Sunteți pe pagina 1din 49

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+0 !" 3!0.2!#3!$20
%storie
Programa
pentru
examenul de defnitivare [n
[nv`\`m@nt
ob\inerea gradului didactic II
Tematica
pentru
ob\inerea gradului didactic I
Aprobate prin
Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. !!"#
"$.%."%%%
NOT DE PREZENTARE
Textele &e 'a() re*re+int) *ro,ra-ele *entru &e'initi.at /i ,ra&ul %%, la &isci*lina
istorie.0le se a&resea+) at1t *ro'esorilor care au a2sol.it cursurile &e lun,) &urat) (#$
ani *ro'esor %", c1t /i celor care au a2sol.it cursurile %nstitutelor *e&a,o,ice(3ani-
*ro'esor %%".
3ro,ra-ele (in cont &e curriculu-u-ul na(ional &e istorie *entru 4n.)()-1ntul
*reuni.ersitar /i au o structur) co-un) care const) 4n 5
-6ot) &e *re+entare
-7o-*eten(e
-7on(inuturi &e s*ecialitate(%storia 8o-1nilor# %storia 9ni.ersal)" /i 2i2lio,ra'ie
-7on(inuturi re'eritoare la &i&actica &isci*linei /i 2i2lio,ra'ie.
Fa() &e *ro,ra-ele anterioare noile *ro,ra-e *leac) &e la *reci+area co-*eten(elor *ro'esorilor,
4n &u2la lor calitate &e s*eciali/ti ai &isci*linei res*ecti.e /i &e ca&ru &i&actic, o nou) a2or&are /i o -ai
-are &i.ersitate a con(inuturilor, a&ucerea la +i a 2i2lio,ra'iei &e s*ecialitate /i *lasarea ei &u*) 'iecare
te-), reco-an&area unei te-atici /i 2i2lio,ra'i co-une la &i&actica &isci*linei, *entru *ro'esor % /i
*ro'esor %%, 4n ca+ul 'iec)rui exa-en(&e'initi.at /i ,ra&ul %%". 0xisten(a co-*eten(elor i-*une noi
-o&alit)(i &e reali+are a e.alu)rii (.e+i ca*itolul co-*eten(e" .
Cunotine de baz i domenii de com!eten a"e acti#itii
didactice
&ompeten'ele pro(esorului de istorie sunt identifcate )n leg*tur*
cu dou* domenii+ didactic ,i cel al cunoa,terii istoriei. -n demers
didactic centrat pe competen'e presupune capacitatea de a ac'iona
efcace )ntr.o anumit* situa'ie prin utili/area#mobili/area cuno,tin'elor
,I a capacit*'ilor dobandite anterior.
&ompeten'ele permit identifcarea ,i re/olvarea unor probleme
specifce )n contexte di(erite.
0e/voltarea competen'elor presupune existen'a unor cuno,tin'e
de ba/* .
Domenii de com!eten re"ati#e "a didactica i$toriei%
- &omunicare
- &urriculum
- 0e/voltare pro(esional*
- Evaluare
- 1ormarea elevilor
- 2ela'ia (amilie.,col* .societate
Domenii de com!eten re"ati#e "a cunoaterea i$toriei
. 0ocumentarea )n domeniul istoriei ,i al ,tiin'elor sociale
. -tili/area metodologiei cercet*rii istorice
. 2edactarea lucr*rilor ,tiin'ifce
Cunotine"e de baz $e re&er "a%
- rela'ia dintre obiectul de studiu ,I curriculum ca )ntreg3
- prevederile ofciale re(eritoare la obiectul de studiu pe care.l
repre/int* ,i curriculum ca )ntreg3
- de/voltarea competen'elor de ba/* 4scris5 citit5 (olosirea
te6nologiei7 prin intermediul domeniului predat3
- contribu'ia domeniul respectiv la de/voltarea spiritual* 5 moral* 5
social* 5 cultural* 5 mental* ,I f/ic* a elevilor3
- preg* tirea elevilor pentru via'a adult* prin studiul domeniului
respectiv3
- evolu'iile recente din domeniul istoriografei3
Com!etene !entru domeniu" didacticii i$toriei% curricu"um I
e#a"uare
a' Domeniu" curricu"um% unit I de com!eten
- de/voltare de curriculum la deci/ia ,colii3
- elaborarea proiectului didactic3
- proiectare ,I utili/are de materiale didactice3
- programarea activit*'ii de )nv* 'are.
b' Domeniu" e#a"uare% uniti de com!eten
- elaborarea instrumentelor de evaluare3
- evaluarea cuno,tin'elor elevului3
- evaluarea parametrilor psi6o.pedagogici
a' Domeniu" curricu"um% uniti de com!eten
a'(' Dez#o"tare de curricu"um "a decizia co"ii )inclu/and ,I
temele transdisciplinare7
- elaborea/* programe pentru di(eritele variante de &08 respectand
metodologiile recomandate de documentele ofciale3
- identifc* )n materialele de instruire existente instrumente de
)nv*'are adecvate programei3
- proiectea/* instrumente de evaluare adecvate programei
a'*' E"aborarea !roiectu"ui didactic
- elaborea/* obiectivele lec'iei pornind de la obiectivele de re(erin'*
sau competen'ele prev*/ute de programa ,colar* 3
- proiectea/* activit*'I care asigur* di(eren'ierea )n )nv*'are a
elevilor ,I valorifcarea 9inv* '*rilor anterioare: ale elevilor3
- redactea/* clar ,I explicit proiectul didactic3
- structurea/* logic con'inutul lec'iei3
- proiectea/* activit*'i care permit observarea progresului )n )nv*'are
al elevilor3
- proiectea/* activit*'I care de/volt* valori ,i atitudini specifce unei
societ*'I democratice
a'+' Proiectare I uti"izare de materia"e didactice
- utili/ea/* adecvat criteriile (ormulate la nivelul politicii
educa'ionale pentru selectarea materialelor de instruire3
- (olose,te )n mod adecvat materialele de instruire3
- introducerea5 pilotarea ,I recomandarea unor materiale de instruire
care sus'in re(orma curricular* 3
a',' Programarea acti#itii de -n#are
- propune elevilor materiale de )nv*'are care o(er* oportunit*'i
pentru utili/area noilor cuno,tin'e3
- crea/* situa'ii de )nv*'are care permit utili/area simultan* a mai
multor surse istorice3
- proiectea/* situa'ii de )nv*'are care )ncura;ea/* de/voltarea
deprinderilor de gandire critic* ,i asumarea responsabilit*'ii )n
)nv*'are
- adaptea/* activit*'ile de )nv*'are propuse de manuale la condi'iile
specifce ale activit*'ii didactice3
- proiectea/* situa'ii de )nv*'are adaptate di(eren'elor individuale de
)nv* 'are3
- proiectea/* situa'ii de )nv*'are care stimulea/* motiva'ia
intrinsec* a )nv*'*rii3
b' Domeniu" e#a"uare
b.$. Elaborarea instrumentelor de evaluare
- elaborea/* obiective de evaluare pornind de la obiectivele de
re(erin'* ,i de la competen'ele specifce prev*/ute de program* 3
- contruie,te itemi di(eri'i pentru evaluarea unui (apt#eveniment
istoric3
- construie,te corect baremul ,I condi'iile de evaluare3
- proiectea/* activit*'i de evaluare care )ncura;ea/* de/voltarea
capacit*'ii de autoevaluare a elevilor3
- construie,te probe de evaluare care permit elevilor ob'inerea de
re/ultate bune la examin*.rile na'ionale
b.". Evaluarea cuno,tin'elor elevului
- (olose,te metode variate de evaluare a cuno,tin'elor elevului3
- asigur* notarea ritmic* a elevilor3
b.. evaluarea parametrilor psi6o.pedagogici
- (olose,te te6nici di(erite de cercetare a personalit*'ii ,i
comportamentului elevului3
- proiectea/* situa'ii de )nv*'are care permit observarea elevilor pe
parcursul activit*'ii didactice3
Com!etene !entru domeniu" cunoaterii i$toriei
0ocumentarea )n domeniul istoriei ,i al ,tiin'elor sociale
- identifcarea surselor istorice specifce temei studiate
- alc*tuirea unei bibliografi tematice
- identifcarea siturilor istorice5 a mu/eelor5 monumentelor istorice5
ar6ivelor semnifcative pentru istoria regional*
-tili/area metodologiei cercet*rii istorice
- defnirea ,I comentarea conceptelor ,I a categoriilor utili/ate )n
istorie ,i )n ,tiin'ele sociale conexe
- anali/a critic* a unui document istoric
- utili/area metodei comparative )n anali/a unor situa'ii ,i (enomene
istorice
2edactarea lucr*rilor ,tiin'ifce
- identifcarea problemelor.c6eie )n anali/a unui (enomen istoric
- raporarea critic* la literatura de spcialitate re(eritoare la subiectul
studiat
- selec'ia (aptelor relevante ,I includerea lor )ntr.o anali/* coerent*
- (ormularea interoga'iilor )n raport cu sursele ,i cu obiectivele
cercet*rii
- (ormularea conclu/iilor )n termenii consecin'elor ,i ai situa'iei
studiate
<inand cont de competen'ele identifcate )n aceast* program* 5
exist* anumite exigen'e legate de metodologia evalu*rii. Ast(el5
temele identifcate pot f detaliate prin (ormularea subiectelor de
examen. 0e exemplu5 pe ba/a temei denumite 92eligia greac* :
4=rograma pentru gradul II7 pot f (ormulate mai multe subiecte de
examen+ mitologia greac* 5 mari sanctuare ale lumii elene5 religia )n
via'a public* ,i )n cea privat* 5 contribu'ii ,tiin'ifce )n domeniul
cercetarii etc.
&andida'ii trebuie examina'i pe ba/a a cel pu'in trei tipuri de
subiecte5 dup* cum urmea/* +
a. expunere
b. anali/a critic* . la prima vedere . a unui document istoric
*re+entarea uneia &intre lucr)rile in&icate 4n 2i2lio,ra'ie
DEFINITIVAT
ISTORIA ROMNILOR
*ro'esori %
I.
: Preistoria n spaiul romnesc - tr)s)turi &e'initorii,culturi neolitice,
e*oca 2ron+ului, *rocesul &e in&oeuro*eni+are.
: eto!"acii# popor al antic$it%ii - structuri econo-ice /i social-*olitice.
: Dacia n epoca roman% - ro-ani+area s*a(iului &aco--oesic, ro-anitate /i
cre/tinis-, a&-inistra(ia ro-an) 4n *ro.incia ;acia.
: Etno&ene'a - a*ari(ia *o*oarelor ro-anice /i a li-2ilor ro-anice *e *lan
euro*ean, ca+ul ro-1nesc< ori,inile /i continuitatea ro-1nilor &in
*ers*ecti.a istorio,ra'iei ro-1ne/ti.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: B8=T%F69, Gheor,he %., O enigm i un miracol: poporul romn,
Bucure/ti, !C88<
: ;F%7GH%7%9, Aa&rian, Dacia de la Burebista la cucerirea roman,
7luI-6a*oca, !C72<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
G%?B9TFS ?F8%KF, i!ili"aie i cultur# Bucure/ti !C8C<
30TG>0S79, 7onstantin 7. , Scurt istorie a Daciei romane,
Bucure/ti, !CC$<
: 30T80S79-;D?BGH%JF, ?ircea, Aa&rian ;aico.iciu, >i,ia
B1r+u, Florentina 3re&a, Istoria Romniei de la $nceputuri pn $n secolul al
%III&lea, Bucure/ti, !CC$<
: 89SS9, %oan %., 'tnogene"a romnilor, Bucure/ti, !C8!.
II.
: ene'a +i or&ani'area statelor me"ie,ale romne+ti5 structuri *olitice 4n
secolele %L-L%%%< constituirea statelor -e&ie.ale< institu(iile statului
-e&ie.al ;o-nia, Biserica, or,ani+area -ilitar), F&un)rile &e stari.
: Romnii n crucia"a tr'ie5 J)rile 8o-1ne 4n context interna(ional (sec.
L%H-LH%"< .oie.o+i ro-1ni 4n crucia&a t1r+ie (?ircea cel B)tr1n, %ancu &e
Aune&oara, Hla& Je*e/, Bta'an cel ?are, ?ihai Hitea+ul".
: -ultur% +i spiritualitate n .%rile Romne /sec. 0VI!0VII15 8e'or-a
reli,ioas) /i Grto&oxia< 8ena/terea /i 9-anis-ul.
>ibliografe
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: B8=T%F69, Gheor,he %., (radiia istoric despre $ntemeierea
statelor romneti, Bucure/ti, !C80<
: F0>0E09, 7)lin, Statutul )rincipatului (ransil!aniei $n raporturile
cu )oarta Otoman# *+,*&*-.., 7luI-6a*oca, !CCM<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: GG8GH0%, Bte'an-Sorin, /ntemeierea 0oldo!ei. )robleme
contro!ersate, %a/i, !CCM<
: ?FL%?, ?ihai, 1rile Romne i /nalta )oart, Bucure/ti, !CC<
: ?98G0S79, Bo,&an, Istorie romneasc 2 Istorie uni!ersal 3-44&
*.445, e&. %%, Bucure/ti, !CCC<
: 3F3F7GST0F, Ber2an, Romnii $n secolul al 6III&lea. /ntre cruciat
i imperiul mongol, Bucure/ti, !CC3<
: 3G3, Furel-%oan, Istoria (ransil!aniei medie!ale: de la etnogene"a
romnilor pn la 0ihai %itea"ul, 7luI-6a*oca, !CC7<
: 3G3, Furel-%oan, Romnii i maghiarii $n secolele 6&6III, Bucure/ti,
!CC7<
: TG;08FB79, %oan, )ermanene istorice medie!ale. 7actori ai
unitii romneti, %a/i, !CC<
: TG;08FB79, %oan, 8nitatea medie!al romneasc, Bucure/ti,
!C88<

III.
: .%rile Romne n secolul al 0VIII!lea +i n prima 2um%tate a secolului
al 0I0!lea5 contextul interna(ional< 3ro2le-a Griental)< trans'or-)ri
econo-ice /i social-*olitice< ,ene+a /i a'ir-area na(iunii ro-1ne,
re'or-is-ul 'anario(ii /i iose'inis-ul< %lu-inis-ul<Fnul !82! 4n
istoria ro-1nilor< 8e,ula-entele Gr,anice /i re'or-ele &o-nilor
re,ula-entari.
: -onstituirea Romniei mo"erne5 8e.olu(ia ro-1n) &e la !88<
constituirea /i or,ani+area statului na(ional (*ro2le-a ro-1neasc) /i
0uro*a !88-!8$8< 9nirea &in !8$C< re'or-ele lui Fl. %. 7u+a<
7onstitu(ia &in !8MM< cucerirea %n&e*en&en(ei &e Stat".
: 3tat# societate +i cultur% n Romnia mo"ern% (!8MM-!C!"5 ?onarhia<
3arla-entul< 'or-area /i e.olu(ia *arti&elor *olitice< acti.itatea
,u.erna-ental)< ro-1nii &in a'ara ,rani(elor (Transil.ania, Banat, 3eninsula
Balcanic), ;o2ro,ea, Basara2ia, Buco.ina"< situa(ia interna(ional) /i *olitica
extern) a 8o-1niei la s'1r/itul secolului al L%L-lea /i 4nce*utul secolului al
LL-lea< curente &e i&ei *ri.in& 'or-area ci.ili+a(iei ro-1ne -o&erne< .ia(a
econo-ic) /i trans'or-)rile sociale (,ene+a /i e.olu(ia ,ru*)rilor 2ur,he+e,
()r)ni-ea, clasa -uncitoare",'or-area elitelor *olitice -o&erne< institu(iile
&e cultur)<cultura /i .ia(a coti&ian).
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: B08%6;0%, ;an, Romnia $n timpul lui arol I, Bucure/ti, !CC2<
: B9>0%, %oan, Sistemul politic al Romniei moderne. )artidul
onser!ator, Bucure/ti, !CC7<
:: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: G0G8G0S79, Hla&,Ideile politice i Iluminismul $n )rincipatele
Romne#!7$0-!870, Bucure/ti, !C72
: : GN0?F6T, >a&islau, 0icarea naional a romnilor din
(ransil!ania# *:94&*.,., Bucure/ti, !C8M<
#
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<
: A%T7A%6S, @eith, Romnii# *::,&*.--, Bucure/ti, !CCM<
: ?F%G8, >i.iu, *.,. la romni#Bucure/ti,!CC8
: ?%T9, Sorin, ;ene"a identitii naionale la romnii ardeleni
Bucure/ti !CC7
3>FTG6, Gheor,he, Flexan&ru-Florin 3laton, Boierimea din
0oldo!a. Secolul al 6%III&lea# prima <umtate a secolului al 6I6&lea,
Bucure/ti, !CC$<
: 3>FTG6, Gheor,he, ;ene"a re!oluiei romne de la *.,..
Introducere $n istoria modern a Romniei, %a/i, !C80<
: 3>FTG6, Gheor,he, Istoria modern a Romniei, Bucure/ti, !C8$<
: 38G;F6, ;a.i&, Supple= >ibellus %alachorum, Bucure/ti, !C8<
8=;9>0S79 , ?ihai,Sorin, 'lita liberal# Bucure/ti, !CCC
: S798T9, %oan, %on Bulei, Democraia la romni# *.--&*9?.,
Bucure/ti, !CC0<
: T0G;G8, 3o-*iliu, Inter@erene iluministe europene, 7luI-6a*oca,
!C8<
IV.
: Romnia n Primului R%')oi 4on"ial +i 5nirea "in 67685 r)+2oiul
*entru 4ntre,irea na(ional)< eta*ele 9nirii< recunoa/terea interna(ional) a
9nirii.
: Romnia inter)elic%5 inte,rarea *ro.inciilor ro-1ne/ti< 7onstitu(ia &in
!C23< siste-ul *olitic (3arla-entul, ?onarhia, *arti&ele, ,u.ernele"< statutul
-inorit)(ilor< e.olu(ia econo-ic), social) /i cultural)< *olitica extern).
: Romnia n timpul celui "e!al Doilea R%')oi 4on"ial5 &e la re,i-ul
&e-ocratic la re,i-ul autoritar /i &e &ictatur)< *artici*area la r)+2oiul
antiso.ietic< r)sturnarea re,i-ului Fntonescu< *artici*area 8o-1niei la
r)+2oi al)turi &e 6a(iunile 9nite.
: Romnia su) re&imul comunist5 i-*unerea -o&elului so.ietic (!C$-
!C$8"< Ona(ionali+areaP co-unis-ului /i &estin&erea intern) (!C$C- !C70"<
re,i-ul 7eau/escu, .ia(a intelectual), i&eolo,ie /i *olitici culturale.
: Trans*orm%ri politice# economice +i sociale n Romnia "up% 6787.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BF7%9, 6icolae, Agonia Romniei# *9,,&*9,:, Bucure/ti, !CC!<
: BG%F, >ucian, Istorie i mit $n contiina romneasc, Bucure/ti,
!CC7<
: 7G6STF6T%6%9, Florin, O istorie sincer a poporului romn,
Bucure/ti, !CC7<
: ;0>0TF6T, ;ennis, Romnia sub regimul comunist, Bucure/ti,
!CC7<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, Romnia $n secolul 66, %a/i, !CCC<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
G%980S79, ;%69, Romnia $n al doilea r"boi mondial# Bucure/ti,
!CCC
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<
@%8%J0S79, 7onstantin, Istoria r"boiului pentru $ntregirea
Romnieii *9*-&*9*9## Bucure/ti, !C8C
G860F, E%G9, Anii trei"eci. '=trema dreapt romnesc# Bucure/ti,
!CC$
: S798T9, %oan, Gheor,he Bu+atu, Istoria romnilor $n secolul 66
3*9*.&*9,.5, Bucure/ti, !CCC<
DEFINITIVAT
ISTORIA UNIVERSAL
*ro'esori %
I.
: Om +i me"iu n preistorie.
: Viaa spiritual% +i *ormele "e e9primare artistic% n preistorie.
: -i,ili'aii ale Orientului antic5 structuri *olitice< cultura 4n Grientul antic
(0,i*tul, lu-ea -eso*ota-ian), %n&ia, 7hina".
: 4o"ele "e or&ani'are politic% n recia antic%5 constituirea *olisului
,rec< statul s*artan< tirania< &e-ocra(ia atenian)< Ftena 4n e*oca lui
3ericle< i-*eriul -ariti- atenian.
: Ale9an"ru cel 4are +i re&alitatea elenistic%.
: -ulturile &reac% +i elenistic%5 e&uca(ia, /tiin(ele /i 'iloso'ia, reli,ia /i
artele
: 3tatul roman5 re*u2lica< *rinci*atul< i-*eriul.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. !-2. De la Imperiul Roman la anul o mie, Bucure/ti, !CC
BD8E9, >%G%F, )aradisul pierdut#Bucure/ti !CC.
: B>G7A, 8., K. 7ousin, Roma i destinul ei, .ol. !-2, Bucure/ti, !C88..
: 7F8306T%08, KacSues, Francois >e2run, Istoria 'uropei, Bucure/ti,
!CC7.
: 7AF?G9L, Fr., i!ili"aia greac, .ol !-2, Bucure/ti, !C8$.
: 7AF?G9L, Fr., i!ili"aia elenistic, .ol !-2, Bucure/ti, !C8$.
: ;0SAFN0S, K., i!ili"aiile !echiului Orient, .ol !-3, Bucure/ti,
!C7M.
G0860T, KF7T90S, >umea chine"# .ol %, Bucure/ti, !C83,
: ?F6S90>>%, G. F., i!ili"aiile 'uropei !echi, .ol !-2, Bucure/ti,
!C78.
: ?FT0%, Aoria 7., O istorie a Romei antice, Bucure/ti, !C7C.
30T80, Eoe, i!ili"aia greac i originile democraiei. )remise
istorice 3I5, Bucure/ti, !CC3.
S970H0F69 ,Flexan&ru, Ale=andru cel 0are# Bucure/ti, !CCM
II.
: ene'a e,ului me"iu5 ori,inile cre/tinis-ului /i or,ani+area 2isericii<
-arile -i,ra(ii /i re,atele 2ar2are< 'or-area rela(iilor &e &e*en&en().
: Occi"entul +i Orientul5 &ou) -o&ele &i'erite &e e.olu(ie *olitic) /i social-
econo-ic) (secolele al H-lea al H%%-lea"< Bi+an(ul - -o&elul i-*erial /i
cultural 2i+antin< ?uha--a& /i ,ene+a %sla-ului< 7ali'atul ara2< %-*eriul
carolin,ian.
: A,ntul Occi"entului me"ie,al /secolele al 0!lea : al 0IV!lea15
structuri econo-ico-sociale /i institu(ionale (*ro*rietatea /i structura social)
'eu&al) - OoratoresP, O2ellatoresP, Ola2oratoresP, .asalitatea /i 'eu&ul<
-onarhia /i *rocesul &e centrali+are teritorial), institu(ional) /i *olitic)"<
ora/ul -e&ie.al euro*ean.
: Iposta'e ale uni,ersalismului me"ie,al5 3a*alitatea /i %-*eriul<
7rucia&ele.
: 4entalit%i +i ,ia% coti"ian% n e,ul me"iu (*erce*erea 9ni.ersului, a
ti-*ului /i s*a(iului, atitu&inea 'a() &e -unc), i-a,inarul /i si-2olurile,
'a-ilia /i con&i(ia ele-entului 'e-inin".
: ene'a capitalismului +i tran'iia spre mo"ernitate5 ?arile &esco*eriri
,eo,ra'ice< 8ena/terea< 8e'or-a.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. 3-. De la 'uropa @eudal la Renatere, Bucure/ti, !CC$.
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. 2, %a/i, !CC8.
: B8F9;0>, Fernan&, Aocurile schimbului, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8$.
: B8F9;0>, Fernan&, Structurile cotidianului: posibilul i
imposibilul, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8.
: B8F9;0>, Fernan&, (impul lumii, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8C.
: 7FEF6, Florentina, ruciadele, Bucure/ti, !CC0.
: ;0>9?0F9, Kean, i!ili"aia Renaterii, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC$.
: ;9BN, Geor,es, ele trei ordine sau imaginarul @eudalismului,
Bucure/ti, !CC8.
: ;9BN, Geor,es, %remea catedralelor, Bucure/ti, !CC8.
: %G8GF, 6icolae, Istoria !ieii bi"antine, Bucure/ti, !CMC.
: >eGGFF, KacSues, Imaginarul medie!al, Bucure/ti, !CC!.
: >eGGFF, KacSues (coor&onator", Omul medie!al, %a/i, !CCC.
: >eGGFF, KacSues, i!ili"aia Occidentului medie!al# Bucure/ti, !C70
?F88G9, AenrR-%rUnUe, )atristic i umanism, Bucure/ti, !CCM.
: ?%T90>, Fn&rU, Islamul i ci!ili"asia sa, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC.
: 3%80660, Aenri, 0ahomed i arol cel 0are, Bucure/ti, !CCM.
: 8F6;0>>, @eith, >uther i re@orma $n ;ermania, Bucure/ti, !CC.
: HF97A0E, Fn&re, Spiritualitatea '!ului 0ediu Occidental,
Bucure/ti, !CC.
: V0B08, ?ax, ritica protestant i spiritul capitalismului,
Bucure/ti, !CC3.
III.
: ene'a lumii mo"erne5 -onarhiile a2solutiste< -o&elul *olitic 2ritanic /i
na/terea &e-ocra(iei a-ericane< ci.ili+a(ia euro*ean) - 2arocul, clasicis-ul
ilu-inis-ul.Hia(a coti&ian).
: Europa ntre anii 6;87!68<75 re.olu(ia 'rance+)< na/terea i&eolo,iilor
-o&erne< re.olu(iile 4n 0uro*a - !830-!88.
: 3tat# naiune +i cultur% n epoca mo"ern%5 'or-area statelor na(ionale
euro*ene< caracteristici ale culturii -o&erne.
: Europa +i lumea la cump%na secolelor5 rela(iile interna(ionale 4n *erioa&a
!8$M-!C!< i-*eriile coloniale< 3ri-ul 8)+2oi ?on&ial.
(i)lio&ra*ia5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. $-M. De la Renatere la epoca luminilor< .ol. 7-8, De la epoca luminilor
la primul r"boi mondial, Bucure/ti, !CC$,!CCM.
: BF8B08, Kohn 8., Istoria 'uropei moderne, Bucure/ti, !CC8.
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. 3-, %a/i,
!CC8, !CCC.
: BG%F, >ucian, Dou secole de mitologie naional, Bucure/ti, !CCC.
: 7AF969, 3ierre, i!ili"aia 'uropei clasice, .ol. !-3, Bucure/ti,
!C8C.
: 7AF969, 3ierre, i!ili"aia 'uropei $n secolul luminilor, .ol. !-2,
Bucure/ti, !C8M.
: F980T, Francois, Re@lelcii asupra Re!oluiei 7rance"e, Bucure/ti,
!CC2.
: @8G7@GV, 7hristian conte .on, ;ermanii $n secolul lor 3*.94&
*9945, Bucure/ti, !CCC.
: >%9, 6icolae, Re!oluia 7rance" moment de rscruce $n istoria
umanitii, Bucure/ti, !CC.
: ?F606T, 3ierre, Istoria intelectual a liberalismului, Bucure/ti,
!CC2.
: ?c;G6G9GA, FranW, Imperiul Britanic# *.*+&*9*,, Bucure/ti,
!CC8.
: G3306A0%?, V., 'uropa i despoii luminai, Bucure/ti, !CC8.
: 3G3F, ?ircea 6., )rimul R"boi 0ondial, Bucure/ti, !C7C.
: ST%>0S, Fn&rina, Bapoleon# 7rana i 'uropa, Bucure/ti, !CC$.
: VF>>06ST0%6, %-anuel, Sistemul mondial modern, .ol. !-,
Bucure/ti, !CC2-!CC.
: EX>>608, 0., Istoria Austriei, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC7.
IV.
: Democraie +i totalitarism n perioa"a inter)elic%5 siste-ul &e la
Hersailles /i rela(iile interna(ionale 4n *erioa&a inter2elic)< re,i-urile
&e-ocratice<re,i-urile totalitare i&eolo,ie /i *ractici *olitice< econo-ie,
societate /i cultur) 4n *erioa&a inter2elic) (*olitici econo-ice, curente
literare /i artistice".
: Al Doilea R%')oi 4on"ial +i or&ani'area lumii post)elice5 al ;oilea
8)+2oi ?on&ial< re,i-urile &e ocu*a(ie< Aolocaustul< s'1r/itul con'la,ra(iei
/i or,ani+area lu-ii *ost2elice.
: E,oluia lumii post)elice5 Or)+2oiul receP /i 'or-area 2locurilor *olitico-
-ilitare< re,i-urule co-uniste *ost2elice< c)&erea re,i-ului co-unist<
eta*ele construc(iei euro*ene< 9niunea 0uro*ean) /i *ro2le-a inte,r)rii
'ostelor ()ri co-uniste.
(i)lio&ra*ie5
F806;T, Aannah, Originile totalitarismului# Bucure/ti !CC!.
: BG>;, 0-ilian, Diplomaia de con@erine. Din istoria relaiilor
internaionale $ntre anii *9*9&*9??, %a/i, !CC!.
: BG>;, 0-ilian, %lie Se'tiuc, )actul Ribbentrop&0oloto!. Antecedente
i consecine, %a/i, !CC8.
B9B0 ,7T%6., EF?F%8,E., Istoria Aaponiei# Bucure/ti, !CC2
: 7G98TG%S, S. T. (coor&onator", artea neagr a comunismului,
Bucure/ti, !CC8.
: FG6TF%60, Fn&re, Istoria r"boiului rece, .ol. !-, Bucure/ti, !CC2-
!CC.
.: SG9>0T, Kean-FranYois, Istoria comparat a statelor comuniste din
*9,+ pn $n "ilele noastre, %a/i, !CC8.
: TFN>G8, F. K. 3., Originile celui de&al doilea r"boi mondial, %a/i,
!CCC.
: EX>>608, 0., Istoria Austriei, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC7.
DEFINITIVAT
ISTORIA ROMNILOR
*ro'esori %%
I.
: Etno&ene'a romnilor5 ci.ili+a(ia &acic)< ;acia ro-an)< ro-ani+area 4n
;acia< 'or-area *o*orului ro-1n /i a li-2ii ro-1ne< cre/tinis-ul la
;un)rea &e Kos
(i)io&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, ontinuitatea creaiei materiale i spirituale a
poporului romn pe teritoriul @ostei Dacii, Bucure/ti, !C7C<
: B8=T%F69, Gheor,he %., O enigm i un miracol: poporul romn,
Bucure/ti, !C88<
: ;F%7GH%7%9, Aa&rian, Dacia de la Burebista la cucerirea roman,
7luI-6a*oca, !C72<
: 30TG>0S79, 7onstantin 7. , Scurt istorie a Daciei romane,
Bucure/ti, !CC$<
: 30T80S79-;D?BGH%JF, ?ircea, Aa&rian ;aico.iciu, >i,ia
B1r+u, Florentina 3re&a, Istoria Romniei de la $nceputuri pn $n secolul al
%III&lea, Bucure/ti, !CC$<

II.
: ene'a +i or&ani'area statelor me"ie,ale romne+ti5 constituirea
statelor -e&ie.ale< institu(iile statului -e&ie.al (;o-nia, Biserica, Fr-ata,
F&un)rile &e Stare".
: Romnii n crucia"a tr'ie5 rela(iile J)rilor 8o-1ne cu .ecinii<
*artici*area ro-1nilor la crucia&a t1r+ie (?ircea cel B)tr1n, %ancu &e
Aune&oara, Hla& Je*e/, Bte'an cel ?are, ?ihai Hitea+ul"< statutul
interna(ional al J)rilor 8o-1ne (secolele al LH-lea al LH%%%-lea".
7ultura -e&ie.al) 4n J)rile 8o-1ne
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: F0>0E09, 7)lin, Statutul )rincipatului (ransil!aniei $n raporturile
cu )oarta Otoman# *+,*&*-.., 7luI-6a*oca, !CCM<
: ?FL%?, ?ihai, 1rile Romne i /nalta )oart, Bucure/ti, !CC<
: ?98G0S79, Bo,&an, Istorie romneasc 2 Istorie uni!ersal 3-44&
*.445, e&. %%, Bucure/ti, !CCC<
: 3F3F7GST0F, Ber2an, ;ene"a statului $n e!ul mediu romnesc,
7luI-6a*oca, !C88< Bucure/ti, !CCC<
: 3G3, Furel-%oan, Istoria (ransil!aniei medie!ale: de la etnogene"a
romnilor pn la 0ihai %itea"ul, 7luI-6a*oca, !CC7<
: 3G3, Furel-%oan, Romnii i maghiarii $n secolele 6&6III, Bucure/ti,
!CC7<
: TG;08FB79, %oan, )ermanene istorice medie!ale. 7actori ai
unitii romneti, %a/i, !CC<
III.
: Tra"iie +i mo"ernitate n societatea romneasc% n secolul al 0VIII!
lea +i prima 2um%tate a secolului al 0I0!lea5 re,i-ul ha2s2ur,ic /i cel
'anariot< re'or-is-ul secolului la LH%%%-lea< %lu-inis-ul 4n J)rile 8o-1ne<
8e,ula-entele Gr,anice /i re'or-ele &o-nilor re,ula-entari.
: -onstituirea Romniei mo"erne5 re.olu(ia &e la !88 /i -o&elul
-o&erni+)rii 8o-1niei< euro*eni+area *ro2le-ei ro-1ne/ti (!88-!8$8"<
9nirea &in !8$C< re'or-ele lui Flexan&ru %oan 7u+a.
: 4o"erni'are +i "e',oltare n secolul al 0I0!lea +i la nceputul secolului
al 00!lea5 siste-ul *olitic in 8o-ania -o&erna (7onstitutia &in !8MM,
'or-area si e.olutia *arti&elor *olitice , -onarhia, ,u.ernele si
3arla-entul", ro-anii &in a'ara ,ranitelor-!8C-!C!8, 8o-ania in relatiile
internationale, i&eolo,ii *olitice /i curente &e i&ei5 li2eralis-ul,
conser.atoris-ul,se-)n)toris-ul, *o*oranis-ul< econo-ie si societate,
cultura si .iata coti&iana
(i)lio&ra*ia5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: B08%6;0%, ;an, Romnia $n timpul lui arol I, Bucure/ti, !CC2<
: B9>0%, %oan, Sistemul politic al Romniei moderne. )artidul
onser!ator, Bucure/ti, !CC7<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: G0G8G0S79, Hla&, Ideile politice i Iluminismul $n )rincipatele
Romne# *:+4&*.:4, Bucure/ti, !C72<
: ?F%G8, >i.iu, *9,9 la romni#Bucure/ti !CC8
: 3>FTG6, Gheor,he, Istoria modern a Romniei, Bucure/ti, !C8$<
: 38G;F6, ;a.i&, Supple= >ibellus %alachorum, Bucure/ti, !C8<

IV.
: 5nirea "in 67685 r)+2oiul *entru 4ntre,irea na(ional)< 'or-area statului
na(ional unitar /i recunoa/terea interna(ional).
: Romnia n perioa"a inter)elic%5 inte,rarea *ro.inciilor ro-1ne/ti<
7onstitu(ia &in !C23< siste-ul *olitic al -onarhiei constitu(ionale
(?onarhia, 3arla-entul, *arti&ele, ,u.ernele"< statutul -inorit)(ilor, e.olu(ia
econo-ic), social) /i culturala< *olitica extern).
: Romnia n timpul celui "e!al "oilea r%')oi mon"ial5 &e la re,i-ul
&e-ocratic la &ictatur)< r)sturnarea re,i-ului Fntonescu< *artici*area
8o-1niei la r)+2oi al)turi &e 6a(iunile 9nite.
: Re&imul comunist n Romnia5 instaurarea re,i-ului co-unist<
econo-ie /i societate< &o-ina(ia i&eolo,ic) /i re*resiunea *olitic)< s'1r/itul
re,i-ului co-unist.
(i)lio&ra*ie5
:B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
BF7%9, 6icolae, Agonia Romniei# *9,,&*9,:, Bucure/ti, !CC!<
: 7G6STF6T%6%9, Florin, O istorie sincer a poporului romn,
Bucure/ti, !CC7<
: ;0>0TF6T, ;ennis, Romnia sub regimul comunist, Bucure/ti,
!CC7<
: F%SA08-GF>FJ%, Ste*hen, Romnia $n secolul 66, %a/i, !CCC<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<

DEFINITIVAT
ISTORIA UNIVERSAL
*ro'esori %%
I.
: -i,ili'aia Orientului antic +i a reciei antice5 ti*olo,ia statal) 4n
Grientul antic< -o&ele &e or,ani+are *olitic) 4n Grecia antic)< culturile
,reac) /i elenistic).
: =umea roman%5 statul ro-an< ci.ili+a(ia ro-an)< s'1r/itul lu-ii antice.
(i)lio&ra*ie5
B>G7A , 8, K, 7G9S%6, Roma i destinul ei#.ol %-%%, Bucure/ti,!C8!
;0SAN0S,K.,i!ili"aiile !echiului Orient#Bucure/ti ,!C7M
: ?FT0%, Aoria 7., O istorie a Romei antice, Bucure/ti, !C7C.
: 30T80, Eoe, i!ili"aia greac i originile democraiei. )remise
istorice 3I5, Bucure/ti, !CC3.
: 3%FT@GVS@%, F&ela, O istorie a ;reciei antice, Bucure/ti, !C88.
II.
: Na+terea popoarelor europene5 -i,ra(iile /i noile *o*oare< cre/tinis- /i
isla-is-.
: 3tat +i societate n e,ul me"iu5 societatea -e&ie.al)< e.olu(ia statului<
institu(ii< ci.ili+a(ia -e&ie.al).
: Iposta'e ale uni,ersalismului me"ie,al5 3a*alitatea /i %-*eriul<
7rucia&ele.
: Epoca Rena+terii +i a Re*ormei. E9pansiunea Europei5 .i+iunea
u-anist) asu*ra lu-ii< 8ena/terea artistic)< 8e'or-a< ex*ansiunea 0uro*ei.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. 3-. De la 'uropa @eudal la Renatere, Bucure/ti, !CC$.
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. 2, %a/i, !CC8.
: B8F9;0>, Fernan&, Structurile cotidianului: posibilul i
imposibilul, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8.
: 7FEF6, Florentina, ruciadele, Bucure/ti, !CC0.

: ;0>9?0F9, Kean, i!ili"aia Renaterii, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC$.

III.
: ene'a lumii mo"erne5 -onarhiile a2solutiste< -o&elul *olitic 2ritanic /i
na/terea &e-ocra(iei a-ericane< ci.ili+a(ia euro*ean) 2aroc, clasicis-,
ilu-inis-.
: Europa ntre anii 6;87!68<75 re.olu(ia 'rance+)< na/terea i&eolo,iilor
-o&erne< re.olu(iile &in *ri-a Iu-)tate a secolului al L%L-lea.
: 3tat# naiune# cultura n epoca mo"ern%5 'or-area statelor na(ionale
euro*ene< caracteristicile statelor na(ionale euro*ene.
: Europa +i lumea la cump%na "intre secolele al 0I0!lea +i al 00!lea5
rela(iile interna(ionale (!8$M-!C!"< i-*eriile coloniale< *ri-ul r)+2oi
-on&ial.
(i)lio&ra*ie5
: BF8B08, Kohn 8., Istoria 'uropei moderne, Bucure/ti, !CC8.
: BG%F, >ucian, Dou secole de mitologie naional, Bucure/ti, !CCC.
B9B0 ,7T%6., EF?F%8,E., Istoria Aaponiei# Bucure/ti, !CC2
: 7>%H0T%, Gheor,he, I"!oarele istoriei relaiilor internaionale.
'poca modern, %a/i, !CC3.
: 78%ST%F6, Hasile, )relegeri de istorie modern uni!ersal, .ol. !,
%a/i, !CC8.
: F980T, Francois, Re@elcii asupra Re!oluiei 7rance"e, Bucure/ti,
!CC2.
: ?F606T, 3ierre, Istoria intelectual a liberalismului, Bucure/ti,
!CC2.
: G3306A0%?, V., 'uropa i despoii luminai, Bucure/ti, !CC8.
: 3G3F, ?ircea 6., )rimul R"boi 0ondial, Bucure/ti, !C7C.
: ST%>0S, Fn&rina, Bapoleon# 7rana i 'uropa, Bucure/ti, !CC$.
: H%F69, Flexan&ru, Istoria S8A, Bucure/ti, !C73.
Vallenstein ,%., Sistemul mondial modern# Bucure/ti, !CC2-!CC
IV.
: Epoca inter)elic%> siste-ul &e la Hersailles /i rela(iile interna(ionale 4n
*erioa&a inter2elic)< re,i-uri *olitice < econo-ie, societate, cultur) 4n
*erioa&a inter2elic).
: Al "oilea r%')oi mon"ial +i or&ani'area lumii post)elice5 al &oilea
r)+2oi -on&ial< re,i-urile &e ocu*a(ie< Aolocaustul< s'1r/itul con'la,ra(iei
/i or,ani+area lu-ii *ost2elice.
: E,oluia lumii post)elice5 Or)+2oiul receP /i 'or-area 2locurilor *olitico-
-ilitare< re,i-urile co-uniste *ost2elice< c)&erea re,i-ului co-unist<
eta*ele construc(iei euro*ene, 9niunea 0uro*ean) /i *ro2le-a inte,r)rii
'ostelor ()ri co-uniste.
(i)lio&ra*ie5
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. -$, %a/i,
!CCC.
: B9B0, 7onstantin, /.a., Relaii internaionale $n acte i documente,
.ol. !-3, Bucure/ti, !C7-!C83.
: 7F8306T%08, KacSues, Francois >e2run, Istoria 'uropei, Bucure/ti,
!CC7.
: 7G98TG%S, S. T. (coor&onator", artea neagr a comunismului,
Bucure/ti, !CC8.
: ?c7F9>0N, ?artin, Rusia# America i r"boiul rece# *9,9&*99*,
%a/i, !CCC.
: SG9>0T, Kean-Francois, Istoria comparat a statelor comuniste din
*9,+ pn $n "ilele noastre, %a/i, !CC8
: TFN>G8, F. K. 3., Originile celui de&al doilea r"boi mondial, %a/i,
!CCC.
De*inti,at meto"ic% /pro*esori I si II1
%. %storia ca o2iect &e stu&iu5 locul istoriei 4n /coal), rolul 'or-ati. al
istoriei
!. 8a*ortul &intre lo,ica /tiintei istorice /i lo,ica &i&actic)<
2. Selectarea -aterialului istoric &u*a criteriile e'icien(ei /i esen(ialit)(ii<
3. >ocul istoriei 4n *lanurile &e 4n.)t)-1nt< -o&erni+area con(inutului
*re&)rii istoriei 4n noile *ro,ra-e<
. ?o&erni+area con(inutului *re&arii istoriei 4n noile *ro,ra-e /i -anuale
*ri.in& istoria ro-1nilor /i istoria uni.ersal)<
$. ?anualul &e istorie
%% G2iecti.ele /i 4n.)(arii istoriei 4n /coal)
!. ;o21n&irea unui siste- &e in'or-a(ii s*eci'ice<
2. ;e+.oltarea ,1n&irii ele.ilor, a ca*acita(ii &e anali+) /i &e co-*arare<
3. For-area conce*(iei /tiin(i'ice<
. Halori /i atitu&ini *rin stu&iul istoriei.
%%% 3rocesul 4n.)()rii con(inutului *re&)rii istoriei 4n /coal)5
!. For-area /i &e+.oltarea ,1n&irii istorice5 rolul no(iunilor 'un&a-entale
&e istorie, co-*eten(ele acestora 4n &e+.oltarea 'acult)(ilor intelectuale
ale ele.ilor<
2. 6o(iunea &e s*a(iu istoric /i no(iunea &e ti-* istoric<
3. Sta2ilirea ra*ortului &intre 'a*tele /i 'eno-enele istorice. 8olul 'a*telor
/i a corela(iilor in *re&area istoriei<
. ?o&alitati /i con&i(ii 4n reali+area sarcinilor e&uca(ionale *rin *rocesul
4n.)()rii istoriei
%H ?eto&ele &i&actice utili+ate 4n *re&area istoriei5
!. 8econsi&erarea -eto&elor tra&i(ionale 4n *aralel cu -eto&ele -o&erne<
2. ?eto&ele &e 4n.)()-1nt /i a*licarea acestora 4n *rocesul &e *re&are-
4n.)(are a istoriei 4n /coal)
H ?iIloacele &e 4n.)()-1nt *entru stu&iul istoriei 4ntre teoria /i *ractica
&e-ersului &i&actic5
!. Fs*ecte teoretice<
2. Ba+a &i&actic) a stu&ierii istoriei<
H% 3roiectarea acti.it)(ii &i&actice. >ec(ia &e istoriei5
!. 3relucrarea -eto&ic) a con(inutului /tiinti'ic siste-ul &e lec(ii<
2. 3re&area e'icient)
3. >ec(ia &e istorie<
. 3re&are /i tehnici &e acti.itate in&e*en&ent)<
$. 3lani'icarea ac(iunii &i&actice *entru o re&are e'icient)
M. 0.aluarea 4n.)(arii
H%% ?ana,e-entul acti.itatii &i&actice5
!. Fcti.itatea clasei<
2. Fcti.itatea 4n a'ara /colii- .i+itele /i excursiile &e stu&iu
H%%%. ;e+.oltarea *ro'esional)

RAD5= II
ISTORIA ROMNILOR
*ro'esori %
I.
: Preistoria n spaiul romnesc5 tr)s)turi &e'initorii5neoliticul<e*oca
2ron+ului, in&oeuro*eni+area<
: eto!"acii5 ci.ili+a(ia /i s*iritualitatea ,eto-&acilor<,eto-&acii 4n o*erele
autorilor antici
: Etno&ene'a romneasc% +i mo+tenirea antic$it%ii5 sinte+a &aco-ro-an)<
ro-anitatea oriental)< autohtoni /i -i,ratori< etno,ene+a ro-aneasc) 4n
contextul 'or-)rii *o*oarelor ro-anice< teorii re'eritoare la etno,ene+a
ro-1neasc)<
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: B8=T%F69, Gheor,he %., O enigm i un miracol: poporul romn,
Bucure/ti, !C88<
: B8=T%F69, Gheor,he %., Originile i @ormarea unitii romneti,
%a/i, !CC8<
: ;F%7GH%7%9, Aa&rian, Dacia de la Burebista la cucerirea roman,
7luI-6a*oca, !C72<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
G%?B9TFS, ?ariIa, ci!ili"aie i cultur# Bucure/ti !C8C
: 30TG>0S79, 7onstantin 7. , Scurt istorie a Daciei romane,
Bucure/ti, !CC$<
: 30T80S79-;D?BGH%JF, ?ircea, Aa&rian ;aico.iciu, >i,ia
B1r+u, Florentina 3re&a, Istoria Romniei de la $nceputuri pn $n secolul al
%III&lea, Bucure/ti, !CC$<
: 89SS9, %oan %., 'tnogene"a romnilor, Bucure/ti, !C8!.
II.
: ene'a statelor me"ie,ale5 ro-anitatea 8)s)ritean) &e la autono-ie la
stat< 4nte-eierea J)rii 8o-1ne/ti< 4nte-eierea ?ol&o.ei, ;o2ro,ei< ro-1nii
4n .oie.o&atul Transil.aniei.
: Or&ani'area statelor me"ie,ale romne+ti5 *articularit)(ile societ)(ii
-e&ie.ale ro-1ne/ti< institu(iile centrale /i locale.
: 3tatutul internaional al .%rilor Romne /secolele al 0VI!lea : al
0VIII!lea15 &i-ensiunea econo-ic) a &o-ina(iei oto-ane< lu*ta
antioto-an) a J)rilor 8o-1ne la s'1r/itul secolului al LH%-lea< 9nirea
J)rilor 8o-1ne su2 &o-nia lui ?ihai Hitea+ul< le.antini, ,reci /i 'anario(i
4n J)rile 8o-1ne.
: -ultur% +i spiritualitate n e,ul me"iu romnesc5 sla.onis-ul cultural /i
-o/tenirea 2i+antin)< 8e'or-a 4n J)rile 8o-1ne< 8ena/terea, 9-anis-ul /i
elitele culturale< e.olu(ia curentelor artistice.
: Transil,ania n ca"rul Imperiului ?a)s)ur&ic5 re,i-ul *olitic< unirea
cu 8o-a< re'or-is-ul secolului al LH%%%-lea< %lu-inis-ul /i 'or-area
con/tiin(ei na(ionale.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: B8=T%F69, Gheor,he %., Originile i @ormarea unitii romneti,
%a/i, !CC8<
: B8=T%F69, Gheor,he %., (radiia istoric despre $ntemeierea
statelor romneti, Bucure/ti, !C80<
B8=T%F69 , Gh., %, 0area Beagr# Bucure/ti, !C88
: 7G6STF6T%6%9, Florin, O istorie sincer a poporului romn,
Bucure/ti, !CC7<
: F0>0E09, 7)lin, Statutul )rincipatului (ransil!aniei $n raporturile
cu )oarta Otoman# *+,*&*-.., 7luI-6a*oca, !CCM<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: GG8GH0%, Bte'an-Sorin, /ntemeierea 0oldo!ei. )robleme
contro!ersate, %a/i, !CCM<
: ?FL%?, ?ihai, 1rile Romne i /nalta )oart, Bucure/ti, !CC<
: ?98G0S79, Bo,&an, Istorie romneasc 2 Istorie uni!ersal 3-44&
*.445, e&. %%, Bucure/ti, !CCC<
: 3F3F7GST0F, Ber2an, Romnii $n secolul al 6III&lea. /ntre cruciat
i imperiul mongol, Bucure/ti, !CC3<
: 3G3, Furel-%oan, Istoria (ransil!aniei medie!ale: de la etnogene"a
romnilor pn la 0ihai %itea"ul, 7luI-6a*oca, !CC7<
: 3G3, Furel-%oan, Romnii i maghiarii $n secolele 6&6III, Bucure/ti,
!CC7<
: T0G;G8, 3o-*iliu, Inter@erene iluministe europene, 7luI-6a*oca,
!C8<
: TG;08FB79, %oan, )ermanene istorice medie!ale. 7actori ai
unitii romneti, %a/i, !CC<
: TG;08FB79, %oan, 8nitatea medie!al romneasc, Bucure/ti,
!C88<

III.
: ene'a +i or&ani'area Romniei mo"erne5 'or-area /i a'ir-area na(iunii
ro-1ne< -o&erni+area institu(ional), !82!-!87< re.olu(ia ro-1n) &e la
!88 - i&eolo,ie /i ac(iune *olitic)< constituirea /i or,ani+area statului
na(ional -o&ern - context interna(ional /i e.olu(ii interne.
: 3istemul politic "in Romnia /68@@!676<15 i+.oarele 7onstitu(iei,
re,i-ul *olitic al 7onstitu(iei &in !8MM< -o&elul &e-ocratic -o&ern<
siste-ul electoral< siste-ul *arla-entar< ?onarhia< ,ene+a /i e.olu(ia
*arti&elor *olitice -o&erne< ,u.erne /i le,isla(ie< 8o-1nia 4n rela(iile
interna(ionale
: -ucerirea in"epen"enei "e stat a Romniei.
: Pro,inciile romne+ti a*late su) st%pniri str%ine5 Transil.ania (neo-
a2solutist, li2eral, &ualist"< Bu.o.ina< Basara2ia< ;o2ro,ea< ro-1nii &in
*eninsula Balcanic).
: Procesul mo"erni'%rii societ%ii romne+ti n secolul al 0I0!lea5
structuri econo-ice<i&eolo,ii *olitice /i curente &e i&ei
(conser.atoris-ul,li2eralis-ul,se-)n)toris-ul,*o*oranis-ul"
*o*ula(ie /i /i societate< cultura -o&ern)< elite culturale /i *olitice, satul /i
ora/ul< -o&ul &e .ia() /i -entalitatile.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: B08%6;0%, ;an, Romnia $n timpul lui arol I, Bucure/ti, !CC2<
BG%F, >ucian, Istorie i mit $n contiina romneasc#Bucure/ti !CC7
: B9>0%, %oan, Sistemul politic al Romniei moderne. )artidul
onser!ator, Bucure/ti, !CC7<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: G0G8G0S79, Hla&, Ideile politice i Iluminismul $n )rincipatele
Romne# *:+4&*.:4, Bucure/ti, !C72<
: GN0?F6T, >a&islau, 0icarea naional a romnilor din
(ransil!ania# *:94&*.,., Bucure/ti, !C8M<
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<
: A%T7A%6S, @eith, Romnii# *::,&*.--, Bucure/ti, !CCM<
: ?F%G8, >i.iu,*.,.la romniBucure/ti !CC8<
G860F , Ei,u, Smntorismul# Bucure/ti, !C7!
G860F , Ei,u, )oporanismul#Bucure/ti,!C72
3>FTG6, Gheor,he, ;ene"a re!oluiei romne de la *.,..
Introducere $n istoria modern a Romniei, %a/i, !C80<
: 3>FTG6, Gheor,he, Istoria modern a Romniei, Bucure/ti, !C8$<
: 3>FTG6, Gheor,he, Flexan&ru-Florin 3laton, Boierimea din
0oldo!a. Secolul al 6%III&lea# prima <umtate a secolului al 6I6&lea,
Bucure/ti, !CC$<
: 38G;F6, ;a.i&, Supple= >ibellus %alachorum, Bucure/ti, !C8<
: STF6, F*ostol, ?ircea %osa, >iberalismul politic $n Romnia. De la
origini pn la *9*., Bucure/ti, !CCM<
: EB97A0F, Gheor,he, Romnii din )eninsula Balcanic, Bucure/ti,
2000.
IV.
: Formarea statului naional unitar romn5 8o-1nia 4n r)+2oiul *entru
re4ntre,ire< 9nirea Basara2iei, Buco2inei, Transil.aniei< i&eile *olitice ale
actelor 9nirii< recunoa/terea interna(ional).
: Romnia n perioa"a inter)elic%5<teritoriul /i *o*ula(ia noul ca&ru &e
&e+.oltare a societ)(ii ro-1ne/ti< e.olu(ia econo-ic) (!C!8-!C38"<
tr)s)turile .ie(ii *olitice /i sociale (!C!8-!C0"< *olitica extern)< -inorit)(ile
etnice /i con'esionale &in 8o-1nia.
: -i,ili'aia romneasc% n perioa"a inter)elic%5 *o*ula(ia /i societatea<
satul< ora/ul< tra&i(ionalis- /i -o&ernis- 4n .ia(a cultural)< contri2u(ii
ro-1ne/ti la ci.ili+a(ia uni.ersal).
: De la re&imul "emocratic la "ictatur%5 re,i-ul autoritar al lui 7arol al %%-
lea<8o-1nia 4n ti-*ul lui Fntonescu(!C0-!C"< r)sturnarea re,i-ului
Fntonescu /i *artici*area la r)+2oi al)lturi &e 6a(iunile 9nite< instaurarea
re,i-ului co-unist< tr)s)turile stalinis-ului 4n 8o-1nia<siste-ul
concentra(ionar 4n 8o-1nia< 8o-1nia 4n *erioa&a re,i-ului 7eau/escu<
s')r/itul re,i-ului co-unist.
: Romnia "up% 67875 trans'or-)ri *olitice, econo-ice , sociale si
culturale.
(i)lio&ra*ie5
: BF7%9, 6icolae, Agonia Romniei# *9,,&*9,:, Bucure/ti, !CC!<
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BG%F, >ucian, Istorie i mit $n contiina romneasc, Bucure/ti,
!CC7<
: 7G6STF6T%6%9, Florin, O istorie sincer a poporului romn,
Bucure/ti, !CC7<
: ;0>0TF6T, ;ennis, Romnia sub regimul comunist, Bucure/ti,
!CC7<
: ;GB8%60S79, Haleriu-Florin, Romnia i sistemul tratatelor de
pace de la )aris 3*9*9&*9C?5, %a/i, !CC3<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, Romnia $n secolul 66, %a/i, !CCC.
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, ;inu 7. Giurescu, %oan-Furel 3o*
(coor&onatori", O istorie a romnilor. Studii critice, 7luI-6a*oca, !CC!<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: GFBF6N%, Fnneli 9te, Re!oluia neterminat, Bucure/ti, !CCC.
G%980S79, ;%69, Romnia $n al doilea r"boi mondial# Bucure/ti,
!CCC
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<
G860F, E%G9, Anii trei"eci.'=trema dreapt romneasc Bucure/ti,
!CC$
: EB97A0F, Gheor,he, 8o-1nii &in 3eninsula Balcanic), secolele LH%%%-LL, Bucure/ti, 2000.
RAD5= II
ISTORIA UNIVERSAL
*ro'esori %
I.
: Relaii sociale +i *orme "e proprietate n preistorie5 .ia(a s*iritual) /i
'or-e &e -ani'estare artistic) 4n *reistorie< ci.ili+a(ia -icenian).
: Popoare +i lim)i in"o!europene.
: ene'a +i tipolo&ia *ormelor *ormelor "e or&ani'are politic% in
Orientul antic.
: 3olisul &rec5-area coloni+are ,reac)< tirania< S*arta< &e-ocra(ia
atenian)<i-*eriul -ariti- atenian.
: Ale9an"ru cel 4are +i ci,ili'aia elenistic%
: 8eli&ia &reac% teatrul &rec +tiina +i *iloso*ia .
: Repu)lica roman%5 institu(ii /i cri+e *olitice< ex*ansiunea ro-an) 4n
e*oca re*u2lican).
: Epoca principatului. Imperiul Roman tr'iu
: Reli&ia roman%A reli&iile orientale +i ori&inile cre+tinismului.
-i,ili'aia roman%> societatea /i &re*tul ro-an, reli,ia, literatura /i
istorio,ra'ia
Reli&iile orientale +i ori&inile cre+tinismului
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. !-2. De la Imperiul Roman la anul o mie, Bucure/ti, !CC.
: B>G7A, 8., K. 7ousin, Roma i destinul ei, .ol. !-2, Bucure/ti, !C88.
: 7F8306T%08, KacSues, Francois >e2run, Istoria 'uropei, Bucure/ti,
!CC7.
: 7AF?G9L, Fr., i!ili"aia greac, .ol !-2, Bucure/ti, !C8$.
: 7AF?G9L, Fr., i!ili"aia elenistic, .ol !-2, Bucure/ti, !C8$.
: ;0SAFN0S, K., i!ili"aiile !echiului Orient, .ol !-3, Bucure/ti,
!C7M.
G0860T, K, >umea chine"# !ol I#Bucure/ti, !C83
: ?F6S90>>%, G. F., i!ili"aiile 'uropei !echi, .ol !-2, Bucure/ti,
!C78.
: ?F88G9, AenrR-%rUnUe, Istoria educaiei $n Antichitate, .ol. !-2,
Bucure/ti, !CC7.
: ?FT0%, Aoria 7., O istorie a Romei antice, Bucure/ti, !C7C.
: 30T80, Eoe, i!ili"aia greac i originile democraiei. )remise
istorice 3I5, Bucure/ti, !CC3.
S970H0F69,Flexan&ru, Ale=andru cel 0are# Bucure/ti, !CCM
II.
: ene'a e,ului me"iu5 or,ani+area 2isericii< -arile -i,ra(ii /i re,atele
2ar2are< 'or-area rela(iilor &e &e*en&en()<
: Occi"entul +i Orientul5 &ou) -o&ele &i'erite &e e.olu(ie *olitic) /i social-
econo-ic) (secolele al H-lea al H%%-lea"< Bi+an(ul - -o&elul i-*erial<
-o&elul cultural 2i+antin<
: 4u$amma" +i &ene'a Islamului5 cali'atul ara2<
Imperiul carolin&ian.
: A,ntul Occi"entului me"ie,al /secolele al 0!lea : al 0IV!lea15
structuri econo-ico-sociale /i institu(ionale (*ro*rietatea /i structura social)
'eu&al), OoratoresP, O2ellatoresP, Ola2oratoresP< .asalitatea, 'eu&ul,
*ri.ile,iile &e i-unitate /i a&un)rile &e st)ri< rena/terea i&eii &e stat /i
*rocesul &e centrali+are teritorial), institu(ional) /i *olitic)"< ora/ul -e&ie.al
euro*ean.
: Iposta'e ale uni,ersalismului me"ie,al5 3a*alitatea /i %-*eriul< Ore'or-a
,re,orian)P /i O>u*ta *entru %n.estitur)P< crucia&ele.
: -ultura me"ie,al%5 Orena/terea carolin,ian)P /i Orena/terea secolului al
L-leaP< intelectualii< uni.ersit)(ile.
: 4entalit%ile +i ,iaa coti"ian% n e,ul me"iu (*erce*erea 9ni.ersului, a
ti-*ului /i s*a(iului, atitu&inea 'a() &e -unc), i-a,inarul /i si-2olurile,
'a-ilia /i con&i(ia ele-entului 'e-inin".
: Premisele me"ie,ale ale naiunilor mo"ene.
: ene'a capitalismului +i tran'iia spre mo"ernitate5 -arile &esco*eriri
,eo,ra'ice< 8ena/terea< 8e'or-a.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. 3-. De la 'uropa @eudal la Renatere, Bucure/ti, !CC$.
: B8F9;0>, Fernan&, Aocurile schimbului, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8$.
: B8F9;0>, Fernan&, Structurile cotidianului: posibilul i
imposibilul, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8.
: B8F9;0>, Fernan&, (impul lumii, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8C.
: 7FEF6, Florentina, ruciadele, Bucure/ti, !CC0.
: ;0>9?0F9, Kean, i!ili"aia Renaterii, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC$.
: ;0SAFN0S, K., i!ili"aiile !echiului Orient, .ol !-3, Bucure/ti,
!C7M.
: ;0>9?0F9,Kean, 7rica $n Occident, %a/i, !CC8.
: ;0>9?0F9,Kean , )catul i @rica. ulpabilitate $n Occidentul
medie!al, %a/i, !CC8.
: ;9BN, Geor,es, '!ul mediu masculin, Bucure/ti, !CC2.
: ;9BN, Geor,es, a!alerul# @emeia i preotul, Bucure/ti, !CC7.
: ;9BN, Geor,es, %remea catedralelor, Bucure/ti, !CC8.
: %G8GF, 6icolae, Istoria !ieii bi"antine, Bucure/ti, !CMC.
: >eGGFF, KacSues, Imaginarul medie!al, Bucure/ti, !CC!.
: >eGGFF, KacSues, Intelectualii $n e!ul mediu, Bucure/ti, !CC.
: >eGGFF, KacSues, Begustorii i bancherii $n e!ul mediu, Bucure/ti,
!CC.
: >eGGFF, KacSues (coor&onator", Omul medie!al, %a/i, !CCC.
: ?F88G9, AenrR-%rUnUe, )atristic i umanism, Bucure/ti, !CCM.
: ?%T90>, Fn&rU, Islamul i ci!ili"asia sa, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC.
: 3%80660, Aenri, 0ahomed i arol cel 0are, Bucure/ti, !CCM.
: 8F6;0>>, @eith, >uther i re@orma $n ;ermania, Bucure/ti, !CC.
: HF97A0E, Fn&re, Spiritualitatea '!ului 0ediu Occidental,
Bucure/ti, !CC.
: V0B08, ?ax, ritica protestant i spiritul capitalismului,
Bucure/ti, !CC3.
III.
: Dinamica relaiilor internaionale n secolele al 0VII!lea : al 0VIII!
lea.
: Epoca =uminilor5 &e+.oltarea econo-ico-social) a 0uro*ei 4n secolul al
LH%%%-lea< -onarhiile a2solutiste< &e+.oltarea cultural)< cos-o*olitis- /i
reac(ii na(ionale< e.olu(ia /tiin(elor /i ra(ionalis-ul.
R%')oiul ci,il "in An&lia.4onar$ia constituional%
: Re,oluiile "in secolul al 0VIII!lea5 'or-area S9F< 8e.olu(ia France+)
/i e*oca na*oleonian).
: 3istemul politic european "upa -on&resul "e la Viena.
: 4utaii sociale +i politice n Europa secolului al 0I0!lea5 -o&erni+area
siste-elor institu(ional-*olitice< e.olu(ii culturale.
: Forme +i particularit%i ale constituirii statelor naionale n Europa
secolului al 0I0!lea.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. $-M. De la Renatere la 'poca >uminilor< .ol. 7-8, De la 'poca
>uminilor la primul r"boi mondial, Bucure/ti, !CC$-!CCM.
: BF8B08, Kohn 8., Istoria 'uropei moderne, Bucure/ti, !CC8.
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. 3-, %a/i,
!CC8-!CCC.
: BG%F, >ucian, Dou secole de mitologie naional, Bucure/ti, !CCC.
: 7AF969, 3ierre, i!ili"aia 'uropei $n secolul luminilor, .ol. !-2,
Bucure/ti, !C8M.
: F980T, Francois, Re@elcii asupra Re!oluiei 7rance"e, Bucure/ti,
!CC2.
: @8G7@GV, 7hristian conte .on, ;ermanii $n secolul lor 3*.94&
*9945, Bucure/ti, !CCC.
: ?F606T, 3ierre, Istoria intelectual a liberalismului, Bucure/ti,
!CC2.
: G3306A0%?, V., 'uropa i despoii luminai, Bucure/ti, !CC8.
: 3G3F, ?ircea 6., )rimul R"boi 0ondial, Bucure/ti, !C7C.
: 8F6;0>>, @eith, >uther i re@orma $n ;ermania, Bucure/ti, !CC.
: ST%>0S, Fn&rina, Bapoleon# 7rana i 'uropa, Bucure/ti, !CC$.
: VF>>06ST0%6, %-anuel, Sistemul mondial modern, .ol. !-,
Bucure/ti, !CC2-!CC.
: EX>>608, 0., Istoria Austriei, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC7.
IV.
: Pace +i r%')oi n istoria secolului al 00!lea5 ra*ortul *ace-r)+2oi 4n
secolul al LL-lea< 'or-e &e or,ani+are a *)cii< cele &ou) r)+2oaie -on&iale
/i ur-)rile lor< Or)+2oiul receP< r)+2oaie locale &u*) !C$< r)+2oaie ci.ile<
4ntre *ace /i r)+2oi *ro2le-a teroris-ului *olitic.
: Democraie +i "ictatura n ,iaa politic% a secolului al 00!lea5li2eralis-
/i &e-ocra(ie 4n secolul LL< e.olu(ia ra*ortului &intre &e-ocra(ie /i
&ictatur) *e *lan -on&ial< statale cu &e-ocra(ie sta2il) (S9F, Fran(a, ?area
Britanie"< ex*erien(e &e-ocratice e/uate (re*u2lica &e la Vei-ar, a &oua
re*u2lic) s*aniol)"< totalitaris-ul i&eolo,ie /i *ractici *olitice< &e-ocra(ie
/i &ictatur) 4n F-erica >atin)< : 3ocietate +i cultur% n secolul al 00!lea5
ur2ani+area - *roces esen(ial 4n &e'inirea secolului al LL-lea< *ro,resele
e&uca(iei< *ro'un&e /i ra*i&e schi-2)ri sociale< curente literare (&a&ais-,
su*rarealis-, existen(ialis-"< scriitori re*re+entati.i /i o*erele lor< art) /i
societate 4n secolul al LL-lea< -ari &esco*eriri /tiin(i'ice< tehnolo,ia /i
siste-ul in'or-a(ional 4n .ia(a coti&ian).
(i)lio&ra*ie5
F806;T, Aannah, Originile totalitarismului#Bucure/ti, !CC8
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. C-!0, De la primul r"boi mondial pn $n "ilele noastre, Bucure/ti,
!CC7.
: BG%F, >ucian, Dou secole de mitologie naional, Bucure/ti, !CCC.
: BG>;, 0-ilian, %lie Se'tiuc, )actul Ribbentrop&0oloto!. Antecedente
i consecine, %a/i, !CC8.
B9B0,7., EF?F%8,E., Istoria Aaponiei# Bucure/ti, !CC2
: BG>;, 0-ilian,Diplomaia de con@erine.Din istoria relaiilor
internaionale $ntre anii*9*9&*9??# %a/i, !CC!.
: 7G98TG%S, S. T. (coor&onator", artea neagr a comunismului,
Bucure/ti, !CC8.
: FG6TF%60, Fn&re, Istoria r"boiului rece, .ol. !-, Bucure/ti, !CC2-
!CC..
: ?c7F9>0N, ?artin, Rusia# America i r"boiul rece# *9,9&*99*,
%a/i, !CCC.
: SG9>0T, Kean-FranYois, Istoria comparat a statelor comuniste din
*9,+ pn $n "ilele noastre, %a/i, !CC8.
: TFN>G8, F. K. 3., Originile celui de&al doilea r"boi mondial, %a/i,
!CCC.
: EX>>608, 0., Istoria Austriei, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC7.
%STG8%GG8FF%0 B% T0G8%F %STG8%0%
(G8F;9> %%- 38GF0SG8% %"
%3TORIA BI BTIIN.E=E I3TORI-E
I3TORIA BI BTIIN.E=E 3O-IA=E
TIPO=OIA BI ANA=IZA 35R3E=OR I3TORI-E
B-O=I I3TORIORAFI-E 4ODERNE
(I(=IORAFIE>
F8%0S, 3h, (impul istoriei# Bucure/ti,!CC7
BG%F, >ucian, Aocul cu trecutul.Istoria $ntre ade!r i @iciune#Bucure/ti,
!CC8
78%ST%F6, Hasile, Istoriogra@ie general# Bucure/ti, !C77
H0N60,3aul, um se scrie istoria#Bucure/ti, !CCC
E9B, Fl.,A scrie i a @ace istorie# %a/i, !C8!
RAD5= II
ISTORIA ROMNILOR
*ro'esori %%
I.
: eto!"acii5 ci.ili+a(ia ,eto-&acilor<,eto-&acii 4n o*erele anticilor
: Etno&ene'a romneasc% +i mo+tenirea antic$it%ii5 sinte+a &aco-ro-an)<
ro-anitatea oriental)< autohtoni /i -i,ratori< etno,ene+a ro-aneasc) 4n
contextul 'or-)rii *o*oarelor ro-anice.< cre/tinis-ul la ;un)rea &e Kos.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: B8=T%F69, Gheor,he %., O enigm i un miracol: poporul romn,
Bucure/ti, !C88<
: ;F%7GH%7%9, Aa&rian, Dacia de la Burebista la cucerirea roman,
7luI-6a*oca, !C72<
: 30TG>0S79, 7onstantin 7. , Scurt istorie a Daciei romane,
Bucure/ti, !CC$<
: 30T80S79-;D?BGH%JF, ?ircea, Aa&rian ;aico.iciu, >i,ia
B1r+u, Florentina 3re&a, Istoria Romniei de la $nceputuri pn $n secolul al
%III&lea, Bucure/ti, !CC$<
: 89SS9, %oan %., 'tnogene"a romnilor, Bucure/ti, !C8!.
II.
: ene'a statelor me"ie,ale5 ro-anitatea r)s)ritean) &e la autono-ie la
stat< 4nte-eierea J)rii 8o-1ne/ti< 4nte-eierea ?ol&o.ei, ro-1nii 4n
.oie.o&atul Transil.aniei.
: Or&ani'area statelor +i instituiile me"ie,ale romne+ti
: 3tatutul internaional al .%rilor Romne /secolele al 0VI!lea : al
0VIII!lea15 &i-ensiunea econo-ic) a &o-ina(iei oto-ane< lu*ta
antioto-an) a J)rilor 8o-1ne la s'1r/itul secolului al LH%-lea< 9nirea
J)rilor 8o-1ne su2 &o-nia lui ?ihai Hitea+ul.
: -ultur% +i spiritualitate n e,ul me"iu romnesc5 sla.onis-ul cultural /i
-o/tenirea 2i+antin)< re'or-a 4n J)rile 8o-1ne< rena/terea, u-anis-ul /i
elitele culturale.
: Transil,ania n ca"rul Imperiului ?a)s)ur&ic5 re,i-ul *olitic< unirea
cu Biserica 8o-ei< re'or-is-ul secolului al LH%%%-lea< %lu-inis-ul /i
'or-area con/tiin(ei na(ionale.
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: BD8E9, >i,ia, Stelian Bre+eanu, Originea i continuitatea
romnilor. Arheologie i tradiie arheologic, Bucure/ti, !CC!<
: B8=T%F69, Gheor,he %., Originile i @ormarea unitii romneti,
%a/i, !CC8<
: F0>0E09, 7)lin, Statutul )rincipatului (ransil!aniei $n raporturile
cu )oarta Otoman# *+,*&*-.., 7luI-6a*oca, !CCM<
: ?FL%?, ?ihai, 1rile Romne i /nalta )oart, Bucure/ti, !CC<
: ?98G0S79, Bo,&an, Istorie romneasc 2 Istorie uni!ersal 3-44&
*.445, e&. %%, Bucure/ti, !CCC<
: 3F3F7GST0F, Ber2an, ;ene"a statului $n e!ul mediu romnesc,
7luI-6a*oca, !C88< Bucure/ti, !CCC<
: 3G3, Furel-%oan, Istoria (ransil!aniei medie!ale: de la etnogene"a
romnilor pn la 0ihai %itea"ul, 7luI-6a*oca, !CC7<
: 3G3, Furel-%oan, Romnii i maghiarii $n secolele 6&6III, Bucure/ti,
!CC7<
: TG;08FB79, %oan, )ermanene istorice medie!ale. 7actori ai
unitii romneti, %a/i, !CC<
III.
: ene'a +i or&ani'area Romniei mo"erne5 'or-area /i a'ir-area na(iunii
ro-1ne< -o&erni+area institu(ional) - !82!-!87< re.olu(ia ro-1n) &e la
!88 - i&eolo,ie /i ac(iune *olitic)< constituirea /i or,ani+area statului
na(ional -o&ern - context interna(ional /i e.olu(ii interne< siste-ul *olitic
&in 8o-1nia (!8MM-!C!" - 7onstitutia, re,i-ul *olitic al 7onstitutiei &in
!8MM, -o&elul &e-ocratic -o&ern, siste-ul electoral, siste-ul *arla-entar,
?onarhia, ,ene+a /i e.olu(ia *arti&elor *olitice -o&erne, ,u.erne /i
le,isla(ie, 8o-1nia 4n rela(iile interna(ionale.
: -ucerirea In"epen"enei "e stat a Romniei.
: Pro,inciile romne+ti a*late su) st%pniri str%ine5 Transil.ania (neo-
a2solutist, li2eral, &ualist"< Buco.ina< Basara2ia< ;o2ro,ea< ro-1nii &in
3eninsula Balcanic).
(i)lio&ra*ie5
: B=8B9>0S79, ?ihai, ;ennis ;eletant, @eith Aitchins, Ber2an
3a*acostea, 3o-*iliu Teo&or, Istoria Romniei, Bucure/ti, !CC8<
: B08%6;0%, ;an, Romnia $n timpul lui arol I, Bucure/ti, !CC2<
: B9>0%, %oan, Sistemul politic al Romniei moderne. )artidul
onser!ator, Bucure/ti, !CC7<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: G0G8G0S79, Hla&, Ideile politice i Iluminismul $n )rincipatele
Romne# *:+4&*.:4, Bucure/ti, !C72<
: ?F%G8, >i.iu, *.,. la romni, Bucure/ti, !CC8<
: ?F?%6F, %on, %on Bulei, ;u!erne i gu!ernani $n Romnia 3*.--&
*9*-5, Bucure/ti, !CC!<
: 3>FTG6, Gheor,he, Istoria modern a Romniei, Bucure/ti, !C8$<
: 38G;F6, ;a.i&, Supple= >ibellus %alachorum, Bucure/ti, !C8<

IV.
: Formarea statului naional unitar romn5 8o-1nia 4n r)+2oiul *entru
4ntre,ire na(ional)< 9nirea Basara2iei, Buco.inei, Transil.aniei< i&eile
*olitice al actelor 9nirii< recunoa/terea interna(ional).
: Romnia n perioa"a inter)elic%5 teritoriul /i *o*ula(ia< noul ca&ru &e
&e+.oltare a societ)(ii ro-1ne/ti< e.olu(ia econo-ic) (!C!8-!C38"<
tr)s)turile .ie(ii *olitice /i sociale (!C!8-!C0"< *olitica extern)< -inorit)(ile
etnice /i con'esionale &in 8o-1nia.
: De la re&imul "emocratic la "ictur%5 re,i-ul autoritar al lui 7arol al %%-
lea< 8o-1nia 4n ti-*ul lui Fntonescu !C0-!C< *artici*area la r)+2oi
al)turi &e 6a(iunile 9nite< re,i-ul co-unist< siste-ul concentra(ionar<
s'1r/itul re,i-ului co-unist.
: Romnia "up% 67875 trans*orm%ri politice# economice# sociale +i
culturale.
(i)lio&ra*ie5
: BF7%9, 6icolae, Agonia Romniei# *9,,&*9,:, Bucure/ti, !CC!<
BG%F, >ucian, Istorie i mit $n contiin$a romneasc., Bucure/ti,
!CC7
: 7G6STF6T%6%9, Florin, O istorie sincer a poporului romn,
Bucure/ti, !CC7<
: ;0>0TF6T, ;ennis, Romnia sub regimul comunist, Bucure/ti,
!CC7<
: F%S7A08-GF>FJ%, Ste*hen, Romnia $n secolul 66, %a/i, !CCC<
: FG7B060F69, 0leo&or, Istoria constituional a Romniei 3*.+9&
*99*5, Bucure/ti, !CC7<
: A%T7A%6S, @eith, Romnia *.--&*9,:, Bucure/ti, !CC8<

RAD5= II
ISTORIA UNIVERSAL
*ro'esori %%
I.
: 3o*oare /i li-2i in&o-euro*ene.
: ene'a *ormelor "e or&ani'are politic% n Orientul antic.Ti*olo,a
statal) 4n Grient.
: 4area coloni'are &reac%5 cau+e, &irec(ii, ur-)ri.
: 4o"ele "e or&ani'are politic% n recia antic%5*olis-ul< r)+2oiul 4n
lu-ea ,reac).
: Ale9an"ru cel 4are +i ci,ili'aia elenistic%.
C Reli&ia +i Teatrul &rec A
: =umea roman%5 statul ro-an < ci.ili+a(ia ro-an)< s'1r/itul lu-ii antice<
istorio,ra'ia ro-an).
(i)lio&ra*ie5
;0SAFN0S, K, i!ili"aiile !echiului Orient#Bucure/ti, !C7M.
: ?FT0%, Aoria 7., O istorie a Romei antice, Bucure/ti, !C7C.
: 30T80, Eoe, i!ili"aia greac i originile democraiei. )remise
istorice 3I5, Bucure/ti, !CC3.
: 3%FT@GVS@%, F&ela, O istorie a ;reciei antice, Bucure/ti, !C88.
II.
: ene'a e,ului me"iu5 ori,inile cre/tinis-ului /i or,ani+area 2isericii<
-arile -i,ra(ii /i re,atele 2ar2are< 'or-area rela(iilor &e &e*en&en().
: 4u$amma" +i &ene'a Islamului5 cali'atul ara2<
imperiul carolin&ian.
: A,ntul Occi"entului me"ie,al /secolele al 0!lea : al 0IV!lea15 structuri
econo-ico-sociale /i institu(ionale< ora/ul -e&ie.al euro*ean.
: -rucia"ele.
: -ultura me"ie,al%5 Orena/terea carolin,ianaP /i Orena/terea secolului al
L-leaP< intelectualii< uni.ersit)(ile.
: 4entalit%ile +i ,iaa coti"ian% n e,ul me"iu (*erce*erea 9ni.ersului, a
ti-*ului /i s*a(iului, atitu&inea 'a() &e -unc), i-a,inarul /i si-2olurile,
'a-ilia /i con&i(ia ele-entului 'e-inin".
: 4arile "escoperiri &eo&ra*ice. Rena+terea. Re*orma.
(i)lio&ra*ie5
: F8%QS, 3hili**e, Geor,es ;u2R (coor&onatori", Istoria !ieii pri!ate,
.ol. 3-. De la 'uropa @eudal la Renatere, Bucure/ti, !CC$.
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. 2, %a/i, !CC8.
: B8F9;0>, Fernan&, Structurile cotidianului: posibilul i
imposibilul, .ol. !-2, Bucure/ti, !C8.
: 7FEF6, Florentina, ruciadele, Bucure/ti, !CC0.
: 7>GT, F., i!ili"aia arab $n timpul celor *44* nopi, Bucure/ti,
!C8C.
: ;0>9?0F9, Kean, i!ili"aia Renaterii, .ol. !-2, Bucure/ti, !CC$.
:: %G8GF, 6icolae, Istoria !ieii bi"antine, Bucure/ti, !CMC.

III.
: 4onar$ia a)solut% +i Vec$iul Re&im< &ina-ica rela(iilor interna(ionale 4n
secolele al LH%%-lea al LH%%%-lea.
: Epoca =uminilor5 &e+.oltarea econo-ico-social) a 0uro*ei 4n secolul al
LH%%%-lea< a2solutis-ul lu-inat< &e+.oltarea cultural)< cos-o*olitis- /i
reac(ii na(ionale.
: -on*runt%ri "e i"ei n re,oluiile "in secolele al 0VII!lea : al 0VIII!
lea5 -onarhia constitu(ional) en,le+)< 'or-area S9F< 8e.olu(ia France+) /i
e*oca na*oleonian).
: 3istemul politic european "upa -on&resul "e la Viena.
: Forme +i particularit%i ale constituirii statelor naionale n Europa
secolului al 0I0!lea.
(i)lio&ra*ie5
: BF8B08, Kohn 8., Istoria 'uropei moderne, Bucure/ti, !CC8.
: BG%F, >ucian, Dou secole de mitologie naional, Bucure/ti, !CCC.
: 7>%H0T%, Gheor,he, I"!oarele istoriei relaiilor internaionale.
'poca modern, %a/i, !CC3.
: 78%ST%F6, Hasile, )relegeri de istorie modern uni!ersal, .ol. !,
%a/i, !CC8.
: F980T, Francois, Re@elcii asupra Re!oluiei 7rance"e, Bucure/ti,
!CC2.
: >%9, 6icolae, Re!oluia 7rance" moment de rscruce $n istoria
umanitii, Bucure/ti, !CC.
: ?F606T, 3ierre, Istoria intelectual a liberalismului, Bucure/ti,
!CC2.
: G3306A0%?, V., 'uropa i despoii luminai, Bucure/ti, !CC8.
: 3G3F, ?ircea 6., )rimul R"boi 0ondial, Bucure/ti, !C7C.
: H%F69, Flexan&ru, Istoria S8A, Bucure/ti, !C73.
I?.
: Pace +i r%')oi n istoria secolului al 00!lea5 ra*otul *ace-r)+2oi 4n
secolul al LL-lea< 'or-e &e or,ani+are a *)cii< cele &ou) r)+2oaie -on&iale
/i ur-)rile lor< Ora+2oiul receP< r)+2oaie locale &u*a1) !C$< r)+2oaie ci.ile<
4ntre *ace /i r)+2oi *ro2le-a teroris-ului *olitic.
: Democraie +i "ictatur% n ,iaa politic% a secolului al 00!lea5 e.olu(ia
ra*ortului &intre &e-ocra(ie /i &ictatur) *e *lan -on&ial< statale cu
&e-ocra(ie sta2il) (S9F, Fran(a, ?area Britanie"< ex*erien(e &e-ocratice
e/uate (re*u2lica &e la Vei-ar, a &oua re*u2lic) s*aniol)"< totalitaris-ul-
i&eolo,ie /i *ractici *olitice< &e-ocra(ie /i &ictatur) 4n F-erica >atin)<
: 3ocietate +i cultur% n secolul al 00!lea5 ur2ani+area - *roces esen(ial 4n
&e'inirea secolului al LL-lea< *ro,resele e&uca(iei< *ro'un&e /i ra*i&e
schi-2)ri sociale< scriitori re*re+entati.i /i o*erele lor< art) /i societate 4n
secolul al LL-lea< -ari &esco*eriri /tiin(i'ice< tehnolo,ia /i siste-ul
in'or-a(ional 4n .ia(a coti&ian).
(i)lio&ra*ie5
: B086ST0%6, Ser,e, 3ierre ?il+a, Istoria 'uropei, .ol. -$, %a/i,
!CCC.
: B9B0, 7onstantin, /.a., Relaii internaionale $n acte i documente,
.ol. !-3, Bucure/ti, !C7-!C83.
: 7F8306T%08, KacSues, Francois >e2run, Istoria 'uropei, Bucure/ti,
!CC7.
: 7G98TG%S, S. T. (coor&onator", artea neagr a comunismului,
Bucure/ti, !CC8.
: ?c7F9>0N, ?artin, Rusia# America i r"boiul rece# *9,9&*99*,
%a/i, !CCC.
: SG9>0T, Kean-Francois, Istoria comparat a statelor comuniste din
*9,+ pn $n "ilele noastre, %a/i, !CC8.
: TFN>G8, F. K. 3., Originile celui de&al doilea r"boi mondial, %a/i,
!CCC.

PRO.RAMA PENTRU METODICA PREDRII ISTORIEI
.radu" II )Pro&e$or I/ Pro&e$or II0
$Istoria )n curriculum.ul na(ional din 2om@nia
0ocumentele de politic* educa'ional* )n domeniul ariei curriculare 9Om ,i societate:
=roduse curriculare+ planurile cadru5 programele ,colare5 manualele ,i alte auxiliare
didactice
Istoria )n trunc6iul comun ,i )n &08 4curriculum la deci/ia ,colii7
Aocul istorie )n proiectul ,colii
Obiective5 competen'e5 valori ,i atitudini prin studiul istoriei
" Istoria ca obiect de studiu. Apartenen'a istoriei la aria curricular* 9Om ,i societate:
Istoria ca ,tiin'* ,i ca obiect de studiu3 raportul dintre logica ,tiin'ei ,i logica didactic*
=roblematica interpret*rii (aptelor ,i proceselor istorice
Noi tendin'e istoriografce ,i inBuen'ele lor asupra pred*rii C )nv*'*rii istoriei
<endin'e actuale )n proiectarea con'inuturilor+ spa'iul european5 istoria minorit*'ilor5
Marea Neagr*5 istoria local*5 istoria mentalit*'ilor5 istoria sud.estului Europei.
Obiectivele )nv*'*rii istoriei
Obiective cadru ,i obiective de re(erin'*3 te6nici de specifcare a obiectivelor+
opera'ionali/area ,i anali/a de sarcin*
&ompeten'e5 atitudini ,i valori dob@ndite prin studiul istoriei
Obiectivele disciplinelor ,colare din aria 9Om ,i societate:
2ela'ia dintre obiective ,i evaluare
! 8pecifcul )nv*'*rii istoriei
<eorii ale )nv*'*rii ,i aplicarea lor la domeniul )nv*'*rii istoriei
=rocesul de (ormare ,i de/voltare a g@ndirii istorice+ concepte de ba/* 4timp5 spa'iu5
surs* istoric*5 sc6imbare5 cau/alitate75 interpretarea (aptului istoric5 repre/entarea
istoriei )n di(erite medii de in(ormare
)nv*'area activ*+ te6nici de )nv*'are centrate pe abilit*'i de g@ndire critic*
D Metode didactice utili/ate )n predarea istoriei
2econsiderarea metodelor tradi'ionale
Metode active+ problemati/area5 )nv*'area prin descoperire5 de/baterea5 proiectul5
;ocul didactic
<e6nici de munc* independent*
E. Mi;loacele didactice
>a/a didactic* a studiului istoriei+ cabinetul de istorie5 mu/eul ,colar5 biblioteca5
col'ul mu/eal
=roiectarea mi;loacelor didactice de c*tre pro(esor
F =roiectarea activit*'ii didactice
=lanifcarea calendaristic*5 proiectul didactic5 proiectarea &08
8trategii didactice (ocali/ate pe )nv*'area activ*
Managementul clasei+ te6nici de lucru )n grup5 di(eren'ierea )nv*'*rii5 individuali/area
)nv*'*rii
Manualul ,i studiul istoriei
G.Evaluarea procesului didactic
2olul evalu*rii )n procesul didactic3 de/voltarea capacit*'ii de autoevaluare
Elaborarea instrumentelor de evaluare
<radi'ie ,i inova'ie )n domeniul evalu*rii
H Activit*'ile extracurriculare
$%. &ompeten'ele pro(esorului de istorie
1ib"iogra2e Metodic/ De2niti#at i gradu" II
38GF0SG8% % # 38GF0SG8% %%
B98>07, >, =a'%r # =# Teo"orescu# (#Istorie pentru clasa aVI-a. Ghiul pro!esorului
(ucure+ti# 6778
7=3%J=, >F98F# 3ari,an# =i&ia# 3uciu# 4arilena# Moalit"#i e e$aluare la istorie
n Dn,%%mntul primarE# F!<G6777
7=3%J=, >F98F# -%pi%# -arol# rosu# Ioan# Istorie pentru clasa a V-a. Ghiul
pro!esorului# E"itura -a,allioti# (ucure+ti# 677;
7=3%J=, >F98F# Re!or%a &n$"#"%'ntului( curriculu% pentru istorie n 0enopoliana#
nr.FG677H
7=3%J= >F98F#-%pi% -arol# Istoria &ntre nor%ati$itate )tiin#i!ic" )i necesitate iactic" n
3tu"ii +i articole "e istorie# =0II /serie nou%1
7=3%J=, >F98F, Plesciuc# 4onica# Istoria &n &n$"#"%'ntul *i%na+ial( pro,le%e eschise )i
solu#ii n Re,ista "e Pe"a&o&ie nr. 6!I# 677F
7=3%J=, >F98F# Plesciuc# 4onica# -re*"tirea lec#iei e istorie n 3tu"ii +i articole "e istorie
=0!=0I /serie nou%1 # 677F
7=3%J=,>F98F, Plesciuc# 4onica# .onsiera#ii re!eritoare la %anualul e istorie n 3tu"ii +i
articole "e istorie =I0 /serie nou%1# 6776
-ERJEZ# 4. et alii, )rograme colare pentru clasele a %&a 2 a %III&a 3%ol. -5. Aria curricular
DOm i societateP 767#?06, Bucure/ti , !CCC
-ERJEZ# 4. et alii, )rograme colare pentru clasa a I6&a 3!ol ?5. Aria curricular DOm i
SocietateE767# ?06, Bucure/ti, !CCC
-ER?IT# I.# 0etode de $n!mnt, 0&itura ;i&actic) /i 3e&a,o,ic), Bucure/ti, !CC8
-RIBAN# A. et alii, urriculum naional. adru de re@erin, ?06#767, Bucure/ti, !CC8
FE=EZE5# -=IN, 0etodica predrii istoriei, 0&itura 3resa 9ni.ersitar) 7luIeana, 7luI
6a*oca, !CC8
?EOR?E# A=E0ANDR5#et alii, 0etodica predrii istoriei $n $n!mntul preuni!ersitar#
7raio.a, !CCC
EORE3-5# D. et alii, )lanuri 2 cadru de $n!mnt pentru $n!mntul preuni!ersitar,
?06, Bucure/ti, !CCC
IONI. ?.# 0etodica predrii istoriei, 0&itura 9ni.ersit)(ii Bucure/ti, !CC8
IONE3-5# 4., 8a&, %., Didactica modern, 0&itura ;acia, 7luI-6a*oca, !CC$
KINA# I.# 6e,re(, %., /n!area e@icient, 0&itura 0&itis, Bucure/ti, !CC
4ENG -NA4, Alegerea manualelor, 0&itura S*iru Aaret, %a/i, !CCC
NEA-B5# I.# 0etode i tehnici de $n!are e@icient, 0&itura ?ilitar), Bucure/ti, !CC0
P5B# V et alii, ;hid de e!aluare pentru /n!mntul primar, ?06#S600, Bucure/ti, !CCC
TNA3# $# 0etodica predrii $n!rii istoriei $n coal, 0&itura S*iru Aaret, %a/i, !CC7
VIDEAN5# , 8B'SO& +4 'ducaie, 0&itura ;i&actic) /i 3e&a,o,ic), Bucure/ti, !CCM
H>F; , 7G6STF6T%6, (%luoiu# V# Istorie pentru clasa a V-a. Ghiul pro!esorului/(ucure+ti
677;
ZZZL06G3G>%F6F# 0n$"#area istoriei ast"+i/III12334/ nr 2-5/ Ia+i# 677H
Tematica &ra" I /pro*esori I si II1
!. ;o.e+i arheolo,ice ale locuirii u-ane &in *reistorie *ana la ince*uturile
0.ului -e&iu (in +ona *entru care o*tea+a can&i&atul"
2. ?ono,ra'ia localitatii (+onei *entru care o*tea+a can&i&atul"
3. Fcti.itatea istorio,ra'ica a unei *ersonalitati
. 8olul cultural al unui lacas &e cult (in +ona *entru care o*tea+a
can&i&atul"
$. 0.eni-ente istorice re'lectate in arhi.ele locale
M. %storia 'a-iliei (stu&ii &e-o,ra'ice"
7. %storia si tra&itia -inoritatilor (in +ona *entru care o*tea+a can&i&atul"
8. Fe-eia si con&itia 'e-ininului in soceitatea -o&erna si conte-*orana
C. Hiata coti&iana si -entalitati colecti.e
!0.%-a,inea societatii ro-anesti -e&ie.ale in -e-orialele calatorilor straini
!!. 7re&inte si o2iceiuri *o*ulare, 'or-e ale -entalului colecti.
!2.7onstiinta unitatii ro-anesti re'lectata in cores*on&enta consulara &in
scolul al L%L-lea
!3.Grasele ro-anesti in sec. L%L si LL
!.0le-ente &e le,islatie econo-ica (in +ona *entru care o*tea+a
can&i&atul"
!$. ?anualele scolare &e istorie &in e*ocile -o&erna si conte-*orana.
Stu&iu co-*arati..
!M. 0la2orarea instru-entelor &e e.aluare, *ornin& &e la noile o2iecti.e-
ca&ru *entru 4n.ata-4ntul o2li,atoriu.
!7. ;e+.oltarea co-*etentei re'eritoare la utili+area in'or-atiei *ro.enite
&in surse istorice *rin stu&iul lu-ii .echi (-e&ie.ale, -o&erne,
conte-*orane".
!8.3roiectarea &isci*linelor o*tionale la ni.elul ariei curriculare [o- si
societateP.
!C.Halori si atitu&ini *rin stu&iul istoriei.
20. ?eto&e acti.e &e 4n.atare a istoriei.
2!.?aIoritari si -inoritari (4n +ona *entru care o*tea+a can&i&atul".
22. %storio,ra'ia ro-1neasca.