Sunteți pe pagina 1din 7

4

PRRR@FOI

2010
Data: 14decembrie
Page: 1 of 7
F-CV-00 Revision:0
Gode: FS-Parafoc
Fl$A DESECURITATE
ParafocF

FI$A DE SECURITATE
PARAFOC- F
FS-PARAFOCF-CV-OO

VERIFICAT

APROBAT
EXECUTIV
DIRECTOR

14.12.2010

tr:___'Q

'e'__-__

o\

I PRnm@roE
3
BucuREgl
j.
\,S

i *

*,

tY/l

16.12.2010

PRRN@FOE

Fr9ADESECURITATE Data: {4 decembrie20{0


Page: 2 ol 7
ParafocF
Gode: FS -Parafoc F-GV-00 Revision:0

LISTADE CONTROLA REVIZIILOR' MODIFICARILOR


Numele
Cauzaactualizirii/ modiflclrii
Pagina/
Data
Nr.
'4
paragraf
rev.
Elaborafeinifiali
0 14.12.2010

2
3

5
6

I
I

10
11

13
14

12

{::':"-.>

;snnnsDr0c
3
BUcUREgn

;.-

.A

k8.or',larrrn--i

iatal'::. ,

PRRREFOE

Fr$ADESECURITATE
ParafocF
FCV- 00
Code:FS-Parafoc

Data: 14 decembrie2010
Page: 3 of 7

Revision:0

produsului
1 . ldentificarea
9i a societttii
gi informafii
desprecomponente
2. Compozifie
3. Componente
Ii
pericolelor
4. ldentificarea
5. Primajutor
adifionali
6. Misurice vorfi luateln cazde dispersare
gi depozitare
7. Manipulare
individua16
expunerii/protectie
8. Controlul
9. Proprietdfifizice
9i chimice
gi reactivitate
10.Stabilitate
11. Informafii
toxicologice
12. Informafii
ecologice
degeurilor
legatede eliminarea
13.Considerafii
legatede transport
14. Informafii
legislative
15. Informatii
16,Alteinforma{ii

CUPRINS:

::\

J PRRn@F0E!
BUCURE9TI
ri

;.
Lb^

,?
,V

PRRR@FOE

FrgADESECURITATE Data: 14decembrie2010


Page: 4 of 7
ParafocF
Code: FS -ParafocF-GV{10 Revision:0

Cimentalb

1. ldentificareaprodusuluigi a societf,tii
Mortarcu cimentalb9i l6ndde roci
Numeleprodusului:
uscati
Mortarugorce se aplicdprintorcretare
Tipde utilizare:
Fabricant
S;CPAMFOCPRODS.R.L.
satGulia,Dn7,judefulDdmbovifa
Adresa:ComunaTdrtdgegti,
Tefefon: 004 02122440 87
Fax: 00402140438 73
-: "
"
e-maif:office@parafoc.ro
2, Compozifiegl informaflidesprecomponente
o/odingreutate(Directiva67l548lCEE)
1,0Fibrelmm
Xi; R:38(3)
50-60
LSndde roci
25 - 40

Xi; R:38

Polimertermic
Formaldehid6
1-2

neregulat

Poficondens

Fenoluree

dinCodulMuncii
(1)
cu definifiadinarticolulR-231-51
Tnconformitate
(21
AbstractService
C.A.S.;Chemical
Europene
TnM.O.alComunitifii
1997publicata
(3)
Directiva
97t69C.E,din5 decembrie
publicat
1998
prin
28
august
in dreptultranc,ez ordinuldin
1997transmisd
din tg decembrie
pe 10septembrie
1998
din 19
circulara
(4)
DRTnr.95.4dinianuarie1995caremodificd
Circulara
9i completeazd
pentru
anumite
de
concentrafiile
legatdde valorilelimiteadmise
iuliet982,modificare
dinlocurilede munci
TnaerulTnconjuritor
substanfe

3, Gomponente
> dec6t18o/o
dingreutate
Cao+Mgo+Nao+K20
Fibre
Cimentalb
4. ldentlficareapericolelor
pericole
:
Principafefe
- lritafietemporaria pielii.
- FdrEafectiuni
cronicein condifiinormalede utilizare.
cu directiva97l69lCE'
atdtpentrufibrec6t gi pentruciment,?nconformitate
/+'
o.t P

8o

-,3:...
',.\

OG?

,9

PRBREFOE

2010
FrgADESECURITATE Data: {4 decembrie
Page: 5 of 7
ParafocF
F-CV-00 Revision:0
Gode:FS-Parafoc

scizutl (duratdmediedupi inhalaremai micdde 10 zilefdrd si


FibrEleau o persistenfd
- capitolul15).
@uzezevreunriscconformdirectivei9Tl69lCE
Riscurispecifice:
- nu se evidenfiazi
5. Prlmajutor
Misuride primajutor:
q'
funcfiede diferitele
ciide expunere.
Informa{iiln
in aei liber,Tgiva cl6tiguragi va facegargardpentrua
Se va ducepersoan-a
a) Inhalirre:
curd[apraful.
medicul.
cu pielea:Seva spila atentcu ap6gi sipun;Tncazdealergieconsultafi
b) C6niactul
pufin
medicul.
ori
eventualconsulta{i
sfert
de
un
cu
cel
Cldtifi
apd
ochii:
c) Contactulcu
9i
probleme.
Nus-auidentificat
d) Ingerare:
6. Misurl ce vor fl luatein cazde dispersareadifionall
de
ln cazulTncare existi mult praf utilizafiacelagiechipament
a) Precautiiindividuale:
protecfieme{ionatTnparagraful
8.
protecfia
pentru
Nus-austabilit.
mediului:
b) Precaufii
Prinaspirafie.
c) Metodede curSfare:
\
7. Manlpulare
9l depozltare

a) Manipulare
Nuexistdmisuriparticulare.
Misuritehnice:
Nus-austabilit.
Precaufii:
Nus-austabilit.
Sfaturide utilizare:
b) Depozitare
Nuexistimdsuriparticulare.
Mdsuritehnice:
ln bc feritde intemperii.
de depozitare.
recomandate
Conditii
NuexistS.
incompatibile:
Materiale
Materialpentruambalare:Ambalat?n saci din doua strazuride h6rtiekraft 9i folie de
polietilend
la mijloc.
particu
lare.
6ri:FArdrecomandiri
Recomand
8. Controlulexpuneril/Protecfieindividuali
individual
de protecfie
a) Misurideordintehnic:Echipament
spalii
migtilor
de tip P1in eazulexpunerii?n
utilizarea
Se recomandd
b) Prote{iarespirafiei:
praf.
a cantitd{iide
Tnchise
saucind existdo cregtere
Minugi.
m6inilor:
c) Protecfia
de protectie.
ochilor:Ochelari
d) Protecfia
pielii
pe
Costumelargicu mAnecilnchise.
de
corp
Protec{ia
e)
9i a mdinilor:
se vorspdlam6inilecu apd9i sipun.
r5: Dupi contactprelungit
I
Y

tr
\o

PRRR@FOE

2010
FrgADESECURITATE Data: 14decembrie
Page: 6 of 7
ParafocF
Code: FS-ParafocF-GV-00 Revision:0

9. Proprietlfiflzicegi chimice
a) Starefizic,A:Solidi
ln saci.
b) Formt:Mortarcu texturiomogeniprezentat
alfibrelor:Tntre3 9i 5 microni.
nominalaproximativ
c) Diametrul
<
6
microni.
mediu: de
d) Diametrul
12gi 13.
e) Ph:Tntre
(NormaISO528).
11500C
de vitrificare:
ff Temperatura
'.
g) Punctul
Nuestecazul.
de limpezire:
Nuestecazul.
de explodare:
h) Caracteristici
gi aplicatii.
funcfiede referin[e
aparenta:,V,ariabililn
i) Masavolumetricd
j) Solubilitate
?napd:Variabili?nfuncfiede referin{e
9i aplicatii'
10. Stabilltate9i reactivltate
Nuestecazul.
a) Reac{iipericuloase:
periculoasi:
Nuestecazul.
cu descompunere
b) Produse

11, Informafiltoxlcologice
Toxicitateacutd:Nueste er.zul.
cu Directiva671548
cronicS:Produsce nu prezintdriscuriTnconformitate
Toxicitate
CEE,firi niciunefectcronicTnconditiinormalede utilizare.
Efectelocale.
Riscde m6ncirime?ngit 9i pe ndri.
Inhalare:
cu pielea:Riscde rogealitrecitoarepe pielecaredisparedupdcdteva
Contactul
existdrisc de alergie.Nu este iritantpentrupielein
zife;tn eazuriexceptionale,
Europene.
cu metoda84 a Directivei
conformitate
saude inflamare.
trecdtoare
cu ochii:Riscde m6ncdrime
Contactul
superioare.
Riscde iritarea cdilordigestive
Ingerare:
12. Informatiiecologice
expus,acestanu prezintiriscpentrumediul?nconjurdtor.
materialul
ln ceeace privegte
reciclabil.
Material

degeurilor
legatede eliminarea
{3. Consideratii
Eliminareadegeurilor:Se aplici regulileTn vigoarepen!ry eliminarea9i
evacusreadegeuril6r.Degeuriledin acest produsfac parte din lista verde a
modificatiprindecizia961660).
(GEb2ODirectiva
Europeane259193
degeurilor
Ambalaje:Se aplicd regulilein vigoare pentru evacuarea9i eliminarea
de c6trefabricant.
eventual,
definite,
ambalajelor
14. Informafiilegatede transporT
speciale.
Fdri recomanddri
internalionale:
Regleme-ntdri

1,,_oo #..+j

od

{J,r}

PRRR@FOT

FrgADESECURTTATE Data: 14decembrie2010


Page: 7 of 7
ParafocF
F-CV-00 Revision:0
Code:FS-Parafoc

4.

15. Informafiilegislative
' Directiva97/96/CEE?n cea de-a 23-a adaptarela progresultehnic din Directiva
legislative
de reglementare
dispozi{iilor
se referdla aproximarea
67l548lCEE
9i administrare
periculoase,
ar fi l6na
substanfelor
cum
a
ambalare9i etichetare
legatede clasificare,
minerald,transmiseTndreptultrancnzprin decretuldin 28 iulie 1998.Tipurilede l6ni
ponderat
(fibrede silicatvitrificat)
cu un procentaj
cu oilentarealeatorie,
mineraliartificiald
superiorfafi de
de exizialcalinigi oxizialcalini pim6nt (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)
18%suntclasificate:
- fritantepentrupiele(R-38)
- Untestde biopersistenfd
pe termenscurtprininhalare
ci fibrelecu o lungime
a demonstrat
<
maimarede 20 mm.au o duratdmedie de 10zile.
- In testde biopersistenfd
pe termenscurtprininstilarea demonstrat
cd fibrelecu o lungime
maimarede 20 mm.au o duratdmaimicdde 40 zile.
- Un test intraperitoneal
potrivitnu a evidenliatniciunexcesde substanfe
cancerigene
sau
daci un test pe termenlung prin inhalarea condusla absenfaunor efectepatogene
neoplastice.
saua unormodificdri
semnificative
16. Alte informafii
se potadresafabricantului.
Persoanele
caredorescmaimulteinforma{ii
aceste
noastrela datade 12.02.1999,
Aceastifi96raportestebazati pe cunogtin{ele
testese daucu buni-credinfi.
riscurice potapdreaTncazulTncare
asupraeventualelor
Seatrageatenfiautilizatorilor
pentru
produsul
necunoscute.
scopuri
se utilizeazd

PRODS.R.L.
S.CPARAFOC

1rffir".
'+lro''"---'"t.)i
//q{---"A
;. PRRR@FOG"

S-ar putea să vă placă și