Sunteți pe pagina 1din 6

Dimitrie

BOLINTINEANU
LEGENDE ISTORICE

TABEL CRONOLOGIC
1825 S-a n[scut Dimitrie Bolintineanu, ]n Bolintin-Vale, jude\ul Giurgiu.
Este fiul lui Enache Cosmad, arom`n de origine, negustor, arenda=,
apoi func\ionar, =i al Anic[i, n[scut[ Bolintineanu. A r[mas orfan
de mic =i a fost crescut de o m[tu=[ a sa, la Bucure=ti. Aici ]nva\[ la
=coala de la Col\ea =i la Colegiul Sf. Sava.
1841 Viitorul scriitor este copist la Secretariatul Statului.
1842 Dimitrie Bolintineanu ]=i face debutul literar, ]n Curier de ambe
sexe, cu elegia O fat[ t`n[r[ pe patul mor\ii, care-i aduce de la
bun ]nceput celebritatea.
1843 Scriitorul devine membru al Societ[\ii Fr[\ia =i al Asocie\iei Literare
a Rom`niei. Aceasta din urm[ ]i asigur[ o burs[ pentru Paris, unde
]n 18461848 studiaz[ la Collge de France =i activeaz[ ]n cadrul
Societ[\ii Studen\ilor Rom`ni.
1847 }n timpul studiilor la Paris, apare prima carte a scriitorului, Colec\ie
din poeziile domnului D. Bolintineanu, ]n tipografia lui C. A. Rosetti
=i Vinterhalder, cu fondurile Asocia\iei Literare.
1848 }mpreun[ cu al\i tineri rom`ni afla\i p`n[ atunci ]n capitala Fran\ei,
Dimitrie Bolintineanu se ]ntoarce la Bucure=ti, unde particip[ activ
la preg[tirea =i declan=area revolu\iei.
19 iunie Apare primul num[r al gazetei Poporul suveran, redactat[
de Dimitrie Bolintineanu.
1 august Scriitorul este ales ]n Comitetul central electoral, ]n vederea
desemn[rii viitorilor deputa\i ]n Adunarea Constituant[ a Rom`niei.
13 septembrie O=tile turce=ti ajung`nd la Cotroceni cu scopul de a
]n[bu=i revolu\ia, Dimitrie Bolintineanu, ]mpreun[ cu Nicolae
B[lcescu =i cu al\i frunta\i ai revolu\iei, face parte din deput[\ia
care protesteaz[ ]n fa\a lui Faud-effendi ]mpotriva amestecului
Por\ii Otomane ]n treburile interne ale |[rii Rom`ne=ti.
Cur`nd este arestat, ca =i ceilal\i frunta=i ai revolu\iei, =i transportat
cu ghimia pe Dun[re. Dimitrie Bolintineanu reu=e=te s[ evadeze =i
ia calea exilului.

Dimitrie Bolintineanu

1849 30 octombrie Dimitrie Bolintineanu sose=te la Paris, unde se


integreaz[ ]n activitatea desf[=urar[ de ceilal\i exila\i rom`ni care
participaser[ la revolu\ia din 1848.
28 noiembrie Dimitrie Bolintineanu este ales membru al comisiei
pentru cercetarea fondurilor cheltuite ]n timpul revolu\iei.
2 decembrie Scriitorul semneaz[, al[turi de al\i frunta=i ai revolu\iei,
statutul Asocia\iei rom`ne, constituit[ ]n scopul de a imprima
activit[\ii emigran\ilor rom`ni la Paris o eficien\[ sporit[.
1851 15 aprilie Apare, la Paris, primul num[r al revistei Albumul pelerinilor
rom`ni, pe care Dimitrie Bolintineanu ]l scrie singur ]n ]ntregime.
(Publica\ia a mai ap[rut, ]n acela=i an, la 30 mai =i la 30 iunie.)
Vede lumina tiparului prima variant[ a romanului Manoil.
1855 }n revista lui Vasile Alecsandri Rom`nia literar[, care ap[rea la Ia=i,
au fost publicate o seam[ de poezii ale lui Dimitrie Bolintineanu =i
romanul s[u Manoil ]n ]ntregime.
La Bucure=ti, vede lumina tiparului volumul Poezii vechi =i noi ale
dlui Dimitrie Bolintineanu. Editate sub ]ngrijirea lui G. Sion.
La Ia=i, ]n Tipografia rom`no-francez[, apare, ]n volum aparte,
romanul na\ional Manoil.
1856 }n urma c`torva c[l[torii ]ntreprinse de Dimitrie Bolintineanu ]n
to\i anii de exil de dup[ 1848, ]i apare volumul C[l[torii ]n Palestina
=i Egipt.
1857 19 octombrie Scriitorul patriot asist[ la istorica =edin\[ a Divanului
ad-hoc din Moldova, ]n care s-a votat Unirea \[rilor rom`ne=ti.
1858 }n sf`r=it, Dimitrie Bolintineanu ob\ine dreptul de a se ]ntoarce ]n
Patrie. Se stabile=te la Bucure=ti, consacr`ndu-se activit[\ii de crea\ie.
Colaboreaz[ la ziarul Rom`nul. Editeaz[, ca redactor responsabil,
ziarul umanist D`mbovi\a. Tip[re=te volumele C[l[torii pe Dun[re
=i ]n Bulgaria, Legende sau basme na\ionale ]n versuri, Melodii
rom`ne =. a.
1859 Dimitrie Bolintineanu salut[ cu entuziasm =i sprijin[ activ, prin
gazeta sa D`mbovi\a, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domnitor
al Principatelor Rom`ne Unite =i ]nf[ptuirea reformelor preconizate de el.
Public[ volumul de poezii B[t[liile rom`nilor (Fapte istorice).
1860 Accept[ func\ia de comisar ]n Comisia Dun[rean[.
Este consilier intim al lui Alexandru Ioan Cuza ]n vizita acestuia la
Constantinopol.

Legende istorice

Apare bro=ura scriitorului Vizita domnitorului Principatelor Unite


la Constantinopol.
1861 Deoarece nu admite spiritul conciliant =i compromisurile,
demisioneaz[ din func\ia de comisar ]n Comisia Dun[rean[.
12 mai Este desemnat ministru secretar de stat la Departamentul
Trebilor Str[ine =i ad-interim la Departamentul Controlului.
16 iulie Dimitrie Bolintineanu este reintegrat ]n func\ia de comisar
]n Comisia Dun[rean[.
13/25 septembrie Este reprezentant personal al lui Alexandru
Ioan Cuza la Conferin\a de la Constantinopol a puterilor garante
]n problema Unirii depline a Principatelor Rom`ne. Ca urmare,
public[ lucrarea Cestiunea Unirii la Constantinopole, pledoarie
fervent[ pentru dreptul na\iunii rom`ne de a-=i proclama ea ]ns[=i
Unirea deplin[.
1862 Dimitrie Bolintineanu public[ volumele Legende noi cu note din
cronicile rom`nilor =i Elena, roman original de datini politicfilozofic.
1863 Scriitorul face parte din guvernul lui Mihail Kog[lniceanu, cel mai
important organ executiv din timpul Unirii, ]n calitate de ministru
al cultelor =i instruc\iunii publice.
Colaboreaz[ intens la revistele Buciumul, Reforma, Zimbrul. Public[ volumele C[l[torii la rom`nii din Macedonia =i Muntele Athos
sau Santa Agora, Via\a lui Mihai Viteazul f[cut[ pentru
]n\elegerea poporului, Via\a lui +tefan cel Mare, Via\a lui Vlad
|epe=-Vod[ =i Mircea cel B[tr`n.
1864 Dimitrie Bolintineanu demisioneaz[ din guvernul Kog[lniceanu =i
este numit, de c[tre domnitorul \[rii, membru al Consiliului de
Stat.
1865 Apar, ]n dou[ edi\ii consecutive, Poezii de D. Bolintineanu at`t
cunoscute c`t =i inedite.
1866 Public[ volumele Florile Bosforului, Eumenidele sau satire politice,
Ielele =i, ]n traducere personal[ ]n limba francez[, Brises dOrient.
1867 Apar Conrad, poem ]n patru c`nturi =i note explicative, C[l[torii la
Ierusalim ]n s[rb[torile Pa=telui =i ]n Egipt, edi\ia a II-a, C[l[torii
]n Asia Mic[, Mihai Viteazul condamnat la moarte, dram[ ]n trei
acte, +tefan-Vod[ cel Berbant, dram[ ]n patru acte ]n versuri.
1868 Dimitrie Bolintineanu public[ volumele Alexandru L[pu=neanu,
dram[ ]n trei acte ]n proz[, Dup[ b[taia de la C[lug[reni, dram[

Dimitrie Bolintineanu

]n trei acte ]n versuri, +tefan Gheorghe-Vod[ sau Voi face doamnei


tale ce ai f[cut tu jup`nesei mele, dram[ istoric[ ]n cinci acte,
+ase drame istorice noi (M[rirea =i uciderea lui Mihai Viteazul,
Despot-Vod[, Mihnea-Vod[ care-=i taie boierii, Postelnicul
Constantin Cantacozin, Br`ncovenii =i Cantacozinii, Sorin). I se
joac[, la Bra=ov, drama Dup[ b[taia de la C[lug[reni.
1869 Tip[re=te volumele Poezii din tinere\e nepublicate ]nc[, Domnii
regulamentari =i istoria celor trei ani de la 11 februarie p`n[
ast[zi, Via\a lui Cuza-Vod[, edi\ia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[,
Cartea poporului rom`n. Cuget[ri filozofice =i politice ]n raport
cu starea actual[ a Rom`niei, Nep[sarea de religie, de patrie =i
de dreptate la rom`ni, Rom`nia roab[ la austro-ungari,
Traianiada, poem[ epic[, Via\a lui Traian August, fondatorul
neamului rom`nesc.
1870 22 martie Dimitrie Bolintineanu scoate un num[r unic al revistei
D`mbovi\a, scris ]n ]ntregime de el ]nsu=i.
Public[ o nou[ versiune a poemei epice na\ionale Traianiada,
culegerea de satire politice Menadele, c[r\ile Pl`ngerile Rom`niei,
Via\a lui Vlad |epe= =i Mircea-Vod[ cel B[tr`n, edi\ia a II-a, Via\a
=i faptele lui Mihai Viteazul, edi\ia a II-a, rev[zut[, schimbat[ =i
ad[ugit[, Via\a =i faptele lui +tefan-Vod[ cel Mare, edi\ia a II-a,
rev[zut[ =i corectat[.
1871 Scriitorul se ]mboln[ve=te grav =i este internat la Spitalul Pantelimon.
S[rac lipit p[m`ntului (lipsit chiar de p`inea de toate zilele),
colegii de breascl[ ]ncearc[ s[-l ajute, Cezar Bolliac propun`nd s[ i
se acorde o recompens[ na\ional[. Aceast[ propunere nefiind
acceptat[, ei caut[ alte modalit[\i de a-i veni ]n ajutor celebrului
scriitor =i om politic al timpului.
1872 Obiectele aflate ]n posesia lui Dimitrie Bolintineanu sunt v`ndute
prin loterie public[. Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi =i al\i
scriitori c`=tig[ c[r\ile =i dulapul bibliotecii colegului lor, ]ns[ ca
vechi =i devota\i prieteni ai suferindului le las[ ]n continuare ]n
posesia lui. La 20 august, ]n Spitalul Spiridon din Bucure=ti, scriitorul
se stinge din via\[, l[s`nd urma=ilor o bogat[ =i variat[ crea\ie
literar[ =i publicistic[.

10