Sunteți pe pagina 1din 10

RO

Rue Belliard/Belliardstraat 99 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGI


Tel. +32 24!9011 "ax +32 2134#93 I$ter$et% &tt'%//(((.ees).eur*'a.eu
Comitetul Economic i Social European
I+T/90
,ta$dardi-area
eur*'ea$.
Bruxelles, 8 septembrie 2011
/0I1UL
Sec iunii pentru pia a unic, produc ie i consum
privind
'r*'u$erea de re2ula3e$t al 4arla3e$tului Eur*'ea$ i al 5*$siliului 'ri6i$d sta$dardi-area
eur*'ea$. i de 3*di7i)are a 8ire)ti6el*r #9/!#!/5EE i 93/1/5EE ale 5*$siliului i
8ire)ti6el*r 94/9/5E9 94/2/5E9 9/1!/5E9 9:/23/5E9 9#/34/5E9 2004/22/5E9 200:/23/5E9
2009/10/5E i 2009/23/5E ale 4arla3e$tului Eur*'ea$ i ale 5*$siliului
COM(2011) 1! "inal # 2011$01!0 (CO%)
&&&&&&&&&&&&&
'aportor( dl /$t*$ell* 4E11I+I
&&&&&&&&&&&&&
)dministrator( *erald +,-C
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at
3 1 3
,a 22 iunie 2011 i 2 iunie 2011, 7n con"ormitate cu articolul 112 din 0ratatul privind "unc ionarea
5niunii -uropene (085-), Consiliul i, respectiv, 4arlamentul -uropean au 9otr:t s consulte
Comitetul -conomic i Social -uropean cu privire la
Propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind
standardizarea european i de modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE
ale Consiliului i Directivelor 9/9/CE! 9/"5/CE! 95/16/CE! 9#/"3/CE! 98/3/CE!
"$$/""/CE! "$$#/"3/CE! "$$9/1$5/CE i "$$9/"3/CE ale Parlamentului European
i ale Consiliului
COM(2011) 1! "inal # 2011$01!0 (CO%);
Sec iunea pentru pia a unic, produc ie i consum, 7nsrcinat cu pre<tirea lucrrilor Comitetului pe
aceast tem, i3a adoptat avi=ul la 0 au<ust 2011;
>n cea de3a ?3a sesiune plenar, care a avut loc la ? i ? ( edin a din ?), Comitetul -conomic i
Social -uropean a adoptat pre=entul avi= cu ? voturi pentru, ? voturi 7mpotriv i ? ab ineri;
@
@ @
1; 5*$)lu-ii i re)*3a$d.ri
1;1 Comitetul -conomic i Social -uropean (C-S-) sus ine ini iativa Comisiei de a revi=ui
sistemul european de standardi=are, pentru a conserva numeroasele elemente de succes ale
acestuia, pentru a3i coriAa de"ectele i pentru a reali=a un ec9ilibru corect 7ntre dimensiunile
interna ional, european i na ional, asi<ur:nd excelen a nivelurilor de calitate pe plan
mondial;
1;2 Comitetul este convins de necesitatea crerii unui cadru le<islativ i de re<lementare
comunitar, "lexibil i dinamic, pentru a se optimi=a valoarea adu<at a standardi=rii te9nice
europene, menite s spriAine competitivitatea, inovarea i cre terea;
1; Comitetul sublinia= importan a standardi=rii europene pentru "unc ionarea i consolidarea
pie ei interne, 7n special 7n domeniile snt ii, si<uran ei, protec iei mediului, protec iei
consumatorilor i al interoperabilit ii, domenii care, 7n pre=ent, se ba=ea= 7n msur tot mai
mare pe te9nolo<iile in"orma iei i comunica iilor (0.C);
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 2 3
1;2 Comitetul consider c este esen ial s se coordone=e ritmurile i momentele elaborrii
standardelor i s se extind s"era de ac iune, pentru a cuprinde sectoarele serviciilor i al
te9nolo<iilor in"orma iei i comunica iilor, acord:nd totodat o aten ie deosebit obiectivelor
de calitate si<uran i volumului de produc ie a standardelor, utili=:ndu3se plat"orme online
de consultare i de sc9imb de in"orma ii;
1;! >n opinia C-S-, speci"ica iile adoptate de "oruri i$sau de consor ii interna ionale 7n sectorul
0.C ar trebui acceptate numai dup un proces de certi"icare de ctre or<anismele europene de
standardi=are (O-S), cu participarea repre=entan ilor .MM3urilor, a consumatorilor,
a or<ani=a iilor de protec ie a mediului, a lucrtorilor i a or<anismelor repre=entante ale unor
interese sociale puternice;
1;B C-S- salut simpli"icarea sistemelor de "inan are acordat, 7n ba=a unui temei Auridic
adecvat, O-S3urilor, or<anismelor na ionale de standardi=are, altor or<anisme 7nsrcinate cu
des" urarea 7n colaborare a unor activit i de standardi=are i or<anismelor europene prin
care sunt repre=entate pr ile interesate;
1;C C-S- recomand pre<tirea unui document comun de pro<ramare, care s permit <arantarea
coeren ei, coordonrii i 7ndeplinirii obiectivelor viitoare ale pie ei; >n aceast perspectiv,
toate pr ile interesate de pro<ramarea anual ar participa la pre<tirea pro<ramelor de lucru
ale O-S, ale celorlalte structuri europene care elaborea= te9nici sectoriale speci"ice 7n
domeniul 0.C, ale serviciilor competente ale Comisiei i ale or<anismelor de standardi=are
na ionale;
1;8 Comitetul sublinia= totodat importan a de a dispune, 7n termen scurt, de standarde te9nice
aduse la =i 7n sectorul serviciilor, care va continua s se de=volte ca element motor i inovator
al economiei 7n perspectiva anului 2020; %e asemenea, Comitetul atra<e aten ia asupra
"aptului c trebuie inut seama de caracterul speci"ic al serviciilor i c modelul de
standardi=are a bunurilor nu poate "i copiat 7n mod automat; %e"inirea unor noi standarde 7n
domeniul serviciilor trebuie s in seama de necesit ile pie ei i ale societ ii;
1;1 C-S- consider c este important s se asi<ure un cadru stabil de pro<ramare multianual a
"inan rii sistemului european de standardi=are i 7 i exprim 7n<riAorarea c creditele
bu<etare destinate acestei ac iuni sunt propuse de Comisie abia 7ncep:nd cu 201;
1;10 Comitetul recomand o interac iune maxim 7ntre procesele de standardi=are te9nic i
pro<ramele europene de cercetare i inovare, pentru a permite aplicarea rapid a noilor
te9nolo<ii i avantaAele concuren iale care re=ult de aici pentru economia european, pe pia a
<lobal;
1;11 C-S- recomand o colaborare str:ns 7ntre or<anismele europene de standardi=are (O-S) i
o"iciile pentru brevete, care administrea= drepturile de proprietate intelectual (%4.);
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 3
1;12 Comitetul solicit ca noua re<lementare s prevad 7n mod expres consolidarea po=i iei
europene 7n contextul standardi=rii interna ionale, pentru "acilitarea sc9imburilor i cre terea
competitivit ii europene;
2. I$tr*du)ere
2;1 Comitetul a sus inut 7ntotdeauna rolul esen ial al standardi=rii te9nice pentru spriAinirea(
calit ii produselor i serviciilor europeneD
competitivit ii acestora pe pia a intern i pe cea <lobalD
protec iei consumatoruluiD
7mbunt irii standardelor sociale i de mediu;
2;2 Comitetul s3a exprimat 7ntotdeauna 7n "avoarea unei Eutili=ri mai ample a standardi=rii
europene 7n politicile i 7n le<isla ia 5niunii, pentru a consolida, venind 7n 7nt:mpinarea
nevoilor societ ii i ale 7ntreprinderilor, expansiunea standardi=rii te9nice 7n domenii noi,
precum serviciile, te9nolo<iile in"orma iei i comunica iilor, transporturile, protec ia
consumatorului i protec ia mediului 7nconAurtorF
1
;
2; Comitetul a avut i oca=ia s sublinie=e c Estandardi=area european este esen ial pentru
"unc ionarea i consolidarea pie ei interne, 7n special, datorit directivelor Gnoua abordareH,
7n sectoarele;;;F
2
;
2;2 >n avi=ul su recent E%ctul privind pia a unic F, Comitetul a reiterat "aptul c Estandardele
repre=int un element constitutiv important al pie ei uniceF; >n acela i timp, Comitetul a
subliniat Eimportan a unei implicri mai intense a consumatorilor i a .MM3urilor, precum i
nevoia de a asi<ura 7n permanen i 7n mod durabil solu ionarea problemelor le<ate de
costuri, care constituie obstacole pentru participarea acestora; Standardele nu trebuie dictate
de anumi i actori ai pie ei; Standardele 5- trebuie s Aoace un rol mai important 7n comer ul
mondial i ar trebui promovate 7n cadrul viitoarelor ne<ocieri comerciale bilaterale i
multilaterale;F

2;! Standardi=area te9nic Aoac un rol de o importan "undamental 7n "unc ionarea pie ei
interne i 7n competitivitatea interna ional a produselor i serviciilor, "iind un instrument
strate<ic pentru asi<urarea calit ii bunurilor i serviciilor, a interoperativit ii re elelor i
sistemelor, a unui nivel ridicat de protec ie a consumatorului i a mediului, precum i a unor
niveluri ridicate de inovare i de inclu=iune social;
1
) se vedea )vi=ul C-S- 202$200B, 1B;;200B;
2
) se vedea nota de subsol 1;

) se vedea )vi=ul C-S- !2!$2011, 1!;;2011;
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 2 3
2;B 4entru ca un ast"el de rol s "ie "ructi"icat pe deplin, este nevoie, printre altele, ca(
procesul european de standardi=are te9nic s poat r.s'u$de ;$ ter3e$e s)urte
necesit ilor le<iuitorului # cu mandatul Comisiei # i ale unei s"ere de produc ie 7n
sc9imbare rapid, 7n care durata de via i ciclurile de de=voltare a produselor sunt din ce
7n ce mai scurte, de unde i necesitatea unei mai mari ra'idit. i i 7lexi<ilit. i9 'e$tru a
se 'utea rea) i*$a la 'r*6*).rile 6iit*are=
standardele te9nice s poat urma ritmurile sus inute ale de=voltrii te9nolo<ice, 7n
ca= contrar ele devenind inutile, i s "ie capabile s. a)*'ere se)t*are t*t 3ai a3'le #
ca, de exemplu, al te9nolo<iilor in"orma iei i al serviciilor # asi2ur>$d )a$titatea9
6ite-a i )alitatea 7n elaborarea standardelor 7nse iD procesul de elaborare i de aplicare a
standardelor s se poat ade)6a )eri$ el*r ;$tre'ri$deril*r 3i)i i 3i?l*)ii9
i $u i$6ers, inclusiv prin intermediul unor plat"orme de consultare pe internet, pentru a
asi<ura un <rad ridicat de repre=entare i de participare la activit ile de standardi=are,
7n special pe plan european, respect:ndu3se ec9ilibrul 7ntre dele<a iile na ionale, av:nd 7n
vedere c, 7n <eneral, rela ia dintre .MM3uri i standardele te9nice este una di"icil i
complexD
s "ie asi<urat u$ 2rad 3ai ;$alt i 3ai a3'lu de le2iti3are i de )*$se$s printr3un
proces de cooperare voluntar, desc9is i transparent, 7n cadrul cruia industria, .MM3
urile, autorit ile publice i )elelalte '.r i i$teresate ale s*)iet. ii )i6ile '*t a) i*$a
)*$)ertat9 )u a)elea i '*si<ilit. i de a))es ( standardele se re"er, adesea, la si<uran a i
la bunstarea cet enilor, la e"icien a re elelor, la mediu i la alte sectoare de importan
public; Ca atare, aceste sectoare trebuie s "ie repre=entate 7n mod corespun=torD
sistemul european de standardi=are s poat r.s'u$de )eri$ ei de a 2ara$ta de'li$a
interoperabilitate i )*3'ati<ilitate )u a'li)a iile i ser6i)iile te9nolo<iilor in"orma iei
i comunica iilor (0.C), prin intermediul unor standarde de re"erin europene certi"icateD
sistemul european de standardi=are s poat bene"icia de un s'ri?i$ 7i$a$)iar si3'li7i)at
i adecvat, pentru a asi<ura participarea deplin a tuturor actorilor interesa i la elaborarea
standardelor, introduc:ndu3se 7n mod automat o dimensiune de standardi=are 7n
pro<ramele de cercetare i de inovare public, pentru a spriAini de=voltarea
Strate<iei -uropa 2020D
s "ie inte<rate (du'. asi2urarea $i6elului ade)6at de tra$s'are$ .9 des)&idere i
'arti)i'are e)&ili<rat. a tuturor pr ilor interesate) produc iile de sta$darde ale
"orurilor i ale consor iilor 0.C re)u$*s)ute la $i6el 3*$dial i 6eri7i)ate de
*r2a$is3ele eur*'e$e de sta$dardi-are @AE,B C 5E+9 5e$ele)9 ET,I
2
, pentru a se
putea "ace re"erire la acestea 7n le<isla ia european 7n materie de ac9i=i ii publiceD
sistemul de s)&i3< al i$7*r3a iil*r ;$tre t*ate *r2a$is3ele i stru)turile de
standardi=are din -uropa s "ie consolidat 7n mod corespun=tor i s se 2ara$te-e u$
a))es e2al la standarde pentru toate pr ile interesate;
2
-0S. # European &elecommunications 'tandards (nstitute ( .nstitutul -uropean de Standardi=are 7n 0elecomunicaIii
este o or<ani=aIie independent, non3pro"it a 5-, pentru standardi=are 7n industria telecomunicaIiilor;
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 ! 3
2;C >n planul spriAinului "inanciar, trebuie amintit c %eci=ia nr; 1BC$200B$C- # cu privire la care
Comitetul a avut oca=ia s se pronun e # stabilea deAa re<ulile re"eritoare la contribu ia 5- la
"inan area standardi=rii europene, pentru a <aranta c standardele europene i alte produse
ale standardi=rii europene sunt elaborate i revi=uite 7n sensul spriAinirii obiectivelor,
le<isla iei i politicilor 5niunii( acelea i dispo=i ii ar trebui s se aplice i or<anismelor care,
de i nu sunt recunoscute ca or<anisme europene de standardi=are 7n pre=entul re<ulament, au
primit mandat s des" oare activit i preliminare 7n spriAinul standardi=rii europene;
2;8 )v:nd 7n vedere s"era "oarte ampl de interven ie a standardi=rii europene 7n spriAinul
politicilor i le<isla iei 5niunii, precum i di"eritele tipuri de activit i de standardi=are, este
necesar s se prevad di"erite posibilit i de "inan are;
; 4r*'u$erile 5*3isiei
;1 Cerin ele care trebuie 7ndeplinite de propunere pot "i re=umate dup cum urmea=(
pentru a <aranta un spriAin substan ial acordat pie ei unice de bunuri i servicii i pentru a
7mpiedica crearea de obstacole 7n calea sc9imburilor din interiorul 5-, adoptarea de
standarde europene de ctre O-S ar trebui s priveasc at:t bunurile, c:t i serviciile i s
bene"icie=e 7n continuare de co"inan are comunitarD procesul de elaborare a standardelor
europene ar trebui s devin mai rapid i s in pasul cu ciclurile de de=voltare tot mai
scurte ale produselor i serviciilorD
av:nd 7n vedere c standardul repre=int re=ultatul consensului pr ilor care au participat
la elaborarea acestuia, procesul de standardi=are trebuie le<itimat prin implicarea
<rupurilor interesate ale societ ii civile, precum partenerii sociali, 7ntreprinderile mici i
miAlocii, consumatorii, or<ani=a iile de protec ie a mediuluiD
pentru a putea dispune de standarde capabile s <arante=e interoperabilitatea dintre
servicii i aplica ii 7n sectorul te9nolo<iilor in"orma iei i comunica iilor, va trebui ca
standardele 0.C s poat "i recunoscute 7n mod o"icial, c9iar dac sunt elaborate 7n a"ara
or<anismelor europene de standardi=are O-S, de ctre "oruri i consor ii speciali=ate;
;2 >n acest scop, propunerea prevede # pe l:n< modi"icarea directivelor 81$B8B$C-- i
1$1!$C--, 12$1$C-, 12$2!$C-, 1!$1B$C-, 1C$2$C-, 2002$22$C-, 200C$2$C-,
2001$10!$C- i 2001$2$C- # revi=uirea i "u=ionarea, 7n mod special, a altor directive i
deci=ii;
; /oua re<lementare propus # prin intermediul unui re<ulament, pentru a asi<ura o aplicare
uni"orm # are ca scop(
o mai mare transparen i cooperare 7ntre or<anismele na ionale de standardi=are (O/S),
or<anismele europene (O-S) i ComisieD
recunoa terea utili=rii standardelor 0.C ( )ard*are! soft*are i servicii in"ormatice),
c9iar dac acestea sunt elaborate de alte or<anisme, at:ta timp c:t sunt 7n concordan cu
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 B 3
principiile B0C$OMC (Barierele te9nice 7n calea comer ului$Or<ani=a ia Mondial a
Comer ului) i cu necesitatea unei interoperabilit i europene
!
D
plani"icarea anual a priorit ilor de standardi=are ale 5- i a mandatelor ComisieiD
o mai mare repre=entare a .MM3urilor, cu spriAin "inanciar din partea 5-, dar i a
consumatorilor, a or<ani=a iilor pentru protec ia mediului i a repre=entan ilor intereselor
sociale, inclusiv 7n cadrul activit ilor conexe$pre<titoareD
msuri pentru accelerarea ritmului de elaborare a standardelor te9nice europene la cererea
Comisiei, cu spriAin "inanciar pentru procesele O-S de cutare activ a consensuluiD
msuri de stimulare privind promovarea standardelor te9nice europene i la nivel
interna ional, ca i a pro<ramelor de asisten i de cooperare te9nic cu rile ter eD
promovarea standardi=rii europene i interna ionale include "acilit i acordate
7ntreprinderilor pentru transpunerea 7n limbile o"iciale ale 5-, pentru o mai mare
coe=iune i un acces mai "acilD
intensi"icarea activit ilor de standardi=are a serviciilor, pentru sus inerea unei pie e
interne competitive, evit:ndu3se standardele na ionale multiple, cu mandat din partea
ComisieiD
reducerea sarcinilor administrative, prin sume "or"etare standard, "r veri"icarea
costurilor e"ectiveD
introducerea unui sistem de per"orman , ba=at pe indicatori i pe obiective corespun=:nd
unor re=ultate i unui impact, corelate pentru o mai mare e"icien i rapiditate a
re=ultatelor i a procesului necesar pentru a le reali=aD
un raport anual transmis Comisiei de ctre O-S, 7n special cu privire la aspectele
"inanciare, la transparen , rapiditate, simpli"icare, la capacitatea de implicare i la
calitatea procesului;
2; A<ser6a ii 2e$erale
2;1 Comitetul sus ine obiectivele propunerii Comisiei, av:nd 7n vedere c un proces european de
standardi=are rapid, e"icient i ba=at pe participare repre=int nu numai un element esen ial 7n
ar9itectura pie ei unice, care constituie ba=a inte<rrii europene i a Strate<iei -uropa 2020,
dedicat reali=rii acesteia, ci i, mai ales, un element "undamental al competitivit ii
economiei europene i un instrument care promovea= inovarea;
2;2 >n opinia C-S-, or<anismele de standardi=are trebuie 7ncuraAate s 7 i valori"ice, 7n
pro<ramele lor de lucru, politicile 7n materie de drepturi de proprietate intelectual (%4.),
acord:nd o aten ie mai mare promovrii inovrii i 7ntre in:nd raporturi mai str:nse cu o"iciile
pentru brevete, mai ales cel european de la MJnc9en, pentru ca problemele de proprietate
intelectual s "ie luate 7n considerare 7nc de la crearea standardelor, asi<ur:nd o mai bun
calitate at:t a brevetelor, c:t i a standardelor 7nse i;
!
) se vedea avi=ul C-S- 0-/$228 privind interoperabilitatea serviciilor publice europene, 7n curs de elaborare;
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 C 3
2; C-S- salut deci inten ia Comisiei de a revi=ui sistemul european de standardi=are, pentru a
conserva numeroasele elemente de succes ale acestuia, a3i coriAa de"ectele, a reali=a un
ec9ilibru corect 7ntre dimensiunea european i cea na ional i pentru a rspunde noilor
exi<en e i a teptri ale 7ntreprinderilor, consumatorilor, partenerilor sociali i ale societ ii
europene 7n ansamblul ei;
2;2 Comitetul consider c este esen ial s se coordone=e ritmurile i momentele elaborrii
standardelor i s se extind s"era de ac iune pentru a cuprinde sectoarele serviciilor i al
te9nolo<iilor in"orma iei i comunica iilor, cu condi ia ca obiectivele calit ii standardelor s
"ie men inute, iar extinderea la structuri de elaborare a standardelor din a"ara O-S s aib loc
cu acelea i <aran ii 7n ceea ce prive te transparen a i participarea la care trebuie s rspund
acestea;
2;2;1 >n acest scop, Comitetul consider c este indispensabil ca O-S i Comisia s asi<ure un
control preventiv, care s veri"ice "aptul c speci"ica iile adoptate de "oruri i$sau consor ii
industriale interna ionale pentru a "i "olosite ca re"erin e 7n ac9i=i iile publice au "ost elaborate
7n mod neutru, ec9itabil i transparent, cu o participare adecvat a repre=entan ilor
7ntreprinderilor mici i miAlocii, a consumatorilor, a or<ani=a iilor din domeniul mediului, a
lucrtorilor i or<anismelor care repre=int interese sociale;
2;2;2 C-S- recomand ca o ast"el de participare, 7n mod necesar mai intens, s nu 7n<reune=e
procedurile i durata de elaborare consensual a standardelor, care, dimpotriv, ar trebui mult
ur<entate, prin recursul la plat"orme internet de consultare, de elaborare i de sc9imburi de
in"orma ii online
B
;
2;! >n acela i timp, Comitetul solicit s "ie prev=ut de re<ulament elaborarea unor previ=iuni
multianuale privind standardi=area 7n -uropa, asi<ur:nd ast"el un rspuns mai e"icient i mai
coordonat la politicile <lobale, necesare pentru a 7n"runta problemele sc9imbrilor climatice,
ale de=voltrii re elelor inteli<ente ( smart grids), ale ener<iilor re<enerabile i ale racordrii
acestora, pe l:n< alte provocri presante, de mediu i sociale;
2;B C-S- consider c, pentru promovarea i "acilitarea participrii e"ective la procesul de
standardi=are a tuturor pr ilor interesate, at:t la nivel european, c:t i na ional, trebuie
"avori=at promovarea unor pro<rame de "ormare i trebuie prev=ute msurile necesare
pentru a permite or<anismelor na ionale de standardi=are mai slabe, care nu dispun 7n pre=ent
de secretariate ale unor comitete te9nice, s 7 i asume un rol mai activ 7n procesul de
standardi=are;
B
)Ka cum se 7nt:mpl 7n ca=ul .SO Ki al .-C, speci"icaIiile te9nice Esunt re=ultate pentru care consensul nu a "ost
su"icient 7nc:t s se atin< statutul de standarde internaIionaleF;
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 8 3
2;C -laborarea unor pro<rame anuale de lucru de ctre O-S, de alte structuri europene care
elaborea= te9nici sectoriale speci"ice (0.C), de serviciile de resort ale Comisiei i de
or<anismele na ionale de standardi=are poate "i o msur e"icient pentru asi<urarea
ritmurilor, termenelor i volumelor corespun=toare unei produc ii de standarde de calitate, cu
condi ia instituirii unui cadru coerent i coordonat i a participrii tuturor pr ilor interesate la
pro<ramarea anual;
2;8 C-S- salut simpli"icarea sistemelor de acordare a "inan rii, 7n ba=a unui temei Auridic
adecvat, or<anismelor europene de standardi=are, or<anismelor na ionale de standardi=are,
altor or<anisme 7nsrcinate cu des" urarea 7n colaborare a unor activit i de standardi=are i
or<anismelor europene prin care sunt repre=entate pr ile interesate, men ionate 7n anexa ...;
2;8;1 C-S- 7 i exprim 7n<riAorarea pentru "aptul c creditele bu<etare destinate acestei ac iuni sunt
propuse de Comisie abia 7ncep:nd cu 201 i consider c este important s se asi<ure un
cadru stabil de pro<ramare multianual a "inan rii c:t mai cur:nd cu putin ;
2;1 >n ceea ce prive te produc ia de standarde europene armoni=ate, <aran ie a "aptului c
produsele corespund cerin elor esen iale stabilite de le<isla ia 5-, Comitetul consider c
trebuie stimulat substan ial utili=area lor voluntar, cu mult peste rata de utili=are actual, de
20L, pentru <arantarea nivelului corespun=tor de si<uran a produselor;
2;10 Comitetul consider c re<ulamentul propus trebuie s con in dispo=i ii care s stimule=e
transpunerea la nivel interna ional a standardelor te9nice adoptate de sistemul european de
standardi=are i s consolide=e rolul O-S 7n cadrul or<anismelor interna ionale de
standardi=are, ca element esen ial al competitivit ii interna ionale i al inovrii;
!; A<ser6a ii s'e)i7i)e
!;1 >n opinia Comitetului, ar "i "ost oportun s "ie men ionate 7n anexa . i or<anismele de
standardi=are na ionale recunoscute;
!;2 0rebuie s se "ac distinc ie 7ntre ESpeci"ica ii te9niceF i standardele o"iciale( C-S- propune
s se adau<e la 5*$sidere$tul 19 Estandarde i specifica ii te)nice F relevante i s se
7nlocuiasc termenul EstandardeF cu Especifica ii te)nice F la 5*$sidere$tele 20 i 22 ;
!; La arti)*lul 2 trebuie "cut preci=area Eo speci"ica ie te9nic apro+at de un organism
recunoscut ,n activitatea de standardizare pentru aplicare?F i trebuie adu<at un alineat
nou( (1) EOr<anism na ional de standardi=areF, un or<anism men ionat 7n anexa .;
!;2 >n opinia C-S-, O/S trebuie s3 i poat exprima obiec iile, c9iar dac nu se pot opune
pro<ramelor de lucru europene, motiv pentru care, la arti)*lul 3, propune modi"icarea
alineatului (!) dup cum urmea=( E-rganismele na ionale de standardizare nu se opun
a+ordrii la nivel european a unui su+iect de standardizare din programul lor de lucru!
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?
3 1 3
,n conformitate cu standardele definite de organismele europene de standardizare! i nu
,ntreprind nicio ac iune care s pre.udicieze o decizie ,n aceast privin F;
!;2;1 %e asemenea, C-S- propune ad.u2area u$ui $*u ali$eat9 @!B9 du'. )u3 ur3ea-.(
EStatele membre adopt msurile necesare pentru a se asi<ura c, pe parcursul pre<tirii unui
standard european, la care se "ace trimitere la articolul C, or<anismele lor de standardi=are nu
7ntreprind ac iuni care pot preAudicia armoni=area avut 7n vedere i, 7n special, c nu public
un standard na ional nou sau revi=uit care nu este 7n deplin con"ormitate cu standardul
european existent 7n domeniul respectiv;
!;! La arti)*lul :, C-S- propune adu<area, dup alineatul (), a unei liniu e, dup cum
urmea=( E;1 >n ca=ul 7n care se solicit un standard armoni=at, acesta trebuie o"iciali=at prin
intermediul unui mandat 7ntre Comisie i or<anismul european de standardi=are competentF;
!;B La arti)*lul 9, C-S- propune modi"icarea subtitlului E'ecunoa terea speci"ica iilor te9nice
7n domeniul 0.C ,n cazul ac)izi iilor pu+lice F i inserarea la 7nceputul articolului a
urmtorului text( E8ie la propunerea unei autorit i publice men ionate 7n
%irectiva 2002$18$C-, "ie din proprie ini iativ, ,n sectorul te)nologiilor informa iei i
comunica iilor! Comisia poate?F;
!;C La arti)*lul 1! litera a), C-S- propune adu<area unei liniu e noi(
/a10 actualizarea listei cu organisme na ionale de standardizare de la ane1a (( pe +aza
informa iilor furnizate de statele mem+re men ionate la articolul "12
i 7nlocuirea textului de la litera b) dup cum urmea=(
/+0 adaptrii la evolu iile te)nice a criteriilor pentru recunoa terea specifica iilor te)nice ,n
domeniul &(C! ,n cadrul ac)izi iilor pu+lice23
!;8 La arti)*lul 1: alineatul (2), C-S- propune s se adau<e urmtorul text(
%ele<area de competen e men ionat la articolul 1B este con"erit Comisiei pe o perioad
nedeterminat de timp, de la 1 ianuarie 201; EComisia va redacta un raport cu privire la
ac iunile 7ntreprinse 7n domeniul dele<rii de competen e, care va "i pre=entat odat cu
raportul prev=ut la articolul 11 alineatul ()F;
Bruxelles, 0 au<ust 2011
4re edintele
Sec iunii pentru pia a unic, produc ie i consum
BrMan C)SS.%N
&&&&&&&&&&&&&
./0$!10 # C-S- 1120$2011 "in # 2011$01!0 (CO%) .0 3 .+)4$*B)'$CM56$at ?$?