Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA TEHNICA ?Gheorghe Asachi? din IA?

I
FACULTATEA DE AUTOMATICA ?I CALCULATOARE
DOMENIUL: ????
SPECIALIZAREA: ????
[Titlul lucrarii]
LUCRARE DE LICEN?A
Coordonator ?tiin?ific
[Titlul academic Prenume Nume]
Absolvent
[Prenume Nume]
Ia?i, 2014DECLARA?IE DE ASUMARE A AUTENTICITA?II
LUCRARII DE LICEN?A
Subsemnatul(a) ,
legitimat(a) cu seria nr.

, CNP
autorul lucrarii
elaborata ?n vederea sus?inerii examenului de finalizare a studiilor de licen?a
organizat de catre Facultatea de Automatica ?i Calculatoare din cadrul Universita?ii
Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Ia?i, sesiunea a anului universitar
, lu?nd ?n considerare con?inutul Art. 34 din Codul de etica universitara al
Universita?ii Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Ia?i (Manualul Procedurilor, UTI.POM.02 ?
Func?ionarea Comisiei de etica universitara), declar pe proprie raspundere, ca aceasta
lucrare este rezultatul propriei activita?i intelectuale, nu con?ine por?iuni plagiate, iar
sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legisla?iei rom?ne (legea 8/1996) ?i a
conven?iilor interna?ionale privind drepturile de autor.
Data SemnaturaCuprins
Capitolul 1. Introducere...................................................................................................................1
Capitolul 2. Planificarea activita?ii pentru proiectul de licen?a.......................................................2
Capitolul 3. Structurarea lucrarii de licen?a.....................................................................................3
3.1. Coperta lucrarii....................................................................................................................3
3.2. Coperta interioara (prima pagina)........................................................................................3
3.3. Declara?ie de asumare a autenticita?ii lucrarii de licen?a.....................................................3
3.4. Cuprins.................................................................................................................................3
3.5. Rezumat...............................................................................................................................3
3.6. Capitolele lucrarii.................................................................................................................3
3.7. Bibliografia..........................................................................................................................5
3.8. Anexe...................................................................................................................................5
3.9. Indexul de nota?ii ?i abrevieri (daca este cazul)...................................................................5
Capitolul 4. Reguli de (tehno)redactare...........................................................................................6
4.1. Abrevieri ?i acronime...........................................................................................................6
4.2. Unita?i de masura.................................................................................................................6
4.3. Formatarea la nivel de pagina..............................................................................................6
4.4. Formatarea la nivel de caracter/paragraf..............................................................................7
4.5. Stiluri de formatare..............................................................................................................8
4.5.1. Stiluri de paragraf........................................................................................................8
4.5.2. Stiluri de pagina...........................................................................................................9
4.6. Formatarea obiectele documentelor.....................................................................................9
4.6.1. Ecua?ii ?i simboluri matematice..................................................................................9
4.6.2. Tabele........................................................................................................................10
4.6.3. Imagini.......................................................................................................................11
4.6.4. Note de subsol...........................................................................................................14
4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice.........................................................................14
Concluzii.......................................................................................................................................18
Bibliografie...................................................................................................................................19
Anexe............................................................................................................................................20
Anexa 1. Formatarea paginii.....................................................................................................20
Anexa 2. Formatarea la nivel de paragraf ?i caracter................................................................21
Anexa 3. Numerotarea capitolelor/subcapitolelor.....................................................................24
Anexa 4. Introducerea ?n text a referin?elor la ecua?ii, tabele, figuri........................................30
Anexa 5. Etichetele tabelelor ?i figurilor...................................................................................33
Anexa 6. Introducerea referin?elor
bibliografice.......................................................................36[Titlul lucrarii]
[Prenume Nume absolvent]
Rezumat
Introduce?i aici un scurt rezumat al lucrarii...Capitolul 1.Introducere
Capitolul 1. Introducere
Lucrarea de licen?a face dovada nivelului ?i calita?ii pregatirii profesionale, teoretice ?i
aplicative a absolventului, iar prin modul ?n care aceasta este prezentata (sus?inuta public ?n
fa?a
unei comisii de examinare) ea eviden?iaza calita?ile ?tiin?ifice ?i inginere?ti definitorii ale
absolventului. Fiecare student are obliga?ia de a-?i alege tema lucrarii de licen?a ?i cadrul
didactic
coordonator, respect?nd, pe parcursul elaborarii ?i prezentarii lucrarii, cerin?ele impuse de acesta.
Prezentul Ghid pentru redactarea lucrarii de licen?a ?n LibreOffice este un document
adoptat de membrii Departamentului de Calculatoare a Faculta?ii de Automatica ?i Calculatoare
din Ia?i cu scopul de a facilita o redactare corecta ?i unitara a lucrarilor de licen?a a absolven?ilor
faculta?ii.
Scopul acestui ghid este de a oferi studen?ilor (viitori absolven?i) un model pe baza caruia
ace?tia vor putea economisi timp ?n procesul de editare ?i revizuire a documenta?iei proiectului
de licen?a. Cu toate acestea, utilizarea acestui model nu este o obligatorie. Pentru informa?ii
suplimentare cu privire la pregatirea ?i prezentarea lucrarii va rugam adresa?i-va coordonatorilor
de proiect.
Acest ghid vine ?n sprijinul studen?ilor cu specifica?ii de formatare necesare pentru
pregatirea versiunilor electronice ?i/sau tiparite ale documentelor lor. Dintre aceste specifica?ii:
dimensiunea marginilor, numerotarea paginilor, spa?ierea liniilor ?i paragrafelor, formatarea
cuprinsului, a bibliografiei ?i diferite stiluri de formatare sunt pre-configurate pentru documentul
de fa?a. Astfel utilizarea modelului de fa?a ofera urmatoarele avantaje:
? u?urin?a ?n utilizarea modelului ?n vederea formatari documentului;
? respectarea cerin?elor electronice ce faciliteaza redactarea prezentului ?i a
ulterioarelor documente electronice;
? uniformizarea stilurilor de prezentare pentru toate lucrarile de licen?a.
Lucrarea de licen?a va fi scrisa ?n limba rom?na (de preferat), dar poate fi scrisa (daca se
ofera argumente solide) ?i ?n una din limbile de circula?ie interna?ionala: engleza, franceza,
germana, italiana sau spaniola. Indiferent de limba aleasa este obligatorie prezentarea unui
rezumat ?n limba rom?na.
Prezentul ghid este ?mpar?it ?n doua par?i: o prima parte care prezinta structura generica a
unui proiect de licen?a ?i care face subiectul capitolului 3 ?i o a doua parte care prezinta at?t
no?iunile teoretice, specifica?iile tehnice c?t ?i modalitatea practica de formatare a documentelor
?n LibreOffice Writer ?i care sunt prezentate ?n cadrul capitolului 4. Astfel prezentul document
poate fi considerat un amestec dintre un curs, ghid ?i model (template) de redactare a proiectului
de licen?a.
LibreOffice este o suita de aplica?ii pentru lucru la birou (tip office) pentru Windows,
Macintosh ?i Linux, ce ofera ?ase aplica?ii pentru procesarea documentelor ?i a datelor: Writer,
Calc, Impress, Draw, Math ?i Base. LibreOffice este un program liber (Open Source) ?i gratuit
(Free), at?t pentru utilizare personala c?t ?i comerciala. LibreOffice Writer este programul din
suita LibreOffice dedicat redactarii documentelor.
1 [Prenumele ?i Numele autorului]
Capitolul 2. Planificarea activita?ii pentru proiectul de licen?a
O planificare cu titlu orientativ a lucrului pentru realizarea proiectului de licen?a poate
urma etapele cronologice:
1. Consultarea unei bibliografii c?t mai largi din domeniul propus pentru studiu
(nota?i-va tot timpul sursa completa a acestor documente).
2. Alcatuirea unui plan de studiu pe baza documentelor studiate care pot servi drept
referin?a directa ?n text.
3. Formularea primelor ipoteze de studiu legate de subiect/obiect ?i a problematicii
aferente.
4. Redactarea cadrului teoretic al lucrarii prin revizuirea surselor studiate.
5. Stabilirea metodelor ?i a instrumentelor de lucru.
6. Culegerea datelor necesare.
7. Redactarea descrierii zonei de studiu (domeniului specific abordat)
8. Prelucrarea ?i analiza datelor ob?inute prin analiza cantitativa, calitativa etc.
9. Interpretarea rezultatelor ob?inute.
10. Redactarea introducerii ?i a concluziilor lucrarii.
11. Redactarea cuvintelor-cheie ?i a rezumatului.
12. Redactarea referin?elor ?i a notelor bibliografice.
13. Redactarea par?ilor finale (anexe, note suplimentare, suportului electronic pe CD).
14. Pregatirea expunerii orale ?n fa?a comisiei de licen?a ?i a materialului ajutator.
Recomandari asupra limbajului ?i formularii con?inutului lucrarii:
? folosi?i unui limbaj academic, logic, exact, concis, clar;
? utiliza?i stilul argumentativ, urma?i o strategie de comunicare bazata pe
demonstra?ie prin recurgerea la referin?e ?i la ilustra?ii (grafice ?i imagini);
? aten?ie sporita la tranzi?ia (legatura) ?ntre diferitele idei ale lucrarii
(trecerea trebuie sa fie logica, armonioasa ?i nu brusca);
? utiliza?i paragraful pentru a grupa ideile;
? utiliza?i frazele relativ scurte, care sa con?ina o singura idee principala;
? evita?i repetarea abuziva de termeni;
? evita?i ambiguita?ile ?i aspectele obscure pe care nu le stap?ni?i complet.
2 Capitolul 3.Structurarea lucrarii de licen?a
Capitolul 3. Structurarea lucrarii de licen?a
Lucrarea de licen?a va include: o coperta (daca este cazul), o coperta interioara, o
declara?ie de asumare a autenticita?ii lucrarii de licen?a, un cuprins, un rezumat al lucrarii, corpul
principal al proiectului structurat pe capitole, bibliografia, anexe (daca este cazul) ?i indexul de
nota?ii ?i abrevieri (daca este cazul).
3.1. Coperta lucrarii
?n cazul ?n care copertarea lucrarii de licen?a se realizeaza prin legatorie clasica sau cu
termoclei (bro?are), informa?iile ?i formatul informa?iilor de pe coperta sunt cele conform
documentului Coperta.odt. Coperta lucrarii nu trebuie sa con?ina titlul lucrarii!
3.2. Coperta interioara (prima pagina)
Prima pagina a lucrarii trebuie formatata conform modelului din prima pagina a
documentului de fa?a. Spre deosebire de coperta lucrarii (daca este cazul) coperta interioara
trebuie sa con?ina titlul lucrarii.
3.3. Declara?ie de asumare a autenticita?ii lucrarii de licen?a
Lucrarea de licen?a va con?ine o declara?ie pe propria raspundere a absolventului, datata
?i semnata ?n original, din care sa rezulte ca lucrarea ?i apar?ine, nu con?ine por?iuni plagiate,
iar
sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legisla?iei rom?ne?ti ?n vigoare ?i a
conven?iilor interna?ionale privind drepturile de autor.
Con?inutul ?i formatul declara?iei se regase?te ?n a doua pagina a documentului de fa?a
sau separat ?n documentul Declaratie_de_autentificitate(FillForm).pdf (permite editarea
c?mpurilor de tip FillForm ?n orice program de vizualizare a fi?ierelor ?n format .PDF: Adobe
Reader, Foxit Reader, Nitro Reader etc.)
3.4. Cuprins
Lucrarea de licen?a va avea un cuprins care trebuie sa con?ina cel pu?in titlurile tuturor
capitolelor ?nso?ite de numarul paginii la care ?ncepe fiecare capitol (a se vedea exemplul de mai
sus din documentul de fa?a). Tabelul de cuprins trebuie sa con?ina la final Lista figurilor ?i Lista
tabelelor ? ?n cazul ?n care lucrarea con?ine figuri (imagini, grafice) ?i/sau tabele.
3.5. Rezumat
Lucrarea va con?ine un scurt rezumat (abstract ? termenul ?n engleza) de maximum o
pagina care sa con?ina ideile principale ale lucrarii, contribu?ia autorului la realizarea temei
propuse precum ?i concluziile lucrarii. Formula?i ideile principale ale lucrarii ?n propozi?ii sau
fraze c?t mai simple, fara amanunte nesemnificative.
3.6. Capitolele lucrarii
Lucrarea va con?ine capitole numerotate crescator cu numere arabe (ex.: Capitolul 1).
Daca este cazul capitolele pot fi ?mpar?ite ?n subcapitole numerotate cu numarul capitolului ?i
numarul subcapitolului ?n cadrul capitolului (ex.: 1.1, 1.2, 1.3 etc.). De asemenea subcapitolele
pot fi ?mpar?ite ?n sub-subcapitole numerotate tot cu numere arabe (ex.: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 etc.).
?n vederea structurarii clare ?i u?oare a materialului, pentru diversele niveluri de titluri utiliza?i,
3 [Prenumele ?i Numele autorului]
de preferin?a, stilurile Headings (Heading 1 pentru capitole, Heading 2 pentru subcapitole,
Heading 3 pentru sub-subcapitole etc.), predefinite ?n editoarele de texte LibreOffice Writer ?i
Microsoft Word. Evita?i totu?i un numar prea mare de sub-niveluri deoarece lucrarea devine greu
de urmarit.
Lungimea titlurilor capitolelor se va alege astfel ?nc?t ?n antetul paginilor impare numele
capitolului sa nu depa?easca un r?nd.
Temele proiectelor de licen?a/diploma sunt extrem de variate ?i prin urmare modalita?ile
de realizare, resursele utilizate ?i modalitatea de prezentare sunt diferite. Un exemplu orientativ
de ?mpar?ire pe capitole a unei lucrari poate fi:
Capitolul 1. Introducere va avea 2?3 pagini care vor con?ine motiva?ia alegerii temei,
relevan?a ?i contextul temei alese, obiectivele generale ale lucrarii, metodologia ?i instrumentele
utilizate ?i o scurta descriere a structurii lucrarii (titlul capitolelor, o scurta descriere ?i legatura
dintre acestea).
Capitolul 2. Fundamentarea teoretica ?i documentarea bibliografica pentru tema
propusa (10?15 pagini).
? domeniul ?i contextul abordarii temei;
? o prezentare succinta ?i comparativa privind realizarile actuale pe aceea?i
tema;
? analiza tipurilor de produse/aplica?ii existente din respectiva categorie a
temei, tehnologii folosite pentru implementare;
? elaborarea specifica?iilor privind caracteristicile a?teptate de la aplica?ie.
Capitolul 3. Proiectarea aplica?iei are 10?20 pagini ?i poate con?ine:
? se analizeaza platforma hardware pe care va fi executata respectiva aplica?ie
?i se determina care abordare ar fi mai buna pentru implementarea
respectivei structuri;
? se stabilesc modulele generale ale aplica?iei ?i interac?iunile dintre ele;
? se analizeaza avantajele ?i dezavantajele metodei alese;
? se indica limitele ?n care metoda va func?iona.
Componente software:
? proiectarea propriu zisa (diagrame ER pentru baze de date, UML pentru
proiectele care necesita diverse paradigme complexe ?i lucru cu clase ?
orientat obiect, scheme logice pentru cei care dezvolta ?n limbaje structurate
etc);
? se stabile?te tehnologia aleasa pentru implementare ?i se justifica alegerea
facuta;
? se descriu succint numai clasele dezvoltate ?i implementate de absolvent cu
trimitere la pagina din anexa unde se afla codul complet.
Componente hardware:
? stabilirea componentelor hardware necesare. Exemplu: etaje analogice,
display-uri, dispozitive I/O, periferice USB etc.;
? analiza performan?elor ?i descrierea perifericelor procesorului sau
microcontrolerului folosit;
? realizarea schemei bloc care sa reflecte interconectarea componentelor
principale;
? simularea func?ionarii componentelor hardware (OrCAD, Proteus,
simulatoare HDL);
? proiectarea cablajului imprimat (Altium Designer, Eagle).
4 Capitolul 3.Structurarea lucrarii de licen?a
Capitolul 4. Implementarea aplica?iei poate avea 10?15 pagini care func?ie de tematica
lucrarii pot con?ine:
? descrierea generala a implementarii;
? probleme speciale/dificulta?i ?nt?mpinate ?i modalita?i de rezolvare;
? idei originale, solu?ii noi;
? se prezinta pe scurt func?ionarea sistemului (c?teva capturi de ecran ?n
punctele esen?iale) ? nu se insista deosebit deoarece exista prezentare
practica;
? comunicarea cu alte sisteme si salvarea/stocarea informa?iilor;
? interfa?a cu utilizatorul;
? se realizeaza calibrarea hardware ?i eventual software ?i se dau detalii
despre maniera ?n care a fost efectuata.
Capitolul 5. Testarea aplica?iei ?i rezultate experimentale va avea cel pu?in 5 pagini care
?n func?ie de proiect va prezenta:
? punerea ?n func?iune/lansarea aplica?iei, elemente de configurare sau
instalare;
? testarea sistemului (hardware/software);
? aspecte legate de ?ncarcarea procesorului, memoriei, limitari ?n ce prive?te
transmisia datelor/comunicarea;
? se prezinta datele de test/metrici/benchmarks;
? aspecte legate de fiabilitate/securitate;
? rezultate experimentale;
? utilizarea sistemului.
Concluziile lucrarii (1 ? 2 pag.) ?n care se regasesc cele mai importante concluzii din
lucrare, care pornind de la obiectivele propuse ?n introducerea lucrarii vor con?ine opinia
personala a autorului privind rezultatele ob?inute ?n lucrare, o compara?ie a acestora cu alte
proiecte/produse similare precum ?i posibile direc?ii de dezvoltare. Astfel capitolul Concluzii
con?ine gradul ?n care s-a realizat tema propusa (motivarea eventualelor obiective modificate) ?i
se eviden?iaza ?ntr-o forma concisa contribu?iile/solu?iile personale ale autorului (daca este
cazul).
3.7. Bibliografia
Bibliografia va con?ine lista tuturor surselor de informare utilizate de catre absolvent
pentru redactarea lucrarii de licen?a (inclusiv paginile de internet consultate. Bibliografia nu se
numeroteaza ca ?i capitol al lucrarii. Mai multe detalii privind con?inutul ?i formatarea
bibliografiei se vor regasi ?n subcapitolul 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice la pagina
14.
3.8. Anexe
Anexele (daca este cazul) constituie o sec?iune separata a lucrarii care nu se numeroteaza
ca ?i capitol. Anexele se numeroteaza crescator cu numere arabe (ex.: Anexa 1, Anexa 2 etc.).
Anexele vor con?ine scheme, diagrame, secven?e din codul sursa sau/?i CD/DVD cu cod sursa ?i
documenta?ie (daca este cazul).
3.9. Indexul de nota?ii ?i abrevieri (daca este cazul)
5 [Prenumele ?i Numele autorului]
Capitolul 4. Reguli de (tehno)redactare
Redactarea reprezinta procesul prin care se aplica o serie de opera?ii de prelucrare asupra
unui document ?n vederea ob?inerii unor calita?i grafice superioare, o lizibilitate sporita, un
aspect placut ?i o forma de prezentare adaptata la con?inut.
Tehnoredactarea computerizata este modalitatea de redactare care utilizeaza aplica?ii
specializate pe calculator pentru formatarea documentelor numite procesoare (editoare) de
documente (texte). Dintre cele mai uzuale amintim: Microsoft Word, LateX, OpenOffice Writer.
Principalele avantaje ale tehnoredactarii computerizate constau ?n automatizarea
opera?iilor uzuale (crearea automata a cuprinsului sau bibliografiei, numerotarea automata a
capitolelor/subcapitolelor?, paginilor, listelor, figurilor, tabelelor etc.) ?i ob?inerea unor
documente superioare din punct de vedere estetic.
Documentul este elementul principal al editoarelor ce con?ine texte ?i obiecte (tabele,
ecua?ii, grafice, imagini, figuri, text artistic etc).
4.1. Abrevieri ?i acronime
Explica?i abrevierile ?i acronimele prima data c?nd acestea sunt utilizate ?n text. Nu
folosi?i abrevieri ?n titlul lucrarii sau a capitolelor, cu excep?ia cazului ?n care sunt inevitabile.
Pentru fluidizarea lecturarii lucrarii pute?i defini abrevierile sau acronimele ?n notele de subsol
ale paginilor (vezi sec?iunea 4.6.4. Note de subsol).
4.2. Unita?i de masura
Folosi?i doar unita?i de masura SI (Sistemul Interna?ional) sau CGS (centimetru-gram-
secunda) ? unita?ile SI fiind preferate. Unita?ile de masura engleze?ti pot fi utilizate ca unita?i
secundare (?n paranteze). Excep?ie fac unita?i din limba engleza utilizate ca elemente de
identificare, ?n comer?, cum ar fi "unitate de disc de 3.5-inch".
Evita?i combinarea unita?ilor SI ?i CGS, cum ar fi curent ?n amperi (A) ?i c?mp magnetic
?n Oersted (Oe), fapt ce duce adesea la confuzii. Daca trebuie sa utiliza?i unita?i mixte,
specifica?i
?n mod clar unita?ile pentru fiecare cantitate pe care o utiliza?i ?ntr-o ecua?ie.
Nu combina?i expresii complete ?i abrevieri de unita?i: ?Wb/m
2
? sau ?Webers pe metru
patrat? ?i nu ?webers/m
2
'. Preciza?i unita?ile de masura atunci c?nd acestea apar ?n text: ? ...
c??iva Henri? ?i nu ? ... c??iva H?.
Folosi?i cifra zero ?nainte de zecimale: "0.25" ?i nu ".25". Fi?i consecven?i ?n formatul
numerelor ? daca folosi?i caracterul punct ?n locul virgulei zecimale formata?i la fel toate
numerele zecimale din document (inclusiv cele din interiorul tabelelor ?i imaginilor). Folosi?i
"cm
3
" ?i nu "cc".
4.3. Formatarea la nivel de pagina
Formatarea la nivel de pagina presupune stabilirea parametrilor paginilor documentului
precum: dimensiunea paginii (de exemplu: A4, A5, Letter etc.), orientarea paginii (ex.: portrait,
landscape), dimensiunea marginilor paginii, a antetelor ?i a subsolurilor (eng.: header ?i footer),
numerotarea paginilor.
Proiectul de licen?a trebuie din punct de vedere al formatarii paginii sa respecte
urmatoarele specifica?ii:
? dimensiunea paginilor: A4;
? orientarea paginilor: verticala (engl: portrait);
6 Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
? aspectul paginilor ? lucrarea se va printa fa?a/verso
1
?in?nd cont de faptul ca:
? coperta interioara, declara?ia de autenticitate ?i rezumatul au o singura fa?a
?i nu se numeroteaza;
? cuprinsul (numerotat cu cifre romane) ?i corpul documentului (numerotat
cu cifre arabe ?ncep?nd cu 1) au doua fe?e;
? marginile paginii ? se vor utiliza urmatoarele valori pentru marginile paginilor
?ntregului document:
? interior (eng.: inner): 2.5 cm
? exterior (eng.: outer): 2 cm
? sus (eng.: top): 2 cm
? jos (eng.: bottom): 2 cm
? numerotarea paginilor de face ?ncep?nd (de la '1') cu primul capitol al lucrarii, cu
cifre arabe ?i se termina ?naintea anexelor care au numerotare proprie cu numere
romane (de la I). Numerotarea paginilor se face ?n subsolul paginilor (engl.:
footer), la dreapta pentru paginile impare ?i la st?nga pentru paginile pare.
? antetul paginii ? apare ?ncep?nd cu introducerea ?i va con?ine titlul capitolului
curent pe paginile impare ?i numele complet al absolventului pe paginile pare.?i
(?n documentul de fa?a titlul capitolului curent se va completa automat daca se
utilizeaza pentru capitole stilul Heading 1).
?n LibreOffice Writer toate aceste op?iuni se regasesc ?n meniul [Format?Page?] (vezi
Anexa 1.).
4.4. Formatarea la nivel de caracter/paragraf
Un caracter reprezinta un obiect vizual utilizat pentru a reprezenta text, numere sau
simboluri. ?n domeniul calculatoarelor un caracter reprezinta unitatea de informa?ie echivalenta
unui simbol din limbajul natural scris. ?n limbajul comun termenul caracter este ?n general
rezervat literelor, numerelor ?i semnelor de punctua?ie.
Formatarea la nivel de caracter presupune alegerea tipului caracterului (fontului) (ex.:
Arial, Times New Roman etc), stilului (ex.: regular, bold, italic), dimensiunii caracterului (ex.: 8,
12, 14 etc.), culorii fontului sau a efectelor speciale (ex.: subliniere, umbra, indice, exponent
etc.). ?n LibbreOffice Writer toate aceste op?iuni (?i altele) se regasesc ?n meniul
[Format?Character?].
Paragraful reprezinta o succesiune de caractere delimitate de doua caractere speciale
(paragraph break) introduse ?n document prin apasarea tastei <Enter>.
Formatarea la nivel de paragraf presupune stabilirea alinierii fa?a de marginile paginii
(st?nga ? Align Left, centrat ? Align Center, dreapta ? Align Right ?i st?nga-dreapta ? Justified), a
deplasarii paragrafului fa?a de margini (Indent), spa?ierea dintre r?nduri ?i dintre paragrafe,
borduri, culoarea de fundal ?i numerotarea (Numbering) ?i marcarea (Bullets) automata a listelor.
?n LibbreOffice Writer toate aceste op?iuni se regasesc ?n meniul [Format?Paragraph?].
Din punct de vedere al formatarii la nivel de caracter ?i paragraf proiectul de licen?a
trebuie sa respecte urmatoarele cerin?e (pentru mai multe detalii consulta?i Anexa 2.):
? Textul documentului va folosi fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12
puncte (12pt) ? ?n LibreOffice fontul ?i dimensiunea acestuia se configureaza din
meniul [Format?Character?] tabul [Font] (vezi Figura A.2)
1 Pentru printarea corecta a paginilor goale pe care LibreOffice Writer le introduce automat este
necesara bifarea
op?iunii Print automaticaly inserted blank pages ?n meniul [File?Print?], tabul [LibreOffice Writer].
Nota:
unele imprimante nu printeaza pagini albe/goale.
7 [Prenumele ?i Numele autorului]
? Limba ? trebuiesc utilizate diacriticele specifice limbii ?n care este redactata
lucrarea (a, ?, ?, s, t ? ?n cazul limbii rom?ne); este de asemenea recomandata
utilizarea corectorului automat pentru limba de redactare a lucrarii ? meniul
[Format?Character?] tabul [Font] op?iunea Language setata pe "Romanian
(Romania)" (vezi Figura A.2);
? Spa?ierea dintre r?nduri ? textul va respecta o spa?iere ?ntre r?nduri de 1 (un)
r?nd (meniul [Format?Paragraph?] tabul [Indents and spacing] op?iunea Line
spacing setata pe "Single") ? vezi ;
? Spa?ierea dintre paragrafe ? ?n document nu vor exista spa?ii ?ntre paragrafe de
text. (meniul [Format?Paragraph?] tabul [Indents and spacing] ambele op?iuni
Above paragraph ?i Below paragraph setate la "0.00 cm");
? Alinierea textului ?n cadrul paragrafelor ? textul din cadrul paragrafelor de text
va fi aliniat ?ntre marginile din st?nga ?i dreapta (Justified). Primul r?nd al fiecarui
paragraf va avea aliniat realizat fie prin apasarea tastei <TAB> (vezi Figura A.3)
fie printr-o indentare echivalenta la 1.27cm (meniul [Format?Paragraph?]
tabul [Indents and spacing] op?iunea First Line setata la "1.27cm" ? vezi Figura
A.4). Excep?ie fac etichetele tabelelor ?i figurilor care trebuie sa fie aliniate
centrat (a se vedea sec?iunile 4.6.2. Tabele ?i 4.6.3. Imagini).
? Titlurile capitolelor ?i subcapitolelor ? trebuiesc ?ngro?ate (marcate cu bold) ?i
fiecare capitol va ?ncepe la pagina noua.
? Numerotarea capitolelor/Subcapitolelor? ? capitolele se numeroteaza cu cifre
arabe iar toate nivelurile inferioare vor con?ine numerele nivelurilor superioare la
care se va adauga un numar de ordine ?n cadrul nivelului curent (ex.: capitole: 1,
2, 3?, subcapitole: 1.1, 1.2, 1.3?, sub-subcapitole: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3? etc.).
Spre deosebire de Microsoft Word ?n LibreOffice Writer acest lucru se
configureaza dintr-o fereastra special conceputa pentru aceasta, aflata ?n meniul
[Tools?Outline Numbering?] ? vezi Anexa 3.
4.5. Stiluri de formatare
Stilurile de formatare sunt colec?ii de caracteristici de formatare la nivel de caracter ?i
paragraf sau pagina care sunt folosite pentru a realiza formatarea automata, rapida ?i flexibila a
documentelor mari. Aceste stiluri de formatare sunt de asemenea utilizate de procesoarele de
documente pentru crearea ?i gestionarea automata a tabelei de cuprins sau tabelei notelor
bibliografice (bibliografia).
LibreOffice pune la dispozi?ia utilizatorilor at?t stiluri de caracter ?i paragraf c?t ?i stiluri
de pagina. Stilurile de formatare se poate aplica textului sau paginii selectate din toolbar
2
-ul
Styles and Formating, din meniului [Format?Styles and Formating] sau prin apasarea tastei
<F11>.
4.5.1. Stiluri de paragraf
Cerin?e de formatare la nivel de caracter/paragraf sunt ?n documentul de fa?a
pre-configurate ?n stilurile de paragraf din toolbar-ul Styles and Formating, tabul Paragraph
Styles) sub denumirile Text Body ? pentru blocurile de text ?i Heading 1, Heading 2, Heading 3,
2 Toolbar-ul sau bara de instrumente reprezinta un element al unei interfe?e grafice a programelor
pe calculator
compus din butoane, icoane, meniuri ?i alte elemente care permite utilizatorului interac?iunea
unitara la un
anumit tip de informa?ie. rolul acestora este de a simplifica interac?iunea utilizatorul cu
calculatorul ?i de a
eficientiza interfa?a aplica?iei.
8 Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
Heading 4 ? pentru capitole, subcapitole, sub-subcapitole respectiv sub-sub-subcapitole.
Pentru formatarea etichetelor figurilor ?i tabelelor stilurile definite ?n documentul defa?a
se regasesc sub denumirile de: Figura ?i Tabelul (vezi sec?iunile 4.6.2. Tabele ?i 4.6.3. Imagini
pentru mai multe detalii).
Secven?ele de cod din document vor fi afi?ate cu fontul Consolas
3
cu dimensiunea de
11pt (poate fi ?nlocuit cu Courier New daca nu exista ?n sistem). ?n ghid stilul definit pentru
formatarea secven?elor de cod este denumit Code. Daca se dore?te colorarea automata a codului
?n unul din limbajele: Basic, C++, Java, Perl, Python, R, XML, C#, Assembler, pute?i folosi
extensia pentru LibreOffice Code Colorizer Formatter. Daca extensia este instalata, selecta?i
secven?a de cod ?i activa?i ?n meniul [Tools?Add Ons?MacroFormattedADP] op?iunea
Colozize Selected C++ pentru cod scris de exemplu ?n C++ (nu uita?i sa configura?i extensia
pentru a utiliza fontul ?i dimensiunea corecta a acestuia care se pot modifica ulterior la stilul pe
caracter OOoComputerCode). Pentru a eviden?ia variabilele sau instruc?iunile referite ?n text,
acestea vor fi formatate cu stilul de caracter CODE (ex.: ?n secven?a de mai jos variabila Suma
reprezinta ....)
// exemplu de cod C++ afisat cu stilul Code ?i
// colorat folosind extensia Code Colorizer Formatter
Suma = 0;
for (O = 1, O <= 100, O++)
{
Suma += O;
}
printf("Suma numerelor 1-100 este %d\n", suma);
4.5.2. Stiluri de pagina
Spre deosebire de Microsoft Word, LibreOffice Writer ofera posibilitatea utilizarii
stilurilor de pagina. Acestea sunt accesibile ?n toolbar-ul Styles and Formating, tabul Page
Styles.
?n ghidul de fa?a stilurile paginilor necesare redactarii proiectului de licen?a se regasesc
sub numele de: Coperta, Declaratie, Cuprins, Rezumat ?i Text Body pentru restul documentului.
4.6. Formatarea obiectelor documentelor
?n afara de text, documentele pot con?ine obiecte de diferite tipuri, cum ar fi tabele,
imagini, forme geometrice, grafice, ecua?ii etc. Introducerea acestora ?n documente este
cunoscuta sub denumirea de de importare (eng.: import) ?i se realizeaza astfel ?nc?t obiectele
respective sa poata fi modificate (redimensionate, formatate, repozi?ionate, editate etc.).
4.6.1. Ecua?ii ?i simboluri matematice
O formula reprezinta o modalitate concisa de a exprima informa?ii simbolice. ?n diferite
domenii ale ?tiin?ei (matematica, chimie etc.) termenul de formula se refera la construc?ia
generala a unei rela?ii dintre cantita?i sau marimi date.
Prin ecua?ie ?n?elegem o formula de forma A = B, unde A ?i B sunt expresii care pot
con?ine una sau mai multe variabile numite necunoscute, iar semnul "=" reprezinta rela?ia de
3 Consolas este un font non-propor?ional (monospaced) ?i face parte din suita de fonturi inclusa
?n Windows Vista,
7, 8, 8.1 ?i pachetele Microsoft Office. Este singurul font non-propor?ional implicit al sistemelor de
operare
Windows care afi?eaza caracterul "0" barat, diferen?iind clar cifra "0" de caracterul "O".
9 [Prenumele ?i Numele autorului]
egalitate din limbajul logic. Ecua?ia, din punct de vedere al unui editor de documente, reprezinta
un ansamblu de caractere, semne ?i simboluri matematice specifice.
Pentru o formatare unitara a ecua?iilor ?i o lizibilitate sporita a documentului
recomandam introducerea ?n document a imaginilor ecua?iilor doar ?n cazul ?n care acestea nu
pot fi realizate ?n editorul de ecua?ii oferit de LibreOffice.
Ecua?iile trebuie numerotate cu cifre arabe ?n partea dreapta a ecua?iei ?ntre paranteze
rotunde. LibreOffice ofera posibilitatea de a numerota automat formulele matematice prin
intermediul func?iilor AutoText. Pentru a introduce ?n document o formula numerotata automat
introduce?i textul fn dupa care apasa?i tasta <F3>. Textul fn va fi ?nlocuit cu expresia (1).
Referin?ele la ecua?ii se introduc ?n LibreOffice din meniul [Insert?Cross-reference?] ?i va fi
de tip Text ?i introdusa ?n document ca Reference (vezi Figura A.11).
E=mc
2
(1)
Citarea ecua?iilor ?n text se va face folosind "(1)", ?i nu "Eq. (1)" sau "ecua?ia (1)",
except?nd cazul c?nd acestea apar la ?nceputul propozi?iei: ?Ecua?ia (1) reprezinta??.
Folosi?i semnele de punctua?ie (virgula sau punct) dupa formule atunci c?nd acestea fac
parte dintr-o propozi?ie, la fel ca ?n exemplul de mai jos:
F(x, y,q)=
A
v(x
q
+y
q
)
. (2)
Simbolurile utilizate ?n ecua?ii trebuie definite ?nainte sau imediat dupa apari?ia ecua?iei
?n text. Simbolurile ecua?iilor introduse ?n text trebuie formatate la fel ca ?n ecua?ia propriu-zisa
(?n documentul de fa?a se va utiliza stilul pe caracter FORMULA).
Dimensiunea fontului utilizat ?n formule ?i pentru simboluri trebuie sa fie de 12pt.
Aceasta poate fi setata ?n editorul de ecua?ii ?n meniul [Format?Font Size?]. LibreOffice
folose?te implicit pentru formule fontul Liberation Serif. Se recomanda utilizarea fontului
Computer Modern
4
Unicode Serif (CMU Serif) care este un font de tip freeware sub licen?a
GNU, GPL ?i X11, disponibil la adresa . Schimbarea fonturilor implicite ?n editorul de ecua?ii
din LibreOffice se dace ?n meniul [Format?Fonts?] prin modificarea lor ?i apasarea butonului
Default.
4.6.2. Tabele
Tabelul reprezinta modalitatea de organizare ?i prezentare a informa?iilor (date numerice
sau text) ?ntr-un ansamblu de celule organizate pe linii ?i coloane pentru u?urarea efectuarii
calculelor sau pentru ob?inerea unei clasificari. Capul de tabel reprezinta prima linie ?i/sau
coloana a tabelului care stabile?te punctele de referin?a sau modalitatea de ordonare a datelor ?n
c?mpurile (celulele) tabelului. Celula aflata la intersec?ia dintre un r?nd ?i o coloana reprezinta
spa?iul elementar al tabelului ?n care se poate introduce, edita ?i formata numere, text sau alte
tipuri de obiecte (imagini, ecua?ii matematice etc.).
Formatarea unui tabel presupune:
? formatarea informa?iei din celulele tabelului (formatare la nivel de caracter ?i/sau
paragraf sau utiliz?nd stiluri de formatare);
? formatarea tabelului:
? pozi?ia ?i dimensiunea tabelului;
? formatarea liniilor tabelului (tipul, grosimea, culoarea sau modelul liniei)
4 Computer Modern reprezinta o familie de fonturi vectoriale, utilizate de editorul TeX. Fonturile
Computer
Modern, sau variante ale acestora, sunt foarte utilizate ?n redactarea publica?iilor ?tiin?ifice, ?n
special pentru
discipline care utilizeaza frecvent nota?ii matematice.
10 Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
ce se poate realiza cu instrumentele din toolbar-ul Table care este activat
din meniul [View?Toolbars?Table]
? formatarea structurii tabelului (adaugarea sau ?tergerea liniilor sau a
coloanelor, combinarea sau despar?irea celulelor, setarea dimensiunii
celulelor, sortarea informa?iilor, stabilirea capului de tabel etc.) care se
realizeaza cu ajutorul func?iilor din meniu [Table].
Tabelelor le vor fi atribuite c?te o eticheta/legenda compusa din cuv?ntul "Tabelul" urmat
de numarul tabelului care se ob?ine prin compunerea numarului capitolului cu numarul (cifre
arabe) care corespunde secven?ei de apari?ie a tabelului ?n capitol. Eticheta tabelului (Caption)
va
con?ine ?i o scurta descriere a con?inutului tabelului. At?t tabelele c?t ?i etichetele acestora vor fi
centrate ?n pagina iar eticheta unui tabel va fi pozi?ionata deasupra acestuia. Pentru eviden?ierea
tabelului fa?a de text ?nainte ?i dupa tabel se poate lasa un mic spa?iu de separa?ie (de exemplu
un
spa?iu de 0.1cm).
Stilul grafic al tabelelor trebuie sa fie c?t mai simplu pentru a nu ?ngreuna citirea lucrarii.
De exemplu, liniile exterioare ale capetelor de tabel (orizontale sau/?i verticale) pot fi de grosime
1pt pentru a le pune pe acestea ?n eviden?a iar liniile interioare pot fi de 0.25pt.
?n func?ie de con?inutul ?i complexitatea tabelului de recomanda un font de 10?11pt
pentru informa?iile din celulele unui tabel.
LibreOffice ofera func?ii de introducere ?i formatare automata e etichetelor tabelelor.
Acest lucru se realizeaza din meniul [Insert?Caption?] prin selec?ia ?n documentul de fa?a a
stilului Tabelul. Nu uita?i sa pozi?iona?i corect etichetele deasupra tabelelor (op?iunea Position
setata pe "Above") ? vezi Figura A.14 ?n Anexa 5.
Pentru a u?ura lecturarea lucrarii de licen?a recomandam ca tabelele (daca nu sunt prea
mari) sa nu fie ?mpar?ite (sparte) pe mai multe pagini. Pentru aceasta debifa?i op?iunea Allow
table to split across pages and columns din tabul Text Flow al ferestrei de configurare a tabelului
din meniul [Table?Table Properties?].
Tabelul 4.1. Rezultatele simularii.
Tipul semnalului Durata Randamentul
sinusoidal 10s 99%
dreptunghiular 12s 81%
triunghiular 15s 89%
?n Tabelul 4.1 este prezentat un exemplu de formatare pentru un tabel cu cap de tabel
orizontal. Referin?ele pentru tabele se introduc ?n text din meniul [Insert?Cross-reference?] ?i
vor fi de tipul Tabelul ?i introduse ?n document ca Numbering sau Category and Number ? ?n
func?ie de situa?ie (vezi Figura A.12).
4.6.3. Imagini
Prin imagine ?n?elegem modalitatea de descriere ?i ?nregistrare a percep?iei vizuale
umane. Cuv?ntul imagine este folosit ?n limbajul comun ca descriere a unei figuri bi-dimenionale
de tipul har?ilor, graficelor, diagramelor, desenelor, picturilor sau fotografiilor. Graficul
realizeaza reprezentarea uneia sau mai multor func?ii ?ntr-un sistem de axe de coordonate.
Diagrama este o reprezentare geometrica simbolica a unor informa?ii pe baza unor tehnici de
vizualizare. Termenul de graf este uneori folosit ca sinonim al diagramei (graf de fluen?a,
diagrama de stare a unui sistem etc.). Desenele ?i picturile sunt reprezentari tehnice respectiv
artistice ale unui obiect, a unei figuri, sau a unui peisaj ?n spa?iul bi-dimensional.
Toate imaginile ? grafice, desene, diagrame, fotografii ? se vor denumi figuri ?i vor fi
11 [Prenumele ?i Numele autorului]
notate ?i referite ?n document cu termenul de "Figura" scris cu majuscula. Figurile se
numeroteaza cu numere arabe ?n contextul fiecarui paragraf fiindu-le asociate etichete cu numere
duble de forma: Figura 1.1, Figura 1.2 etc. Figurile compozite trebuie afi?ate ?mpreuna iar
elementele componente vor fi notate ?n ordine alfabetica cu litere mici, ?nclinate (italic) ? de
exemplu: Figura 7.14a, Figura 3.9b etc.
Programul LibreOffice Writer ofera func?ii de introducere ?i formatare automata a
etichetelor imaginilor. Acest lucru se realizeaza din meniul [Insert?Caption?] prin selec?ia ?n
documentul de fa?a a stilului Figura ? pentru mai multe detalii vezi Figura A.14 din Anexa 5.
?n figura de mai jos se pot vedea trei figuri geometrice. Nu utiliza?i ?n desene linii prea
sub?iri. Dimensiunea echivalenta a fonturilor pentru textele din interiorul figurilor sa nu fie mai
mica de 9pt.
Figurile trebuie sa fie numerotate cu cifre arabe, compuse din numarul capitolului ?i
numarul de ordine al figurii ?n cadrul capitolului. Etichetele figurilor trebuie sa fie centrate ?n
pagina ?i de o dimensiune a fontului de 11pt. Legendele cu numere figurilor ?i o scurta descriere
a acestora trebuie plasata dupa figurile lor asociate, a?a cum se arata ?n Figura 4.1. Referin?ele
?n
text pentru figuri se introduc din meniul [Insert?Cross-reference?] ?i va fi de tipul Figura ?i
introdusa ?n document ca Numbering sau Category and Number ? ?n func?ie de situa?ie (vezi
Figura A.13 din Anexa 4.).
Folosi?i cuvinte ?i nu simboluri sau abrevieri pentru etichetele axelor graficelor, pentru a
evita confuziile. Ca un exemplu, scrie?i cantitatea "Durata de via?a" sau "durata de via?a, D" ?i
nu doar "D". Daca etichetele axelor includ unita?i de masura acestea trebuie specificate ?n
paranteze. Nu eticheta?i axele graficelor cu unita?i de masura. ?n exemplul din Figura 4.2, scrie
"Durata de via?a (Ani)" ?i nu doar "ani". Nu eticheta?i axe cu un raport de cantita?i ?i unita?i (de
exemplu: "Temperatura (?K)" ?i nu "Temperatura/K".
12
Figura 4.2. Puterea furnizata pe cm
3
relativa la durata de via?a
pentru trei tipuri de baterii.
Figura 4.1. Trei forme geometrice:
a ? cerc; b ? patrat; c ? triunghi.Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
Figura 4.3a prezinta un exemplu de imagine cu rezolu?ie joasa care nu ar fi acceptabila,
?n timp ce Figura 4.3b prezinta un exemplu al unei imagini de rezolu?ie suficienta. Rezolu?ia
imaginilor este adecvata atunci c?nd detaliile importante (relevante) ale imaginii sunt vizibile
(observabile).
Verifica?i daca textul ?i detaliile figurilor sunt adecvate (inteligibile) at?t pe ecranul
calculatorului c?t ?i pe varianta tiparita (pe h?rtie). Verifica?i pe varianta tiparita alb/negru daca:
? culorile utilizate ofera un contrast satisfacator,
? imaginea fiecarei figuri este clara.
Sistemele de operare Windows ofera func?ii de captura a ecranului prin apasarea tastei
<PrtScr> (Print Screen). Apasarea tastei <PrtScr> sau a combina?iei CTRL <PrtScr> va captura
?ntregul ecran ?i va salva imaginea ?n clipboard
5
. Imaginea astfel capturata poate fi apoi introdusa
direct ?n programe de editare text (incluz?nd LibreOffice Writer) sau programe de editare a
imaginilor (cum ar fi Microsoft Paint) prin apelarea func?iei Paste (?n general accesibila ?i prin
apasarea combina?iei de taste CTRL <V>). O func?ie utila oferita de sistemele de operare
Windows este captura doar a ferestrei curente (active), func?ie care se realizeaza prin apasarea
combina?iei de taste ALT <PrtScr>.
O alta solu?ie o constituie utilitarul Snipping Tool disponibil ?n sistemele de operare
Windows ?ncep?nd cu Windows Vista. Aceasta realizeaza capturi a ?ntregului ecran a unei
ferestre deschise sau a unei zone dreptunghiulare a ecranului. Capturile pot fi adnotate cu
ajutorul mouse-ului ?i stocate ?n fi?iere de imagine ?n formatele .PNG, .GIF, .JPG etc.
Daca pentru capturile de ecran folosi?i un program intermediar de editare/conversie,
recomandam salvarea acestora ?n format .BMP sau .PNG. Nu recomandam utilizarea
formatului .JPG deoarece compresia imaginii utilizata ?n acest format introduce un nivel ridicat
de zgomot (artefacte) ?n imagine ?n jurul contururilor (?n special ?n jurul textului) care afecteaza
claritatea imaginii.
5 Clipboard-ul este o facilitate software utilizata pentru stocarea pe termen scurt a datelor ?i/sau
transferul de date
?ntre documente sau aplica?ii, prin intermediul opera?iunilor de tip Copy ?i Paste.
13
Figura 4.3. Exemplu de imagini de diferite rezolu?ii:
a ? rezolu?ie joasa; b ? rezolu?ie ?nalta. [Prenumele ?i Numele autorului]
4.6.4. Note de subsol
Notele de subsol (engl.: footnote) reprezinta adnotari relative la o expresie dintr-un
document, ce sunt plasate ?ntr-un spa?iu special la sf?r?itul paginii curente.
Notele de subsol pot fi utilizate pentru u?urarea lecturii lucrarii ?n situa?ia ?n care aduc
completari sau precizari colaterale. Notele de subsol sunt oarecum echivalente parantezelor ce
con?in precizari suplimentare (de exemplu explica?ia originii unui acronim: CPU
6
) cu diferen?a
ca nu obliga cititorul sa parcurga explica?ia ?n cazul ?n care acesta o cunoa?te deja.
Nota de subsol este alcatuita din:
? referin?a (marcajul notei de subsol) reprezentata printr-un numar cu cifre arabe
plasate ca exponent (engl.: superscript) ?n dreapta cuv?ntului sau pasajului vizat;
? textul notei ce con?ine informa?ia propriu-zisa, aflat ?n partea de jos a paginii
curente separata de text printr-o scurta linie orisontala.
?n LibreOffice introducerea de note de subsol se realizeaza din meniul
[Insert?Footnote/Endnote?] select?nd numerotarea automata a acestora ?i tipul Footnote.
Pute?i de asemenea utiliza notele de subsol pentru a specifica ?n etichetele figurilor sursa
imaginilor introduse ?n lucrare.
4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
Orice lucrare ?tiin?ifica se bazeaza pe anumite rezultate ob?inute anterior ?i de aceea
lucrarile ?i publica?iile ?tiin?ifice con?in citari ?i referin?e bibliografice care confirma gradul de
documentare ?i cunoa?tere a acestora.
Datele bibliografice indicate prin lista publica?iilor specificate ?n lucrari ?ntr-o sec?iune
speciala intitulata Bibliografie, determina legatura unei lucrari cu cercetarile precedente studiate
?i ofera posibilitatea verificarii corectitudinii datelor prezentate. Utilizarea unor idei, date si
metode straine sau interpretarea textului fara citare este considerata drept plagiat ?i constituie
una din ?ncalcarile grave ale eticii ?tiin?ifice ?i profesionale.
Citatul reprezinta un fragment dintr-o lucrare scrisa, reprodus ?ntocmai ?i de obicei cu
indicarea exacta a sursei, ?n scopul de a ?ntari ?i a ilustra o idee sau o argumentare. Un citat se
include ?n text ?ntre ghilimele (? pentru ?nceputul citatului ?i ? la sf?r?itul acestuia) ?i trebuie
?ncorporat ?n structura formala a frazei. Fiecare citat trebuie ?nso?it de referin?a la sursa. Pentru
citatele din interiorul altor citari se utilizeaza caracterele '?' respectiv '?'.
Exemplu: Victor Hugo spunea ca ?diamantele nu se gasesc dec?t ?n vagaunele ?ntunecate
ale pam?ntului, iar adevarurile nu se gasesc dec?t ?n ad?ncurile cugetarii? [1].
Referin?a bibliografica constituie o sursa de informa?ie bibliografica utilizata ?n
realizarea unui document. Referin?ele bibliografice pot avea ca obiect orice tip de document
publicat sau nepublicat pe orice suport (inclusiv resurse electronice), par?i componente ale
acestora, precum ?i grupuri de documente.
Notele bibliografice reprezinta modalitatea prin care referin?ele bibliografice utilizate ?n
redactarea unei lucrari sunt precizate ?n document. Acestea trebuie sa respecte reguli de
formatate conform unui standard. Totalitatea notelor bibliografice prezentate sub forma unei liste
a referin?elor bibliografice, este cunoscuta sub denumirea de Bibliografie ?i este plasata la finele
documentului. Trimiterile bibliografice reprezinta referin?a ?n text a unei note bibliografice
prezenta ?n bibliografie.
6 CPU (Central Processing Unit) este componenta unui sistem de calcul responsabila cu execu?ia
de instruc?iuni
aritmetico-logice de baza sau func?ii de intrare/ie?ire ale sistemului. Termenul a aparut la
?nceputul anilor 1960
?n industria calculatoarelor.
14 Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
Lucrarea de licen?a va formata notele ?i trimiterile bibliografice conform stilului IEEE
7
care spre deosebire de stilul Harvard (ISO 690:2010 denumit ?i sistemul "autor?data") utilizeaza
pentru trimiteri metoda numerica. Referin?ele numerice sunt mai concise ? nu ?ntrerup lecturarea
textului ? ?i pot fi numerotate automat ?n func?ie de pozi?ia acestora ?n lista intrarilor
bibliografice.
Elementele principale ale unei referin?e bibliografice sunt: numele autorului(lor), titlul
lucrarii, subtitlul lucrarii, caracterizarea cantitativa (numerotare, pagina?ie, volum, format, tipul
?i extinderea resursei etc.) ?i datele referitoare la publicare (locul publicarii, editorul, data
publicarii).
Numele autorului(lor) reprezinta numele persoanei sau a grupului de persoane sau a
colectivului responsabil de con?inutul intelectual sau artistic al publica?iei. Acesta poate fi autorul
propriu-zis al documentului, compozitorul (?n cazul operelor muzicale), programatorul (?n cazul
aplica?iilor software), inventatorul (?n cazul brevetelor de inven?ie), editorul (pentru contribu?ii
realizate de diver?i autori, ?n cazul ?n care numele editorului este eviden?iat pe sursa de
informare) etc.
?n referin?a bibliografica autorii sunt indica?i ?n ordinea ?n care sunt specifica?i ?n sursa de
informare. Conform stilului IEEE numele autorului va con?ine: Prenume (ini?iala sau ini?ialele
acestuia) urmat de Numele autorului. Daca sunt mai mul?i autori numele acestora se despart prin
virgula.
?n cazul unei lucrari cu mai mult de 4 autori, se vor men?iona numele primilor trei sau
patru autori, urmate de s.a. ? si altii, et al. ? et alii.
Titlul, conform defini?iei din DEX
8
, reprezinta un ,,cuv?nt sau text pus ?n fruntea unei
lucrari sau a unei par?i distincte a ei, indic?nd rezumativ sau sugestiv cuprinsul acesteia.? Astfel
titlul reprezinta nume acordat de autor operei sale sau unei par?i a acesteia, care indica tema
tratata.
Pentru anumite tipuri de documente (enciclopedii, dic?ionare, rapoarte tehnice, standarde
etc.), pentru documente elaborate de mai multe persoane, dintre care niciuna cu rol dominant
(filme, materialele conferin?elor, publica?ii periodice etc.), precum ?i ?n cazul ?n care autorii nu
sunt specifica?i, referin?a bibliografica ?ncepe cu titlul lucrarii.
Conform stilului IEEE, titlul lucrarilor se va scrie ?ntre ghilimele (? ?) cu litere ?nclinate
(italic) ?i va avea doar primul cuv?nt scris cu litera mare cu excep?ia numelor proprii,
acronimelor sau simbolurilor.
Titlul ?i subtitlul se scriu unul dupa altul, despar?ite prin doua puncte (de exemplu:
Semnele ortografice ?i de punctua?ie ?n limba rom?na: Norme ?i exerci?ii).
Edi?ia lucrarii reprezinta versiunea unei lucrari a autorului aparute sub acela?i nume.
Men?iunea de edi?iei ?n referin?a bibliografica va con?ine cuv?ntul ?edi?ia? (prescurtat ? ?ed.?),
un numar (?n cifre arabe) care determina edi?ia ?i precizari referitoare la edi?ie. Prima edi?ie a
sursei, de regula, nu se men?ioneaza. Pentru desemnarea edi?iei, ?n documentele electronice
pot fi
utilizate cuvintele ?versiune? (prescurtat ? ?ver.?), ?revizia? (prescurtat ? ?rev.?) etc.
Exemplu: 3rd ed.
Ed. a 2-a, rev.
Datele referitoare la publicare: locul publicarii, editorul (editura), data publicarii se vor
specifica ?n referin?a bibliografica a?a cum apar ?n document.
7 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organiza?ie interna?ionala non-
profit care are ca
scop sprijinirea inova?iilor tehnologie din domeniul electric ?i electronic. IEEE a luat fiin?a ?n anul
1963 prin
fuziunea dintre Institute of Radio Engineers (IRE), fondata ?n 1912 ?i American Institute of
Electrical Engineers
(AIEE), fondata ?n 1884.
8 DEX este Dic?ionarul EXplicativ al limbii rom?ne, care con?ine termeni ?i defini?ii ?n limba
rom?na.
15 [Prenumele ?i Numele autorului]
Daca denumirea locului din sursa de documentare este omonima
9
cu o denumire din alta
?ara, provincie, stat sau regiune, atunci indicarea loca?iei va fi urmata ?ntre paranteze rotunde de
denumirea ?arii, provinciei etc. de care apar?ine. Pentru o scriere mai compacta numele ?arii
poate
fi ?nlocuit cu codul standard al ?arii ? doua litere capitale: RO, US, FR etc.
Exemplu: Paris (US, Ohio)
Paris (France)
Data publicarii va fi specificata ?n cadrul referin?ei bibliografice conform calendarului gregorian,
cu cifre arabe. Data publicarii este un element obligatoriu al referin?ei bibliografice. Daca este
necesara o
precizare mai exacta a datei, se poate men?iona luna ?i/sau ziua.
Exemplu: 12 Februarie 2010
1999-12-31
7 sept. 2012
Jan. 2000
Pentru o lucrare ?n mai multe volume, datele de publicare ale primului ?i ultimului volum
vor fi specificate, separate printr-o cratima (de exemplu: 1998?2001). Pentru resurse ?n curs de
publicare, data publicarii primului volum va fi urmata de o cratima ?i un spa?iu (de exemplu:
1965? ).
Daca data publicarii este necunoscuta, ea trebuie stabilita din alte surse ?i adaugata ?ntre
paranteze patrate.
Caracterizarea cantitativa con?ine informa?iile referitoare la caracteristicile fizice ale
resursei: numerotare, pagina?ie, volum, format, tipul ?i extinderea resursei (pentru resurse
electronice) etc. Pentru pagina?ie se utilizeaza abrevierea ?pp.? ? pagini.
Datele numerice se transcriu ?n forma ?i ?n ordinea ?n care apar ?n document. Specificarea
volumului, par?ilor, numerelor se prezinta ?ntr-o forma standard prescurtata. (de exemplu: vol.
21, nr. 5, pp. 32).
?n lucrarea de licen?a se vor referen?ia toate lucrarile care au folosit la realizarea lucrarii
inclusiv sursele de pe Internet (except?nd sursele tip wikipedia).
Exemple pentru diferite categorii de referin?e care se regasesc ?n documentul de fa?a ?n
sec?iunea Bibliografie:
? carte ? numele autorilor, titlul acesteia, editura, ?ara ?i anul apari?iei (stilul Book,
vezi ) ? exemplu: [2];
? lucrare publicata ?n revista ? numele autorilor lucrarii, titlul acesteia, intervalul
de pagini ?ntre care aceasta se gase?te, numele volumului, paginile la care se
regase?te lucrarea, editura, ?ara, anul de apari?ie (stilul Article) exemplu: [3];
? colec?ie de lucrari (volum a unei conferin?e, seminar ?tiin?ific, grup de lucru sau
revista unei societa?i ?tiin?ifice) ? numele autorilor lucrarii, titlul acesteia,
intervalul de pagini ?ntre care aceasta se gase?te, numele volumului, editura, ?ara,
anul de apari?ie (stilurile Jurnal sau Conference Proceedigs) exemplu; [4];
? materiale on-line ? compania/numele autorilor lucrarii, titlul acesteia, urmat de
adresa completa a paginii de web la care se afla respectivul document ?i anul ?n
care a fost consultata aceasta. (stilul WWW document) exemplu: [5];
? pagini de catalog (datasheet) ? numele dispozitivului care face subiectul
specifica?iilor tehnice (titlul paginilor de catalog), compania producatoare ?i date
de contact ale acesteia (stilul Techn. Documentation) exemplu: [6].
Toate trimiterile bibliografice vor fi listate cu fontul Times New Roman de dimensiune
11pt la sf?r?itul lucrarii ?ntr-un capitol special, nenumerotat, intitulat Bibliografie. Acestea vor fi
9 omonim = cuv?nt care are aceea?i forma ?i aceea?i pronun?ie cu alt cuv?nt sau cu alte cuvinte,
de care difera ca
sens ?i origine.
16 Capitolul 4.Reguli de (tehno)redactare
numerotate consecutiv cu numere arabe ?n ordinea apari?iei lor ?n document. C?nd se face
referire ?n text, include?i numarul citat ?ntre paranteze patrate (de exemplu: [1]). Daca este cazul,
include?i numele editorilor car?ii la care se face referire. Semnele de punctua?ie vor succede (se
pun dupa) referin?a [2]. Referin?a va con?ine doar numarul acesteia, la fel ca ?n "[3]" ? nu folosi?i
"Ref. [3]" sau "referin?a [3]". De asemenea nu folosi?i referin?ele ca substantive ?n propozi?ii (de
exemplu, nu utiliza?i ?a?a cum autorul explica ?n [1].? ci ?a?a cum autorul explica ?n lucrarea sa
[1].? ).
Intrarile bibliografice se introduc ?n LibreOffice din meniul [Insert?Indexes and
Tables?Bibliography Entry?]. Acestea pot fi introduce fie dintr-o baza de date centralizata sau
din con?inutul documentului. Recomandam utilizarea intrarilor bibliografice locale (stocate ?n
con?inutul documentului). Referin?ele bibliografice la o intrare deja existenta se face din acela?i
meniu prin selectarea intrarii anterioare dorite. Intrarile se introduc pentru prima data ?n
document prin apasarea butonului New ?i completarea c?mpurilor aferente. Intrarile anterioare
pot fi de asemenea modificate prin apasarea butonului Modify. Pentru fiecare intrare bibliografica
trebuie specificata o scurta descriere pentru a u?ura identificarea ulterioara a acesteia
(observa?ie:
numele unei intrari bibliografice nu mai poate fi modificat ulterior).
?n Anexa 6. se regasesc capturi de ecran ale meniului de introducere a datelor referin?elor
bibliografice pentru diferite tipuri de intrari bibliografice:
? carte ? Figura A.18;
? lucrare publicata ?n revista ? Figura A.19;
? colec?ie de lucrari ? Figura A.20;
? materiale on-line ? Figura A.21;
? pagini de catalog (datasheet) ? Figura A.22.
17 [Prenumele ?i Numele autorului]
Concluzii
Concluziile finale au un rol semnificativ ?n cadrul lucrarii de licen?a, care trebuie pus ?n
eviden?a ?n special ?n momentul sus?inerii acesteia ?n fa?a comisiei. Aici trebuie prezentate, ?n
c?teva pagini, cele mai importante rezultate ale muncii depuse de candidat ?i poten?iale direc?ii
de dezvoltare ulterioara a temei abordate. Acest capitol ofera o sinteza a realizarilor ob?inute,
precum ?i avantajele ?i neajunsurile solu?iilor alese.
Concluziile nu trebuie sa aduca rezultate sau interpretari noi, ci doar sa le eviden?ieze pe
cele din con?inutul lucrarii.
SUCCES !
18 Bibliografie
Bibliografie
[1] V . Hugo, ?Mizerabilii?, Editura Art, 2008.
[2] M. Young, ?The technical writer's handbook?, Mill Valley, CA: University Science, 1989.
[3] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, ?A novel ultrathin elevated channel low-
temperature poly-Si TFT?, IEEE Electron Device Letter, vol. 20, pp. 569?571, Nov. 1999.
[4] K. Marzullo, S. Owicki, ?Maintaining the time in a distributed system?, Proceedings of the 2nd
Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, ACM Press, pp. 295?305, 1983.
[5] M. Shell, IEEEtran webpage on CTAN [Online], Disponibil la adresa: http://www.ctan.org/tex-
archive/macros/latex/contrib/IEEEtran/, Accesat: 2007.
[6] ?AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual (Rev. J)?,
Texas
Instruments, Dallas, Texas..
19 [Prenumele ?i Numele autorului]
Anexe
Anexa 1. Formatarea paginii.
? Formatul paginii (Paper format?Format): A4
? Orientarea paginii (Paper format?Orientation): Portrait
? Marginea interioara (Margins?Inner): 2.50cm
? Marginea exterioara (Margins?Outer): 2.00cm
? Marginea superioara (Margins?Top): 2.00cm
? Marginea inferioara (Margins?Bottom): 2.00cm
? Aspectul paginii (Layout Settings?Page Layout): Mirrored (fa?a/verso)
? Numerotarea paginilor (Layout Settings?Format): 1, 2, 3, ... (numere arabe)
Revenire la subcapitolul 4.3. Formatarea la nivel de pagina.
20
Figura A.1. Fereastra de formatare a paginii.Anexe
Anexa 2. Formatarea la nivel de paragraf ?i caracter
Formatul textului documentului
? Fontul (Font): Times New Roman
? Stilul textului (Style): Regular
? Dimensiunea fontului (Syze): 12pt
? Limba (Language): Romanian (Romania)
Revenire la subcapitolul 4.4. Formatarea la nivel de caracter/paragraf.
21
Figura A.2. Setarile pentru stilul de paragraf Text Body: font, dimensiunea acestuia ?i limba.
[Prenumele ?i Numele autorului]
Formatul textului documentului
? Spa?ierea dintre r?nduri (Line spacing): Single
? Spa?ierea dintre paragrafe (Spacing)
? Deasupra paragrafului (Above paragraph): 0.00cm
? Dedesubtul paragrafului (Below paragraph): 0.00cm
? Alinierea textului ?n cadrul paragrafelor
? Fara indentare (First line): 0.0cm (se va folosi tasta <TAB > pentru aliniat)
? Sau cu indentare (First line): 1.27cm (vezi Figura A.4)
Revenire la subcapitolul 4.4. Formatarea la nivel de caracter/paragraf.
22
Figura A.3. Spa?ierea ?i alinierea paragrafelor (fara indentare ? aliniere cu <TAB>).Anexe
Revenire la subcapitolul 4.4. Formatarea la nivel de caracter/paragraf.
23
Figura A.4. Spa?ierea ?i alinierea paragrafelor (cu indentare). [Prenumele ?i Numele autorului]
Anexa 3. Numerotarea capitolelor/subcapitolelor...
Numerotarea capitolelor, subcapitolelor, sub-subcapitolelor, sub-sub-subcapitolelor ?i
anexelor se realizeaza din meniul [Tools?Outline Numbering?] tabul Numbering.
Numerotarea capitolelor.
? Nivelul (Level): 1
? Stilul titlului capitolelor (Paragraph Style): Heading 1
? Numerotarea capitolelor (Number): 1, 2, 3, ... (cu numere arabe)
? Separatori pentru numerotare:
? ?nainte (Before): ?Capitolul ? (textul ?Capitolul? urmat de spa?iu)
? Dupa (After): '.' (caracterul punct)
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
24
Figura A.5. Numerotarea capitolelor lucrarii.Anexe
Numerotarea subcapitolelor.
? Nivelul (Level): 2
? Stilul titlului capitolelor (Paragraph Style): Heading 2
? Numerotarea capitolelor (Number): 1, 2, 3, ... (cu numere arabe)
? Adaugarea nivelelor anterioare (Show sublevels): 2
? Separatori pentru numerotare:
? ?nainte (Before): ?? (necompletat)
? Dupa (After): '.' (caracterul punct)
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
25
Figura A.6. Numerotarea subcapitolelor lucrarii. [Prenumele ?i Numele autorului]
Numerotarea sub-subcapitolelor.
? Nivelul (Level): 3
? Stilul titlului capitolelor (Paragraph Style): Heading 3
? Numerotarea capitolelor (Number): 1, 2, 3, ... (cu numere arabe)
? Adaugarea nivelelor anterioare (Show sublevels): 3
? Separatori pentru numerotare:
? ?nainte (Before): ?? (necompletat)
? Dupa (After): '.' (caracterul punct)
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
26
Figura A.7. Numerotarea sub-subcapitolelor lucrarii.Anexe
Numerotarea sub-sub-subcapitolelor.
? Nivelul (Level): 4
? Stilul titlului capitolelor (Paragraph Style): Heading 4
? Numerotarea capitolelor (Number): 1, 2, 3, ... (cu numere arabe)
? Adaugarea nivelelor anterioare (Show sublevels): 4
? Separatori pentru numerotare:
? ?nainte (Before): ?? (necompletat)
? Dupa (After): '.' (caracterul punct)
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
27
Figura A.8. Numerotarea sub-sub-subcapitolelor lucrarii. [Prenumele ?i Numele autorului]
Numerotarea anexelor.
? Nivelul (Level): 5
? Stilul titlului capitolelor (Paragraph Style): Heading 5
? Numerotarea capitolelor (Number): 1, 2, 3, ... (cu numere arabe)
? Adaugarea nivelelor anterioare (Show sublevels): 1
? Separatori pentru numerotare:
? ?nainte (Before): ?Anexa ? (textul ?Anexa? urmat de spa?iu)
? Dupa (After): '.' (caracterul punct)
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
28
Figura A.9. Numerotarea anexelor lucrarii.Anexe
Pozi?ia titlurilor capitolelor/subcapitolelor...
Pozi?ia titlurilor capitolelor, subcapitolelor, sub-subcapitolelor, sub-sub-subcapitolelor ?i
anexelor se realizeaza din meniul [Tools?Outline Numbering?] tabul Position. Deasemenea tot
din aceasta fereastra se configureaza ?i separatorul dintre numerotarea automata ?i titlul
acestora.
Alinierea tuturor titlurilor capitolelor, subcapitolelor... ?i anexelor se recomanda a fi la
1.27cm (dimensiunea standard a unui aliniat) iar separatorul dintre numerotarea automata
(plasata ?n partea st?nga) ?i titlu se va face cu caracterul spa?iu.
? Nivelul ierarhic (Level): 1-10 (adica pentru toate nivelurile)
? Separatorul dintre numerotare ?i titlu (Numbering followed by): Space
? Alinierea numerelor (Numbering alignment): Left
? Alinierea titlului (Indent at): 1.27cm
Revenire la subcapitolul 4.5. Stiluri de formatare.
29
Figura A.10. Alinierea ?i selec?ia separatorului titlurilor titlurilor capitolelor/subcapitolelor etc.
[Prenumele ?i Numele autorului]
Anexa 4. Introducerea ?n text a referin?elor la ecua?ii, tabele, figuri...
Referin?ele la ecua?ii se introduc ?n LibreOffice din meniul [Insert?Cross-reference?]
?i va fi de tip Text ?i introdusa ?n document ca Reference.
? Tipul referin?ei (Type): Text
? Con?inutul referin?ei (Insert reference to): Reference
? Ecua?ia dorita se alege din lista Selection.
Revenire la sec?iunea 4.6.1. Ecua?ii ?i simboluri matematice.
30
Figura A.11. Introducerea ?n text a referin?elor la ecua?ii numerotate.Anexe
Referin?ele pentru tabele se introduc din meniul [Insert?Cross-reference?] ?i vor fi
de tipul Tabelul ?i introdusa ?n document ca Numbering (?n cazul ?n care eticheta trebuie
articulata ?n text ? de exemplu ??n tabelele 2.1 ?i 2.3 sunt prezentate...?) sau Category and
Number.
? Tipul referin?ei (Type): Tabelul
? Con?inutul (Insert reference to): Numbering sau Category and Number
? Tabelul dorit se alege din lista Selection.
Revenire la sec?iunea 4.6.2. Tabele.
31
Figura A.12. Introducerea ?n text a referin?elor la tabele. [Prenumele ?i Numele autorului]
Referin?ele pentru figuri se introduc din meniul [Insert?Cross-reference?] ?i va fi de
tipul Figura ?i introdusa ?n document ca Numbering (?n cazul ?n care eticheta trebuie articulata
?n
text ? de exemplu ??n figurile 3.3 ?i 3.7 se regasesc...?) sau Category and Number.
? Tipul referin?ei (Type): Figura
? Con?inutul (Insert reference to): Numbering sau Category and Number
? Tabelul dorit se alege din lista Selection.
Revenire la sec?iunea 4.6.3. Imagini.
32
Figura A.13. Introducerea ?n text a referin?elor la figuri.Anexe
Anexa 5. Etichetele tabelelor ?i figurilor.
Func?ia de introducere ?i formatare automata a etichetelor tabelelor este disponibila prin
selec?ia unui tabel ?i navigarea ?n meniul [Insert?Caption?] sau prin apasarea butonului st?ng
?ntr-un tabel ?i selectarea op?iunii Caption.
? Titlul tabelului se introduce ?n c?mpul Caption (poate fi editat ulterior direct din
eticheta tabelului)
? Tipul (categoria) etichetei (Category): Table
? Tipul numerotarii (Numbering): Arabic (1 2 3)
? Separatorul dintre numar ?i eticheta (Separator): ?. ? (caracterele punct ?i spa?iu)
? Pozi?ia etichetei (Position): Above
? Introducerea numarului capitolului ?n numerotarea etichetei se face ?n fereastra ce
apare la apasarea butonului Options (vezi Figura A.16).
Revenire la sec?iunea 4.6.2. Tabele.
33
Figura A.14. Introducerea etichetelor pentru tabele. [Prenumele ?i Numele autorului]
Func?ia de introducere ?i formatare automata a etichetelor pentru figuri este disponibila la
selec?ia unei imagini ?i navigarea ?n meniul [Insert?Caption?] sau prin apasarea butonului
st?ng pe imagine ?i selectarea op?iunii Caption.
? Descrierea figurii se introduce ?n c?mpul Caption (poate fi editata ulterior direct din
eticheta figurii)
? Tipul (categoria) etichetei (Category): Figura
? Tipul numerotarii (Numbering): Arabic (1 2 3)
? Separatorul dintre numar ?i eticheta (Separator): ?. ? (caracterele punct ?i spa?iu)
? Pozi?ia etichetei (Position): Below
? Introducerea numarului capitolului ?n numerotarea etichetei se face ?n fereastra ce
apare la apasarea butonului Options (vezi Figura A.16).
Revenire la sec?iunea 4.6.3. Imagini.
34
Figura A.15. Introducerea etichetelor pentru figuri.Anexe
Adaugarea numarului capitolului ?n componen?a etichetelor tabelelor ?i figurilor se
configureaza din fereastra Caption options disponibila prin apasarea butonului Options ?n
fereastra de configurare a etichetelor Insert caption.
Numerotarea etichetelor func?ie de capitol se realizeaza astfel:
? se adauga p?na la nivelul corespunzator capitolelor (Level): 1
? separatorul dintre numarul capitolului ?i al etichetei (Separator): '.' (caracterul punct)
? ordinea ?n cadrul etichetei (Caption order): Category first
Revenire la sec?iunea 4.6.3. Imagini sau sec?iunea 4.6.2. Tabele.
35
Figura A.16. Introducerea numarului capitolului ?n etichetele figurilor ?i tabelelor. [Prenumele ?i
Numele autorului]
Anexa 6. Introducerea referin?elor bibliografice.
Intrarile bibliografice se introduc ?n LibreOffice Writer din meniul [Insert?Indexes and
Tables?Bibliography Entry?]. Pentru introducerea unei intrari bibliografice ?n document se va
selecta la Entry op?iunea From document content ?i se va apasa butonul New (vezi Figura A.17
de mai jos).
Exemple pentru diferite categorii de referin?e care se regasesc ?n documentul de fa?a ?n
sec?iunea Bibliografie:
? carte [2] (stilul Book) ? vezi Figura A.18
? lucrare publicata ?n revista [3] (stilul Article) ? vezi Figura A.19
? colec?ie de lucrari [4] (stilurile Jurnal sau Conference Proceedigs) ? Figura A.20
? materiale on-line [5] (stilul WWW document) ? vezi Figura A.21 ;
? pagini de catalog (datasheet) [6] (stilul Techn. Documentation) ? Figura A.22.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
36
Figura A.17. Introducerea unei noi intrari bibliografice.Anexe
Pentru intrarile bibliografice de tip carte trebuiesc completate urmatoarele c?mpuri:
? Short name: eticheta de identificare a intrarii bibliografice la libera alegere (este
recomandata alegerea unui nume sugestiv pentru a identifica ulterior cu u?urin?a
intrarea ?n lista)
? Type: se va selecta tipul intrarii bibliografice (Book)
? Author(s): numele autorilor separa?i prin virgula, numele fiecarui autor va con?ine
ini?iala(le) prenumelui(lor) autorului urmate de numele acestuia (numele de
familie dupa modelul rom?nesc)
? Title: titlul car?ii scris cu litere mici, except?nd primul cuv?nt ?i numele proprii
care vor fi scrise cu litera mare ?i acronimele care vor fi scrise cu majuscule
? Year: anul publicarii car?ii
? Publiser: datele despre editura ?i loca?ia acesteia.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
37
Figura A.18. Introducerea unei noi intrari bibliografice de tip carte. [Prenumele ?i Numele
autorului]
Pentru intrarile bibliografice de tip articol sau lucrare ?n reviste trebuiesc completate
urmatoarele c?mpuri:
? Short name: eticheta de identificare a intrarii bibliografice
? Type: se va selecta tipul intrarii bibliografice (Article)
? Author(s): numele autorilor separa?i prin virgula, numele fiecarui autor va con?ine
ini?iala(le) prenumelui(lor) autorului urmate de numele acestuia (numele de
familie dupa modelul rom?nesc)
? Title: titlul articolului scris cu litere mici, except?nd primul cuv?nt ?i numele
proprii care vor fi scrise cu litera mare ?i acronimele care vor fi scrise cu
majuscule
? Year: anul publicarii articolului
? Publiser: datele despre editura ?i loca?ia acesteia
? Page(s): pagina sau paginile la care se regase?te articolul
? Volume: numarul revistei sau volumul, tomul etc.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
38
Figura A.19. Introducerea unei noi intrari bibliografice de tip articol.Anexe
Pentru intrarile bibliografice de tip colec?ie de lucrari trebuiesc completate urmatoarele
c?mpuri:
? Short name: eticheta de identificare a intrarii bibliografice
? Type: se va selecta tipul intrarii bibliografice (Jurnal sau Conference
proceedings)
? Author(s): numele autorilor separa?i prin virgula, numele fiecarui autor va con?ine
ini?iala(le) prenumelui(lor) autorului urmate de numele acestuia (numele de
familie dupa modelul rom?nesc)
? Title: titlul articolului scris cu litere mici, except?nd primul cuv?nt ?i numele
proprii care vor fi scrise cu litera mare ?i acronimele care vor fi scrise cu
majuscule
? Year: anul publicarii lucrarii
? Publiser: datele despre editura ?i loca?ia acesteia.
? Page(s): pagina sau paginile la care se regase?te lucrarea
? Editor: numele jurnalului respectiv conferin?ei.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
39
Figura A.20. Introducerea unei noi intrari bibliografice de tip colec?ie de lucrari. [Prenumele ?i
Numele autorului]
Pentru intrarile bibliografice de tip materiale on-line trebuiesc completate c?mpurile:
? Short name: eticheta de identificare a intrarii bibliografice
? Type: se va selecta tipul intrarii bibliografice (WWW document)
? Author(s): cu numele autorilor separa?i prin virgula, numele fiecarui autor va
con?ine ini?iala(le) prenumelui(lor) autorului urmate de numele acestuia (numele
de familie dupa modelul rom?nesc)
? Title: titlul articolului scris cu litere mici, except?nd primul cuv?nt ?i numele
proprii care vor fi scrise cu litera mare ?i acronimele care vor fi scrise cu
majuscule
? Year: anul accesarii materialului on-line
? URL: adresa la care se gase?te documentul.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
40
Figura A.21. Introducerea unei noi intrari bibliografice de tip materiale on-line.Anexe
Pentru intrarile bibliografice de tip pagini de catalog (datasheet) trebuiesc completate:
? Short name: eticheta de identificare a intrarii bibliografice
? Type: se va selecta tipul intrarii bibliografice (Tech. Document)
? Title: titlul articolului scris cu litere mici, except?nd primul cuv?nt ?i numele
proprii care vor fi scrise cu litera mare ?i acronimele care vor fi scrise cu
majuscule
? Publiser: producatorul dispozitivului sau aplica?iei
? Address: loca?ia (adresa) producatorului.
Revenire la sec?iunea 4.6.5. Citate, note ?i referin?e bibliografice
41
Figura A.22. Introducerea unei noi intrari bibliografice de tip pagini de catalog (datasheet).