Sunteți pe pagina 1din 1

Mitropolia ChiginSului gi a intregii Moldove

inaltpreasfinlitulu i M itropolit Vladimir


MD

ina

- 2004, str. Bucuregti 119, mun. Chigindu

ltpreasfinlite Mitropolit Vladimir,

Asocialia Obgteascd Societatea CulturalS "Prietenii Rusiei in Moldova"


intervine respectuos cu rugdmintea de a permite desfdgurarea Concertului festiv
consacrat Zilei Federatiei Ruse in data de 11.05.20t5 intre orele 18.00 - 22.00in
scuarul Catedralei Mitropolitane, in legdturd cu refuzul Primdriei Chigindu de a
desf5gura acest concert in Piala Marii Adundri Nalionale, in pofida faptului
emiterii anterior a unei dispozitii, care permitea acest lucru.
Avind in vedere imposibilitatea transferirii concertului in alt loc, deoarece
au fost invitafi inalli oaspe]i (oficiali, corp diplomatic), de asemenea gi publicitatea

despre desfSgurarea acestui eveniment, rugdm mult sd vi aduceli aportul la


pdstrarea gi consolidarea relafiilor fr6legti intre Federa!ia Rusi gi Republica
Moldova.

Garantim buna desfSgurare a concertului gi pdstrarea ordinii publice.

Director executiv al Asocialiei Obgtegti Societatea CulturalS

"Prietenii Rusiei in Moldova"

09.06.2015

lm&*j9