Sunteți pe pagina 1din 4

Articol publicat pe VYS Blog -

www.vysblog.ro
Repararea betonului
2014- 08- 18 09:08:37 VYS
De mult e ori se lucreaza cu bet on f acut manual pe sant ier iar in loc de sort uri
de nisip si piet ris se lucreaza cu balast . De aici si pana la moment ul cand
decof ram st ruct urile din bet on (st alpi, cent uri, plansee) nu mai est e decat o
chest iune de t imp. Nu de put ine ori avem surpriza sa const at am o preparare
def ect uoasa a bet onului, f ie nu a f ost vibrat , f ie a f ost vibrat prea mult , f ie a
f ost prea zemos si s-a scurs apa ramand balast ul la vedere, f ie armat ura nu a
f ost pozit ionat a corect f at a de cof raj et c. Acest rezult at al t urnarii bet onului,
mai put in dorit , poat e sa ne conduca la decizii radicale ce presupun demolarea
st ruct urii respect ive si ret urnarea ei, sau put em apela la solut ii de reparare a
def ect elor in cazul in care acest ea nu sunt f oart e insemnat e si nu pun in
pericol rezist ent a st ruct urilor.
In af ara acest or sit uat ii cand avem o t urnare slaba, armat ura iesit a din plan
vizibila sau exist a segregari pe supraf et e relat iv mici, mai int alnim dif erit e
sit uat ii cand st ruct urile din bet on sunt af ect at e de mediu, de exemplu ploaia,
inghet ul sau subst ant ele chimice din aer, care in combinat ie cu un bet on de o
calit at e scazut a si cu def ect e de st ruct ura pot det ermina, in t imp, det eriorari
majore .
Pent ru acest gen de lucrari, exist a produse dedicat e si nu se poat e ut iliza o
simpla t encuiala sau un mort ar st andard. In cazul in care t rebuie sa ef ect uat i
lucrari de acest gen, exist a pe piat a doua t ipuri de produse ce pot f i gasit e in
magazinele de bricolaj: un adeziv expoxidic bicomponent Sikadur 31 si un un
mort ar monocomponent rapid Mapei MAPEGROUT RAPIDO. Exist a o
dif erent a considerabila de pret int re cele doua produse, mort arul bicomponent
circa 60 lei la cant it at ea de 1,2 kg (exist a si ambalaj mai mare, 6kg, pret ul est e
undeva la 300 lei) iar mort arul monocomponent cost a 150 lei sacul de 25kg.
Cum vorba mult a nu est e de ajut or, achizit ionam mort arul monocomponent din
comert si t recem la t reaba. Acest a ar f i sacul de mort ar bicomponent , sac de
poliet ilena, vidat .

Primul pas est e curat area zonelor ce se vor repara. Se indepart eaza orice
urma de mat erial ant iaderent , se curat a rest urile de ciment , se indepart eaza
rugina et c. Pent ru aceast a f olosim o perie de sarma.

Dupa curat area mecanica se umezest e put ernic zona. Mort arul se aplica pe o
supraf at a umeda dar zvant at a in prealabil.

Preparam mort arul, alegem sa preparam cat e put in in canciog pent ru ca
t impul de int arire est e dest ul de scurt si est e pacat sa il aruncam la cos. Se
int arest e in circa 10 minut e. Poat e f i preparat mai moale daca est e necesar
sa aplicam un prim st rat de amorsare. Se poat e aplica la o grosime de maxim
25 mm pe st rat , cand est e necesara o grosime mai mare se aplica st rat uri
mult iple, la int ervale de 15 minut e.

Cu o mist rie, cu un spaclu sau o spat ula, aplicam mort arul pe zona ce necesit a
reparare.

Umplem int reaga zona si avem grija sa nu se usuce f oart e repede. Nu est e
indicat sa bat a soarele direct pe zona reparat a cu mort arul monocomponent
si t rebuie past rat a zona umeda cel put in cat eva ore, recomandt 24 ore
acoperit cu o f olie daca est e cazul.

Cam aceast a a f ost mica reparat ie a bet onului, mai precis acoperirea
armat urii prost pozit ionat e. Cont inuam sa pet ecim t oat e zonele cu urme de
segregare sau armat ura neacoperit a. De not at ca nu poat e f i aruncat f oart e
usor cu mist ria, f iind un produs t ixot ropic, pur si simplu se lipest e pe mist rie
sau pe spaclu. Curat at i unelt ele imediat dupa f iecare ut ilizare.
Inainte de f inal, puteti utiliza mortarul monocomponent Mapei
MAPEGROUT RAPIDO pentru:
- repararea element elor degradat e din bet on, a muchiilor st alpilor, grinzilor si a
balcoanelor, dat orit a corodarii barelor de armat ura;
- repararea rapida a pardoselilor indust riale din bet on;
- inchiderea f isurilor superf iciale in bet on si in t encuieli pe baza de ciment ;
- f inisarea rapida a def ect elor de supraf at a la t urnarea bet onului, a
segregarilor, a rost urilor de cont ract ie, a gaurilor, a barelor de armare et c.;
- asamblarea t uburilor de bet on si repararea marginilor acest ora et c.

Vizualizari:759