Sunteți pe pagina 1din 6

mai 2015 Teste grilă - Anul I

MTSC - disciplina LEGISLAŢIE ȘI ADMINISTRAREA CONTRACTELOR PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR ÎN CONSTRUCȚII

1. Ce este contractul?

un instrument care asigură libera concurenţă;

o convenţie ilegal încheiată;

un act juridic civil.

2. Contractul poate fi încheiat :

între persoane fizice;

numai între persoane juridice;

între persoane fizice şi persoane juridice;

3. Care din variantele de mai jos sunt condiţii obligatorii pentru validitatea unui contract?

capacitatea de a contracta;

o cauză ilicită;

consimţământul valabil al părţii care se obligă.

4. Care dintre următoarele variante reprezintă condiţii pe care trebuie să le îndeplinească obiectul unui contract?

bunul să nu fie determinat sau determinabil în momentul încheierii contractului;

bunul să fie posibil din punct de vedere material şi juridic;

bunul să fie în circuitul civil.

5. Care sunt contractele solemne pentru a căror valabilitate nu este suficient simplul acord de voinţe, ci trebuie

îndeplinită forma prevăzută de lege (forma scrisă) ?

donaţia;

vânzarea imobilelor, terenurilor, locuinţelor;

vânzarea-cumpărarea comercială.

6. Contractul accesoriu (actul adiţional) poate fi încheiat de sine stătător?

da;

nu;

dacă nu, de ce?

7. Care dintre persoanele mai jos - menţionate nu pot încheia un contract?

minorul care a împlinit 16 ani;

interzisul judecătoresc ;

minorul care a împlinit 18 ani.

8. Contractul de antrepriză este un contract:

oneros ;

unilateral;

comutativ.

9. Antreprenor poate fi :

un investitor;

un executant;

un nespecialist în domeniul construcţiilor.

10. Care din următoarele constituie obligaţii ale antreprenorului?

obligaţia de a permite beneficiarului controlul privind executarea lucrării;

obligaţia de garanţie pentru vicii;

obligaţia de informare a beneficiarului.

11. Care din cele mai jos-menționate reprezintă obligaţii ale beneficiarului în contractul de antrepriză?

obligaţia de a ridica în termen bunurile;

de a prelua lucrarea de la antreprenor;

obligaţia de plată a lucrării.

12. Răspunderea contractuală în antrepriza de construcții poate fi antrenată pentru:

neexecutarea lucrării;

neînţelegerile dintre antreprenor şi beneficiar;

pentru viciile lucrării.

13. În cazul neexecutării contractului, antreprenorul poate suporta:

amendă penală;

clauza penală;

daune-interese.

14. Care din următoare reprezintă condiţii în care poate înceta contractul de antrepriză?

executarea în natură a obligaţiilor contractuale;

rezoluţiunea, ca urmare a neexecutării obligaţiilor de către una din părţi;

moartea antreprenorului, atunci când contractul a fost încheiat în nume personal.

15. Răspunderea antreprenorului pentru construcţia executată poate fi atrasă:

după împlinirea a 10 ani din ziua recepţiei lucrărilor de către client;

înainte de împlinirea a 10 ani din ziua recepţiei lucrărilor de către client;

după împlinirea a 50 de ani din ziua recepţiei lucrărilor .

16. Răspunderea

proiectantului, specialistului verificator de proiecte, dirigintelui de şantier pentru

viciile ascunse ale construcţiei este de:

20 de ani de la recepţia lucrărilor;

10 ani din ziua recepţiei lucrărilor de către client;

50 de ani de la data executării lucrării.

17. Răspunderea pentru

este de:

viciile structurii de rezistenţă, pentru nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie

10 ani din ziua recepţiei lucrărilor de către client;

pe toată durata existenţei construcţiei;

50 de ani de la data executării lucrării.

18. Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse are loc la împlinirea a :

3 ani, dacă viciul a fost descoperit înainte ;

3 ani de la predarea/recepția finală a lucrării;

3 luni de la predarea/ recepția lucrării.

19. Răspunderea pentru viciile construcţiei revine:

antreprenorului;

arhitectului; dacă da, când?

executantului, dacă acesta este şi antreprenor.

20. Care din cele mai jos-mentionate sunt efecte specifice în contractele bilaterale (sinalagmatice)?

rezoluţiunea (pentru motive de neexecutare, de către una dintre părţi);

rezilierea;

riscul contractului.

21. Care din următoarele documente sunt obligatorii la emiterea autorizaţiei de construire?

extrasul de carte funciară;

dovada titlului asupra terenului;

documentația tehnică.

22. Autorizaţia de construire este emisă de către:

președinții consiliilor județene;

primarii municipiilor;

primarii comunelor, orașelor, sectoarelor.

23. Înstrăinarea imobilelor poate fi făcută prin acte:

în forma autentică. Dacă da, de ce?

înscris sub semnătură privată;

în ambele forme.

24.

În cazul exproprierii unui imobil, care din cele mai jos-menționate sunt luate în calculul despăgubirilor?

ipoteca, când respectivul imobil este afectat de o asemenea sarcină;

prejudiciul creat chiriașilor, atunci când imobilul era închiriat unor persoane;

prejudiciul creat proprietarului imobilului, ce urmează a fi expropiat .

25.

Care din bunurile mai jos-menţionate pot face obiectul exproprierii?

bunurile imobile ale persoanelor fizice;

bunurile imobile ale persoanelor juridice;

bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului.

26.

Care

din următoarele constituie etape ale exproprierii?

transferul dreptului de proprietate;

întocmirea procedurilor aferente exproprierii;

consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

27. În cazul contractului de concesiune, ce are ca obiect bunuri proprietate publică ce aparțin statului, calitatea de concesionar o au :

organele de specialitate ale administrației publice centrale;

ministerele;

organele de specialitate administrației publice locale;

28.

Contractul de concesiune poate înceta prin :

ajungerea la termen;

denunţarea unilaterală de către concesionar;

dispariţia obiectului concesiunii.

29.

Pentru care din următoarele obiective pot fi concesionate terenurile fără licitaţie publică?

realizarea unor obiective cu caracter social;

strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre;

extinderea construcţiilor pe terenuri îndepărtate.

30.

Care este perioada corectă pentru care se încheie contractul de concesiune și cu cât se poate fi ea prelungită?

69 ani;

49 ani;

99 ani.

31.

În care din următoarele situaţii se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, potrivit Legii 50/1991:

în cazul succesiunii;

în cazul vânzării construcţiei;

în cazul închirierii construcţiei;

32.

Câte feluri de răspundere civilă există ?

răspunderea civilă delictuală;

răspundere civilă contractuală;

răspundere penală.

33.

Care din cele mai jos –menționate sunt tipuri de răspundere prevăzute de Codul civil român?

răspunderea pentru fapta proprie;

răspunderea pentru ruina edificiului ;

răspunderea pentru fapta minorului.

34.Care din următoarele sunt cauze de exonerare a răspunderii pentru ruina edificiului ?

forţa majoră;

neglijența proprietarului;

fapta victimei.

35 . Care din cele de mai jos-mentionate reprezintă condiţii pentru a fi angajată răspunderea civilă delictuală?

existența unui prejudiciu;

culpa sau vinovăţia autorului faptei;

raport de cauzalitate între fapta licită şi prejudiciu.

36.

Care este numărul minim de acționari prevăzut de lege pentru constituirea unei societăți pe acțiuni?

3 acționari;

2 acționari;

5 acționari.

37.

Care, din variantele de mai jos, constituie cauze exoneratoare de răspundere?

fapta unui terţ şi fapta victimei;

cazul fortuit ;

forţa majoră.

38.

Câte tipuri de societăți comerciale există ? Care sunt aceste tipuri?

3 tipuri;

5 tipuri;

4 tipuri.

39.

Societatea în comandită pe acțiuni se poate constitui prin consimțământul a cel puțin:

3 acționari;

5 acționari;

2 acționari.

40.

Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin :

contract de societate;

contract de societate și statut;

statut.

41.

Societatea pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se poate constitui prin:

contract de societate și statut;

contract de societate;

statut.

42.

Societatea cu răspundere limitată se constituie prin:

contract de societate;

statut; dacă da, în condiții?

contract de societate și statut.

43.

În cazul societății pe acțiuni, care din cele de mai jos reprezintă organe ale acesteia?

adunarea generală;

administratorii;

cenzorii.

44.

Care este numărul minim de cenzori pe care îl poate avea societatea pe acțiuni?

3 cenzori;

5 cenzori.

7 cenzori.

45.

Care din următoarele reprezintă condiții pe care trebuie să le îndeplinească obiectul de activitate al societății?

determinat;

ilicit;

moral.

46. Care din cele de mai-jos constituie atribute de identificare ale unei societăți?

sediul social;

naționalitatea;

firma.

47. În cazul societăților europene cu sediul în România se aplică:

Regulamentul Consiliului European;

Legea 31/1990 privind scocietățile comerciale;

de la acestea există excepții? Dacă da, care sunt acestea?

48.

Care din cele menționate mai-jos reprezintă cazuri de modificare a societăților comerciale ?

reducerea sau majorarea capitalului social;

divizarea societății;

alte cazuri. Menționați alte două cazuri.

49.

Câte forme cuprinde fuziunea unei societăți comerciale? Menționați care este/sunt aceasta/acestea.

2 forme;

3 forme ;

o formă.

50.

Divizarea unei societăți are loc după ce:

societatea este dizolvată și concomitent lichidată;

societatea este dizolvată, fără a intra în lichidare;

societatea este mai întâi lichidată și apoi dizolvată.

51.

Care din cele mai jos- menționate reprezintă momente la care fuziunea începe să producă efecte ?

înmatricularea societății în Registrul Comerțului, în cazul fuziunii prin absorbție ;

înmatricularea societății în Registrul Comerțului, în cazul constituirii acesteia ;

judecătorul delegat face demersurile necesare înregistrării actului modificat în Registrul Comerțului.

52.

Care din următoarele constituie cauze de dizolvare a societăților comerciale ?

declararea nulității societății;

încetarea activității;

falimentul societății.

53.

Care dintre cele mai jos-menționate reprezintă căi de dizolvare a societăților comerciale ?

voința părților;

expirarea perioadei pentru care a fost constituită societatea;

voința uneia dintre părți;

54.

Lichidator al unei societăți poate fi:

o persoană juridică;

o persoană fizică;

o persoană fizică sau juridică autorizată pentru asemenea operațiuni.

55.

În cazul depășirii mandatului cu care au fost împuterniciți, lichidatorii pot suporta consecințe numai de natură :

penală;

civilă sau/și penală, după caz;

civilă.

56.

Care din cele mai jos menționate reprezintă efecte ale dizolvării societății comerciale ?

deschiderea procedurii lichidării;

interdicția pentru efectuarea unor operațiuni noi;

deschiderea procedurii dizolvării.

57. Ce au ca scop operațiunile efectuate cu ocazia lichidării unei societăți ?

valorificarea bunurilor societății;

achitarea datoriilor societății;

împărțirea bunurilor rămase între asociați.

58 Care din variantele de mai-jos reprezintă

1 administrator;

2 administratori;

3 administratori.

numărul corect al administratorilor unei societăți pe acțiuni?

59. Administrator al unei societăți comerciale poate fi:

o persoană fizică;

o persoană juridică; dacă da, în ce condiții?

o persoană care nu este angajată a respectivei societăți.

60. Care din următoarele operațiuni constituie infracțiuni prevăzute de Legea nr.31/1990:

emiterea de acțiuni înainte de a fi achitate integral precedentele;

acordarea de dividende din profiturile reale;

emiterea de acțiuni sub valoarea prevăzută de lege.