doar /entru o ,reme
tre(ut. 'o(mai a0a a a(ionat 0i Sinodul 'rulan (nd
a *o(otit ( e*te de tre1uin 0i /otri,it (u ,remea *
introdu( (eli1atul /entru e/i*(o/at, 2otrnd (a toi
e/i*(o/ii 2irotonii mai nainte *%0i la*e *oiile.
Sinodul a,ea dre/tate * *(rie ( ddea la i,eal o
nou de(i.ie Fnu */re de*fiinarea *au r*turnarea
(elor legiuite a/o*toli(e0te, (i /entru ( /urtm griE
de mntuirea 0i de /ro/0irea */re mai 1ine a
norodului.; )anonul >/o*toli( era o de(i.ie (anoni(;
el -nfi0a -n,tura dogmati( de*/re ierar2ia
1i*eri(ea*(, -n* -nfi0a ierar2ia /otri,it (u ,remea
*a. )nd -m/reEurrile i*tori(e ale ,ieii *%au
*(2im1at, a fo*t ne,oie * a/ar o nou de(i.ie, */re a
-nfi0a a(eea0i -n,tur dogmati(. +a/tul (
(on0tiina (anoni( a Sinodului 'rulan era *au nu
Eu*t, e*te o /ro1lem de alt ordin, -n* e (t *e /oate
de lim/ede ( /erioada i*tori( a Sinodului 'rulan *e
deo*e1ea mult de ,remurile a/o*toli(e. Semnul
*(2im1rilor (e a,u*e*er lo( -n -m/reEurrile i*tori(e
era (2iar (ererea lui Iu*tinian (a a*/iranii la e/i*(o/at
* fie ne(*torii, adi( fie (eli1atari, fie ,du,i fr
(o/ii.
Ga( organele (ondu(erii 1i*eri(e0ti, mai ale* -n
/erioadele de *(dere a (reati,itii, nu urmea. (um
*e (u,ine realitatea i*eri(ii, atun(i ,iaa 1i*eri(ea*(
-n*0i ,a -nlo(ui a(ea*t ne-m/linire. >*tfel a/ar
55
datinile 1i*eri(e0ti, (are do1nde*( ne(ontenit *tatutul
unor (anoane. i*eri(a d -ntotdeauna mare
-n*emntate datinii, mai ale* (nd *e -ntemeia. /e
tradiie. FD datin ne*(ri* a i*eri(ii tre1uie /.it (a
o lege; <Nomocanon, arti(olul MI6=. Cn a*tfel de
(a.uri datina *luEe0te (a adugire la o tl(uire a
de(i.iilor (anoni(e. Cn* datina /oate -nlo(ui li/*a de
(reati,itate (anoni( att -n (2i/ /o.iti, (t 0i negati,.
E*te de aEun* * adu(em doar (te,a e3em/le dintre
(ele mai i.1itoare. )anonul " >/o*toli( 0i )anonul 2
de la >ntio2ia, /omenite mai *u*, rnduie*( (a Ftoi
(redin(io0ii (e intr -n 1i*eri( 0i a*(ult S(ri/turile *
rmn la rug(iune 0i la Sfnta Cm/rt0anie.; Gu/
tl(uirea -ndtinat, *%a aEun* * *e -neleag ( a(e*t
(anon (ere doar /re.ena, nu 0i /arti(i/area la Sfnta
Cm/rt0anie. 'l(uind )anonul 2 de la >ntio2ia,
6al*amon *(rie4
)ite0te (e *e *(rie -n )anoanele >/o*toli(e <K 0i
"= 0i /otri,it (u ele -nelege (anonul de fa, 0i */une
( (ei (e *e li/*e*( de Sfnta Cm/rt0anie </omenii
ai(i= nu *nt (ei (e o tgduie*( *au, (um au */u* unii,
(ei (e *e li/*e*( de ea din (u(erni(ie ori *merenie
<((i (ei dinti n%ar tre1ui doar -nde/rtai, (i afuri*ii
(a ereti(i; dar (ei de al doilea fel *nt ,redni(i de
iertare, din /ri(ina (u(erni(iei 0i */imntrii -n faa
*fineniei=, (i a(eia (e din mndrie 0i di*/reuire
/r*e*( i*eri(a -nainte de Sfnta Cm/rt0anie 0i nu
a0tea/t * ,ad dumne.eia*(a -m/rt0ire (u Sfintele
'aine.
5&
'l(uirea nu *e -n(2eie ai(i, ((i a(ela0i
6al*amon *(rie (e,a mai -n(olo4
Iar -ntru(t unii */un4 de (e oare Patriar2ul
E(umeni(, -n *fnta .i a Cn,ierii, nu a0tea/t /n la
*fr0itul Liturg2iei (i, ridi(ndu%*e de /e *(aun,
/lea( du/ E,ang2elieH >(elora le r*/undem4
/entru ( Gumne.eia*(a Liturg2ie, -n ade,ratul
-nele*, are lo( du/ (itirea Sfintei E,ang2elii... Gu/
E,ang2elie -n(e/e *luEirea /rea(uratei Eertfe fr de
*nge, 0i din a(ea*t /ri(in Patriar2ul e*te -ndre/tit
* /le(e -naintea a(eleia 0i du/ Sfnta E,ang2elie,
ne(l(nd (anoanele. Cn a(e*t (2i/, nimenea nu
/(tuie0te de /lea( fie -nainte, fie du/ E,ang2elie,
da(, fire0te, o fa(e de ne,oie ori din /ri(ini
1ine(u,ntate 0i de netgduit.
Nn alt e3em/lu4 )anonul " al Sinodului 'rulan
o/re0te /e (leri(i * in (r(ium <"apelion=. Gu/
Sinodul 'rulan, -n i.an a ie0it o1i(eiul de%a *e
-ngdui (leri(ului * *t/nea*( o (r(ium, (u
(ondiia * nu o (2i,erni*ea*( /er*onal. Cn legtur
(u a(ea*ta, Tonara* *(rie ( Fda( un (leri( *t/ne0te
un a*emenea a0e.mnt <o (r(ium= 0i o d -n arend
altuia, nu ,a fi /gu1it -n (e /ri,e0te (2emarea *a.;
Iar 6al*amon *(rie 0i mai (lar4 F)anonul de fa
rnduie0te (a un (leri( * nu ai1 (r(ium; adi( nu
tre1uie * *e -ndeletni(ea*( (u me*eria de (r(iumar;
((i de are (r(ium -n (2i/ de /ro/rietar 0i o
arendea. altora, nu fa(e un lu(ru nou, de ,reme (e%l
fa( 0i mn*tirile 0i mai multe 1i*eri(i. Ge(i (ite0te -n
5#
lo(ul lui energein <a f/tui, a lu(ra= (u,ntul e"hein <a
a,ea=;.
>*emenea datini adu( -n minte (u,intele
Sfntului )2i/rian4 non (uia ali(uando erratum est&
ideo semper errandum est J F* nu *e *,r0ea*(
gre0eli *u1 (u,nt ( ele *%au *,r0it -n tre(ut; <E/.
#$, 22=. >de,ratul -nele* al de(i.iilor i*eri(ii e*te
uitat ori deformat, iar lo(ul lor e*te luat de datini fr
temei -n (anoanele 1i*eri(e0tiU Per*/e(ti,a i*tori( *%a
/ierdut iar a/ariia unei datini e*te /u* -n legtur (u
tre(utul -nde/rtat, 1ine(u,ntat de lu(rrile Prinilor
i*eri(ii ori de Sinoadele E(umeni(e. >*tfel ia
na0tere o fal* tradiie (e nimi(e0te natura di,ino%
uman a i*eri(ii, ((i fa(e (a ,iaa 1i*eri(ea*( * *e
a1at de la temeiurile *ale dogmati(e. Ineria a(e*tei
fal*e tradiii /oate fi 1iruit numai /rin re-nnoirea
(anoni(itii (reatoare.
5K
&I.
>0a (um am ,.ut, -n,tura ortodo3
re(unoa0te -n /rin(i/iu /utina modifi(rii de(i.iilor
(anoni(e. 5ai 1ine */u*, i*eri(a (ere o atitudine
(reatoare -n (e /ri,e0te ,iaa (ontem/oran. i*eri(a
(er(etea. ,iaa (ontem/oran (a *u1ie(t 0i material
al (reati,itii *ale. Gin a(ea*t /ri(in, do(trina
ne*(2im1a1ilitii (anoanelor, (u (are ne -ntlnim
ade*ea -n /re.ent, re/re.int re*/ingerea lu(rrii
(reatoare 0i a atitudinii (reatoare fa de ,iaa
(ontem/oran. Ge altfel, nu a,em (um * dm de%o
/arte *ituaia i*tori( -n (are trim, ((i -n*0i ,iaa
modern /trunde -n i*eri(, iar da( li/*e0te
atitudinea (reatoare fa de ea, a((e/tarea /a*i, e*te
de neo(olit; ,a a,ea lo( o *im/l ada/tare la ea, iar
ada/tarea 'asiv e*te -ntotdeauna duntoare ,ieii
1i*eri(e0ti.
5ai mult, do(trina ne*(2im1a1ilitii (anoanelor
aEunge * a/li(e toate de(i.iile e3i*tente la ori(are
form a ,ieii i*tori(e a i*eri(ii. >*emenea do(trin
eronat e*te de o1i(ei dedu* din /remi*a (ara(terului
Fdumne.eie*(; al (anoanelor, /remi* Eu*t -n e*en.
Cn* -n /ra(ti( ea (ondu(e la afirmarea -n i*eri( a
,oinei o(eneti -n lo(ul (elei di,ino%umane.
Cn*u0irea de(i.iilor (anoni(e de a fi dumne.eie0te%
in*uflate *e define0te /rin fa/tul de%a -nfi0a ,oina
5"
i*eri(ii, -ndre/tat a*tfel -n(t ,iaa i*eri(ii -n
-m/reEurri date * *e /otri,ea*( (u -n,tura ei
dogmati(. Cn(er(area de%a a/li(a de(i.iile i*eri(ii
(nd -m/reEurrile /entru (are au fo*t date nu mai
e3i*t du(e la re.ultate /otri,ni(e, /ri(in /entru (are
o a*emenea *trdanie de,ine -ntru(2i/area ,oinei
omene0ti -n lo(ul (elei di,ino%umane. !imeni nu /une
la -ndoial (ara(terul dumne.eie0te%in*uflat al
-ndrumrilor (anoni(e date de a/o*tolul Pa,el -n (ea
dinti E/i*tol (tre )orint2eni; -n* da( am -n(er(a
* a/li(m a(ele -ndrumri 0i * re-n,iem artifi(ial
a0e.minte /re(um (el al /roro(ilor, al a/o*tolilor, al
darului lim1ilor, al darului tlm(irii et(., am i*(a (ele
mai mari tul1urri (u /utin -n ,iaa 1i*eri(ea*(
(ontem/oran. Cntoar(erea ,ieii 1i*eri(e0ti la /rimele
,ea(uri ale )re0tintii ar -n*emna le/darea i*toriei.
GriEa i*eri(ii nu *e -ntoar(e -ndrt */re ,ea(urile
tre(ute, (i e*te -ndre/tat */re /re.ent 0i ,iitor.
>de,rata -nelegere a 'radiiei nu *t -n
re/etarea me(ani( a tre(utului, (i -n i.,orul
ne-ntreru/tului 0u,oi al ,ieii 0i (reati,itii, -n 2arul
ne-m/uinat (e *l0luie0te -n i*eri(. Cn *ine, du2ul
de(i.iilor (anoni(e ine de a(ea*t ade,rat 'radiie,
unde ele *luEe*( la Fmntuirea 0i /ro/0irea */re mai
1ine a noroadelor.; >u e3i*tat 0i ,or (ontinua *
e3i*te (ulegeri de de(i.ii (anoni(e, -n* din ele ,a
li/*i totdeauna )nt*i+l canon, (el mai -n*emnat 0i de
temelie. 6a li/*i, fiind( el *e g*e0te -n 'radiie, iar
-n a(e*t (anon *e (u/rinde )nele,e-ea 'radiiei
(anoni(e. )anonul a(e*ta ne */une ( de(i.iile
(anoni(e *nt (anoni(e doar (nd -nde/line*( (erina
&0
(reia i%au fo*t *ortite4 * *luEea*( (a -ntru(2i/are
(anoni( a -n,turilor dogmati(e -n formele i*tori(e
ale e3i*tenei i*eri(ii.
E*te greu de aflat -n i*toria i*eri(ii un alt
moment (are * (ear att de *truitor o atitudine
(reatoare fa de ,iaa (ontem/oran /e (t ,remea de
a.i. Cm/reEurrile i*tori(e 1ine (uno*(ute ale ,ieii
1i*eri(e0ti (e *%au *tatorni(it 0i (ri*tali.at de%a lungul
,ea(urilor *e *(2im1 a(um din temelii; noul nu mai
*eamn (u ni(i un (2i/ ,e(2iului. )on0tiina
i*eri(ii nu /oate * *e -m/a(e (u gndul ada/trii
me(ani(e la ,iaa modern, ((i a(ea*ta ar -n*emna
-nfrngerea ei de (tre ,iaa modern. Pornind din
/rofun.imile 0i e*ena ei, i*eri(a -n(ear( *
de*(o/ere -n mod (reator a(ele forme de e3i*ten
i*tori( unde -n,turile dogmati(e *e /ot -ntru(2i/a
(t mai de/lin. !oile forme de ,ia i*tori( /re*u/un
o lu(rare (anoni( (reatoare. i*eri(a nu /oate ,ieui
doar (u legi*laia (anoni( e3i*tent, (are de fa/t e*te
legi*laia i*eri(ii i.antine */orit (u de(i.iile
i*eri(ilor Lo(ale. i*eri(a are dre/tul *%0i
*,r0ea*( lu(rarea (anoni( (reatoare -n toate
tim/urile, nu doar -ntr%o /erioad de tim/ anume.
Indiferent (t de e3/u* (riti(ilor ar /utea fi
a(ea*t lu(rare, ea nu /oate fi totu0i o(olit. Dri(e
*trdanie (reatoare e*te ameninat de /utina gre0elii.
Ga( -n tre(ut au e3i*tat gre0eli -n de(i.iile do(trinare
ale unor Sinoade, (u%att mai mult *nt ele (u /utin
-n domeniul (anoanelor. Gre0elile a/ar (nd de(i.iile
nu /un ,iaa i*eri(ii laolalt (u do(trina ei, (i mai
(urnd de*/art do(trina de ,ia. D1r0ia unor
&1
a*emenea gre0eli *e afl -n ,oia omenea*(, (e
ade*eori rt(e0te, /rimind /l*muirile dre/t
ade,ruri, iar uneori *t (2iar -m/otri,a ,oii i*eri(ii.
Jus humanum *e *tre(oar -n i*eri( *u1 (2i/ul
tl(uirii e3i*tenei *ale i*tori(e. )u (t e*te mai -ntin*
domeniul lui jus humanum -n i*eri(, (u att mai
ne/rielni(e de,in formele i*tori(e ale e3i*tenei
i*eri(ii, iar /entru e*ena i*eri(ii de,ine (u att mai
ane,oio* * *tr1at /rin e*tura i*toriei. Ptrun.nd
-n i*eri(, legea omenea*( tinde * /refa( i*eri(a
dintr%un organi*m di,ino%uman /lin de 2ar -ntr%o
in*tituie Euridi(. ine(uno*(utul *tadiu de de.,oltare
numit in*tituionali*m e(le.ia*ti( amenin *
/er,ertea*( -n mod ,dit ,iaa 1i*eri(ea*(, ((i
amenin * nimi(ea*( ,ieuirea -n 2ar a i*eri(ii.
P(atele i*eri(ii i*tori(e *e afl -n a(e*t
domeniu. E*te de%aEun* * /omenim *i*temul de
(on*trngere -m/rumutat de legi*laia (anoni( din
,iaa lumea*(4 -n(2iderea *ilni( -n mn*tiri,
-n(2i*orile /entru (leri(i -n re0edinele e/i*(o/ilor,
*i*temul de r*(um/rare din rnduielile /entru
/o(in, dre/turile F(titorilor;, att -n -ntregul lor (t
0i -n feluritele lor r*tlm(iri, (e au du* la /refa(erea
1i*eri(ilor 0i mn*tirilor -n 1unuri de ,n.are,
*(2im1, mo0tenire *au danie; mn*tirile (u ,ia de
*ine, (u o10tile lor (e le%au /ref(ut -n a0e.minte de
(redit et(. Gar nu e*te ne,oie * -nmulim e3em/lele,
((i indiferent (t de -n*emnate ar fi a1aterile de la
du2ul de(i.iilor (anoni(e, ele nu *nt 0i ni(i nu ,or fi
,reodat -n *tare * nimi(ea*( ,ieuirea -n 2ar a
i*eri(ii. FPorile iadului nu o ,or 1irui.; Cn(et 0i
&2
*igur, ,iaa 1i*eri(ea*( mtur din (ale de(i.iile (e
nu%i *nt fire0ti 0i -ndrea/t deformrile /e (are le
adu( -n realitatea i*eri(ii.
'otu0i gre0elile -n legi*laia (anoni( nu *e
datorea. -n /rimul rnd, ori e3(lu*i,, (reati,itii, (i
dim/otri,, *nt o de(dere a (reati,itii, o *tingere a
Gu2ului, /alida amoreal a morii. Ge%a lungul
/erioadelor (reatoare a e3i*tat 0i ,a (ontinua * e3i*te
de*tul trie -n i*eri( */re a /une fa -n fa
min(iuna (u ade,rul. Gre0elile /ot fi o(olite numai
/rintr%o lim/ede 0i drea/t (on0tiin (anoni( 0i (u
(ondiia (a (reati,itatea (anoni( * rmn mereu -n
/lintatea 2arului din i*eri(. E*te (u ne/utin * ne
/.im de gre0al refu.nd a fi (reati,i, -ntru(t -n*0i
a(ea*t le/dare a (reati,itii e*te o gre0al 0i mai
mare 0i o *iluire a ,oinei di,ino%umane, -nle*nind
-n( mai mult lu(rarea lui jus humanum -n i*eri(.
!umai i*eri(a, (u /uterile ei 1ine(u,ntate, e*te -n
*tare * *e /.ea*( de gre0elile (reati,itii J u%i
ecclesia& i%i et )piritus 'ei <FNnde e*te i*eri(a,
a(olo *e afl 0i Gu2ul lui Gumne.eu;= J iar
5ngietorul, Gu2ul )el Sfnt, Fa(ela /re ,oi ,a
-n,a toate 0i , ,a adu(e aminte toate (ele (e am
grit ,ou; <In. 1B, 2&=.
&$
&II.
)ele ,remelni(e (a -ntru(2i/are a (elor ,e0ni(e,
(ele *tri((ioa*e (a -ntru(2i/are a (elor
ne*tri((ioa*e4 -n a(e*t (2i/ *e leag ,remelni(ul (u
,e0ni(ul -n legi*laia (anoni(; a(ela0i lu(ru are lo( 0i
-n i*eri(, unde ,remelni(ul *e -m1in (u ,e0ni(ul,
-n(t da( (ine,a a1*oluti.ea. ,remelni(ul 0i
*tri((io*ul, -n*u0i ,e0ni(ul 0i ne*tri((io*ul *e
relati,i.ea.. >(ea*t -m1inare i.,or0te din (2iar
e*ena i*eri(ii (a organi*m ,iu di,ino%uman. 6iaa
e*te -n i*eri(a -n*0i, 0i ea -n*0i *l0luie0te -n ,ia,
-n Flume;, ne/utnd * ia* din lume, -n m*ura -n
(are natura em/iri( e*te /re.ent -n ea. >*tfel (
i*eri(a nu -nfrunt /u*tia, (i lumea, unde are
-ndatoriri (reatoare 0i .iditoare. i*eri(a, -n mod
(reator, (aut -n -m/reEurrile i*tori(e ale e3i*tenei
*ale a(ele forme de ,ia unde /oate *%0i -ntru(2i/e.e
(t mai de/lin e*ena, do1ndind a*tfel (a/a(itatea de%
a -nruri realitatea (ontem/oran. Cnrurirea (reatoare
a*u/ra ,ieii nu -n*eamn -n*u0irea a(e*tei ,ieuiri,
(are ade*eori *e lea/d ea -n*0i de i*eri(. Cn* fie
( e*te le/dat ori /rimit, i*eri(a -0i adu(e lumina
0i Eude(ata -n lume, *(2im1ndu%0i ne(ontenit formele
i*tori(e de e3i*ten. >flndu%*e -n lume, ea ,de0te
lumea Fde /(at 0i de dre/tate 0i de Eude(at; <In. 1&,
K=.
&B
Starea ne/re*(2im1a1il 0i ne/ieritoare a
i*eri(ii ine de ne*trmutarea vieii *ale (e nu /oate
fi (o/le0it de (tre lume. )u (t mai -n*/imnttor
e*te /re.entul 0i mai *um1ru ,iitorul, (u%att mai tare
de,ine *tn(a i*eri(ii, iar noi ne inem (u att mai
*igur /e ea.
Prin formele *ale i*tori(e de e3i*ten, i*eri(a
nu numai ( fiinea. -n i*torie, (i 0i i*toria
*l0luie0te -n i*eri(. Cn i*eri( 0i /rin i*eri(
/ro(e*ul i*tori( -0i -m/line0te ro*tul4 *e *trduie0te *
aEung la elul *u (el mai de /e urm, la /un(tul *u
(ulminant. Parafra.nd (u,intele unui (rturar
/rote*tant german, *%ar .i(e ( F-ntreaga i*torie a
)re0tintii /n -n .iua de a.i, i*toria *a luntri(
real, *e -ntemeia. /e a0te/tarea Paru*iei;. i*eri(a
*e *trduie0te * mearg -nainte, a0te/tnd ne(ontenit
a Goua 6enire, du/ (are ne-n(etat *u*/in4 F6ino,
Goamne Ii*u*eU;
C+'-ins
&5
)>!D>!E VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB
RI )D!R'II!QW )>!D!I)WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB
)>!D>!ELE ISERI)II4 S)OI5>ILE VVVVVVVVVVVVV$5
S>N !ES)OI5>ILEHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$5
I.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$5
II.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$K
III.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB2
I6.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVBK
6.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV52
6I.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV5"
6II.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV&B
&&
Gi*tri1uie4
S.). Egumenia S.R.L.
D.P. $
).P. $01
K00#$0 Galai
tel.?fa34 02$&%$2&.#$0
e%mail4 1una,e*tireXgeniu*net.ro
@@@.egumenita.ro
&#