Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Coman, Tel. +40
213199528/122204, Email: daniela.coman@cfr.ro, Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor
cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu Gurasada si tronsonul 3: GurasadaSimeria

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Jud. Hunedoara si Arad
Codul NUTS: RO42 - Vest

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic Ilteu-Gurasada si tronsonul Gurasada Simeria se incadreaza in
categoria de importanta "B" (constructie de importanta deosebita), model 1 de asigurarea calitatii, conform HGR nr. 766/21.11.1997.
Linia c.f. supusa modernizarii se incadreaza n categoria liniilor retelei de transeuropene de transport (RTE) de baza modernizate (V)" pentru
trafic mixt (V-M), in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 2011/275/UE din 26 aprilie 2011, privind o specificatie tehnica de
interoperabilitate referitoare la subsistemul "infrastructura" al sistemului feroviar transeuropen conventional.
Linia c.f. se incadreaza in categoria "RTE" de baza modernizare (V)" pentru trafic mixt, V-M.
Parametrii de performanta ai liniei cu tipul de trafic V-M sunt:
-ecartament normal GB;
-sarcina pe osie: 22,5 t;
-viteza linie: 160 km/h;
-lungimea trenului: 600m.
Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic Ilteu-Gurasada si tronsonul Gurasada Simeria, linie electrificata
dubla, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, vor acoperi:
Pentru lotul 1:
- lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 19,781 km;
- 13 poduri (din care 2 peste Mures cu deschiderea centrala mai mare de 110 m), 15 podete, 1 pasaj superior, 3 pasaje inferioare, 1 polata
de 225 m, 2 tuneluri de 634 m si 250 m, 2 viaducte;
- lucrari de electrificare si energoalimentare (inclusiv substatii de tractiune electrica de la reteaua nationala la 25 kv sau 27,5 kv, precum si
sistem de telegestiune SCADA), pe o lungime de 19,781 km;
- lucrari semnalizare (centralizare electronica), 41 macazuri;
- lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), inclusiv sistemul RBS (Radio Block Center), pe o distanta de 19,781 km;
- lucrari civile in 4 statii (inclusiv halte de miscare si halte comerciale).
Pentru lotul 2:
- lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 40,883 km;
- 17 poduri (din care 3 peste Mures cu deschidere centrala mai mare de 110 m), 27 podete, 4 pasaje superioare, 3 pasaje inferioare;
- lucrari de electrificare si energoalimentare (inclusiv substatii de tractiune electrica de la reteaua nationala la 25 kv sau 27,5 kv, precum si
sistem de telegestiune SCADA), pe o lungime de 40,883 km;
- lucrari semnalizare (centralizare electronica), 170 macazuri;
- lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), inclusiv sistemul RBS (Radio Block Center), pe o distanta de 40,883 km;
- lucrari civile in 8 statii (inclusiv halte comerciale si halte).

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 1/10

Fisa de date
45213321-9 Lucrari de constructii de gari feroviare (Rev.2)
45221112-0 Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu Gurasada. Diverse si
neprevazute 156.590.090 (9,7466% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
Lotul 2: Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 3: Gurasada - Simeria
Diverse si neprevazute 234.490.747 (9,7530% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
Valoarea estimata fara TVA: 4,401,990,443.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


60 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
32.000.000 lei, fara TVA pentru lotul 1; 46.000.000 lei, fara TVA pentru lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel
putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. In cazul constituirii garantiei de
participare in alta valuta, cursul de schimb leu/alta valuta va fi cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (fara TVA)- pentru fiecare lot n parte. Garantia de buna executie se
constituie conform. art.90 din HG 925/2006 modificata si completata. Ofertantii care se incadreaza in randul IMM vor beneficia de reducere
cu 50% a garantiei de buna executie, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fondul de coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Transport 2007-2013 si 2014-2020 si bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 2/10

Fisa de date
c)HG 1405/2010 pt aprobarea utilizarii unor conditii contractuale FIDIC pt obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de
interes national, finantate din fonduri publice, Anexa 2; d)OMT nr.774/2013, pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind
contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti
proiectate de catre benefciar ale FIDIC pt obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice,
Anexa 2; e) Legea 346/2004 pt stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor modificata si completata; f) OMT 290/2000 modificata si
completata; OUG nr.66/2011 - art.15; Ordine ANRMAP nr.314/2010, nr. 302/2011 si nr. 509/2011; i) site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1. Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de lucrari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si / sau spalare de bani.
In acest sens, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in
original (Formular 2 si 3 (daca este cazul)).
2. Va fi exclus din procedura ofertantul/asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificari
completari ulterioare. In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in
original (Formular 4).
Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile completarile ulterioare, lit. a), lit.c1 si lit d) va
fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (Formular 5).
Ofertantul va depune:
a. Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul
social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
b. Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are
sediul social care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere fiscale, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata.
Nota:
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf.
Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
3. Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune Declaratie pe proprie raspundere privind Certificatul de participare la licitatie cu
oferta independenta, sau il depune insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP. Aceasta declaratie se depune in original
(Formular 6).
Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pe mai multe loturi diferite, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul
aceleasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct
de la autoritatile competente.
b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii
obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al
ANRMAP.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (membrii asocierii) prezinta
inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de
origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a
ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit, prin
care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local,
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 (Formular 9).
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:
Ofertantul/ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere
sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se
afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: MOLDOVAN Macarie Alexandru, TRIFAN Valentin
Florin,BAICU Sorina, ALEXANDRU Victor, IRIMES Luca Macedon, BLEOTU Iulian-Danut, BOLCHIS Oana Maria, PETRESCU Irina, URSU
Mihai, PERJU Anca, FLORESCU Maria, COMAN Constanta Daniela, VLAD Nicolae, COMAN Mariana, FIERARU Doinita, MARIN Valentin,
IVAN Ioana Alexandra, ZUBCOV Eugen, TOMA Mirela, KISS Mariana, STANESCU Bogdan Iulian, AXENIE Irina, BENTZ Violeta Carmen,
KOSZTAN Eva Nicoleta, NICOLAU Mara Caterina, MARGHESCU Costinela, MIRZAC Ioan, BUCUR Stefan, STAN Cristian, GROPARU
DorinNicusor, GLODEANU Mihai, BECA Zoe, SANDU Mircea Eugen, TOTILCA Marilena - Iosefina, IUGA Luminita, BALTAC Sandica,
STAUDT Gabriela, MEDELET Cecilia, BATIESCU Daniela Madalina, ALECU Ana Maria Cristiana, SERBU Diana, BADEA Geta Rodica,
CONSTANTIN Doina, UNGUROIU Alina, TONCU Stefan Catalin, VAMESU Madalina Daniela, MIRICA Florina, MELINTE Ionut, PREDA
Georgiana, BUHOLT Mariana, LAUDAT Mirela Gabriela, PAPA Traian, PETRESCU Violeta Elena.
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta
detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr.34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 3/10

Fisa de date
a)Pentru persoanele juridice/fizice romane
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, din care sa rezulte
obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii de achizitie publica. Informatiile
cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform
cu originalul.
b)Persoane juridice/fizice straine
Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii
tarii de rezidenta a operatorului economic.
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite
de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va executa.
ATENTIE!
a. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator).
4.Agrement Tehnic Feroviar eliberat de Autoritatea Feroviara romana - AFER pentru executia de lucrari feroviare.
Conform prevederilor OMT 290/2000, Anexa 1, cap. II, art. 8, lit. a, precum si Anexa 5, cap. II, art. 8, lit. a, solicitantii de
autorizatii/agremente tehnice, trebuie sa depuna la AFER cereri in acest sens, cereri ce primesc numere de inregistrare.
Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferte copii lizibile ale
acestora semnate si stampilate de ofertant conform cu originalul, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertei, vor prezenta in oferte copii ale
documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat), valabile la
data limita de depunere a ofertei si urmatoarele documente:
- un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru
autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER, pana la semnarea contractului;
- dovada demararii procedurii de obtinere a autorizatiilor/agrementelor AFER.
c) Ofertantii romani si straini care nu detin autorizatii/agremente AFER sau orice alte documente doveditoare, vor depune urmatoarele
documente:
- un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru
autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER pana la semnarea contractului;
- dovada demararii procedurii de obtinere a autorizatiilor/agrementelor AFER.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro
In cazul asocierilor, cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.Declaratie referitoare la cifra de afaceri in domeniul obiectului contractului, Ofertantul va prezenta Formularul 10.
in original din care sa rezulte cifra medie de afaceri in domeniul obiectului
Angajamentul ferm Formular 19 si/sau va fi elaborat in
contractului, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) a ofertantului, care trebuie conformitate Formularul 21 si Formularele 3 si 5.
sa fie de minimum:
1.000.000.000 lei pentru lotul 1
1.600.000.000 lei pentru lotul 2
Ofertantul va prezenta o lista cu facturile pentru anii 2011, 2012 si 2013 sau
alte documente relevante pentru anii 2011, 2012 si 2013 care sa ateste cifra
de afaceri in domeniul obiectului contractului.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta comunicat de
BNR pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare
operator economic membru al asocierii/consortiului. In cazul in care
ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta va prezenta toate
documentele necesare in conformitate cu art. 186 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare
operator economic membru al asocierii/consortiului. In cazul in care
ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta va prezenta toate
documentele necesare in conformitate cu art. 186 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare. Prezentarea unui angajament ferm in
original.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 4/10

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Experienta similara
Ofertantul va completa Formularul 11.
Lista contractelor de lucrari executate si duse la bun sfarsit, in ultimii 5 ani
Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de
calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Din lista trebuie sa
documente/certificate/etc.
reiasa indeplinirea urmatoarelor cerinte:
1.1. Realizarea de lucrari de reabilitare/modernizare/construire infrastructura
si suprastructura de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteza de 160
km/h sau mai mult, pe o distanta de cel putin:
-19 km cale ferata dubla pentru lotul 1, din maximum 3 contracte;
-40 km cale ferata dubla pentru lotul 2, din maximum 3 contracte.
Lucrarile din cadrul contractelor prezentate trebuie sa fi fost executate pe
intreaga distanta precizata pentru fiecare lot.
1.2.Realizarea de lucrari de arta:
- executia a cel putin unui pod de cale ferata dubla, avand cel putin o
deschidere de minimum 100 m, pentru lotul 1;
- executia unui tunel feroviar cu lungimea de minimum 500 m pentru cale
ferata dubla sau tunel de metrou cu lungimea de minimum 500 m, care sa
asigure doua linii de circulatie, pentru lotul 1;
- executia a cel putin unui pod de cale ferata dubla, avand cel putin o
deschidere de minimum 100 m, pentru lotul 2.
1.3.Ofertantul trebuie sa fi realizat linie de contact cu suspensie catenara
alimentata n curent alternativ pe o lungime de minimum:
- 19 km cale ferata dubla pentru lotul 1, din maximum 3 contracte;
- 40 km cale ferata dubla pentru lotul 2, din maximum 3 contracte.
1.4.Ofertantul trebuie sa faca dovada realizarii unei substatii de tractiune cu
urmatoarele caracteristici:
- Alimentare din retea electrica de nalta tensiune
- Alimentare a liniei de contact in curent alternativ.
Cerinta trebuie ndeplinita pentru fiecare lot in parte.
1.5.Realizarea a cel putin unui sistem SCADA sau echivalent, respectiv a
unui sistem de comanda, achizitie si gestionare de date, pentru specialitatea
de electrificare si energoalimentare de linii de cale ferata.
Cerinta trebuie ndeplinita pentru fiecare lot in parte.
1.6.Centralizare electronica configurarea, implementarea si punerea in
exploatare a unui sistem de centralizare electronica (electronic interlocking)
pentru calea ferata.
Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot in parte.
Avand in vedere faptul ca sistemele de siguranta implementate pe calea
ferata sunt fundamental diferite de cele aplicate in alte domenii de transport
pe sine, nu se vor accepta referinte provenite din proiectele implementate la
retelele de tramvai si/sau metrou.
1.7.RBC - configurarea, implementarea si punerea in exploatare a unui
sistem "Radio Block Center" (RBC) pentru o aplicatie ERTMS cu ETCS nivel
2 care sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:
- ofertantul sa fi pus in exploatare cel putin un sistem RBC ETCS nivel 2;
- ofertantul trebuie sa faca dovada ca sistemul prezentat pentru dovedirea
experientei similare a indeplinit, inclusiv in exploatare, functia de
HANDOVER cu unul produs de alt producator, pe baza cerintelor europene
precizate in subsetul 039, versiune 2.1.2 sau ulterioara;
- sistemul trebuie sa fi fost pus in exploatare, confirmata de
certificari/documente care atesta functionarea sistemului la momentul
punerii in functie/implementarii, respectiv care atesta ca sistemul a fost pus
in exploatare.
-ofertantul va face dovada ca el a configurat, implementat si pus in
exploatare intregul sistem RBC prezentat ca experienta similara.
Avand in vedere ca trebuie respectate cerintele obligatorii ale Specificatiilor
Tehnice pentru Interoperabilitate (TSI) ale UE, Anexa A, se vor accepta
numai certificari de buna executie ETCS (RBS) din statele UE si Elvetia.
Avand in vedere faptul ca sistemele de siguranta implementate pe calea
ferata sunt fundamental diferite de cele aplicate in alte domenii de transport
pe sine, nu se vor accepta referinte provenite din proiectele implementate la
retelele de tramvai si/sau metrou.

Ofertantul va completa Formularul 11.


Cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot.
Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de
documente/certificate/etc.
Ofertantul va completa Formularul 12.

1.8. Lucrari de constructii cladiri.


Ofertantul va completa Formularul 11.
- pentru lotul 1 construirea a cel putin unei cladiri cu o suprafata de
Experienta similara se va dovedi prin prezentarea de
minimum 393 mp;
documente/certificate/etc.
- pentru lotul 1 construirea a cel putin unei cladiri cu o suprafata de
minimum 920 mp.
Nota:
Contractul/contractele prezentat/prezentate in vederea demonstrarii
experientei similare trebuie sa fie finalizat/finalizate, iar lucrarile trebuie sa
fie executate si duse la bun sfarsit.
Conform prevederilor ORDIN ANRMAP 509/2011, art. 14 alin.(1) Prin
formulele "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de lucrari
finalizat" se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de
receptie partiala; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 5/10

Fisa de date
2.Ofertantii trebuie sa prevada in cadrul ofertei urmatorul personal:
2.1. Managerul de proiect
Persoana desemnata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
absolvent de studii superioare
experienta specifica implicarea ca manager de proiect sau ca adjunct al
managerului de proiect in cel putin un contract si implicarea in calitate de
expert in cel putin un contract de reabilitare/modernizare a infrastructurii
si/sau suprastructurii feroviare.
Domeniul infrastructurii si/sau se refera la calea ferata si nu cuprinde
domeniile metrou si tramvai.
Nota: Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate
comunicarile scrise intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta si/sau
Managerul de proiect vor fi in limba romana.
In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de limba romana,
operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretariat de
specialititate din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie
de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activitatii proiectului.
Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri
de calitate.
2.2. Responsabilul / Responsabilii tehnici cu executia
Pentru Lotul 1 - Responsabilul / Responsabilii tehnici cu executia
autorizati conform OMLPTL nr. 777/26.05.2003, art 9 alin(1),
"Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii se face pentru toate cerintele de calitate prevazute la
art. 2 alin. (2) sau in conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE
privind recunoasterea calificarilor profesionale si a recunoasterii reciproce a
diplomelor, certificatelor si a altor titluri de studiu prevazute la art. 53 (exarticolul 47 TCE), se accepta experti ce au pregatirea corespunzatoare si
experienta profesionala necesara pentru fiecare categorie de lucrari de
specialitate, pentru urmatoarele domenii de constructii:
I Constructii civile, energetice, telecomunicatii;
II Constructii poduri, tunele;
III Constructii de cai ferate...", pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.
Astfel acest personal trebuie sa acopere prin autorizarile detinute categoriile
prevazute in legislatia in domeniu (Legea nr.10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr.925/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare), etc. Atestatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertei.

2.1. Pentru managerul de proiect, ofertantul va depune:


- Curriculum Vitae, in original si semnat de titular (Formular 15);
- Copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul a diplomei;
- Documente care sa ateste experienta specifica solicitata;
- Angajamentul de participare si/sau Declaratie de disponibilitate
(Formular 16.1).
2.2. Pentru Responsabilul / Responsabilii tehnici cu executia
ofertantul va depune:
- Copii dupa atestarile tehnico-profesionale ale RTE, valabile la
data limita de depunere a ofertei
- Angajamentul de participare si/sau Declaratie de disponibilitate
(Formular 16.2).

Pentru Lotul 2 - Responsabilul / Responsabilii tehnici cu executia


autorizati conform OMLPTL nr. 777/26.05.2003, art 9 alin(1),
"Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii se face pentru toate cerintele de calitate prevazute la
art. 2 alin. (2) sau in conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE
privind recunoasterea calificarilor profesionale si a recunoasterii reciproce a
diplomelor, certificatelor si a altor titluri de studiu prevazute la art. 53 (exarticolul 47 TCE), se accepta experti ce au pregatirea corespunzatoare si
experienta profesionala necesara pentru fiecare categorie de lucrari de
specialitate, pentru urmatoarele domenii de constructii:
I Constructii civile, energetice, telecomunicatii;
II Constructii poduri;
III Constructii de cai ferate...", pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.
Astfel acest personal trebuie sa acopere prin autorizarile detinute categoriile
prevazute in legislatia in domeniu (Legea nr.10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr.925/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare), etc. Atestatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertei.
3. Ofertantul va depune o declaratie in original, privind efectivul mediu anual 3.Ofertantul va depune Formularul 14.
al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani (Formular
14).
4.Ofertantul va depune Formularul 15.
4. Ofertantul va depune formularul cu informatiile referitoare la personalul de Ofertantul va depune Angajamentul ferm conform informatiilor
conducere (Formular 15).
din Formularul 19 si Formularele 3 si 5.
Nota: n cazul n care ofertantul si demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana
respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm
va fi elaborat n conformitate cu informatiile din Formularul 19.
Experienta similara solicitata poate fi ndepinita de catre un sustinator
pentru fiecare specialitate n parte.
Tertul sustinator va depune Declaratii privind nencadrarea n dispozitiile
art.180 si 181 lit a, c1 si din OUG 34/2006 cu modificari si completari.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 6/10

Fisa de date
5. Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii indiferent de procentul
5. Ofertantul va depune Formularul 17.
de subcontractare si toate datele de recunoastere a subcontractantilor (daca
este cazul).
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de
achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in
fata contractantului.
In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si
este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de
semnarea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre
ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie
publica.
Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face
numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica
propunerea tehnica si financiara prezentate initial (Formular 17).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Certificat de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO


9001:2008 sau echivalent, valabil la termenul limita de depunere
a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat, vor
furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu
standardul specificat, sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu
pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.
Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta
trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea
din contract pe care o executa.

Certificat pentru sistemul de management al mediului SR EN ISO


14001:2005 sau echivalent.

Ofertantul va prezenta certificatul pentru sistemul de


management al mediului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent,
valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat, vor
furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu
standardul specificat, sau echivalent.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18/1/1330/19.05.2014
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 7/10

Fisa de date
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO:2014/S035-057999 din 19.02.2014

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat aceasta sa corespunda in totalitate cerintelor din Proiectul tehnic si Caietele de sarcini,
informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice ale proiectului.Ofertantul va depune o declaratie
prin care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la conditiile
de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului sunt urmatoarele:
- Inspectia Muncii organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat n subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei, www.inspectmun.ro;
- Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Se precizeaza ca ofertantii vor completa si depune in oferta formularul de oferta (Formularul de oferta cu Anexa la oferta) al propunerii
financiare, care cuprinde elementele de natura financiara sau comerciala, care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Ofertele vor fi
exprimate in lei. Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinctiv constitutiv
valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara depusa (fara diverse si neprevazute). In
cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant fata de cerintele Caietelor de Sarcini oferta va fi declarata ca fiind
neconforma. Ofertele admisibile vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a preturilor ofertate.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


a)Scrisoarea de inaintare. Ofertantul are obligatia de a completa si atasa la coletul ce contine oferta scrisoarea de inaintare (Formularul 1
din Sectiunea Formulare).
b)Imputernicirea. Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, inregistrata si stampilata de ofertant prin care semnatarul este
autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
c)Garantia de participare prezentata in original.
d)Documente care dovedesc incadrarea ofertantului in categoria I.M.M.-urilor (daca este cazul). Ofertantii care se prezinta la procedura de
achizitie in calitate de I.M.M. vor prezenta alaturat garantiei de participare, documentele care dovedesc ca se incadreaza in categoria I.M.M.
-urilor, in conformitate cu Legea 346/2004 si a O.U.G. 27/2006. Imputernicirea si scrisoarea de garantie pentru participare, in original,
inclusiv actele care fac dovada calitatii de I.M.M. (daca este cazul), se prezinta in plic separat anexat/atasat la coletul cu oferta.
1.Prezentarea ofertei:
Ofertantul va depune oferta astfel: 1 exemplar in original, 1 exemplar in copie cu mentiunea "conform cu originalul" si pe suport magnetic
(CD/DVD, inclusiv documentele de calificare). Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in PLICURI SEPARATE, marcand
corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si
netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu Propunerea Tehnica, Propunerea Financiara si Documentele de Calificare. Plicul
exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, precum si un nr. de telefon, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata, precum si cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA...... , ORA..........". Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea
contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Ofertele se depun la: Sediul Companiei Nationale de Cai Ferate,
Bucuresti, sectorul 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 3, camera 40, Aripa Gara de Nord, tel.cfr.
122.204. Data limita pentru depunerea ofertei este precizata in anuntul de participare.
2.Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data
limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in
conformitate cu cele 2 alineate de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, inscriptia MODIFICARI
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. Oferta
care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de
catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita de depunerea ofertelor, se returneaza nedeschisa. Mentionam faptul ca
ofertantul are obligatia de a completa clauzele referitoare la datele de identificare si pret. Ofertantii sunt obligati sa depuna oferta completa
pentru toate lucrarile licitate, oferta incompleta ducand la descalificare.
Deschiderea ofertelor:
1.Ofertele se vor deschide de catre comisia de evaluare. Membrii comisiei vor semna inaintea deschiderii Declaratii de disponibilitate si
confidentialitate. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentantii mputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care
participa la deschiderea ofertelor va prezenta delegatia (imputernicirea societatii ofertante), precum si o copie a actului de identitate sau
pasaport
2.Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de reprezentanti ai operatorilor
economici prezenti la sedinta de deschidere si dupa caz observatorii desemnati ai UCVAP, n care se va consemna modul de desfasurare a
sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se
totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.
3.Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare n cadrul unor
sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura n conformitate cu prevederile
capitolului VI din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 8/10

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de coeziune prin POS-T 2007-2013, POS-T 2014-2020 si bugetul de stat.
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

VI.3) ALTE INFORMATII


Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre ofertanti si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana.
Toate documentele ofertei in alta limba, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Ofertantul va depune o declaratie pe propria
raspundere, privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator), in care se va mentiona calitatea de participant la
procedura, datele de recunoastere ale participantilor (Formular 7 si 8).
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara n plic
nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. n cazul n care oferta este
depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere (Formularul 16),care va include, obligatoriu si
urmatoarele clauze:toti asociatii si asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este mputernicit sa se oblige si
sa primeasca instructiuni de la si n numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderulasociatiei este responsabil pentru executia
contractului, inclusiv platile. ntelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramna n
asociatie/consortiu pe ntreaga durata a contractului. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului, autoritatea contractanta
va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila n SEAP, trebuie
utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si
aplicatiei cu care au fost semnate documentele, n conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.La nivelul
propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata n urma aplicarii
procentului de cheltuieli diverse si la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara cheltuieli diverse si neprevazute).
Durata efectiva de executie a lucrarii este de 36 luni iar perioada de garantie a lucrarii este de 24 luni.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitarea a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"- SA - Directia de Asistenta Juridica
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526, Adresa
internet (URL): www.cfr.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 9/10

Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici Simeria,
parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu
viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 Gurasada, subtronsonul 2c:
Cap Y Ilteu Gurasada
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lucrari pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic Ilteu-Gurasada, care vor acoperi: - lucrari civile n 4 statii (inclusiv
halte de miscare si halte comerciale), lucrari de terasamente si consolidari pe o lungime de 19,781 km, 13 poduri (din care 2 peste
Mures), 15 podete, 1 pasaj superior, 3 pasaje inferioare, 1 polata de 225 m, 2 tuneluri de 634 m si 250 m, 2 viaducte, lucrari de
electrificare si energoalimentare pe o lungime de 19,781 km si lucrari ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), pe o distanta de 19,781 km.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 2c: Cap Y Ilteu-Gurasada- 19,781 km.
Valoarea estimata fara TVA: 1,763,200,526.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 60 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7466 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute) sunt in valoare de
156.590.090 lei. Valoarea garantiei de participare: 32000000.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici Simeria,
parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu
viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 3: Gurasada-Simeria
1) DESCRIERE SUCCINTA
Lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic Gurasada-Simeria, vor acoperi: lucrari de terasamente si
consolidari pe o lungime de 40,883 km; 17 poduri (din care 3 peste Mures), 27 podete, 4 pasaje superioare, 3 pasaje inferioare; lucrari
de electrificare si energoalimentare (inclusiv substatii de tractiune electrica de la reteaua na tionala la 25 kv sau 27,5 kv, precum si
sistem de telegestiune SCADA), pe o lungime de 40,883 km; lucrari semnalizare (centralizare electronica), 170 macazuri;lucrari ERTMS
(ETCS nivel 2 + GSMR), inclusiv sistemul RBS (Radio Block Center), pe o distanta de 40,883 km;
lucrari civile n 8 statii (inclusiv halte comerciale si halte).

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Reabilitarea si modernizarea subtronsonului geografic 3: Gurasada-Simeria-40,883 km.
Valoarea estimata fara TVA: 2,638,789,917.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 60 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Cheltuielile diverse si neprevazute (9,7530 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute) sunt in valoare de
234.490.747 lei. Valoarea garantiei de participare: 46000000.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-06-2014 15:42

Pagina 10/10