Sunteți pe pagina 1din 30

Capitolul 12

Capitolul 12

SISTEME INFORMATICE PENTRU


ACTIVITATEA FINANCIARA
Obiective:
Dupa studierea acestei teme veti fi n masura sa:
stabiliti rolul functiei financiar-contabile;
aplicati diferite sisteme pentru analiza patrimoniului firmei;
aplicati modelele pentru analiza contului de profit sau pierdere;
realizati diferite tipuri de cash -flow-uri.
CUPRINS

12.1. Functia financiar contabila


si rolul acesteia
12.2. Sisteme pentru analiza
patrimoniului firmei
12.3. Modele pentru analiza
contului de profit sau pierdere
12.4. Determinarea fluxului
de numerar
12.4.1. Tipuri de cash -flow-uri

12.5. Studii de caz


12.5.1. Cazuri rezolvate
12.5.2.Cazuri propuse

12.6.ntrebari recapitulative

Sisteme informatice n comert


12.1. Functia financiar-contabila si rolul acesteia
Administrarea si gestionarea capitalului lichid al fiecarei ntreprinderi
revine functiei financiar-contabile n componenta careia se regasesc doua
componente majore:
o componenta activa ce regrupeaza ansamblul activitatilor de
previzionare a fluxurilor financiare n strnsa corelatie cu obiectivele
investitionale stabilite si modalitatile de finantare a activelor;
o componenta pasiva, n cadrul careia sunt reunite activitatile de
nregistrare si evidenta corespunzator normelor legale a tuturor operatiilor
referitoare la utilizarea si gestionarea resurselor banesti de care dispune
firma.
Corespunzator, celor doua categorii de activitati mentionate, functia
financiar- contabila are att valoare strategica, conferita de componenta sa
activa datorita rolului de anticipare a fenomenelor viitoare, ct si valoare
tactica realizata pe baza componentei contabile.
Prin intermediul functiei financiar-contabile, ntreprinderea urmareste
maximizarea profiturilor sale, obiectiv ce corespunde teoriei clasice a
ntreprinderii si constituie n acelasi timp obiectivul principal al
managementului financiar.
Maximizarea profiturilor n cadrul ntreprinderii presupune atingerea
unui valori ct mai performante a raportului profit-investitie, respectiv
profit-risc.
n functie de politica financiara a firmelor, managerii pot urmari sa
realizeze prin intermediul functiei financiar-contabile si atingerea altor
obiective, precum:
obtinerea unei valori a ratei profitului n masura sa permita
managerilor pastrarea controlului financiar al ntreprinderii;
maximizarea unei functii de utilitate a conducatorilor, dependente de
mai multe variabile, precum salariu sau capacitatea lor investitionala.
Continutul fiecareia dintre cele doua laturi ale functiei financiarcontabile este reflectat prin intermediul unor activitati specifice. Astfel, n
cadrul componentei financiare se urmareste:
asigurarea din resurse proprii sau atragerea din alte surse a
necesarului de capital lichid indispensabil desfasurarii activitatii
ntreprinderii;
distribuirea fondurilor banesti disponibile corespunzator obiectivelor
prestabilite ;
efectuarea planificarii si executiei financiare;
fundamentarea planului de compensare a salariatilor;
stabilirea preturilor;

Capitolul 12

efectuarea de studii si analize economice cu privire la atragerea si


alocarea mijloacelor financiare;
previziunea indicatorilor financiari;
organizarea si executarea controlului financiar intern (preventiv si
de fond).
Prin intermediul componentei contabile, sunt realizate urmatoarele
activitati:
evidenta sintetica si analitica a resurselor materiale si financiare
din ntreprindere;
ntocmirea bilanturilor contabile;
elaborarea situatiilor cu privire la principalii indicatori economico financiari;
organizarea si desfasurarea proceselor de inventariere a stocurilor
si a altor obiecte de inventar;
reconstituirea corespunzator normelor legale a documentelor
contabile pierdute, distruse sau sustrase;
ntocmirea arhivei contabile.
Activitatile financiar-contabile pot fi clasificate si corespunzator
modului n care influenteaza marimea resurselor financiare ale
ntreprinderii, n acest sens distingndu-se:
activitati care influenteaza n mod direct rezultatele financiare:
operatiunile de ncasari si plati, acordarea creditelor, asigurari etc.
activitati a caror consecinte se manifesta n mod indirect asupra
marimii resurselor: evidenta, prelucrarea si analiza datelor,
elaborarea planurilor financiare, organizarea contabilitatii si
exercitarea controlului.
Asemenea functiei de cercetare -dezvoltare si functiei de marketing, o
caracteristica esentiala a functiei financiar-contabile o constituie rolul sau
de previzionare a evenimentelor viitoare. n acest sens, fiecare firma
trebuie sa acorde o importanta aparte previzionarii periodice a fluxului de
numerar si n strnsa corelatie cu aceasta elaborarii planului de afaceri
aferent unei perioade viitoare de activitate. n cadrul acestuia, un capitol
esential pentru manager, ca si pentru eventualii investitorii, este cel al
previziunilor financiare, anticiparii sursele de venituri si principalelor
directiile de cheltuieli.
Avnd n vedere faptul ca functia financiar-contabila se afla sub
incidenta unor reglementarilor legislative n tr-o masura mai mare dect
celelalte functii, o alta particularitate a sa rezida n necesitatea cunoasterii
si punerii n aplicare n mod corect a prevederilor legale, a normelor
metodologice pentru ntocmirea si utilizarea formularelor standard privind
activitatea financiara si contabila. n conformitate cu aceste norme, fiecarei
ntreprinderi i revine sarcina efectuarii urmatoarelor categorii de evidente:

Sisteme informatice n comert

evidenta operativa (primara) ce nsoteste fiecare activitate din


cadrul ntreprinderii;
evidenta statistica, caracterizata prin existenta unui usor decalaj n
timp fata de momentul manifestarii efective a actiunilor;
evidenta contabila desfasurata n conformitate cu normele legale
n vigoare si al carei continut consta n nregistrarea elementelor
patrimoniale active si pasive, evidenta mijloacelor banesti, a
drepturilor si obligatiilor.
Relatia functiei financiar-contabile cu cadrul legislativ nu se rezuma la
obligativitatea ntocmirii si depunerii la forurile competente a unor
documente specifice, ci presupune si obtinerea de anumite facilitati pentru
ntreprinzatori, printre care mentionam acordarea de credite prin institutii
specializate, scutiri de taxe si impozite n functie de gradul de risc al
afacerii si sectorul de activitate.
Gestionarea optima a resurselor financiare constituie asadar un
element cheie al activitatii ntreprinderii, de care depinde n mod prioritar
maximizarea profiturilor obtinute si prin aceasta realizarea misiunii
ntreprinderii.
Domeniul analizei financiare a activitatii ntreprinderii comerciale este
foarte vast si implica n mare parte interventia factorului uman pentru
evidentierea clara a concluziilor si recomandarilor.

12.2. Sisteme pentru analiza patrimoniului firmei


Componenta de management financiar a ntreprinderii urmareste
evidentierea n primul rnd a situatiei patrimoniului prin prisma potentialului
acestuia de a asigura o crestere sustinuta. Sub aspect managerial
instrumentul utilizat este bilantul care poate oferi o imagine sintetica a
dinamicii patrimoniului si a mutatiilor structurale n componentele
patrimoniale. n figura 12.1 este prezentat un astfel de bilant pentru o firma.

Capitolul 12
FIRMA:
BILANT CONTABIL (000 LEI)
ACTIVE
1
2

An 1

An 2

Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale

6.737.424
-

Total imobilizari fixe

6.737.424

70%

6.716.745

62%

Alte Imobilizari (financiare)

1.160

0.01%

1.780

0.02%

5
6

Stocuri
Creante

1.523.647
1.123.229

Disponibilitati banesti

46. 224

8
9
10

Active curente
Conturi de regularizare
ACTIVE TOTALE

2.693.100
182.031
9.613.714

11

Imprumuturi

1.375.917

1.015.832

12

Obligatii

1.245.268

3.062.038

13

Total datorii

2.621.185

14

Capital social

6.436.963

6.436.963

15

Rezerve

359.548

26.118

16

Rezultate obtinute

17

Fonduri proprii

196.019

206.814

18

Provizioane

19

Total capital propriu

6.992.529

20

Conturi de regularizare

21

PASIVE TOTALE

9.613.714

PASIVE

6.716.745
-

1.761.212
2.158.130
36.401
28%
100%

3.955.743
73.496
10.747.764

An 1

37%
100%

An 2

27%

73%

4.077.870

6.669.894

38%

62%

100%

10.747.764

100%

Fig. 12.1. Bilant contabil sintetic

El este obtinut pentru cei doi ani din bilanturile financiar-contabile ale
firmei. Schema de sistem pentru aceasta prelucrare este prezentata n
figura 12.2. Bilanturile anuale sunt introduse pe foi de calcul separate An 1
si An 2. Apoi prin procedura interna de calcul se construieste Bilantul
managerial care preia si centralizeaza numai anumite componente ale
bilantului financiar contabil al firmei.

MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 2

MS OFFICE EXCEL
Foaia Bilant
managerial

MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 1

Procedura interna de
calcul

Introducere manuala
Import din DBASE,
FOXBASE sau orice alt
program de contabilitate

Sisteme informatice n comert

Fig. 12.2. Schema de sistem pentru determinarea unui bilant


mangerial

Asadar procedura de calcul implica urmatoarele faze


determinarea relatiilor de calcul pentru componentele activului
bilantului (fig. 12.3) - imobilizarile corporale, activele totale
imobilizate, activele circulante cu componentele lor: stocuri, creante,
disponibilitati, total activ;

Fig 12.3. Relatiile pentru verificarea activului bilantului

verificarea activului bilantului prin intermediul relatiilor din fig. 12.4.


total capitaluri proprii ale ntreprinderii, datorii totale, pasiv total cu
verificarea relatiei fundamentale de bilant (total activ=total pasiv) ;
construirea bilantului managerial prin intermediul relatiilor din
fig.12.5 (activul) si 12.6 (pasivul).

Capitolul 12

Fig. 12.4. Relatiile pentru verificarea pasivului bilantului

Fig. 12.5. Construirea relatiilor pentru activul bilantului managerial

Sisteme informatice n comert

Fig.12.6. Construirea relatiilor pentru pasivul bilantului


managerial

Capitolul 12
12.3. Modele pentru analiza contului de profit sau pierdere
Sistemul de prezentare a contului de profit sau pierdere pentru analize
manageriale se poate face ntr-o forma asemanatoare bilantului. Un model
sintetic de cont de profit si pierdere este prezentat n figura 12.7, iar
FIRMA:
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI (000 LEI)
An 1
3,647,802
653,637
10,325
4,235,690
82,358

83%
15%
0%
96%
2%

An 2
6,168,812
439,006
7,051
6,511,539
5,641

93%
7%
0%
98%
0%

VENITURI DIN EXPLOATARE

4,394,121

100%

6,620,509

100%

Cheltuieli cu marfurile
Materii prime, materiale
Energie si apa
Alte chelt. mat
Chelt.materiale- TOTAL

51,822
898,204
211,152
39,375
1,148,730

1%
20%
5%
1%
26%

63,418
1,398,900
309,787
3,025
1,711,711

1%
21%
5%
0%
26%

Lucrari si servicii exec. terti


Impozite si taxe
Cheltuieli cu personalul
Alte chelt. de exploatare
Amortizari

428,760
46,648
2,051,147
21,865
149,151

10%
1%
47%
0%
3%

550,719
51,413
2,979,988
5,170
136,441

8%
1%
45%
0%
2%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3,898,121

89%

5,498,859

83%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

496,000

11%

1,121,651

17%

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

2,256
462,926

0%
11%

2,508
616,780

0%
9%

REZULTATUL FINANCIAR

(460,671)

-10%

(614,272)

-9%

Venituri exceptionale
Cheltuieli exceptionale

35,330

0%
1%

7,094
304,053

0%
5%

Cifra de afaceri
Productia stocata
Productia imobilizata
Productia exercitiului
Alte venituri din exploatare

REZULTATUL EXCEPTIONAL

(35,330)

-1%

(296,959)

-4%

V ENITURI TOTALE

4,396,377

100%

6,630,110

100%

CHELTUIELI TOTALE

4,396,377

100%

6,419,691

97%

REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII

0%

210,420

3%

Impozit pe profit
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

0%
0%

79,959
130,460

1%
2%

Fig. 12.7 Model de cont de profit sau pierdere pentru analize manageriale

Sisteme informatice n comert


schema de sistem pentru construirea unei foi de calcul pentru el este
reprezentata n figura 12.8.

Introducere manuala
Import din DBASE,
FOXBASE sau orice alt
program de contabilitate

MS OFFICE EXCEL
Sheet Cont de profit sau
pierdere managerial

MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 1MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 2

Procedura interna de calcul

Fig. 12.8. Schema de sistem pentru determinarea unui cont de profit


sau pierdere mangerial

In foile de calcul An 1 si An 2 sunt centralizate si sistematizate


informatiile potrivit nevoilor de analiza iar n foaia de calcul CP&P
managerial sunt organizate informatiile pentru evidentierea importantei
fiecarei componente n raport cu nivelul veniturilor totale ale firmei. Relatiile
pentru aceasta ultima foaie de calcul sunt prezentate n figura 12.9. Aici se

Fig. 12.9. Relatiile de construire a contului de profit sau pierdere

Capitolul 12
observa doua grupuri de relatii: un grup de relatii care fac transferul din
foile de calcul An 1 si An 2 (relatiile din celulele B4:B9, D4:D9, B11:B14,
D11:D14, B16:B20, D16:D20, B23:B24, D23:D24, B26:B27, D26:D27) si un
grup de relatii care fac calculele necesare pentru raportarea la nivelul
veniturilor totale (relatiile din celulele C5:C33, E5:E33, B10, E10, B15, D15,
B21, D21, B25, D25, B28:B33, D28:D33).

12.4. Determinarea fluxului de numerar


Formatele financiare stau la baza constructiei fluxurilor de numerar
care, n termenii evaluarii potentialului de afaceri dau o imagine a
capacitatii firmei. Constructiile de fluxuri de numerar sau cash -flow-uri sunt
foarte diversificate. n principiu ele pleaca de la premisa ca finantele unei
ntreprinderi si operatiunile (activitatile ) acesteia sunt interconectate n
integralitatea lor potrivit schemei din figura 12.10.
Impoz ite
si taxe

Cresteri
de capital

Modificari
de dotari

Amortizari
Dobnzi
Dividende

Incasari n numerar
LICHIDITATILE
FIRMEI

Incasari creante
Creante

Cheltuieli curente

Stocuri

Investitii
Fig. 12.10. Ciclul cash-flow

Potrivit acestei scheme ciclul de finantare se compune din doua


circuite: circuitul investitiilor (lichiditati-investitii-amortizari-lichiditati) si
circuitul capitalului curent (lichiditati-stocuri-creante-ncasari-lichiditati).
Baza de determinare a cash-flow-ului o constituie asa cum am
mentionat declaratiile financiare ale firmei.

Sisteme informatice n comert


12.4.1. Tipuri de cash-flow-uri
n practica se ntlnesc multe tipuri de cash-flow-uri. Ne propunem aici
sa abordam doua formate semnificative de fluxuri: cash -flow-ul general
pentru diagnostic si cash-flow-ul pentru proiecte de investitii.
a) cash-flow-ul general pentru diagnostic1; este un tip de flux de
numerar care se construieste pentru a se evidentia capacitatea trecuta de
finantare a firmei pentru toate operatiunile sale. Se numeste general
deoarece priveste ntreprinderea n integralitatea sa. El include toate
componentele care determina profilul financiar al firmei si anume: politicile
operationale, tehnologiile de productie si de comercializare, sistemele de
control al stocurilor. Intr-o definitie generala cash -flow-ul sau fluxul de
lichiditati reprezinta plusurile de numerar din activitatile firmei dupa ce s-au
dedus iesirile.
Tehnic acest tip de cash -flow poate fi determinat prin doua metode:
metoda directa si metoda bazata pe schimbarile survenite n structura
pozitiilor financiare. Desi ambele metode duc la acelasi rezultat, prima
metoda este folosita mai des deoarece exista opinia ca reflecta mai exact
fenomenul economic. Vom insista n continuare pe prezentarea unui tip de
cash-flow care utilizeaza o forma extinsa a metodei directe. Potrivit metodei
directe relatia de cash-flow este urmatoarea:
Cresterea sau
descresterea
neta de
lichiditate

Cash-flow din
activitatea
curenta
(operationala)

Cash-flow din
activita ti de
investitii

Cash-flow din
activitati
financiare

Componentele cash-flow-ului sunt redate n figura 12.11.

Detalii pot fi gasite n PATRICHE D., BOB C.A., BAICUSI A. Planul de afaceri, Ed. Tribuna
Economica, Buletin economic legislativ, nr.6/1996

Capitolul 12
CASH FLOW

An 2

Profit din exploatare


Amortizare
+\- in Capitalul net de lucru
+\- stocuri
+\- creante
+\- obligatii catre furnizori
+\- alte obligatii
1 Cash flow operational

4,070,953
136,441
184,219
(237,566)
(1,034,901)
(4,826)
1,461,511
4,391,612

Fluxuri din investitii


Investitii in imobilizari corporale
Vinzari de imobilizari corporale
Investitii in imobilizari necorporale
Vinzari de imobilizari necorporale
2 Cash flow din investitii

Cash flow din operatiuni (1+2)

309,903
(309,903)
4,081,709

Fluxuri din activitati financiare


+ /- imobilizari financiare
+ /- datorii catre institutii financiare
Rezultat din activitati financiare
Rezultat din activitati exceptionale
Impozite pe profit
+ /- in capitalul social
Dividende platite
Alte modificari de surse
Total cash flow din activi tati financiare
Cash flow net
+\- in disponibilitati banesti

(620)
(360,086)
(614,272)
(296,959)
(199,624)
(2,619,972)
(4,091,532)
(9,823)

Fig. 12.11. Cash- flow calculat prin metoda directa extinsa

Rezolvarea cu mijloace informatice a acestui cash-flow implica


apelarea la doua solutii, si anume:
Solutia totul ntr-un fisier (figura 12.12) care consta n:
ncarcarea datelor n foaia An 1 n ordinea:
Bilant;
Cont de profit sau pierdere;
Date din anexele la bilant;
ncarcarea datelor n foaia An 2 n ordinea:
Bilant;

Sisteme informatice n comert

Cont de profit sau pierdere;


Date din anexele la bilant;

Transfer date din bilant


Transfer date din contul
de profit sau pierdere
Transfer date din anexele
la bilant

MS OFFICE EXCEL
Foaia Cash-flow

MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 1MS OFFICE
EXCEL
Foaia An 2

Procedura interna de calcul

Fig12.12. Schema de sistem pentru determinarea unui cash flow n


varinta extinsa a metodei directe solutia totul ntr-un fisier

Construirea cash -flow-ului utiliznd relatii bazate pe transferul de


informatii dintr-o foaie de calcul (An 1 sau An 2) n alta (Cash-flow)
vezi fig.12.13

Capitolul 12
FIRMA:
CASH FLOW
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare

='An 2'!B3
='An 2'!B55
='An 2'!B66-'An 2'!B65

Profit din exploatare


Amortizare

=B3-B 4-B 6
='An 2'!B65

+\- in Capitalul net de lucru


+\- stocuri
+\- creante
+\- obligatii catre furnizori
+\- alte obligatii
1 Cash flow operational

=SUM(B8:B11)
=-('An 2'!B13-'An 1'!B13)
=-('An 2'!B19-'An 1'!B19)
=('An 2'!B40-'An 1'!B40)
=('An 2'!B39+'An 2'!B41'An 1'!B39-'An 1'!B41)
=B5+B6+B7

Fluxuri din investitii


Investitii in imobilizari corporale
Vinzari de imobilizari corporale
Investitii in imobilizari necorporale
Vinzari de imobilizari necorporale

='An 2'!B87
='An 2'!B88
='An 2'!B89
='An 2'!B90

2 Cash flow din investitii

=-B14+B15-B16+B17

Cash flow din operatiuni (1+2)


Fluxuri din activitati financiare
+/- imobilizari financiare
+/- datorii catre institutii financiare
Rezultat din activitai financiare
Rezultat din activitati exceptionale
Impozite pe profit
+/- in capitalul social
Dividende platite

=B12+B18
=-('An 2'!B11-'An 1'!B11)
='An 2'!B39-'An 1'!B39

Alte modificari de surse

='An 2'!B76
='An 2'!B79
='An 2'!B83
=-('An 2'!B32-'An 1'!B32)
=-(('An 2'!B35-'An 2'!B36)('An 1'!B35-'An 1'!B36))
=B31- B19-(SUM(B21:B27))

Total cash flow din activitati financiare

=SUM(B21:B28)

Cash flow net


+\- in disponibilitati banesti

='An 2'!B23-'An 1'!B23

Fig. 12.13. Relatiile pentru construirea cash-flow-ului potrivit metodei totul ntr-un
fisier

Sisteme informatice n comert


Solutia legaturi hyperlink 2, a carei schema de sistem este
reprezentata n figura 12.14, consta n valorificarea informatiilor din
fisierele Bilant (vezi subcapitolul 12.1) si CP&P (vezi subcapitolul

Fisier BILANT
Foaia An 1
Foaia An 2

Relatii de tip
HYPERLINK

Fisier CASH1
Foaia Cash
Fisier CP&P
Foaia An 1
Foaia An 2

Relatii de tip
HYPERLINK

Fig. 12.14. Schema de sistem pentru determinarea unui cash flow n


varinta hyperlink

12.2) si n construirea unui fisier Cash1 cu o singura foaie de calcul


Cash n care sunt construite relatii bazate pe legaturi hyperlink de
atribuire de tipul

[nume fisier]nume foaie de calcul!celula


Ele sunt redate n figura 12.15. n fiecare din celulele coloanei B sunt
efectuate transferuri din fisierele Bilant (pentru componente de
patrimoniu) si CP&P (pentru componente legate de sursele de
formare a fluxurilor financiare care alimenteaza cash -flow-ul.

Detalii privind utilizarea legaturilor hyperlink pot fi gasite n Bott, Ed, Utilizare Microsoft Office
97, Ed. Teora Bucuresti, 1998, p.333-336

Capitolul 12
A

1 FIRMA:
2 CASH FLOW
3
4
5
6
7
8

10
11
12

='C:\My Documents\[CP&P.xls]CP&P
managerial'!$D$4
Venituri din exploatare ='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$10
Cheltuieli din
='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$21
exploatare
Profit din exploatare =B3-B4-B6
Amortizare
='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$20
+\- in Capitalul net de =SUM(B8:B11)
lucru
+\- stocuri
=-('C:\My D ocuments\[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$E$13'C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$C$13)
+\- creante
=-('C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$E$14'C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$C$14)
+\- obligatii catre
=('C:\My Documents\[Bilant.xls]An 2'!$C$40furnizori
'C:\My Documents\[Bilant.xls]An 1'!$C$40)
+\- alte obligatii
=('C:\My Documents\[Bilant.xls]An 2'!$C$41'C:\My Documents\[Bilant.xls]An 1'!$C$41)
1 Cash flow
=B5+B6+B7
operational

13 Fluxuri din
investitii
14 Investitii in imobilizari ='C:\My Documents \[CP&P.xls]An 2'!$B$43
15
16
17
18

corporale
Vinzari de imobilizari
corporale
Investitii in imobilizari
necorporale
Vinzari de imobilizari
necorporale
2 Cash flow din
investitii

19 Cash flow din

='C:\My Documents \[CP&P.xls]An 2'!$B$44


='C:\My Documents \[CP&P.xls]An 2'!$B$45
='C:\My Documents \[CP&P.xls]An 2'!$B$46
=-B14+B15-B16+B17
=B12+B18

operatiuni (1+2)
Fig.12.15. Cash- flow construit prin solutia Hyperlink

Sisteme informatice n comert


20 Fluxuri din activitati financiare
=-('C:\My Documents\[Bilant.xls]An 2'!$C$1121 +/- imobilizari
financiare

23 Rezultat din activitati

'C:\My Documents\[Bilant.xls]An 1'!$C$11)


='C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant managerial'!$K$7'C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant managerial'!$I$7
='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$25

24 Rezultat din activitati

='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$28

25
26

28 Alte modificari de

='C:\My Documents \[CP&P.xls]CP&P managerial'!$D$32


=-('C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant managerial'!$K$11 'C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant managerial'!$I$11)
=-(('C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$K$13'C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$K$14)('C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant managerial'!$I$13'C:\My Documents\[Bilant.xls]Bilant
managerial'!$I$14))
=B31-B19-(SUM(B21:B27))

29

=SUM(B21:B28)

22 +/- datorii catre


institutii financiare
financiare

exceptionale
Impozite pe profit
+/- in capitalul social

27 Dividende platite

30
31

surse
Total cash flow din
activitati financiare
Cash flow net
-+\-in
disponibilitati banesti

='C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant managerial'!$E$15'C:\My Documents \[Bilant.xls]Bilant managerial'!$C$15

Fig.12.15. Cash- flow construit prin solutia Hyperlink (continuare)

b) Cash flow-uri pentru investitii


Prin definitie procesul investitional este asimilat cu procesele de
organizare a activitatilor pe proiecte. El este orientat catre un obiectiv bine
determinat si scopul construirii cash-flow-ului este de a evalua impactul pe
care investitia propusa l genereaza n situatia financiara a firmei. Tehnic,
analiza proiectelor de investitii se prezinta potrivit schemei de sistem din
figura 12.1 6.

Costurile
investitiei
Economii
sau
Venituri

AUDIT TEHNIC

Date primare
tehnico -economice

Capitolul 12
PROCEDURI

Durata de
recuperare
actualizata

Evaluarea
financiara

Valoarea prezenta
neta
R a ta interna de
recuperare

Analiza de
sensitivitate

Evaluarea
diferitelor riscuri
interne

Fig.12.16. Schema de sistem pentru proiecte de investitii

Procesul de evaluare a investitiei se compune din doua etape: o prima


etapa este compusa din auditul tehnic al investitiei iar cea de a doua etapa
consta n evaluarea financiara si analiza de sensitivitate.
Auditul tehnic implica evaluarea efectelor favorabile pe care
investitia le genereaza n termenii economiilor sau veniturilor, comparativ
cu costurile impuse de aceasta investitie. Rezultatul acestui audit se
concretizeaza n:
Costul implicat de investitie;
Durata normata de utilizare a echipamentului (perioada de timp n
care nu se prevad cheltuieli majore de ntretinere sau reparatii);
Economiile sau veniturile suplimentare pe care investitia le
genereaza.
Evaluarea financiara implica analiza fluxurilor viitoare pe perioada
normata de viata a echipamentului plecnd de la evaluarile tehnice
efe ctuate n preturile perioadei curente si a veniturilor sau economiilor
generate de noua investitie. In procesul de evaluare a fezabilitatii
proiectului sunt utilizate urmatorii indicatori de analiza financiara: perioada
de recuperare actualizata, valoarea neta actualizata si rata interna de
rentabilitate.
Durata (perioada) actualizata de recuperare reprezinta timpul
necesar recuperarii investitiei initiale, din venitul sau economiile
realizate, lund n calcul un factor de actualizare. Acesta este, de
regula, egal cu dobnda pentru mprumuturi pe termen lung pe
piata de capital sau cu dobnda ce urmeaza sa fie platita pentru
creditul implicat de investitia respectiva. Functia financiara n MS
Excel este:
NPER(rate,pmt,pv,fv,type) ,unde:
rate dobnda (factorul de actualizare);
pmt plata investitiei (se introduce cu semnul minus deoarece
este o diminuare de flux banesc);

Sisteme informatice n comert


pv valoarea prezenta a economiilor sau veniturilor;
fv valoarea viitoare;
type o constanta care este conditionata de modul de plata (0
daca plata investitiei se face o singura data la nceputul perioadei
sau 1 daca plata se va face la sfrsitul perioadei).
Apelarea se face prin butonul de functii la care Excel ofera un
meniu de functii financiare
din care se selecteaza NPER
(vezi fig.12.17).

Fig. 12.17

Fig. 12.18

Capitolul 12
Dupa selectare, Excel ofera un meniu care faciliteaza introducerea
valorilor cerute de formula perioadei actualizate de recuperare a
investitiei ca n figura 12.18.Odata valorile si referintele introduse,
Excel aloca n celula rezultanta valoarea din rndul Formula
result = din meniul din figura 12.1 8.
Valoarea neta actualizata reprezinta diferenta dintre valoarea totala
actualizata a fluxurilor de capital viitoare rezultate din aplicarea proiectului
si investitia initiala. Fluxurile viitoare de capital iau n considerare
cheltuielile si profiturile viitoare rezultate din aplicarea proiectului, corectate
cu factorul de actualizare. Relatia de calcul este urmatoarea:

VNA =

Valj

(1 +
j =1

fa) j

unde:
val vectorul valorilor economiilor sau ven iturilor;
fa factorul de actualizare
j = 1,..,n.
Functia MS Excel este:

NPV(rate,value1,value2,)
unde
rate factorul de actualizare;
value1,value2, - valorile investitiei initiale si ale economiilor
sau veniturilor pe perioada analizata.
Utilizarea este nlesnita, la fel ca n cazul precedent, de meniul
ajutator din figura 12.19. El este rezultatul apelarii comenzii
Paste function care apoi ofera ecranul mentionat pentru
selectarea comenzii NPV (Net Prezent Value) ai carei parametri
se regasesc apoi n rndurile imaginii mentionate n figura 12.19.

Fig. 12.19

Sisteme informatice n comert

Rata interna de rentabilitate - reprezinta factorul de actualizare


pentru valoarea zero a valorii nete actualizate. La aceasta valoare
a factorului de actualizare la momentul VNA=0, fluxurile de capital
cumulate sunt egale cu investitia initiala actualizata. Ea se
calculeaza cu ajutorul functiei financiare:

IRR(Values, guess)
unde:
values reprezinta seria de celule de referinta n care se gasesc
valorile investitiei (cu minus) si ale veniturilor sau economiilor n
perioada de utilizare;
guess factor cu ajutorul caruia se genereaza iteratiile de calcul,
daca nu este introdus n mod explicit este considerat ca fiind 0,1
(10%).
Meniul ajutator oferit de Excel este reprezentat n figura 12.20.

Fig. 12.20

In figura 12.21 sunt prezentate relatiile pentru un cash-flow de investitii.


Exemplul mentionat are n vedere un proiect de investitie n valoare de

Capitolul 12
800.000$ pentru echipamente noi mai moderne. Pentru acestea auditorii
A
6
7
8
9
1 0 Investitia
initiala
1 1 Economii
12
1 3 Cash Flow

Ani
2
3
1.1. Date initiale:

800.000

=B10*(-1)

1 4 CF
actualizat
1 5 Val Neta
1 6 Durata de
recuperare
1 7 Durata de
recuperare
actualizata
1 8 Rata interna
de
recuperare a
investitiei
20
21
22
2 3 Suma
initiala
2 4 Plata
anuala
2 5 Do b n d a
2 6 Cost
financiar
2 7 CF
actualizat
total (cu
dobnda
inclusa)

1.Cash flow de proiect de investitie

260.000
260.000
260.000
260.000 260.000 260.000
1.2. Evaluarea investitiei
=B13+C11 =C13+D11
=D13+E11
=E13+F11 =F13+G1 =G13+H
1
11
=NPV(0.12, =NPV(0.12, =NPV(0.12, =NPV(0.12, =NPV(0. =NPV(0.
B13,C11) B13,C11:D11) B13,C11:E11) B 1 3 , C 1 1 : F 1 12,B13,C 12,B13,C1
1)
11:G11) 1:H11)

=H14
=NPER(0,C1
1,B13)
=NPER(0.1,C
11,B13)
=IRR(B11:H
11,12%)

>

0.12

INVESTITIA ESTE
FEZABILA

2.Cash flow total (cu linia de credit inclusa)


Ani
0
=B10

1
2
=B23-C24 =C23-D24
=B23/2

0.12

=G14G25

=H14H25

=B23/2

=B23*B25 =C23*B25
=C24+C25 =D24+D25

=D23*B25
=E24+E25

=C14- C25 =D14-D25

=E14-E25

=F14-F25

Fig. 12.2 1. Relatii pentru cash -flow de investitie

tehnici au indicat o durata normata de functionare de 6 ani cu economii


anuale de circa 260.000$ (concretizate n economii de energie n valoare
de 110.000$ anual datorate consumurilor mai mici ale noilor echipamente
si de forta de munca n valoare de 150.000$ urmare a gradului ridicat de

Sisteme informatice n comert


automatizare a acestora). Plecnd de la aceste date de intrare s-a construit
cash-flow-ul investitiei cu calculul indicatorilor mentionati mai sus. Aceasta
evaluare este necesara deoarece decizia de investire se ia numai n
conditiile n care rata interna de recuperare a investitiei este mai mare
dect factorul de actualizare (care n acest caz a fost dobnda practicata
pentru un credit n valuta acordat de o banca romneasca sau administrat
de o banca romneasca n cadrul unui credit furnizor sau a unei linii de
credit internationale). Prima parte a acestui cash flow s-a referit la
aspectele interne ale investitiei, dar deoarece investitia urmeaza sa fie
facuta printr-un credit n a doua parte a cash -flow-ului a fost inclus si costul
financiar al creditului pentru cumpararea echipamentelor, care, normal este
suportat de investitor.
Etapa urmatoare o constituie efectuarea analizei de sensitivitate ce
are ca obiectiv identificarea riscurilor pe care le genereaza modificarea
factorilor interni (rezultati din auditul tehnic) asupra duratei de recuperare
actualizate. Intre factorii care sunt luati n analiza de sensitivitate intra si cei
reprezentati n figura 12.22. Mentionam ca acesti factori sunt de regula
specifici fiecarei investitii. Legat de exemplul de mai sus, prezentam n
tabelul sinoptic de mai jos efectele care pot apare n cadrul acestui proiect
de investitii.
Factori de risc

Date de intrare
(economii)

Rezultate (durata
de recuperare
actualizata)

Cresteri n pretul energiei


Realizarea unor
econo mii mai reduse cu
forta de munca
Cresterea valorii
investitiei
Cresterea costurilor cu
ntretinerea ca urmare a
neutilizarii corespunzatoare a echipamentelor
Fig. 12.22. Factori de risc analiza de sensitivitate

***
Fara a dori sa fie exhaustiva, prezentarea modelelor de cash-flow a
insistat pe cazurile mai frecvente pentru fundamentarea deciziilor
manageriale att de necesare n economia noastra n tranzitie.

Capitolul 12
12.5. Studii de caz
12.5.1. Cazuri rezolvate
CAZUL 12.1 Analiza contului de profit si/sau pierderi
Sa de determine cu mijloace informatice indicatorii profitului pentru
o societate comerciala cunoscndu -se urmatoarele informatii referitoare la
contul sau de profituri si pierderi.
Tabel nr.12.1
CONTUL DE PROFITURI SI PIERDERI
1998
Vnzari
5000000
Alte vnzari
200000
Total venituri
Cheltuieli de comercializare variabile
2200000
Marja bruta a exploatarii
Cheltuieli totale fixe
1000000
Profit/pierdere din exploatare
Venituri financiare
800000
Cheltuieli financiare
600000
Profit/pierdere din activitati
Venituri exceptionale
300000
Cheltuieli exceptionale
150000
Profit/pierdere nainte de impozitare
Impozit pe profit (38%)
Profit/piedere dupa impozitare
Rezolvare:
Formulele de calcul si rezultatele finale sunt prezentate in tabelul
urmator:

Fig.12.2

Sisteme informatice n comert


CAZUL 12.2 Determinarea ratelor de rentabilitate
2.1. Rata interna de rentabilitate
2.2. Rata modificata de rentabilitate
2.1.Rata interna de rentabilitate
Cunoscnd faptul ca nceperea unei afaceri va costa 170 000
milioane lei, iar veniturile previzionate pentru urmatoarii sase ani sunt de
22, 31, 42, 50, 57, respectiv 65 milioane lei, se cere sa se calculeze rata
interna de rentabilitate.
Rezolvare:
Deoarece fluxurile de numerar apar la intervale egale -1 an - pentru
rezolvarea problemei se va folosi functia financiara IRR.
IRR (rata interna de rentabilitate) reprezinta rata dobnzii primite
pentru o investitie constnd din plati si ncasari care apar la perioade
regulate si prezinta urmatoarele particularitati:
fluxurile de numerar nu trebuie sa apara la intervale regulate, de
exemplu o luna sau an;
trebuie sa contina cel putin o valoare negativa si una pozitiva
sintaxa functiei este IRR (values, guess), unde:
values reprezinta platile si ncasarile pentru care se va
calcula IRR
guess constituie un numar care se estimeaza a fi apropiat
de valoarea lui IRR
Pentru rezolvare se vor parcurge urmatorii pasi:
introducerea valorilor corespunzatoare platilor si veniturilor n
ordinea efectuarii sau obtinerii acestora n celulele B2: B8;
introducerea functiei IRR n celula B9.
2.2 Rata modificata de rentabilitate
Cunoscnd ca pentru acoperirea costurilor initierii afacerii din
exemplul precedent s-a utilizat un mprumut pentru care s-a perceput o
dobnda anuala de 14%, iar profiturile obtinute au fot reinvestite cu o rata
anuala de 16%, sa se determine rata modificata a rentabilitatii dupa 6 ani.

Capitolul 12
Rezolvare:
n vederea calcularii ratei modificate de rentabilitate se utilizeaza
functia financiara MIRR caracterizata prin urmatoarele aspecte:
calculeaza rata interna de rentabilitate pentru o serie de fluxuri
de numerar periodice;
trebuie sa contina cel putin o valoare negativa si una pozitiva
sintaxa functiei este :MIRR (values, finance_rate,
reinvest_rate), unde:
finance_rate este rata dobnzii platita pentru banii utilizati n fluxul
de numerar
reinvest_rate reprezinta rata dobnzii obtinuta din sumele de
bani renvestite
Rezultatele finale sunt prezentate n urmatoarea foaie de calcul tabelar.

Fig.12.24

CAZUL 12.3 Valoarea neta actualizata a investitiilor


Sa se determine valoarea neta actualizata a inve stitiei efectuate de
o firma pentru fiecare dintre situatiile urmatoare:
a) valoarea investitiei de 250 000 milioane lei este platita la
nceputul perioadei, veniturile obtinute n urmatorii ani sunt de 40, 50, 65,
74, 82 si 90 milioane lei, iar rata neta de actualizare este de 9%;
b) costul investitiei este achitat dupa 1 an de la efectuarea
acesteia, iar veniturile obtinute si rata neta de actualizare sunt similare
celor precizate n varianta precedenta;

Sisteme informatice n comert


c) n al saptelea an de activitate datorita managementului
necorespunzator si sporirii concurentei se nregistreaza o pierdere de 60
milioane lei.
Rezolvare
Functia care se va utiliza pentru rezolvarea problemei este functia
financiara NPV (valoarea neta actualizata a investitiei), calculata prin
utilizarea unei rate de actualizare. Caracteristicile functiei sunt urmatoarele:
ncepe calculul cu o perioada naintea primului flux de numerar
si l termina cu ultimul flux de numerar din lista.
se bazeaza pe fluxuri de numerar viitoare
daca primul flux are loc la nceputul perioadei, prima valoare
trebuie adaugata la rezultatul dat de NPV si nu inclusa n
argumentele de tip value
sintaxa functiei este:NPV(rate, value1, value2,), cu
urmatoarele semnificatii:
rate -rata de actualizare pe parcursul unei perioade
value1, value2, trebuie repartizate la acelasi interval de
timp si trebuie efectuate la sfrsitul fiecarei perioade
Ca urmare a utilizarii functiei n cele trei situatii mentionate, s-au
obtinut urmatoarele rezultate:

Fig.12.25

Capitolul 12
12.5.2. Cazuri propuse
CAZUL 12.4

Sa de determine cu mijoace informatice indicatorii profitului


pentru
o societate comerciala, cunoscndu-se urmatoarele
informatii:
Tabel 12.2
CONTUL DE PROFITURI SI PIERDERI
Vnzari
Alte vnzari
Total venituri
Cheltuieli de comercializare variabile
Marja bruta a exploatarii
Cheltuieli totale fixe
Profit/pierdere din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit/pierdere din activitati
Venituri exceptionale
Cheltuieli exceptionale
Profit/pierdere nainte de impozitare
Impozit pe profit (38%)
Profit/piedere dupa impozitare

1998
3500000
140000
1600000
700000
450000
375000
185000
80000

CAZUL 12.5
Calculati rata interna de rentabilitate a unei afaceri dupa 5 ani de la initierea
acesteia pe baza datelor urmatoare:

costul afacerii: 50.000 $;

venituri previzionate pentru urmatorii 5 ani: 7.000$, 10.000$, 14.000$,


17.000$ si 20.000$.
CAZUL 12.6
n vederea efectuarii unei investitii, S.C.Trade S.A. a facut un
mprumut de 45.000$ cu o dobnda anuala de 9%. Stiind ca veniturile
obtinute n urmatorii 5 ani au fost de 10.000$,14.000 $, 18.000$, 21.000 $
si 24.000$, iar profiturile obtinute au fost reinvestite cstigndu -se 11%
anual, sa se calculeze rata modificata a rentabilitatii.

Sisteme informatice n comert


12.6. ntrebari recapitulative:
1. Care este rolul functiei financiar-contabile?
2. Care este schema de sistem pentrun determinarea unui bilant
managerial?
3. Care sunt fazele pe care le implica procedura de calcul pentru un
bilant financiar-contabil?
4. Care este schema ce sta la baza construirii cash-flow-rilor?
5. Care este schema de sistem pentru proiectele de investitii?

S-ar putea să vă placă și