Sunteți pe pagina 1din 4

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, valabila din 1 iulie.

Modul in care se va calcula scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost aprobat printr-o hotarare
de Guvern care a modificat Normele de aplicare a Codului fiscal si care a fost publicata vineri in
Monitorul Oficial. Acest lucru vine ca urmare a noutatilor introduse in legislatia fiscala, care
stabilesc ca persoanele juridice isi vor putea scuti de impozit profitul reinvestit in echipamentele
noi, intre iulie !"# si $ decembrie !"%.
Normele de aplicare a masurii privind scutirea de impozit pe profitul reinvestit au fost aprobate prin
HG nr. 421/2014, publicata in Monitorul Oficial, artea !, nr. "#4 din !$ mai !"#. Acest act
normativ a modificat si a completat Normele metodologice de aplicare a &egii nr. '()!""$ privind
Codul fiscal, aprobate prin *G nr. ##)!""#. +e altfel, documentul a fost lansat in dezbatere publica
pe site-ul Ministerului ,inantelor -ublice pe . mai, iar Guvernul l-a aprobat, in sedinta saptamanala
din !" mai.
-rofitul investit in productia si)sau achizitia de echipamente tehnologice va fi scutit de impozit,
intre iulie !"# si $ decembrie !"% inclusiv, conform O/G nr. 0)!"#, care a schimbat Codul
fiscal. Astfel, echipamentele scutite de impozitul pe profit vor fi masinile, utilajele si instalatiile de
lucru din subgrupa !. a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fi1e din *G nr. !.$0)!""#.
-otrivit O/G nr. 0)!"#, echipamentele tehnologice scutite de impozitul pe profit trebuie sa fie
folosite in scopul desfasurarii activitatii si sa fie noi. 2n plus, in documentul citat se subliniaza ca
echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care3
nu au fost utilizate anterior datei achizitiei)punerii in functiune4
au durata normala de functionare)durata de utilizare economica integral neconsumata, la data
achizitiei)punerii in functiune.
Concret, prin productia de echipamente tehnologice se intelege realizarea acestora in regie proprie,
conform *G nr. #!)!"#.5ursele proprii sau atrase de finantare a echipamentelor tehnologice nu se
iau in calcul pentru determinarea profitului contabil brut
5cutirea de impozit se va aplica profitului contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul
punerii in functiune a echipamentelor tehnologice, fiind calculata trimestrial sau anual, se
precizeaza in O/G nr. 0)!"#. Mai e1act, scutirea va fi acordata investitiilor realizate in limita
impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
6otusi, daca un contribuabilul inregistreaza in evidenta contabila si surse proprii sau atrase de
finantare a echipamentelor tehnologice, acestea nu se iau in considerare pentru determinarea
profitului contabil brut, se mentioneaza in *G nr. #!)!"#.
+e asemenea, suma profitului scutita de impozit, mai putin partea aferenta rezervei legale, va fi
repartizata la sfarsitul e1ercitiului financiar, cu prioritate, pentru constituirea rezervelor, pana la
concurenta profitului contabil brut inregistrat, conform O/G nr. 0)!"#.
6otodata, rezerva astfel constituita urmeaza sa fie impozitata la momentul utilizarii sub orice forma,
precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara
nu preia aceasta rezerva, se mentioneaza in ordonanta care va intra in vigoare la inceputul lunii
iulie.
6otusi, daca la sfarsitul e1ercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila, nu se recalculeaza
impozitul pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma
profitului investit, se mai scrie in O/G nr 0)!"#.
Conform ordonantei mentionate, indiferent daca se aplica sistemul trimestrial sau anual, valoarea
fiscala a echipamentelor tehnologice respective se amortizeaza linear sau degresiv, potrivit art. !#
din Codul fiscal, neputandu-se opta pentru amortizarea accelerata.
2n plus, pentru echipamentele tehnologice, care se realizeaza pe parcursul mai multor ani
consecutivi, facilitatea se acorda pentru valoarea imobilizarilor corporale in curs de e1ecutie
inregistrate in perioada iulie !"# - $ decembrie !"% si puse in functiune in aceeasi perioada
potrivit art. !# din Codul fiscal, se subliniaza in O/G nr 0)!"#.
$alculul scutirii de impozit pe profit pentru sistemul trimestrial
-entru a fi mai clar modul in care se va face scutirea de impozit pe profitul reinvestit, in *G nr.
#!)!"# este dat urmatorul e1emplu de calcul, in cazul contribuabililor care aplica sistemul
trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit3
5ocietatea A achizitioneaza si pune in functiune in luna octombrie !"# un echipament
tehnologic in valoare de (".""" lei.
-rofitul contabil brut aferent perioadei ianuarie - $ decembrie !"# este '"".""" de lei,
din care profitul contabil brut aferent perioadei iulie - $ decembrie !"# este !"".""" de
lei.
&a sfarsitul trimestrului 27 !"#, societatea comerciala inregistreaza un profit impozabil de
%"".""" lei.
2mpozitul pe profit datorat cumulat la sfarsitul trimestrului 222 este '".""" de lei.
-entru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe
profit datorat, dupa aplicarea facilitatii, se parcurg patru etape, se mentioneaza in
documentul citat.Astfel, mai intai, se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului 27 al
anului !"#3
%"".""" 1 %8 9 0%.""" lei
0%.""" - '".""" 9 #%.""" lei.
+upa ce s-a determinat ca impozitul pe profit aferent trimestrului 27 din !"# este de #%.""" de lei,
se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit.
Conform recentei *G, avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei iulie - $
decembrie !"# in suma de !"".""" lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este3
(".""" 1 %8 9 .!"" lei.
Apoi, din impozitul pe profitul scutit, de .!"" de lei, se calculeaza impozitul pe profit datorat
dupa aplicarea facilitatii3 #%.""" : .!"" 9 $#.."" lei.
2n aceste conditii, potrivit aceluiasi act normativ, repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru
care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se va
face astfel3
determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii
potrivit legii4 in acest caz, se presupune ca societatea A repartizeaza '8 din profitul contabil
pentru constituirea rezervei legale3 (".""" 1 '8 9 $.'"" lei4
determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve3 (".""" : $.'"" 9%%.'""
lei.
$e solutie vor avea contribuabilii care aplica impozitul anual%
-entru a calcula scutirea de impozit pe profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplicasistemul
annual de declarare si plata a impozitului pe profit, in *G nr. #!)!"# apare urmatorul e1emplu3
&a sfarsitul anului !"' o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de
!,' milioane de lei.
-rofitul contabil brut aferent anului !"' este de ,0 milioane de lei.
5ocietatea achizitioneaza si pune in functiune in luna martie !"' un echipament tehnologic
in valoare de (".""" de lei, in luna iulie un echipament tehnologic in valoare de ".""" de
lei si in luna octombrie un echipament tehnologic in valoare de 0".""" de lei.
2n acest caz, contribuabilul trebuie sa parcurga cinci etape.
Astfel, pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe
profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se calculeaza impozitul pe profit aferent anului !"', dupa
cum se mentioneaza in *G nr. #!)!"#3 !.'"".""" 1 %8 9 #"".""" lei.
Apoi, se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice3 (".""" ;
".""" ; 0".""" 9 !(".""" lei.
Conform *G nr. #!)!"#, avand in vedere faptul ca profitul contabil brut acopera investitiile
realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este3 !(".""" 1 %8 9 #$.!"" lei.
2n aceste conditii, se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii astfel3 #"".""" -
#$.!"" 9 $'%.."" lei.
2n plus, dupa ce sunt finalizate calculele se mai sus, se poate repartiza rezerva sumei profitului
pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale.
-otrivit actului normativ, in acest caz, se presupune ca, societatea repartizeaza '8 din profitul
contabil pentru constituirea rezervei legale in urmatorul mod3
determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii
potrivit legii3 !(".""" 1 '8 9 $.'"" lei4
determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve3 !(".""" : $.'""
9!'%.'"" lei.

S-ar putea să vă placă și