Sunteți pe pagina 1din 5

Caracterizarea principalelor active

Criteriul cel mai utilizat pentru structurarea activelor patrimoniale are in vedere continutul
ecomomic si natura activelor patrimoniale .Lichiditatea activelor patrimoniale -; vizeaza capacitatea
fiecarui element de activ de a parcurge mai activ sau mai lent intregul circuit de exploatare pana la
transformarea lui in bani .
Activele imobilizate denumite si bunuri de imobile cuprind toate acele valori economice de investitie
a caror perioada de utilizare este mai mare de un an .Ele alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale
intreprinderii .Ca bunuri economice ,activele fixe se caracterizeaza atat prin durabilitatea lor mai
indelungata cat si prin repetata lor participare la circiutul economic .Functia acestor bunuri este
fixata in activitatea economica si sociala a intreprinderii fara ca prin utilitatea lor sa se delimiteze ca
bunuri destinate direct comercializarii .In consecinta ele nu se consuma sau nu se inlocuiesc dupa
prima utilizare
Activele imobilizate se diferentiaza in 3 grupe :
A. Imobilizari necorporale
B. Imobilizari corporale
C. Imobilizari financiare
A.Imobilizarile necorporale cuprind toate acele valori economice care nu imbraca fizic forma de
bunuri materiale concrete a) Cheltuieli de constituire cuprind cheltuielile cu infiintarea ,dezvoltarea
si fuziunea unitatilor patrimoniale ,cum sunt cele privind taxele si alte cheltuieli de inregistrare si
inmatriculare ,cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni ,cheltuieli de prospectare a pietei si
de publicitate Toate aceste cheltuieli sunt supuse amortizarii pe cel mult cinci ani b) Cheltuieli de
cercetare si dezvoltare cuprind resursele economice alocate pentru tehnologiile noi ,produsele noi si
investitii ,utile si eficiente in raport cu activitatea viitoare a unitatii patrimoniale .Aceste cheltuieli se
amortizeaza in maximum cinci ani c) Concesiuni , brevete ,licente , marci de fabrica si alte drepturi
similare cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui
bun ,activitate sau serviciu ,in cazul concesiunilor ,a unui brevet , a unui know -; how ,a unei licente
,a unei marci de fabrica si alte drepturi similare de proprietate industriala si intelectuala .Acest
cheltuieli sunt amortizate pe toata durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau
utilizare a unor astfel de imobilizari d) Fondul comercial reprezinta cheltuieli efectuate pentru
mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al intreprinderii ; exemplu clientela ,vadul
comercial,firma , segmente de piata ,emblema,concurenta si alte legaturi comerciale.Marimea
fondului comercial se amortizeaza pe toata durata in care aceasta genereaza un plus de valoare
intreprinderii cumparatoare
B.Imobilizari corporale denumite active fixe tangibile ,cuprind bunurile materiale de folosinta
indelungata in activitatea unei intreprinderi .Ele se gasesc sub forma de terenuri si mijloace fixe
(cladiri, constructii speciale , masini,utilaje si instalatii de lucru , aparate si instalatii de masurare ,
control si reglare ,mijloace de transport,animale si plantatii ; unelte, dispozitive ,instrumente ,
mobilier si aparatura birotica)Potrivit legislatiei din tara nostra sunt considerate mijloace fixe
obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ doua
conditii : are o valoare mai mare decat limita stabilita de lege si o durata normala de utilizare mai
mare de un an .In cazul in care bunurile materiale procurate sau create de intreprindere nu sunt
terminate ele vor fi incluse in categoria imobilizarilor in curs sau investitiilor in curs
Activele imobilizate corporale isi pierd in timp din valoare ca urmare a uzurii determinata de

utilizarea lor , de actiunea agentilor naturii si progresul tehnic Constatarea contabila a pierderii de
valoare suferita de imobilizarile corporale , cu exceptia terenurilor si includerea sa in costuri , poarta
numele de amortizare .Sunt supuse amortizarii numai terenurile cu destinatie economica ,
dobandite de agenii economici prin acte de vanzare -; cumparare , sub forma de despagubiri in cazul
exproprierilor
C.Imobilizarile financiare denumite si investitii finaciare sau de portofoliu , cuprind valorile financiare
investite de intreprindere in patrimoniul altor sociateti sub forma titlurilor de valoare ,creantelor
atasate participantilor ,imprumuturi acordate si alte imobilizari financiare ,a caror posesie durabila
asigura realizarea unor venituri financiare sub forma dividendelor si a dobanzilor . a) Titluri de
participare sau participatiile reprezinta titluri de valoare sub forma de actiuni ,parti sociale si alte
valori similare investite de titularul de patrimoniu in capitalul altor societati .Detinerea acestor titluri
de valoare permite exercitarea unei anumite influente notabile sau a unui control in gestiunea
societatilor emitatoare de titlu Amortizarea participatiilor se realizeza sub forma
dividendelordistribuite din profitul obtinut de societatea emitatoare de titluri de participatie b)
Creantele drepturile generate de operatia de acordare de imprumuturi pe termen lung sau mediu
intreprinderilor asociate sau societatilor de grup cu care intreprinderea are o relatie de participare
.Imprumuturile acordate pe termen lung sau mediu reprezinta sumele acordate unor terti in baza
contractelor de imprumut si pentru care se primesc dobanzi .Alte creante imobilizate -; cuprind
garantiile si cautiunile depuse de unitatea patrimoniala la terti in vederea garantarii bunei executii a
unei obligatii c) Titlurile dobandite pentru a realiza la scadenta ,pe un termen lung sau scurt , o
anumita rentabilitate , fara interventii in gestiunea societatii unde sunt detinute ,reprezinta titlurile
imobilizate ale activitatii de portofoliu d) Alte imobilizari finaciare cuprind in special depozitele pe
termen lung sub forma disponibilitatilor in conturi bancare sau in alte institutii financiare si forma
disponibilitatilor acumulate pentru efectuarea unor plati importante prevazute in perioadele
urmatoare
Activele circulante denumite si active curente ,cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor
si productiei in curs de executie ,creantelor ,valorilor imobiliare de plasament si disponibilitatilor
banesti .Din punct de vedere economic si financiar ,activele circulante se afla intr-o continua fluenta
valorica ,ele isi schimba forma materiala si utilitatea (marfa,creanta,bani) in cadrul circuitului
economic al patrimoniului .Cu ocazia finalizarii ciclului de exploatare diferite elemente ale activelor
circulante sunt inlocuite continuu cu elemente de aceeasi natura.Sub aspectul lichiditatii
,caracteristica de baza a activelor circulante este aceea ca perioada de rotatie este mai mica de un
an .
Stocurile si productia in curs de executie reprezinta acele valori economice care prin natura si
destinatia lor sunt folosite ca materii prime si materiale consumabile ,productia in curs de executie
,produse finite si semifabricate ,marfuri si ambalaje aflate in depozite spre vanzare etc. .Ele intervin
in ciclu deexploatare al unitatii patrimoniale pentru afi consumate in primele faze de fabricatie ca
materii prime si materiale consumabile ,vandute, in situatia in care au starea de marfa sau de
produse finite , in curs de executie ,daca au calitatea de productie neterminata .In sfera stocurilor
sunt incluse si obiectele de inventar si baracamente a)Obiectele de inventar -; sunt bunuri cu valoare
mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe ,indiferent de durata lor
de serviciu sau cu durata mai mica de un an ,indiferent de valoarea lor ,precum si bunurile asimilate
acestora (echipament de protectie,echipament de lucru,scule imbracaminte speciala
,instrumentele,macanismele,dispozitivele si verificatoarele cu destinatie speciala
,modelele,stantele,si matritele si alte obiecte de asimilate) b)Baracamentele -; sunt bunuri

achizitionate sau construite de unitatea patrimoniala pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de


constructii (baraci,podete etc) din care prin demintare sau demolare se recupereaza materiale
Creantele sau valorile in curs de decontare -; reprezinta valorile economice avansate temporar de
titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa primeasca un
echivalent valoric .Acest echivalent poate reprezenta o suma de bani o lucrare sau un serviciu .Toate
persoanele fizice sau juridice care au beneiciat de valoarea avansata urmand sa dea echivalentul
corespunzator ,poarta denumirea de debitori
Clienti -; reprezinta creantele fata de terti determinate de vanzarea pe credit a bunurilor materiale
, lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii intreprinderii .In cadrul acestei forme de vanzare
decontarea dintre intreprindere si clienti intervine ulterior
Efecte comerciale de primit -; reprezinta titlurile de valoare negociabile care atesta existenta unei
creante in cadrul relatiilor comerciale ce poate fi decontata imediat sau pe termen scurt ,sunt
creante asimilate clientilor Unitatea patrimoniala care vinde produse catre un client daca doreste sa
aiba o certitudine mai mare in ceea ce priveste incasarea echivlentului valoric solicita clientului sau
sa semneze un efect de comert (cambie)
Cambia imbraca doua forme : - Trata este un inscris prin care creditorul (tragatorul) da ordin
debitorului (trasul) sa achite la o anumita data (scadenta) unei atreia persoane numita beneficiar sau
la ordinul acesteia o suma de bani determinata .Tragatorul dupa obtinerea acceptului din partea
trasului remite trata catre beneficiar .Beneficiarul are posibilitatea
? sa pastreze efectul comercial pana la scadenta cand il reprezinta trasului pentru incasare
? sa transfere altei persoane dreptul de creanta asupra trasului .Acets transfer se face prin andosare
(gir) adica prin inscrierea pe spatele tratei a mentiunii platiti lui . sau platiti la ordinul
lui.dupa care urmeaza semnatura semnatura andosantului (cel care semneaza dreptul de
creanta )
? sa sconteze imediat (sa vanda) trata la o banca ,in acest caz banca retine scontul (echivalentul
dobanzii care se cuvine bancii pentru achitarea anticipata a tratei ) si comisionul necesar pentru
acoperirea cheltuielilor ocazionate de operatiile de scontare
Biletul la ordin este tot un titlu de credit prin care se constata angajarea emitentului (semnatarului)
de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia o suma de bani la o anumita data .bilete la
ordin pot fi pastrate pana la scadenta ,pot fi transferate altei persoane ca drept de creanta sau pot fi
scontate ,vandute imediat la o banca .in acest cz banca devine proprietara efectului si va incasa la
scadenta creanta de la emitent .
Toate creantele sau drepturile ,altele dacat cele asupra clientilor sunt separate prin structurile :
? avansuri acordate furnizorilor
? decontari cu asociatii pentru aportul in natura si/sau in bani al acestora datorat la constituirea
capitalului social
? creante generate de relatiile de decontare cu personalul ,bugetul statului si alte organisme publice
,asigurarile sociale si fondul de somaj
? creantele privind decontarile in cadrul grupului pentru fondurile avansate direct sau indirect pe
termen scurt de catre societati ,intreprinderilor asociative sau in relatie de participare
? debitori diversi pentru creantele determinate de cesiunea (vanzarea ) titlurilor de plasament
,cesiunea activelor imobilizate ,garantiile depuse ,reclamatii ,pagube materiale creante reactivate si
alte creante
In afara creantelor pot fi incluse si valorile si dobanzile de incasat .Acestea cuprind creantele privind
cecurile de incasat , efectele de incasat ,cupoanele de incasat detasabile din titlurile de valoare

privind drepturile la dividende sau dobanzi ,precum si celelalte dobanzi neexpirate la inchiderea
exercitiului
Titlurile de plasament si disponibilitatile banesti denumite si valori financiare sau valori de trezorerie
cuprind toate valorile economice care imbraca forma sau indeplinesc functia de bani ,avand cel mai
inalt grad de lichiditate .
Titlurile de plasament sunt titluri de valoare achizitionate in vederea realizarii unui castig pe termen
scurt .Ele cuprind actiunile si obligatiunile dobandite pe termen scurt in vederea realizarii unui castig
sau unui plus de valoare in momentul vanzarii lor .Plusul se realizeaza prin diferenta dintre pretul de
vanzare mai mare si pretul de cumparare mai mic
Instrumentele de trezorerie achizitionate cu scopul de a proteja diponibilitatile banesti sau de a
realiza actiuni speculative .Protejarea sau acoperirea disponibilitatilor banesti se face raport cu
fenomenul inflationist ,variatia puterii de cumparare a monedei (riscul de schimb )si riscul dobanzii
.Sunt generatoare de dobanzi pentru intreprinderea care le detine in activul sau
Disponibilitatile banesti in lei si devize se delimiteaza sub forma numerarului din casieria societatii ,
depozitele la banca in conturile curente sau de disponibil si prin alte valori financiare care , datorita
naturii lor ,sunt convertibile imediat in disponibilitati banesti .Disponibilitatile sau depozitele create
pot functiona la vedere sau la termen Daca nu actioneaza la vedere este recomandabil sa se utilizeze
tehnica contului curent .Prin acest cont se inregistreaza toate operatiunile banesti intre
intreprindere si banca .in situatia in care incasarile sunt mai mari decat platile soldul contului
reprezinta disponibilitatile banesti iar in situatie inversa ,soldul exprima creditele acordate de banca
.Din categoria disponibilitatiloe banesti fac parte si carnetele de cecuri cu limita de suma
,acreditivele si avansurile de trezorerie .
? carnetele de cecuri cu limita de suma -; exprima diponibilitatile banesti sub forma documentelorvaloare folosite pentru efectuarea platii unor categorii de prestari servicii sau achizitionari de marfuri
.disponibilitatile banesti imobilizate in carneturi de cecuri se rezerva la banca intr-un cont separat
? acreditivul reprezinta lichiditatile pastrate la banca intr-un cont distinct la dispozitia furnizorului
din care urmeaza a se efectua platile catre acesta pe masura livrarii marfurilor ,executarii lucrarilor si
prestarii de servicii
Structura patrimoniala denumita alte valori financiare sau de trezorerie se individualizeaza sub
forma timbrelor fiscale si postale ,tichetelor si biletelor de calatorie biletelor de tratament si odihna
Activele de regularizare si rectificative
Activele rectificative corecteaza prin adunare sau scadere valoarea celorlalte elemente patrimoniale
a) Amortizarile -; mijloacele fixe folosite in mai multe cicluri de productie isi pierd treptat din valoare
,se depreciaza .se deosebesc doua categorii de deprecieri :
- depreciere reversibila apare cand are loc o scadere a valorii de utilitate a mijloacelor fixe pretul lor
de piata este mai mic decat valoarea lor de intrare (inregistrare).Aceasta determinare se face la
sfarsitul exercitiului financiar cu ocazia inventarierii si in acest caz se constituie provizioane pentru
depreciere
- depreciere ireversibila , are loc ca urmare a uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe .in acest caz
recuperarea treptata a valorii se face prin amortizare ,adica prin includerea ei in cheltuieli
.Amortizarea se calculeaza pe toata durata de utilizare a mijlocului fix pana la recuperarea integrala
a valorii lui.
Exista 3 tipuri de amortizare :
? Amortizarea lineara -; presupune includerea unor cote fixe egale, din valoarea mijloacelor fixe in
cheltuielile de exploatare,stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normate de utilizare

Amortismentul = valoarea de intrare a x procentul de x timpul


Anual mijlocului fix amortizare
(A) (VI) (Pa) (T)
Pa =100/durata normata de utilizare x 1/100
Timpul se ia in considerare din ziua punerii in functiune a mijlocului fix si poate fi exprimat in ani ,luni
sau zile
? Amortizarea degresiva -; presupune amplificarea cotelor de amortizare lineara cu coeficienti de
majorare care pot varia functie de durata de folosire
1,5 daca durata normata de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre
2 -; 5 ani
2 daca durata este intre 5 - 10ani
2,5 pentru o durata mai mare de 10 ani
Metodologia de calcul a amortismentelor este:
- pentru primul an de folosire a mijlocului fix ,amortismentele se calculeaz si-n varianta precedenta
cu deosebirea ca procentul de amortizare se multiplica cu coeficientul corespunzator duratei de
utilizare normata
- pentru ceilalti ani amortizarea anuala se calculeaza inmultind valoarea neta contabila cu procentul
de amortizare multiplicat .
- in ultimii ani cand prin impartirea valorii nete contabile la numarul de ani de parcurs se obtine un
rezultat mai mare decat anuitatea amortizarii se trece la metoda lineara pentru anii ramasi
? Amortizarea accelerata -; consta in includerea ,in primul an de functionare ,in cheltuielile de
exploatare ale societatii a unui amortizari de pana la 50% din valoarea ramasa de amortizat ,dupa
regimul linear ,prin raportare la numarul de ani ramai de parcurs
Amortizarea ,indiferent de regimul de amortizare utilizat de unitatea patrimoniala ,nu genereaza
plati pentru activitatea de trezorerie ,ci reprezinta o ursa de autofinantare a activitatii b)
Provizioanele pentru deprecieri se constituie cand se constata o diminuare a valorii unor elemente
care compun activul patrimonial .Provizioanele in general reprezinta acea parte din rezultatul
financiar care este pusa deoparte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a
elementelor de activ fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective dar care sunt probabile .Se
calculeaza ca diferenta intre valoarea de intrare a bunului in intreprindere si valoarea sa comerciala
actuala (la inventarul anual ) .Valoarea comerciala anuala este data de pretul presupus a fi acceptat
de catre cumparator c) Diferentele de pret - sunt reprezentate ca active patrimoniale rectificative
care corecteaza prin scadere valoarea de intrare a stocurilor .Ele apar in cazul in care evaluarea si
inregistrarea stocurilor se face la preturi prestabilite sau standard , cu exceptia diferentelor de pret
la marfuri.
Activele de regularizare a) Cheltuieli in avans ,cuprind cheltuieli ocazionate in exercitiul curent dar
care privesc rezultatele ,exercitiilor viitoare :chiriile,abonamentele ,taxele de locatie .primele de
asigurare platite anticipat b) Diferentele de conversie activ acestea se determina ca diferente dintre
valoarea de intrare a creantelor mai mare si valoarea convertibila mai mica la cursul de schimb de la
data inchiderii exercitiului financiar