Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAIONAL DE
EVALUARE
I EXAMINARE
DIRECIA GENERAL EDUCAIE
I NVARE
PE TOT PARCURSUL VIEII
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE N NVMNTUL
PREUNIVERSITAR
PROGRAMA
PENTRU
SPECIALIZAREA
EDUCATOARE/ PROFESOR PENTRU
NVMNTUL PRECOLAR
DISCIPLINELE
LIMBA I LITERATURA ROMN, PEDAGOGIA PRECOLAR I METODICA
DESF URRII ACTIVITILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE N GRDINIA DE
COPII
- Bucur!"# -
$%&%
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
A' NOT DE PREZENTARE
n contextul contemporan unui cadru didactic i se propune permanent
redimensionarea rela!iei dintre ac"i#i!iile do$%ndite pe parcursul &orm'rii ini!iale (i
competen!ele )enerale (i speci&ice solicitate de pra)matica procesului de *n+'!'m%nt *n
condi!iile +alori#'rii auto&orm'rii (i autoper&ec!ion'rii.
,entru pro&esia de educatoare printre altele (")*+)r+u, -cu.)/#-*), -CO./ &ace
urm'toarea descriere0 Educatoarea instruiete i educ prin joc, sprijin i promoveaz
dezvoltarea copiilor de vrst precolar, urmrind obiective cognitive i de limbaj, psiho-
motorii, de educare a afectivitii, ale educaiei estetice i ale educaiei pentru societate.
enirea educatoarei este de a facilita fiecrui copil s-i urmeze drumul su personal de
evoluie, oferindu-i suport pentru integrarea !n viaa social i activitatea colar.".
Con&orm art. 1 alin. -2/ din #egea $%&' $(() privind statutul personalului didactic
posturile (i catedrele didactice +acante se ocup' prin concurs. Anual Ministerul Educa!iei
Cercet'rii Tineretului (i Sportului or)ani#ea#' concursul na!ional pentru ocuparea posturilor
(i catedrelor didactice +acante pe $a#a unei metodolo)ii speci&ice.
Pr-0r)1) .*"ru c-*cur(u, + -cu.)r ) .-("ur#,-r +#+)c"#c 2)c)*" +
+uc)"-)r 3.r-4(-r .*"ru 5*26/617*"u, .r!c-,)r8 (" c-*c.u"6 !# ,)9-r)"6 5*
)c-r+ cu .r2+r#, Curriculumului pentru educaia timpurie !#, "-"-+)"6, ( r).-r"):6
,) .r-0r)1, +#(c#.,#*,-r (.c#4#c c)r (")u ,) 9):) 4-r16r## #*#/#), ) +uc)"-)r#'
C-1."*/, !# c-*/#*u"ur#, +#* .r-0r)16 (u*" .r-#c")" 5*"r-- 2#:#u* curr#cu,)r6
+#*)1#c6, (#("1#c6, #*"0r)"-)r'
D )(1*), c, "r# c-1.-**" ), .r-0r)1# ; Limba i literatura romn,
Pedagogia precolar i Metodica predrii activitilor instructiv-educative n grdinia de
copii - 2#:):6 c-*/#*u"ur#, !"##*/#4#c 4u*+)1*"), 5* +-1*#u, +uc)/## "#1.ur##,
"*+#*/, 5* 2-,u/#) +#(c#.,#*,-r (.c#4#c !# 1-+ur#, + ).,#c)r ) *-#,-r .)r)+#01
), ("u+#r## )c("-r)'
* )c(" c-*"<", .r-0r)1) ur16r!" 2r#4#c)r) c-1."*/,-r *c()r .*"ru
.r-#c")r), r),#:)r) !# 2),u)r) )c"#2#"6/#,-r +#+)c"#c, 5* c-*c-r+)*/6 cu -9#c"#2,
.r26:u" + Curriculumul pentru educaia timpurie, 2#+*/#r) )9#,#"6/#,-r +
c-1u*#c)r, 1.)"#c !# + c--.r)r ), c)*+#+)/#,-r, 5* c-1.,<u, .r-c( +uc)/#-*),
. c)r )c!"#) ur1):6 (6 5, +ru,: :# + :# ,) 0ru.6'
2
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
B' COMPETENELE SPECIFICE EDUCATOAREI/ PROFESORULUI PENTRU
NVMNTUL PRECOLAR
&' COMPETENE TRANSVERSALE
a* +ompetene de organizare instituional i de management al resurselor umane,
de a or)ani#a acti+it'!i cu copii pre(colari )rupe de pre(colari (i cu p'rin!ii acestora
sau *n cola$orare cu comunitatea local' sau adul!ii2
de a )estiona timpul spa!iul (i resursele de care dispune sala de )rup' (i institu!ia *n
care lucrea#'2
capacitatea de a or)ani#a (i men!ine un mediu educa!ional si)ur (i stimulati+ propice
educa!iei -*n care copiii s' se simt' *n si)uran!' dar (i su&icient stimula!i/.
b* +ompetene de relaionare,
de a promo+a rela!ii educa!ionale po#iti+e desc"ise (i &lexi$ile cu &iecare copil *n
parte2
de a spri3ini (i *ncura3a interac!iunile dintre copii2
de a cunoa(te poten!ialul (i ne+oile educa!ionale ale &iec'rui copil de la )rupa sa2
de a promo+a (i *ncura3a participarea (i implicarea pre(colarilor *n acti+it'!i
stimulati+e2
de a asi)ura ec"ili$rul *ntre concentrarea pe reali#area sarcinii sta$ilite (i concentrarea
pe rela!iile cu pre(colarii2
de a4i &orma pe pre(colari pentru a4(i asuma responsa$ilit'!i2
de a stimula interesele interesul pentru cunoa(tere al pre(colarilor2
de a crea un climat pl'cut stimulati+ *n sala de )rup'2
de a culti+a empatia *n )rupul de copii2
de a rela!iona cu &iecare copil *n parte *n &unc!ie de caracteristicile (i de ne+oile lui
speci&ice.
de a rela!iona cu p'rin!ii pro&esioni(ti (i al!i adul!i *n condi!ii de parteneriat educati+2
de a *n+'!a din experien!a p'rin!ilor cu copilul lor2
de a cola$ora (i coopera cu cole)ele pentru *ndeplinirea proiectelor educa!ionale
institu!ionale (i indi+iduale2
de a cola$ora cu pro&esorii lo)ope#i consilierii (colari (i al!i pro&esioni(ti *n reali#area
o$iecti+elor educa!ionale (i *n spri3inirea tuturor copiilor2
5
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
de a promo+a rela!ii po#iti+e cole)iale la ni+el institu!ional (i interinstitu!ional cu
toate cole)ele.
c* +ompetene de comunicare,
de a &ormula *ntre$'ri rele+ante2
a comunica +er$al corect (i rele+ant pentru pro)ramul educa!ional al pre(colarilor
-model de +or$ire corect'/2
de a &ormula enun!uri inteli)i$ile pentru pre(colari2
de a selecta sec+en!e in&ormati+e (i ac!ionale speci&ice +%rstei2
de a crea oportunit'!i prin care s' se o$!in' &eed$ac64ul necesar de la pre(colari2
de a r'spunde *ntre$'rilor copiilor *n a(a &el *nc%t s'4i stimule#e a dori s' (tie mai
mult2
de a asculta ceea ce +or s' exprime copiii (i p'rin!ii lor2
de a sta$ili rela!ii reale de comunicare -de a se l'sa interesat' de ceea ce spun copiii (i
de a se pre#enta lor *ntr4un mod autentic/2
de a se exprima di+ers *n &unc!ie de indi+idualitatea &iec'rui copil *n parte -de
interese ni+el de cunoa(tere aptitudini caracteristici emo!ionale (i de personalitate/2
de a stimula dialo)ul dintre copii2
de a sumari#a (i comunica propria experien!' c'tre cole)i a extra)e esen!ialul (i a
promo+a o peda)o)ie acti+' participati+' re&lexi+'2
de a sinteti#a experien!a altor cole)i (i a extra)e elementele necesare *m$un't'!irii
practicilor educa!ionale.
d* +ompetene psihologice,
de a a+ea maturitate a&ecti+' -ec"ili$ru emo!ional sta$ilitate capacitatea de a nu se
l'sa a&ectat' emo!ional de comunic'ri po#iti+e sau ne)ati+e ale copiilor sau p'rin!ilor
capacitatea de a sta$ili distan!e a&ecti+e corespun#'toare rela!iilor didactice/2
de a )%ndi *n timp real -de a )'si solu!ii adec+ate momentului (i nu de a +eni cu cli(ee
sau stereotipii/2
de a rela!iona *n acela(i timp cu mai mul!i copii di&eri!i -&'r' a de+eni excedat' iritat'
(i &'r' a uni&ormi#a/2
de a a+ea pl'cerea 3ocului desc"idere c'tre nou capacitate creati+'2
de a se sim!i reali#at' *n pro&esia sa2
interes real intrinsec pentru munca didactic'2
7
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
de a *n+'!a din experien!ele personale (i ale altora2
de a re&lecta asupra experien!ei peda)o)ice a cole)ilor dar si asupra propriei
experien!e (i de a extra)e noul (i ino+a!ia e&icient' *n acti+it'!ile de #i cu #i2
de a promo+a noul (i ino+a!ia *n educa!ie.
$' COMPETENE SPECIFICE
a* +ompetene de comunicare i relaionare0
utili#area conceptelor (i teoriilor moderne de comunicare0 ori#ontal'/ +ertical'
complex' di+ersi&icat' (i speci&ic'2
mani&estarea unei atitudini empatice (i de spri3in/ suport &a!' de ne+oile indi+iduale
)enerale (i de moment ale pre(colarilor2
proiectarea reali#area (i e+aluarea procesului instructi+4educati+ ca act de
comunicare2
&acilitarea comunic'rii educatoare4copii4p'rin!i4cadre didactice de alte specialit'!i2
accesarea di+erselor surse de in&ormare *n scopul document'rii2
reali#area unor proiecte de parteneriat )r'dini!'4&amilie4comunitate pe pro$leme
educati+e -educa!ie non&ormal'/ in&ormal'/2
+alori#area poten!ialului educati+ al unor institu!ii educati+e di&erite de )r'dini!'
-(coal' mu#ee teatru oper' clu$uri de copii/2
&a+ori#area unor *nt%lniri educati+e cu oameni importan!i *n di&erite domenii ale
culturii -mu#icieni pictori oameni de (tiin!' scriitori etc./.
b* +ompetene metodologice0
utili#area adec+at' a cuno(tin!elor de didactic' pre(colar' de psi"olo)ie (i peda)o)ie
pre(colar' *n proiectarea (i des&'(urarea acti+it'!ii didactice cu copiii2
proiectarea con!inuturilor instructi+4educati+e *n acord cu pre+ederile pro)ramei (i cu
speci&icul )rupei la care educatoarea *(i des&'(oar' acti+itatea2
utili#area optim' a &actorilor spa!io4temporali *n +ederea e&icienti#'rii procesului
instructi+4educati+2
aplicarea corect' a metodicii pred'rii acti+it'!ilor instructi+4educati+e *n )r'dini!a de
copii *n procesul de predare4*n+'!are4e+aluare2
a$ordarea practic' a teoriilor moderne asupra *n+'!'rii *n +ederea stimul'rii &orm'rii
(i de#+olt'rii capacit'!ilor de cunoa(tere ale copilului2
mani&estarea unei conduite metodolo)ice &lexi$ile (i ino+ati+e2
5
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
adoptarea unor metode (i te"nici didactice pentru captarea (i men!inerea interesului
pentru exempli&icare (i punere *n scen' pentru antrenarea lucrului *n ec"ip' (i
indi+idual2
capacitatea de a descoperi (i +alori#a poten!ialul &iec'ruia2
capacitatea de a +alori#a educati+ experien!ele copiilor (i inter+en!iile lor *n cadrul
lec!iei2
centrare pe &ormarea personalit'!ii *n ansam$lu (i nu doar pe intelect (i pe memorie2
predare interdisciplinar' -plec%nd de la realitatea *n care se a&l' copilul de la
interesele lui de *n+'!are/2
axarea pred'rii pe ne+oia de *n+'!are a copiilor
indi+iduali#area con!inuturilor (i metodelor educati+e2
utili#area unor metode moderne (i c%t mai +ariate interacti+e care s' sporeasc'
implicarea copilului *n procesul didactic2
or)ani#area unui cadru educati+ centrat pe li$ertatea (i creati+itatea copilului2
stimularea interesului copilului pentru *n+'!are (i pentru de+enire2
o $un' dimensionare a con!inuturilor (i cerin!elor pentru a nu supra*nc'rca copilul2
construirea unei autorit'!i $a#ate pe maturitatea psi"olo)ic' (i nu pe elemente de
constr%n)ere sau impunere2
capacitatea de a renun!a la elemente de dresa3 precum0 recompensa pedeapsa
condi!ionarea amenin!area2
centrarea procesului didactic pe a !nva s !nvei (i a !nva s fii (i nu pe a !nva s
ti2
stimularea poten!ialului creati+ al copiilor.
c* +ompetene de evaluare i autoevaluare a activitii didactice0
operea#' cu conceptele e+alu'rii (i cu cele ale teoriei moderne *n domeniu2
proiectarea e&icient' a tuturor &ormelor de e+aluare (i adaptarea con!inuturilor de
predare *n &unc!ie de re#ultatele e+alu'rii2
utili#area strate)iilor adec+ate de e+aluare/autoe+aluare indi+idual'/ de )rup2
capacitatea de a utili#a autoe+aluarea pentru *m$un't'!irea procesului didactic.
d* +ompetene psiho-sociale0
6
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
aplicarea normelor )eneral4+ala$ile -de i)ien' de circula!ie de estetic' ecolo)ice
etc./ de comportament ci+ic prosocial *n +ederea transmiterii acestora persoanelor cu
care intr' *n contact -copii p'rin!i cole)e al!i mem$ri ai comunit'!ii/2
selectarea (i aplicarea unor comportamente adec+ate de adaptare e&icient' (i rapid' la
sc"im$'rile de natur' social'2
operarea cu metode (i te"nici e&iciente de cunoa(tere a naturii umane *n +ederea unei
comunic'ri e&iciente cu to!i partenerii2
identi&icarea (i aplicarea unor metode (i mi3loace e&iciente de lucru cu copiii *n
+ederea stimul'rii (i &acilit'rii procesului de sociali#are a acestora2
identi&icarea situa!iilor con&lictuale *ntr4o rela!ie anali#area acestora (i solu!ionarea
optim' a con&lictului2
asumarea rolului social pentru care a optat *n contextul unei ima)ini de sine adec+ate
propriei personalit'!i.
e* +ompetene tehnice i tehnologice0
adoptarea unei conduite psi"opeda)o)ice ino+atoare *n plan pro&esional2
selectarea metodelor optime *n +ederea asi)ur'rii &orm'rii deprinderilor practice2
utili#area lim$a3ului calculatorului a te"nolo)iei in&orma!iei (i comunic'rii -T8C/.
f* +ompetene de management al carierei0
utili#area metodelor (i te"nicilor de autocontrol psi"ocomportamental2
adoptarea de conduite e&iciente pentru dep'(irea 9situa!iilor de cri#':2
mani&estarea unei conduite -auto/ re&lexi+e2
disponi$ilitatea de a4(i or)ani#a (i re+i#ui propria *n+'!are at%t indi+idual c%t (i *n
)rup2
in&ormarea/ &ormarea continu' cu nout'!ile *n domeniu2
utili#area conduitei re&lexi+e pentru *m$un't'!irea procesului didactic.
C' TEMATIC TIINIFIC DISCIPLINA PENTRU LIMBA I LITERATURA
ROMN
&' LIMBA ROMN
a/ -ivelul fonetic, norme orto)ra&ice (i ortoepice sunet sila$a desp'r!irea cu+intelor *n
sila$e di&ton)i tri&ton)i "iat accent2
$/ -ivelul le.ico-semantic, cu+%nt cate)orii semantice -sinonime antonime omonime
paronime/ cu+inte monosemantice/ polisemantice. unit'!i &ra#eolo)ice -expresii/
;
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
locu!iuni/ sensul cu+intelor +oca$ular -mi3loace de *m$o)'!ire a +oca$ularului0
deri+area compunerea sc"im$area +alorii )ramaticale *mprumuturile/2
c/ -ivelul morfosintactic0 p'r!i de +or$ire &lexi$ile -su$stanti+ articol ad3ecti+ pronume
numeral +er$/ p'r!i de +or$ire ne&lexi$ile -ad+er$ con3unc!ie prepo#i!ie inter3ec!ie/
p'r!i de propo#i!ie principale -su$iect predicat pro$leme de acord/ p'r!i de propo#i!ie
secundare -atri$ut complement rela!ia determinat/ determinant/2
d/ -ivelul ortografic i de punctuaie, aspecte pri+ind aplicarea normelor de orto)ra&ie (i de
punctua!ie *n receptarea/construirea mesa3ului scris2
e/ -ivelul stilistic0 stiluri &unc!ionale tipuri de text receptate -narati+ descripti+ dialo)at
in&ormati+ ar)umentati+/ stil direct stil indirect stil indirect li$er.
<
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
$' LITERATURA ROMN
a/ Proza 4 specii narati+e0 $asmul cult po+estirea nu+ela romanul.
+oncepte operaionale asociate, instanele comunicrii narative /autor, narator,
personaj, cititor*0 construcia discursului narativ /specie literar, aciune, tem,
momentele subiectului, conflict, incipit, final, moduri de e.punere, stil direct, stil
indirect, stil indirect liber, repere spaiale, repere temporale*0 personaje /tipologie,
modaliti de caracterizare, limbajul naratorului*.
+oninuturi,
- 1ovestea lui 2arap-3lb de 8on Crean)'2
- 2anu 3ncuei de Mi"ail Sado+eanu2
- oara cu noroc de 8oan Sla+ici2
- 1durea spnzurailor de =i+iu .e$reanu.
$/ Poezia: poe#ia romantic' poe#ia modern'.
+oncepte operaionale asociate, structura discursului poetic /elemente de compoziie,
titlu, motiv literar, idee poetic, instanele comunicrii poetice, mrci le.ico-
gramaticale ale eului poetic0 elemente de prozodie*0 figuri semantice /aliteraia,
antiteza, comparaia, epitetul, hiperbola, metafora, personificarea, repetiia*2
+oninuturi, Conceptele opera!ionale se +or aplica pe dou' texte poetice apar!in%nd
urm'torilor autori0 Mi"ai Eminescu Tudor Ar)"e#i >asile Alecsandri ?ic"ita
St'nescu.
c/ ramaturgia 4 specii ale )enului dramatic0 comedia drama.
+oncepte operaionale asociate, structura discursului dramatic /act, scen, tablou,
conflict, intrig, relaiile temporale i spaiale, dialogul, monologul*0 personajele
operei dramatice /tipologii, tehnici de caracterizare*0
+oninuturi,
- 4 scrisoare pierdut de 8on =uca Cara)iale2
- 5ocul ielelor de Camil ,etrescu.
!ot:
Componenta #imba i literatura romn din structura pro$ei de concurs +a &i dimensionat' pe
dou' module0
redactarea unui eseu structurat un eseu li$er sau un eseu ar)umentati+ *n care s' se
aplice conceptele opera!ionale enumerate *n pro)ram' pe un text apar!in%nd
scriitorilor studia!i2
1
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
aplicarea elementelor de lim$' rom%n' pe un text la prima +edere selectat at%t din
opera scriitorilor studia!i c%t (i a altor autori.
BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN
6667icionarul literaturii romne de la origini pn la $(88, @ucure(ti 11;1.
6667icionarul scriitorilor romni. -coord. Mircea Aaciu/ Editura Al$atros @ucure(ti
2002.
BBBAcademia .om%n' 744 edi!ia a 884a @ucure(ti 2005.
An)"elescu M. +lasicii no tri Editura Eminescu @ucure ti 1116.
An)"elescu M. 8onescu C. ='#'rescu C". 7icionar de termeni literari Editura
Caramond @ucure(ti 1115.
Aran)"elo+ici C. 9ndreptar ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne Editura
Saeculum +i#ual @ucure ti 200;.
@alota ?. 4pera lui :. 3rghezi Editura Eminescu @ucure ti 11<2.
@eldescu C. 4rtografia actual a limbii romne Editura tiinti&ic' i Enciclopedic'
@ucure ti 11<7.
@ra)a C. -ichita ;tnescu, orizontul imaginar Editura 8ma)o Si$iu 1115.
C'linescu C. 4pera lui ihai Eminescu E.,.=. @ucure ti 1161.
Ciompec C. Dominte C. Eor'scu ?. Cu!u .omalo >. >asiliu E. #imba romn
contemporan. <onetica. <onologia. orfologia ediie revizuit i adugit Editura
Didactic' (i ,eda)o)ic' @ucure(ti 11<5.
Cornea ,. 4riginile romantismului romnesc. @ucure(ti0 Editura Miner+a 11;2.
8rimia D. ;tructura stilistic a limbii romne contemporane, EFE @ucure(ti 11<6.
Manolescu ?. 3rca lui -oe +ol. 8488. Editura Miner+a @ucure(ti 11<0/ 11<1.
Mu at C. =omanul romnesc interbelic Editura Gumanitas @ucure ti 111<.
,apadima =. >ntroducere, comentarii la +omediile lui >.#. +aragiale Editura Gumanitas
Colec ia Te#aur @ucure ti 1116.
,etrescu 8. Eminescu. odele cosmogonice si viziunea poetic Editura ,aralela 75
,ite ti 2002.
,opescu Ft. ?ramatica practic a limbii romne Editura TED8T EAG @ucure(ti 2001.
Simion E. ;criitori romni de azi, Editura Cartea .om%neasc' @ucure(ti 11<;.
>ianu T. 3rta prozatorilor romni, Editura100H1 C.AMA. @ucure ti 2002.
10
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
D' TEMATICA PENTRU PEDAGOGIE PRECOLAR
$. <inalitile educaiei timpurii, finaliti /ideal educaional, scop, obiective*
2. 1rocesul de !nvmnt. +omponente structurale, caracteristici i procesualitate intern,
procesul de *n+'!'m%nt ca sistem caracterul in&ormati+ (i &ormati+ procesul de
*n+'!'m%nt ca proces al cunoa(terii procesul de *n+'!'m%nt ca proces de comunicare (i
sociali#are principalele accep!iuni ale pred'rii -predarea ca acti+itate de inducere a
*n+'!'rii predarea ca o&ert' de experien!e de *n+'!are predarea ca &orm' de diri3are a
*n+'!'rii predarea ca transmitere de in&orma!ii predarea ca mana)ement al *n+'!'rii (i
predarea ca instan!' de deci#ie/.
5. -oi semnificaii i e.tensii ale conceptului de !nvare, extinderea semni&icati+' a
*n+'!'rii dincolo de cadrul &ormal al (colii c'tre alte s&ere non &ormale sau in&ormale2
*n+'!area *n sens lar)2 a&irmarea (i necesitatea ideii de *n+'!are pe tot parcursul +ie!ii2
e+olu!ia or)ani#'rii *n+'!'rii de la o *n+'!are disciplinar' -&ra)mentat'/ spre o *n+'!are
structurat' (i or)ani#at' uneori dincolo de discipline.
7. 9nvarea centrat pe copil, particularit'!i (i ne+oi educa!ionale indi+iduale respectarea
ritmului propriu de asimilare adaptarea con!inutului *n+'!'rii implicarea copilului *n toate
etapele propriului parcurs educa!ional acti+it'!i de *n+'!are tipuri de *n+'!are situa!ii de
*n+'!are (i strate)ii de *n+'!are experien!e de *n+'!are po#iti+e.
5. +olaborarea grdiniei cu ceilali factori educaionali, cola$orarea )r'dini!'4&amilie
consilierea (i educa!ia p'rin!ilor cola$orarea )r'dini!'4(coal' cola$orarea )r'dini!ei cu
alte institu!ii/ persoane din comunitate comunicare ne)ocierea con&lictelor mediere
parteneriat educa!ional )rupuri parteneriale.
6. +opii cu +E; !n grdini, cerin!e educati+e speciale la pre(colari cola$orarea cu &amilia
(i cu al!i pro&esioni(ti educa!ia inte)rat' (i inclu#i+' *n )r'dini!'.
!ot:
,entru componenta 1edagogie precolar din structura pro$ei de concurs se +a solicita
ela$orarea unui eseu structurat/ eseu ar)umentati+.
E' TEMATICA PENTRU METODICA DESF URRII ACTIVITILOR
INSTRUCTIV-EDUCATIVE N GRDINIA DE COPII
11
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
1. :radiional i modern !n metodica desf urrii activitilor instructiv-educative !n
grdinia de copii, curriculum pentru educa!ia timpurie2 plan de *n+'!'m%nt metodolo)ia
de aplicare a planului de *n+'!'m%nt o$iecti+e cadru (i o$iecti+e de re&erin!' exemple de
comportamente domenii experien!iale acti+it'!i de *n+'!are or)ani#area (i amena3area
spa!iului educa!ional (i rolul ariilor de stimulare2
2. 1roiectarea didactic @ specificul proiectrii didactice !n grdini, lectura personali#at'
a pro)ramelor plani&icare calendaristic' proiectare sec+en!ial' proiect de acti+itate
didactic' tema scop o$iecti+e opera!ionale e+enimente didactice acti+it'!i de *n+'!are
teme anuale de studiu teme independente proiecte tematice2
5. 4rganizarea activitilor de !nvare !n educaia timpurie -tipuri importan!' speci&ic
or)ani#are des&'(urare e+aluare/0 acti+it'!i pe domenii experien!iale 3ocuri (i acti+it'!i
didactice alese acti+it'!i de de#+oltare personal' acti+it'!i inte)rate acti+it'!i
transdisciplinare acti+it'!i op!ionale acti+it'!i extra(colare acti+it'!i extracurriculare
curriculum ascuns mediul educa!ional am$ian!a psi"o4rela!ional' modalit'!i de
or)ani#are a )rupei modele de aran3are spa!ial' a )rupei )rupa com$inat'2
7. 5ocul !n educaia timpurie, de&inirea 3ocului (i speci&icul lui *n pre(colaritate. .ela!ia 3oc/
de#+oltare/ *n+'!are 3oc I 3oac' 3uc'rie 3oc de rol 3oc didactic 3oc sen#orial 3oc de
construc!ie 3oc de mi(care 3oc mu#ical 3oc de mas' 3oc lo)ic 3ocul *n aer li$er.
-speci&icul &iec'ruia la +%rsta pre(colar' &unc!iile cerin!ele (i condi!iile de aplicare/2
5. odaliti specifice de realizare a activitilor didactice !n educaia timpurie,
memori#are con+or$ire po+estire (i repo+estire lectura dup' ima)ini 3oc didactic
exerci!iu cu material indi+idual 3oc4exerci!iu 3oc de rol 3oc lo)ico4metematic 3oc cu text
(i c%nt 3oc mu#ical 3oc de mi(care 3oc de crea!ie lectura educatoarei dramati#are
audi!ie pictur' desen modela3 cola32
6. ;trategii didactice utilizate !n educaia timpurie, strate)ie didactic'/de instruire (i
autoinstruire metod' de *n+'!'m%nt procedeu didactic te"nic' instrument didactic
mi3loc de *n+'!'m%nt material didactic auxiliare curriculare auxiliare didactice &i(' de
lucru independent2
;. Evaluarea !n educaia timpurie, &unc!ii -constatati+' predicti+' dia)nostic'/ &orme de
e+aluare -e+aluare ini!ial' e+aluare &ormati+'/ continu' e+aluare sumati+'/ cumulati+'/
metode (i instrumente de e+aluare 4 tradi!ionale (i moderne -anali#a produselor acti+it'!ii
o$ser+a!ia con+or$irea cu scop e+aluati+ porto&oliul copilului .eperele &undamentale *n
*n+'!area (i de#+oltarea copilului de la na(tere la ; ani &i(ele de e+aluare caietul de
o$ser+a!ii etc./.
12
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
BIBLIOGRAFIE PENTRU PEDAGOGIE PRECOLAR I METODICA
DESF URRII ACTIVITILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE N GRDINIA DE
COPII
JJJ.edu.ro
666+urriculum pentru !nvmntul precolar 200<.
666?hid de bune practici pentru educaia timpurie a copiilor !ntre A-B') ani, 200<.
@i#dun' M. ?ea)u A. :e.te pentru educaia limbajului la precolar, Editura
,.OCnosis @ucure(ti 2000.
@oco( M. Kucan D. <undamentele pedagogiei. :eoria i metodologia curriculum-ului
Editura ,aralela 75 ,ite(ti 200<.
@oco( M. 7idactica disciplinelor pedagogice. Cn cadru constructivist Editura ,aralela
75 ,ite(ti 200<.
@oco( M. Catalano G. A+ram 8. Some(an E. -coord./ 1edagogia !nvmntului
primar i precolar. >nstrumente didactice Editura ,resa Lni+ersitar' Clu3ean' Clu34
?apoca 2001.
@oti( A. Mi"alca =. 7espre dezvoltarea abilitilor emoionale i sociale ale copiilor,
fete i biei, cu vrsta pn la ) ani Editura Alp"a MD? L?8CEE @u#'u 200;.
@re$en S. Con)ea E. .uiu C. Eul)a M. etode interactive i de grup, ghid metodic
Editura Ar+es Craio+a 2006.
@re$en S. Con)ea E. Mitrulescu >. 9nvarea bazat pe proiecte. Editura Ar+es
Craio+a 2001.
@re$en S. .uiu C. Eul)a M. Tuturu)' M. ediul educaional !n grdini, Editura
.epro)rap" Craio+a 2005.
C"i( >. 1edagogia contemporan - 1edagogia pentru competene Editura +asa +rii de
Dtiin Clu34?apoca 2005.
Ciolan =. 9nvarea integrat. <undamente pentru un curriculum transdisciplinar Editura
,olirom 8a(i 200<.
Cristea S. ;tudii de pedagogie general Editura Didactic' (i ,eda)o)ic' @ucure(ti 2001.
Cuco( C. 1edagogie general Editura ,olirom 8a(i 2000.
Dumitrana M. Evaluarea limbajului. 1robe de screening educaional Editura > M 8
8nte)ral @ucure(ti 2001.
15
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Dumitrana M. >ntroducere !n pedagogie Editura .epro)rap" Craio+a 2007.
Dumitrana M. 9nvarea bazat pe cooperare Editura > M 8 8nte)ral @ucure(ti 200<.
Earca S. +um !ntmpinm copilul ca prini, bunici, medici i educatori Editura Trei
@ucure(ti 2010.
Erumos El. 7idactica. <undamente i dezvoltri cognitiviste Editura ,olirom 8a(i 200<.
Cla+a A. Cla+a C. >ntroducere !n pedagogia precolar Editura Dacia Clu34?apoca
2002.
Cla+a A. ,ocol M. T'taru =. Educaia timpurie. ?hid metodic pentru aplicarea
curriculumului precolar Editura ,aralela 75 ,ite(ti 2001.
Con)ea E. .uiu C. @re$en S. 3ctiviti bazate pe inteligene multiple Editura
.epro)rap" Craio+a 2002.
8onescu M. >nstrucie i educaie Editura ,resa Lni+ersitar' Clu3ean' Clu34?apoca
2005.
Koi!a E. Educaia cognitiv. <undamente. etodologie Editura ,olirom 8a(i 2002.
Koi!a E. >nstruirea constructivist @ o alternativ. <undamente. ;trategii Editura Aramis
@ucure(ti 2006.
Nolum$us E.S. 7idactica precolar />s it tomorroE FetG" @ titlu original, traducere !n
limba romn de agdalena 7umitrana* Editura >M8 8nte)ral @ucure(ti 111<.
Manolescu M. +urriculum pentru !nvmntul primar i precolar. :eorie i practic
Editura Credis @ucure(ti 2007.
Manolescu M. 3ctivitatea evaluativ !ntre cogniie i metacogniie Editura Meteor ,ress
@ucure(ti 2007.
Manolescu M. :eoria si metodologia evalurii, Editura Lni+ersitar' @ucure(ti 2010.
Marin T. :eoriile !nvrii i didactica !n schimbare vzute din perspectiv
constructi+ist' Editura > M 8 8nte)ral @ucure(ti 2001.
?eac(u 8. >nstruire i !nvare Editura Didactic' (i ,eda)o)ic' @ucure(ti 1111.
,'i(i ='#'rescu E. E#ec"il =. #aborator precolar Editura >M8 8nte)ral @ucure(ti
2010.
,'un E. ,otolea D. -coord./ 1edagogie. <undamentri teoretice i demersuri aplicative
Editura ,olirom 8a(i 2002.
.a&ail' E. Educarea creativitii la vrsta precolar Editura Aramis @ucure(ti 2005.
Fte&an M. #e.icon pedagogic, Editura Aramis @ucure(ti 2006.
17
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Tom(a C". Oprescu ?. Hazele teoretice ale psihopedagogiei precolare Editura >M8
8nte)ral @ucure(ti 200;.
>oiculescu E. 1edagogie precolar Editura Aramis @ucure(ti 2001.
>ra(ma( A. E. +onsilierea i educaia prinilor Editura Aramis @ucure(ti 2002.
>ra(ma( E. Educaia copilului precolar Editura ,ro Gumanitas @ucure(ti 1111.
>ra(ma( E. -coord./ 1remisele educaiei incluzive !n grdini Editura >anemonde
@ucure(ti 2010.
BBBetoda proiectelor la vrstele timpurii Editura Miniped @ucure(ti 2002.
15
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
Au"-r#=
>iorica ,.EDA I Ministerul Educa!iei Cercet'rii Tineretului (i Sportului
Direc!ia Ceneral' Educa!ie (i n+'!are pe Tot ,arcursul >ie!ii2
Maria @8ADL?O I Cole)iul ,eda)o)ic :Elena Cu#a: @ucure(ti2
.odica @.O?8FTEA?L I Cr'dini!a cu pro)ram prelun)it PC'su!a cu po+e(tiP @istri!a
?'s'ud2
Ceor)eta 8O.DACGE I 8nspectoratul Fcolar al Municipiului @ucure(ti2
Ceor)eta TOMA I Cr'dini!a cu pro)ram normal @asco+ Ar)e(2
Ca$riela ?ECL=A I 8nspectoratul Fcolar Kude!ean @ra(ov;
Daniela =OLDO8L I Centrul ?a!ional de E+aluare (i Examinare.
16