Sunteți pe pagina 1din 25

LEGE nr.

46 din 5 iunie 1996 (*actualizata*)


privind pregatirea populatiei pentru aparare (actualizata pana la data de 02 iulie 2004*)
EMITENT: PALAMENT!L"
*) Textul initial a fost publicat in MONITO!" O#I$I%" nr& '20 din '' iunie '(()& %ceasta
este for*a actualizata de +&$& ,$entrul Teritorial de $alcul -lectronic, +&%& .iatra Nea*t
pana la data de 02 iulie 2004/ cu *odificarile si co*pletarile aduse de0 O1ON%NT% 1-
!2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '((( respinsa de "-2-% nr& 5)5 din '( octo*brie 200'6
O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2( iunie 20006 O1ON%NT% nr& 44 din 30 august
200'6 O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 32 din 4 *ai 20036 O1ON%NT% 1- !2-NT%
nr& 50 din '5 iunie 2004&
.arla*entul o*aniei adopta prezenta lege&
#AP. 1
1ispozitii generale
AT. 1
Toti cetatenii tarii au dreptul si obligatia sa apere o*ania&
AT. $
.regatirea populatiei pentru apararea patriei se realizeaza prin0
a) indeplinirea serviciului *ilitar6
b) participarea la alte for*e de pregatire&
#AP. $
Indeplinirea serviciului *ilitar
+ectiunea '
1ispozitii co*une
AT. %(N-$ON+TIT!TION%"IT%T- -+.IN+% 1-7& '4(82005)
+erviciul *ilitar este obligatoriu pentru toti barbatii/ cetateni ro*ani/ si se indeplineste in
ur*atoarele for*e0
a) ca *ilitari in ter*en6
b) ca *ilitari cu ter*en redus6
c) ca rezervisti concentrati sau *obilizati&
+int considerati in serviciul *ilitar si cetatenii ro*ani/ barbati si fe*ei/ care fac parte din
cadrele in activitate/ elevii si studentii institutiilor *ilitare de invata*int si *ilitarii anga9ati
pe baza de contract&
Ti*pul cit o persoana indeplineste serviciul *ilitar constituie vec:i*e in *unca&
AT. 4
$etatenii care/ din *otive religioase/ refuza sa indeplineasca serviciul *ilitar sub ar*e
executa serviciul utilitar alternativ/ potrivit prezentei legi&
Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se stabileste prin :otarire a 2uvernului&
AT. 5
.e ti*pul indeplinirii serviciului *ilitar in una dintre for*ele prevazute la art& 3 alin& ' si 2/
cetatenilor le este interzis sa desfasoare activitati politice in unitatile *ilitare&
AT. 6
Nu indeplinesc serviciul *ilitar0
a) alienatii si debilii *intal6
b) cei clasati inapti pentru serviciul *ilitar cu scoatere din evidenta/ pentru invaliditati sau
boli per*anente/ altele decit cele prevazute la lit& a)6
c) personalul :irotonit sau ordinat care apartine cultelor religioase recunoscute de lege6
d) cei conda*nati la inc:isoare/ pe ti*pul executarii pedepsei/ precu* si cei arestati preventiv
sau tri*isi in 9udecata pina la data ra*inerii definitive a :otaririi prin care s;a solutionat cauza
penala6
e) cei care au suferit conda*nari cu inc:isoare peste 5 ani pentru infractiuni co*ise cu
intentie&
AT. &
$etatenii cu do*iciliul stabil in o*ania/ care au dobindit sau au redobindit cetatenia
ro*ana/ indeplinesc obligatiile *ilitare dupa o perioada de cel *ult ) luni de la stabilirea sau
restabilirea in tara&
$etatenii care au indeplinit serviciul *ilitar in alte tari sint exceptati de la obligatiile
prevazute la art& 3 lit& a) si b)&
AT. '
$etatenii care indeplinesc serviciul *ilitar depun ur*atorul 9ura*int0
,-u/ &&&&&/ 9ur credinta patriei *ele o*ania& <ur sa;*i apar tara/ c:iar cu pretul vietii& <ur sa
respect legile tarii si regula*entele *ilitare&
%sa sa;*i a9ute 1u*nezeu=,
+ectiunea a 2;a
+erviciul *ilitar in ter*en
AT. 9
.entru indeplinirea serviciului *ilitar in ter*en/ organele *ilitare teritoriale efectueaza/
anual/ in perioadele stabilite de +tatul Ma9or 2eneral/ recrutarea tinerilor si incorporarea
recrutilor&
.erioadele cind se efectueaza recrutarea si incorporarea vor fi anuntate prin *i9loace de
infor*are in *asa&
AT. 1(
Tinerii luati in evidenta *ilitara se nu*esc recruti&
Totalitatea cetatenilor ro*ani nascuti in acelasi an for*eaza un contingent care este indicat de
anul nasterii&
+int recrutati tinerii care/ in anul cind se face recrutarea/ indeplinesc virsta de '( ani&
-levii liceelor sau ai altor scoli ec:ivalente sint recrutati in ulti*ul an de studiu/ c:iar daca nu
au i*plinit virsta prevazuta la alineatul precedent&
In ti*p de razboi/ tinerii sint recrutati in anul cind i*plinesc virsta de '4 ani&
AT. 11
+int incorporati pentru indeplinirea serviciului *ilitar in ter*en barbatii/ cetateni ro*ani/ care
au i*plinit virsta de 20 de ani&
In ti*p de razboi/ precu* si la cererea acestora in ti*p de pace/ tinerii pot fi incorporati dupa
i*plinirea virstei de '4 ani&
"i*ita *axi*a de virsta pina la care cetatenii ro*ani pot fi c:e*ati pentru indeplinirea
serviciului *ilitar in ter*en este de 35 de ani&
AT. 1$
1urata serviciului *ilitar in ter*en este de '2 luni pentru *ilitarii de toate ar*ele& 1urata
serviciului *ilitar in ter*en se socoteste incepind cu pri*a zi a lunii ur*atoare incorporarii&
.relungirea serviciului *ilitar se face confor* legii&
AT. 1%
1urata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni& "a cerere/ cetatenii care efectueaza
serviciul utilitar alternativ pot fi trecuti/ la pri*a incorporare/ sa execute integral serviciul
*ilitar in ter*en&
AT. 14
.entru a fi recrutati sau incorporati/ cetatenii sint obligati sa se prezinte la data/ ora si locul
prevazute in ordinul de c:e*are&
Tinerii care/ din diferite *otive/ nu au pri*it ordin de c:e*are/ sint obligati sa se prezinte la
centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale/ de sector/ pe a caror raza teritoriala isi au do*iciliul ori
resedinta/ pina cel *ai tirziu la sfirsitul anului in care i*plinesc virsta pentru a fi recrutati sau
incorporati&
AT. 15
ecrutarea si incorporarea se efectueaza de catre co*isiile locale de recrutare;incorporare/
constituite pe linga centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale si de sector/ dupa caz&
.e linga un centru *ilitar pot functiona una sau *ai *ulte co*isii locale de recrutare;
incorporare ce isi vor desfasura activitatile in localitatea de resedinta/ cit si in alte localitati
din 9udet&
#iecare co*isie locala de recrutare;incorporare se co*pune din0
a) presedinte0
; un ofiter din centrul *ilitar 9udetean/ *unicipal sau de sector6
b) *e*bri0
; un delegat al consiliului local6
; un delegat al politiei din localitatea respectiva/ ofiter sau subofiter6
; un *edic dese*nat de directia sanitara 9udeteana/ respectiv a *unicipiului >ucuresti6
c) secretar0
; un ofiter sau subofiter din centrul *ilitar respectiv&
AT. 16
$o*isiile locale de recrutare;incorporare au ur*atoarele atributii0
a) exa*ineaza *edical si testeaza psi:ologic tinerii la recrutare si recrutii la incorporare/
stabilind daca sint apti sau nu pentru serviciul *ilitar/ in confor*itate cu prevederile
bare*ului *edical aprobat de *inistrul apararii nationale6
b) repartizeaza la recrutare tinerii pe ar*e/ iar la incorporare recrutii pe unitati si for*atiuni
*ilitare/ pentru indeplinirea serviciului *ilitar6
c) acorda scutiri de serviciu *ilitar si a*inari de la incorporare recrutilor/ in conditiile
prezentei legi&
?otaririle co*isiilor locale de recrutare;incorporare se co*unica tinerilor si recrutilor&
AT. 1&
ecrutii pot face contestatie i*potriva :otaririlor co*isiilor locale de recrutare;incorporare/ la
co*isia 9udeteana/ respectiv a *unicipiului >ucuresti/ de analiza a contestatiilor privind
recrutarea;incorporarea/ care se constituie din0
a) presedinte0
; co*andantul centrului *ilitar6
b) *e*bri0
; delegatul consiliului 9udetean6
; delegatul inspectoratului de politie6
; *edicul centrului *ilitar&
$ontestatia se depune la co*isia 9udeteana de analiza a contestatiilor privind recrutarea;
incorporarea/ respectiv a *unicipiului >ucuresti/ in ter*en de cel *ult 2 zile de la
co*unicarea :otaririi care se ataca& $ontestatia trebuie rezolvata in ter*en de *axi*u* 5
zile de la data inregistrarii& ?otarirea co*isiei 9udetene/ respectiv a *unicipiului >ucuresti/
este definitiva&
AT. 1'
-xa*inarile *edicale de specialitate la co*isiile de recrutare;incorporare se efectueaza la
sediile acestora sau in spitale si dispensare;policlinici/ de catre *edici specialisti/ stabiliti de
directia sanitara 9udeteana/ respectiv a *unicipiului >ucuresti/ de co*un acord cu *edicul
centrului *ilitar/ precu* si in spitalele *ilitare teritoriale& %cesti *edici fac parte din
co*isiile de recrutare;incorporare&
AT. 19
$oncluziile *edicale ale co*isiilor 9udetene/ respectiv a *unicipiului >ucuresti/ de recrutare;
incorporare pot fi revocate nu*ai de catre $o*isia $entrala de -xpertiza Medico;Militara&
AT. $(
1irectiile sanitare asigura personalul *edico;sanitar auxiliar si instru*entarul *edical
necesar efectuarii exa*enului *edical& 1e ase*enea/ organizeaza trata*entul *edical si
asigura recrutilor asistenta si trata*ent *edical gratuit in spitale/ dispensare;policlinici/
pentru acele boli care ii fac/ te*porar/ inapti pentru serviciul *ilitar&
AT. $1
ecrutii care sint unici intretinatori de fa*ilie si contribuie efectiv la intretinerea acesteia sint
scutiti de serviciul *ilitar/ daca0
a) sotia recrutului este bolnava/ incadrata in gradul I sau II de invaliditate6
b) recrutul are unul sau *ai *ulti copii *inori/ iar sotia acestuia a decedat6
c) tatal recrutului este in virsta de cel putin )2 de ani si *a*a 5@ de ani6
d) a*bii parinti sint invalizi de gradul I sau II/ indiferent de virsta6
e) parintele in viata indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit& c) sau d)6
f) parintele despartit legal sau in fapt/ aflat in intretinerea recrutului/ indeplineste una dintre
conditiile prevazute la lit& c) sau d)/ daca despartirea a avut loc cu cel putin 2 ani inainte de
recrutare&
1e ase*enea/ sint scutiti de serviciul *ilitar si recrutii care sint unici sustinatori ai surorilor si
fratilor invalizi de gradul I sau II/ daca contribuie efectiv la intretinerea lor&
ecrutii infiati beneficiaza de prevederile lit& c);f) din prezentul articol/ daca infierea a avut
loc cu cel putin 2 ani inainte de recrutare&
AT. $$
+e considera unic sustinator al parintilor ori al surorilor sau al fratilor *inori recrutul care0
a) nu *ai are alte surori sau frati *a9ori apti de *unca&
b) *ai are surori sau frati/ dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor/ deoarece0
; sint elevi sau studenti in institutiile *ilitare de invata*int6
; indeplinesc serviciul *ilitar in ter*en sau cu ter*en redus6
; sint elevi in scolile *ilitare de ofiteri/ *aistri *ilitari/ subofiteri activi6
; sint invalizi de gradul I sau II&
.rin contributie efectiva se intelege participarea per*anenta a recrutului la intretinerea
parintilor/ surorilor si fratilor *inori/ cu o parte inse*nata din veniturile lui/ precu* si la
ingri9irea acestora/ in cazul cind prezenta recrutului este absolut necesara&
AT. $%
%*inarea de la incorporare se acorda0
a) recrutilor gasiti/ la incorporare/ bolnavi de una dintre bolile prevazute in bare*ul *edical
aprobat de *inistrul apararii nationale6
b) elevilor liceelor de la invata*intul de zi si seral/ ai scolilor postliceale ori ec:ivalente
acestora/ pina la absolvirea studiilor& .ierd dreptul de a*inare de la incorporare elevii
ex*atriculati pe o durata *ai *are de ' an/ precu* si cei care repeta anul sau clasa *ai *ult
de ' an/ din *otive i*putabile acestora6
c) celor care au greutati fa*iliale deosebite si care se incadreaza in ur*atoarele situatii0
; parintii au *ai *ulti copii/ dintre care cel putin 2 copii *inori/ iar copilul cel *ai *are este
incorporat6
; parintii indeplinesc conditiile de virsta pentru ca fiul sa fie scutit de serviciul *ilitar/ dar *ai
un copil *a9or/ incadrat in gradul I sau II de invaliditate/ care are cel putin 2 copii *inori si
nu poate contribui la intretinerea parintilor6
; unul dintre parinti a decedat/ iar cel in viata are in intretinere cel putin 2 copii *inori6
; recrutul nu are parinti/ a fost crescut de bunici sau de alta persoana/ pina la virsta de '4 ani/
nu a fost infiat/ locuieste cu cei care l;au crescut/ acestia sint bolnavi si se incadreaza in gradul
I sau II de invaliditate ori au virsta prevazuta in art& 2' lit& c)6
; recrutul are cel putin 2 copii *inori in virsta de pina la @ ani&
.entru cazurile prevazute la alin& '/ 3 si 4 ale lit& c)/ venitul *ediu lunar al celor ce au nevoie
de intretinere sa nu fie *ai *are decit cuantu*ul *ini* stabilit la pensia integrala pentru
li*ita de virsta/ prevazut de dispozitiile legale6
d) recrutilor care sint unici sustinatori ai surorilor sau fratilor *inori/ pina la *a9oratul unuia
dintre ei&
AT. $4
1aca pe ti*pul indeplinirii serviciului *ilitar in ter*en se produce una dintre situatiile
prevazute la art& 2'/ 22 si 23/ cei in cauza vor fi lasati la vatra&
AT. $5
"a constatarea incetarii cauzelor de scutire sau de a*inare de la incorporare/ recrutii si
*ilitarii lasati la vatra vor fi c:e*ati pentru indeplinirea sau co*pletarea serviciului *ilitar in
ter*en la pri*a incorporare/ daca nu au i*plinit virsta de 35 de ani&
+ectiunea a 3;a
+erviciul *ilitar cu ter*en redus
AT. $6
%bsolventii institutiilor civile de invata*int superior/ recunoscute de stat/ care nu au
indeplinit obligatiile *ilitare pina la inceperea studiilor/ efectueaza serviciul *ilitar cu ter*en
redus cu durata de ) luni/ in pri*ul an dupa absolvire/ daca nu au i*plinit virsta de 35 de ani&
%bsolventii institutiilor civile de invata*int superior nu beneficiaza de prevederile art& 2'/ 22
si 23 lit& c) si d) privind scutirea de serviciul *ilitar sau a*inarea de la incorporare&
Nu vor fi incorporati cei care frecventeaza cursurile unei alte facultati si au absolvit cel putin
' an& %ceasta a*inare se acorda nu*ai pina la absolvirea cursurilor celei de;a doua facultati&
AT. $&
1upa indeplinirea serviciului *ilitar cu ter*en redus/ in raport cu nevoile fortelor ar*ate si
cu rezultatele obtinute in pregatirea *ilitara/ absolventilor institutiilor civile de invata*int
superior li se pot acorda grade de ofiter/ subofiter sau gradat in rezerva/ in conditiile stabilite
de lege&
AT. $'
%bsolventii institutiilor civile de invata*int superior pot opta pentru serviciul utilitar
alternativ cu durata de '2 luni/ in conditiile prezentei legi&
+ectiunea a 4;a
+erviciul *ilitar ca rezervisti concentrati sau *obilizati
AT. $9
$etatenii ro*ani/ dupa indeplinirea serviciului *ilitar activ/ sint luati in evidenta ca rezervisti
instruiti&
$etatenii ro*ani apti pentru serviciul *ilitar/ care nu si;au indeplinit aceasta obligatie pina la
i*plinirea virstei de 35 de ani/ precu* si cetatenii care au executat serviciul utilitar alternativ
sint luati in evidenta ca rezervisti neinstruiti cu grad de soldat&
2radatii si soldatii se tin in evidenta pina la i*plinirea virstei de 50 ani/ astfel0
a) clasa I0
; rezerva ar*atei/ pina la 35 ani inclusiv6
b) clasa a II;a0
; rezerva teritoriala/ de la 35 de ani pina la 45 de ani inclusiv6
c) clasa a III;a0
; rezerva generala/ de la 45 de ani pina la i*plinirea virstei de 50 de ani&
$adrele in rezerva se i*part/ dupa virsta/ in 3 clase si se tin in evidenta pina la i*plinirea
virstei prevazute de lege&
AT. %(
Ofiterii/ *aistri *ilitari/ subofiterii/ gradatii si soldatii in rezerva sint concentrati pentru
instructie sau pentru co*pletarea efectivelor fortelor ar*ate&
ezervistii pot fi concentrati pentru instructie la datele si pe durata stabilite prin ordinul
+tatului Ma9or 2eneral/ astfel0
a) de 5 ori pe ti*pul cit se gasesc in clasa I de evidenta6
b) de 3 ori pe ti*pul cit se gasesc in clasa a II;a de evidenta6
c) o singura data pe ti*pul cit se gasesc in clasa a III;a de evidenta&
1urata fiecarei concentrari de instructie este de *axi*u* 45 de zile si poate fi prelungita prin
lege&
.erioadele in care se efectueaza concentrari de instructie pot fi anuntate si prin *i9loacele de
infor*are in *asa&
%rt& 30 a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '(((*)
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& '40 din ) aprilie '(((&
*) O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '((( a fost respinsa de "-2-% nr& 5)5
din '( octo*brie 200' publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& )44 din 30 octo*brie 200'&
AT. %()1
espins&
%rt& 30A' a fost introdus de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '(((*)
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& '40 din ) aprilie '(((&
*) O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '((( a fost respinsa de "-2-% nr& 5)5
din '( octo*brie 200' publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& )44 din 30 octo*brie 200'&
AT. %()$
espins&
%rt& 30A' a fost introdus de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '(((*)
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& '40 din ) aprilie '(((&
*) O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '((( a fost respinsa de "-2-% nr& 5)5
din '( octo*brie 200' publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& )44 din 30 octo*brie 200'&
AT. %1
"a declararea *obilizarii/ toti *ilitarii/ precu* si rezervistii concentrati se considera
*obilizati si ra*in in continuare in *arile unitati/ in unitatile si for*atiunile *ilitare&
AT. %$
$:e*area rezervistilor la concentrare si la *obilizare se face prin ordine de c:e*are&
Ordinele de c:e*are la *obilizare se in*ineaza si se pastreaza asupra rezervistilor din ti*p
de pace&
+ectiunea a 5;a
$adrele *ilitare in activitate6 elevii scolilor *ilitare si studentii institutiilor *ilitare de
invata*int superior6 *ilitarii anga9ati pe baza de contract
AT. %%
$onditiile de ad*itere in institutiile *ilitare de invata*int se stabilesc de catre *inisterele
care le au in subordine sau de catre institutiile cu atributii in do*eniul sigurantei nationale&
AT. %4
Tinerii ad*isi in institutiile *ilitare de invata*int/ cu exceptia celor din liceele *ilitare/ sint
considerati incorporati&
AT. %5
-levii scolilor *ilitare si studentii care nu *ai continua studiile sint tri*isi la unitati *ilitare
pentru co*pletarea serviciului *ilitar pina la '2 luni& 1aca acestia au indeplinit serviciul
*ilitar inainte de a intra in institutia *ilitara de invata*int sau au ter*inat cel putin anul I de
studii/ sint trecuti in rezerva&
AT. %6
Indatoririle si drepturile cadrelor *ilitare in activitate/ precu* si alte nor*e in legatura cu
situatia lor *ilitara se stabilesc prin lege&
AT. %&
(') $etatenii care au indeplinit serviciul *ilitar in ter*en pot fi anga9ati in unitati *ilitare/ pe
baza de contract/ pentru o perioada deter*inata/ in functie de nevoile fortelor ar*ate&
(2) Modul de anga9are/ durata contractului/ drepturile si indatoririle *ilitarilor anga9ati pe
baza de contract sunt regle*entate prin ordine ale *inistrului apararii nationale/ *inistrului
ad*inistratiei si internelor/ directorului +erviciului o*an de Infor*atii si directorului
+erviciului de .rotectie si .aza&
%lin& (2) al art& 3@ a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 32 din 4 *ai 2003
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 344 din 20 *ai 2003&
+ectiunea a );a
-videnta *ilitara a recrutilor si rezervistilor
AT. %'
(') $onducerea/ indru*area si controlul activitatii de evidenta *ilitara/ pe intreg teritoriul
o*aniei/ se executa de catre +tatul Ma9or 2eneral&
(2) Organele specializate in tinerea evidentei *ilitare sunt centrele *ilitare 9udetene/
*unicipale si de sector& !nitatile de politie/ precu* si/ dupa caz/ serviciile publice co*unitare
de evidenta a persoanelor desfasoara activitati specifice in spri9inul centrelor *ilitare&
(3) -videnta *ilitara a recrutilor se tine dupa do*iciliul sau resedinta acestora/ iar a
rezervistilor/ nu*ai dupa do*iciliu&
%lin& (2) al art& 34 a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2( iunie 2000
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 304 din 4 iulie 2000&
%lin& (2) al art& 34 a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 50 din '5 iunie 2004
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 5(5 din ' iulie 2004&
AT. %9
-videnta *ilitara a cetatenilor ro*ani/ care se gasesc in strainatate pe o durata *ai *are de 45
de zile/ se tine de care reprezentantele diplo*atice ale o*aniei in tarile respective&
AT. 4(
$entrele *ilitare 9udetene/ *unicipale si de sector pot c:e*a recrutii si rezervistii pentru
precizarea unor date in legatura cu situatia lor *ilitara de cel *ult 3 ori pe an&
AT. 41
$:e*area cetatenilor la centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale si de sector se face pe baza
ordinului de c:e*are&
AT. 4$
1ocu*entul de evidenta *ilitara aflat asupra recrutilor este adeverinta de recrutare/ iar pentru
rezervisti/ livretul *ilitar&
"ivretul *ilitar se vizeaza periodic/ prin prezentarea rezervistilor la centrele *ilitare 9udetene/
*unicipale sau de sector/ la datele stabilite de +tatul Ma9or 2eneral&
.ierderea livretului *ilitar se anunta la organul de evidenta *ilitara in ter*en de 5 zile si se
publica in Monitorul Oficial al o*aniei/ in ter*en de '0 zile de la constatare&
#AP. %
%lte for*e de pregatire a populatiei pentru aparare
+ectiunea '
1ispozitii co*une
AT. 4%
.rin alte for*e de pregatire a populatiei pentru aparare se intelege participarea acesteia la
pregatirea pre*ilitara a tineretului/ in for*atiuni de protectie civila si in for*atiuni sanitar;
voluntare ale $rucii osii&
AT. 44
Organizarea si a altor for*e de pregatire a populatiei pentru aparare se face prin lege&
+ectiunea a 2;a
.regatirea pre*ilitara a tineretului
AT. 45
.regatirea pre*ilitara se organizeaza pe baza de voluntariat/ cu tinerii apti din punct de vedere
*edical/ care au i*plinit virsta de '5 ani si pina la incorporare/ in scopul insusirii unor
cunostinte si for*arii de deprinderi *ilitare si te:nico;aplicative/ dezvoltarii senti*entelor
patriotice si *orale/ precu* si in scopul educarii civice&
AT. 46
.regatirea pre*ilitara a tineretului este organizata si realizata de catre Ministerul %pararii
Nationale& In acest scop/ Ministerul %pararii Nationale va colabora cu Ministerul
%d*inistratiei si Internelor/ Ministerul -ducatiei/ $ercetarii si Tineretului si cu alte organe si
autoritati ale ad*inistratiei publice&
AT. 4&
%ctivitatea de pregatire pre*ilitara a tineretului se realizeaza in centre de pregatire organizate
pe linga unitatile *ilitare/ unitatile de invata*int/ agentii econo*ici si institutiile publice& In
functiile de co*andanti de centre si for*atiuni de pregatire pre*ilitara a tineretului se
incadreaza ofiteri/ *aistri *ilitari/ subofiteri si gradati activi si in rezerva&
AT. 4'
Instruirea *etodica a rezervistilor co*andanti de centre si for*atiuni de pregatire pre*ilitara
a tineretului se executa anual/ in li*ita a '4;20 de ore/ in unitati *ilitare/ precu* si in unitati
de invata*int&
AT. 49
Ministerul %pararii Nationale elaboreaza progra*ele de pregatire in colaborare cu Ministerul
%d*inistratiei si Internelor/ asigura ar*a*entul/ *unitia/ baza *ateriala si docu*entara/
precu* si fondurile banesti necesare instruirii *ilitare generale si de specialitate a tinerilor si
co*andantilor de centre si for*atiuni&
.entru organizarea si desfasurarea pregatirii de specialitate in cadrul unor cercuri te:nico;
aplicative/ altele decit cele stabilite de Ministerul %pararii Nationale si Ministerul
%d*inistratiei si Internelor/ fondurile banesti vor fi asigurate de catre Ministerul -ducatiei/
$ercetarii si Tineretului&
AT. 5(
Tinerii participanti la pregatirea pre*ilitara beneficiaza gratuit de asistenta *edicala/
*edica*ente/ spitalizare si pensii pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe ti*pul
pregatirii si in legatura cu activitatea de pregatire *ilitara&
AT. 51
Ofiterii/ *aistrii *ilitari/ subofiterii si gradatii in rezerva/ care indeplinesc functiile de
co*andanti de centre si for*atiuni de pregatire pre*ilitara a tineretului/ pe ti*pul executarii
activitatilor de pregatire/ au obligatiile si drepturile prevazute pentru rezervisti si beneficiaza
de prioritate la inaintarea in gradul ur*ator&
AT. 5$
Tinerii care participa cu regularitate la pregatirea pre*ilitara pot sa;si aleaga ar*a in care vor
fi instruiti pe ti*pul indeplinirii serviciului *ilitar obligatoriu&
+ectiunea a 3;a
.regatirea in for*atiuni de protectie civila
AT. 5%
$etatenii ro*ani au obligatia de a participa la activitatea de pregatire pentru protectie civila in
vederea cunoasterii si aplicarii regulilor si *asurilor de protectie civila& .rogra*ele/ for*ele
si durata pregatirii privind protectia civila pe categorii de participanti se stabilesc prin lege&
AT. 54
#or*atiunile de protectie civila se constituie/ confor* legii/ la autoritatile ad*inistratiei
publice si la institutiile publice/ precu* si la agentii econo*ici/ indiferent de for*a de
proprietate&
+ectiunea a 4;a
.regatirea in for*atiuni sanitar;voluntare ale $rucii osii
AT. 55
Organizarea/ incadrarea si functionarea for*atiunilor sanitar;voluntare si pregatirea surorilor
de $ruce osie se realizeaza de catre +ocietatea Nationala de $ruce osie din o*ania&
AT. 56
Inzestrarea for*atiunilor sanitar;voluntare ale $rucii osii cu *aterialele necesare instruirii si
acordarii pri*ului;a9utor se asigura de catre agentii econo*ici si institutiile publice/
prefecturile si pri*ariile pe linga care acestea functioneaza/ potrivit legii&
#AP. 4
%tributiile autoritatilor ad*inistratiei publice si ale institutiilor publice/ precu* si ale
agentilor econo*ici
AT. 5&
(') $entrele *ilitare 9udetene/ *unicipale si de sector verifica si indru*a activitatea
autoritatilor ad*inistratiei publice si a institutiilor publice/ precu* si a agentilor econo*ici/
pentru tinerea evidentei *ilitare a recrutilor si rezervistilor&
(2) 1e ase*enea/ spri9ina/ indru*a si verifica activitatea unitatilor de politie si a serviciilor
publice co*unitare de evidenta a persoanelor in ceea ce priveste tinerea evidentei *ilitare a
recrutilor si rezervistilor&
%lin& (2) al art& 5@ a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2( iunie 2000
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 304 din 4 iulie 2000&
%lin& (2) al art& 5@ a fost *odificat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 50 din '5 iunie 2004
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 5(5 din ' iulie 2004&
AT. 5'
%utoritatile ad*inistratiei publice si institutiile publice/ precu* si agentii econo*ici/
indiferent de for*a de proprietate si de *ari*ea acestora/ au ur*atoarele obligatii privind
evidenta *ilitara a salariatilor proprii sau/ dupa caz/ a so*erilor0
a) sa tina la zi evidenta si sa co*unice lunar centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de
sector incadrarile/ plecarile din serviciu si detasarile pentru o perioada *ai *are de 45 de zile/
precu* si sc:i*barile in datele de evidenta a acestora&
Institutiile civile de invata*int superior/ colegiile si scolile postliceale vor co*unica/ in scris/
centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ pe a caror raza teritoriala functioneaza/
in ter*en de '0 zile de la inceperea studiilor/ nu*ele studentilor si ale elevilor care nu au
indeplinit serviciul *ilitar si ur*eaza cursurile anului I de invata*int/ pe facultati si
specializari&
Institutiile civile de invata*int sint obligate sa co*unice centrului *ilitar/ in ter*en de 30 de
zile/ nu*ele elevilor si studentilor care au intrerupt studiile/ au fost ex*atriculati sau au ra*as
a doua oara repetenti6
b) sa incadreze in serviciu recrutii si rezervistii/ nu*ai daca acestia poseda adeverinta de
recrutare ori livret *ilitar/ cu *entiunea ca au fost luati in evidenta de centrul *ilitar
9udetean/ *unicipal sau de sector ori de unitatea de politie6
c) sa intoc*easca/ anual/ tabele no*inale cu tinerii care ur*eaza sa fie recrutati si sa le
predea centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ la ter*enele stabilite&
Institutiile civile de invata*int vor intoc*i anual tabele no*inale cu tinerii din ulti*ul an de
studiu si le vor tri*ite/ la cerere/ centrelor *ilitare6
d) sa verifice daca recrutii si rezervistii respecta regulile de evidenta *ilitara si sa ia *asuri ca
acestia sa se prezinte/ in ter*en de '0 zile/ la organul de evidenta pentru clarificarea situatiei
*ilitare6
e) sa acorde/ la solicitarea recrutilor c:e*ati la incorporare/ un concediu de 5 zile cu plata
corespunzatoare/ in scopul rezolvarii proble*elor personale si fa*iliale6
f) sa acorde tinerilor c:e*ati la recrutare/ recrutilor si rezervistilor c:e*ati la centrele *ilitare
9udetene/ *unicipale si de sector/ pentru clarificarea situatiei *ilitare/ un concediu de
*axi*u* 3 zile/ cu plata corespunzatoare&
AT. 59
!nitatile de politie au ur*atoarele obligatii privind evidenta *ilitara a recrutilor si
rezervistilor0
a) la co*une/ sa tina evidenta no*inala a cetatenilor cu obligatii *ilitare6
b) sa efectueze/ in docu*entele de evidenta a recrutilor si rezervistilor/ in localitatile unde nu
functioneaza centre *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ luarea ori scoaterea din
evidenta6
c) sa co*unice lunar centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale ori de sector recrutii sau
rezervistii luati ori scosi din evidenta6
d) la *unicipii si orase/ sa in*ineze tinerilor si recrutilor ordine de c:e*are la recrutare;
incorporare ori pentru clarificarea situatiei *ilitare si sa;i tri*ita la data/ ora si locul prevazute
in acestea6
e) sa in*ineze rezervistilor ordinele de c:e*are la concentrare/ la *obilizare ori pentru
clarificarea situatiei *ilitare si sa;i tri*ita la data/ ora si locul prevazute in acestea6
f) la *unicipii si orase/ sa verifice/ la do*iciliu ori la resedinta/ toti tinerii care ur*eaza a fi
recrutati/ sa intoc*easca tabele no*inale cu acestia si sa le tri*ita/ la ter*enele stabilite/
centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector6
g) abrogata6
:) sa ia i*ediat *asuri pentru a identifica locul unde se afla tinerii/ recrutii si rezervistii
carora nu li s;a putut in*ina ordinul de c:e*are6
i) sa ur*areasca/ in baza *asurilor ordonate de catre organele de ur*arire penala/ si sa
conduca la locul indicat de catre acestea/ pe cetatenii cu obligatii *ilitare neprezentati la
recrutare/ incorporare/ concentrare sau *obilizare/ precu* si pe *ilitarii dezertori ori absenti
ne9ustificat de la unitate sau de la serviciu6
9) abrogata&
"iterele g) si 9) ale art& 5( au fost abrogate de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2(
iunie 2000 publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 304 din 4 iulie 2000&
AT. 59)1
+erviciile publice co*unitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea si controlul
Inspectoratului National pentru -videnta .ersoanelor au ur*atoarele obligatii privind
evidenta *ilitara a recrutilor si rezervistilor0
a) sa efectueze in docu*entele de evidenta a recrutilor si rezervistilor/ in localitatile unde nu
functioneaza centre *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ luarea ori scoaterea din
evidenta6
b) sa co*unice lunar centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale ori de sector recrutii sau
rezervistii luati ori scosi din evidenta6
c) sa intoc*easca tabele no*inale cuprinzand recrutii sau rezervistii luati ori scosi din
evidenta si sa le tri*ita/ la ter*enele stabilite/ centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de
sector6
d) sa efectueze in actele de identitate ale cetatenilor cu obligatii *ilitare/ in localitatile unde
sunt centre *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ *entiunea de sc:i*bare a
do*iciliului/ iar in cele ale recrutilor/ si *entiunea de stabilire ori de sc:i*bare a resedintei/
nu*ai dupa ce acestia fac dovada ca au fost luati in evidenta de catre centrele *ilitare
respective6
e) sa retina adeverintele de recrutare/ livretele *ilitare si ordinele de c:e*are la *obilizare de
la cetatenii cu obligatii *ilitare care se prezinta pentru a anunta ca parasesc tara si sa
co*unice centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector pe cei care au declarat ca
parasesc tara pentru o perioada *ai *are de 30 de zile/ precu* si pe cei care au plecat
definitiv din tara&
%rt& 5(A' a fost introdus de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2( iunie 2000 publicata
in MONITO!" O#I$I%" nr& 304 din 4 iulie 2000&
.artea introductiva a art& 5(A' a fost *odificata de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 50 din
'5 iunie 2004 publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 5(5 din ' iulie 2004&
AT. 6(
%utoritatile ad*inistratiei publice locale ale co*unelor au ur*atoarele obligatii privind
evidenta *ilitara a tinerilor/ recrutilor si rezervistilor0
a) sa verifice/ anual/ tinerii care ur*eaza a fi recrutati/ sa intoc*easca tabele no*inale cu
acestia si sa le tri*ita/ la ter*enele stabilite/ centrelor *ilitare respective6
b) sa in*ineze tinerilor ordinele de c:e*are la recrutare& %cestia vor fi insotiti si prezentati
co*isiei de recrutare;incorporare de catre secretarul unitatii ad*inistrativ;teritoriale
respective6
c) sa asigure in*inarea ordinelor de c:e*are la incorporare/ la concentrare sau la *obilizare
ori pentru clarificarea situatiei *ilitare si sa organizeze tri*iterea acestora la data/ ora si locul
prevazute in ordinele de c:e*are6
d) sa co*unice centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ precu* si politiei/ in
ter*en de '0 zile/ cazurile de deces al recrutilor si rezervistilor&
AT. 61
(') Instantele 9udecatoresti si parc:etele de pe linga instante sint obligate sa co*unice/ in
ter*en de '0 zile/ centrelor *ilitare 9udetene/ *unicipale si de sector *asura de privare de
libertate sau revocarea acesteia/ dispusa prin ordonanta procurorului ori prin :otarire
9udecatoreasca i*potriva recrutilor si rezervistilor&
(2) %brogat&
%lin& (2) al art& )' a fost abrogat de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& () din 2( iunie 2000
publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 304 din 4 iulie 2000&
#AP. 5
Obligatiile si drepturile cetatenilor care participa la pregatirea pentru apararea tarii
AT. 6$
$etatenii ro*ani/ pe ti*pul indeplinirii obligatiilor *ilitare/ trebuie sa respecte 9ura*intul
*ilitar&
AT. 6%
Tinerii c:e*ati la recrutare/ recrutii si rezervistii sint obligati0
'& sa pri*easca ordinele de c:e*are e*ise de centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale si de
sector si sa se prezinte la data/ ora si locul prevazute in acestea6
2& sa se prezinte la organul de evidenta *ilitara pentru0
a) scoaterea din evidenta inainte de plecarea la noul do*iciliu6
b) luarea in evidenta/ la sc:i*barea do*iciliului/ la trecerea in rezerva sau la lasarea la vatra6
c) anuntarea sc:i*barii do*iciliului in raza teritoriala a aceluiasi organ de evidenta *ilitara6
d) vizarea livretului *ilitar6
e) anuntarea pierderii ori a deteriorarii adeverintei de recrutare/ a livretului *ilitar sau a
ordinului de c:e*are la *obilizare6
f) predarea adeverintei de recrutare/ a livretului *ilitar si a ordinului de c:e*are la *obilizare
inainte de plecarea in strainatate/ precu* si ridicarea docu*entelor respective la inapoierea in
tara6
3& sa anunte centrul *ilitar 9udetean/ *unicipal sau de sector despre0
a) absenta de la do*iciliu/ in ti*p de pace/ pe o durata *ai *are de 45 de zile/ iar in ti*p de
*obilizare ori de razboi/ pe o durata *ai *are de '5 zile6
b) sc:i*barile survenite in situatia lor cu privire la locul de *unca/ studii sau calificare/ starea
sanatatii/ starea civila si sc:i*barea nu*elui&
.rezentarea la organul de evidenta *ilitara si anuntarea centrului *ilitar 9udetean/ *unicipal
sau de sector se face in ter*en de 5 zile/ in ti*p de pace/ si de 2 zile/ in ti*p de *obilizare ori
de razboi/ de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la pct& 2 si 3&
Obligatiile respective revin si in cazul sc:i*barii resedintei recrutilor in ti*p de pace si de
razboi/ iar rezervistilor/ in ti*p de razboi& ecrutii si rezervistii din localitatile in care sint
centre *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector se prezinta la acestea/ iar cei din celelalte
localitati se prezinta la politia locala&
AT. 64
Neprezentarea la recrutare/ la incorporare/ la concentrare/ la *obilizare sau pentru clarificarea
situatiei *ilitare/ la data fixata prin ordinul de c:e*are/ poate fi *otivata0
a) daca este bolnav/ in i*posibilitatea de a se deplasa/ situatie dovedita cu certificatul *edical
eliberat de organele sanitare co*petente6
b) in cazul decesului unui *e*bru al fa*iliei ; parinte/ sotie/ copil/ unul dintre socri/ frate sau
sora ; pe baza certificatului de deces6
c) in caz de forta *a9ora/ pe baza dovezii eliberate de autoritatile ad*inistratiei publice locale&
$ei c:e*ati la recrutare/ la incorporare/ la concentrare sau la *obilizare ori/ dupa caz/
*e*brii fa*iliilor lor/ precu* si agentii econo*ici/ institutiile publice la care acestia sint
salariati si autoritatile ad*inistratiei publice au obligatia de a anunta i*ediat centrelor *ilitare
9udetene/ *unicipale sau de sector *otivele neprezentarii la locul/ data si ora prevazute in
ordinele de c:e*are/ ur*ind ca in ter*en de 3 zile sa prezinte acte 9ustificative&
AT. 65
ecrutii c:e*ati la centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector in vederea
incorporarii/ dar care nu au fost incorporati/ precu* si cei trecuti in rezerva sau lasati la vatra
sint obligati sa se prezinte la locurile de *unca in ter*en de 5 zile de la data la care li s;a
co*unicat ca nu vor fi incorporati/ respectiv in ter*en de 30 de zile de la data trecerii in
rezerva sau a lasarii la vatra&
1ata incorporarii si trecerii in rezerva/ pentru cei care au indeplinit serviciul *ilitar/ este cea
conse*nata in livretul *ilitar&
AT. 66
Militarii in ter*en/ *ilitarii cu ter*en redus/ elevii si studentii institutiilor *ilitare de
invata*int/ precu* si rezervistii au dreptul la :rana/ ec:ipa*ent/ *edica*ente/ pensie pentru
pierderea capacitatii de *unca/ solda si docu*ente *ilitare de transport la c:e*area pentru
indeplinirea serviciului *ilitar si pe ti*pul executarii acestuia/ la trecerea in rezerva sau la
lasarea la vatra/ la concentrare/ la *obilizare si la de*obilizare/ in caz de concedii/ per*isii/
internari si iesiri din spitale si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale& 1reptul la
docu*ente *ilitare de transport il au si tinerii c:e*ati la recrutare si recrutii c:e*ati la
incorporare&
ecrutii si rezervistii care sint internati in spitale pentru stabilirea situatiei *edico;*ilitare au
dreptul la asistenta *edicala/ *edica*ente/ intretinere gratuita si docu*ente *ilitare de
transport/ iar cei incadrati in *unca beneficiaza si de a9utoare pentru incapacitate te*porara
de *unca&
ezervistilor care/ pe ti*pul indeplinirii serviciului *ilitar in ter*en/ s;au pregatit prin
cursuri in anu*ite *eserii ec:ivalente in viata civila li se recunoaste calificarea obtinuta/ pe
baza actelor de atestare eliberate de unitatile *ilitare&
ezervistii care au executat concentrarea de instructie/ iar la inceperea acesteia erau incadrati
in *unca/ beneficiaza de concediu de odi:na integral sau de co*pensatia in bani a
concediului de odi:na neefectuat/ indiferent de durata concentrarii&
AT. 6&
Militarii in ter*en si cei cu ter*en redus/ elevii si studentii institutiilor *ilitare de invata*int
au dreptul la a9utoare in caz de deces al sotiei/ copiilor sau al altor persoane aflate in
intretinerea acestora inainte de incorporare/ in cuantu*ul stabilit prin acte nor*ative&
%9utoarele se platesc de catre agentii econo*ici si institutiile publice pentru cei care/ inainte
de incorporare/ au fost salariatii acestora sau de catre pri*arii/ pentru cei neincadrati in
*unca/ din fondurile destinate in acest scop&
AT. 6'
ecrutii c:e*ati pentru indeplinirea serviciului *ilitar in ter*en pri*esc de la agentii
econo*ici/ de la institutiile publice ori de la organele si autoritatile ad*inistratiei publice la
care sint incadrati toate drepturile la zi/ inclusiv co*pensatia in bani a concediului de odi:na
neefectuat&
Tinerii care ur*eaza cursurile institutiilor *ilitare de invata*int/ *ilitarii anga9ati pe baza de
contract/ precu* si cei c:e*ati in rindul cadrelor in activitate ale fortelor ar*ate/ proveniti
dintre absolventii de liceu sau de scoli profesionale si de *aistri/ scolarizati pe baza de
contracte inc:eiate cu agentii econo*ici/ sint scutiti de obligatia restituirii c:eltuielilor de
scolarizare ce decurg din contractele respective&
AT. 69
$ontractele de *unca ale salariatilor c:e*ati pentru indeplinirea serviciului *ilitar in ter*en
sau cu ter*en redus ori pentru concentrare se *entin in conditiile prevazute de lege&
$ontractele de *unca ale celor prevazuti la alineatul precedent nu pot fi desfacute decit ca
ur*are a dizolvarii agentilor econo*ici ori a desfiintarii institutiilor publice& In aceste situatii/
cel care anga9eaza sau oficiile fortelor de *unca teritoriale vor asigura cu prioritate plasarea
celor in cauza in alte locuri de *unca ec:ivalente in aceeasi localitate/ potrivit pregatirii si
capacitatii profesionale/ sau/ gratuit/ reconversia profesionala pentru profesiuni care/ intr;o
anu*ita perioada/ sint cerute de situatia econo*ica pe piata fortei de *unca&
.osturile in care sint incadrate persoanele prevazute la alin& ' pot fi ocupate/ pe ti*pul cit
acestea indeplinesc serviciul *ilitar/ nu*ai pe baza unor contracte de *unca pe durata
deter*inata&
AT. &(
(') .e toata durata concentrarii/ ofiterii/ *aistrii *ilitari si subofiterii in rezerva pri*esc solda
si alte drepturi banesti stabilite potrivit dispozitiilor legale pentru cadrele *ilitare in activitate/
iar gradatii si soldatii in rezerva/ o inde*nizatie lunara egala cu solda *ini*a de functie a
*ilitarilor anga9ati pe baza de contract si alte drepturi banesti prevazute de dispozitiile legale
pentru *ilitarii in ter*en de la unitatile *ilitare la care sint concentrati&
(2) espins&
%lin& (2) al art& @0 a fost introdus de O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie
'(((*) publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& '40 din ) aprilie '(((&
*) O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& 34 din 5 aprilie '((( a fost respinsa de "-2-% nr& 5)5
din '( octo*brie 200' publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& )44 din 30 octo*brie 200'&
AT. &1
Tinerii c:e*ati la recrutare/ recrutii si rezervistii care au calitatea de salariati si sint c:e*ati la
centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector/ pentru clarificarea situatiei *ilitare/ au
dreptul la concediu de *axi*u* 3 zile/ cu plata corespunzatoare facuta de catre organele si
autoritatile ad*inistratiei publice/ agentii econo*ici si institutiile publice unde sint incadrati&
#AP. 6
%sigurarea *ateriala si financiara
AT. &$
$onsiliile locale 9udetene/ *unicipale si de sector ale *unicipiului >ucuresti sint obligate sa
asigure centrelor *ilitare/ 9udetene/ *unicipale si de sector terenurile/ localurile/ instalatiile
de teleco*unicatii/ dotarile si fondurile necesare desfasurarii activitatii acestora/ potrivit
nor*elor stabilite prin :otarire a 2uvernului&
AT. &%
$:eltuielile de reparatii/ intretinere si a*ena9are a localurilor centrelor *ilitare 9udetene/
*unicipale si de sector se suporta de catre autoritatile ad*inistratiei publice locale&
eparatiile pentru localurile aflate in ad*inistrarea Ministerului %pararii Nationale se suporta
de catre acest *inister&
AT. &4
%utoritatile ad*inistratiei publice locale nu pot dispune *utarea centrelor *ilitare 9udetene/
*unicipale si de sector din localurile care le;au fost puse la dispozitie/ decit cu acordul
Ministerul %pararii Nationale&
AT. &5
Intretinerea si reparatiile curente ale autove:iculelor din dotarea centrelor *ilitare 9udetene/
*unicipale si de sector se asigura de catre autoritatile ad*inistratiei publice locale&
eparatiile capitale se asigura prin gri9a Ministerului %pararii Nationale&
AT. &6
%utoritatile ad*inistratiei publice locale asigura plata personalului din afara centrelor *ilitare
9udetene/ *unicipale si de sector/ care desfasoara activitate in cadrul co*isiilor locale de
recrutare;incorporare&
#AP. &
+anctiuni
AT. &&(N-$ON+TIT!TION%"IT%T- -+.IN+% 1-7& '4(82005)
$onstituie contraventii ur*atoarele fapte/ daca/ potrivit legii penale/ nu sint considerate
infractiuni/ co*ise de catre0
'& tinerii c:e*ati la recrutare/ recrutii/ executantii serviciului utilitar alternativ sau rezervistii/
pentru0
a) neprezentarea la co*isia locala de recrutare;incorporare confor* ordinului de c:e*are/ iar
in cazul cind nu au pri*it ordin de c:e*are/ cel *ai tirziu pina la sfirsitul anului in care
i*plinesc virsta pentru a fi recrutati6
b) neprezentarea recrutului sau a rezervistului la organul de evidenta *ilitara pentru a fi luat
sau scos din evidenta ori pentru a co*unica sc:i*barile survenite in situatia personala/ in
ter*enele prevazute de lege6
c) neprezentarea rezervistului la data/ ora si locul prevazute in ordinul de c:e*are pentru
clarificarea situatiei *ilitare6
d) neanuntarea/ la organul de evidenta *ilitara/ de catre recrut sau rezervist/ a absentarii de la
do*iciliu ori de la resedinta/ in ter*enul si perioada prevazute in prezenta lege6
e) neprezentarea/ inaintea plecarii din tara/ la organul de evidenta *ilitara/ pentru a preda
livretul *ilitar/ adeverinta de recrutare ori ordinul de c:e*are la *obilizare6
f) pierderea adeverintei de recrutare/ a livretului *ilitar/ a ordinului de c:e*are la *obilizare/
precu* si a inse*nului distructiv/ din vina recrutului/ rezervistului ori a executantului
serviciului utilitar utilitar alternativ6
g) neprezentarea/ in ter*enul legal/ a rezervistului pentru pri*irea sau viza livretului *ilitar6
:) incredintarea unei alte persoane a livretului *ilitar sau a ordinului de c:e*are la
*obilizare/ daca aceasta nu s;a facut cu scopul ca docu*entele respective sa fie folosite fara
drept6
2& conducatorii sau anga9atii agentilor econo*ici/ institutiilor publice/ organelor si
autoritatilor ad*inistratiei publice/ dese*nati pentru tinerea evidentei *ilitare/ pentru0
a) neactualizarea evidentei *ilitare a recrutilor si a rezervistilor6
b) neintoc*irea si netri*iterea/ in ter*enul stabilit/ a tabelelor no*inale cu tinerii care
ur*eaza a fi recrutati sau o*iterea unor tineri de pe aceste tabele6
c) nein*inarea/ in ter*en/ a ordinelor de c:e*are a tinerilor/ recrutilor si rezervistilor/ precu*
si netri*iterea la centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector a dovezilor de pri*ire a
ordinelor6
d) neco*unicarea/ in ter*enul stabilit/ a sc:i*barilor survenite in datele de evidenta a
recrutilor si rezervistilor6
e) anga9area in serviciu a recrutilor si a rezervistilor fara a fi luati in evidenta de catre organele
de evidenta *ilitara in a caror raza teritoriala do*iciliaza sau isi au resedinta6
f) neco*unicarea/ in ter*en/ la centrele *ilitare/ a datelor personale ale tinerilor ad*isi in
invata*intul superior civil/ precu* si ale elevilor si studentilor ex*atriculati care au intrerupt
studiile sau care au ra*as a doua oara repetenti6
g) neprezentarea persoanelor stabilite pentru incadrarea co*isiilor locale de recrutare;
incorporare6
:) neco*unicarea/ in ter*en de 3 zile/ la centrul *ilitar/ ca executantii serviciului utilitar
alternativ si;au pierdut aptitudinile pentru indeplinirea atributiilor stabilite/ ori ca
intreprinderea respectiva nu *ai poate respecta clauzele contractuale&
AT. &'(N-$ON+TIT!TION%"IT%T- -+.IN+% 1-7& '4(82005)
$ontraventiile prevazute la art& @@ pct& ' se sanctioneaza dupa cu* ur*eaza0
a) cu a*enda de la 50&000 lei la 400&000 lei/ cele prevazute la lit& e) si f)6
b) cu a*enda de la @5&000 lei la @00&000 lei/ cele prevazute la lit& c)/ d)/ g) si :)6
c) cu a*enda de la 500&000 lei la 3&000&000 lei/ cele prevazute la lit& a) si b)&
$ontraventiile prevazute la art& @@ pct& 2 se sanctioneaza dupa cu* ur*eaza0
a) cu a*enda de la 200&000 lei la @00&000 lei/ cele prevazute la lit& f) si g)6
b) cu a*enda de la 300&000 lei la '&000&000 lei/ cele prevazute la lit& b) si d)6
c) cu a*enda de la 400&000 lei la '&500&000 lei/ cele prevazute la lit& a)/ c)/ e) si :)&
AT. &9
Neaducerea la indeplinire sau indeplinirea defectuoasa a faptelor prevazute la art& @@/ de catre
personalul centrelor *ilitare si al unitatilor de politie/ constituie abateri disciplinare si se
sanctioneaza disciplinar de catre sefii ierar:ici ai acestora/ la sesizarea co*andantilor
centrelor *ilitare respective&
AT. '(
$ontraventiile se constata de catre persoanele i*puternicite de +tatul Ma9or 2eneral/ de
centrele *ilitare 9udetene/ *unicipale sau de sector sau de inspectoratele de politie& %gentul
constatator aplica si sanctiunile&
AT. '1
1ispozitiile art& @@ si 40 se co*pleteaza cu prevederile "egii nr& 328'()4 privind constatarea
si sanctionarea contraventiilor/ cu exceptia art& 25/ 2) si 2@ din aceeasi lege&
#AP. '
1ispozitii finale
AT. '$
Ministerul %pararii Nationale isi organizeaza banca proprie de date privind evidenta pe plan
local si central a recrutilor si a rezervistilor/ pe baza datelor din +iste*ul national infor*atic
de evidenta a populatiei&
AT. '%
Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi de catre agentii econo*ici/ institutiile publice/
organele si autoritatile ad*inistratiei publice se stabilesc prin :otariri ale 2uvernului&
AT. '4
Modalitatea exa*inarii *edicale a tinerilor/ recrutilor si rezervistilor/ a trata*entului *edical
al recrutilor/ asigurarea cu instru*entarul *edical si cu personalul sanitar se stabilesc prin
ordin co*un al *inistrului apararii nationale si al *inistrului sanatatii&
AT. '5
Modul de executare a dispozitiilor prezentei legi privind obligatiile ce revin politiei se
stabilesc prin ordin co*un al *inistrului apararii nationale si al *inistrului ad*inistratiei si
internelor&
AT. '6
Organizarea centrelor de pregatire/ a cercurilor te:nico;aplicative/ continutul progra*elor/
nu*arul de ore necesare/ precu* si alte proble*e privind participarea tinerilor la pregatirea
pre*ilitara se stabilesc prin regula*ente si instructiuni elaborate in co*un de catre Ministerul
%pararii Nationale si organis*ele cu atributii in acest do*eniu&
AT. '&
Ministerul %pararii Nationale infor*eaza siste*atic populatia/ atit prin presa si prin e*isiuni
proprii de radio si de televiziune/ trans*ise fara plata pe posturile nationale/ cit si prin relatiile
cu *i9loacele de infor*are in *asa/ asupra proble*elor i*portante din do*eniul apararii si
*odului in care ar*ata isi indeplineste *isiunile ce;i sint stabilite prin $onstitutie si legile
tarii&
AT. ''
"egea nr& '4 din 24 dece*brie '(@2 privind organizarea apararii nationale a o*aniei/
1ecretul nr& 542 din 2( august '(@4/ 1ecretul;lege nr& (( din '4 *artie '((0 privind *odul de
indeplinire a serviciului *ilitar in ter*en si cu ter*en redus/ 1ecretul;lege nr& ''( din '4
aprilie '((0 privind continutul 9ura*intului *ilitar/ 1ecretul nr& @(8'(@4 privind asigurarea
unor drepturi financiare pentru rezervistii si pensionarii *ilitari care indeplinesc functii in
garzile patriotice/ 1ecretul nr& 44)8'(@@ privind aprobarea nor*ei de aprovizionare cu
ec:ipa*ent/ a regula*entului unifor*elor si a *odului de suportare a c:eltuielilor necesare
asigurarii cu ec:ipa*ent/ *i9loace *ateriale si a altor c:eltuieli deter*inate de organizarea/
pregatirea de lupta si actiune a garzilor patriotice/ 1ecretul nr& (08'(@@ privind instituirea
drapelului de lupta al garzilor patriotice si regle*entarea acordarii acestuia/ ?otarirea
2uvernului nr& 5038'((3 privind autorizarea Ministerului %pararii Nationale de a anga9a
*ilitari pe baza de contract/ precu* si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga&
NOT%0
"egea nr. 46*1996 se *odifica in *od corespunzator prevederilor cuprinse in O1ON%NT%
nr& 44 din 30 august 200' publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 544 din ' septe*brie
200'/ asa cu* se *entioneaza in anexa '*) din respectiva ordonanta&
*) %nexa ' din O1ON%NT% nr& 44 din 30 august 200' a fost abrogata de O1ON%NT%
1- !2-NT% nr& 50 din '5 iunie 2004 publicata in MONITO!" O#I$I%" nr& 5(5 din '
iulie 2004&
% se vedea si O1ON%NT% 1- !2-NT% nr& )4 din 24 iunie 2003 publicata in
MONITO!" O#I$I%" nr& 4)4 din 2( iunie 2003&
%ceasta lege a fost adoptata de +enat in sedinta din '3 *ai '(()/ cu respectarea prevederilor
art& @4 alin& (') din $onstitutia o*aniei&
p& .-+-1INT-"- +-N%T!"!I
$ON+T%NTIN 1%N B%+I"I!
%ceasta lege a fost adoptata de $a*era 1eputatilor in sedinta din 20 *ai '(()/ cu respectarea
prevederilor art& @4 alin& (') din $onstitutia o*aniei&
p& .-+-1INT-"- $%M--I 1-.!T%TI"O
%1! >-$-%N!