Sunteți pe pagina 1din 12
nk, ln gre 18 tae Micon amine atal s Necee oe umnes ca roster te 20 de Wal fea ee zile au realizat cel mult elite 1... Lam cautat, m on Hileman PMLA Yates str ; i): Frumas va - tnd diploma) : Sa mergem ta sade! (Lu. toveraga diviginta Cortina CU $I FARA.. CIOB monotog ce MADLEINE BARBU ‘ag putea svi spun emi place mal mult ; si plee sat: aller mm nu ma pot janul, Poftim | Pati- la blac — cred cd Ce s-ar mai ide usle apactamentelor : A, tu erei ? Credeam oi casa, Pacat ca avem rozav sii privesti cum sare un dob pe sci Da, eu. Jcine stie ce se petrece, cd s-a spart ceva numai ev, Si ciobsl meu! Da’ mai lasi-i, maied, acu’ esti baiat mace, tot cu ciobu’ de so:ron.. Da... norce Insti ci avem lift; pe sedti, sarind, ciobul s-ar putea tuna. Eu Un gut, S-a impiedicat de ghetstele fetitei cu ghiozdan ros3 care Sta la VI..? Mé reg, mii @ vina mea, Daca nu: se fereste.. Si ce daca sa speriat si i-a sirit ghiozdanul din mina? Citeva cirti ve jos. tasci Te-adund en! Credegi ftebui sé mi oprese, so ajut? Nici pomeneala + ma vada Mites? Say und ci sint.. atent ou fetete? Deci, si mergem mai -astept Hin’ apare Intiveii ta scoalé. Bu. asta? S-a spar Ala! Da’ cine La clobul meu? 1 culbarea verde? Impo- Mil de bombet €e-8 fost wt Ur cauciuc? Ta te witli ee furios « nenea Pus SA treaca cu ditamai mesina peste 186 h! ‘uatie! Dacd stau pind tree toate masinile a ca stint ia cfobuh, intirait In scoala. Duct] Las elo, oace it mal giveso la In onscere’ Ocve ssa si se ‘ine pristenia noastra? Din cauza unut jut MA duc si. trenct ste INCAUTAREA UNEI UMBRELE scenete de MIRCEA POPESCU PERSONAJELE PETRICA GeorGIcA * cera cOsTEL MIOARA LICA VASILICA IOANA PANEL CIFIVA COPI MAI MICI In fata cortinei. Din eulive, apare Petried Se opreste mujtocul scenci, pune mina streasini 1a ocki, ca $i um or cia pe cincvd. in timp ce isi va rosti replica, ra repeta jocnt PETRICA (spre public): Bund dimineata ! Imi dati voie piezint ; pumele meu e Petvies. Ma ie:tati ei Sint neveit si teherup pentru cileva minute spec.a- coll, dar i caut pe Georgie’. Tvebule neaprat si-1 wives! Cum? Nu titi cine e Georgica? E colegit meu de ouned si cel mai bun pricten, Un baie. sevema", nu allceve ! mm porselit somal eu dei. De ce |-am poreclit aga? Fourie simpli. Cele mai forniidabjle idet lui Ti apartin, Da, da. Nu ma cvedeti ? Imi pare rau, dar si siti ca et totdeeuna are alle idet exteaordinare ; te sccate -med'at din incuredtura, Ca scum. Sint sigur cé dack Lay gist pe Georgici as fi salvat, Dar de unde si-] iaw pe Georgica? Alei, véd bine, mu se alli, Ce ma fae? Nu-mi ramine decit si va cer ined 0 data iertare gi Sf plec, 58. vi las si_urminiti linistiti. specsacoli. La revedere ! (Da sé piece.) © PATA DIN STAL : Un moment, Peirica | PECRICA (se opreste) : M-< strigat cineva? FATA DIN STAL; Da! Bu team strigat! Am 9 idee. 189 PETRICA : 0 idee?! FATA DIN STAL : De ce m mé cxesi ? PETRICA ; Pentru c& tu au iti Georgicd, Bgti 0 speo~ tatoare... FATA DIN STAL: $! spoctatorii pot avea idei, si inca bune. PECRICA : S-ar putea si ai dreptate.,, PATA DIN STAL: Mi gindeam ci a-ar ff rau s incerel sii cai un telefon, PETRICA ; Lni Georgied ? FATA DIN STAL : Da, PRTRICA : Geniala idee! Cum de nu mi-a venit in minte?! Iti multumesc, (Formeaei ua numéir, bine- iufeler la wn telefon imagixar.) Dir, picate, sund ceupat! Am sé ineere mai tirziu, De fap ee Hl caut pe colegul si pristenul meu? (Confiden- Hal, clitre sald): Sintem sooala 58. D, Concars im toala regula, Dar na sportiv, Literar. Cu tema data: ,Aspecte din activi- fates pionterilor din cartier, in timpul ‘or ber Din toati slasd noastréi sint patru concurenti. De la namarul 98, to: patra. Eu na concurez. Nu ci nap avea si eu talent, dar cicés pierde-vreme si ed umblu et capu-n nor, Porecla asta mi-a pus-o Tonesce, Nu Tonescu Adrian! Ionescu Virgil, Ur lavidies, $i fézbundior. Dar Las’ od le arat eu lor! Particio: la concursul titerar, cum se soune, in afard ce figuri 0 si facd atunei clas am s& le prezint Iucrarea! Am si-i intree pe intrecere cu cei de la 190 p toll, Vi implor, insé, nu spuneti simanui! Vreau sé fle o surprizd, Afard de dumneavoas 1 la si mai incere, jocul cu telefonut imaginar): Sund! De-ar Ai acai! ifn parten opusti locului unde se afla Petried, apare Georgied. Va vorbi $i el tot la un teiefon imaginar,) Alo | RICA: Cred ca nc sd mai pot sa scriu lucrarea Peutru concsrs. $i de vind nu e decit ploaia, EORGICA : De ce? PETRICA : Uité-te gi tu pe fereastré! Parcd am Eeuator. GEORGICA : $i ce legéturd are plosia esuateriala ou concursal ? PETRICA: E scris elar tn regulamestul concursul Lucririle vor fi predate juriulei pind diminicd di nesta, la orele 10° GBORGICA (se Acum e 8. Ja ceand de le mint): Exact ! 191 PETRICA : Mui am, dev cu gileats, GEORGICA » Pe ricd? Am o idee. PETRICA : Brave var FE sé renuni la concurs? Ce spui?! Aste © idee ? | 5 De ee nu? In definitiv, s-ar putea eg pio- fate a catty sé nu aba ale: un fel de activi. tate pe o ploate a asta, PEERICA: Si daca au avtivitate 9i Pe plosie? Hai, iG Windeste-te putin! Nu se posto ef GEORGICA : Comat caut,o uambreta ? FETRICA (entueiosmat). veut? Nu tam ! (Decepsie); Dar Pe potopul asta ? in bloc! Cine Ioeuieste la yo in bles, pe aceeasi scari, ta acelas! eta}, de im aparta mentul $7 E71 cam aga even, COSTEL : Dar cum e posibil ? PETRICA : Pentru frdtionsl meu nimie mu © inpostbil $i tu ai un fratior, nu-i aga? COSTEL : Da. $i el face vapoare, PETRICA ; Tot din umbrele ? COSTEL: Nu. Din lemn. Tociai lucam ceva impreund ou el, oind al sunat tu, (fi aratt o cvtie de sch.) PEFRICA: Cum, vrei s& spui ci voi ati Iuerat cutia asta, cu piese de gah? COSTEL: In timpul nostra liber Iucrim divers obi- ecte la traforaj, PEPRICA fentusiasmat): Stragnie! Bravo yous ies 20lat): Dar nue ce-mi trebuie mia, COSTEL : Dar ce-ti trebuie ? PBTRICA: Nw foam spus? @ umbrela Umbrele + cucrati ? CORMHL: Nu. Aver una, dav s-a dus ama cu ca Plat FEIRICA: Pacat! Poste cd pind date viitoare, mai tree pe la voi, 0 si invatall ef sonfectiorati caus: Aum, iarti-mi, mai griboce. ise mak coast de la mind.) Salut, Costele | COSTEL : Salut, Petrie’ ! (Coste! Lisati t o idee ? FATA DIN STAL : Tot ea! PETRICA: Ab! Tar tu? PATA DIN STAL: Ce? Vrei sa spui ca nu tha plicut Brima mea idee 7 PETRICA : Nu... nu pot sd spun age ceva, PATA DIN STALL: Am o idee la fel de bund De ce Di mai dai un telefon ui Georgiea ? PEPRICA : Excelent! 94 stil aa ai dreptate (Repeta TOR e teleiontal imaginar. Se aude distinct eee (sfonulut) Numai st nu fi plecat de. neuen Der ‘inde $4 Place, pe 0 vreme ca asta’? $i spot nie el 194 Sint sigue. Daca ev fi avut, mi-ar sin caldilait colt al sceneiy HEORGICA : Ale | ERICA : Alo! Tu esti, Georgica ? EDRGICA : Ku! Ce s-a mai intinpiat? N-ai gis TRICA ; Nu, Trebule A gésesti tu, in sehimb, Adee salvatcare | Imediot © Va sa zi iis dupa umbrela la Costel. Tnseamna ci ta familia Cosiea dost. ETRICA: Cum era sa m& duc, eacd nu mica. spas, pind acum 21 BORGICA : Dar ce crezi tu, ea idaile geniale résar ca ciupercile cupé plonie ? PETRICA : Nusni mai aminti de ploaie Sit saul, In caz, ‘ti malfumese, Georgie 1 brela, FATA DIN STAL: De ce esti atit de sigur? FATA DIN STAL $i ?. CRTUCA : Logic! Umbrela este un object care mu oa ‘st unui “ucratoy al Tnstituculu; Meteoreicn plecat | schide cortina. Decorul repre samere. ta mijlecul scenei, fuled tn sort. Se aude soneria de la inirare intrerupe din tera, se duce 1a usd io dowhidn BRERICA (din culise): Bund dimineata | GETA : Burd dimineata ! Pe cine cauti ? PETRICA intra in coment): Faria Cosieo, Nw sion casa? on MEA a plecot In oras. A rhmas numat Mioara ¢1 mine, PETRICA : Pe ploaia asta ? GETA: Si-au Ivat umbrelele cu el Asa cd ERERICA = Aga c& a Igprévit ou tucrarea ‘miea,, GEA : Nu tnteleg. MMOARS (intra tm camer’, pe usa interioard): Geta, ‘emi dai etrligele ? (Dixel cu oehié de. Petrict inewla, in. (Restificind — imediat) ineafe, Petriea PETRICA : Bund, Mioaca | GETA : Sintef! colegi de clasa? MMOARA: Ne. El la B. (Gasd pottizoast) ty wa Pesan ©” Veti9oara mea, Gets, Vectimul nostrn Petrica. PETRICA ; Imi pare bine de cunos!inga, 196 Frumoasi_activitate ! HOARA ; Nu ae ajuti si-ntindem: perdelutele pe sirme ? TRICA : Nu te supra, ra, dar ma grabese te- bil. Siam nevoie de-o umbreld. HOARA : Pentru ce? ETRICA : SA scriu ceva, Nu pot sd spun ce anume. E socret. La revedere, fetelor! (Jese.) BTA | Ce-a vrut si spund ? IOARA ; N-am inteles rimic ETA; Cum adicd ? Pentru ca sit serie ii trebule o um- drei?! Dar ce, serie cu umbrela? ! joa Gietet xe inchide cortina,) fenta lusrares la concurs, (Se # Si plowé! Potoo, nu alta! ‘Se Potop am spus” Potop | ' Tot blocal nostra! Blocul B. 5, scara 2, etajul IH, apartamentul 7: familia Potop! Lici Potop, coleg, vecia, prieten si atacaat centra: in echipa de fotoal @ seolii! Gata! Am gasit umbrela! (Suna la 0 30- 197 ) Oare n-o fi acas Ana, dar usa e deschis (Se éeschide cortina. Acelagi interior se eameré, scene precedentd, putir. motificat. Pe un fotoliu Lic, De jur imprejurat lui, vreo 5—€ copii (Suna di beasdi. Petried va inceren, prin semne, sit jack pe Li sii tnteleasd od ef cauta 9 umbreta, contiaua leetura si din cind in cind Petrict, tot prin semne, cf nu ing. A (citind): Si cind ajung scasi, aflu of tata Mame erax desi in tieg; si featii imi spun MMi cii pozna cu matuja Iui_mog Aadrei fol satu in pieioare din py 7ce cl iam f£ luat-o noi, si pe mana a pus-o fs mare suparare cu asta, $ti ci métuga Maruca © uns din cele care scoate au o fe. te de Inteles, ca mituga Anghilita lui mos Chi. Sa mintu't vorba, Si cum imi spuneau ei fn- grijorati, numai ce si auzim cintind tn Perat cd mu injelege ce urea Petricd): Ce Patricd ? UN COPIL MIC: Cum, Lied? Asa.cinta pupiza dir tei? RICA (enervati: Nut Asteptati v Si vad ce vres colegul meu, (Se ridied de pe Jotatix si se duce ca~ 198 tre Petra): Ce vrei, dom'le? Ai venit la ,cercul meu de citit? sti cam mairigor pentru aga ceva, ETRICA : artim’, Lick! Noam stiut de activitates astaa ta, Felieitéri ! ITA : Lasi felieitazile si spune mai bine ce doresti, BTRICA :9 umbrela 1 LCA | O umbrela? RTRICA : Cu impramut, Imi trebuie neapirat o um- rela, Pentru concurs, LICA : N-ar mai auzit pid acum, PTRICA : De umbrela ? AZA : Nu, de concurs de ambrele, PETRICA : M-ai inteies gresit! (Se uila la ceas,) N-am acum, Ai, sau nt aio umbreld ? LCA (earegoric): Nu! PETRICA: Atunci, de ce ma faci simi pierd timpat ? ¥ ova nou’ gl zece minute. Pe cuvintul meu de plonier daca injeleg se vret ! PRTRICA: Eu am Infeles perfect: cf nu ai umbrela, sien cazul asta te salut! Litas: Salut | (Petried dese dire scen pe fotolie si se adreseazi copittor, : UN COPIE MIC: Cind cinta umbrela din tei, LIGA : Umbrela? ! COPIH (in cor) = Daa! Lids se reagaz Be... Unde-am ‘4 spun ca nu-i frumos sa eu urechea la ce vorbese cai mari? ines 84 tragi (Cortina se inchide) © umbrela ? tats cu ea Mai bine VASILICA : Toomai am terminat de vopsit un gardulet toloseste Scuatul de tlort din preajmna by culut nostru, lor din preajma bio- PETRICA ; Bravo Dar nam vrene sat ise apare Foana,) iOANA : Bund, Petrica | PETRICA : Ioana! N-ai tuo. 2 IOANA: Umbreta 7 200 FETRICA: Dat Ura! Sint salvct! Daemi repade um- brela ! IOANA : Care umbrelé ? PETRICA : N-si spus te adineaori cd ai umbrelé 7 TOANA ; Bu?! Eu n-om spus nimic, PETRICA: Atunci de unde tii cimi trebuie o ume brela ? JOANA : Foarte simplu. Mi-a telefonat Mioara si mi-a spus cA tu cauti o umbrelz. fmi pare rivu, dar nu am, pot imprumuta albumul meu ct tim- . Posmnai imi aranjam cole-tia, PETRICA: Muitumesc, dar mie umbreta imi tretuie, nu album, IOANA : De ce nu incerci la Panel? VASILICA: Precis ei Fanel are zai multe umbrele, PETRICA : De unde stiti? VASILICA: Fiinded tatal iui turreazi ta cooperative »Umbrela*. Stie sii facd singur umbrel PETRICA fentusiasmat): Vas: nu gisese cuvintul ! VASILICA (iesind din seend, da af gisi umbre a ! (Petried sunit ta soneri PANEL (apore prin deschicdtura cortinei) : Poftim fniuntru t ipreund eu foane): Nuci Tu erai? TRIGA : Fanele. sint gribit ! (Se vite ta ceas) + Nous S. treiseed si cinci de minute { PANEL (ie wil $t el 1a eens): Dxact! Merge bine L potriva dupa radio ? PETRICA: Nu, dupa televizor. Dar eu n-am verit tine pentra asta, PANEL : Dar pentru co? PRTRICA : Pentru umbrela, PANEL: Aat Peniry umbrela 7! (Mid Paw? Ce mareé + PETRICA ; ind'ferent PANEL: Nu te intrebam de umbreia, Ce marca are ceesut tu? PEER-CA :De ce ? FANE: + Asa, din curiosilate, $ui, tn timpul liber, ma cup cu reparatul ceasornicelor, al tran Merg la cercul ‘ehnje de la Casa_pioniery or, Dar am un intreg atelier si aust. Hai vino s+ aan PETRICA: Tu nu infelégi ci nu md intereseard cea, sornicele, tranzistoarel> si nici ce faci tu tm timpul libe> ? Mie-mi trebuie o umbyeia ! FANEL : Pai... umbreta neam ! PETRICA: Cur, mii Panele? ‘Tatal tka iweveard ta cooperativa ,Jmbralas gi voi aavet brelé ? 1 PANEL: Dar ce-ti trebui tie » umbrela ? 202 PETRICA ; Auzi intrebare ! $a infrunt potopul de afard, SA mit pot duce s4 ma documenie: pe termn*, rarea, Si particip la concurs si si cistie ew Pentru asta-mi trebuie! PANEL : Care concurs ? ; PPRICA: De literatura. Nu sti ok sintem In inteecere cu cei de in scoala 68? ,Aspecte din activitates pic- for dir. cartier, in timpu. lor libe=*. ; F.WMPL : Interesan:! Dar tot mu inteleg, Ja ce-ti trebicie umbrela ? ; PHTRICA: Ti-am mai explicat doar ci nu pot iesi afara, peo vreme ca asta, Prd umbrels, PANEL: De ce? The “tied s4 nu copeti o insolatie ? >ETRICA : Cum ?! Nu mai ploud? PANEL: Cred si eu! De sind a stat plosia! Uita-te 1u pe fereustra, le amdraciurea) E sece fari un sfert activitetea pionierilor si n-ag : ind aproape doud ore in céutarea uaei umbrele '.. flese alene din scent.) ‘Mesajul — piesa tntrun act de MARGARETA. mc . te oe Lavér din Avrig — pom = lectura deamatizata de ALEXANDRU MITRU 9 AUREL TITA Aplauze adevirate — sconeti de ALBCU PO- POVICT POVICI s1 10N DIANU . . Lantul sltbietunilor de I. 1, Caragiale -- dramati- zare de GEORGE RICUS : le notei 3 — sconet? de “TOR- TENSIA TEQDORESC Expeditie in tara fui Catalog-Impirat — scenetit de HORTENSIA TEODORESCU Nu citesti o carte — sceneta de ION DIANU . Despre densitate — mnolog de ION DIANU GRINEVICI : . Excursia — intimplare nepicuts cu sfirsit fericit, fn trei tablouri de IGOR GRINEVICI . 206; De cind siet eu comandant de detagam eta in doud momente si mai mui EMil. SAIN : Maratonul harniciei — seenata de BULIGA . . Cu 91 Bird... clob— manolog de MADLEINE BARBU In céutarea_unei umbrele — sceneti de MIRCEA POFESCI ite ee me este de ian Repcblien Sots ek oreania