Sunteți pe pagina 1din 6

Templates and Styles (abloane i stiluri)

Un stil este o colecie de formate (Font, Paragraph, Tabs, Language, ) care se pot atribui unei
zone de text Un stil se poate aplica !ntr"un document ori de c#te ori se dore$te acest lucru
%tilurile &' permit s' formatai rapid $i coerent un document %tilurile din (ord sunt asociate cu
template"uri
Un template ($ablon) este suma tuturor caracteristicilor pentru pagini, paragrafe $i caractere utilizate
pentru dez&oltarea unui anumit tip de document (Page %etup, )eader, Footer, Page *umber, ,
%t+les,)
Template"ul implicit al (ord"ului este template"ul Normal (fi$ierul nou care este creat la lansarea
(ord"ului are la baz' template"ul *ormal)
,e fiecare dat' c#nd deschidei un nou document (File *e-), !n caseta *e- este afi$at' lista
di&erselor categorii de template"uri (Letters . Faxes, /emos, 0ther ,ocuments, (eb Pages etc)
1xist' dou' tipuri de stiluri !n (ord2
stiluri de paragraf
stiluri de caracter
%tilul de paragraf modific' !ntreg textul paragrafului conform
caracteristicilor sale, pe c#nd stilul de caracter se aplic' doar unei
zone de text selectat 3n caseta derulant' Style din bara cu
instrumente Formatting se pot &edea stilurile existente !n
template"ul acti& (template"ul !n baza c'ruia este creat documentul
respecti&) 3n imaginea al'turat' se poate obser&a lista de stiluri
disponibile pentru documentul pe care tocmai !l scriu (Lab4doc)
5cest fi$ier a fost creat !n baza template"ului *ormal %e obser&'
c' fiecare caset' de stil are !n partea dreapt' o pictogram' !n care se
obser&' aliniamentul (Left, 6ight, 7ustif+, 8enter), m'rimea
fontului (9: pt, 9; pt, 9< pt) $i tipul stilului (de paragraf sau de
caracter)
Pentru a aplica un stil, fie se poziioneaz' cursorul pe paragraful
respecti& (!n acest caz se aplic' un stil de paragraf), fie se
selecteaz' o zon' de text (pentru aplicarea unui stil de caracter)
Crearea unui stil
Un stil se poate crea !n dou' modalit'i
0 metod' ar fi2
selectai textul pe baza c'ruia dorii s' creai stilul $i aplicai formatul dorit (font, paragraf etc)=
cu textul !nc' selectat, executai clic pe caseta %t+le din bara cu instrumente de formatare
Formatting pentru a selecta numele stilului curent (nu conteaz' ce stil este)=
peste stilul selectat se introduce numele stilului nou creat=
se apas' 1nter pentru a ad'uga numele stilului nou creat !n lista de stiluri
/ai >os este redat' metoda mai u$or de !neles
240003893.doc 1
Pentru crearea unui stil, se urmeaz' pa$ii de mai >os2
?ntrai !n meniul Format $i selectai comanda Style (prima imagine de mai sus)=
butonul New din fereastra %t+le ne conduce !ntr"o nou' fereastr' (*e- %t+le) (imaginea a
doua)=
!n caseta @*ameA se trece numele stilului pe care &rem s'"l cre'm=
!n caseta @%t+le T+peA se selecteaz' tipul stilului (de paragraf sau caracter)=
din lista @Based onA se selecteaz' stilul !n baza c'ruia se creeaz' noul stil=
din lista @%t+le for follo-ing paragraphA se selecteaz' stilul pentru paragrafele care urmeaz'
celui nou creat=
!n caseta @Pre&ie-A apar mostre de text formatat conform propriet'ilor stilului respecti&=
Cona @,escriptionA ne red' descrierea formatului stilului respecti&=
Dalidarea butonului @5dd to templateA adaug' stilul nou creat la template"ul !n care &' g'sii la
momentul cre'rii stilului=
Dalidarea casetei @5utomaticall+ updateA permite modificarea automat' a
stilului (!n urma unor schimb'ri operate asupra stilului) !n !ntreg
documentul, !n toate zonele !n care el apare=
Butonul @%hortcut Ee+A permite crearea unei combinaii de taste pentru
aplicarea stilului respecti&=
Butonul @FormatA permite setarea propriet'ilor fontului, paragrafului etc,
propriet'i care stabilesc aspectul stilului respecti& (&ezi lista din imaginea
al'turat')= casetele de dialog @FontA, ParagraphA$amd sunt identice
cu cele ale comenzilor corespunz'toare meniului (ord din care fac parte=
!n final se alege 0E (pentru acceptarea stilului nou creat) sau 8ancel (pentru renunarea la stilul
creat)
Modificarea unui stil
/odificarea unui stil presupune parcurgerea aproximati& acelora$i pa$i de mai sus, cu opiunea c'
din fereastra Style se alege butonul Modify, care conduce la o nou' fereastr' (/odif+ %t+le)
identic' cu *e- %t+le
Observaie:
*umele stilurilor pentru titluri de di&erse ni&ele de indentare (de la 9 la F) predefinite sunt
)eading 9 )eading F 1ste bine s' p'strai acelea$i nume chiar dac' &' creai o machet' nou' $i
formatai !ntr"un mod propriu aceste stiluri deoarece exist' comenzi de automatizare a
240003893.doc 2
documentului care cer aceste nume (exemplu2 !n ?nsert Page *umbers Format ?nclude
chapter number, lista @8hapter stars -ith st+leA nu conine dec#t numele acestea de stiluri
predefinite G ) de la 9 la F G, chiar dac' template"ul &ostru conine $i alte stiluri destinate
format'rii titlurilor)
Utilizarea comenzii Style Gallery
%t+le Haller+ este o caset' special' care conine di&erse template"uri (ord Fiecare template conine
stiluri $i format'ri de pagin' prestabilite Putei utiliza %t+le Haller+ pentru a aplica di&erse
template"uri $i stiluri documentului la care lucrai
3n imaginea de mai >os se obser&' c' %t+le Haller+ are o list' Template din care &' putei alege
$ablonul dorit= acesta furnizeaz' $i stilurile proprii= !n @Pre&ie- of2A se poate obser&a aspectul pe
care !l cap't' documentul Lab4doc dup' ce i s"a aplicat template"ul @/ore 8ool %tuffA !mpreun'
cu stilurile sale= (documentul Lab4doc a fost creat pe baza template"ului *ormaldot $i implicit a
fost formatat cu stilurile acestuia)=
Crearea unui template
(ord ofer' multe template"uri gata f'cute Pot !ns' ap'rea situaii !n care s' dorii s' modificai un
template existent sau situaii !n care s' preferai s' creai unul nou 8rearea unui template este o
operaie relati& simpl' 1xist' situaii !n care acest lucru poate fi complicat ca urmare a num'rului
&ariat de componente pe care le pot conine aceste template"uri (text $i informaii de formatare,
sec&ene macro, c#mpuri Forms, stiluri, intr'ri 5utoText etc)
Pornind de la un template existent (File *e-) se poate crea un template nou Pentru acest lucru
se parcurg urm'torii pa$i2
240003893.doc 3
din meniul File se alege comanda *e-=
din caseta *e-, se alege template"ul (prin simpl' selecie) pe baza c'ruia &rei s' creai unul
nou=
!n partea din dreapta >os a casetei *e- , alegei opiunea Template (&ezi figura de mai sus)=
5legei 0E=
efectuai schimb'rile necesare !n document, inclusi& modificarea, ad'ugarea de stiluri,
formatarea paginii, sec&ene macro etc=
din meniul File alegei comanda %a&e= fi$ierul &ostru &a fi sal&at !ntr"un format ,ocument
Template, cu extensia dot, !n C:\\Microsoft Office\Templates= dai un nume template"ului,
dup' care alegei butonul %a&e
Observaie:
,ac' &rem s' aplic'm unui fi$ier de>a existent (de exemplu, @cap9docA) un template pe care l"am
creat ulterior (de exemplu, @cartedotA), se procedeaz' astfel2
se deschide un document nou !n baza template"ului dorit (@cartedotA)=
se alege comanda File din meniul Isert=
apare o caset' care ne permite selectarea fi$ierului (@cap9docA) c'ruia dorim s'"i
aplic'm template"ul dorit=
alegem comanda 0E=
!n document &a fi inserat fi$ierul respecti& (@cap9docA), iar formatarea sa se &a modifica
!n conformitate cu stilurile coninute de template (@cartedotA)
240003893.doc 4
pentru crearea unui template nou se
selecteaz' opiunea Template
Exerciiu
9 %' se creeze un template pe baza template"ului *ormaldot $i s' se sal&eze cu numele @testdotA
Ulterior s' se modifice stilurile )eading 9, )eading <, )eading I, )eading ; $i s' se creeze stilul
@categorieA
/odific'rile se &or face conform cu lista care urmeaz'2
Page %etup2 5;, Left G <,4 cm, 6ight G < cm, Top.Bottom G I cm= )eader.Footer G <,4 cm,
,ifferent odd and e&en, ,ifferent first page
)eading 92 5rial, 9J pt, bold, Left, %pace before 9J pt, after 9< pt, Eeep -ith next
)eading <2 5rial 9K pt, bold, Left, %pace before 9< pt, after 9< pt, Eeep -ith next
)eading I2 5rial BlaL 9< pt, Left, %pace before 9< pt, after K pt, Eeep -ith next
)eading ;2 5rial BlaL 9: pt, Left, %pace before K pt, after K pt, Eeep -ith next
8ategorie2 Times *e- 6oman, 9: pt, ?talic, %pace before K pt, after K pt, Eeep -ith next
< Fi$ierul @exerciiudocA conine o anumit' formatare (pentru c' a fost creat !n baza unui anumit
template) ,oresc aplicarea template"ului creat de &oi acestui fi$ier
240003893.doc !
240003893.doc "