Sunteți pe pagina 1din 9

COALA CU CLASELE I-VIII NR 19 PITETI

Str. Gheorghe Ionescu nr.5


Tee!."#$% #%551&
PROCE'URA OPERATIONALA 'ATA ELA(ORARII
#$ "# #"11
DOCUMENTELE I ACTIVITILE COMISIILOR
METODICE
')t)
*ntr+r** ,n -*go)re
#% "# #"11
Lista de difuzare:
E.e/0)r
Nr. 'est*n)t)r 1ocu/ent ')t) 1*!u2+r**
Se/n+tur) 1e
0r*/*re
1 Res0ons)3*** Co/*s**or 4eto1*ce #$ "# #"11
#
5
$
PROCEDURA
REFERITOARE LA DOCUMENTELE I ACTIVITILE
COMISIILOR METODICE
DOCUMENTELE COMISIEI
1.COMPONENTA DE INCADRARE
-Lista nominala a membrilor comisiei
-Incadrarea membrilor comisiei
-Orarul membrilor comisiei
-Orarul activitilor practicelaborator!
Elabrat '*r. )16. 0ro!. 7ENI POPA Se/n+tur)8
Verifi!at '*r. 0ro!. ELENA O'9 Se/n+tur)8
A"rbat '*rector8 0ro!. ELENA O'9 Se/n+tur)8
".COMPONENTA DE PLANIFICARE
-#roiectarea activitatilor metodice la nivelul comisiei
$obiectivele activitatii metodice
$plani%carea anuala a activitatilor metodice
-#lanul de imbunatatire a per&ormantelor scolare la nivel de comisie
-#roiectarea didactica la nivelul comisiei
#lani%cri calendaristice pentru disciplinele predate de membrii comisiei
proiectele unitilor de invare asociate plani%crilor' alte documente speci%ce$
3.COMPONENTA DE ANALIZ I DIAGNOZ
-(ateria de teste initiale pe discipline)
-*e+ultatele testrii initiale)
-Cate,orii de elevi cu nevoi educative speciale identi%cate -n scoal)
-C.estionare re&eritoare la stilurile de -nvare ale elevilor /i sinte+a stilurilor de
-nv-are'identi%cat de membrii catedrei' pe clase)
-0nali+a comisiei in anul scolar anterior)
-*apoarte de activitate intocmite la solicitarea conducerii scolii'IS1'MEC s$a)
-2isa de observare a activitatii de predare-invatare a membrilor comisiei' intocmite in
urma asistentelor e&ectuate de se&ul comisiei
-#rocese verbale intocmite de inspectorii de specialitate in urma inspectiilor
-0lte documente$
4.COMPONENTA DE EVIDEN I INREGISTRARE
-Evidena activitilor derulate -n comisie
rapoarte3procese-verbale de activitate lunar)
materiale pre+entate la /edinele de comisie
aplicatii utili+ate si materiale concepute0EL'so&turi educationale'pre+entari
electronice si
multimedia s$a$!
evidenta meritelor deosebite' a reali+arilor concrete si a publicatiilor membrilor
comisiei)
curriculum pentru disciplinele optionale)
lista CDS propuse pentru urmtorul an scolar)
alte documente de interes)
-Modele de documente pentru asi,urarea calitatii predarii-invatarii'concepute si
reali+ate in comisie)
teste de evaluare initiala'&ormative si sumativa)
%se de observare si de lucru teoretice' aplicative si de laborator)
suporturi teoretice si aplicative pentru orele de curs si de laborator)
%se de evaluare individuala 3&rontala a testelor)
suporturi de curs'proiecte didactice ' porto&olii ale elevilor si pro&esorilor
s$a)
-Teste aplicate de IS1 in urma controlului de specialitate si re+ultatele interpretarilor)
-Olimpiade si concursuri scolare
evidenta elevilor capabili de per&ormante scolare)
,ra%ce de des&asurare a concursurilor si e4amenelor scolare)
comisiile de concurs)
,ra%cul de pre,atire suplimentara a elevilor pentru concursuri)
re+ultatele obtinute)
propuneri de subiecte pentru concursuri
subiecte date la concursuri si olimpiade scolare
-E4amene de bacalaureat
metodolo,ia de des&asurare
documente si in&ormari o%ciale
propuneri de subiecte din anii anteriori
re+ultate obtinute de elevi
alte documente
5.COMPONENTA DE DOCUMENTARE
5$#lanul de 0ctiune al Scolii pentru 0si,urarea Calitatii
"$*aportul de autoevaluare al scolii
6$#lanul de imbunatatire
7$Materiale tematice intocmite
8$Stiluri de invatare
C.estionare aplicate elevilor
0nali+e sintetice ale re+ultatelor la nivelul claselor
Lista de veri%care pentru asi,urarea corespondentei stil de predare- stil de
invatare
9$2ise de autoevaluare a activitatii
:$#roiecte de lucru
;$Materiale didactice reali+ate
<$Documente de plani%care si curriculare
5=$ 0lte documente
CONINUTUL MAPEI DIDACTICE A CADRULUI
DIDACTIC
Curricuu! "i#$%
I&c$'r$r%$
Fi($ )*(#uui +i r%()*&($,ii#-.i/
2i/a individuala a postului'ca pro&esor pentru -nvm>nt primar3,imna+ial)
Criteriile de apreciere ale activitatii didactice)
2i/a de atribuii /i note in&ormative elaborate si aplicate la nivelul /colii)
Or$ru ($)#$!$&$
Pr*i%c#$r%$ 'i'$c#ic$
#lani%carea calendaristica la toate disciplinele predate)
#roiectarea unitatilor de invatare asociate plani%carilor calendaristice)
#lanurile de invatamant pentru pro%lurile /i speciali+?rile claselor incluse in incadrare)
E"$u$r%$ (i &*#$r%$ %%"i*r
2isele de protectie a muncii ale elevilor care lucrea+a in laborator)
2isele de notare sumative)
0nali+e si rapoarte statistice si comparative)
2isele de evaluare a caietelor de notite ale elevilor si a utilitatii acestora)
2ise de evidenta a corectarii caietelor de teme si a participarii elevilor la diverse
activitati aplicativepro,rame interactive de initiere si utili+are ' porto&olii ' proiecte
'%se de lucru s$a$!)
M$#%ri$ 'i'$c#ic '% c*&c%)#i% )r*)ri%
Teste de evaluare curenta si sumativa)
Subiecte la te+ele semestriale)
2ise de lucru si aplicative in laborator3pentru activitati teoretice)
Materiale cu caracter metodic si peda,o,ic s$a$
M$#%ri$% 'i'$c#ic% (i !i0*$c% '% i&"$#$!$&# u#ii1$#% i& $c#i"i#$#%$ 'i'$c#ic$
2i,i*3r$4% '% ()%ci$i#$#% (i !%#*'ic$ u#ii1$#$ i& $c#i"i#$#%$ 'i'$c#ic$ (i '%
)%r5%c#i*&$r%
R$)*r# '% $c#i"i#$#%64($ '% %"$u$r%7
R%3u$!%&#u '% *r'i&% i&#%r&$ $ u&i#$#ii
EVIDENA EVALURII CONTINUE A ELEVILOR
Tabele nominale ale elevilor %ecarei clase'completate cu testele de evaluare
aplicatedata'numarul de elevi evaluati'notele obtinute'media pe clasa '
media3semestru'observatii!)
0nali+a si prelucrarea statistica a re+ultatelorrepre+entarea ,ra%ca a distributiei
notelor si comentarii asociate-numarul3po+itia ma4imelor'cau+e'e&ecte s$a$'eventual
abordate comparative-aceeasi disciplina3test aplicat'pe clase de studiu!
Nr$c
rt
Elevii Nota
5
Nota
"
Nota
6
@
$
$
$
$
$
Nota
5=
Media
sem
Observatii
5
@$
Data evaluarii
Nr elevi evaluati
Media la evaluare

2isele de evaluare asociate %ecarui test aplicatcontinutul testului're+olvarea
detaliata a testului' ,rilei de notare si de corectare pentru itemii %ecarui
subiect'punctaAele partiale'obtinute de elevi pe subiecte'sinteti+ate tabelar-din
care se pot deduce in&ormatii re&eritoare la aspectele ce trebuie
corectate'reluate'detaliate'e4tinse'e4plicate'corelate cu aplicatii s$a$!
#lanurile de imbunatatire a per&ormantei scolare'asociate re+ultatelor %ecarui test
aplicat)
#orto&olii ale elevilor si ale pro&esorilor pe ani de studii)
2isa de autoevaluare copletata semestrial)
2ise de observare a predarii si invatarii' completate in urma asistentelor e&ectuate
de responsabilii comisiilor si directori)
#roiecte de lucru individuale sau3si colective'derulate in scopul reor,ani+arii si
amenaAarii cabinetelor'laboratoarelor cu speci%carea materialelor care sunt
necesare'a termenelor stabilite'a implicarii eventuale a elevilor)
I& ,$1$ $c%(#r%i )r*c%'uri (% "*r i&#*c!i '*cu!%&#%% c%ru#% (i
"*r 4 )r%'$#% 'ir%c#iu&ii )%ri*'ic.
#ite/ti' 6$55$"=5= Director
adA$pro&$ 1ENI #O#0
Director
pro&$ ELEN0 ODB

S-ar putea să vă placă și