Sunteți pe pagina 1din 70
SC BADUC SA 52. (I sal] an JN s) : BUCURESTI AC AG.| “A ALOU stm. tos. canyounn nr 9-11, sector 1, cod 011235 te ul (RH We ch Nr. Rog. Comort J 40/1069104; CHE RO 4568644 | Holeton 20.00 Fanx: 024.222.85.74 E-mail: office@baduc MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE - MEDIU - SANATATE $1 SECURITATE OCUPATIONALA Cod: MSMII 1.3 - 00 / EDITIA 3/ REVIZIA 0 / 2009 DOMENIU DE APLICARE: = Comercializare m: ‘eriale, produse, scule, echipamente Pentru constructii si instalatii * Fasonare automatizata otel beton STANDARDE DE REFERINTA: SR EN1SO 9001:2009, SR EN ISO 14001:2005, SX OHSAS 18001:2008 APROBAT, PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL CONSILIU DE ADMINISTRATIE , REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI, dr. ing. VICZOR DUM ee ing. MARIAN|ORDAN COPIE: controlata. B{—_Acest document Se interzice efec Proprietatea BADUC SA iarea altor copii fad acordul Direct slui General informativa ~ | Bata intr wigoare lar aite VERIFICARE MANUAL: Sivll: Reprezentant SMC ing. MIHAELA MOTOC Deebes etoeG ehag od Reprezentant SMM/SMSSO GHEORGHE HUSAR sare, MANUALUL SISTEMULOL DE MANAGEMENT INTT pecan waive sync =e APRODAT, MAST DIRECTOR GENERAW <8" °°, ita0Ue:s a LISTA DE DIFUZARE \ NK. | LXLMPLAK NK. NK. ACT TRIMITERE! cre, ae | excmrtva: | SEiANATURAY Di a al | foth fot jo-2oF | 2. | Vicopresedinte Consiliu de Administratie 2 1 —— 3. | Membri Consiliu de Administratie 3 5 aaa 4. | Director General - Reprezentant Management 4 1 5. | Director Economic 5 1 Eee 6. | Director Comercial 6 1 ane 7. | Director Aprovizionare 7 1 a 8. | Director Productie 8 1 eet 9. | Director Transport 9 1 —— 10. | Directori Zone Comerciale 10 5 — 11. | Contabit set " 1 —— 12. | Economist Sef 12 i. an 13. | Inginer Sef Directia Productie 13 1 — 14. | Consilier juridic 14 1 — 15. | Sef Dep. Informatica 15 4 — 16. | Sef Dep. Politici comercialo 16 1 —v— 17. | Sef Dep. Resurse Umane 7 1 past 18. | Sef Dep. Asigurarea Calitati - Reprezentant SMC 18 1 19. | Sef Dep. Control Audit Intern 19 1 20. | Sef Dep. PP-SU-Pm — Reprezentant SMM/SMSSO_ 20 1 —— 21. | Sef Dep. CTC - Metrologie a 1 _ 22. | Sef Dep. Investifii-Administrare-Mecano Energetic 2 1 — 23. | Sef Colectiv Prevenire rotectic 23 1 "0 24, | Sef Colectiv Protectia Mediului 2a 1 aaa 25. | Sefi Colective Aprovizionare 25 4 —— 26. | Organism de certificare 26 1 27. | Arhiva AQ ° 1 | Qucheor tory Copie: controlata ef _Acest document este proprietatea BADUC SA Se interzice efectuarea altor copii fara acordul Directorului General informativ 0 jen NUME SI PRENUME SEMNATURA/ DATA EXEMPLAR NR: Voriicat | Ing. MOTOC MIHAELA Her le LOG POF 7G Lintocmit | GRANCEROF ANA-MARIA rit (5, 09 3608. i 7 7 Comrie Ea En ar F0n— \ 30. | MANUALUIL oISTEMULUT DE MANAGEMENT INTEGRA | Sou MOMTE: AWW Y | aM oe SECTUNEA ¢ Reowsia07 2000 Bi | t Pog taint STADIUL REVIZILOR Nr. : Verificat ions Motivul gi continutul revi Intocmit Sof Dep. AQ 0 Edifia 1 - claborare initiala 08.08.2006 | 11.08.2006 oO Editia 2 — modificari la sectiunes , B,C, D, E, F, Redactare 08.08.2007 | 25.07.2007 G,Hca urmare a modifica gia prevederilor legale aplicabile SMI La sectiunea G au fost modificate: cap. 2—Documente de refer cap. 3— Termeni si definiti cap. 5 — Responsabilitatea managementului Kedactare | 15.09.2009 | 21.09.2009 nou uanucsa [FoRMULAR F 02,0. 672005 Suu! MANUALUL SISTEMULUT DE MANAGEMENT INTLGRAT Cou: MSM. 00 lia: 32000 Ranwe SLCTIUNEA D He CUPRINS SECTIUNE/ : eee Ei a ; CAPITOL a uu aA PAGINA DE GARDA 6B /LISTA DE DIFUZARE Epa | | STADIUL REVIZHLOR seer; cuPRINS i PREZENTAREA SOGIETATH sc MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT ~ | Aro] ‘CAPITOLUL 1. | SCOPURI $1 DOMENIU DE APLIGARE =e /CAPITOLUL 2. | DOGUMENTE DE REFERINTA | 2730 CAPITOLUL 3. | TERMENI $1 DEFINIT ; | 2730] 4) | Totmeni 2) Prescurtari CAPITOLUL 4. | CERINTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 3730 | 4.1 | Cerinte generale 3130 42 | Cerinte referitoare ta documentatie 4130 4.2.1 | Generalitati 4130 4.22 | Manualul SMI 4130 4.2.3 | Controlul documentetor 5/30 4.2.4 | Controlul inregistraitor 5/30 CAPITOLUL 5. | RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI [6730 5.1 | Angajamontul managementului 6/30 5.2 | Orientare catre cliont si alte par{i interesate 6130 5.3 | Politica referitoare ta sistemul de management integrat 6130 54 | Planificare 7130 5.4.4 | Obiective 7730 5.4.2 | Programe de management 8/30 5.4.3 | Aspecte de mediu 8/30 5.44 | Planificarea pentru identificarea pericolului, evalvarea riscului gi stabilirea de 8130 controale 5.4.5 | Cerinte legale gi alte cerin{e. Evaluarea conformarii 9130 Responsabifitate, autoritate gi comunicare 9/30 ‘Structurd, responsabililate gi autoritate 9130 Reprezentantul managementului 15/80 Consultare gi comunicare interna 16/30 32005] VS fe WANES ai, MANUALUL SISTEMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT | Cod: MSM 1.3 ~ 00 DADO Uaioe 9/2000 SECTIUNEA D via 01 2000 Bah, 2nd ell THTLUL PAG. |__caprrou _ cs |G GAPITOLUL 5, 5,6 | Analiza efectuata de management 16/30 CAPITOLU:. 6. | MANAGEMENTUL RESURSELOR 17/30 | 6.1 | Asigurarea resurselor 17130 6.2 | Resurso umano 18/30 6.2.1 | Generalitati 10/30 6.2.2 | Competent, instruire gi constien 18/30 6.3 | Infrastructura 19/30 6.4 | Mediu de lucru 19/30 CAPITOLUL 7. | COMERCIALIZAREA PRODUSELOR §1 SERVI 20/30 | COMPLEMENTARE. CONTROL OPERATIONAL Pann 7.4 | Planificarea realizarii serviciitor 7.2 | Procese referitoare la rolatia cu clientul 20/30 1.2.1 | Determinarea cerinfelor reteritoare ta produs 20130 7.2.2 | Analiza cerinfelor referitoare la produs 21130 7.2.3 | Comunicarea cu clientul gi alte part interesate 21130 7.3 | Proiectare si dezvoltare - Excludere 22130 Aprovizionare 22130 Procesul de aprovizionare 22130 Informati pentru aprovizionare 22130 Verificarea produsului aprovizionat 23130 7. | Realizarea serviciului. Control operational 23130 7.5.1 | Controlul realizarii serviciului 23130 7.8.2 | Validarea proceselor de productie si furnzare a serviciului - Excludere 23/20 7.533 | Identificare gi trasabiltate 23130 7.5.4 | Proprietatea clientului 23/80 7.555 | Pastrarea produsului 24130 7.6 | Controlul echipamentelor de masurare ¢i monitorizare 24/30 CAPITOLUL 6. | MASURARE, ANALIZA $1 IMBUNATATIRE 24130 8.1 | Gener 24130 Monitorizaro gi masuraro 26130 Satisfaclia clientului 25130 Audit intorn 25/30 ‘Monitorizarea $i masurarea proceselor 25130 Monitorizarea si masurarea produsulu 26130 Monitorizarea si masurarea performantei de medi 26/30 Monitorizarea si masurarea performantei sso 26130 8.3 | Controlul produsului neconform, al neconformitat 27130 8.3.1 | Controlul produsului neconform 27130 8.3.2 | Neconformitati de mediu si SSO 27130 8.3.3 | Pregatire pentru situalii de urgenta si capacitate de raspuns 27130 TFORMULAR”F 003, ED_ 3/2005 Sn. MANUAL SISTEMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT | COE'WSTS—00 BAW : Ciao BA. " SECTIUNEA D Rows 7] SECTIUNE / eo CAPITOL LUE PAG. I / caPrro.ut a z aia 8.4 | Analiza datelor 28/30 imbunatatiro 29180 Tnibunitaie con 20130 eine eoroctivis 20130 Actiuno prowen 29130 one ANEXE: af Anexa1| Organigrama a SC BADUC SA sa Anexa2| Schema de organizare aforenta SMI ws Anexa 3 | Matricea de corespondenta ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 14 OHSAS 18001:2007 si manualul SMI Anexa 4| Harta proceselor SMI 42 Anexa 5 | Lista procesclor SMI di Anexa 6 | Lista procedurilor / instructiunitor SMI 143 Anexa7 | Lista formularclor SMI 113 ‘Anexa 8 | Amplasarea principalelor zone comercial w Janta FP vnwucsat (FORMUTARCF 003-E6. 3/2005") J cust 1B, MANUATUL SISTEMULUL DI MANAGEMENT INTEGRAL I: MS 1.3 00 aioe cM he 0/2 fi ‘ 4 4 SES POLITICA $1 ANGAJAMENTUL CONDUCERII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT é «CALITATE ~ MEDIU ~ SANATATE $1 SECURITATE OCUPATIONALA» materiale Necesare pentru «construc{il ta chele». Cerinjele cientilor nosti sunt permanent Gelerminari pentru dozvokare gi modemizare si in acest scop asiguriim diversitate si calitate in Oferta, consultanfa in alegere $i promplitudine la ivrare, > Viziunoa BADUC SA oslo do afi «Partenerul de nei ‘aterialolor de constructi gi instal \ tl i 7 Misiunea BADUG SA este de a comerciaiza, in mod profesionist, intreaga gama de | j i locuit in constructii» pe piata 'n acest scop, dorm si menjinom coitiicarea Sistemului de Management Integrat } »Calitate ~ Mediu ~ Sandtate $i Securitate Ocupafionali”, conform cerinfelor standardelor ¥ SREN 150 9001:2008, SREN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 10001:2008, peniru activitdtie de omercializare a materialolor do construct instalai,fasonare aulomat a ofollu boton Directorul General este Reprezentantul managementului pent sistemulintegrat * Tol salariajil robuio sa actioneze pentru indeplinirea urmatoarelor angajamente 5 cbiectve * conformarea cu cerinfele clienfior gi cu cerinjele legale refertcare la calitatea produselor / | Servicilor, fa protectia mediulul, ta sandtate gi securitate in munca, i + Prevenirea poluarii mediului si / sau imitarea efectelor negative asupra meciuiui; + prevenirea ranirtor si a imbolnavirior profesionale; * imbunalajirea continua a pertomantolor proceselorsistemukii de management integrat * Oblective generate privind Ststemul de Management Inteyra | {_ imbundlairea pomanentd a relafilor comercial, a comunicdi cu clen{iurnizosi nogti; * Gompletarea si diversfcarea ofertei de produse / servic pentru a rdspunde exigentelor | tehnice actuale si diverselor optiuni economice, * fumizarea de produse gi de servicii care nu afecteaza viaja, sanatatea i mediu, in ‘concordant cu cerinfele de livrare ale cliontilor, * optimizarea consumului de resurse materiale, combustbil gi energie. + imbunatatirea metodelor de gestionare a deseurilor generate de activitajile destagurate; | { feducerea riscurior identficato in logaturd cu sandtalea gi securitatea oamonilor, reducorea impacturitor negative asupra mediuluiinconjurator, imbundititirea competentei profesionale a angajatilor. Gonducerea BADUC SA va aloca resursele necesare, va analiza periodic poltica obiectvele gi programele stabilile cu scopul de a imbunatali continuu eficacitatea sistemelui de management integra, fo } PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, DIRECTOR GENERAL, ik Dr ing. VICTOR DusiRACHE ing, MARIAN IORDAN waz C S10, MANUALIE SISTEMULUL DI MANAGEMENT INTLGRAT | 6a mstir¥ 00 Lala: 372000 manos amar EZENTAREA SOCIETATH A erste funn aldo torte, procter kalo pont Communi gla ¢ ranma route Comtech tin "yl Comorelulizeazd On-yros yl ilo aforonte acetone, Acttaten socitdii a inceput in anul 1970 cand a fost infinjald ,Uaza de aprovizionare gi destacoro” a Trustutul de Monto} Bucuresti (TMB), din cadrul Ministerului Constructilor Industiale, iar in anul 1973, baza de arovizionare trece in subordinea Centralei de Mecanizare a Construcfilor Industriale Bucuresti, ransformandu. Fp yaa de gProvizionare gi desfacere pentru ulilje si construct, piese de schimb gi materiale speciale” BADUC — PSMS, In anul 1995, SC BADUC SA a devenit societate comercialé pe actuni, cu capital integral privat, angajandu-se an de an in programe ambitioase de crestere a capitalulul, de modemizare a capacttatior gi a concepillor oe practicare a unui comert dedicat salisfacerii cerintelor clientilor. Fan au urmat, socictalea a inregistrat © dezvotare evident prin largrea ariel de distribute, prin Siversifcarea gamei de produse 51 prin sustinerea oferel comerciale cu servci conploncoxtoce Oferta BADUC. Ciera comercialé a SC BADUG SA cuprinde o gama sortimentald de peste 20.000 de articole puse la dispocitia Gumpa’atorilor prin gase zone comerciale i de servicii de mare capacitate, in Bucuresti $i in judetul ov, in oragul Slobozia, in oragul Giurgiu, Amplasarea zonelor comerciale gi de servicil este prezentata in Anexa nr B la prezentul manual, A Principalele grupe de materiale prezente permanent in oferta SC BADUC SA sunt Produse metalurgice : ofel beton, tabla, profile, plase sudate, tevi ‘Semifabricate si produse din metale neferoase $i inoxidabile: materiale pentru constructi : ciment, var, ipsos, lemn, c&rémid’, bea; ‘materiale hidro / termoizolatoare; sisteme complete pentru instalali: sanitare, incalzire, clmatizare, electrice: materiale pentru finisaje interioare / exterioare, tamptarie din lemn / aluminiu; cabluri, conductori, aparataj pentru instalati electrice, kampi si corpuri de iluminat; Produse pentru instalatii de inealzire, sanitare, climatizare, ventilalie; cule, unelte, dispozitve, utlaje pentru punerea in opera a materialelor de constructi gi instalati; echipament individual de protectie, ete. Pentru cresterea satisfactiei clienjilor, SC BADUC SA realizeaza servicii complementare : Siete, Pentru informarea privind gama gi profurie produselor in orice varianta solclata de client, (oferte directe scrise, verbale sau pe suport magnetic). informajii tehnice gi comerciale 51 pentru alegerea optima a produselor; case de comenzi in punctele de lucru; ‘eea de reprezentanti comerciali mereu aproape de client; transport de marfuri la domiciliul/ punctele de lucru ale clientior fasonare automatizata a olelului beton; debitare automatizats a tablei groase / subti; ‘huanlarea vopselelor conform preferintelor clentior. Pentru informarea cumparatorior oferim © liste de preturi: ‘" fige tehnice, fige tehnice de securitate, agremente tehnice: Plante, cataloage, instructiuni de punere In opera a materialelor de constructi pe care le comercializam; Vo [FORMULAR F 009, ED. f. ranch ‘12 wucuest = A ) Naar ae) RR MANUALUL SISILMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT BADOG F Sh. SECTIUNEA, demonstratji practice organizate In colaborare cu furnizorii materialelor noi, propuse pentru realizarea constructor mai usor, mai repede, mai durabil Obiectivele BADUC Prin managementul orientat spre performanta si profesionalism, SC BADUC SA a devenit un partener de afaceri stabil pentru client, {umizon $1 alte parti interesate. Cotinfolo cicnplor nox sunt pormanent dotonindi punta dezvollare yl modernize, Benoticion de rola Comorcialo foto buno gh stabil ch production, procum yi deo tofoa maturd do diotiibutie, continu Heresul chengilor Hoyt Prin mentinerea certificérii sistemului de management integrat, conducerea societalii se angajeazé sa asigure cadrul unitar gi sistematic prin care sunt luate in considerare atat cerintele legale referitoare la conformitatea produselor, la protectia mediului, la asigurarea securitati si sanatatii in munca a angajatilor societatii, cat si Cerintele clienttior, ale furnizonior, ale altor parteneri de afaceri, cu scopul de a creste satisfaclia acestora gi de a imbunata{ii continuu procesele. Certificari In anul 2000, SC BADUC SA a devenit primul furnizor de materiale pentru constructii ‘la cheie” din Romania care a obtinut certificarea sistemului calitatii conform ISO 9002:1994. Anul 2002 a marcat 0 noua etapa in evolutia servicilor complementare oferite cliontilor, prin punerea in functiune a liniei de prelucrare i fasonare automata a ofelului beton, amplasaté in zona comercial Popesti Leordeni, Asocialia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) a acordat SC BADUC SA, Trofeul Calitatii 2002 pentru ,Unitatea de productie pentru fasonarea automata a otelului beton’, din Zona Comercial si de Servicii Popesti - Leordeni Incepand cu anul 2002, SC BADUC SA se bucurd si de recunoasterea la nivel intemational a calitjii produselor i servicilor oferite, prin obtinerea certificatului 1Q-NET. Avantajele oblective aduse de certiicarea sistemului calitatii precum gi dorinja managementului ca SC BADUC SA sa ramana un partener de incredere, au dus la recertificarea sistemului de management al calitafi, in decembrie 2003, conform cerinjelor ISO 9001:2000, Avand in vedere contributja adusa la cresterea calitatii lucrarilor de constructi, in anul 2004, Inspectoratul de ‘Stat in Constiuctii a acordat SC BADUC SA ,Diploma de Ment”, iar ARACO a recertificat capabillatea societfi de a participa fa licitali pentru achizilii publice, in calilate de fumizor general de materiale pentru construct $i instalafi aferente acestora Ca 0 recunoastere a eforturilor depuse pentru promovarea produselor sigure pentru sanditatea utlizatorilor gi Pentru protectia mediului inconjuraitor, in anul 2005, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a acordat societati dreptul de a utiliza marca programului .Punctul Verde", precum si Diploma de Excelenta .Pro Q Management’. ‘in anul 2006, conducerea societatii a stabilit ca obiectiv strategic implementarea si certificarea unui sistem de management integrat <>, obiectiv indeplinit datorita respectaii angajamentului asumat de conducere $i prin aportul tuturor salariafilor BADUC SA. In perioada 2006-2009 sistemul de management integrat a fost mentinut i imbunaitatit, astfel c sunt create premisele pentru recertiicarea acestuia. In acest mod se va asigura cresterea increderi tuturor partenerilor de afacer sia altor parti interesate in calitatea produseior si a servicilor oferite BADUC - $I CASA E GATA! (Sons Bc eh FORMULAE OG ESTEE \ / 0B, MANUALUL SISTEMULULDE MANAGEMENT INTEGRAT | God: msm 4.3 00 QB. UO Udi: 3/2000 ae secTwnen ha bye 7 eu su Pag. 1 din 30 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE - MEDIU ~ SANATATE $1 SECURITATE OCUPATIONALA CAP.1 SCOPURI $I DOMENIU DE APLIGARE 1) Manualul SMa fost elaboral fn baca obiectvului stabil de conducerea societal de a implementa, a mentine 31a imbunaiali continuu sistemul de management integrat calitale-mediu-sdinatate gi securitate ocupationala, Conform cu cerinjole standardelor SK EN ISO 9001:2008, Sik EN ISO 14001:2005: SR OHSAS 18001-2008, 2) Domeniut de aplicare: Prevederile manualului Sill sunt aplicabile proceselor de: 1 Fomercializare a materialelor, produselor, sculelor, echipamentelor pentru constructii si instalafii; + fasonare automatizata a ofelului beton. 3) Prevederile manualului SMI sunt aplicabile com, ipartimentelor functionale din sediul central al societatii recum $1 in punctole de lucru. mplasarea punctelor de lucru este prezentata in Anexa nr. 8 din Seotiunea H. 4) Datorité specificului activitsti, de comercializare produse gi servicii conexe, sunt excluse din sistem urmatoarele clauze ale SR EN ISO 9001:2008: + Clauza 7.3 ,Proiectare si dezvoltare", * Clauza 7.5.2 ,Validarea proceselor de productie gi de furnizare de servici Aceste excluderi nu afecteaza abiitatea gi responsabiltatea societal de a fumniza produse gi servicii conexe conforme cu cerin{ele clientlor gi cu cerintele legale aplicabile. : $) Prezentul manual descrie masurile generale luate de condlucerea SC BADUC SA pentru a asigura gia furniza Produse sau servici in conformitate cu necesitafile si asteptarie clientilor, cu cerinfele legale, regiementare, Cu standardele romane, armonizate cu standardele intemationale, aplicabile, privind: calitatea, protectia ‘mediului, sanatatea si securitatea ocupationala, 8) Capitolele manualului respecta structura standardului SR_EN ISO 9001:2008 in care au fost integrate prevederile comune si / sau specifice ale standardului SR EN ISO 14001:2005 si a specificaliei SR OHSAS 18001:2008, 7) Scopurile pentru care a fost intocmit manualul sunt urmatoarele: * comunicarea interna / externa a poltcii si obiectivolor in domeniul caltati, mediului inconjurator, sind gi secunit3ti ocupationale: ‘descrierea masurilor iuate pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbundlatirea continu a ‘sistemului de management integrat; + instruirea personalului asupra cerinelor sistemului de management integrat; * furnizarea crterilor pentru auditurile interne gi pentru analiza efectuata de management: *conferirea increderi interne / externe ca necesitatle gi asteptanle clienflor referitor la calitalea produselor / servicilor sunt cunosculte ¢i indeplinite; * prezentarea sistemului de management integrat pentru scopuri externe. 8) Cunoasterea gi aplicarea prevederilor manualului este obligatorie pentru tot personalul implicat in procesele sistemului de management integrat. Destinatarii manualului vor instrui personalul din subordine cu prevederile aplicabile, 8) Manualul SMI face referii la procedurile documentate care au fost elaborate pentru atribuirea Fesponsabilitajilor referitoare la {inerea sub control a proceselor. 10) Manualul nu conine date confidentiale, dar mulliplicarea si difuzarea acestuia {ara aprobarea Directorului General este interzisa si constituie 0 abatere de la Regulamentul de ordine interioara, 11) Tinerea sub control a manualulul SMI este descrisa in procedura ,Elaborarea si actualizarea manualului sistemului de management integrat’, cod PG 02-00. RUB, MANUALUL SIG TLMULUL DL MANAGEMENT INTLGKAT BADYE Sa. mata 1.900 tap 972009 | owia” 07 2000 Pag. 2 an 30 | ‘SECTIUNEA G CAP. 2 DOCUMENTE DE REFERINTA Prezentul manual privind SMI a fost elaborat pentru aplicarea corespunzéitoare a cerintelor din. standardele si din legislalia de mai jos: * SRENISO 9000:2006 — ~ Sisteme de management al calitali. Principil fundamentale gi vocabular + SRENISO 9001:2008 Sinteme do managamont al calif, Corinjo + SHEN ISO 14001:2008 Sistema do managment de modiu, Specifically ghid de ullizaro + SROHSAS 18001:2008 Sistem do management al sfnAtifi gi socunitAti oeupalionale (S50) + SRENISO 19011:2003—Chid pentiu audilarea sistemelor de management al calitajil gl / sau al mediuiui + SRISO/TR 10013:2003 ~ Linii_directoare pentru documentajia sistemului de management al calitati + Legeanr.608/2001 —_~ privind evaluarea conformitatii produselor, republicaté + Legeanr. 10/1995 — privind calitatea in constructii * Legea nr.319/2006 —_~ privind securitatea si sdnatatea in munca * OUG nr.195 2005 ~ privind protectia mediului, cu modificarile si completatile ulterioare * OGnr, 99/2000 ~ privind comercializarea produselor si servicillor pe piata, cu modificdrile Si completérile ulterioare * OGnr. 2011992 ~ privind activitatea de metrologie, cu modificarile gi completirile ulterioare * OGnr, 21/1992 ~ privind protectia consumatorilor, cu mouificarle $1 completarile ulterioare * HG nr. 62/2004 ~ privind introducerea pe pial a produselor pentru construeti, cu Modificarile si completaiile ulterioare Alte cerinte legale gi de reglementare aplicabile SMI se regasesc in Listele cu cerinle legale i alte cerinje, actualizate periodic. CAP. 3: TERMENI $1 DEFINI 4) Termeni utiizati in prezentul manual sunt defini in legislatia aplicabild si in standardele: SREN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al cali. Principii fundamentale gi vocabular; SR EN ISO 14001:2008 - Sisteme de management de mediu. Cerinfe cu ghid de utiizare; ‘SR OHSAS 18001:2008 - Sistem de management al séinatatii si securitati ocupationale. Cerinfe. 2) Prescurtari Prescurtarile utiizate in cadrul manualului au urmaitoarele semnificali: cssm Comitetul de Sanatate si Securtate in Munca cre ~ Control tehnic de conformitate Dep. ~ Departament ‘Bx: - exemplar IscIR = Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalatilor de Ridicat si al Recipientelor sub presiune . oN [FORMULAR F003, €D: 372005 | ADVE Hocutt Se, MANUALUL SISILMULUL DI: MANAGEMENT INTEGRAT — | God: MSMI4.3=00 RADE Mt ae SLC HUNLA G vizin 0/2000 San Pay 3 ain 30 PP SU PM Provenity 9 Protucyo~ Situafi de Uig Lh Protectia smc stom de management al cali smi ~ Sistem de management integral (callate, mediu, SSO) sMM ~ Sistem de management de mediu sMssO. ~ Sistem de management al sanatafi $i securtdlii operationale cap 4= CERINTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 4.4 CERINTE GENERALE 1) In prezent, BADUC SA are implementa un sistem de management integrat calitate - media i s8natate gi eoot apg. Patensta. avand ca referinje: SR EN 1SO 90012008; SR'EN ISO 14001:2005' SR OHSAS 418001:2008. 2) Sistemul de management integrat este implementat pentru finerea sub control si imbunatatirea continua a urmatoarelor procese speciice sistemului de management integrat 4) Procese de management: stable polticd, planificare obiective, proiectare-dezvoltare_servci, managementul resurselor, alocare autoritate! responsabilitate, analize management. orientare cate Client, comunicare inter, managementul proceselor, control documente/ tnregistrari, Procesele de Taaadenjent guverneaza procesele SMI (prin ele se ‘aloca resursele, se planificd procesele) si sunt lzate de conducerea societali pentru a supraveghea implementarea, mentinerea §1 imbunalalrea intregului sistem Procese de baz: planificare, aprovizionare, manipulare-depozitare, ofertare, analizare comenzi | contracte client vanzare, productie (fasonare automata ofel belon); procesele de baza sunt th Succesiune directa, datele de iesire ale unui proces condiioneaza operarea $i rezultalul planificat al Procesului urmator. Procesele de baz’ sunt subordonate proceselor de management, furniz&ndu-le datele necesare. ©) Procese suport: informatica, instruire, juridic, mentenanta infrastructuri, preveniro gi protect! situa de urgen\a, financiar — contabililate, transport, interactioneaza cu toate celelalle provese, oferind bars ‘materiala si logistic’ pentru desfisurarea acestora, proceso do analiza, masuraro, imbunatifire: masurarea salisfactei clientului, controlul mioacelor do nasurare. inspectia produselor Comercializate, control produs neconform, audit intem, acliune corectiva, analiza datelor, aciune preventiva, imbundtajire continu’; interaclioneaz’ semnificaliv cu. toate Procesele sistemului $i pot conduce la modificéri ale acestora, ca urmare a analizarii rezultateior Objinute, precum sia stabilirea de necesitati de imbunaitatire ) q) 3) In vederea apical si destasurérit proceselor in condi contolate, conducerea societati a implementat urmatoarele masuri @) determinarea proceseior necesare gi aplicarea acestora in intreaga societate; b) determinarea succesiunii gi interactiunii dintre procese, ©) éeterminarea criterilor gi metodelor necesare pentru a asigura c4 operarea, monitorizarea gi control proceselor sunt eficace; @) asigurarea disponibiltati resursetor si informatilor necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor 6) monitorizarea, masurarea 1 analizarea rezultatelor obtinute, dupa cum este necesar/ aplicabi, 1 implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultalele planificate si Imbunataliea continua a procescior. 4) Harta proceselor este prezentata in sectiunea H, Anexa nr. 4, 5) Desorierea fiecarui proces este efectuata in figa de proces prin care se stabilesle modul in care se realizeaz’ Panagementul procesului respectiv, {inand cont de cerinfele capitoiului 41 si de abordarea Planifica Efectueaza-Verificé-Actioneaza, recomandata de standardul SR EN ISO $001:2008 Pentru procesele care au sau pot avea impact asupra mediului, in documentele corespunzatoare, sunt stabiite aspectele de mediu, impactunle acestora asupra mediulu, precum si paramelni de mediu mastrabil $i sau acliunile necesare pentru minimizarea sau chiar eliminarea impactului negativ. Wf vnwvess 2 Mowe [FoRMULAR F 003, e0- 3720057] se. MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT | Cou: MSMI1.3— 00 Ranoe SEGTIUNEA G Pay. Adin 30 6) Managementul proceselor este efectuat de catre responsabilli de proces conform cerinfelor din procedurile documentate gi ale cerinjelor SR EN ISO 90012008, 7) Procesele externalizate, care influen{eazé conformitatea produselor / serviciilor sunt identificate gi tinute sub control de catre responsabilii de procese interne. Evaluarea capabilitatii furnizorilor respectivi se face cu respectarea criterillor prevazute in cap. 7.4 ,Aprovizionare’, daca este cerut, Procesole oxterne sunt: verificati / reparalii mettologice, verificari ISCIR la instalalii de ridicat, service echipamente si instalafi lehnice, masurdri $i incercdri asupra produselor/ factorilor de medi! microclimat, analize si evaludri asupra stiri de sanatate a angajatilor, asisten{a lehnicd echipamente, soft IT , transport auto / CFR, formare profesional, evaluare riscuri ssm / SU etc. 4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTA’ 4.24 — Gonoralititi: Pentru a asigura ca dispozitile gi orientérile referitoare la calitate, mediu, sdinditate gi securitate In mune’ sunt ‘cunoscute si aplicate in intreaga societate, documentatia SMI include: = poiica si obiectivele referitoare la calitate, mediu, SSO; manualul SMI; proceduri $i instructiuni ale sistemiului de management integrat; fige de proces; programe de management integrat, planuri locale de pregétte pentru situatii de urgents; documente organizatorice (ROF,, ROI, fige post, organigrama, contract colectiv / individual de munca); formulare pe care sa se efectueze inregistrarile specificate cerute de standardele de referinfa, i/ sau de reglementarile legale; legi, normative, reglementari, standarde, fige de securitate pentru produsele aprovizionate (de la furizori), instructiuni de folosire / manipulare pentru produse, atentiondin ale producdtorului, + Inregistrarile specifice SMI. Documentele sistemiului de management integrat sunt intocmite de personal desemnat de conducerea societ2iti, {inand seama de specificul activitatlor si proceselor, de calificarea si competenta personalulu Politicile si obiectivele generale, sunt stabilite de Consiliul de Administratie si aprobate de Adunarea General a Actionarilor. Documentele necesare planificdri, operarii si controlului proceselor sunt elaborate de Directori executivi gi sunt aprobate de Directorul General sau de Consiliul de Administralie, dupa cum este aplicabil 4.2.2. Manualul SMI este elaborat si administrat de cdtre Dep. Asigurarea calitati, conform prevederilor Capitolului 1 si ale procedurii,Elaborarea si actualizarea Manualului SMI”, cod PG 02 - 00. instructiunile gi formularete necesare sistemului de management integrat sunt elaborate conform prevederilor procedurii .Elaborarea procedutilor / instrucfiunilor sistemului de management integrat", cod PG 01- 00. Procedurile documentate ale sistemului de management integrat sunt compatibile cu documentele de referin\a, precum i cu politcile in cele trei in domenii. Amploarea procedurilor si nivelul de detaliere depind de complexitatea produselor i servicilor oferite de societate, de metodele utilzate, de calificdrile si instruirile necesare pentru personalut implicat in efectuarea gi controlul activitai Lista procedurilor si instructiunilor implementate si mentinute in cadrul SC BADUC SA este prezentata in Sectiunea H, Anexa nr. 6, Figele de proces sunt Intocmile de catre Dep. Asigurarea calits{il In colaborare cu responsabilii de proces $i aprobate de catre Directorul General Figele posturilor sunt intocmite de cdtre Dep. Resurse umane in colaborare cu conducditoriilocurilor de munca gi aprobate de catre Directorul General Regulamentele interne sunt elaborate de personal desemnat de conducerea societatii, aprobate de catre Directorul General gi/ sau de Consiliul de Administratie, dupa cum este aplicabil fe eee #2 panes. GY) PrORMGTA SB, MANUALUL SISTEMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT | God: MSM 1.300 MADD ta 37/2000 SECTIUNEA G Hovisia 0/2000 Ba, Vay. 8 din 30 42.3 Controlul documentelor se efectueaza conform procedurii ,Contolul documentelor" cod PG 03 = 00, elaborata cu scopul de a stabili masuri si responsabilitati pentru: ) a aproba documentele, inainte de emitere, referitor la adecvarea acestora; b) a analiza, a revizui gi a actualiza (daca este cazul) $i a supune reaprobéii documentele; ©) a asigura cd sunt identificate modificarile si stadiul revizilor curente ale documentelor, 4) a asigura ca versiunile in vigoare sunt disponibile in toate punctele de utiizare. ©) aasigura cd documentele rman lzibile si identificabile; fa asigura identificarea gi controlaté difuzarea controlatd a documontelor sosite din exterior: 9) a preven’ utilizarea nointenjionala a documentelor perimate. Inanto de diluzare, (wale dovumentele speciticale in procedurt sunt analizale g1 aprobate de cate personal competent si informat asupra activitati respective, desemnat de cdtre conducere. Masurile luale au in vedere stablirea adecvéri, identificarea stadiului $1 a reviziei curente a documentelor cu scopul de a preveni folosivea documentelor nevalidate sau a celor iesite din uz, Sunt dispuse masurile necesare pentru ca modifcdrle documentelor s& fie analizate si aprobale de catre Personalul desemnat, care a partcipat la procesarea documentelor inifiale. Personalul desemnat pentru controlul documentelor, la care face referire standardul de referinta, are acces la toate informatie pertinente pe baza c&rora s& efectueze analiza si aprobarea, Documentele sistemului de management integrat si inregistrrie elaborate de SC BADUG SA sunt identificabile, conform prevederilor din proceduri, astfel incat orice modificare sd fie identificata si Inregistrata, Dep. Asigurarea Calitatit emite periodic liste cu documentele / inregistrarile in vigoare pe care le difuzeazé compartimentelor implicate, 42.4 Controlul inrogistrarilor. Activitajie de control asupra proceselor, produselor si servicilor se materializeaza prin inregistrari i, prin sistemul institut, SC BADUC SA asigura pastrarea inregistrarilor relevante referitoare la conformitatea cu cerinfele, precum gi ale functionari eficace a sistemului de ‘management integrat : Tiputile principale de inregistrari sunt: * certificate de calitate, deciaratii de conformitate, certificate de conformitate, buletine de analizé emise de producator, buletine de analiza si incercari emise de laboratoare autorizate, daca este cerut; rapoarte de audit inter / extern; Tapoarte de actiuni corective / preventive; {ise de control pentru diverse activitati care inllucnleaza calitalea produsului; inregistrari ale proceselor de monitorizare; inregistrari refertoare la veniicarea conformarii cu cerinjele legale gi alte cerinje; Inregistrér privind pregatirea si instruirea personalulu, inregistrari referitoare la performanta de mediu gi SSO; inregistrati privind reclamatile primite de la client, inregistrari privind rezolvarea neconformitjior, fige de gestionare a deseurilor, procese verbale de simulare a situajillor de urgent’; brocese verbale ale analizelor efectuate de conducere asupra sistemului de management integrat Lista formutarolor pe care se inregistreaza date referioare la sistemul de management integral este prezentat in sectiunea H, Anexa nr. 7. Modalitatile de identificare, depozitare, protojare, regasire, durata de pastrare si scoalerea din uz a inregistrarilor sunt stabilite prin procedura “Controlul inregistrarilor” cod PG 04-00, Inregistrrie sunt intocmite si verficate de personal desemnat pentru a slabli valabiltatea, corecttudinea, completitudinea si adecvarea acestora Inregistrarle sunt pastrate pentru a dovedi conformitatoa produselor, servicilor, proceselor gi a sistemului de ‘management cu cerinfele specilicate. Perioada de pastrare a inregistailor este specilicata in proceduri sau prin contract, pe baza prevederiior legale aplicabile, ain [ FORMOLAR F 003, ED. 372005 ub. MANUALUI HHEMULUL DL MANAGEMENT INTEGRAL ADDO | SAN SECTIUNEA G Inogistarita sunt paste prin guj dapartamonteler implicate gf pot evaluate do eliont sau do reprozentantul 1 alunci chnd este convenit pain contract Sunt uso wr ponte peti ta bane conshii es Ineqietrior (incfonent dey suport po cate ru rin), CAP.S RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI Consitl dp Adininistialio al SC HADUG SA, eu aprobiaoss Adit nit, slaboraazt slratogi politica gi obiectiveln, inclusiv cola roforitanra la ealtaln, modi gi SGO gi ia urnAtonrola nicl ponttu a dosed angajamentul pentru implementarea gi dezvollarea sistemului de management integra @) comunica parfilorinteresate, importanta satisfaceri cerintelor clientior, a cerintelorlegale gia altor cerinte, ') stabileste politica gi obiectivele referitoare la sistemul de management integrat, ¢) aloca resursele necesare indepiiniiipoliticii i obiectivelor, 9) analizeaza anual sau ori de cate este necesar eficacitatea sistemnului de management si dispune masuri de imbunaitatire. Prin sistemul de management integrat se asigura conditile ca fiecare angajat sa cerintele, inainte de implementarea lor efectiva leleaga corect si complet toate Eficacitatea modului de aplicare a acestor cerinje este verificala de responsabili proceselor, precum gi cu ocazia auditurilor interne gi a analizelor managementului. 5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT $I ALTE PARTI INTERESATE 5.2.1 Pentru a creste abiltatea de a depista, de a satistace cerinjole curente gi de vilor ale clientlor si a altor pair interesate $i chiar pentru depagirea agteptarilor acestora, conducerea societabii utlizeazé metode si mijloace diverse a) dispune efectuarea cercetari pietei materialelor de constructi, inclusiv a concurentei: b) stabileste cdi multiple de comunicare cu client (reprezentanti comerciali, casa de comenzi, fax, telefon, internet) si cu alte parti interesate (producditor, furnizori, transportatori, importatori, biinci, organisme abiltate, etc.); ¢) decide care sunt procesele ce contribuie la satisfacerea cerinjelor clientlor; 4) stabileste responsabilitatile si autortatle pentru monitorizare, masurare, analiza gi raportare a rezultatelor privind procesele aflate la interfata cu client gi cu alte parti interesate 5.2.2 Procedura ,Comunicarea cu clientul,, cod PSMC 7.2.3-00, stabileste masurile gi responsabiltatile privind primirea, analizarea si rezolvarea cerintelor Clientilor. 5.2.3 Informatill privind satisfactia si reclamatile clientiior si a altor parti interesate sunt analizate de conducerea SC BADUC SA $i sunt utlizate ca date de intrare pentru + elaborarea poltcilor $i obiectivelorreferitoare la sistemul de management integrat; + planificarea sistemului de management integrat; + analizele efectuate de management, * identificarea actiuniior necesare pentru cresterea salisfacfei clientior. 5.3 POLITICA REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 5.3.4 Politica in domeniul calitail, mediului, sanatatii gi securitatii ocupationale este parte components a politci generale a societati 8.3.2 La elaborarea ci s-a {inut seama de * scopul organizatiel, + natura, dimensiunile $i impactul proceselor asupra mediului / sso. foes cela {> \ 7 ED, SOG | fPevoue 27) FORMULAR F 06: (5 ucuest UB. MANUALUL SISTEMULUL DI: MANAGEMENT INTEGRAT | Cod: MSMIT3= 00 (BADD Fain: SU, SLCHUNEA G 5.3.3 Politica SMI confine angajamente pentru + conformnarea cu cerinele cienjilor si cu cerinele legal refeitoare la caltalea produselor! servicio, ta protectia mediuli, a sanatate gi securitate in munca: Preveniiea poluari mediului gi / sau limitarea efectelor negative asupra mediului prevenitea ranirilor si a imbolndvirilor profesionale; 1 imbunalalirea continua a performantelor proceselor sistemului de management integrat * _inalzarea periodic’ a polticitor 51 obiectivelor pentsu tmbunstetiran continu a SMM 8.3.3 Meloucle de comunicare a politic care parjle interesate sunt dalgarea in Jocuri waibile pentru cen}, angajal, alle par interesate; + dezbaton cu angayjali gi clen|u: + prezentarea politicii de media in pliante, calaloage, site ete. + mcludeiea poliici In cernfele contracluale cu chon{i J furnzoti de produse J servi |. dupa cum oste aplicabil, 53-4 Conducerea sociotali a stabil efectuarea unor veriican sistematice (supraveghere, audituri, chestionare, Salve: ele.) pentru a venfica daca politica si obiectivelestablite sunt infelese, implementate $i menfinute la toate nivelunle organizatiei 5.3.8 Analizarea poliicilor si a obiectivelor este efectuat anual de catre Const asigura ca sunt adecvate si ca sunt stabilite clar angajamentele pentru + Indeplinirea cerinjelor referitoare la caltate, medi i SSO; + Imbundtatirea continu’ a sistemului de management integrat. iul de Administrajie pentru a se Modificarile politcilor si obiectivelor sunt aduse la cunostin{a salariatilor prin grja Directorului General Dep. Asigurarea calitsti efectueazd modificarea documentelor SMI ofi de catre ori revizukea politic le influenteazés 5.4 PLANIFICARE 5, Obiective Obioctivolo generale prezentate in deciaralile de politica sunt dezvoltate prin planificarea oblectivelor specific care sunt stabilite J Pentru functi $i niveluri organizatorice rolevante, respect director si gefii de departamente. * in concordant cu angajamentul si politicile. Pentru fiecare obiectiv este stabilta{inta obiectivulu print-un indicator realizabil gi masurabil {a stabilrea obiectivetor pe cole trei domenii (calitate ~ mediu ~ sso) sunt luate in considerare, urmatoarele: + coerenta cu angajamentul si poiiticile; ecesitaijile curente gi vitoare ale organizatiei Cerinjele legale gi alte cerin{e identificate ca aplicabile in societate; performantele actuale ale proceselor gi servicilor, Aivelul de satisfactie al clientului sia altor parti interesate; resutsele necesare pentru implementarea obiectivelor, aspectele de mediu identiicate; rezultatele procesului de identiicare a pericolelor, de evaluare si de control al riscuriior optiunile tehnologice; Cerinfe financiare, operationale, comerciale; ‘+ puncte de vedere ale pairjilor interesate; + nivelul concurentei; + rezullatele analizelor efectuate de management, Pisoucaree sistemului de management inlegrat este efectuata cu scopul de a indeplini cerinfele standerdulul si PemcINcle Stabile, precum gi pentru a menjine integhtatea sistemului alunci cénd Sunt planifcate. implementate schimbari ale acestuia. Cu ocazia analizelor efectuate de management, obiectivele i activtaile planificate sunt analizate si;-sunt stabilte actiuni in consecinfa, pentru a asigura adecvarea gi continuitatea acestora, Gane ats [FORROLAR F003, ED. 3720057] Sa MANUALUL SISTLMULUL DE: MANAGEMENT INTEGRAT nae Sea = 00 BADE cane ‘ola -07 2000 ww, vg in 30 5.4.2 Programe de managoment Planificarea sistemului de management integrat calitale — mediu ~ sso este coordonat de Directorul General (Reprezentantul managementului) care asigura + indepiinirea celor declarate la capitolul 4.1 din prezentul manual gi obiectivele in domeniul calitatii, mediului gisso. * mentinerea integritatii SMI in cazul oricdror schimbari planificate si implementate. Programele de management caliate, mediu si SSO sunt intocmite integrat gi includ obiectivele, actiunile, lintele planiticate, responsabiitajile, Weimencle, resursele, precumn $1 stadil realizar acestora, Programele sunt aprobate, comunicate gt proluctate cu toate persoanele implicate. Programele aprobate sunt monitorizate de responsabili proceselor precum gi de reprezentanji SMC / SMM / SMSSO. Periodic, dar cel putin cu ocazia analizelor de management, stadiul de realizare a programelor este analizat de catre conducerea societatii pentru verificarea eficacitatii gi eficientei actiunilor stabilite, precum gi pentru actualizarea lor, daca este necesar. Operativ, planificarea SMI include planificarea proceselor, precum: asigurarea resurselor, aprovizionarea, realizarea produselor / servicilor, instruirea, auditurile, analizele managementului, monitorizarea $i masurarea Planificarea proceselor este efectuata de ctre responsabilii de proces, care se asigura c&: + procesele necesare realizérii serviciului / produsului sunt determinate si ca sunt cunoscute cerintele privind controlul proceselor, activitatile $1 resursele necesare pentru operare sunt determinate; activité si echipamentele necesare pentru monitorizarea sii masurarea proceselor / produselor sunt suficiento; ‘+ sunt determinate cerintele pentru Inregistrari si, in special, inregistrarile referitoare la conformitatea proceselor / produselor. Datele de intrare ale planificarii sunt: + planul anual /lunar de vanzare; + bugetul de venituri si cheltuieli obiectivele trasate; cerintele din reglementairile legale; cerintele clientilor, cerinte pentru document; resurse necesare; responsabilitai Datete de iesire ale planificarit sunt programele de management, fige de proces, proceduri, instructiuni de lucru 5.4.3 Aspecte de mediu Aspectele de mediu ale proceselor, activtajior, produselor si servicior planificate, modificate sau nou elaborate sunt identficate si evaluate conform procedurii .Identificare, evaluare aspecte de mediu si programe de management de mediu cod PSMM 4.3.1-00. Wdentiicarea aspectelor de mediu s-a efectuat pentru procesele de baz si suport, In conditi de functionare ormala gi anormata, conditi de pornire sau oprire, precum gi in situalii de urgenta anticipate, ludnd In considerare urmatoarele aspecte: emisii in aer, deversari in apa, contaminarea solului, zgomot, miros, gestionare degeuri, utilizarea energie gi resurselor, probleme referitoare la vecinatai in urma evaluarii a fost evidentiat faptul c& procesele / produsele / servicile societajii nu genereaza aspecte semnificative de mediu gi impact semnificativ asupra mediului. Cu toate acestea, dorind sa reduca influentele negative asupra mediului, managementul de varf al Societati, a stabilit obiective gi tinte de mediu. Lista aspectelor de mediu este finuta sub control si actualizati ori de cle ori este necesar de catre Reprezentantul SMM. 5.4.4 Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului gi stabilirea de controale din punct de vedere al sanatatii si securitdtii ocupationale se face conform proceduri ,|dentificarea pericolului, evaluarea riscuriior gi stabilirea de controale”, cod PSSO 4.3.1-00. Evaluarea de risc reflecta principiul prevalentei eliminarii riscurilor, pe cel al controlului si reduceriiriscurilor care ‘U pot fi eliminate, Evaluarea riscurilor este un proces continuu. ao [FORIMULAR F 003, ED, 72005] ( Swe Evaluarea do rise -a roalizat diferentiat, ‘acestora, pentru: £ aclivitaiio do buza, curento g1 cole ocazionalo dar cu grad comparabil de compiexitate; {acliviaile cu grad redus de comploxitate, destagurate de personalul societal gl de vizitator ‘+ activitatlo destagurate de subcontractanti Ind sama do gradul do comploxitato ol activitajlor gi de executantul Rezultatele evaluanii permit: ierarhizarea riscurilor, Stabilirea daca nivelul de risc produs este situat sau nu in valorile admise de legistafia in domeniu; { Stabiliea masurilor de eliminare a riscurlor inacceptabile (inclusiv prin suspendarea activtai); * stabilirea masurilor de reducere a riscurilor care nu pot fi eliminate, 5.4.8 Corinto legale gi alto cerinfe, Evaluarea conformaril Foferitor ‘a implementarea si mentinerea SMI, activitatile sociotAti se conformeaz\ cu corinlele legale aplicabile, In acest scop, so ullizeaza * documente legale (legi, ordonanje, hotérari de guvem, ordine ale ministerelor privind: conformitatea produselor, securitatea si medicina muncii, protectia mediului, etc.); documente de reglementare (ISCIR, metrologie, ANRE, autorizati, permise gi avize etc.) Gocumente normative (standarde romaine, internafionale, norme gi normative — tehnice, financiare, de ‘mediu, sanatate si securitate in munca, etc.); * alte cerinte: acorduri incheiate cu autoritatile publice, acorduri tncheiate cu clienti Modul de identifcare, implementare, monitorizare gi evaluare a conformari, este prezentat in procedura *Cerinte legale $i alte cerinte. Evaluarea conformairi, cod PG 11-00. Evaluaroa conformarii cu cerinfele legale aplicabile gi cu alte cerinte identificate se face de catre: { fesponsabili de procese, cu ocazia monitorizai sia evalua periodice a procesulu, minim oda pe an; + Reprezentantii SMC / SMM / SMSSO, cu ocazia monitorizari sistemulul * echipele de audit, cu ocazia auditunior interme, conform planurilor de audit gi in funclie de importania proceselor; conducerea societatii cu ocazia monitorizarii proceselor si analizelor de management. Inregistrarle rezultatelor evaluatiior periodice sunt mentinute sub control. 5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE $1 COMUNICARE 5.5.4 Structura, responsabilitato $i autoritate Stiuctura, responsabilitil, autortatea de decizie gi competenfele personalului sunt stablite, comunicate g nute ‘sub control prin urmatoarele documente: + Organigrama SC BADUC SA, prezentat’ in Secliunea H - Anexa 1, Regulamentul de Organizaro gi Functionare al SC BADUC SA, Regulamente interne Decizii ale conducerii Fige de post; Documentele SMI (manual, procedurl, instructiuni,fige de proces, inregistrari) completeaza figele posturilor Cu responsabiltaile referitoare la calitate, mediu si SSO, specifice proceselor / activtailor deserise, La stabilirea schemei de organizare a societaiti, conducerea SC BADUG SA a avut in vedere investirea cu auloritatea necesara a persoanelor desemnate Pentru implementarea, mentinerea gi imbunatalirea sistemului de management integrat. Schema de organizare pentru implementarea, mentinerea gi imbundtatrea continud a sistemulul de management legrat calitate-mediu-sanaitate gi securitate ocupalionala este prezentata in Anexa nr. 2. In [cadrul acestui paragrat sunt prezentale succit responsabiltatie si autortatea funcilor care asigura managementul SMI. Alte responsabiltati specifice, sunt detaliate in procedurile /instrucfiunile SMI, figele posturilor. A Ponvuc.sa © (FORROLAR 105, ED. 72005] SB MANUALUL SISTEMULUL DE MANAGEMENT IN ~ SECTIUNEA G (Pag. 10 din 30 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Refer urmatoarele atribui: la sistomul do management integrat, Consiliul do Administrafio, prin Progedinte, are 2) stabiloyto poliliclo gi obioctivelo gonoralo alo sociolai,Inclusiv Cole roferitoure ta calltalo, modiu §1 SSO; b) _ stabilogto domoniul do aplicare al aistomulul de management integral; €) dosomneaz’ reprozentantul conducarll penta hnplamentaron, n{iioroa gl tinbuNdtajiioa slotomulul do management integrat; 4d) semneaza Politica si angajamentul conduceri’ si manualul SMI; ©) _analizeaza, la intervale prestabilt, politica, obiectivele gi performantele sistemului de management integrat, pentru a stabili adecvarea $i eficacilatea acestuia in indeplinirea obiectivelor propuse; f) dispune si urmareste alocarea resurselor necesare pentru mentinerea si imbunatdjirea sistemulul de management integrat, 9) _dispune actiuni corective / preventive gi de imbundtatire a sistemului de management integrat, DIRECTORUL GENERAL Directorul General al BADUC SA a fost desemnat de catre Consiliul de Administratio. Reprezentantul managementului pentru SMI, cu urmatoarele responsabiltati a) coordoneaza direct functile de asigurare a calitati, controtul tehnic de conformitate, metrologia, protectia Mmediului, sanaitatea gi securitatea ocupationala; b) dispune masurile necesare pentru implementarea politic si obiectivelor societ&{i, in domeniul cali mediului, séinat3ti si securtatii ocupationale; ©) coordoneaz’ si urmareste disponibilitatea resurselor matorialo, fin implementarca gi mentinerea sistemiului de management integrat adoptat; d) desemneaza persoane competente pentru planificarea, implementarea gi controlul proceselor, €) participa la planificarea proceselor si le controleazé direct sau deleagé autoritatea ‘unor persoane competente; f) _urméreste implementarea si eficacitatea sistemului de management integrat gi stabileste atributi in acest sens Reprezentantilor SMC / SMM / SMSSO; 9) analizeaza s1 aprobi prezentul manual, procedurile sistemului de management integrat si alte documente stabilte prin acestea; ‘h) dispune masuri pentru instruirea, perfectionarea si motivarea intregului personal in vederea indeplinii Obiectivelor stabilite: i) analizeaza semestrial gi ori de cate ori este necesar, eficacitatea si adecvarea sistemului de management integrat la polticile stabilte si raporteaza Consiliului de Administratie: i) dispune actiuni corective / preventive In vederea corectari/ prevenirii neconformitatilor, K)reprezinta societatea in relatile cu organismul de certificare a sistemului de management integrat si cv corganismele abiltate ale statului, ‘anciare, umane necasare pentru DIRECTORUL COMERCIAL Referitor la sistemul de management integrat, Directorul Comercial are urmiitoarele responsabilitai: a) participa la identificarea gi planificarea proceselor subordonate; ) coordoneaza, organizeaza gi urmareste ca procesele subordonale s4 se efectueze in mod planificat, corelat Cu cerinjele clientilor, supravegheaza permanent procesele pentru a constata dacd se objin rezultatele Planificate; ©) _asigura interfata, la nivelul sau de autoritate, cu furnizorii sau clienti refertor la problemele legate de calitatea produselor achizitionate respectiv, vandute; d) se informeazéi asupra cerinfelor si preferintelor clientilor pentru satisfacerea necesitatilor acestora; ) participa, dupa caz, la analiza efectuata de conducere asupra sistemului de management integrat si propune masuri de imbundtite; me f)_urmareste modul in care se aplica gi se respect reglementtrile legale aplicabile SMI; 9) informeaza Directorul General asupra stadiului implementari si eficientei sistemului de management integrat aplicat in procesele coordonate, [FORHULAR F008, ED. 372005] re MANUALUL SI8TLMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT [Cou MOMIT.3~ 00 eee EE RADOG wii 07 2000- San | ener Pag. 17 din 30) DIRECTORUL APROVIZIONARE Referitor la sistemul de management integrat, Directorul do Aprovizionaro aro urmétoarele responsabilitai: a) asigura instruirea personalului din subordine cu politica gi obiectivele SMI, cu prevederiio documentelor sistomulul intograt procum gi roforitor la comporlamentul fal’ de clien|i; asigurd porfectionarea si motivarea Personalului din subordine pentru realizarea obiectivelor societ&ti; b) _urmareste diversiicarea gamei produselor aprovizionate conform cerinjelor clientilor ©) _urmareste ca aprovizionarea sa se efectueze de la furizori recunosculi pentru calitatea produselor; 4d) somnoaza comenzile / contractele de aprovizionare urmarind ca descrietea conditilor referitoare la calitate sé Se fac conform prevedarilor legalo gi ale procedurilor SM; ©) analizeaza i avizeaza ‘Lista furnizorilor / subcontractant|lor acceptati 1) _urmareste corelarea stocurilor cu posibiltajie de depozitare astfel incat sa se asigure depozitarea corect a marfurilor, 9) _urmareste corelarea cerintelor clientilor cu stocurile de marfuri astfel inct sd se prevind ruperea stocurilor / stocurile supradimensionate; 1h) _urmareste ca transportul marfurlor 82 se efectueze conform prevederilor legale | la momentul oportun; |) urmareste ca activitaile subordonate sa se efectueze conform procedurior/ instructiuniior SMI: J) analizeaza neconformitstile majore, repetate, depistate la produsele aprovizionate / procesele coordonate si stabileste masuri pentru a prevenii repetarea acestora; k) participa la auditurile interne / externe efectuate In departamentele subordonate i stabilegte Impreuna cu Seful Dep. Asigurarea calitatii masuri de rezolvare a deficientelor, ')_urmareste rezolvarea la timp a actiunilor corective dispuse de conducerea societatii si informeaza Directorul General asupra stadiulul implementarii precum si asupra eficientei acestora. ‘SEF DEP. RESURSE UMANE Este subordonat Directorului General si are urmatoarele responsabilitati 7 @) coordoneaza elaborarea, actualizarea gi difuzarea regulamentelor de organizare $i functionare, de ordine interioard, fisele posturilor, 'b) raspunde de indeplinirea programelor si cursurilor organizate de societate pentru instruirea gi perfectionarea ersonalului angajat (inclusiv in domenille: calitate, protectia mediului, sdnatate si securitate ocupationala); ¢) asigura implementarea prevederilor prezentului manual gi a procedurilor aplicabile activitatilor desfasurate; instruieste personalul din subordine in acest sens; d) participa la auditurile interne / externe efectuate asupra activitatii de personal gi stabileste, Impreund cu auditorii, masuri de rezolvare a deficientelor, ©) urmareste rezolvarea Ia timp a actiunilor corective emise $i informeaz4 Dep. Asigurarea calitafii asupra stadiulul implementarii precum i asupra eficientei acestora; f) prin personalul din subs dine, raspunde de evidenta, pastrarea gi arhivarea tuturor documentelor, Thegistrarilor refertoare la Instrulrea, competenta, calificarea, specializarea gi autorizarea personalul COMITETUL DE SECURITATE $1 SANATATE iN MUNCA La nivelul “BADUG" S.A, este constiluit Comitotul do securitato gi sandtate In munca, acesta avand drept scop asigurarea implicarii reprezentanjior salariafior in imbunatatirea continua a sistemului de management sso, Comitetul de securitate gi sainditate in munca este desemnat conform Legii 319/2006 prin decizie scrisa data de Directorul General gi are atributille stabilite in baza legi si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, REPREZENTANTUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII elul Dep. Asigurarea Calitatii este desemnat Reprezentantul sistemului de Management al Calitatii (SMC), este direct subordonat Directorului General si are urmatoarele responsabiltat: @) coordoneaza elaborarea si actualizarea documentelor sistemului de management integrat, in concordant cu onditile societati, cu corinjele standardelor de referinta si cu obiectivele stabilite; ») in calitate de Auditor Sef, planifica si coordoneazé activitatea de audit intern: intocmeste Programul de audit Intern SMI si supune avizarii Directorului General. Verifica prin audituri planificate dac& sunt cunoscute i a) b) co) ®) 3) a) b) c) qd) FORIULARF 009, ED. 3720057] Falla 372000 SECIIUNEA G Novia “0/2000. : Pog. 12_din 30) aplicate. efectiv prevederile Manualului SMI, ale procedurilor / instructiunilor, aprobate de conducerea societatit Inlocmeste programe de management, situa, rapoarte referitoare fa rezultatele auditurlor efectuat, eviden(ele gi corespondonta privind sistemul de management al calli; Unnaraste Implementaroa s} eticlan{a aclluniior corective referitoara la sistemul de management al calla, Ulspuso do Goriducorea wovtotail analizeazd neconformitaiio raporiate sau depistate I inillaz’ ac{lunl corective pentru a proven! aparitia sau fepelarea necontormitatir, informeaza conducerea referitor la stadiul actiunilor corective dispuse; Colaboreazai cu Reprezentan{ii SMM / SMSSO pentru implementarea, mentinerea si Imbunatatirea SMI; informeaza Directorul General asupra stadiului de implementare a sistemului de management al caitai, a 2cliunilor corective dispuse $1 a oricdror probleme referitoare la asigurarea calitati produselor gi serviitor oforite do socictato; asigura interfaja cu reprezentan(i autorizali ai clientilor, organismolor de certiicare - In timpul auditurlor de evaluare, respectiv de certificare; asigura interfaja cu furnizori pentru evaluarea capabiltaititehnice gi de asigurare a calitati (atunci c&nd se impune), | MANUALUL SIDIEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT _ | Cod: MSMI 1.300 | Personalul din cadrul Dep. Asiguraroa calitétii are urmétoarele responsabilitafi: claborarea documentelor SMI in concordanta cu conditile societai, cu cerinfele standardelor de referinta gi cu obiectivele in domeniul caliti; instruirea personalului societaii cu prevederile aplicabile ale documentelor SMI; difuzarea controlata a documentelor aprobate, la toate compartimentele implicate; efectuarea modificrilor la documentele SMI; sijaritea implementarii prevederior prezentului manual, a proceduritor SMI prin actvitafi de supraveghere, audit intern, inspect - pentru a asigura c& sunt efectiv aplicate si sunt eficace; Iecmirea rapoartelor referitcare la rezultatele auditurlor efectuate, evidentele si corespondenta privind sistemul de management integrat; lurmarirea modului de rezolvare a neconformitajilor, acjunilor corective / preventive precum gi eficacitatea acestora. REPREZENTANTUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU Este subordonat Directorului General si are urmatoarele responsabiltii participa la elaborarea, avizeazi documentele SMI general valabile, precum si procedurle specifice / instructiunile de lucru aplicabile sistemului de management de mediu: participa la identificarea legislatici, reglementarilor si a altor cerinfe referitoare la protectia mediului in vederea intocmiri gi actualizarilistei cu cerinfe legale gi alte cerinie; asigura comunicarea interna / externa privind politica gi aspectele de mediu; monitorizeaza faciori de mediu, performania de mediu si raporteazz\ Directorului General stadiulacflunlor din programele de management de mediu; asiguréidentificarea, inregistrarea _neconformitatior, a_impacturilor supra mediului, analizeaza econformitaile si propune masuri de rezolvare, informeazs Directorul General asupra stadiului de tezohare a neconformitatilor, cplehoreazd cu reprezentani SMC / SMSSO la elaborarea / actuaizarea documentelor SMI precum sila Stabilirea masurilor de implementare, mentinere si imbunataiire a SMI; feprezinta interesele SC BADUC SA in timpul controalelor efectuate de reprezentantii organismelor abiitate in domeniul protectiei mediul fmrocmesio! verlical avizeazé documento gi Inrogistrari ale SMM In conformitate cu responsabiltaile din rocedurile aplicabile si fig postulul; Faporteaza periodic Directorului General stadiul implementa, mentinerii gi imbunaitairii SMM. Porsonalul din cadrul Colectivulul Protectia mediului are urmétoarale responsabilitafi: Fee eeciate? reslementiiorlegale privind autorizarea gi functionarea societati refertoare la protectia mediuiui, asigura identificarea aspectelor de mediu si elaborarea programelor de management de mediu, a planurilor de interventil In situatil de urgenta, astfel Incat s8 se previna / reducd poluarea mediului eager Peetrea reglementailor legale privind autorizarea 5 functionarea societirefertoare la protectia mediului; sea soePeclarea prevederiorlegale gi ale procedurlor specifce privind gestionarea degeurilor si evidenja acestora, Zenca : Z ™ QB, | MAWUALUL SISTEMULUT DE MANAGEMENT INTEGRA ean i secTuNEN _ Poi 10 ae ©) asigura monitorizarea si Inregistrarea performan(elor de mediu, REPREZENTANTUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATATH $I SECURITATH OCUPATIONALE Este subordonat Directorului General si este investit cu responsabilalea gi autoritatea_pentru: 4) asigurd implementarea si mentinerea sistemulul de management al sanatail si securitaji ocupationale la toate nivelurile aplicabile si in toate punctelo de lucru ale societali, In conformitate cu specificalia de ‘eferin{a, cu politica si obiectivelo stabilite de conducore; 4) propuno objective, finto, programe do managoment al sdnstii i securitd{i ocupalionalo, incluslv rosursolo ecesare ducori la indoplinire; ©) asiguréi conformarea cu cerintole legale gi cu alto cerinfe aplicabile referitoare la sanatatea si securitatea cupationala, prin instruirea si constientizarea salariatilor, inclusiv prin evaluarea gradului de conformare; 4) _veriicd toate compartimentele societatii pentru a evalua dac& practicile adoptate sunt In concordant’ cu Cerinjele legale si ale sistemului de management al stnatati gi securitati ocupationale: ©) identifica, tnregistreaza, analizeaz’ (direct sau prin personaiul din subordine) neconformitatile depistate fata de prevederie legale gi ale sistemului de management al s’natatii gi securtati ocupationale si informeaza Directorul General, f) monitorizeaza performan(ele sistemului de management al sanatti si securittii ocupationale; 9) _Propune actjuni corective / preventive si masuri de imbunatare a sistemului de management al sinatati si securittii ocupaionale; h) _asigura interfata cu organismele abiltate ale statului, cu organismul de cettificare, in aspecte referitoare la sistemul de management al santa’ si securitaii ocupationale; |) colaboreaza cu Reprezentantul pentru sistemul de management al calitsti, cu Reprezentantul pentru sistemul do managoment de modiu cu scopul imbundtajiri eficaciti sistomwului de managoment integral, J) raporteaz’ Directorulus General despre {unclionarea §i performanjele sistemulul de managoment al sdindtai 51 Securit ocupalionale si despre orice necesitate de Imbunataiire, Colectivul Proveniro $i Protoctie ~ Situatii de Urgenta aro urmatoarole responsabilité: ) colaboreaza la stabllitea masurilor tehnice, sanitare $i organizatorice de securitate gi sdndtate in munca, corespunzétor condililor da munca gi factorilor de mediu specifici socio; ©) colaboreaza la elaborarea de instrucliuni propril pentru aplicarea prevederilor legale 51 do reglementare, corespunzéitor condifilor In care so desfagoard activitatile la locurile de muncés, ¢) asigurd instruirea $1 informaroa personalului in probleme de securitate In munca, prin cele rel forme de instructaje (instructaj introductiv general, instructa] la locul de munca §i instructaj periodic), inclusiv instrulrea Pentru interventia in situatii de urgenfa; 4) asigura evaluarea cunostintelor dobandite de care salarialii societatii in procesul de instruire, prin teste, examinari, etc; ©) asigurd, pe baza programulul de activitate, controlul tuturor locurilor de munca din cadrul societafi, in scopul prevenirii accidentelor de munca gi imbolndvirlor profesionale: ) colaboreaza cu serviciul medical de medicina a muncii in fundamentarea programului de masuri de prevenire si protectie: 9) asigurd informarea fiecarei persoane, anterior angajari in mune, asupra risourilor la care aceasta este expusa la locul de munc@, precum si asupra masurilor de prevenire necesare; 1h) participa ta simulatile pentru interventie tn situatii de urgent gi capacitate de raspuns, indeplinind rolurile stabilite prin planurile specifice; |) participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora; 4) colaboreaza cu reprezentantii salariafilor cu atributii In domeniul securitati gi snail in muncd: k) _asigura condifile optime pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente de munc&, pentru crearea conditilor de preintampinare a incendilor, precum si de evacuare a salariafjlor in situatii speciale gi in caz de Pericol iminent; }) propune masurila necesare de prevenire a accidentelor, cu scopul de a asigura condijile legale tn desfasurarea procesului de munca, apararea vietll, integritalii corporale gi s&natatii angajatilor societatii recum si a terior aflati in incintele societ2ti, ™m) raporteaz’ Reprezentantului SMSSO stadiu! implomentairii, mentinerii gi imbunatatirii SMSSO. ‘SERVICIUL MEDICAL DE MEDICINA A MUNCI Prestarea servicilor medicale de medicina @ muncii se realizeaza la nivelul SC BADUC SA prin intermediul Va SB. MANUALUL SISTEMULU! DE MANAGEMENT INTEGRAT RADDB Sa. ‘SECTIUNEA G | Rewizia 0/2009 | ‘ Pog. 14 din 30 Cabinetului medical, prin care se asigura urmatoarele: a) angajerea personalului in societate se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil, cu confirmarea scrisi a medicului de medicina a muncii c& locul de munca sau meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere al sanataii vitorului salariat, b) societatea respecta obligatia de a completa: * figa de solicitare a examenllui medical la angajare, de care Dep. Resurse Umane; **figa de expunere la riscuri profesionale cu datele privind profesia gi locul de munca in care urmeazé $8 lucreze candidatul, de catre Dep. PP-SU-PM ; * figa de aptiudine, de catra medicul de medicina a muncil, conform prevederilor legale In vigoare; ©) programarva, cu acordul porsonalulul medical, a contolulu! medicul periodic al walariafior gi urmdrirea lectuari Intoyrule a acustula; salaria(i sunt Obligall 84 80 supuNd controlulul medical periodic, refuzul de a {80 Supune exunicnulu medical find considorat abatore disciplinard; 4d) respectarea recomandarilor medicale rezullate in urma examenelor medicale la angajare, a controalelor medicale de adaptare gi periodice gi a examenului medical la reluarea activt2ti Medicul de medicina a muncii prezinté CSSM rapoarte scrise cu privire la starea de sandtate a salariatilor in relatie cu conaitile de munca si riscurile profesionalo, la actiunile Intreprinse gi eficienta acestora, SEF DEPARTAMENT CTC ~ METROLOGIE Seful Dep. CTC — Metrologie, este direct subordonat Directorului General, coordoneaza activitatea controlorilor calitate $i activitatea de veriicare metrologica a mijloacelor de méisurare. Responsabiltatile controlorilor calitate sunt urmatoarele: 4) efectueaza activitatea de control tehnic de conformitate asupra materialelor gi produselor - de la primirea in depozite, pe timpul depozitari si pana la vanzarea acestora catre clienti; b) particip’ la analizarea cauzelor aparitiei deficientelor calitative gi la stabilirea metodelor de rezolvare a acestora; ¢) _asigura identiticarea si inregistrarea produselor neconforme gia reclamatilor clientilor; 4) _asigura verificarea metrologica a mijjoacelor de masurare, conform reglementdiior legale in vigoare; ©) _asigura interfafa cu laboratoare autorizate pentru efectuarea Incercarilor, testelor asupra produselor, in caz de dubii sau de itigt, f)_asigura interfata cu furnizori'/ clienti in probleme legate de confirmare a calitatii produselor achizitionate, respectiv vandute; ’ 9) _asigurd interfata cu organismele abiltate ale statului in probleme legate de controlul conformitatii produselor; hh) asigura gestionarea documentelor si inregistrarilor referitoare la calitalea produselor comercializale i elibereaza documentele de galitate si garantie corespunzatoare; i) informeaza Directorul General, periodic sau ori de cate ori este necesar, asupra deficientelor majore constatate, In vederea solutionaril prompte a acestora; Propune masuri de imbunatafire a activitatii de control tehnic de conformitate gi a procedurilor / instructiunilor de lucru. i Responsabilul cu activitatea de metrologie are urmatoarele responsabilitati: a) asiguré dotarea controlorilor|CTC cu mijloace de masurare adecvate, in bund stare de functionare, verificate Metrologic, conform prevedasiior legale; b)mentine evidenta mijloaceloy de masurare verificate sau reparate; ¢) ia masuri pentru pastrarea In bune condi a mijloacelor de masurare; 4) ia masuri de identifcare a stadiului de verificare / reparare a mijloacelor de masuraré; ©) asigura verificarea / repararéa la timp a mijioacelor de masurare in laboratoare autorizate; f) _pastreaza si arhiveazA bulatinele de verificare metrologica, precum i alte inregistrari referitoare la finerea sub control a mijloacelor de{inasurare, conform prevederilor legale gi ale procedurii ,Controlul mijloacelor de masurare", cod PSMC 7.6- RESPONSABILII DE PROCES Pentru a asigura implementarea, mentinerea si Imbunatajirea continua a proceselor SMI, conducerea societal a desemnat director: executiv / gefii departamentelor ca responsabili de proces, conform competentelor. Referitor fa Shi responsabiiajle acestora sunt urmatoarele: Boy FORMULAR F fSannucs.a t ) fh vucuest eee SG, MANUAL SISTEMULUL DE MANAGLMENT INTEGRAT | Cou: MSMi's 007] MN i wn SECTUNEA G B) abn! de woltuies personal din subordne cu pollica SC BADUC SA relettoare ta SM 9) aspen de mplenentarca proceditior st insituchulor SMI in procescls pears ie cosa ea sianume Monlinca resursely necesare dustayuram provosult st disporubiilatea acestora jstaita desiayuvaes) procesulu content cerm{olor stable in documentola SM ¢ asiQUNAatngerest mdicatnlor de pe {4 Sabi penta proces: * motilonzaazd, WAGER geanalizeaiZA panies gi wcultale iasostt ald do indicatont de pertorman|s seb foun Fic Chit actiunt vizand imbundati~ea continua a perlormantel procesulul ©) _stabllesc oblective speciice pentru procesele coordonale, inlocmesc programe de realizare a lor in functie de vera ge rou, ume realized accra g rapoxteadl poral wocltalehy obfnuiie AY eaeyuinnl de aeucuens inv com Seamlunay 2 velui nocerat dy alocaimontes opoua|ionaky py lonliticnros: neces acestence for confer corinfalor ppociticity, corokwoat ct de ns vigoate st ananieren controll acestora conform proceduni, “Contiolul dows 03-00, in vigoure; §) Solicit actualizarea documontolor SM aplicabile procesolor conduse, propun varianta de moditicare; )analizeaz’ cauzele neconformitajior aparute in procescle pe care le rordue gi stabilesc actiuni corective gif Sau acllunl preventive adecvate pe care le supun aprobaii, conform compelentetor stabilte, 9} artcipa la auditune interme / externe efectuate asupra activi de personal si urmaresc implementarea coluht Corective si sau actiuni preventive, evalucaza permanent eficacitatea acestora gi raporieaed functiei care le-a aprobat, 4) asigura raportarea stadiului implementa actiun lor aprobate, a termenele stabilte; ') colaboreaza cu Reprezentantit SMC/SMM/SMSSO fa slabilvea 51 implementaron procedurilor/instructiunilor ‘SML CONSILIERUL JURIDIC. Refentor ja SMI are urmatoarele responsabiltat 3) Taspunde do informarea conducerisociclti si a director executvi asupra prevederiorlogale aplcabie actvitailor coordonate; ») avizeaza, din punct ‘de vedere juridic, contractele economice, contractele de muncd, decizile de imputernicire, precum gi documeniele care angajeaza raspunderea patrimoniala a societal ©) mentine evidenta, tuluror contractolor incheiate de societale, a) menting evidenta, pistreaza, arhiveaz4 documentele teferloare 1a consliuirea sociolatii comercial, a Palrimoniul Sociotati, la rezolvarea itigilor si reclarnatilors ©) para inlerescle societati in litgile cu furnzori f chentic ‘1 inilaza sau participa fa actiuni de popularizare a legior si de prevenire a inca elspoztitr legate; doeterenaa, 8 Pune ta dispoziia comparimontetor functionale prevederle lagale apicabie activtsile, destagurate, 9) (ine evidenta, pastreazd, arhiveazi legile si actele normative aplicabil, in vigoare 5.5.2 Reprezentantul managementului Pirectorul General al societaii a fost desemnat de care Consitul de Administratie rept Reprezentant al ‘managomentului de la cel mai inalt nivel pentru a asigura ca: 9) Procesele necesare sistemului de management inlegrat sunt stabil, implementate si ‘mentinute corespunztitor obiectivelor; 2} _oltica # obiectivele SMI sunt promovate in cadrul societati si comunicate parlor interesate: 6) on | cat salislacerea necesitatior 3t aylepLarilor chenfior gt a allor pari inleresate este com ‘cadiul socio @) Sunt Laporiate manayementulut de ecesitate de Tibunalatire als in 44 el mar inall nivel inlonmaqule privind {unclionarea sistemulul gi orice pebrezenlantul Managementului raportoaza Consilului de Administra despre funetionarea sistemului de OxteMe I ape ee eeoRee once necesitale de imbunatatire. De asemenea, asigurd legalura cu. partic. pueme in aspecte releritoare la sistermul de management integral callale ~ medi — $50, Sau desemeows ersoane competente, [FoRMULAR F 003, Eo: a12005 | Tagan Fae 9.72000 , SLC TUNLAG Roviria 0/2000 a Pag 10 din 30 5.5.3 Consultare nicare interna, Conducerea societalu a stabil prin regulamentul de organzare gi func{ionare, regulamentul de ordine interioarés, ligele postunior, modul de comunicare a informatilor eae gi de la personal, aslfel incat dispozilile $i decizile sh fit oar fommulate pentiu indeplinirea acestora Comunicarea inforniatilor 51 datelor referitoare la sistemul de management integrat se face in forma serisa, conform prevederiior prozentulin manual gi Comunicare interna gt externa, Cons Scopul comunicarit interne este de a asigura transmiterea tuturor informatilor necesare si utile, de ta nivelul managementulu de varf care toate functile relevante si personalul societatii pentru a asigura buna desfagurare a activitati, favorizarea lucrului in echipa, precum gi de la salariati catre funciile relevante gi managementul la cel mai inalt nivel, cu rol de feed-back pentru a imbunatai performanjele SM Obiectul comunicari interne referitoare la SMI il consiiluie + slralegia, politica gi obiectivele generale ale organizalies; + obicetivele si programele de management, responsabiltatile pentru fiecare funclie si angajat al societai dale, inlormati, decizit cu caracter operaliv transmise de management la toate locutile de munca; date $1 informatii profesionale pe domenii de activitate (Iehnic, juridic, in domeniul cali, mediului, ‘SSO, economic-financiar ete.) cu caracter operational sau informativ, dale $1 informalii referitoare ta rezullatole activitdjlor desfasurate in organizatie transmise prin structura ierarhica spre managementul de la ce! mai inalt nivel, sugesti, propuneni de imbunataitire, informafit privind nemullumirile sau = once alle mniormayi considerate necesare pentiy evaluarea, duslengtdieu prow’ wsalisfaclia angajatilor, ti SMI gi pentru imbundairea Com area mera este asigurata prin, * ublizarea aplicatillor informatice din rejeaua SC BADUC SA: * panouri de aligaj + mijloace electronice: telefon, fax, e-mail; transmiterea / difuzarea controlata a documentelor (proceduri, instructiuni, decizii, etc.); * inlalniri de tucru, analize, gedinje operative, instruiri; Faportin periodice ale directorilor exccutivi J sefilor de departamente J serviell, conform structuri ‘ofarhice stabihie prin procedurile opcrationale referitoare la derularea activititlor pe nivele ierarhice stabil propuneri scrise sau verbale ale personalului caitre conducere sau catre Responsabili de proces. * audituri interne + analize cfectuate de managementul de vart Consultarea angajatilor: Fn cadrul sistemului de management de sanatate gi sccuritale ocupationala, communicate eve de: aanggagai i ka alle pater Anyjajal aint mphieal pun reprezentanfe sabato any CGN in + deevollares gt anaienes polliaor st plo ‘+ reprecentarea intereselor in prob informatie pertinente de SSO sunt vale, Junior de manage nie de SSO; + consultare, acolo unde apare orice modificare care afecieaza sandlatea 1 securitatea la locul de munca + informarea lor in legaturd cu reprezentantii angajatiior in CSSM gi reprezentantul managementului de varf, precum gi Reprezentantul SMSSO. vent al riscuros, 5.6 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Consiliul do Administratie anatizeaz3, somestrial sau ori de cale ori aste nacesar, indicatorii de prformanta realizali comparaliv cu perioade precedente pentru a efectua corectille necosare. In primul trimestru al fiecdrui an este analzats activitatea globala a societati pe anul precedent si rezultatele sunt sintetizale in ,Raportul anual al Consiliului de Administralie", care este supus aprobarii Adunairi Generale a Actionarilor impreund cu strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu TFORMUOLARF 003, Eb. 3/2005} Beh [MANUAL SISTEM DE MANAGEMENT wMTECReA | Coxe tt 4=00 TAA 3/2000 a | SECHUNEA G a 2000 Pag. 17_din 30 in cad sera este wala! esl de mamayenen mara eu spat de a votes vaca + a fost mplementat conform planificani, este core: * cxtstit oportunitali de imbundtatire sau necesit 1 obiectivele SMI = onte At corinfelor actiile gi de pe ‘spunzéitor, adecvat §1 eficace, lea de schimbare, inclusiv in ceea ce priveste politica pocliva specificale de legislajie gi/ sau de eien|i Datele de inate ansiizate sunt cele prevazule de standardele de refering pentru SMI, fara a se limita doar fa acestea, ‘Analiza efectuala de conducere are la bazé rapoarte Scrise intocmite de persoanele desemnate de conducere, inclusiv de Reprezentan\u SMC / SMM / SMSSO. iin urma analizei, conducerea societaiti dispune masurile necosare Pentru imbunatdlirea sistemului. Analiza cfectuata de management are rolul de a depista oportuntatile pontru ca societales ec actioneze corespunzaior la Schitatie de pe prata materalelor de construc si de a ajusta polica, obicctvele g sisemal integrat ia cerintele acesteia Fzuliatcle analizelor de management sunt consemnate in procese-verbale ale analzclor de management si in Planuri de masuri care se difuzeazd tuturor factorilor implicali in rezolverea lor Destagurarua analizelor efectuate de Consilul de Administralie este stabiliia in procedura de lueru Analiza electuaté de management asupra SMI", cod PASMI 5.6-00. CAP. G: MANAGE! TUL RESURSELOR 6.1 ASIGURAREA RESURSELOR Scopul procesului este de a determina si de a aloca toate tipurile de resurse necesare pentru a implementa seragaline in functiune SMI, pentru a imbunatati continuy eficacitatea acestuia, precum i pentru a reste salisiaclia clientlor prin indeplinirea cerintelor acestora, Pyectorul General are autortatea de a coordona, identilica $i de a aloca resursele necesare pentru J mplementarea, mentinerea si imbundtatirea continua a eficacitati sistemului de management intograt: + Imbunataitirea relatillor cu clienti gi cu alte parti interesate, 6413 Delarminarea necesaruui de resurse este realizata do: drectoni exccutv si responsabili de proces care ‘dentiicd 51 propun : resurse umane, materiale, financire si documentare nocesare domeniulul route, 6.1.4 Alocarea resurselor este efectuata, prin: + Dugetul anual de venituri $i cheltuieli aprobat si din diverse alte planificari + oblective in domeniul calla, mediului gi sso, stabilile de Consiliul de Administraic: + achiunt corective / preventive, aprobale de Direclorul General: * plegramele privind implementarea, mentinerea i imbunatatirea procesolor specifice SMI, aprobate de calre Directorul General, * planul anual de investiti: * programe privind: + lnstruirea, calificarea si specializarea personalului, auditut intern; entonanfa echipamentelor de fuer: 6.1.5 in vederea funclionarii eficace @ alocal urmatoarele resurse: © ahgwaree Personaluiui calificat / specializat pentru activitati specifice domeniului, inclusiv personel dedicat managementului caltati, mediului si SSO, audit intern; * infrastructura, echipamente de lucru performante; * software (metode, tohnologii, soft, etc.); + micdiul de lueru corespunzator specificului activitai; Feoursy fihanciaie Ga suport comun penttu loule celelalte caleyori de resurse. sieliciente a sistemului de management integrat conducerea SC BADUC SA. PRORMULAR F 00s: cD: 32008] | MAINT RAIL I AMONG LIL AIC Ny | St MB 300 Fa 2000 y SCTUNeG |i tay ts 30 eo) eure oe inl analizate peniu a determma continua lor adecvare, ala in cadiul proceselor de are gI masurare cat $1 in cadrul analizei efectuate de managementul de var. 6.2 RESURSE UMANE 6.2.4 Goneralit, In cadrul resurselor alocate de conducerea SC BADUC SA pentru indeplinirea obiectivelor din domeniul sistemului de management integral, resursele umane au o important semnificativa, Personalu! caro efectueaza activititi ce influenleazd calitatea produsului / serviciului, protectia mediului, securitalea gi sanatatea ocupationala poate fi considerat competent dupa analiza urmatoarelor elemente: + sludit absolite; Watton, spectaliztin gt cal = experienf acumulata, + _abiltali demonstrate. Necesarul de resurse umane rezultd din: organigrama de functionare, strategia, politica si obiectivele generale ale organizatiei int ofctuatd in functie de oportunitatile de dezvoltare si extindere a societati, necesarul de resurse umane se poate modifica Pentru a réspunde permanent cerin{clor in conditi de eficacitate {unctionala si eficienta economica 6.2.2. Competenta, instruire gi consti [inand seam de iniiuens di bandit izare 2 Compottamentulur st competentel salanblor asupra cabal servicilor oferite, iaouHacovale penTiu Stimulues, motwatea, dezvollarea personal, astlel selveturea personutulul pe baza capubilati de a salistace alnibulile definite in figa postal, asigurarea unui mediu de lucru care sa stimuleze creativitalea si performanfa angajalilor, punerea in valoare a potentialului fiecarui angajat al societatii prin motode de muncd adecvate precum gi prin posibililti care sa ofere o mai mare implicare; verificarea daca sarcinile care trebuie realizate gi obiectivele stabille sunt injelese gi corect aplicate; incurajarca contributilor care duc la cresterea performantelor sistemului integrat; evaluarea periodic’ @ factorilor care motiveaz’ personalul pentru realizarea calitati serviciului, a protcjari mediului §i a respectani prevedenior legale legate de sanatale gi securitatea ocupationalé, lui de Cunossunte gt de calicare a angaafior Necesitalle de msinuire sunt ientiticate de responsabiti proceselor gi de Dep. Resurse umane: + cu ocaia evalu personalulut la angajare, periodic gi la schimbarea locului de muncd; + cu ocazia auditunior interne + [a apantia unor cerinje suplimentare pentru realizarea obiectivolor generale gi specitice; + in urma monitorizarii proceselor $i a analizelor efectuate de management in scopul dobandini gi mentinerii competentei necesare sunt identificate, planificale gi desfigurate instruiri ale categorillor de personal implicat in realizarea proceselor SM, Eficacitatea acestor instruii este verificatd prin teste, probe practice $1 monitorizéri ale activilat Dep. Resurse umane si conducatori locurilor de munca analizeaza anual necesitaiile de instruire si de organizare programelor de instruire care vor cuprinde: + instruirea in domeniu! sistemului de management integrat, + cducarea personalului in spiritul politicilor in domeniul sistemului de management integrat, al obiectivelor gi al concepliei conducerii privind salisfacerea agteptarilor clientilor, a constientizarit importante: muncii sale, cursuri de formare, de instruire gi de actualizare a cunostintelor profesionale a personalulul; insiruin in culegerea gi analizarea datelor, in wentiicarea i analizarea problemelor, in metode de lucru in echipa si de comunicare. inregistranie privind instruirea, competenta, experienta, abilittle personalulul sunt pastrate de Dep. Resurse umane Procedura “Competenta, instruire, congtientizare” cod PG 10-00 stabileste responsabiltatjie si masurile luate de societate pentru instruirea personalului in domeniile respective. ProRMULAR F 003, 20, 372005" | wat, | MANUALUL SIESILMULUL DE MANAGEMENT INTEGRAT — | God: MSM 1.300 Hetty Fal 72000 SLEHUNLAG Kosi 0 2000 | Poy 10 in 30 63 MAE VaR SC BADUG BA 191 duslagoard activated de com capaeaitate: patru situate in Bucurest, nul in Slobor amiplavale ontorn Anexet un. 8, cializare a produselor in puncte de lucru (depozite) de mare {nul in Giurgit, unul in Snagov gi unul in Popesti-Leordeni, {h cadul proucupaion pamunente ponty diversiticarea olertet de produse 1 servii, In tuna august 2002, SC UARUG SA 0 pits i tunctinie Hala do tasonaie automata a oelul boton, dit zona Poport roo In Doel mpl fool achlaljonate na ull tehnolayice pont aspunde (uu or solic chonlloe pont att <4 ulus aulinnatizaly, de mae prodctviale, eeprezaia miioUucciea una tlutologn a penty fasonaiva ojetulur beton, Mocemizarea infrastructurii si a mediulul de incdt SC BADUG SA dispune der + birouri dolate cu mobiler i birotica adeevata, depozite inchise, showroom-uri si mobilier specific de prezentare / depozitare a marlurior * platforme betonate pentru depozitarea produselor. ‘+ instalati de ridicat (macarale, stivuitoare, monogrinda), ‘+ echipamente pentru transport intern (carucioare, ize); 2 Gti de crculatie / parcari auto interne betonate si semnalizate corespunzator, prin panouri gi indicaloare; * cai GF interne gi 0 locomotiva proprie; * pare auto propriu, dotat cu autoturisme gi cu camioane de mare Stabilt prin normele europene din domeniu + inpreymuin (garduri din beton, din bare J plase metalice), 3 Golare hard ¢1 soft a tuturor compartinentclor de munca, inclusiv pentru editarea facturilor pe calculator; * dolare cu echipament de comunicatii rapide: telefoane fixe si mobile, faxuri Internet 12 OF) lucru constiluie un obiectiv permanent al conducerti societ&i, astfel tonaj care au un nivel de securitate Raniy fecare categore de infrastructura sunt desorise in procedurile operationale activiile necesare pentru asigurarea si mentenanta categoriei respective, precum si responsabiltaile specifice derulate pe nwvelun ierarhice. 6.4 MEDIUL DE LucrU G.4-4 In cadrul SG BADUC SA. fieczrui angajati se asigura mediul de luctu adecvat activi speciico Asigurarea mediului de lucru adecvat presupune: * asigurarea securitéti personalului propriu, conform procedurii.Identiicarea pericolului, evaluarea riscului si slabilrea de contioale” cod PSSO 4.3.1-00 * reducerca impactulul asupra mediului, produs de proprile procese in timpul derulini Jor asupra mediului inconurdtar, respectiv_prin gestionarea deseurilor propri, documentat in procedura .Gestonarea deseunlor", cod PDESEU — 4.9.1 - 01. + instruirea personalului pentru introtinerea mediului de lucru Mediul de lucru (de munca) este determinat de: + Factorii umani imbunditatirea gi inovarea; ~ cariora $i dezvoltarea profesional, lucrul §1 analiza in echip, ~ pfomovarca metodelor creative de Ir interaotiunile sociale opunizarea fluxurilor de servire a + Factori fizci temperatura, umiditate, zgomot, igien amplasarea locurilor de munca, ilar; siguranf, ergonomie, czildur’, luminds 642 Conducerea societati coordoneazii metodoloyic si controleaza prin SMSSO, securitatea si sandtatea munci angajatilor din cadrul SC BADUG SA, urmérind mentinerea si chiar creslerea nivelului de securtate a sistemului de munca. S43 Socictatea a stabilt si a realizat dotiri corespunzétoare unui climat de munca adecvat desfayuri retloth saopt Gsigurale: instalati de iuminat inter / extern, de incaleire si de clmatizare, spall gi ‘nstalali santtare corespunzatoare, personal angajat pentru curalenie, gestiunea deseurlor I FORMULAR”F oo, €0"37200871 : MANUAL UL EMUTUL OL MANAGEMENT INTEGRAL SECTIUNEA G Pag, 20-ain 30 oad de munca uni alae Jeourse pentiy unbunatalires 6 nln asspectulul locurilor stem a nunca 6.4.5 Sunt viganzale yt stabille responsabillalt penta pumul gjulor, secunitalea muncn yt paza contra incendilor, in conformitate cu prevedenie legale yi de reglementare specifice. 6.4.6 Prine progeamul de nat Hla Gcupationaly sunt stubilly gt alveale resurse: pentru acordarest: echip individual de protectic, a matenalolor igienic = sanitare, a alimentelor de protec (aple, apa mineral) — en seopul asiguisint condijilor de-secuntale a mun ii, polrivit Mictocimatulur specate lieedirut loc de mu CAP. 7: COMERCIALIZAREA PRODUSELOR $1 SERVICH COMPLEMENTARE. CONTROL OPERATIONAL, 7. PLANIFICAREA REALIZARM S| VICHLOR, 7.4.4 SC BADUC SA a identificat urmatoarele procese de baz care contribuie la comercializarea produselor pentru constructi $i instatati: + planificare, pe baza comenzilor / contractelor inchetate cu clienti + aprovizionare, conform procedurii Aprovizionarca’ + manipulare-depozitare, conform proceduriior / instructiunilor de lucru specitice; + ofertare, analizare comenzi / contracte client, conform procedurit ,Comunicarea cu clientul + vanzare © productic (fasonare automata ofel beton), conform procedurilor ructiunilor de lucru, Lista procesvio: de baz’ este prezentata in Sectiunea H, Anexa nt. 4. 74.2 Planificarea realizari sorviciului 0 in vedere planificarca adecvald a acestor procese prin: Planificarea adecvata a obiectivelor cali, mediulul gt SSO referitoare la serviciu; + identificarea cerin{elor, inclusiv cele legale si de reglem conexe, identificarea proceselor, documentelor gi resurselor; activittile necesare cerule (verificare, validare, inspectie, monitorizare gi meisurare) specifice produsului / serviciulu $i criterile de acceplare a produsului / serviciului, stabilirea si mentinerea de proceduri conexe cu riscurile de mediu gi SSO; desemnarea responsabilitaiilor, Inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a servicillor oferite salisfac cerintele si riscurile in ceea ce priveste mediul si SSO si sunt tinute sub control. ntare, ale produselor comercializatel servicilor 7.1.3. Planificarea realizarii serviciului are la baza: cerintele exprimate de clienti, istoncul vanzanlor din anii precedent informalii actuale si de perspectivai din piaja materialelor de construct) bugetul de venitun gt cheltuicl resursele necesare f disponibile. 7A Planificarea realizarii serviciului este efectuata de conducerea societal, prin furnizarea datelor relevant de calre directorii implicati (vanzdiri, aprovizionare, economic, productie, mecanizare - transport). 7.4.5 Destasurarea procesului de comercializare se realizeaza gi este monitorizata de responsabili de procese, conform procedunlor / instructiunilor de lucru specifice gia figelor de proces. 7.1.6 Raportarca rezultatclor obtinute se efeclucaza zilnic, s’ptimanal, lunar, trimestrial, anual - dup& cum este speeificat sau cerut. 7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL 7.24 Determinarea cerin{elor referitoare la produs SC BADUC SA a stabilit cai multiple pentru comunicarea cu clientul: servicii specializate de ofertare, cas de Comenzi, incheiere contracte pentru a asigura ca sunt colectale i indeplnite corect cerinjele refertoare la [FoRmuLAIe ¥ 003, 60, 372005 |