Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

_________din_________2014
CONTRACT DE SERVICII

SI

AVAND IN VEDERE CA ;
-

Beneficiarul se obliga sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru executarea


lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract si este singurul raspunzator de consecintele
ce ar decurge din lipsa lor.

Partile au convenit dupa cum urmeaza :


1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.2.Preturile (fara TVA) pentru lucrarile contractate sunt detaliate in anexa nr.1 ce
fac parte integral din prezentul contract.

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1.Pentru furnizarea serviciilor stipulate in temeiul prezentului contract,
beneficiarul va achita prestatorului sumele calculate la sfarsitul fiecarei luni.
2.2.Platile se vor efectua in baza facturii emise de prestator, in contul indicat in
factura.

3. TERMENE DE PLATA
3.2.Modalitati de plata :
- Plata se va face cu Ordin de plata scadent :
a) scadent la 30 zile in prima luna de activitate si dupa fiecare intrerupere anuala;
b) scadent la 45 zile in restul lunilor de activitate.
1

4. GARANTII, CONFIDENTIALITATE
4.1.Prestatorul se obliga la furnizarea serviciilor de buna credinta, ca un bun
profesionist, in conformitate cu prevederile legale, ale prezentului contract si cu
practicile curente din domeniu.
4.2.Prestatorul se obliga atat pe durata prezentului contract cat si dupa incetarea
acestuia sa pastreze confidentialitatea informatiilor furnizate de beneficiar in
executarea acestui contract.
4.3.Sunt informatii confidentiale, toate informatiile si datele privind activitatea
beneficiarului si de care prestatorul ia cunostinta.
4.4.Prestatorul va restitui beneficiarului toate materialele furnizate in timpul
executarii prezentului contract, la cererea beneficiarului sau la incetarea
prezentului contract.

5. RASPUNDERE CONTRACTUALA
5.1.Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din
prezentul contract, partile raspund potrivit prevederilor legale.
5.2.Partile garanteaza ca au capacitatea deplina de a incheia prezentul contract,
fiind societati legal constituite care functioneaza conform legislatiei in vigoare,
iar obligatiile asumate prin prezentul contract sunt deplin valabile.

6. EXCLUSIVITATE
7. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI
7.1.Durata contractului este de 12 luni si intra in vigoare la data
de______________________.
-

7.2.
Prezentul contract inceteaza prin :
Acordul partilor in situatia in care, din cauze obiective, neimputabile partilor,
mentinerea in vigoare si executarea acestui contract nu mai este posibila. La deschiderea
procedurii de faliment pentru fiecare dintre cei doi parteneri contractuali.
7.3. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractual in cazul in care
constata ca prestatorul nu realizeaza un procent de 80% din volumul lunar,
imposibilitatea realizarii acestui procent fiind cauzata de motive pur subiective.
2

7.4. In cazul neexecutarii de catre o parte a obligatiilor contractuale, denuntarea


unilaterale produce efecte daca partea in culpa a fost notificata in scris asupra
neexecutarii obligatiilor sale contractuale si in termen de 5 zile de la receptionarea
notitficarii nu a executat obligatiile ce ii revin conform prezentului. In acest caz,
contractual se va considera desfiintat de plin drept, fara a fi necesara interventia
instantei, aceasta clauza reprezentand pact comisoriu de ultim grad. Intr-un astfel
de caz partea in culpa ramane raspunzatoare pentru daunele cauzate celeilalte
parti.
7.5.In cazul in care contractul nu este denuntat de una din parti la expirarea
duratei de 12 luni el se prelungeste din oficiu fara a fi necesar un act aditional.

8. NOTIFICARI
8.1.Orice notificare sau comunicare adresata de o parte celeleilalte va fi
considerate valabila daca va fi transmisa acesteia la adresa mentionata in
prezentul contract sau la adresa comunicata celeilalte parti prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire prin fax/ telefon/ posta electronica.
8.2.In cazul utilizarii serviciilor postale, acestea vor fi transmise prin scrisoare
recomanda cu confirmare de primire.
8.3.Comunicarile/ notificarile verbale nu vor fi luate in considerare de nici una
din parti daca nu sunt confirmate prin modalitatile prevazute in acest articol.

9. LEGI APLICABILE, LITIGII


9.1.Legea care guverneaza raporturile juridice nascute intre parti in temeiul
prezentului contract este legea romana. Prevederile prezentului contract se
completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
9.2.Eventualele litigii intervenite intre parti in legatura cu executarea obligatiilor
decurgand din prezentul contract, care nu au fost solutionate pe cale amiabila vor
fi supuse solutionarii Curtii de Arbitraj Comercial International Bucuresti de pe
langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

10. DISPOZITII FINALE

10.1.Intarzierea uneia dintre parti de a insista asupra executarii intocmai a


obligatiilor contractual de catre cealalta parte nu poate fi interpretata ca o
renuntare la dreptul de a solicita in viitor aceasta executare.
10.2.Partea afectata de un eveniment de forta majora astfel cum este definit de
legea ramana va fi exonerata de raspundere pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale. Evenimentul de forta majora va fi notificat celeilalte parti in scris, in
termen de 5 zile de la aparitie, iar partea afectata va face dovada in acest sens.
10.3.Acest contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere
anterioara, scrisa sau verbala dintre acestea.
10.4.Clauzele prezentului contract pot fi modificate de comun accord, pe baza
consimtamantului scris al partilor.
10.5.Daca una dintre prezentele clauze devine anulabila sau imposibil de pus in
executare, celelalte clauze isi pastreaza caracterul obligatoriu.
10.6.Incheiat astazi_________________in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.

PRESTATOR :

BENEFICIAR :