Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL V

Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni


ARTICOLUL 67
Organe de control
(1) Potrivit prevederilor art.27 alin.(1) – (5) din Lege, organele de control ale consiliilor
judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării şi
executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit
competenţelor stabilite de Lege.
(2) Potrivit prevederilor art.29 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării
de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care dispune măsurile şi aplică sancţiunile prevăzute
de Lege.
(3) Potrivit prevederilor art.27 alin.(6) din Lege, faptele contravenţionale prevăzute la
art.26 alin.(1) lit.a), c) şi e) pot fi constatate şi de organele de poliţie.
ARTICOLUL 68
Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii de control,
potrivit legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând
disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor stabilite de
Lege, privind:
- emiterea autorizaţiilor;
- executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;
- executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice.
(2) Arhitectul-şef al judeţului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului judeţean, stabilit în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, are atribuţii de control în
unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în
urbanism şi amenajarea teritoriului, cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, potrivit
prevederilor art.27 alin.(1), (2) şi (4) din Lege.
ARTICOLUL 69
Sancţiuni
În temeiul Legii, faptele de nerespectare a prevederilor acesteia, potrivit gravităţii şi
importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni – în temeiul prevederilor art.24 din Lege –
sau, după caz, contravenţii – în temeiul prevederilor art.26 din Lege.
ARTICOLUL 70
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
(1) Încadrarea faptei contravenţionale, respectiv valoarea amenzii contravenţionale, se
stabileşte de organul de control şi se înscrie în formularul tipizat “Proces verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei”, prezentat în anexele nr.6 şi 7 la prezentele norme metodologice.
(2) Formularul tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei” –
prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 şi se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii
de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu, redactat şi aprobat


în conformitate cu prevederile legii, a cărui formă este prezentată în Anexa nr. 7 la prezentele
norme metodologice.
(4) Potrivit dispoziţiilor art.35 alin.(3) din Lege, în corelare cu prevederile art.28 şi 29 din
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în domeniul disciplinei
autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la
aplicarea sancţiunii contravenţionale:
- nu se aplică sancţiunea “avertisment”;
- nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii
stabilite.