Sunteți pe pagina 1din 9
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA J, Nr. 925/18,XIL2014 8 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA DE URGENTA pri \d salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice Avand in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea persbnalului platit din fonduri ublice in anul 2074, precum si alte masuri in domeniul cheltuiellor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modifica -ompletarie ullerioare, au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2014 a personalului bugetar, precum si alte masurifiscal-bugetare cu impact semnificati de reducere a cheltuielor public, care is inceteazs aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014, tinand cont c& neadoptarea acestor mésuri ar genera un impact suplimentar asupra defictului bugetulul general consolidat, de 7,9% din produsul intern brut in anul 2015 gi de 7.7% din produsul intern brut in anul 2016, afectéind in mod semnificativ sustenabiltatea finantelor publice, luarea acestor mésuri in regim de urgent se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptari, in cel mai scurt timp, a legit bugetuiui de stat si a legit bugetulul asiguratilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare intetnationale. In considerarea faptului c& aceste elerente vizeaza interesul general public si constitu situatii de urgenta si extraordinare 2 caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin, (4) din Consttutia oméniei, republicata, Guvernul Romani CAPITOLUL! Salarizarea in anui 2015 a personalului platit din fonduri publice ‘ar. 1. — (1) In anul 2015, cuantumul brutal sataritor de bazdlsoldalor fungliei de baza/salarilor functici de bazdliderhnizatilor de incadrare de care beneficieza personal lait din fondur publice se mentine la acelat nivel cu celice de acorda pentru luna decembrie 2014 in masura tn care sonal is destagoara actvtatea in aceleasi condi imu se aplicd valoarea de referihta si coeficientii de ierarhizare cdtespunzaton claselor de salarizare provazut in anexele la Legea-cadru mr 284/2010 prvind salarizarea unitara a Dersonauii plait din fondu publce, cu modiicle uiterioare (2) In anul 2015, cuantumul sporurlor, indemnizatior, compensatilor si al celoraite elemente le sistemului de selarizare care fac parte, potrvt lai, cin saariul brat solda lunard brutalselaril una brut, ncermnizata bruta de ineadrare se mente la acetasi nivel cu cel ce se acorda personaluli pati din fonduri pubice pentru luna decembrie 2014, in maura in care personalal si destégoara acivitatea in aceleasi cond (3) In cazul Schimbaritconcitilor in care tsi desfagoard activiatea, —personalul beneficiazé de drepturlle. corespunzatcare nor condi, a nivelul acordat petra funetile similar in plata din instuiiavautoritatea pubic in care avesta este incadkat (4) Valoarea de reterints se mentine sn anul 2015 la 600 lo (5) Prin exceptie de la prevederie ain. (1) si (2), In anu 2018, personalul dn cadrusisemului public sanitar gi siatemulu public de asistenta socialé beneficiaza de dropturie salariale siabiite in conformitate cu prevedorie Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 70/2014 privind salarizarea personalul din adopt prezenta ordonanta de urgent’, caadrul sistomului public sanitar gi sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), n-anul 2015, personalul din cadrul structuri cu ro! de autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rural personalul Agentiei pentru Finantarea Investitilor Rurale si functionari public! din cadrul Agentiei de Platt sf tnterventie pentru Agriculturé beneficieza de drepturie salarale stabilte conform art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a/Guvernuiui ‘nr. 107/2013 pentru stablirea uncr masuri bugetare, aprobat x -modifcari $i completari prin Legea nr. 70/2014, cu modificarie ulterioare, gi art. 18 alin. (2) din Ordonanta de Urgent a Guvemului nr. 41/2014 privind infintarea, ergenizarea 1 functionarea Agentci pentru Finanjarea Investijilor Rurale, prin reorganizarea Agentel de Pla pentru Dezvottare Rural $i Pescult, cu modifcarie ulteroare, (7) incepand cu data de + ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), Salarizarea personalului din siructurle| cu rol de corganisme intermediare penitu Programul operational sectoral Cregterea competitvtati economice, Programul| operational sectoral Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu si Programul operational pentru pescut si afacer maritime se stabileste la rivelul de salarizare aferent functilor din cadrul Ministerului Fondurlor Europene, cu exceplia agentilor pentru dezvoltare regionals. (8) Asimilarea functor gI salarilor din structure cu rol de ‘organism intetmediar prevazute la alin. (7) cu functle si nivelu de salarizare al acestora din cadrul Ministerulul| Fondurior Europeno, precum gi stabilrea nivelului concret al drepturior salariale se fac prin ordin comun al ministruluj fonduriior ‘europene sal ordonatorior principal de credite in cacrul carora functioneazé structurile cu. rol de organism prevazute ta alin. (7) (0) Inanul 2015, in ceea ce priveste salarizarea personaluiui didactic si didactic auriliar din invatémant, se aplica prevedenie Legit nv. 83/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 ‘a personalului didactic ¢1 didactic auxiiar din Tnvakgimaint (10) Incepand cu 1 ianuane 2018, prin exceptie de ta prevederile ain, (1) gi (2). In cuanturnul brutal salarului de baz pentru personalul din cadrul Agentiel Nationale de imbunatain Funciare se include cuantumul sporului de conditi vatamatoare acordal la oivelul lunii decembrie 2074, fara a se depasi cuantumul salariulul brut acordat la 31 decembrie 2014 ‘Art. 2 —(1)Incepand cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut ‘al salarilor de incadrare, al sporuritor, indemnizatilor, compensatilor $i al celorialte elemente ale sistemului de ssalarizare aferent personalului didactic 51 didactic auxiliar din invatamant. stabil in conformitate cu. prevederile Legit 62/2011. se mentine ia acelast nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2074, in masura in care personalul Ts desfagoara activilatea Tn acoleagt concit. (2) Incepand cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salanilor de baza de care beneficiaza personalul didactic $i didactic auxiiar din invatamant se majoreaza bu 5% fata de wvelul acordat pentru luna februarie 2015, 3) Incepand cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut fl salarilor de baza de care beneficiaza personalul didactic 51 Bidactic auxiiar din Invajamant se majoreaza cu 5% fata de ‘ivolul acordat pentru luna august 2015, (4) Cuantumul sporuiilor, indemnizatiior si al celortalte elements ale sistemulu’ de salarizare care nu fac parte, potrivit gli din baiarul de baza de care beneficiaza personalul didactic didactic auxilar din invatamant se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in ‘care persanalul isi destasoara activtatea in aceleasi condi. (5) In cazul schimbatit conditilor in care isi destagoara ‘ativitatea, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de noile ‘dreptur la nivelul acordat functilor actuale similare de ta noile Jocuri de munca ‘Art. 3, — In nul 2016, indemnizatile, compensatile, sporurite, majorénile salarilor de baz& prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative Tn vigoare se stabilesc faré a lua in calcul ‘drepturileincluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr 285/2010 privind salanzarea in anul 2011 a personalului platt din fonduri publice si art, 10 al art. It din Ordonanta de urgenta a Guvernuiut nr. 80/2010 pentru ‘completarea art. 11 din Ordonanja de urgent a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in omeniul bugeler, precum 9! pentru instituirea allor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobalé cu modifica si ‘completa prin Legea nr. 28/2011 Art 4. — Prin exceptie de la prevederile art. 1, pentru personaiul din autoritatile g1 institutile publice finantate integral Gin venituri propri, aflate in subordinea, sub autortatea, in coordonarea Guvernulul, ministerelor si 2 celorialte organe de specialitate ale administrate! publice centrale si locale, precum 31 din cele aflate in coordonarea prim-ministruui si cele aflate intermediar MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr 925/18,XI1.2014 sub controlul Parlamentului, ale carui contracte ebiective de munca tsi inceteaza velabiltatea in anul 2015, salarile se stabilesc potrivit anexei nr. Vill la Legea-cadru nr. 264/2010, cu modificanie ulterioare. ‘Art. 5. —(1) In anul 2015, pentru personalul nou-incadrat pe funeti, pentru personalul numitfineadrat in aceeagi institubjefautoritate publica pe functii de acelasi fel, precum pentru personalul promovat fn functii sau in gradeftrepte salarizarea se face la nivelul de sélarizare in plata pentru funcfile similare din institutfa/autoritatea public’ in care acesta este incadrat sau din institutlle subordonate acestora, in cazul in care nu existé 0 functie similara in plata, (2) Pentru functionari publici care se transfera, sunt redistribuit din corpul functionanior public! sau sunt reintegral in functie, potrvi leg, In cursul anului 2015, salarizarea se face la nivelul de salarizare Tn plata pentru functile similare din inslitutiajautortatea public’ in care acesta este incadrat (3) In cazul funconarior publici nou-Incadrati sau promovati, hivelul de salarizare in plata pentru functile similare este cel ‘corespunzator treptei 3 de salarizare ultiizate in anul 2010, (4) In situatia in care in cadrulinstitutevunitail de Invatamant nu existé funcle similara, salanul pentru acea functie se stabileste aplicdnd prevederile Legii nr. 63/2011 si. succesiv, actele normative care au urrnat dupa acest act normatiy (6) ln anul 2015, ordonatoritprincipali de craditelordonatos de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau treple profesionale a personalului numal cu condilia incadrani in cheltuielle: de ‘personal aprobate in buget. ‘Art 6. — (1) In anul 2078, avansarea personalului incadrat pe functii de executle In gradatia corespunzatoare transel de vechime in munca se face prin incadrarea in ciasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin, (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu ‘modificanie ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salartulul de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu. procentul prevazut la art. 10 alin, (5) din Legea-cadru nv. 284/2010, cu modificanie ulterioare, fara acordarea salaniului aferent clasei de salarizare prevézut In anexole la Legea-cadru nr, 284/200, ‘cu modificarile ullerioare, dupa caz (2) Tn anu 2015, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzalor personalului de conducere, precum gils trecerea into alta trans& de vechime in functie personalului care ocupa functi cin cacrul farlier ocupationale Justi (3) Personalul care, in cursul anului 2015, desfasoars activtati noi care presupun, potrivit Legi-cadru nr. 284/2010, cu modificanie ulterioare, acordarea unor clase de salarizare ‘succesive celei delinute pentru functia respectivat beneficiaza de 0 majorare a salariului de baza, soldei/salariului de funct respectiv a indemnizatiel de incadrare corespunzétor numeirului ide clase de salarizare suplimentare muttiplicat cu procentul stabil a art. 10 alin, (5) din legea sus-mentionata, Art. 7. — (1) Prevederile art, 21 din Legea-cadru nr, 284)2010, cu modifcdirile ullerioare, se aplic’ incepand cu data de 1 lanuarie 2016. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 925/18.XIL2014 1 7 (2) Sporutle peniru condi de muneé prevéizute de Legea- cadtu nr. 284/200, cu modificdile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalulu ale cérui raportun de munca sau serviciu au fost suspendate in conaiile legit i care $39 reluat ectivtatea in anul 2075, numai in masura in care acesta is destégoara actvitatea in aceleasi condi de munca cu ale personalului care benliciaza de aceste sporuri din instituyaautertatea publica respectiva, int-un cuantum egal cv cal stablit penta functile simitare in plat. (3) In anu 2015, prevederile art. 12 din cap. it 8 din anexa na Legee-cadru ne 284/200, cu modificaile uterioare, nu se aplica Art. 8. — (1) Tn anul 2015, munca suplimentara efectuata peste durata normale @ tmpulul de lucru de catre personalul din sectorul bugetar inoadrat in functi de exeoulle sau de conducere, precum si munca prestalé in zilele de repaus ‘saptéimanal, de sérbatori legale si in celeatte zile in care, in Conformitate cu regiementanile in vigoare, nu se tuereaza, in cadrul schimbului normal dg lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzaitor (2) In anui 2015, autoritatile ¢i institutille publice, indiferent {de modul de fnantare nu vor acorda premisi prime de vacanta (8) Prin excoptie dela prevederie alin. (2), in aul 2018, se pet acorda premi pentru sportivi gi colectivele tehnice care au ‘obtinut performante deosebite la actiunile sportive infernationale, pentru clevi, studenfi, corcetstori si protesoril care au obfinut distin la olmpiadele intemafionale_ $i céneursurie internationale pe obiecte de invatémant gi pentru prfesori care -au pregaiit pe acest. (4) in anul 2015, institute gi autoritailepublice, astfel cum sunt defnife la art. 2 alin. (1) pot. 30 din Legea rv. 500/202 privind: finantele publice, cu modificarie si completirile uiteriogre, sia art. 2 alin. (1) pet. 39 din Legea nr. 27372006 pitvind finantele pubice locale, cu modificarite si completarle Liferioare indferent de sistymul de nantaresi de subordonare, inblusiv activtaile fnanjate Integral dn venturi propri,infinfate 6 tanga institutile publica, cu exceptia instituilarfinantate integral din venituripropri si unitatilor prevazute la art, 83 alin. (1") din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu! sanatai, cu modificrile si completérileulterioare, nu acordé tichete de masa personalului din cadrul acestora (5) In bugetele pe anul 2015 ale insttulilor si autoritaior publice, astfel cum sunt definite Ia art. 2 alin. (1) pet. 30 din LLegea nr. 800/2002, cu modificarile gi completa uteroare, g la art. 2 lin. (1) pt. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificario, ¢! completa ullenoare, indiferent de sistemul de finanfare gi de subordonere,incusiv activi finanjate integral din venturi propri,nfintate pe lange insttuile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete-cadou, lichele de vacanla gi vouchere de vacanta personalului din cadrul acestora. ‘Art. 9. — (1) ln anul 2016, dispozitile legale privind acordarea sjutoarlor sau, dup caz, indemnizatilr Ia iesirea la pensio, retragere, incetarea raportuiior de serviciu ori la {recerea in rezerva nu se aplicd. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicd in situatia incetarii raporturior de munca sau serviciu ca urmare a decesulul ‘Art. 10. —Inanul 2016, prevederiie art. 20 alin. (6) si(7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificatile uiterioare, nu se aplic. Al. 11. — (1) Soluionarea contestajilor In legaturé cu sabiires salaritor de baza, indemnizatilorlunare de incadrare sia soldelorfuncfilor de bazd/salerilorfuncfilor de baz care se acorda polit prevederilor prezente legi este de competent ordonatonior de credit. (2) Contestata poate fi depusa in tetmen de 5 zie dela data luni a cunostin(a a actului administratv de stabilre 4 drepturior salarialo, la sedi ordonatorului de credit. i (3) Ordonatori de credite solutioneaza contestatile in termen de 30 de zie i (4) impotrva masurlor dispuse potrivt prevedertior alin. (1) persoana nemuitumita se poate adresa instantei delcontencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente ott eal n termen de 20 de alle de la data éomunicar Solutionan contestai. ft. 12.—(1)Inanul 2015, cuantanl compensate banest, respectiv al alocalie! valorice pentru drepturile de hrand si, respectv, valoarea financiara anuala a normolor d echipare, procum gi valoarea financiard a drepturilor de echipament se ‘meni In plata la nivelul stabilit pentru anul 2014. (2) In anu! 2015, pentru personalul militar, poltisti gi functionarii public cu statut special din sistemul administatet paritenciaro, indemrizatile, compensatile, primeleajutoarele, Platte compensatoare, despagubirile, compensatile lunare pentru chi si alle drepturi acordate potrivt actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunar bruta/salarul lunar brut, se stabilosc in raport cu nivelul bazel de calcul al acestora utlizat pentru luna decembrie 2008. (3) Prin exceptie de la prevedenile art. 1, ;cuantumul drepturilor acordate personalului miitar,polistior, functonerlor public cu statut special din sistemul administrate penitenciare Si personalului civil din institujile publice de aparare, ordine ublica gi securitate naionala, care executd lucrari de exceptic sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducator avestora, se stabileste in conciile prevazute la at. 15 din cap. I! secjiunea @ 2-a din anexa nr. Vil — Familia ocupsrionala de functii bugetare ,Aparare, ordine publica si siguranf& nationale” la Legea-cadru nr. 234/2010, cu modificarie ulteroare, pe baza rnormelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credit. (4) Baza de calcul al drepturior prevazute Ia alin. (3) 0 reprezinta solda lunara/salarul de baza provézuté/prevazut de legisiatia in vigoare fa data de 31 decembrie 2009. (6) Prevedenle art. 13 alin, (5)—(8) din Orconanta| de urgenta a. Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea, a ee plait din fonduri publice in anul 2044, precum gi alte masuri In ddomeniulcheltuelior pubice, aprobaté cu completa prin Legea ‘nr. 28/2014, cu modificérie gi completaie uterioare, se aplicg in mod corespunzator gi in anul 2016. (6) Incepand cu luna ianuarie 2015, cuantumulindemnizatel lunare cuvenite elevilor si studentior din ingitutile de Tnvatamant din sistemul de aparare, ordine publica g) socurtate nationala se stabileste potrivt prevederior art. 10,alin. (1) din Logea-cadru nr. 284/2010, cu modifcérileulleioare, respectiv 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 925/18.XII.2014 i tin nmulirea cooficentior de irarizare prevazutla ar. 68 alin. (1}—() din cap. I! sectunea a 7-a din anexa nt. Vl la Legea-cadru nr. 264/2010, cu modifica ulterioae, cu valoarea Ge efenprevazuta fa a. aln (4) din prozonta ordonanta de urgent Art. 13. — (1) In anul 2015 se mentin in platé la nivelul acordat pent luna decembrie 2014 urmatoarele deptur 2) indemizaile prevazute de Decrtul-ege nt. {18/1900 orvind acordarea unor deptutipersoanclor perseculate din ‘motive police de acttura instauraté cu incepere dela 6 marie 1945, precum gi color deportale In stiainatate ori consti In prizoniet, epublica, cu complete uileriore; 2) dreptunie prevazute de Legea nr 49/1991 prvind acordarea de indemizati gi sporun invalztor, veteranilor gi vaduvelr de r8zbo, cu modifier g competi ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteran de rdzboi, precum si Unele dreptui ale invalizr si vaduvelor de razbo, republic cu modifcaile gl complete uleioare; 6) indemnizatile prevazute de Legea ar. 309/2002 prvind cecunoagterea si acordarea unor drepuripersoanelor care au flectuatstagil milter In cadrul Directiei Generale a Servicii XMunci in perioada 1950-1961, cu modifica si complete ulterioare: ' 4) cuantumul indemnizaje preecinteui Consiuti Netonal a Persoanelor Varsinice, provazuta de Legea nr 16/2000 bring infinarea, organgarea si functionarea Consilul Niional al Persoanelor Varsnice,repubicat 6) indernizatia unaraprovdzut a at, 2 ain, (1) din Legea or '5/2009 priving organizaree 9 unctionarea Academie! de Stinte Agricole si Silvice .Gheorghe lonescu-Sigest 91 a sistemalui de cercetare-dezvoltare din domenile agricul ivi industri! almentare cu modifica si completale diterogre 1) cuantumul indemnizatillor acordate membrilor Academiei Réméne, membrior Acageriei Camenior de Stinja in Rémaria, membrlor Acadetnial de Stinle Medicale dn Romania simembslor Academie de Stnje Tehnice din Romania; 9) cuantumul sprinului material acordat urmasior membrior Academies Romane si urmasilor membrilor Academiel Camenior de Stina din Romania, 1h) ajulrul luna penta stu supratuitor, acordatn tome Legi nt. 578/2004 paivind acordarea unui autor nar pentru solu supravietutr, cu mealficie uiteroare; i) indemmizaia prevazuta de Legee nr. 118/2002 pentru insiuia indemnizail do met, ct modifica i completanile uiterioare J) indemnizatiile prevazute de Legea recunostinjei fata de cercitmertn luptator care au conibut la victoria Revohiil romaine din decembie 1989, recur al de persoanele care sau jerft viata sau au avut de sufert in urma revottel Tmunciorestanticomuniste de la Bragov din noiemrie 1987 1. 34172004, ou modifiile si completaileuleriere. (2) Pentru conse local, respectv conser judelen indomnizaile de gedia prevazutela et. 4 alin. 2) din Legea nr. 398/2004 privind Salut alegir local, cu modifica s completarile uleriosre, se stabilesc. prin aplcare ta indemnizatile corespunzatoare primero, rari general, respectv pregedintlor consililorjudetene stable pentru luna decembrie 2013, CAPITOLUL I Modificarea unor acte normative Art. 14. —Legea nr. 355/2003 priving infntarea,érganizarea Si functionarea Insitutului Cultural Roman, republicaté in Honoru ofall Romane Parte, e955 dn 2peptembre 2013, se modifica gi se competeeza dlpa cum urmpaza 1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifica gi va avea urmatorul cuprins: of) aprob protect bugetutl anual, pe bazafupdamenti Comitetului director, precum s1 executia bugetara cin anul anterio 2. Le aticolul 10 alinatul (4, itera 6) se modified gi va avea urmatorul cuprins: .¢)elaboreaz’ proiectul bugetului anual si executia bugetaré pe anul anterior” 3. La artcoll 21, alineatoe (1) 4 (2) se modificd gi vor avea urmatorul cuprins °(1)Bugetulnstiutuli se elaboreaza pe baza da programe, Cheltuielle curente si de capital ale Insttutului serfnanteaza integral de la bugetu de stat. (2) Insttutul poate retine gi utiliza in concitile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele public, cu masiticdre si completarile ulterioare, venituri din vanzarea produselor editoriale, realizarea de studi, analize si programe pe baza de secret. a sretin, ea 9 ss potec lee parteneriat public-privat.” 4, La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2"), cu urmatorul cuprins: (2!) Veniturile realizate de Institut potrvit afin. (2) se utiizeaza pentru finanjarea cheltuielior cu actunt gu caracter sintific si social cultural.” Art. 15. — Articalul 25 din Legea nr. 19/2003 privind Srganizorea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, publicata in Monitorul Oficial al Romani, Partea | tr, 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificarile si completdrile tulterioare, se modifica gi va avea urmatorul cuprins: Art. 25. — (1) Finantarea cheltuialilor AGERPRES se asigura de la bugetul de stat : (2) AGERPRES poate rene gl utliza in conde at 87 ein ‘Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu modiicarile gi ‘completanie ulteroare, venitun provenite din: servi prestate, vanzarea de informati, fotografi, imagini video, documentare si publicati propri, actvtati de lagatore si tinogratie,joublcitate, Cursuri de formare profesionala. pentru domeniul media, cexploatarea bunurlor mobile sau mobile aflate in proprietatea ‘sau administrarea sa, precam gi gin donati si sponserizér de la petsoane fizice sau persoane juridice, din ard or din strainatato. (3) Venitutle realizate de AGERPRES se utlizéaza pentru finanjares chetuiellor cu bunun gi servicl, exclusiva utlitlor 5 servicilor de pazé sla celor cu curaenia aferente spatilor affate in patrimoniul sau folosinja AGERPRES, prec penta cheltuiel de capital.” Art. 16. — Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea actvtaiisanitar-veterinare si pentry siguranta MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 925/18.XI],2014 9 ‘imentelor, publicata in Monitor Oficial al Romane, Partea | tx. 94 din 31 lanuarie 2004, aprobaté cu madfcalg complet prin Legea ne. 215/2004, cu modificrle si compltaile Uieroae, se modifica s se eompleteaza dupa cum urmeaza + Articolul 8! se abroga. 2. La articolul 18, alineatul (5) se modificé urmatorulcuprins: “{8) Pentru elberarea autorizatilor gi certifcatlor sanitar- volernare se stabilesc tarfe care se platese antcipal, se Constiuie ca venturi propri ale drecfilorsantar-veternare i pent sigurana alimentlor judelene, respectv a municipiua Bucuresti se acuaizeezd anual, In functe de rata infil cin ‘nul precedent, prin odin al presedinoh Atria 5. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins (;)Finanjarea cher curene i de captal ale Auton se asiura integral dela bugetul de stat 4-La articold 48, dupé alineatul (1) se introduce un now alineat, alineatul (1"), cu wrmatorul cuprins: (1?) Finantarea cheltiellorcurente ide capital ale nitajior din subordinea sa, prevazute in anexa nf, 2. se asiguré din vent pop i subven acora dea bugatl de tl prin bugetul Autortati 5. La articolul 48, alineatee (8) (8) se abroga, 6. La articolul 49, alinestu (1) se modifica gi va avea urmatorul cuprins Y/(@) Aulortatea poate refine 5 utliza In condille rt. 67 din Lege nr. $00/2002 prvindfinanjele publics, cu mosificle si completérile ulterioare, venitur provente din activtatea de inspeetie sj contol sanitar-veterinar de frond reaizala prin posture de insect la frontier, vent ce se constitu din taille prvind inspecia si contoul sanitr-veternar pe core exportor,importatori sau, dupa caz, persoana responsabil cahform convent incheiate, pentru activate de tranzt. mort siexpor cu animale vi, majeral germinaly de orgine animaia, foduse = subproduse supuse suprovegherii si contobll Sanlac-veterinar au obliatia s le acho, 7. Laarticolul 49, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 1"), cu urmatorul cuprins: {11} Veniturle realizate de Avloritate se utizeazd pentru fanlatea cheltieliorcurente si de capital ale posturor de inspecie a frontier.” 8. La articolul 56, alineatul (4) se modifica gi va avea urmatorul cuprins “{#) Salarizarea persona din carul Auton gn cadrl irecilor senitarveterinaee si pentu siguranta alimentelor idelene sia munipiulu Bucuresti se face pov prevederlor legal apicable personal salarizat din fond publce” [At 17. —Prevederile at. 14—16 intr in vigoae incopdnd cu data de 1 ianuarie 2015. Art. 18, — Alineatu) (1) al artcolulsi 15 din Legea responsabilti fscal-bugetare or. 69/2010, publicalé in Monitor Ofcil al Romans, Partea nr, 252 din 20 apr 2010, eumodicrie 9 complete uteoare, se modifica iva avea urmatorl cuprns: “(1 Oricerectfeare a bugetui de stat, bugs asiguélor sociale de stat ga bugetelr fondurior speciale, precum si utizarea sumelorrotiute in conformitate cu prevedprie art, 24 alin. (6) din Legea nr. 500/2002, cur modificavile si complete Ulleoare, trebuie $8 alba tn’ vedere concluzil raportului semestril privind situatia economica si bugetara publcat, precum si opinia Consiliului fiscal cu privre la acesta.” ‘Art. 19. — Articolul VII din Ordonanta de lurgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru ‘modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a(Guvernuiui a 99/2006 privindinstitutile de credit fi adecvareaicapitalulu, publicaté in Monitorul Oficial al Romanie, Partea |, fn. 890 din 23 decembrie 2013, se modifica g se completeazl cups cum 1. Alineatele (3) 51 (4) se modifica gi vor avealurmatorul cupr "(2) Se autorizeazA Minister Fnanfelor Publ 3 inroducd motificarile ce decurg din aplicarea prevedenilor prezentulu articol in volumul si structura veniturilor $i cheltuielilor bugetulu de stat (4) In termen de maximum zece le Wurdtpare de la introducerea modificarir in buget,potivt ain, (3) ordonatori de credite au oblgatia de a vira suma majorata in buget, din Conturie de cheltuie in contul de venturi a! bugetbiui de stat prevazut la alin. (2) codificat cu codul de identifica fiscal al acestora." 2, Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: .(4") Concomitent cu efectuarea operatiunii prevazute la alin. (4), ordonatorii de credite vor intocmi ordine de plata pentru transferul sumelor care au fécut obiectul compensa, din contul de veritur prevazut a alin. (4), m conturile de venitur, deschise distinct .pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea cteantolor din despagubirs, dn care s-a realizal compenseres in conformitate cu prevederie alin. (5). Operatjurileiée transfer rovazute la prezentul alineat gi operatiunile de compensare prevazute la alin (5) se reflecta nual in executia bugetard.” “ast. 20. — Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se abroga provedorile alin. (16) si (17) ale at. 4 din Ordonantarde urgent @ Guvernului nf. 74/2013 privind unele masuri pentru Imounatatrea si roorganizarea activa Agentei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si ccompletarea nor acte normative, publcata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobaté cu ‘modifica si complet prin Legea mr. 144/204. Arl. 21. — Articolele 8 si 9 din Ordonanta de urgenta @ ‘Guvornului nr. 88/2013 prvind adoptarea unor mgsur fiscal- bugetare pentru indeplnirea unor angajamente converite cu ‘organismete intemationale, precum si pentru mogificarea $1 completarea unor acte normative, publicata in Moniterul Oficial ‘al Roméniei Partea |, or 683 din 20 septembrie 2013, aprobata Sec rn Lge 252014, 0 mocap vo ven urmatorul cuprins: “Ad. 8. — Punerea Tn functiune @ sistema fational de raportare si testarea proceduri de functionare a sistemului in, relaja cu entitle publice se realizeazé pana fe data de 31 decembrie 2018. | Art. 9. — Pana la data de 30 iunie 2016 estejobligatorie Utlizarea sistemului national de reportare pentru toate entitle Prevazule in procedure de functionare a sistemulul. Cu aceeasi da, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit in forma scrisa care Ministerul Finantelor Publice si unitatile subordonate.” ‘Art. 22, — Alineatele (1) 51 (5) al articolului 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrulul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii Nationale in subordinea Academie! Romane si pentru stablirea unor masuni organizatorice aferente acesteia, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobats cu ‘modificari gi completa prin Legea nr. 222/207, cu modificarle Llterioare, se modified si vor avea urmatorul cuprins: (1) Finantarea Centrului se asigura din venitur! propri gi ‘subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academia Romane. (6) incepand cu 1 januarie 2015, fondunle pentru actvitaile prevazute la alin. (4) se algea prin transteruri de la bugetul de slat. ‘Art. 23. — La alineatul (3) al articolului 190 din Legea 1. 96/2006 privind reforma in domeniu! sanatti, pubicata tn Monitorul Oficial al Rome&niei, Partea I, nr. 372 din 28 apriie 2096, cu modifcarile si completaile ulterioare, litera a) se modiicd si va avea urmatorul cuprins: a) dela bugetul de statpentru situatia prevazuta la alin. (2) lit}. ¢) sie), prin bugetul Academie! Romane gi prin transfer din bugelul Ministerului Séndtai tre bugetul Spitalului Elias, pe aza de contract incheiatintre ordonatorii de credite:” Art. 24. — (1) Ordonanta de urgenté @ Guvemului nr. 64/2009 privind gestionarea financiaré @ instrumentelor structurale § uiizarea acestora pentru obiectivul convergent, publcgta in Monitorul Ofial al Romani, Partea |, nr. 413 din ‘Tf iunie 2009, aprobata cu modificéri prin Legea 362/2009, cu mbaificanie si completarile ulterioare, se modifica $i se anpleleazé dup cum umleaza 1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abroga. 2. La articolul 12, dupa alineatul (8) se introduce un now alineat, alineatul (9), cu urmatorul euprins: (9) in cazul proiectelor de finantare a droplurlor de naturd salarialé pentru structuile prevazute in Hotarérea Guvernului ‘nr, 457/208 privind cadrul institutional de coordonare si de gostionare a instrumentelor structurale, cu modifcarle si ‘completa ulterioare, se include la tll din calficaia bugetara referitor la proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursablle postaderare valoarea cheltuellor totale ‘aferente drepturior de natura solariala incepand cu tuna ianuarie 2018, care pot f eligible pentru personalul prevazut in proiect” ‘An. 25. —Prevederle pct. B.1 al art 3 din cap. | al anexei nt la Legea nr. 63/2011 privind incadraroa gi salarizarea in anul 2011 @ personaiului didactic si didactic auxiiar din Tova, publica in Monitorul Ofcal al Romane, Partea 1, nr. 328 din 10 mai 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: B14. Pentru funotile de conducere din invétémantul Lniversitar,indemnizaija de conducore prevazuts in anexa ne. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 925/18.XII,2014 } la lege se calculeaza ca procent din salariul de Incadrare al functiei de profesor universitar cu vechime in invltimant de peste 40 de ani, stabilt cu respectarea valor ptevazute in anexa ry, 1 la lege, si devine baza de calcul pentru celelate sporuri si dreptur salariale Pentru functa de rector salaiui de incadrare se stabilegte de catre consiiul de administrajic ta nivel salar de ‘ncadrere al functiei didactice de profesor universtar cu vechime in invatamant de peste 40 de ani, stabil cu respectatea valorilor prevazute in anexa nr. 1 lalege, la cate se adauga indernizatia de conducere prevézuta in anexa nr. lalege.” | Art. 26. — Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 din Legea nt 56/2012 privind organizaraa si functionaroa Acadomioi de $liinfe Miltare, publicalé tm Monitorul Oficial al) Romani Faneal re 185 an 25 mate 272 e4 moedaups com urmeaza: (1) Membri itular ai ASM beneficaz® de o inlemnizaie lunaré viagera egala cu indemnizatia membrif titular ai Academies Romane, In imitafondurlor disponibile: | (2) Membr corespondenti ai ASM beneficiaza de 0 indemrizatie unard viagerd egala cu 50% din valoarea indemnizatiel membrlor titular! ai Academie Romane, in limita fenduror disponible” Att. 27. — Le articolul 10 din Legea nr. 56/202 priving organizarea $i functionarea Academie! de Stinje Miltare pubicats in Montoral Ofcial al Roménie, Partea Ire. 195 din 26 marie 2012, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (4), cu urmatorul confinut: (4) Indemnizatiile prevazute la alin, (1) i (2) se: ‘sigur din sume alocate de fa bugetl de sta, prin transterur ain bugetul Ministorulei Educate! Nationale.” CAPITOLULI | Masuri bugetare ' “prt. 28, —Incepéind cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului tunar beut/soldei brute lunare iuavvate in calcul la stabilrea bbursei de rezidentiatpotrvt art. 18 din Ordonanta de urgent @ ‘Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completa prin Legea nr, 28/2014, cu modificarile gi completarle ulterioare, este de 3.100 ei At. 29. — (1) Incepnd eu data intra in vigoere a prezentei coxdonanje de urgent, prin derogare de la prevederie at. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 6002002, cu mapificaie gi completanie ullerioare, din Fondul de rezerva bugetard la ispoaiia Guvernulu, prin hotardre a Guvernui, pot f locate sume ordonatoriorprincipali de credite ai bugetelor locale, prin mojorarea sumelor defalcate dio unele venturi ale bugetuui de slat pentru echibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuletior courente § de capital | (2) Ordonatorii de credite ai unitatilor/subdiviziunilor administratiertorale, inclusiv ce al instiutilor public fnantate integral sau partial din bugetul local si ai spitaelor publice din reteaua autortalor administratiei publice locale saspund de modul de ullizare a sumelor alocate, in conformitate cu dispozitile legale MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 925/18,XI12014 i oi ‘Att 30. — Prin derogare de la prevederile art 102 ain. (2) din Legea nr. 268/2010 privind sistomul unitar de pensit public, cu modificdrile si completiril ullerioare, in anul 2018 valoarea punctului de pensie se majoreazé cu 5% si este de 8302 li. Art 81.—(1) nani 2015 $1 2016, nurnrul maxim de postu care se finanjeaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritaile publice, indiferent de modul de finanjare si subordonare, se slabileste astfel IncAt 88 se asigure plata integralé a drepturior de naturd salarialé acordate tn condiile legi, cu incadrarea in cheltuielie de personal aprobate prin puget (2) Ordonatori de cedite stablesc numéinul maxim de postur care se finanfeaza in ani 2015 g1 2016, in condi alin (1) ‘Att. 32. — (1) Salarizaroa porsonalului Insttutului National Ge Statistica, inclusiv a personalulul din direcile regionale si judetene de statstica, so stabiloste la nivelul de salarizare ferent functor din cadrul Secretariatulus General al Guvernut (2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul institutului National de Statistic, inclusiv din cadrul direetilorregionale si judejene de staisticd, cu funcfile 51 nivelul de salaizare al acesiora din cadrul Secretariatului General al, Guvemulu, precum si stable niveluu concret al drepturior salariale se fac prin ordin comun al seeretaruui general al Secretaratului General al Guvernuli ial prosedintelu institutului National de Statistics t | Art. 33. — Pana la apligarea integral @ prevederior Legit ccairu nr. 284/2010, cu modifica ulterioare, in cabinetul presedinteli,vicopregedinfior Cui de Conturi a Romania iat ‘Autoritti de Aualt se poate utlizafunctia de conser, salatzat la nivejul functiei de auditor public extern din cadrul acestor institutt Ar 34. — (1) Plata sumelor prevazute prin hotarar ‘vflecatorest avana ca obiectacordarea unor dreptun de natura slariala slabilte in favodrea personalului din institutile si agoritatile publice, devenita executorii in perioada 1 ianuarie— 31 decombrie 2015, se'varealiza astel 2) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executarie se piteste 5% din valoarea titului executoriu: ») inal doilea an de la data la care hotarrea judecdtoreascd devine executor se platesle 10% din valoarea titlulu executor; €) inal trellea an de la data la care hotardrea judecdtoreasc& devine execulorie se plateste 25% din valoarea til executoriy; 4) In al patrulea an de 1a data la care hotérarea judecdtoreascd devine executorie se plteste 25% din valoarea tilului executor; @) in al cincilea an de la data la care hotérarea judecatoreascd devine executore se plateste 35% din valoarea till executor (2) Procedura de plat8 esalonaté prevazuth la alin. (1) se 4 $i in coea co privoste plata sumelor prevazute prin hotarét judecstorest devenite executor pand la 31 decembrie 2016, evénd ca obiect acordarea de daune-interese moratori sub forma dobar! legale pentru plata egalonaté a sumelor prevazute in tiluri executor! avénd ca obiect acorarea unor dreplurisalariale personalulu dn sectorul bugeta. | (3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de execute silt se suspenda de drept (4) Sumele prevazute la ain. (1), plait in temeiel prezente cxdonante de urgoni, se actuaizeaza cu indice preturior de ‘congum comunicat de Insitutul National de Statistica (6) Prin ordin al ordonatorilor principal de cfedite va fi stabil procedura de efectuare a pla tiluslor executor, cu respectarea tormenelor prevazutelaalin.(1). | At. 35.— (1) In anul 2015, persoanele juridiee de drept publi, institute gi autoitile public, indiferent de sistem de finanjare gi de subordonare, piatese sumele preyazute prin hotarari udecatoresti avand ca obiect acordarea uor dreptur dde natura salarialé stabite In favoarea persohalulul din insttulile gi autortile publice, deverite executor pana la 31 decembrie 2014, razultate ca diferenf inre sumele aferente anului 2015 stabile potivit art. 1 alin, (1) it. d) cin Ordonanta de urgenta a Guvernuli nr. 71/2008 privind plata unor sume prevazute in tiluri executori avand ca obiect acordarea de repiur salariale personaluui din sectorul bugetar, aprobaté cu ‘modifica prin Legea nr. 290/2011, a. 14 ain. (1) din Ordonenta, Guverului nr. 17/2012 prvind reglementarea unor suri fisca!- bougetare, aprobata cu modifica prin Legea rv. 28072013, art. Xi alin. (1). c) din Ordonanja de urgent a Guvernuluir. 322012 privind Wuarea unor masuri in domenivl invayémantului si cercetai, precum sin ceea ce priveste plata sumelor prevazule in hot@rati judecdtoresti deverite executor in perioada ianuarie~31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) it. 6) din COrdonanta de urgent a Guvernului nr. 103/2013, aprobaté cu completa prin Legea nr. 28/204, cu modifica gi complete Ulterioare, si sumele plate in arul 2014 conforma. 26 din Ordonanja de urgena a Guvernului nr. 74/2014 eu privire la reetiicarea bugetului de stat pe anu! 2014 si unele masuri bugetare (2) Incepand cu luna martie 2016, prin derogare de la prevederle art. 1 alin, (1) lt.) din Ordonanja dé urgent a Guvernului nf. 71/2009, aprobats cu modifica prin Legea rr. 30/2011, sale art. 14 alin, (1) din Ordonanta Guvernulu rt, 17/2012, aprobata cu modifica prin Legea nr} 280/2073, persoanele Juridice de drept public, instutile sifautortaie publce,indiferent de sistemul de finanare si de subordonare. ‘ot pat, in condiile prezentull artcl,tranga afefent anuiul 2016 i (3) Incepand cu luna martie 2018, prin derogere dela ar. XI ‘alin, (1) it. 0) din Ordonana de urgent a Guvernuli nr: £22012 privind luarea unor masuri in domeniul invatémantului si cerceti, precum sin ceea ce priveste plata sumeley prevazule in hotarari judecdtoresti devenite executori in perioada ‘ianuarie—31 decembrie 2013, persoanele juridce de crept Dubie, instil si autosaie pubice, indiferent de sisteml de finantare si de subordonare, pot plat, in condiile prezentul articol, range aferents colu deal patulea an dela data la care hotérarea judecstoreasca a devenit executorie. (4) Incopénd cu luna mario 2018, prin derogare ge a art.21 alin. (1) Itc) din Ordonanfa. de urgentd a Guverul 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 925/18.XI1,2014 t rr, 103/2013, aprobats cu completain prin Legea nr. 28/2014, cu rmodifcarite gi compietanile ulterioare, persoanele juridice de ‘rept public, insttuile si autortatie publce, indiferent de sistomul de finantare gi de subordonare, pot plat, n conditile prezentuluiertico, range aferenta celui de-al treilea an de la data la care hotdrérea judecétoreasca a deverit executorie. (6) Plata sumelor prevazute la alin, (2}(4) se realizeazd esalonat in patru trange egale, dupa cum uimeaza 2) prima gi a doua tran incepaind cu 1 martie 2015; b) a tela tranga incepand cu 1 iunie 2015, ©) @ patra tranga incepand cu 1 februarie 2016. (6) Sumele plate in temelul prezentulul artical se actualizeazé cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul Nayional de Statistica (7) Prin ordin sau, dupé caz, act administratv al ordonatoror principali de credite va fstabila procedura de efectuare a plait tilurior executori, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (5). Att. 36. — (1) Prevedeille art. 9 alin, (2) si art 101 alin. (2) referitoare la finantarea de bazd pentru .Invatamantul preuniversitar particular gi confesional acreditat, precum si prevederile art, 361 alin. (3) it ©) git. g) din Lega educate nationale ne. 12011, cu madificdnlo gi completarie uterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2016 (2) Pana la data de 31 decembrie 2016 nu se acordé clpoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nf, 1/2011, cu modificarte ¢ completarile utericare. ‘Att. 37, —(1) In ani 2018 $1 2016, personalul didactic auniar i nedidacijc angajat In unitaile de Invaamant preuniversitar de Stat poste 9 ransterat into unitate de invatamant prouniversitar e stalin cadrul aceleiag\ unital administratv-tertoriale, int-o {unctiejpentru care sunt indeplinite conditjile speciice prevazute in figa postulu,, cu acordul seris al angajatulu transferat, fa sdlicitarea ¢onducatoruluiifstitutel, cu eprobarea consiiulul de administrajie al fiecarul angajator, pe baza unei metodologii probate prin ordi al ministrului eduoatici nationale. (@) Autoritatle administrate! publice locale au obligatia cuprinderit in bugetul local a sumelor destinate decontari cheltuelilor pentru naveta la side la ocul de munca a cadretor didactice i personalului didactic auxliar din invatamantul preuniversitar de stat, din unite de invajamant special gi din centrele judetene de resurse gi asistenté educationala, care nu. dispun de locuin(a tn localtatea unde au postul. Finanjarea acestor choltuil se va face din veniturile prop ale bugetelor locale gi din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugatelr locale. (3) Cuantumul si modaltatea de decontare a cheltuietior prevazute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice Claborate de cétre Ministerul Educatiai Nationale impreund cu Ministerul Dezvoltéri Regionale si Administrajei Publice si probate prin hotardre a Guvernulul At, 38. — Prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului ‘29/2018 privind reglementarea unor masuri bugetare, cu modiicarie uterioare, se aplica in mod corespunzator gi In ani 2015-2016, ‘Ast. 39. — Prevederile art. 18 gi art. 191i. b) gi€) ale art. din Ordonanta de urgenjé @ Guvernulu nr 80/2010, aprobata cu modifcar §i completa prin Legea nr. 263/201, se apc In med corespunzator 5 in ani 2015 g1 2016 { Art. 40. — Termenul prevazut la art. 138 gin Legea rr, 304/2004 privind organizares judiciars, repbblicaté in Monitor Oficial al Romaine, Parte | nr. 827 din 13 boptembrie 2008, eu mocficarie i complete uleriare, se prbvoga pana Ia data de 1 ianuarie 2017 ‘Ad 41, — Termenul prevazut fa art 4 alin, (1) din Legea 1246/2007 privind infintarea, organizarea si functionarea Intitutuli de rept Public gi Stine Administrative al Roménie! pubicalé in Moritorul Oficial al Romania, Parteal,nr. 485 din 19 julie 2007, cu modifica ulterioare, se proroga pina la data de 1 ianuarie 2017. At, 42. —Termenul prevazut la at. V din Legea ny. 270/2013, pentru mocificarea si completarea Legli nr. $00/2002 privind finanfele publice, publicata In Monitorul Oficial al Romaniel Partea |, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se proroga | Rens ladata de 1 ianwarie 2016. ‘At. 43, —Termenul prevzutla af! din Legea nr. 43/2014 pentru modticarea Ordonanfei Guvernului nr. 105/4999 privind acordarea unor drepturi persoanelor porsecutate de cdtre regimurieinstaurate in Romania cu Incepere dela 8 septemixic 41940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata tn Monitor Oficial al Romaniei, Partea I nr. 777 din 24 octombrie 2014, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017. At. 44, — in anil 2016 gi 2016 se suspend aplicarea prevederilor Legi nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutty pentru prescolar si eleit in lasele I-IV din Tavatamantul de stat si confesional, publicata in Monitoru! Oficial al Romani, Partea | nr 18 din 11 ianuarie 2007, cu modifica uiteroare. + fet. 45, — Dupé alinestul (1) al articolului 79) in Legea teducatie izice 51 sportului nr. 69/2000, publicaté fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 200 din 9 maj 2000, cu rmodificarile gi completaile ulteioare, se introduce un nou alineat,alineat 1"), cu urmétoral cuprins: -A1") Prin exceptie de la alin, (1), destintarea|unor baze sportive apartinnd domeniului public or privat a statulu sau al Lnitailor administratv-eritoriale se poate face numai prin hhotarare a Guvemnulu, cu condijia ca autoritatile administrage ppublice £8 aprobe in prealabil, In conditile leg, dogumentatile {ehnico-economice aferente unor obiectve de investi destnate ‘educatie fzice si sportulu, care vor fi construitalpe acelasi ‘amplasament.” At. 49, — (1) La anexa ar. 1 din Ordonanta Guvernului rr. 41/1996 privind autorizarea plat cotizatilor la Organizatile intemayjonale interguvernamentale la care RomBnia este parte, publicala in Monitoru Oficial al Romani, Para |, nr. 241 cin 29 august 1994, aprobala prin Legea nr 126/1994, cu ‘modificatle si completéile ulteroare, la punctul ll, dupa pozitia 66 se introduce 0 noua poze, pozitia 67, cu urmatorul ccuprins 1 MONITORUL OFICIALAL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 925/18.XIL2014 %3 iG 7 ; Sane fot] Anu ocean [amgacamien one eaten] ad Nien.| —Danumsa raanapei a eae cu erpancata ira io edie | Snare canza oe “67. | Reteaua Europeand peninu | Vargovia, | 2008 | 20t4 Ministerul Cultur Romania Memorie gi Soldartate Polonia paricin’ din (REMS) anil 2014." (2) Se aproba plata cotizatio’ anuale ce decurge din aderarea Roménie! la Rejeaua Europeana pentru Memorie $i Solidaritate, In limita echivalentului in ei al surnei de 50,000 euro, (3) Echivalentul in lei al sumet prevazute ta alin. (2) se va calcula pe baza cursulul de schimb leu/euro Th vigoare la data efectuai plat (4) Suma prevazuta la alin, (2) se asiguré din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerulul Culturi Art. 47. — (1) Se dectara ca find de interes national si european Proiectul ,Ciyj-Napoca 2015, Capitals Europeana a Tineretului — Youth@Ciuj-Napoca 2015) (2) Aspectele privind destasurarea programulul, inclusiv stabilirea autoritatilor si ‘nstitutllor competente, respectiv ‘modalitatile de finanjare a programelor din cadrul Proiectului Cluj-Napoca 2015, Capitalé Europeana a Tineretulul — Youth@Cluj-Napoca 2015", se stabilesc prin photarare a Guvernului PR Bucuresti, 12 decembrie 2014. Nr. 83. ‘At. 48. — (1) ln anulgcolar/universtar 20152046 se poate acorda 0 subventie sub form@ de ajutor financiar personalulul didactic din invétSmantul preuniversita si universitar de stats particular, incadrat cu conract individual de munca pe perioada Nedetermineta sau determinatd, pentru dezvotare pfotesionala (2) in anu scolar 2014-205, aciunile gi activate pent asigurarea cali procesulul de evaluare din cadrul evaluarilor siexamenelor najonale, reprezentnd un miloe de optmizare ‘a procesului educational, se pot finanta si din fonduri externe nerambursabile (2) Fondurile necesare pentru aplicarea prevedenior alin. (1) $1 2) se asigura din bugetul Ministerului Ecucaiei Nationale, capitolul 65.01 invatamant’,tillul 56 .Proiecte cu finantare din fonduri extemne nerambursabile (FEN) postaderare’, dupa ‘semnarea cortractelor de finantare de catre Ministorul Educatei Nationale sau inspectoratele gcolare, dupa caz, cu.autontatea de management L-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA, ‘Contrasemneaza: p. Viceorim-ministru, ‘ministrl dezvoltaniiregionale gi admiistratieipoblice, ‘Shhaideh Sevil, secretar de stat i Viceprim-minisiru, ministrul agriculturii gi dezvoltaqi rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul culturi Casilla Hegediis Secretarul general al Guvernuli, | Jon Moraru Ministrul finantelor publice, Joana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov Ministrul muncii, familiel, protectiei sociale i persoanelor varstnice, Rovana Plumb Ministrul sanatati, j Nicolae Banicioiu 1 Ministrul educatiei nationale, =: Remus Pricopie Pp. Ministrul delegat pentru invatamant superior, cereotar stintifica gi dezvottare tehnologicd Gigel Paraschiv, secretar de stat } Ministrutjustitiei, } Robert Marius Cazanciuc i Pregedintele Institutului National de Statisti Tudorel Andrei

S-ar putea să vă placă și