Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE
Prezenta documentatie trateaza la faza D.T.A.C. instalatiile electrice aferente extinderii prin
Proiectul de instalatii electrice cuprinde :
1. ALIMENTAEA C! ENE"IE ELECTICA.
#. IN$TALATIA DE IL!MINAT.
#.1.IL!MINAT N%MAL &ALE
#.#. IL!MINAT DE $I"!ANTA
#.'. IL!MINAT PEIMETAL DE E(TEI%
'. IN$TALATIA DE PI)E DE !) "ENEAL
*. IN$TALATIA DE +%TA
,. IN$TALATII DE P%TECTIE
,.1. IN$TALATIA DE P%TECTIE C%NTA TEN$I!NL% ACCIDENTALE
,.# IN$TALATIE DE P%TECTIE C%NTA $!PATEN$I!NIL%
ATM%$+EICE
-. IN$TALATII DE C!ENTI $LA.I :
-.1. IN$TALATIE A/ETI)AE INCENDI!
-.#. IN$TALATIE ANTIE+ACTIE
-.'. IN$TALATIE $!PA/E"&EE /IDE%
-.*. IN$TALATIE /%CE0DATE

1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu ener1ie electrica a se face din ta2loul de 3oasa tensiune al postului de
transformare existent in incinta. Alimentarea cu ener1ie electrica nu face o2iectul prezentei
documentatii.
Din postul de transformare se racordeaza ta2loul 1eneral T." al pre4azut intr0o camera cu
acces direct din exterior
Pentru alimentarea consumatorilor cu rol de si1uranta la incendiu 5desfumare6 iluminat de
si1uranta7 a fost pre4azut un 1rup 1enerator ce se 4a amplasa pe o platforma din 2eton. $ursa de
alimentare de rezer4a este reprezentata printr0un 1rup de inter4entie6 cu intrare automata in
functiune in 1, s6 la disparitia tensiunii sursei de 2aza.
2. INSTALATIA DE ILUMINAT
2.1 INSTALATIA DE ILUMINAT NORMAL HALE
Instalatia de iluminat 4a asi1ura 1,8lx ni4el mediu de iluminare6 masurat la 1 m de la ni4elul
pardoselii in 9ala. In zona in care exista panouri de comanda iluminarea medie 4a fi ,88lx6 in
locurile de munca manuala '88lx6 in zonele de receptie6 marcare si sortare '88lx6 in zonele in care
a4em procese de productie cu inter4entii manuale ocazionale 1,8lx.
In 9ale iluminatul se 4a realiza cu corpuri de cu 9alo1enuri metalice6 tip
IE&M8:;reflector;sticla securizata6 monta3 suspendat in 9ala6 tipul EL.A IE&M08:01,8< sau
similar si cu reflectoare tip EL.A L!(%08# 1x$%N0T=#,8< sau similar6 complet ec9ipat
Corpurile de iluminat 4or fi etanse6 1rad de protectie IP,-6 pre4azute cu dispersor din sticla
securizata.
Aprinderea iluminatului in 9ale se face de la cutiile de aprindere CA montate in dreptul
usilor de acces in depozit. Traseele electrice de iluminat 4or fi realizate cu ca2luri de cupru de tip
C>>+ montate pe paturi de ca2luri6 pre4azandu0se pentru co2orari la aparate protectia acestora in
tu2uri de protectie P/C=metalice sau plinte.
$0a pre4?zut un iluminat care asi1ur? desf?@urarea corespunz?toare a acti4it?Aii prin realizarea
ni4elelor de iluminare medie @i a factorilor de uniformitate pre4?zute Bn Indicati4 NP 8-1 C 8# 6 @i
"9idul CIE de iluminat intrare pentru locurile de munc?. Corpurile de iluminat fluorescente
corespund condiAiilor de la locul unde sunt montate pri4ind performanAele luminote9nice @i 1radul
de protecAie. Dn spaAiile te9nice 5camerele AC$6 camera ta2lou 1eneral7 s0au pre4?zut corpuri de
iluminat fluorescente +IPAD #'-. $paAiile sunt dotate cu prize 1-A=##8/ 6 cu contact de protecAie 6
conform normelor Bn 4i1oare. Cotele de monta3 pentru prize @i Bntrerup?toare 6 conform
Normati4ului I: 5 m?surat din axul aparatului pEn? la pardoseala finit? 7. Circuitele electrice sunt
prote3aAe cu dis3unctoare diferenAiale de '8 mA. Dnc?rcarea circuitelor de lumin? @i prize este Bn
conformitate cu pre4ederile Normati4ului NP C I: C #811 .
Pentru alimentarea cu ener1ie electrica a zonei de 4estiare a fost pre4azut un ta2lou electric
separat. Iluminatul in zona de 4estiare se 4a realiza cu corpuri de iluminat tip +IPAD#'-6 iz zona de
2irouri corpuri de iluminat tip +IA*1F6 in spatiul pentru ser4it masa +IDA*1F6 iar in zona 1rupurilor
sanitare si a dusurilor cu corpuri de iluminat tip fluocompact +CE11F6 IP**. Comanda iluminatului
in aceasta zona se 4a realiza local prin intermediul comutatoarelor=intrerupatoarelor. Pentru
detectarea inceputurilor de incendiu in zona 4estiarelor si a 2irourilor au fost pre4azute detectoare
adresa2ile de fum.
2.2 INSTALATIA DE ILUMINAT DE SIGURANTA
Iluminatul de si1uranA? cuprinde :
0 iluminatul pentru continuarea lucrului Bn spatiile te9nice cu rol de securitate la incendiu 5camere
ta2louri 1enerale6 camere AC$7.
0 Iluminatul de securitate6 care se compune din:
1. iluminatul pentru inter4entii Bn zonele de risc
#. iluminatul pentru e4acuarea din cl?dire
'. iluminatul pentru circulatie
*. iluminatul pentru marcarea 9idrantilor interiori de incendiu
,. iluminatul impotri4a panicii
Iluminatul pentru inter4entii Bn zone de risc cuprinde iluminatul in camera AC$ si Bn camera
ta2loului 1eneral. Timpul de intrare Bn functiune a iluminatului pentru inter4entii este Bntre 8.,..., s6
Bn conformitate cu ta2elul :.#'.1.din I:=#811. Timpii de punere in functiune6 in conformitate cu
ta2elul :.#'.1 4a fi asi1urat prin intermediul unui !P$ si prin intermediul corpurilor de iluminat
ec9ipate cu Git de emer1enta.
Pentru iluminatul de e4acuare s0au pre4?zut corpuri de iluminat inscriptionate cu marca3 de
indicare a traseului de urmat Bn caz de pericol6 #xF<6 autonomie de functionare 1., ore. Corpurile
de iluminat pentru e4acuare tre2uie amplasate astfel BncEt s? asi1ure un ni4el de iluminare adec4at
lEn1? fiecare usa de iesire si Bn locurile unde este necesar s? fie semnalizat un pericol potential
sau amplasamentul unui ec9ipament de si1urant?6 dupa cum urmeaz?: lEn1? sc?ri6 astfel BncEt
fiecare treapt? s? fie iluminata direct6 lEn1? orice sc9im2are de ni4el6 la fiecare usa de iesire
destinat? a fi folosit? Bn caz de ur1ent?6 la indicatoarele de semnalizare de securitate6 la fiecare
sc9im2are de directie6 Bn exteriorul si lEn1? fiecare iesire din cl?dire6 lEn1? fiecare post de prim
a3utor6 lEn1a fiecare ec9ipament de inter4entie Bmpotri4a incendiului 5stin1atoare7 si fiecare punct
de alarm? 5declansatoare manuale de alarm? Bn caz de incendiu7.
Pentru iluminatul de marcarea 9idrantilor interiori de incendiu s0au pre4?zut corpuri de
iluminat inscriptionate cu H&I6 #xF<6 autonomie de functionare 1., ore.
Instalatiile de iluminat de si1uranta se 4or executa cu ca2luri de cupru tip C&(&0+E'80
'x1., montate pe podurile de ca2luri sau PEL la co2orari su2 #6# m.
2.3 ILUMINAT EXTERIOR INCINTA
Pentru realizarea acestui tip de iluminat se folosesc reflectoare asimetrice cu descarcare in
4apori de sodiu de 1,8<=#,8< amplasate pe fatada 9alelor si prin intermediul corpurilor de
iluminat cu descarcare in 9alo1enuri 1,8<6 IP--6 pozitionate pe stalpi metalici &J-m. Alimentarea
acestor consumatori se face cu ca2luri de tip C>A2>=C>A2>+ din ta2loul de iluminat exterior sau
din ta2loul aferent fiecarei 9ale Actionarea iluminatului exterior de incinta se face prin intermediul
unui pro1ramator orar cuplat cu un intrerupator crepuscular. $talpii de iluminat exterior se 4or
monta pe fundatii de 2eton si 4or fi ec9ipati cu cutie de conexiune ec9ipata cu conectori si
dis3unctor automat. +iecare stalp se 4a le1a la priza de pamanat pentru instalatii electrice de 3oasa
tensiune6 a4and rezistenta de dispersie de max 1 o9m.
3. INSTALATIA DE PRIZE DE UZ GENERAL
$0au pre4azut prize de uz 1eneral in 9ale lan1a fiecare usa de acces din exterior si la
fiecare 18m cate # prize etanse 1-A=#'8/ si cate # prize trifazice #,A=*88/. Circuitele de prize se
4or executa cu ca2luri C>>+ prote3ate in tu2uri de protectie P/C sau PEL in functie de
ec9ipamentele din zona respecti4a.
4. INSTALATIA DE FORTA
InstalaAiile electrice de forA? corespund datelor te9nolo1ice pentru specificul ficarei zone @i datelor
de tem? primite de la celelalte specialit?Ai. Alimentarea ec9ipamentelor te9nolo1ice se 4a
realizeaz? din ta2lourile electrice aferente zonei respecti4e cu ca2luri C>>+ montate pe pat de
ca2luri.
5. INSTALATII ELECTRICE DE PROTECTIE
5.1. INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA TENSIUNIOR ACCIDENTALE
Constructiile 4or fi pre4azute cu o instalatie de protectie contra tensiunilor accidentale dupa
cum urmeaza: protectia prin le1are la conductorul special de protectie.
Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt su2 tensiune6 dar care
accidental ar putea fi strapunse si puse su2 tensiune se lea1a la un conductor special de protectie
PE 5 diferit de conductorul de nul de lucru 76 le1at la 2ara de nul de protectie din ta2loul 1eneral6
racordata la priza de pamant a constructiei.
Astfel6 toate ec9ipamentele electrice se 4or le1a la acest conductor de protectie PE si
implicit la instalatia de le1are la pamant. Toate prizele din spatiul de depozitare 4or fi de tipul cu
contact de protectie.
% m?sur? principal? de protecAie Bmpotri4a tensiunilor accidentale precum @i a e4entualelor
sc?p?ri de curent datorate dezizol?rii conductorilor6 o constituie ec9iparea ta2lourilor de distri2uAie
cu si1urante automate cuplate cu Bntrerupator diferenAial. Astfel la apariAia unui curent de defect
5Idefect J'8mA 7 circuitul este deconectat automat.
5.2. INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE
$e 4a pre4ede o instalatie de paratrasnet cu dispoziti4e de amorsare tip PDA. Cate #
dispoziti4e de captare 4a fi pozitionate pe 9ala '6 respecti4 9ala 1K6 pentru care se 4or realiza cate
# co2orari catre prizele de pamant naturale ce urmeaza a se executa.
6. INSTALATII DE CURENTI SLABI
6.1 INSTALATIA DE AVERTIZARE INCENDIU
A fost pre4azuta o centrala de a4ertizare incendiu la care se racordeaza toate elementele
aferente sistemului de semnalizare a inceputurilor de incendiu :
1. detectori de fum adresa2ili= detectori de temperatura adresa2ili.
2. 2utoane de a4ertizare a inceputului de incendiu.
3. sirene de alarmare6 etc.
Centrala de a4ertizare incendiu este de tip adresa2il si 4a fi pre4azuta cu 2aterii pentru
asi1urarea autonomiei in caz de intrerupere a curentului electric si se 4a monta in zona de parter a
2irourilor existente. De asemenea centrala 4a fi capa2ila sa alerteze unitatea de pompieri cea mai
apropiata si sa actioneze diferite elemente de securitate la incendiu.
Centrala 4a prelua alarme te9nice si de incendiu de la instalatia de stin1ere 5camerele AC$7.In caz
de incendiu 4a actiona inc9iderea usilor antifoc pe compartimente de incendiu si 4a intrerupe
alimentarea 4entilatiei in spatiile respecti4e respecti4e. De asemenea in caz de incendiu coro2orat
cu semnale de cur1ere 5din camerele AC$7 4a comanda trapele pentru desfumare din spatiile
respecti4e.
6.1.1. Como!"!#$ %!&#$'$#%"% (" ("#")#%" &% $*"+#%,$+" '$ %!)"!(%-
Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si a4ertizare la incendiu existent sunt:
1. Central? a4ertizare la incendiu analo1 adresa2il?6 * 2ucle ; imprimant? 5.%$C&6
&%NE><ELL6 "E $ecuritL sau similar7M
#. epetor cu displaL LCDM
'. Detectoare de fum6 adresa2ileM
*. .utoane pentru declansarea manual? a alarmei6 adresa2ileM
,. .arier? optic? de fum cu reflexieM
-. !nit?ti de detectie prin aspiratie 5&$$D C &i19 $ensiti4itL $moGe Detection76 complet ec9ipate
5$TAT%$6 Nidde +ire Protection sau similar7.
:. Tu2ulatur? pentru a2sor2tie aer.
F. Modul adresa2il pentru monitorizare contact 5detectoare con4enTionale7 si realizare comenziM
K. $urs? de alimentare #'8/ca=1#/ccM
18. Dispoziti4e de izolare defectM
11. !nit?ti de a4ertizare opto0acustice pentru incendiu6 co4entionale6 montate in interiorM
1#. !nitate de a4ertizare opto0acustic? pentru incendiu6 con4entional?6 montat? in exteriorM
1'. Apelator telefonic.
5Elementele din camp 4or fi compati2ile cu centrala aleasa7.
6.1.2. F-!)#%%'" &%&#"m-'-%
0 afisarea st?rii sistemului si a tuturor e4enimentelor pe un displaL LCD ; semnalizarea prin LED0
uri pe panoul frontal al centraleiM
0 localizarea cu precizie maxim? a dispoziti4ului care a declansat alarmaM
0 memorarea a minim 1888 de e4enimente in re1im de Hcutie nea1r?IM
0 tip?rirea e4enimentelor la o imprimant?M
0 afisarea pe displaL0ul centralei sau tip?rirea la imprimant? 4or indica:
0 tipul e4enimentului 5prealarm?6 alarm? sau defect7M
0 localizarea in spatiu a e4enimentuluiM
0 codul si adresa dispoziti4ului ce a cauzat producerea e4enimentuluiM
0 anul6 luna6 ziua6 ora la care s0a produs e4enimentulM
0 comanda elementelor acustice si opto0acustice la detectarea unui inceput de incendiuM
0 apelarea 2ri1?zii de pompieri sau a unui dispecerat in cazul detect?rii unui inceput de incendiu
5optional7M
0 permite # 5dou?7 re1imuri de lucru6 de zi si de noapteM
0 comanda unor dispoziti4e cu rol de si1urant? la foc 5trape de fum6 usi de acces76 prin intermediul
unor iesiri 5releu7 pro1rama2ileM
6.2. INSTALATIE ANTIEFRACTIE
$istemul de a4ertizare la efractie proiectat este realizat cu o central? analo1 adresa2il?6 ec9ipat?
cu dou? 2ucle de detectie si minim ' zone 5extensi2il?7.
)onarea cl?dirii din punct de 4edere al instalatiei de detectie si a4ertizare la efractie este
urm?toarea:
0 zona 1 C 9ale de depozitareM
0 zona # C camere AC$M
Locul de amplasare al centralei de a4ertizare la efractie este in camera de securitate de la parterul
2irourilor principale.
6.2.1. E'"m"!#"'" )" )om-! %!&#$'$#%$ (" ("#")#%" &% $*"+#%,$+" '$ ".+$)#%"/
1. Centrala de efractie6 adresa2il?6 cu dou? 2ucle6 extensi2il? 5.%$C& sau similar7.
#. Tastatur? LCD.
'. Interfat? adresa2il? cu patru intr?ri6 pentru elemente de detectie con4entionale.
*. Contacte ma1netice adresa2ile.
,. Contacte ma1netice con4entionale pentru usile sectionale.
-. $irene de interior.
:. $iren? de exterior.
6.2.2. F-!)#%%'" %!&#$'$#%"% (" ("#")#%" &% $*"+#%,$+" '$ ".+$)#%"/
0 ac9izitia si prelucrarea primar? a semnalelor primite de la detectori6 contacte ma1netice si alte
elemente de camp ale sistemului6 asi1urand comanda sirenelor de efractieM
0 afisarea st?rilor de: alarm?6 defect6 prezenta aliment?rii principale sau trecerea pe alimentarea de
rezer4?6 etcM
0 autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate pe reteaua de date6 autotest al
panoului de comand?6 etcM
0 iesiri pro1rama2ile pentru comanda sirenelor si a altor sisteme ce ar putea functiona conditionat
de anumite st?ri ale sistemuluiM
0 ceas de timp real pentru a putea reconditiona un e4eniment produs in sistemM
0 memorie de e4enimente 5minim 1#F7M
0 semnalizarea optic si sonor a tentati4elor de efractie6 la ni4elul sirenelor de alarmare instalate in
cl?dire sau in exteriorul ei6 cu afisarea in clar pe tastatur? a senzorului care a fost alarmat la ni4elul
unit?tii centrale a sistemului.
6.3. INSTALATIE DE SUPRAVEGHERE VIDEO
Pentru instalatiile electrice de T/CI6 4or fi pre4?zute prize IP6 ca2late in racG0urile existente ale
retelei de date. Pentru fiecare camer? de supra4e19ere IP 4a fi pre4?zuta cate o priz? O*,. De la
fiecare priz?6 ca2lurile 4or fi pozate pan? in racG0urile mai sus amintite. $Pitc90urile pentru sistemul
de supra4e19ere cu camere IP 4or fi separate de sPitc90urile retelei de 4oce Cdate.
Inre1istrarea ima1inilor se 4a realiza in camera $E/E din cladirea 2irourilor principale.
Pentru continuitatea in alimentare a sistemului T/CI 5si a intre1ii retele de date7 4or fi utilizate
surse neintrerupti2ile de tensiune 5!P$7 de 1 G/A 5# 2uc. pentru racG0urile din 9ala '6 respecti4
1K7M
6.3.1. F-!)#%%'" %!&#$'$#%"% (" TVCI
0 monitorizeaz? in permanent? zonele de interes din interiorul si exteriorul cl?diriiM
0 inre1istreaz? ima1inile furnizate de camerele 4ideo aferente sistemului pe &DDM
0 permite 4izualizarea ima1inilor stocate pe &DDM
0 ofer? posi2ilitatea conect?rii la sistem prin internetM
6.4. INSTALATIE VOCE0DATE
Pentru instalatiile electrice de 4oce0date 4or fi pre4?zute 1 racG in camera ser4er6 patru racG0uri in
9alele de depozitare. Acestea 4or fi conectate intre ele cu ca2lu +% cu 1# fi2re in structur? de inel.
+iecare port din priz?6 ca2lul si portul corespunz?tor din patc90panel 4or a4ea aceeasi codificare
5notatie7 conform documentatiei te9nice si 4or respecta metodele de numerotare specificate de
standardul TIA=EIA0-8-.
6.4.1. F-!)#%%'" %!&#$'$#%"% (" *o)"0($#"
0 realizarea transmisiilor de 4oce si de dateM
0 posi2ilitatea conect?rii ec9ipamentelor la retea 5computer6 telefon6 fax6 imprimant?6
ec9ipamente de fotocopiat7M
0 introducerea unor noi aplicatii care necesit? l?r1ime de 2and? mareM
INTOCMIT
in1. CA

S-ar putea să vă placă și