Sunteți pe pagina 1din 2
UNIVERSITATEA POLITERLICA DIN BUCURESTI I FacotaeatColegil CHESTIONAR DE CONCURS oe om DISCIPLINA: Fizich FA varianta E 1. Considerind R= 8,32 Jimol‘K, edldura specificd la volum constant a unui gaz ideal ew 4 ~ si 7-14, este: (6 pet.) 18) 100 Jikg-K; b) 600 J/kg-K: ©) 650 kek; d) $00 J/kg 2:10 ke/mol €) 700 Jke:K; f) 800 Jike’K. 2. Un circuit oscilant format dintr-o bobina si un condensator variabil este acordat pe lungimea de unda. 2, Mirind de 4 oti capacitatea condensatorului, lungimea de unda la noua rezonanfa devine: (6 pet.) 8) 4: 2,5) 2-2y3€) 2y/25 d) 245 €) 0,295 6) Ay, 3. Migearea unui corp este descris& de ecuafia x=—2/ +4144, x si t masurdndu-se in unitati $ 1. Viteza ‘medie a micdri corpului in intervalul 1 8315 s, este: (6 pet.) 4) -8 mis; b) 49 mis; c) +12 mis; d)-10,5 mls; ¢)-4 ms; )-3,5 mV/s, 4. Inensitatea curentului altemativ care strabate un circuit serie RLC este J,=3 A. Daca rezistenja R se consider mulf, intensitatea curentului prin circuit devine /,=5 A. Intensitatea curentului prin circuitul RLC, ala fa rezonanta, este: (8 pet.) )3,75 A; b) 4 A; c) 8 A:d) 3A; €)3,5. As) 5.83 A, 5. Un gaz ideal cu exponentul adiabatic 7. efectueazi transformarea descrisi de ecuatia p =a’, a fiind 0 constanti, intre doud stiri oarecare (1) si (2). Caldura molard a gazului in, aceasta transformare, este: pet) 2Ry BR. aye) RUA. 9 BY ot Oo FO Rr SENT 6& Un punet material oscileaz dupi legea y= Asin(at+r/4) (in m). Raportul dintre energie cineticd si potengiald ale puncrului material la momentul ‘, =7'/4 de la pornize, este: (8 pet.) ) 0,5; b) 4; 0) 3; d) 0.15 &) 151) 0. Daca energia unui condensator plan incdreat este CU?/2, densitatea de energie a cémpului electric in dielectricul dintre armaturile condensatorului, este: (4 pet.) a) E*/2e;b) WH? /2: 0) e8?; 4) 6,E/263¢) of Hf) 6b? /2. 8, Masa molari a amestecului format din 60 g de hidrogen (uy, =2-10" ky/mol) si 120 g de dioxid de carbon (gp, = 44:10” kg/mol), este: (4 pet) a) 5107 kgimol; b) 810“ kg/mol; ©) 610% ke/mol 4) 5.2107 kg/mol; e) 11-107 kg/mol; 1,5,5:10° kg/mol. Varianta E 9, Trei bateriiidemtice, legate in sere, alimenteazl un rezistor eu rezistenfa de 60 ©. Daca se seurteireuiteaz luna dintre baterii intensitatea curentului electric scade de 1,4 ori Rezistenfa interna a flecdret hater, este (4 pet) 8) 15 56) 10 05) 1 Q;4)5 Q5e)16 B56 A 10. in cazul unui motor care functioneaz& dupa un ciclu Carnot gi absoarbe intr-un ciclu caldura Q, = 2500 J de la sursa caldd a edrei emperaturd este f, =227° C, temperatura sursei reci find f, =27° C, ealdura |Q,| ccedaté sursei rei, este: (4 pet.) 4) 1200 J; b) 1 KJ; €) $00 J; d) 1500 J; €) 04 MU; ) 2000 3. 11, Unitatea de misura pentru presiune, in $I, est: (4 pet.) 1) Pa; b) Nem; c) Nim; d) atm; e) tort; f) at 12, Un consumator consti din 20 rezistori cu rezistenja R= 400 fiecare si 100 rezistori cu fiecare. Rezistorifiind legati toi in paralel, consumatorul are rezistenfi electra totala: (4 pet.) a) S00. Oh) 4 O:0)5 O:A)1 O:e) 240 :3.Q. 2000 13. Unitatea de masurd pentru capacitatea caloric, in $I, este: (4 pet.) 4) VK?) 17K; 6) PK; d) 5: 6) kgs YK, 14. Un corp are energia cineticd £, =20J. Lucrul mecenic efectuat asupra corpului pentru avi tripla impulsul, este: (4 pet.) 8) 60 J; 6) 180 J; ¢) 40 J; d) 2,5 J; €) 160 J; £) 160 W. 15, Ecuajia V7" =const. deserie un proces termodinamic izobar, daca: (4 pet.) a)n=-1:b)n 3d) iDn=0 16, Un corp legat de un resort cu constanta elasticd de 0,8 2? N/m, oscilénd cu perioada de 1 s, are masa: (pet) 4) 0,2 tb) 1 gc) 5 kgs d) 0,2 kg; €) 0,15 ke; £) 1 ke. Un corp este lansat in sus pe un plan inclinat cu unghiul a, pe care se mised cu frecare, (coeficientul de firecare find j:). Dup& opnire, corpul nu va pomm inapot spre baza planulut daca este satisfacuta condita: (Apt) rea) Mei cosa a) wesina;b) 42 IWg'a;0) ee 50) #2 teas 1203 18, Unitatea de misur’ pentru inductants, in S I, este: (4 pet.) 8) Clim; b) J; ¢) H/m; d) H; e) Ws ) Hem, Varianta B

S-ar putea să vă placă și