Sunteți pe pagina 1din 16

MANUAL DE APLICARE A TESTULUI DE PERSONALITATE CU 16 FACTORI

16 PF
I. PREZENTAREA TESTULUI
Testul 16 PF r\spunde unor exigen]e reale n psihologie, ob]innd ntr-un interval de
timp relativ scurt, informa]ii destul de complete cu privire la tr\s\turile personalit\]ii.
Nu se limiteaz\ la studiul ctorva no]iuni, cum ar fi nevrozism sau adaptare, ci [i
propune s\ reprezinte sistematic aspectele diferen]iale reale a[a cum au fost relevate de
cercet\rile factoriale.
Cele 16 dimensiuni ale testului asigur\ o analiz\ complet\ a personalit\]ii. ntreb\rile
prezint\ o satura]ie cunoscut\ privind fiecare factor pe care-l m\soar\, demonstrndu-se c\
fiecare factor corespunde factorilor primari ai personalit\]ii [i ai c\ror semnifica]ie poate fi
explicat\ sistematic ntr-un larg evantai de situa]ii din via]a real\.
Tr\s\turile fundamentale, sau factorii pe care chestionarul i m\soar\, sunt urm\torii; A,
B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O care fac parte din lista standard a tr\s\turilor fundamentale ale
personalit\]ii, ca [i al]i patru factori - Q1, Q2, Q3, Q4 care, pn\ acum, au fost identifica]i n
r\spunsurile la chestionare [i la scare de intensitate [i de atitudine, dar nu [i n aprecierile
rezultnd din observa]ia direct\ curent\. A este dimensiunea ciclotimiei - schizotimiei, B
este capacitatea general\ mintal\, C este maturitatea emo]ional\ (tendin]a la manifest\ri
nevrotice n general) etc., le vom da o descriere mai am\nun]it\ n capitolul cuprinznd
interpretarea acestor factori. Astfel, chestionarul urm\re[te s\ nu lase la o parte nici un aspect
important al personalit\]ii; factori de mai sus reprezint\ un e[antion unitar mostre ale
diferitelor domenii ale personalit\]ii, ei cuprinznd aptitudinile, inteligen]a, temperamentul [i
tr\s\turile dinamice de baz\ (integrarea caracterului).
Corelarea celor dou\ jum\t\]i ale testului ntre ele la un grup de 200 subiec]i din
popula]ia general\, supu[i la num\rul total de ntreb\ri n formele A [i B este urm\toarea pentru
diferi]i factori:
A 84 F 85 L 55 Q1 50
B 70 G 56 M 72 Q2 61
C 71 H 74 N 65 Q3 53
E 82 I 54

O 88 Q4 76

Ace[ti factori provin dintr-o e[antionare uniform\ a diferitelor aspecte ale personalit\]ii,
cum ar fi aptitudinile, inteligen]a, temperamentul [i tr\s\turile de baz\ ale caracterului.

Cercetarea [i identificarea lor se bazeaz\ pe experien]a a peste 30 ani de cercet\ri


par]iale pe grupe de normali [i de clinici. F\r\ ndoial\ este destul de dificil s\ se evalueze 16
date (factori), dar ntr-un domeniu a[a de complex o informa]ie complet\ ofer\ un maximum
de garan]ie care permite un diagnostic [i un prognostic de comportament real.
Interpretarea este u[urat\ prin combinarea anumitor note ponderate care permit
alegerea dintre cele 16 dimensiuni a 4 factori de ordinul doi; anxietate, extraversiune,
dinamism [i independen]\.
Experien]a lui 16 PF n domeniul clinic, pedagogic [i profesional a relevat o
superioritate

nalt\

valorii

sale

predictive,

folosindu-se

sc\ri

unidimensionale

sau

multidimensionale compuse arbitrar.


1. Cea mai mare grij\ s-a avut n cursul elabor\ri testului, asupra cercet\rii analitice de
baz\:
e[antionarea datelor cunoscute despre personalitate, sfr[ind printr-o structur\
simpl\
aplicarea repetat\ (confirmarea repet\rii ponderi itemilor)
etalonarea pe grupe suficient de variate, validarea concurent\ [i predictiv\
Cercet\rile tr\s\turilor fundamentale s-au purtat mai ales asupra tr\s\turilor care se
raporteaz\ la aspectul social, ntors c\tre exterior al personalit\]ii, cum sunt; inteligen]a,
stabilitatea emo]ional\, for]a eu-lui, expansivitate, dominan]\.
2. Studiile care au urmat pe diverse vrste de dezvoltare ale copil\riei au pus n
eviden]\ permanen]a factorilor pe toat\ durata cre[teri. Aceast\ constatare a permis punerea
la punct a o serie de chestionare pentru adolescen]i [i copii cum ar fi; HSPQ (11-16 ani), CPQ
(8-11 ani), ESPQ (6-8 ani), PSPQ 4-6 ani). Primele dou\ citate sunt adaptate [i etalonate pe
popula]ia francez\. Chestionarele deschid perspective de comparare asupra grupelor de vrst\
diferite.
S\ remarc\m pe de alt\ parte, contribu]ia adus\ n studiul universal al mecanismelor
personalit\]ii prin adaptarea lui 16 PF n numeroase alte ]\ri.
SCOPUL TESTULUI
Este o gre[eal\ s\ se considere un test de personalitate de tip chestionar, drept un
instrument universal valabil, rezultatele sale variaz\ n func]ie de gradul de cooperare al
subiec]ilor, de nivelul lor cultural, de sinceritatea sau reticen]a lor. Pn\ n prezent,
chestionarele sau dovedit a fi totdeauna valabile la studen]i sau la voluntarii care se pretau la
aceste probe n scop experimental [i cu condi]ia de a p\stra anonimatul; se recomand\ s\ se
foloseasc\ teste obiective acolo unde sinceritatea, interesul [i cooperarea sunt slabe [i de cte
ori timpul pentru testarea subiectului nu este limitat.
Testul 16 PF este prev\zut s\ fie administrat colectiv sau individual (edi]ia original\ a
testului cuprinde dou\ forme paralele A [i B ; numai forma A, a testului este aplicat\ pn\ n
prezent, aplicarea sa dureaz\ 30 - 40 min.). n situa]ia n care nu avem suficient\ ncredere n
subiect, de exemplu n testarea clinic\, este de preferat a se aplica forma B a testului.

II. UTILIZAREA TESTULUI


Testul 16 PF este prev\zut pentru administrarea colectiv\ sau individual\ de al 16 ani n
sus, fiind aplicabil n principiu tuturor grupelor de popula]ie, fiind sub rezerv\ totu[i cele cu
nivel socio-cultural inferior.
De notat: vocabularul utilizat este de nivel [colar secundar de minim 8 clase.
Corec]ia: testul se interpreteaz\ relativ u[or, cu ajutorul a dou\ grile aplicate succesiv [i
care permit notarea imediat\ prin factori. Interpretarea notelor se face prin intermediul
descrip]iei a 16 factori, ace[tia sunt desemna]i prin termeni tehnici destina]i studiilor [i
cercet\rilor [i n termeni non-tehnici n vederea comunic\rii rezultatelor de c\tre psiholog.
Aceste 16 dimensiuni sunt esen]iale, astfel nct fiecare scar\ aduce deci o informa]ie
n mod total original\, ceea ce nu se realizeaz\ dect foarte rar n sc\rile numite
multidimensionale.

DISPOZI}IA ITEMILOR PROPRII FIEC|RUI FACTOR

A
B

NOTA
MAX.
20
13

26

26

26

20

26

I
L

20
20

26

20

26

Q1
Q2
Q3

20
20
20

Q4

20

FACTORI

POZI}IA R|SPUNSURILOR COTATE CU 2 PUNCTE


a
b
c
3,52,101,126,176
-------------------26,27,51,76,151
152,177,178
28,53,54,78,103,128
77,102,127,153
4,30,55,104,105,130,17
-------------------5,29,79,80,129,154
9
7,56,131,155,156,180,1
-------------------6,31,32,57,81,106
81
33,58,83,132,133,182,1
-------------------8,82,107,108,157,158
83
109,134,160,184,185
-------------------9,34,59,84,159
10,36,110,111,135,136,
-------------------35,60,61,85,86,161
186
12,37,112,138,163
-------------------11,62,87,137,162
38,88,113,114,164
-------------------13,63,64,89,139
39,40,65,91,115,116,14
-------------------14,15,90,141,165,166
0
17,42,117,142,167
-------------------16,41,66,67,92
18,43,69,94,118,119,14
-------------------19,44,68,93,144,168
3
20,46,70,145,169
-------------------21,45,95,120,170
47,71,72,146,171
-------------------22,96,97,121,122
48,73,98,148,173
-------------------23,24,123,147,172
49,50,74,99,124,149,17
-------------------25,75,100,125,150,175
4

III. CONSTRUC}IA TESTULUI


1. REPARTIZAREA NTREB|RILOR

S-au alocat fiec\rui factor 10 - 13 itemi (20 - 26 ntreb\ri), fiecare item fiind
specific unui singur factor. ntreb\rile sunt repartizate astfel nct urm\resc o ordine ciclic\
determinat\, destinat\ s\ asigure minimum de facilitate n corec]ie, garantnd varietate pentru
subiect. Dispozi]ia itemilor pentru fiecare factor n parte, fiind valabil\ ambelor forme A [i B.
Numerotarea ntreb\rilor [i maniera de cotare sunt acelea[i pentru ambele forme. Toate
r\spunsurile date primesc nota 2, 1 sau 0 (acestea depinznd de felul n care r\spunde
subiectul), excep]ie fac r\spunsurile de al factorul B care primesc nota 1.
Pentru a facilita despuierea, toate ntreb\rile au o pondere egal\, satura]ia lor factorial\
nu ofer\ diferen]e, a[a nct o pondere complex\ s\ fie justificat\.
2. MOD DE R|SPUNS
Trei variante de r\spuns sunt propuse pentru fiecare ntrebare, subiectul fiind cel
n m\sur\ s\ aleag\ una din cele trei variante, aceast\ prezentare prevaleaz\ pe subiect de o
alegere for]at\ (ca n cazul n care ar fi avut de a alege din dou\ r\spunsuri), aceasta
interzicnd orice posibilitate de intermediere care ar putea duce la distorsiuni de distribu]ie [i
la o respingere din partea subiec]ilor cu un nivel intelectual ridicat.
3. PROBLEMA SIMILARIT|}II

Este o eroare s\ fie considerat instrument universal valabil un test de personalitate de


tip chestionar, prin faptul c\ rezultatele variaz\ n func]ie de gradul de cooperare al subiec]ilor,
nivelul de cultur\, sinceritate [i reticen]\ al lor.
Testul a fost conceput pentru a reduce la minimum riscul de similaritate deliberat\ de
care se [tie c\ sunt susceptibile adesea chestionarele de personalitate. Itemii au fost ale[i ct
mai naturali posibil pentru a se p\stra aspectul dezirabil.
4. FIDELITATE
Fidelitatea unui test se exprim\ cu ajutorul coeficien]ilor de constan]\, de
echivalen]\ [i de omogenitate. La acest test nu este dat\ nici o cifr\ pentru coeficien]i de
constan]\, astfel nct stabilitatea unor factori este mai mult o caracteristic\ a tr\s\turii
m\surate dect a testului.
Coeficien]i de echivalen]\ dintre formele A [i B, calculate de R. B. Cattel sunt da]i n
tabelul de mai jos:
Versiune R. B. CATTEL
FACTORI
COEFICIENT

A
57

B
49

C
54

E
52

F
61

G
47

H
71

I
59

L
37

M
40

N
21

O
59

Q1
34

Q2
39

Q3
43

Q4
62

Coeficientul de omogenitate este m\surat prin corela]ia ntre cele dou\ jum\t\]i ale
testului (metoda split-half cu corec]ia Spearman - Brawn pentru lungime). Ace[ti coeficien]i
sunt foarte apropia]i de cei da]i de R. B. Cattel dar valorile r\mnnd slabe.

Versiune francez\
FACTORI
COEFICIEN}I
FORMA A
COEFICIEN}I
FORMA B

22

36

57

49

59

62

44

37

54

47

61

12

Q1

Q2

Q3

Q4

74

43

41

25

10

58

19

43

50

61

79

32

36

49

19

65

27

33

43

62

5. VALIDITATE
Alegerea itemilor definitivi pentru formele A [i B rezult\ din studiile experimentale
asupra a mai multor mii de itemi. Au fost re]inu]i numai cei care conserv\ o satura]ie
suficient\ n factori dup\ zece analize factoriale succesive pe diferite e[antioane. Aceast\
analiz\ a permis totodat\ verificarea existen]ei [i a structurii naturale a celor 16 factori,
precum [i de a contura / valida corela]iile itemi - factori pe grupe diferite, neindicndu-ne un
coeficient de validitate specific. Se pot, n sfr[it ralia factori cu un foarte mare num\r de
criterii diferite c\ci nu se poate numi validitate specific\ bazat\ pe corelarea cu un singur
criteriu.
Validitatea de concept sau de construc]ie, care este propus\ aici, permite estimarea
faptului dac\ testul m\soar\ bine tr\s\turile pe care [i le propune spre m\surare, aceste valid\ri
pot fi calculate n dou\ maniere:
prin analiz\ factorial\, plecnd de la satura]ia grupelor de itemi n factorul pe care-l
reprezint\, acest coeficient este n jur de 85 la Cattel.
plecnd de la coeficien]i de omogenitate, dac\ se presupune c\ corela]iile ntre itemii
aceluia[i factor sunt dovedi]i pentru un factor comun singur [i nu pentru factori
specifici. Atunci coeficientul de validitate este dat prin r\d\cina p\trat\ a coeficientului
de omogenitate.

Pentru varianta francez\ s-au ob]inut valorile indicate n tabel:


FACTORI
COEFICIEN}I
FORMA A
COEFICIEN]I
FORMA B

Q1

Q2

Q3

Q4

47

60

75

70

77

79

86

65

64

50

32

76

43

66

70

78

66

61

73

69

78

72

89

57

60

70

44

81

52

57

66

79

IV. CONSEMN DE APLICARE


Subiectul completeaz\ datele lui personale pe foaia de r\spuns, apoi se las\ subiectului
aproximativ dou\ minute pentru a citi consemnele care figureaz\ n partea superioar\ a paginii
2 a testului. Este bine ca psihologul s\ adauge cteva cuvinte ncurajatoare [i s\ r\spund\ n
acest moment la eventualele ntreb\ri cu scopul de a u[ura stabilirea ncrederii. Cinci minute

sunt suficiente, dup\ care psihologul se asigur\ c\ consemnele sunt bine n]elese, dup\ care se
d\ semnalul de ncepere.
Nu se stabile[te nici o limit\ de timp, subiec]ii nu trebuie s\ se opreasc\ mult asupra
unei ntreb\ri, s\ se concentreze numai asupra unui singur r\spuns din cele trei variante.

INTERPRETAREA M|SUR|TORILOR
Cu ajutorul tabelului de etalonare, pentru fiecare factor se exprim\ notele brute n note
standard, urmnd scara n zece puncte [i dispunndu-le n profiluri individuale; rezultatele
folosindu-se apoi n vederea cercet\rii sau psihologiei aplicate.
Cercet\rile efectuate sunt numeroase dar, ca [i n psihologia aplicat\ se pot considera:

a) fie semnifica]ia intrinsec\ a factorilor,


b) fie pronosticul unor evenimente personale ca succesul [colar, adaptarea profesional\,
diagnosticul sau progresul unei psihoterapii, exprimnd rezultatele dup\ terminologia
care convine.
Rezultatele din primul tip pot fi abordate plecnd de la rezultate deja ob]inute n
defini]ia factorilor, defini]ie care o vom da mai departe. Aplica]iile pronostice nu pot fi
urm\rite dincolo de limita impus\ de standardiz\rile periferice existente [i numai n
m\sura n care caracterizarea aplicat\ poate furniza ecua]ii de estimare specifice.
Prin standardizare periferic\ se n]elege standardizarea n termeni medii [i sigma,
pentru o diversitate mare de profesiuni, sindroame clinice, clase sociale, grupe de educa]ie,
sex, vrst\, etc. .
Prin ecua]iile de estimare specific\ se n]elege reducerea n componentele sale a
oric\rei activit\]i de performan]\ sau de adaptare indicnd pn\ la ce punct se poate aprecia
nivelul individului, aceast\ ecua]ie are forma general\ urm\toare:
Pij. =

TAI +

SA

TSI + + SJTSJ

SC

PIJ. este nota standard a individului I n activitatea Pi definit\ de situa]ia - stimul Sj.
T - urile de la 1 la 16, sunt tr\s\turile fundamentale ale personalit\]ii A, B, C, etc., pentru
individul I, cifrele fiind acelea ale profilului s\u (n note standard). S - urile sunt indicii de
situa]ie sau satura]ie, dup\ studii factoriale. De ex., dac\ lu\m performan]a Pi exprimnd
promptitudinea de a primi invita]ia de a lua cuvntul n fa]a unui grup important de persoane,
noi vom g\si c\ aceast\ performan]\ este determinat\ de diferi]i factori de personalitate, ca cei
pe care i indic\ indicii de situa]ie urm\tori:
Pi (a vorbi n public) =

PiG +

47

TH

36

Indicii de situa]ie nu sunt nc\ cunoscu]i dect pentru un num\r limitat de situa]ii; de
ex. datele statistice n termenii de standardizare periferic\ sunt mai frecven]i. n a[teptare,
psihologul poate face o estimare mintal\ a indicilor de situa]ie, cu alte cuvinte poate judeca

importan]a unui factor dat, ntr-o situa]ie dat\, bazndu-se pe defini]iile care vor urma [i care
indic\ semnifica]ia intrinsec\ a fiec\reia dintre aceste dimensiuni.

SEMNIFICA}IA FACTORILOR
(tr\s\turi fundamentale)
Nu trebuie s\ se piard\ din vedere c\ ace[ti factori (sau tr\s\turi fundamentale - source
traits - cum sunt numi]i pentru a fi distin[i de tr\s\turile superficiale, care le corespunde
numai grup\ri evidente de corela]ii) au fost descoperi]i la nceput n materialul din chestionar
[i identifica]i apoi (prin corelarea) factorilor g\si]i n nota]ia extras\ din observarea situa]iilor
cotidiene.
Descrierile care vor urma sunt sobre [i privesc esen]ial factorii, polul pozitiv va figura
primul n descrierile f\cute de c\tre psiholog, care va utiliza [i alte metode coroborate, cum
sunt observa]ia [i autoaprecierea.
FACTORUL A schizotimie - ciclotimie
sizotimie - afectotimie
Acest factor a fost numit schizotimie - ciclotimie datorit\ confirm\rii pe care a dat-o
acestei dimensiuni Blender [i Kretschner, din nefericire marele public mai pu]in informat a
re]inut dect asocierea caracterului patologic schizofrenic, n detrimentul unui temperament
normal caracterizat prin rezerv\. ntr-o traducere literar\ a termenului, acesta se asociaz\ cu
dedublarea personalit\]ii, tulburare care o ntlnim la alte nivel ale sc\rii.
Este important s\ desemn\m dimensiunea factorului A prin termenul de sizotimie, opus
afectotimiei.
sizotimie - pune accentul pe deta[are emo]ional\, ariditate, r\ceal\ (A 0 -5)
afectotimie - eviden]iaz\ aspectul afectiv, manifest\rile emo]ionale, stabilirea de
contacte interumane
Este posibil s\ existe leg\turi cu tendin]e proiective patologice (psihoze afective), dar nu
au fost puse n eviden]\ pn\ n acest moment.
A note joase 0 - 5 ( - )
Not\ slab\ la acest factor, anun]\ o tendin]\ la rigiditate, r\ceal\, scepticism [i dispre].
Acestor subiec]i le place s\ lucreze izolat, s\ evite confrunt\rile directe, n schimb sunt
punctuali chiar uneori prea exigen]i, de observat [i n rela]iile profesionale; pot fi duri, critici
sau opozan]i.
A note ridicate 5 -10 ( + )
Note ridicate la acest factor, indic\ faptul c\ persoana este sociabil\, cooperant\, cu un
caracter pl\cut, [i exteriorizeaz\ cu u[urin]\ emo]iile, are o bun\ putere de adaptare la
diferitele situa]ii care se ivesc, sensibil [i se intereseaz\ de problemele altor persoane, are

preferin]\ pentru profesiile cu posibilit\]i care presupun contactele interumane. Organizeaz\


benevol activit\]i de grup [i este generos n rela]iile personale, nu i este team\ de critic\ [i
urmeaz\ cu u[urin]\ sarcinile trasate.
FACTORUL B inteligen]\
deficien]\ mintal\ - inteligen]\ general\
M\surarea inteligen]ei antreneaz\ cu ea n domeniul personalit\]ii cteva dintre nota]iile
urm\toare:
lips\ de scrupule - con[tiinciozitate
lips\ de perseveren]\ - perseveren]\
nemanierat - manierat, cult
B note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine un astfel de scor la acest factor, are o gndire concret\ dar cu o
oarecare lentoare ideativ\ n n]elegere [i nv\]are (mai pu]in inteligent).
Aceasta reflect\ nivelul de cuno[tin]e la care a ajuns persoana respectiv\ n momentul
de fa]\.
B note ridicate 5 - 10 ( + )
O not\ ridicat\ la acest factor, este indiciul unei gndiri abstracte capabile s\ sesizeze
rapid ideile [i no]iunile, s\ nve]e u[or, acesta denot\ nivelul cultural la care a ajuns persoana
respectiv\. Acest factor este incompatibil cu o deteriorare mintal\ de ordin psihopatologic.
FACTORUL C stabilitate emo]ional\ sau for]a Eu-lui
Eu slab - Eu puternic (tendin]\ la manifest\ri nevrotice)
Acest factor comport\ urm\toarele:
lips\ de toleran]\ la frustrare - maturitate emo]ional\
schimb\tor, versatil, instabil emo]ional - stabil emo]ional
hipersensibil, emotiv - calm, flegmatic
vis\tor - realist n via]\
fatigabilitate nervoas\ - absen]a oboselii nervoase
ame]it - lini[tit, pa[nic
C note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine un astfel de scor, are tendin]a de a fi schimb\tor, influen]abil, s\
evite exigen]ele realit\]ii, iritabil, emotiv, u[or de contrariat, nesatif\cut de orice lucru, prezint\
unele

simptome

nevrotice

ca

oboseal\

nevrotic\,

tulbur\ri

ale

somnului,

tulbur\ri

psihosomatice diverse.
Notele joase sunt frecvente n mare parte a nevrozelor [i n anumite psihoze.

C note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care are un astfel de scor , este un indiciu de maturitate emo]ional\, de
stabilitate, de realism, de s\n\tate (calm), subiectul poate sus]ine moralul [i unitatea n cadrul
grupului. n general aceste note ridicate indic\ persoanele care au anumite resemn\ri ca
urmare a unor probleme afective nerezolvate.
Clinicieni care au aplicat acest chestionar, au constatat c\ o not\ ridicat\ n factorul C
permit individului o integrare afectiv\ n pofida unui poten]ial psihotic latent. Acest factor
indic\ s\r\cia sau bog\]ia integr\rii dinamice a personalit\]ii, el apare la fel de bine la normali
ct [i la grupele de nevrotici, Eysenck la numit tendin]\ de manifest\ri nevrotice generale,
astfel nct prin latura sa pozitiv\, el pare s\ fie ceea ce psihanali[ti ncearc\ s\ descrie
no]iunea de for]\ a Eu-lui.
FACTORUL E dominare - supunere
Eu slab - Eu puternic
Acest factor comport\ urm\toarele:
supus - sigur de sine
dependen]\ - independen]\ de spirit
conformist - nonconformist
suficient sie[i - atr\gnd aten]ia
amabil - auster
E note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine o not\ joas\ la acest factor, are tendin]a dea ceda u[or n fa]a
altor persoane, se conformeaz\ regulilor stabilite, este docil [i adesea independent, resimte cu
u[urin]\ culpabilitatea [i o grij\ obsesional\ a convenien]elor. Aceast\ pasivitate figureaz\ n
multe cazuri de sindroame nevrotice.
E note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine o not\ ridicat\ la acest factor, este sigur\ pe propriile sale for]e,
independent, are tendin]a de a fi dur [i de a ac]iona numai dup\ bunul s\u plac, de a fi
opozant, uneori chiar agresiv, nu ]ine seama de nici o autoritate.
Avem de-a face cu un factor cunoscut de domina]ie, pe care Maslow [i Allport l-au
studiat, constatnd c\ con]inutul acestuia difer\ la b\rba]i [i la femei; pentru c\ la femei
tr\s\turile ipohondrice [i echilibrul social, precum [i captarea aten]iei sunt mai marcate dect
la b\rba]i.
Studiile efectuate cu ajutorul testului lui Allport (asupra ascenden]ei - supunere), au
ar\tat c\ domina]ia tinde s\ fie legat\ ntr-o anumit\ m\sur\ de pozi]ia social\ (statut), fiind mai
ridicat\ la conduc\tori dect la subalterni. Este posibil ca vrsta s\ modifice schema general\,
semnele alter\rii apar odat\ cu b\trne]ea. Nu exist\ la ora actual\ teste obiective, precise

pentru acest factor, pentru c\ ele par s\ releve mai ales rela]iile umane n luarea de pozi]ie
vis-a-vis de dificult\]ile materiale.
R\spunsurile la chestionar indic\ tendin]a de afirmare social\ de a crede c\ exist\ un
motiv n diferendele cu al]ii, de a mprumuta sau abuza f\r\ ru[ine [i de a fi gata s\-[i ncerce
[ansa n situa]ii periculoase.
FACTORUL F expansivitate
nonexpansivitate - expansivitate
Acest factor comport\ urm\toarele:
introspectiv - tumultos
deprimat - animat
anxios - calm
noncomunicativ - expresiv
lent - vioi
F note joase 0 -5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este o persoan\ care are tendin]a de a
fi rezervat\ [i pu]in comunicativ\, introspectiv\ predispus\ spre pesimism [i pruden]\ excesiv\ n
a ncepe un lucru sau de a lua o decizie, ceea ce determin\ ntrzierea realiz\rii unei sarcini.
Aceste persoane au tendin]a de a fi nd\r\tnici [i pot trece ca persoane arogante sau afectate.
F note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor, este nep\s\toare [i indiferent\, cu
dispozi]ie schimb\toare, n general aceast\ persoan\ nu-[i face griji este deschis\ [i sincer\, cu
naintarea n vrst\ exist\ o tendin]\ semnificativ\ de inadaptare la factori sociali. Polarizeaz\
grupul din care face parte, astfel nct uneori ocup\ pozi]ia de lider informal al grupului.
Acest factor este un component important a ceea ce se nume[te extroversie introversie. Studiile lui Eysneck arat\ c\ exist\ o diferen]\ fundamental\ de temperament care
provoac\ la anumi]i indivizi (expansivi) manifest\ri ale isteriei de conversie n dificult\]i
emo]ionale, n timp ce indivizii nonexpansivi tind spre anxietate flotant\ [i depresie ca n
isteria anxioas\ tipic\.
Diverse teste obiective se g\sesc n corela]ie cu acest factor, de exemplu timpul de
reac]ie mai rapid la expansivi. Exist\ corela]ii importante cu st\rile somatice; expansivii tind s\
aib\ o saliv\ mai alcalin\ [i colesterolul diminuat n sistemul sangvin.
Acest aspect poate fi de natur\ constitu]ional\ dar dup\ mprejur\rile comportamentului
acestor persoane variaz\ foarte mult. Exist\ o corela]ie cu scopul, expansivii tinznd a fi
conforma]i pe l\rgime. Raportul exactitate - rapiditate este un alt test obiectiv, expansivii tind
s\ fie rigizi [i inexac]i.

10

FACTORUL G caracter
caracter nematurizat - caracter maturizat
Acest factor comport\ urm\toarele:
inconstant, schimb\tor - perseverent, decis
relaxat, indolent - stabil, hot\rt
nesigur - con[tiincios
opozant - atent cu al]ii
G note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, indic\ o tendin]\ c\tre relaxare,
neglijen]\, nu face nici un efort ca s\ participe la ac]iunile colective sau de alt\ natur\.
Independen]a sa fa]\ de orice influen]\ a grupului poate antrena comportamente antisociale;
totu[i acest refuz de a se conforma regulilor prescrise, i d\ n plan fizic o mai bun\ toleran]\ la
tensiuni psihice.
G note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine o not\ ridicat\ la acest factor, denot\ un caracter exigent [i
moralizator, perseverent, st\pnit de sim]ul datoriei n responsabilit\]i, prev\z\toare [i
con[tiincioas\, prefer\ compania oamenilor serio[i [i muncitori.
Imperativul interior necondi]ionat al supraeului (n sensul psihanalitic al termenului),
trebuie s\ fie destins de Eul social ideal, exprimat n Q3(+) care ofer\ o asem\nare cu
totul superficial\.
FACTORUL H Eu social
timiditate - sociabilitate
Acest factor comport\ urm\toarele:
prudent, rezervat - ndr\zne], cutez\tor
con[tiincios - superficial
rece, distant - rezonan]\ emo]ional\ bogat\
absen]a aptitudinilor artistice - aptitudini artistice
absen]a interesului pentru sexul opus - interes pentru sexul opus
H note joase 0 -5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este prudent\ [i rezervat\ n raporturile
sociale, timid, nchis n sine ns\[i, caut\ s\ treac\ neobservat\ n cadrul rela]iilor de grup, este
ncercat\ n general de sentimente de inferioritate, se exprim\ cu lentoare [i [i exteriorizeaz\
cu dificultate emo]iile. Nu iube[te profesiile care presupun contacte interumane, prefernd
cercul restrns al prietenilor deoarece este incapabil\ s\ men]in\ contactul cu cei din afara
anturajului.

11

H note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor, este ndr\znea]\, sociabil\, spontan\
cu o rezonan]\ emo]ional\ bogat\ preg\tit\ s\ inoveze [i s\ suporte f\r\ dificultate r\bufnirile altei
persoane sau situa]iile emo]ionale dificile. Are tendin]a de a neglija detaliile [i de a petrece
mult timp vorbind sau conversnd. Acord\ un viu interes persoanelor de sex opus.
Este un factor bine definit [i pus n lumin\ [i de alte chestionare, el fiind n rela]ie (la
polul negativ) cu aspectele fundamentale n\scute ale personalit\]ii schizoide, leptosome,
pentru c\ prezint\ sindromul de repliere n sine nsu[i care le ntlnim adesea la schizoizii
prepsihotici, care n afara circumstan]elor traumatizante r\mn n limitele normalului.
Un mare num\r de teste obiective au fost deja n relevante n corela]ie cu acest factor,
mai ales reac]iile la psihogalvanometru, cu tendin]a de a m\sura emo]ionalul mai mult dect
nonemo]ionalul, ca [i alte m\suri ale vigorii [i ale spontaneit\]ii dinamice. Acest factor ne ajut\
la determinarea adaptabilit\]ii persoanei la factorii sociali, de a fi n leg\tur\ permanent\ cu
alte persoane sau de a se izola de alte persoane. A fost identificat acest factor [i n alte
chestionare sub numele de timiditate sau repliere social\, ceea ce corespunde exact
eviden]ierii comportamentului scontat printr-un astfel de chestionar de personalitate.
FACTORUL I sensibilitate emo]ional\ - asprimea maturit\]ii
imatur emo]ional - matur emo]ional
Acest factor comport\ urm\toarele:
independen]\ spiritual\ - dependent spiritual
sigur [i satisf\cut de sine - introspectiv, imaginativ
lipsa sim]ului estetic - sim] estetic
responsabilitate - superficial
mul]umit de sine - caut\ s\ captiveze aten]ia
preten]ios, ner\bd\tor - matur emo]ional
amabil, dulce - aspru, cinic
I note joase 0 -5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor este o persoan\ realist\ [i cu bun sim],
independent\, [i asum\ cu u[urin]\ responsabilitatea, se poart\ sceptic n raport cu eliber\rile
subiective (de ordin cultural), insensibil, opteaz\ de obicei pentru profesiile cu sarcini practice,
nu se ancoreaz\ n propriile probleme.
I note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor este o persoan\ tandr\, vis\toare,
sensibil\ ceea ce reclam\ aten]ie [i ajutor din partea persoanelor din jur, ner\bd\toare de a
finaliza orice lucru abia nceput; dependent\ de alte persoane n luarea unor decizii; i lipse[te
sim]ul practic; manifest\ aversiune fa]\ de persoanele nerafinate sau cu obiceiuri grosiere; are

12

tendin]a de a scade randamentul sau moralul n cadrul grupului n care se afl\, printr-o
atitudine negativ\ infantil\.
FACTORUL L via]a interioar\
schizotimie paranoid\ - ncredere accesibil\
Acest factor comport\ urm\toarele:
lipsa geloziei - nclina]ii spre gelozie
calm, timid, ru[inos - grav (serios)
ncrez\tor - b\nuitor
plin de antren - mor\nc\nos
adaptabil - rigid
se intereseaz\ de al]ii - dur [i indiferent
L note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor, este o persoan\ care se acomodeaz\
la orice fel de situa]ie care se poate ivi n cale sa, plin\ de antren, nu caut\ s\ rivalizeze cu nici
o alt\ persoan\, se preocup\ de problemele altor persoane, exceleaz\ n lucrul de echip\, nu
manifest\ tendin]e c\tre gelozie.
L note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine o not\ ridicat\ la acest factor este o persoan\ suspicioas\,
b\nuitoare, rigid\ n comportament [i se arat\ interesat\ de problemele vie]ii interioare [i
mintale proprii, adesea apare egocentric\ [i de obicei se poart\ cu circumspec]ie fa]\ de alte
persoane (rezervat\), nu este interesat\ s\-i ajute pe al]ii, nu este un element polarizator n
cadrul unei echipe.
Acest factor nu este neap\rat expresia paranoiei sau a schizofreniei, ci mai degrab\
tendin]e c\tre acestea, care au fost puse n eviden]\ de teste care m\soar\ timpul de reac]ie al
subiectului, [tiindu-se c\ subiec]ii care au ob]inut o not\ ridicat\ la factorul L au un timp de
reac]ie relativ lent, crendu-se astfel un prognostic c\tre una dintre cele dou\ tendin]e.
FACTORUL M aptitudini
spirit boem - interes practic
Acest factor comport\ urm\toarele:
conven]ional - excentric, neconven]ional
practic, logic - imagina]ie senzitiv\
sigur [i rece n situa]ii periculoase - emo]ii isterice n situa]ii decizionale
expresiv - aspect exterior calm
M note joase 0 -5 ( - )

13

Persoana care ob]ine note joase la acest factor este o persoan\ practic\, logic\ [i
con[tiincioas\, care ]ine la form\ (conven]ional\) [i capabil\ s\-[i p\streze sngele rece n orice
situa]ie care se poate ivi n calea s-a, oarecare lips\ de imagina]ie, supus ntmpl\rilor.
M note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor este o persoan\ boem\, original\, care
[i urmeaz\ cu u[urin]\ ideea [i este creativ (dotat cu imagina]ie creatoare), este preocupat de
idei [i gnduri mari, indivizii [i realit\]ile materiale nu-l intereseaz\. Motiva]iile interioare l
conduc uneori la situa]ii extravagante pe care le nso]e[te cu reac]ii emo]ionale violente.
Poate fi respins din activit\]ile colective datorit\ personalit\]ii sale.
FACTORUL N atitudine de comand\
sofisticare - simplicitate
Acest factor comport\ urm\toarele:
greoi, nendemnatec - politicos, cizelat
ordonat - stngaci
rece - u[or de satisf\cut
direct, natural - naiv, sentimental
N note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor este o persoan\ direct\ [i neafectat\,
sentimental\ deseori brusc\ [i stngace, natural\ [i spontan\, mul]umit\ de ceea ce i se
ntmpl\, nu este greu de satisf\cut.
N note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor este o persoan\ nzestrat\ cu spirit
analitic, prive[te lucrurile f\r\ sentimentalism, are fason de intelectual, cizelat, viclean (scopuri
ascunse), modern [i subtil.
FACTORUL O dispozi]ie schimb\toare
nencredere - ncredere
Acest factor comport\ urm\toarele:
insensibil - agitat, anxios
ncrez\tor, calm - b\nuitor, susceptibil
O note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor este o persoan\ calm\ n orice ncercare,
nu este angoasat\, are puternic\ ncredere n el nsu[i [i n capacitatea de-a rezolva propriile
probleme, aceast\ siguran]\ poate provoca uneori antipatie [i nencredere.
O note ridicate 5 - 10 ( + )

14

Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor este o persoan\ care are tendin]a s\
fie deprimat, mohort, tracasat, cu presentimente [i idei sumbre, intrat n dificultate prezint\
o anxietate infantil\, sim]indu-se exclus din grup [i cu incapacitate de a se integra rapid
napoi. Aceste note ridicate se ntlnesc frecvent la subiec]ii din grupe clinice de toate
categoriile, provocnd predispozi]ii la fobii [i simptome neuroastenice care l fac pe subiect
anxios, ursuz [i tulburat de c\tre propriile sale dispozi]ii schimb\toare.
FACTORUL Q1 conservatorism - radicalism
Acest factor nu a fost eviden]iat n aprecierile personalit\]ii [i el apare mai clar n
atitudini. Cu toate acestea el are un rol n personalitatea total\.
Q1 note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este o persoan\ care are o puternic\
ncredere n el nsu[i [i n tot ceea ce a fost nv\]at s\ cread\. Este prudent [i i se pare suspect\
orice idee nou\, ducnd la ntrzierea lu\rii unei decizii sau chiar la opozi]ia. Se acomodeaz\
cu tradi]ionalul, este conservator n materie de religie sau politic\, nu este atras de reflexia
intelectual\ critic\.
Q1 note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine la acest factor note ridicate, este o persoan\ care se intereseaz\
de probleme intelectuale [i pune la ndoial\ adev\ruri esen]iale, este sceptic\ [i curioas\ n
ceea ce prive[te ideile vechi [i noi. Este n general neformal\, nclinat\ spre a face moral\,
suport\ bine schimbarea [i inconvenien]ele.
FACTORUL Q2 dependen]\ - independen]\
Q2 note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este o persoan\ care prefer\ s\
munceasc\ [i s\ ia decizii n colectiv, i place ca societate s\-l aprobe [i admire, are tendin]a de
a urma rezolu]iile majorit\]ii, atitudine gregar\ dovedit\ simte nevoia de a se sprijini pe grup
pentru a ac]iona.
Q2 note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor, este o persoan\ cu un temperament
independent, obi[nuit s\ se conduc\ [i s\ ia decizii personale n rezolvarea situa]iilor ivite, face
parte din opinia public\ dar nu se arat\ dominat\ de ceilal]i, nu pentru c\ nu-i iube[te ci pentru
c\ nu are nevoie de aprobarea nici de sus]inerea lor. Valoarea de pronostic va fi pus\ n
eviden]\ prin corelarea cu profesiunile.
FACTORUL Q3 controlul voin]ei [i stabilitate de caracter
Acest factor are o origine oarecum apropiat\ de factorii C [i G descri[i mai sus; cu toate
acestea, nu apare foarte clar n aprecieri [i este nc\ definit ca un factor ie[it din r\spunsurile
chestionarului pentru subiec]i de inteligen]\ inferioar\.

15

Q3 note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este o persoan\ necontrolat\, lipsit\ de
voin]\, nu se ngrijoreaz\ de exigen]ele vie]ii n societate, nu este prev\z\toare, con[tiincioas\
sau reflexiv\, se poate sim]ii uneori neadaptat\ realit\]ii cotidiene. Sunt specifice nevrozele [i
formele de inadaptare (mai ales cele afective dar nu delirante).
Q3 note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine un rezultat ridicat la acest factor, d\ dovad\ de control solid al
emo]iilor [i al comportamentului [i are tendin]a de a fi circumspect, vigilent, nc\p\]nat,
manifestnd ceea ce se nume[te amor propriu este preocupat de reputa]ia sa.
Cu toate c\ acest factor nu a fost pus n lumin\ n aprecierile de comportament, s-a
observat\ c\ persoanele cu note ridicate au o nclinare c\tre matematic\.
FACTORUL Q4 tensiune nervoas\ (ergic\)
Acest factor a fost descoperit n primele studii ale chestionarului [i a fost denumit
nevrozitate, anxietate [i instabilitate nervoas\, insomniile prin astenie. Portretul general este
al unei persoane ncordate, excitate, neastmp\rate, iritabile [i ner\bd\toare.
Q4 note joase 0 - 5 ( - )
Persoana care ob]ine note joase la acest factor, este o persoan\ destins\, serioas\,
nefrustrat\ (satisf\cut\), astfel nct aceast\ mul]umire de sine poate s\-l fac\ sup\r\tor [i pu]in
eficient, n m\sura n care prin lipsa de ambi]ie ncearc\ noi experien]e, n caz contrar, o
hipertensivitate le perturb\ randamentul [colar sau profesional.
Q4 note ridicate 5 - 10 ( + )
Persoana care ob]ine note ridicate la acest factor, este o persoan\ ncordat\,
surescitabil\, agitat\, iritabil\ [i ner\bd\toare. n cadrul grupului nu contribuie dect n mic\
m\sur\ la unitatea [i coeziunea membrilor, insatisfac]ia sa reflect\ un exces de energie,
stimulat\ dar nedesc\rcat\.
n m\sura n care se caut\ asem\n\ri cu diagnosticele clinice, se vede u[or c\ A [i H sunt
doi factori de schizofrenie, O corespunde anxiet\]ii flotante sau neuroasteniei, F diferen]iaz\
isteria de conversie [i st\rile maniace de nevroz\ angoasant\, [i de depresie, Q3 este tipul
caracterului obsesional, L este comportament paranoic, C este o m\sur\ a nevrotismului
general.

16