Sunteți pe pagina 1din 12

INTEGRAREA COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE

SPECIALE IN INVATAMANTUL DE MASA


In Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificata de Romania
prin Legea nr. 18/199, tara noa!tra i!i a!uma garantarea !i promovarea
drepturilor tuturor copiilor, a!a cum !unt definite in Conventie !i in conformitate
cu principiile !i normele enuntate de ace!tea, inclu!iv in privinta copiilor cu
di"a#ilitati. In !trin!a legatura cu termenul de di"a#ilitate !e afla principiul
egali"arii !an!elor.
Recunoa!terea drepturilor egale pentru toti oamenii,inclu!iv copii, fara nici
o di!criminare, pre!upune ca nevoile fiecarui individ au importanta egala. $ce!te
nevoi tre#uie !a !tea la #a"a planurilor facute de !ocietate !i deci, egalizarea
sanselor !e refera la proce!ul prin care diver!ele !i!teme ale !ocietatii !i
mediului, ca, de pilda, !erviciile, activitatile, informatiile, documentarea, !unt pu!e
la di!po"itia tuturor !i, in particular, a per!oanelor cu di"a#ilitati. %gali"area
!an!elor tre#uie intelea!a ca drept al per!oanelor !i copiilor cu di"a#ilitati de a
ramane in comunitate !i de a primi !pri&inul nece!ar in cadrul !tructurilor
o#i!nuite de educatie, !anatate, a !erviciilor !ociale !i de incadrare in munca.
Conventia cu privire la drepturile copilului include un articol !pecific a!upra
drepturilor copiilor cu di"a#ilitati 'art. ()*, in care accentul e!te pu! pe
participarea activa la comunitate, precum !i pe cea mai deplin posibila integrare
sociala ceea ce implica, evident, nece!itatea evitarii !i a reducerii
in!titutionali"arii copiilor cu di"a#ilitati. In conformitate cu ace!te orientari, !+a
!ta#ilit clar !epararea celor doua tipuri de interventie, educationala !i !ociala.
$!igurarea acce!ului efectiv la educatie al ace!tor copii e!te vital, cel
putin din doua puncte de vedere. ,ai intai, e!te vor#a de valorizarea sociala,
inerenta acordarii dreptului la educatie, valori"area ca fiinta umana cu drepturi
egale. In al doilea rand, integrarea scolara e!te o forma efectiva de integrare
sociala, a carui reu!ita e!te fundamentala pentru in!ertia !ociala.
Cercetarile !tiintificeau demon!trat ca !coala !peciala nu are efecte
!pectaculoa!e- per!oanele in!truite in !coala !peciala nu reali"ea"a performante
intelectuale mai mari, in comparatie cu cei din aceea!i categorie care
frecventea"a !colile o#i!nuite- in !c.im#, !u# a!pectul invatarii !ociale / a carei
importanta e!te tot mai accentuata in p!i.opedagogia moderna / ac.i"itiile
copiilor care invata in !coli o#i!nuite !unt net !uperioare.
Integrarea in comunitate a copiilor !upu!i ri!cului de marginali"are e!te un
proce! de de#ara!are de sindromul de deficienta, !indrom care, in final, conduce
la dependenta copilului cu di"a#ilitati de altii, devenind tri#utar a!i!tentei,
indiferent de natura ei. 0rivita din ace!t ung.i, !ingura !olutie o con!tituie
reducerea diferentelor, pentru ca ace!ti copii deo!e#iti !a urme"e o !coala
o#i!nuita. 0ornind de la identificarea ace!tei pro#leme, !coala tre#uie !a+!i
e1tinda !copul !i rolul o#i!nuite pentru a putea ra!punde unei mai mari diver!itati
de copii. %!te nece!ar ca invatamintul, in calitatea !a de pre!tator de !ervicii, !a
!e adapte"e cerintelor copiilor, !i nu inver!. 2inta finala e!te !a !e a!igure ca toti
copiii !a ai#a acce! la o educatie in cadrul comunitatii, educatie care !a fie
adecvata, relevanta !i eficienta.
In!titutia invatamantului tre#uie !a recunoa!ca !i !a reactione"e la
diver!ele cerinte ale copiilor, !a armoni"e"e diferentele de !tiluri de invatare,
diferentele intre grade de reu!ita !colara, !a a!igure o educatie de calitate pentru
toti. $!umarea ace!tui punct de vedere a du! la numeroa!e re!tructurari din
ultima perioada, in !pecial in domeniul curricular, privind3
programe analitice ela#orate de o maniera in care !a ra!punda la cerintele
tuturor copiilo, in raport cu po!i#ilitatile reale de invatare, de !tilul !i de
ritmul fiecarui copil-
te.nologii educationale individuali"ate, care !a eficienti"e"e proce!ul de
invatare-
organi"area invatarii pe principiile invatarii active, participative, de
cooperare, de a&utor reciproc-
valori"area !ociala a fiecarui copil, diferenta fiind re!pectata !i valorificata.
In pledoaria pentru integrarea !ociala a copiilor cu di"a#ilitati, argumentul
!uprem il con!tituie #eneficiile p!i.o!ociale ale inclu"iunii, care facilitea"a
a!umarea de roluri !ociale proprii in comunitate, care !e e1prima fie prin
valori"area imaginii !ociale a per!oanei, fie prin cre!terea competentelor in
acelea!i medii am#iante.
Dupa 199, integrarea a devenit un principiu uman !i !ocial, care
tinde !pre reali"area educatiei pentru toti, ca ra!pun! la principiul mai general
societate pentru tot,aflandu+!e la #a"a tuturor demer!urilor legi!lative,
admini!trative !i !ociale intreprin!e in cadrul !i!temului de protectie a
per!oanelor defavori"ate. Din nefericire, un !ingur ingredient
lip!e!te 3cuularea eforturilor tuturor actorilor implicati in ace!t proce!.
I! Preciz"ri conce#tuale
Integrarea !ocial4 de!emnea"4 proce!ele !ociale de 5ncadrare a
oamenilor 5n !i!teme !ociale 'de e1emplu in!erarea per!oanelor individuale 5n
grupuri 6i a grupurilor 5ntr+un !i!tem !ocial !au unificarea !i!temelor !ociale*.
7n !en! generic, integrarea e!te un proce! de in!er8ie activ4 6i eficient4 a
individului 5n activit48ile !ociale, 5n grupurile !ociale 6i 5ntr+o accep8iune mai larg4
5n via8a !ocial4. 0e an!am#lu, ace!t proce! !e reali"ea"4 prin diver!e forme 6i
mi&loace, cum ar fi3 in!truirea, educa8ia 6i !erviciilor !ociale.
Integrarea !ocial4 a copiilor e!te indi!olu#il legat4 de proce!ul de
!ociali"are al ace!tora precum 6i de diferitele forme de ac8iune educativ4 la care
particip4. 2ran!miterea c4tre copii a mo6tenirii culturale a colectivit48ii din care
fac parte 'cuno6tin8e, norme, valori* repre"int4 premi"a integr4rii !ociale a
viitorilor adul8i. 9i!temul 6colar e!te un in!trument de integrare !ocial4 a copiilor
6i adole!cen8ilor 5n !i!temul e1i!tent.

0entru o mai #un4 5n8elegere a proce!ului de integrare tre#uie !4 !e ia 5n
con!idera8ie patru niveluri de !tructuri am#ientale3
+ micro!i!temul care repre"int4 interac8iunea dintre per!oan4 6i mediul
!4u retr:n! apropiat-
+ me!o!i!temul ce !emnific4 interrela8ille dintre antura&ele diver!e ale
per!oanei, diferite de la o v:r!t4 la alta prin 6coal4, loc de munc4, grupul de
prieteni etc-
+ e1o!i!temul ce !e refer4 la !tructurile !ociale ma&ore care influen8ea"4
individul de tipul ma!! mediei, re8elelor !ociale, organi"a8iilor-
+ macro!i!temul care prive6te modelele in!titu8ionale ale culturii !au
!u#culturii 6i totodat4, !i!temele economice, !ociale, educa8ionale, legale 6i
politice.
7n accep8ia re!tr:n!4, integrarea !e define6te doar !u# a!pectul unor
domenii 5n care !e petrece ac8iunea.
a* Integrarea 6colar4 !e refer4 la adaptarea oric4rui copil la cerin8ele 6colare 6i
din p4cate 5ntr+o foarte mic4 m4!ur4 5n !en! inver!
#* integrarea profe!ional4 precum 6i calificarea po!t6colari"are / e!te o form4
particular4 a integr4rii care !e #a"ea"4 pe dou4 !trategii3
+ !pri&inirea integr4rii a fiec4rui individ av:nd ca finalitate autonomia 6i
independen8a per!onal4, !ocial4, economic4 6i financiar4-
+ !timularea agen8ilor economici integratori-
c* integrarea !ocial4 6i/!au !ocietal4 care pre!upune integrarea copilului !au a
per!oanei la diver!ele forme de via84 comunitar4 cu a!umarea de roluri 6i
!ta#ilirea de rela8ii !ociale 5n grupul !ocial 5n care tr4ie6te 6i 56i de!f46oar4
activitatea !ocial util4.
Referitor la integrarea !ocial4 a per!oanelor cu .andicap acea!ta !e
poate defini prin rela8ia !ta#ilit4 5ntre per!oanelor cu .andicap 6i !ocietate la
diferite niveluri3
+ integrarea fizic / permite per!oanelor cu cerin8e !peciale !ati!facerea
nevoilor de #a"4 ale e1i!ten8ei lor, adic4 a!igurarea unui !pa8iu de locuit 5n "one
re;iden8iale, organi"area cla!elor 6i grupelor 5n 6coli o#i6nuite, profe!ionali"area
5n domenii diver!e, locuri de munc4 '5n !i!tem prote&at * etc,
+ integrarea funcional / are 5n vederea po!i#ilitatea acce!ului
per!oanelor cu cerin8e !peciale la utili"area tuturor facilit48ilor 6i !erviciilor oferite
de mediul !ocial/comunitate pentru a!igurarea unui minimum de confort 'de
e1emplu3 folo!irea mi&loacelor de tran!port 5n comun, facilit48i privind acce!ul
!tradal !au 5n diferite in!titu8ii pu#lice etc.*,
+ integrarea personal / e!te legat4 de de;voltarea rela8iilor de
interac8iune cu per!oanele !emnificative, 5n diferite perioade ale vie8ii. $ici !unt
inclu!e diver!e categorii de real8ii, 5n func8ie de v:r!ta !u#iectului / pentru un
copil rela8iile cu p4rin8ii, rudele, prietenii- pentru un adult rela8iile cu !o8ul/!o8ia,
prietenii, copiii, rudele, etc. Integrarea c:t mai eficient4 pre!upune e1i!ten8a unor
anumite condi8ii, pentru un copil rela8ii c:t mai apropiate cu familia, iar pentru un
adult, a!igurarea unei e1i!ten8e demne, cu rela8ii diver!e 5n cadrul grupurilor
!ociale din comuitate-
+ integrarea social / !e refer4 la an!am#lul rela8iilor !ociale !ta#ilite 5ntre
per!oanele cu cerin8e !peciale 6i ceilal8i mem#ri ai comunit48ii 'vecini, colegi de
!erviciu, oameni de pe !trad4, func8ionari pu#lici etc.*, la re8elele !ociale din care
face parte per!oane re!pectiv4. $ce!te rela8ii !unt influen8ate de an!am#lul
manierelor de interac8iune dintre oameniii normali 6i cei cu cerin8e !peciale-
+ integrarea n societate/societal / !e refer4 la a!igurarea de drepturi
egale 6i re!pectarea autodetermin4rii per!oanei cu cerin8e !peciale precum 6i la
a!umarea de c4tre acea!ta a unor re!pon!a#ilit48i + roluri !ociale, e1ercitarea
unor influen8e a!upra partenerilor, acceptarea deplin4 de c4tre ceilal8i mem#ri ai
comunit48ii, e1i!ten8a unui !entiment de 5ncredere 5n !ine 6i 5n ceilal8i precum 6i
de participare deplin4 la comunitate-
+ integrarea organizaional / !e refer4 la !tructurile organi"a8ionale care
!pri&in4 integrarea.
7ntre ace!te a!pecte/nivele de integrare e1i!t4 rela8ii de interdependen84.
%le formea"4 un continuu integrator, care pre!upune amplificarea !ferelor de
cuprindere, de la integrarea fi"ic4 la cea !ocietal4, ultima inclu":ndu+le pe
celelalte. Dac4 integrarea fi"ic4 e!te cel mai u6or reali"a#il4, cea func8ional4 !e
reali"ea"4 5ntr+o m4!ur4 mai mic4 5n practic4- 5n timp ce integrarea !ocial4 6i cea
!ocietal4 !e ating de!tul de greu, c.iar 6i la per!oanele f4r4 deficien8e evidente.
Integrarea 6colar4 de!emnea"4 un proce! de adaptare a copilului la
cerin8ele 6colii pe care o urmea"4, de !ta#ilire a unor raporturi afective po"itive
cu mem#rii grupului 4colar 'cla!a* 6i de de!f46urare cu !ucce! a pre!ta8iilor
6colare. $!imilarea de c4tre copil a !tatu!ului de elev e!te re"ultatul unor
modific4ri interne 5n ec.ili#rul dintre anumite dominante de per!onalitate cu
con!ecin8e 5n planul conduitei !ale.
Integrarea 6colar4 e1prim43
+ atitudinea favora#il4 a elevului fa84 de 6coala pe care o frecventea"43
+ condi8ia p!i.ic4 5n care ac8iunile in!tructiv+educative devin acce!i#ile
copilului-
+ con!olidarea unei motiva8ii puternice care !u!8ine efortul copilului 5n
munca de 5nv48are-
+ !itua8ia 5n care copilul !au t:n4rul poate fi con!iderat un cola#orator la
ac8iunile de!f46urate pentru educa8ia !a-
+ core!ponden8a total4 5ntre !olicit4rile formulate de 6coal4 6i po!i#ilit48ile
copilului de a le re"olva-
+ e1i!ten8a unor randamente la 5nv484tur4 6i 5n plan comportamental
con!iderate normale prin raportarea la po!i#ilit48ile copilului !au la cerin8ele
6colare.
Integrarea 6colar4 a copiilor cu cerin8e !peciale 5n 5nv484m:ntul de ma!4
pre!upune3
+ a educa copiii cu cerin8e !peciale 5n 6coli o#i6nuite, al4turi de copiii
normali-
+ a a!igura !ervicii de !pecialitate 'recuperare, terapie educa8ional4,
con!iliere 6colar4, a!i!ten84 medical4 6i !ocial4 etc* 5n 6coala re!pectiv4-
+ a acorda !pri&inul nece!ar per!onalului didactic 6i managerilor 6colii 5n
proce!ul de proiectare 6i aplicare a programelor de integrare-
+ a permite acce!ul efectiv al copiilor cu cerin8e !peciale la programul 6i
re!ur!ele 6colii o#i6nuite '#i#liotec4, terenuri de !port etc*-
+ a 5ncura&a rela8iile de prietenie 6i comunicarea 5ntre to8i copiii din
cla!4/6coal4-
+ a educa 6i a&uta to8i copiii pentru 5n8elegerea 6i acceptarea diferen8elor
dintre ei-
+ a 8ine cont de pro#lemele 6i opiniile p4rin8ilor, 5ncura&:ndu+i !4 !e implice
5n via8a 6colii-
+ a a!igura programe de !pri&in individuali"ate pentru copiii cu cerin8e
!peciale-
+ a accepta !c.im#4ri 5n organi"area 6i de"voltarea activit48ilor in!tructiv+
educative din 6coal4.
0ro#lematica dificult48ilor de integrare !ocial4 6i a !egreg4rii repre"int4
domeniul predilect de ac8iune ale activit48ilor de a!i!ten84 !ocial4 precum 6i o
preocupare ma&or4 a !i!temului de 5nv484m:nt.
9ucce!ul integr4rii !ociale a copiilor repre"int4 re"ultatul efortului
!ociali"ator al familiei, al influen8elor educative e1tra+familiale 5n care !i!temul
6colar are un rol determinant. Integrarea !ocio+profe!ional4 a adul8ilor 5n
devenire e!te re"ultatul tuturor ace!tor factori 6i !e manife!t4 prin c:6tigarea
independen8ei economice 6i a!umarea unor roluri+!tatu!uri active 5n proce!ul de
participare la via8a !ocial4.
II! Eleente $e %aza #rivin$ asisten&a social" a co#iilor a'la&i (n
$i'icultate) (n situa&ii $e risc) cu nevoi s#eciale
$!i!ten8a !ocial4 repre"int4 un an!am#lu de in!titu8ii, programe, m4!uri,
activit48i profe!ionali"ate, !ervicii !peciali"ate de prote&are a per!oanelor,
grupurilor 6i comunit48ilor cu pro#leme !peciale, aflate temporar 5n dificultate,
care nu au po!i#ilitatea de a reali"a prin mi&loacele 6i eforturi proprii un mod
normal, decent de via84.
$ctivitatea a!i!ten8ial4 are dou4 dimen!iuni principale3
+ dimen!iunea economic4 vi"ea"4 alocarea unor re!ur!e materiale 6i
financiare per!oanelor care, pentru o perioad4 limitat4, nu pot duce o via84 auto+
!uficient4- re!pectivele per!oane nu au, 5n ace!t ca", venituri !uficiente re"ultate
din activit48ile proprii !au din pre!ta8iile !i!temului de a!igur4ri !ociale '!pre
e1emplu !4racii, copiii afla8i 5n dificultate, deficien8ii, #4tr:nii f4r4 !u!8inere
familial4 6i f4r4 pen!ii, per!oanele afectate de calamit48i naturale 6i care nu !unt
prote&ate prin contracte private de a!igur4ri*-
+ dimen!iunea propriu+"i! !ocial4 6i p!i.o+!ocial4 vi"ea"4 proce!ele de
integrare 6i reintegrare !ocial4 5n !en! larg '5n plan profe!ional, cultural,
normativ, 5n a!i!ten8a dependen8ilor de droguri 6i alcool, 5n re!ociali"area
delincven8ilor, re"olvarea pro#lemelor de cuplu, protec8ia per!oanelor victime ale
a#u"ului fi"ic, !e1ual 6i p!i.ic, re"olvarea conflictelor intra 6i inter+grupale*.
0ractica a!i!ten8ei !ociale con!t4 5n aplicarea 6i utili"area unor valori,
principii 6i metode !pecifice pentru atingerea urm4toarelor !copuri3
+ !pri&inirea oamenilor 5n o#8inerea de re!ur!e 6i !ervicii-
+ con!ilierea 6i !pri&inirea p!i.ologic4 a indivi"ilor 6i microgrupurilor-
+ implementarea !au 5m#un4t48irea unor !ervicii la nivel comunitar-
+ participarea la ela#orarea 6i promovarea legi!la8iei !ociale.
9copul activit48ilor 6i !erviciilor de a!i!ten84 !ocial4 5l repre"int4
recon!truirea capacit48ilor adaptative ale per!oanelor aflate 5n dificultate,
rec:6tigarea autonomiei/independen8ei per!onale de c4tre ace!tea, precum 6i
a!igurarea unei integr4ri !ociale optime.
0ractica a!i!ten8ei !ociale a copiilor afla8i 5n dificultate/!itua8ii de ri!c, cu
nevoi !peciale are !pecificul !4u 6i e!te centrat4 a!upra a dou4 a!pecte-
+ a!i!ten8a acordat4 copilului copilului #a"at4 pe o atent4 evaluare a
nevoilor !ale de de"voltare-
+ a!i!ten8a acordat4 familiei pentru a dep46i !itua8iile de cri"4 pe care le
traver!ea"4, pentru a+6i a!uma pe deplin rolurile parentale 6i pentru a de"volta o
capacitate parental4 care !4 permit4 men8inerea copilului 5n familie !au
reintegrarea ace!tuia 5n ca"ul 5n care fa84 de ace!ta !+a luat o m4!ur4 de
protec8ie.
Reforma !i!temului de a!i!ten84 !ocial4 pentru copiii afla8i 5n dificulatate a
5nceput prin !c.im#area cadrului legi!lativ prin apari8ia Ordonan8ei de Urgen84 a
<uvernului nr.(=/199> apro#at4 prin Legea nr.18/1998 care define6te m4!urile
de protec8ie care pot fi in!tituite pentru un copil 5n dificultate3
+ 5ncredin8area copilului unei familii, unei per!oane !au unui organi!m
privat autori"at-
+ 5ncredin8area copilului 5n vederea adop8iei-
+ 5ncredin8area provi"orie a copilului c4tre !erviciul pu#lic !peciali"at-
+ pla!amentul copilului la o famiie !au la o per!oan4-
+ pla!amentul copilului la !erviciul pu#lic !peciali"at !au la un organi!m
privat autori"at-
+ pla!amentul copilului 5ntr+o familie a!i!tat4
2otodat4, no8iunea de ?copil aflat 5n dificultate@ e!te definit4 ca acel copil a
c4rei integritate fi"ic4 !au moral4 e!te periclitat4 'art.1, alin.1*. $rt.) alin.(
preci"ea"4 c4 ?orice copil care, temporar !au definitiv, e!te lip!it de mediul !4u
familial !au care, 5n propriul !4u intere! !uperior, nu poate fi l4!at 5n ace!t mediu,
are dreptul la protec8ie 6i la un a&utor !pecial din partea colectivit48ii locale.
Ordonan8a de Urgen84 a <uvernului nr.(A/199> apro#at4 prin Legea
nr.8>/1998 cu privire la adop8ie !ta#ile6te cadrul legal al adop8iei ca m4!ur4
!pecial4 de protec8ie a drepturilor copilului.
Bot4r:rea <uvernului nr.11>/1999 pentru apro#area Normelor
metodologice 6i a m4!urilor tran"itorii de aplicare a prevederilor O.U.<.
nr.(=/199> privind protec8ia copilului aflat 5n dificultate precum 6i a ,etodologiei
de coordonare a activit48ilor de protec8ie 4i de promovare a drepturilor copilului la
nivel na8ional a !ta#ilit atri#u8iile noilor !ervicii pu#lice !peciali"ate pentru
protec8ia copilului precum 'direc8iile pentru protec8ia drepturilor copilului* 6i a
comi!iilor pentru protec8ia copilului / organe de !pecialitate ale con!iliilor
&ude8ene/con!iliilor locale ale !ectoarelor municipiului Cucure6ti cu activitate
deci"ional4 5n materia protec8iei copilului aflat 5n dificultate 6i a protec8iei
drepturilor copilului prin adop8ie.
Una dintre cele mai importante prevederi ale ace!tui act normativ !e
reg4!e6te 5n metodologia de coordonare a activit48ilor de protec8ie 6i de
promovare a drepturilor copilului, art.D, 5n care !e preci"ea"4 re!pon!a#ilitatea
admini!tra8iei locale de a organi"a !ervicii pu#lice de !pecialitate, de !pri&in 6i
a!i!ten84 pentru prevenirea !itua8iilor ce pun 5n pericol !ecuritatea 6i de"voltarea
copilului3
+ centre maternale-
+ centre de 5ngri&ire de "i-
+ centre de con!iliere 6i !pri&in p4rin8i-
+ !ervicii de monitori"are, a!i!ten84 6i !pri&in al femeii gravide predi!pu!e
!4 56i a#andone"e copilul-
+ centre de 5ngri&ire 6i recuperarea de "i pentru copilul cu .andicap-
+ centre de preg4tire 6i !pri&inire a reintegr4rii 6i integr4rii copilului 5n
familie-
+ centre de a!i!ten84 6i !pri&in pentru readaptarea p!i.ologic4 a copilului
cu pro#leme p!i.o!ociale-
+ !ervicii de orientare, !upraveg.ere 5i !pri&inire a reintegr4rii !ociale a
copilului delincvent-
+ !ervicii de a!i!ten84 a copilului pentru a!igurarea dreptului !4u la
e1primarea li#er4 a opiniei-
+ orice alte !ervicii care !4 conduc4 la #un4!tarea copilului al4turi de
p4rin8ii !4i.
2oate ace!te !ervicii !unt de!tinate copiilor 6i familiilor afla8i 5n !itua8ii de
ri!c, a!igur:nd prevenirea in!titu8ionali"4rii copiilor, !pri&in 5n vederea reintegr4rii
!ociofamiliale a copiilor pentru care !+au in!tituit m4!uri de protec8ie 6i protec8ia
dreturilor copilului.
0rin Bot4r:rea de <uvern nr.(1>/1998 cu privire la condi8iile de o#8inere a
ate!tatului, procedurile de ate!tare 6i !tatutul a!i!tentului maternal profe!ioni!t 5n
!i!temul de protec8ie a copilului a fo!t introdu!4 o nou4 ocupa8ie / a!i!tentul
maternal profe!ioni!t / per!oana care a!igur4 prin activitatea pe care o
de!f46oar4 la domiciliul !4u cre6terea, 5ngri&irea 6i educarea nece!are de"volt4rii
armonioa!e a copiilor pe care 5i prime6te 5n pla!ament !au 5n 5ncredin8are.
$ctul normativ a avut ca re"ultat crearea unor re8ele mari de a!i!ten8i
maternali la nivelul fiec4rui &ude8/!ector, a!igurarea unui mediu familial adecvat
unui num4r mare de copii precum 6i accelerarea proce!ului de
de"ion!titu8ionali"are 6i de re!tructurare a marilor centre de pla!ament.
0rin Bot4r:rea de <uvern nr.(=1/( pentru reorgani"area in!titu8iilor,
!ec8iilor de !pital 6i a celorlalte unit48i de protec8ie !pecial4 a copilului 5n cadrul
!erviciilor pu#lice !peciali"ate din !u#ordinea con!iliilor &ude8ene !au a con!iliilor
locale ale !ectoarelor municipiului Cucure6ti au fo!t preluate de c4tre direc8iile
pentru protec8ia copilului urm4toarele in!titu8ii3
+ in!titu8ii de protec8ie !pecial4 a per!oanelor cu .andicap care a!igurau
5ngri&irea, a!i!ten8a, recuperarea !au, dup4 ca", rea#ilitarea copiilor cu .andicap-
+ unit48ile !au !ec8iile de !pital cu profil de recuperare di!trofici, recuperare
6i rea#ilitare neurop!i.omotorie !au pentru copii #olnav BIE/9ID$-
+ unit48ile care 5ngri&e!c copii 5n regim re"iden8ial 6i care func8ionea"4 5n
cadrul unit48ilor de 5nv484m:nt !pecial.
0rin ace!t act normativ direc8iile pentru protec8ia copilului au preluat
pro#lematica copiilor cu nevoi !peciale in!titu8ionali"a8i.
0:n4 5n decem#rie (1 de !itua8ia copiilor cu nevoi !peciale !e ocupau
trei comi!ii cu activitate deci"ional43
+ Comi!ia pentru protec8ia copilului .ot4ra a!upra m4!urilor de protec8ie-
+ Comi!ia de e1perti"4 comple14 pentru 5nv484m:ntul !pecial reali"a
orientarea 6colar4 6i prfe!ional4 a copiilor cu nevoi !peciale-
+ Comi!ia de e1perti"4 medical4 a copiilor cu .andicap con!tituit4 5n #a"a
Ordonan8ei de Urgen84 a <uvernului nr.1(/1999 privind protec8ia !pecial4 6i
5ncadrarea 5n munc4 a per!oanelor cu .andicap reali"au 5ncadrarea 5n grade de
.andicap a ace!tora precum 6i a programelor individuale de recuperare 6i
integrare !ocial4.
0rin Bot4r:rea de <uvern nr.1(A/(1 comi!iile pentru protec8ia copilului
au preluat atri#u8iile celorlalte dou4 comi!ii, reali":nd 5ncadrarea 5ntr+un grad de
.andicap 6i a planurilor de !ervicii per!onali"ate precum 6i orientarea 6coalar4 6i
profe!ional4 a copiilor cu nevoi !peciale.