Sunteți pe pagina 1din 1

Contract prestari servicii

Nr._______ din ______________

Art. 1 Partile contractante


_____________________________ , responsabil ANRE cu atestat
nr___________________ cu domiciliul in
_____________________________________________________________________ posesor al
_____ seria _____ numarul ___________ , in calitate de executant
si
SC ___________________________ cu sediul social n _____________________
nregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________________sub nr. _________ cod
fiscal nr. _____________ reprezentata de _______________________________ cu functia
de achizitor
a intervenit prezentul contract de colaborare, cu urmatoarele date:
Art. 2 Obiectul contractului:
Verificarea executiei lucrarilor de constructii prin RTE la obiectivele de investitii
executate de ________________________
Art. 3 Durata contractului:
Contractul se incheie pe o perioada ______________________
Art. 4 Pretul contractului : - negociabil , pentru fiecare lucrare de investitii si in
functie de durata de executie
Art. 5 Platile se vor efectua lunar pana la data de 20 a fiecarei luni, pentru luna
in curs, pe baza facturii emisa de executant.
Art. 6 Executantul va inainta rapoartele tehnice periodice pentru activitatea
depusa.
Art. 7 In cazul incalcarii clauzelor contractuale , partea afectata are dreptul la :
- Penalitati, daune interese si/sau
- Rezilierea contractului

Executant,
_______________

Achizitor,
_______________