Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL

UNIUNEA NAIONAL A
BAROURILOR DIN RO MNIA
Nr. 21-6 CIt

JUSTIIEI

Nr. 48025/2015

J-20/6

PROTOCOL
privind stabilirea onorariilor cuvenite avocailor pentru furnizarea serviciilor de
asisten judiciar n materie penal, pentru prestarea , n cadrul sistemului de ajuto r
public judiciar, a serviciilor de asisten j u di c i a r i/sau reprezentare ori de asisten
extrajudic iar, precum i pentru asigurarea serviciilor de asisten ju d iciar privind
accesul internaional la justiie n materie civil i cooperarea judiciar internaional
n materie penal.

Av nd n vedere d ispoziiile art. 37, ale art . 38 alin (3) lit. c) i ale art. 50 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernulu i nr. 51/2008 privind ajutorul pub lic jud iciar n materie
civil, publ ica t n Mon itorul Ofic ial al Romniei , Partea 1, nr. 327 din 25 aprilie 200 8,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 193/2008, publicat n Monitorul Oficial
al Romn iei, Partea 1, nr, 723 din 24 octombrie 2008 ,
innd seama de preveder ile art. 72, ale art. 74, ale art. 82-85 din Legea nr . 51/1995
pentru organ izarea i exercitarea profesiei de avocat. republ icat n Mon itorul Oficial al
Romnie i, Partea 1, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu mod ificr ile i cornptetrlle ulterioare,
Avnd n vedere dispoziiile ari. 40 alin (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1, nr. 392 din 29 iunie 2013 ,
Avnd n vedere dispoz i iile art. 7 din Hotrrea Guvernulu i nr. 652/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei , publicat n Monitorul Oficial al Romniei ,
Partea 1, 443 din 29 iunie 2009, cu modif icr ile i completrile ulterioare, precum i ale art .
170 din Statutul profesiei de avocat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei , Parte a 1, nr.
898 din 19 decembrie 2011 , cu modificrile i comp letrile ulterioare,
Ministerul
protoco l

Just iiei i

Uniunea

Na ional

a Barourilor din Romnia nche ie prezentu l

Capitolul I
ge nerale

D is poziii

Art. 1. - Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul i modalitatea de plat a:


a) onorariilor cuvenite avoca i lor pentru prestaiile avocaiale de asisten judicia r
i/sau reprezentare n faa instane lor judectoret i sau a altor autoriti cu atribui i
ju risd icionale , n mater ie penal , n materie civil, n cadru l sistemului de ajutor publ ic
judiciar, n proceduri le de cooperare judiciar i nte rn a i o n a l n materie pena l .
b)
onorariilor cuvenite avoca ilor pentru
prestaii le de asisten avocaial
extrajud iciar , n cadru l sistemului de ajutor public judiciar;
c) onorariilor cuvenite avocailor pentru p restaiile de as isten judiciar i
repreze ntare n cauzele privind accesul i n te rn a i o n a l la justiie n materie c iv il, inc lusiv n
ceea ce pr ivete aplicarea Conveniei privind obinerea pens iei de ntre inere n strintate ,

n c heiat

la New York la 20 iunie 1956 , la care Romnia a aderat prin Legea nr.26/1991 , a
Legii nr.36/20 12 privind une le msuri necesare pentru apl icarea unor regu lamente i decizii
ale Consiliului Uniu nii Europene , precum i instrumente de drept internaional privat n
domeni ul ob li gaii lor de ntreinere i a Legii nr.369/2004 privind ap licarea Conven iei
asupra aspectelor civile ale r p i rii interna iona le de copi i, ado p tat la Haga la 25 octombrie
1980, la care Romn ia a aderat prin Legea nr.100/1992 , re publicat.
d) onorariilor cuvenite a vocailor pentru presta i ile extrajud iciare i /sau de asisten
ju diciar i reprezentare n cauzele n care legi speciale p revd acest drept (referitoare la
dre ptu rile recunoscute prin lege pent ru situa ii le impuse de statutul de azila ni, persoane cu
dizabii iti, revoluionari etc .) sau n care prevederile convenii lor la care Romnia este
parte , impun acest lucru.

Capitolu l II
Onorari i pentru furniza rea , n cadrul sistemului de ajutor pub lic judiciar,
a prestai ilo r de asisten judiciar i/sau reprezentare or i de asisten extrajudiciar
Art. 2. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avoca i lo r pent ru asigurarea serviciilor
de asisten judiciar i/sau reprezen tare n faa instanelor judectoret i sau a altor
autoriti cu atribu ii jur isdiciona le sunt urmtoare le :
1. procese i cereri al cror obiect este neeva luabil n bani , precum i procese i
cereri n materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei i a minorilor :
a) pe ntru cererile privind n c u v i i n a re a purtri i numelui, 195 lei;
b) pentru cerer ile privind mp r irea provizorie a locu inei sau stabilirea domiciliului
minorului, 195 lei;
c) pentru cereri le privind acordarea personalitii juridice , autorizarea funcionrii i
nregistra rea asocia ii lor i funda iilor, 325 lei;
ci) pentru cere rile privind exe rcitarea autoritii pr in tet i asupra minorului , 390 lei;
e) pentru cere rile privind obligaia de n treinere , 390 lei;
f) pentru cere rile privind instituirea tule lei sau curate lei, 390 lei;
g) pentru cererile privind pune rea sub interdic ie , 390 lei;
h) pentru cererile privind plasamentul sau orice alt msur de protec ie a
minorului , 390 lei;
i) pentru cererile de d ivor , cnd se solicit i exercitarea autoritii printeti privind
cop ii mino ri, 520 lei;
j) pentru aciunile n stabi lirea paternit i i , ac iunile n contestarea recunoaterii
paternitii i aciunile n tgduirea patern it i i , 390 lei ;
k) pentru cererile pentru ncuvi inarea , nulitatea sau desfacerea adopiei , 390 lei;
1) pentru procesele i cerer ile n litigiile cu profesionit i . al cror ob iect este
nee valua bil n bani, 390 lei;
m) pentru orice alte procese i cereri al c ro r obiect este neeva luabil n ban i,
precum i pentru orice alte procese i cereri n materia raporturi lor de familie , pentru
ocrotirea persoanei i a minorilor, 260 lei;
n) pentru asigurarea prestaiilor extrajud iciare i/sau de as isten j u d i c i a r i
repreze ntare n cauzele n care legi speciale prevd acest drept sau n care prevederile
co n ven ii lor la ca re Romnia este parte, imp un aces t lucru. 300 lei.
2. proce se i cerer i al cror obiect este evaluabil n bani:
a) pentru cererile privind ordona n a de pla t , 260 lei plus 0,5% din valoarea
obiectului litigiului , dar nu ma i mult de 650 lei;
b) pent ru aciu nile privind cerer ea cu valoare redusa, 390 lei;
c) pent ru procesele i cererile n mater ia restituirii propriet il or imobiliare , fo rmulate

n temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , ale Leg ii nr . 10/2001 privind
reg imu l juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 ma rtie 1945 - 22
decembrie 1989 i a altor dispoziii legale aplicabile n materie, 390 lei plus 0,5% din
valoa rea ob iectului litigiului, dar nu ma i mu lt de 650 lei;
d) pentru a c i u ni l e n revend icare , 390 lei plus 0,5% din va loarea obiectului litigiului,
dar nu mai mult de 650 lei:
e) pentru orice alte procese i cereri cu caracter patrimon ial , indiferent de tip ul
litigiului 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei.
3. pentru procesele i cere rile n mater ia contencios ului administrat iv, 390 lei;
4. pentr u procesele i cererile n materie de as igurr i sociale, 390 lei;
5 . pentru procesele i cere rile n materie de proprietate inte lectual i propr ieta te
industrial , 390 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 650 lei.
(2) n cazul n care avocatu l nu asigura as istena sau reprezentarea prii , onorariul
cuven it pen tru redactarea cererii de chemare n judec a t, a r s p u n s ul u i la adresa de
regularizare a cererii de chemare in judecata, a ntmpin rii sau a rspunsului la
ntmpinare , res pectiva cererii de chemare n garanie , reconvenional , de intervenie, de
a rta re a titularului dreptu lui sau a cere rilor motivate de exercitare a c ilo r de atac
prevz u te de lege, nu poate dep i 50% din cuantumul onorariu lui stab ilit potrivit alin . (1),
indiferent de numru l p restai ilor .
(3) Onorari ile prevzute la alin . (1) se acord o s ing ur dat n cursul j u d e c ii , dar,
separat, pentru fiecare grad de jur is d icie .
(4) Pentru furn izarea serviciilor de asisten j udic iar i/sau reprezenta re n c i l e
de atac prev z ute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului se stabilete n
ace lea i limite p revzu te la alin. (1), pen tru asistena j u d i ci a r i/sau reprezentarea n fa a
i ns tane i judec to reti care a so lu ionat cauza n fond n prim instan .
Art. 3 . -- Onorariile care se cuvin avocailo r pen tru as isten a extraju d ic iar acordat
n cadrul sistemu lui de ajutor public judiciar sunt urm toarele :
a) pentru acordarea de co n s u l ta ii juridice, 195 lei;
b ) pen tru formu larea plngerilor prealabile n cadrul pro cedurii contenciosului
adm inistrativ i a co ntesta i ilor mpotriva actelor administrative fiscale , 195 lei;
c) pentru formu larea de cere ri, pet ii i i sesizri 'In materie de a s igurri soc iale, 195
lei;
d) pentru formularea altor cereri , pet i i i i sesizri , 130 lei;
e) pentru as istena jud iciar acordat la dobnd irea sau redobndirea ce t enie i
romne , 195 lei;
f) pentru asistena judiciar aco rdat vict imei v iolenei n familie, 130 lei
g) pentru asistena judiciar a refugia ilor i a az ilanilor , 130 lei;
h) pe ntru reprezentarea n faa comisi ilor prev zute de Legea fondului funciar nr.
18/1991 i Legea nr. 10/2001 privind reg imul juridic al unor imob ile preluate n mod abuziv
n per ioada 6 martie 1945 - 22 decemb rie 1989 , precum i n fa a altor autorit i sau
i nst i tu ii publi ce, altele dect ce le judicia re sau cu atribuii jur isd icionale , 130 lei .
ArtA. (1) - Valoarea provi zorie a onorariulu i cuven it pentru furn izarea serv iciilor de
reprezentare n faa i n s t a n e l o r judectoreti se stabilete , n
limitele prevzute la art. 2, prin nc heierea prin care i n sta n a nc uvi ineaz acordarea
ajutoru lui pub lic j udiciar. Referatu l care atest pres taia avocaia l efectiv i onorariul
definitiv cuve nit avo catului, se confi rm de c tre insta n a care a Incuviintat acordarea
ajutorului public judiciar.
(2) Plata onora riilor cuven ite pentru prestarea serviciilor de asisten extrajudic i ar
se a p rob de cons iliul baroului prin deca n sau persoana desemnat de consil iul barou lui,
asi sten j u dic iar i/sau

n limitele

prevzute

la art . 3.
Capitolul III
Onorarii pentru asigurarea activitilor
de asisten judiciar n materie penal

Art. 5. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocailor pentru acordarea asistenei
juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului c nd aceasta este ob ligatorie sau
n situaia n care organul de urmrire penal sau i n st a n a apreciaz c suspectul ,
incu lpatul , persoana vtmat , partea civ il sau partea responsabil civilmente nu i -ar
putea face singur aprarea, precum i n alte cazuri prev zute de lege n care se impu ne
desemnarea unui avocat din oficiu sun t u rmtoarele :
a) 260 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat n cursul urmr irii penale , 260
lei n cadrul proceduri i n camera p re l im inar - i 260 lei n cursul judecii , separat pe
fiecare faz procesual;
b) 360 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat n cursu l urmriri i penale , 330
lei n cadrul procedurii n camera p re liminar - i 360 lei, n cursul judecii - atunc i cnd
cel pu in dou persoane au calitatea de suspect sau inculpat n cauz ;
c) 470 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat n cursul urmririi penale, 230
lei n cadrul procedurii n camera pre l im inar - i 520 lei, n cursul judec i i - atunci cnd
cel puin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat n cauz ;
d) 195 lei pent ru as i stena judiciar sau reprezentarea n cursul urmririi pen ale
sau n cursu l judec i i a persoanei vtmate, prii civile sau pr i i responsab ile civ ilmente.
Acest onorariu se acord cumulat pentru fiecare persoana vtmat, parte civil sau parte
responsab i l civilmente, n cazu l n care una sau mai multe persoane au ca litatea de
persoana vtmat, parte civ i l sau parte responsabil civilmente. Atunci cnd n cauza
exist mai mult de cinci astfel de pri cu aceea i cal itate i n st a n a tre buie s acorde un
onorariu cumulat, n mod rezonabil , n funcie de comp lexitatea cauzei , aceasta neputnd fi
ma i mare de 10000 lei, indiferent de numrul persoanelor reprezentate sau asista te; (5
pri*195Iei/parte =975 lei, peste 6 pri - 975 lei- 1O lei pentru fieca re parte, spre ex.
pentru 1000 pri 975 lei+995 pr i " 1O lei= 10.925 lei)
e) 260 lei pentru as istena jud i cia r
acord at n c i l e extraordinare de atac
(contesta ie n anu lare , recursul n c a s a ie , revizuire, rede sch ide re proces penal (conform
Tit lul III, Cap . V din N.C.P .P.);
f)
130 lei pentru asistenta judiciar acordat n cazul cere rii de revo care a
suspendr ii executrii pedepsei sub supraveghere , a contestaiei la execu tare, a cererilor
de ntrerupere sau amnare a exe cutr i i pede psei nch isorii sau deteniunii pe via ;
g)
230 lei pentru as is tena judi c iar n procedu ra de ncheiere a acordu lui de
recunoate re a vinov iei (art.480 , 484, N.C.P.P.) ;
h)
130 lei pentru as i stena jud iciar n procedu ra de so luionare a contesta ie i cu
priv ire la durata procesului (art.488 4 alin. 2, N.C.P .P.);
i)
230 lei pentru as isten judiciar a condamnatu lui n procedura de nlocu ire a
pede psei amenzii cu pedeapsa nchisorii (art .586 alin . 3, N.C.P.P.);
j)
130 lei pentru asistena judiciar a inculpatului ares tat n procedura de
efectua re a com isiei rogatori i (art . 200 alin . 8, N.C.P.P.);
1) 130 le i pentru asistenta judiciar acordat n alte cazuri excepiona le (altele dect
cele men ionate anterior), la solic itarea instane lor, a organelor de urmrire pena l sau a
locurilor de deten ie, n condiiile legii pena le;
(2) Onorariile cuvenite avocailor pen tru asis tena judiciar acordat , potrivit
prevederilor alin. (1) , n cursul urm rir ii penale se acord o s ingur da t:
a) prin ordonana procurorului , pentru n treaga durat a urmririi penale;

b) prin hotrre , n cursul judecii, separat pentru fie care grad de jurisdicie .
(3) Onorariile stabilite potr ivit alin.(1) se majoreaz cu 100% n cazurile n ca re
as iste na ju di ci a r din oficiu este asigurat ntre orele 20 .00-08 .00 ori n zilele nelucrtoare
sau srb tori le lega le.
(4) n si tuaia n care, n faza de urmrire pena l , procurorul conexeaz mai multe
dosare care vizeaz ace lai inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar n part e
pentru p res taia efectua t pn la momentul conexrii, chiar dac este vorba despre
ace lai apr tor desemnat din oficiu .
Art. 6. - n cazul n care delegaia aprtorului desemnat din oficiu nceteaz , potrivit
art . 91 alin . (4) din Codul de procedur penal , la prezenta rea aprtorulu i ales , procuroru l
prin ordonan sau , dup caz, instana prin ncheiere , va dispune plata onorariulu i cuvenit
aprto rulu i desemnat din ofic iu pentru prestai ile efectuate pn la data lncetrii
n srcinrii , in ndu -se cont de timpul necesar studierii elosarului, complexitatea cauzei,
durata i numru l acte lor de u rmrire pena l la care aprt o rul a luat pa rte sau numrul de
termene la care a fost prezent n faa i n st a n e i. Onorariul astfel stabilit nu poate fi ma i mic
de 25% din valoarea onorariulu i ce ar fi fost cuvenit dac p restaia avocaia l din ofic iu ar fi
fost finalizat .
Capitolul IV
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asisten j u d i c i a r privind accesul
internaional la justiie n materie civil i cooperarea judiciar internaional n
materie penal
Seciunea 1
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asisten judiciar privind accesul
internaional la jus tiie n materie civil

A rt. 7. - (1) Cuantumul onorariului care se cuv ine avocailo r pentru asistena
jud icia r acordat n vederea asigurrii accesulu i interna ional la justi ie n materie c ivil ,
n procesele i cereri le prev zute la art. 2 i n cazu rile prevzute la art. 3 se majoreaz cu
50 %.
(2) Valoarea onorariului cuvenit avocailor pentru asistena judiciar obl igatorie ,
total i gratuit , aco rdat n temeiul Legi i nr.369/2004 priv ind aplicarea Conveniei asupra
aspectelor civile ale rp iri i i n te rn a i o n a l e de cop ii, a d o p t a t la Haga la 25 octombrie 1980 ,
la care Romnia a aderat prin Legea nr.100/1992 , repub l icat , 700 lei.
(3) Va loarea onorariulu i cuvenit avocailor pentru prestatiile avocaia le asigu rate n
teme iul Conven iei privind obinerea pensiei de n t re i n ere n st rintate, ncheiat la New
York la 20 iunie 1956 , precum i ale Legii nr.36/20 12 privind unele msur i necesare pentru
aplicarea unor regu lamente i decizii ale Consiliului Uniunii Europene , precum i
instrumente de drept internaional privat n domeniul obligaiilor de ntreinere este 400 lei;

Seciunea a 2-a
Onorarii pentru prestarea serviciilor de asisten judiciar n cauzele privind
cooperarea judiciar internaional n materie penal

Art. 8. - (1) Onorariile care se cuvin avoca ilor pentru asistena judiciar acordat
persoanei ext r d a b i l e , persoanei solicitate sau a condamnatului cnd aceasta este
obligatorie , pot rivit legii, sunt urmtoarele :

a) 130 lei pentru asistenta j u di ci a r acordat pentru fiecare pe rsoan extrdabil


so lic itat n cazul lu ri i , nlocuirii, revo crii, incetri i , prelung irii sau
meniner i i ms urilor preventive, inclusiv a msuri i arestri i provizorii n vederea extrdri i ;
b) 420 lei pentru fiecare persoan extrdabil sau sol icitat n cursu l procedu rii
judiciare de extrdare sau de executare a unui mandat eu ropean de are stare ;
c) 400 lei pentru fiecare conda mna t n cursul procedu rii de so lu ionare a cererii de
transferare a unui cetean str in din Romnia n statul de cet en ie ;
d) 400 lei pen tru fiecare condamnat n cursul proceduri i de s o l u i o n a re a cereri i de
transferare a unui cetean romn dintr-un stat strin n Romnia ;
e) 230 lei pentru asistenta j ud ici a r acordat n cile extraordinare de atac
exerci tate mp otriva hotrrilor prin care s-a dispus luarea , nlocuirea, revoca rea,
nc etarea , prelungirea sau meninerea m surilor preven tive, inclusiv a msur i i a rest rii
provizor ii n vederea ext rd ri i ;
f) 420 lei pent ru asistena j u d i ci a r acord at n c i le extrao rdinare de atac
exercitate mpotriva altor hotr ri dect cele p re v zu te la lit. e) .
(2) n cazul n care luarea , nlo cuir ea , revocare a, ncetarea , prelungirea sau
meninerea ms u ri lor preventive , inclusiv a ms u rii are st rii provizorii n vederea ext rd ri i ,
se dispune n cursul procedurii judiciare de so lu ion are a cereri i de ext rdare sau de
executare a unui mandat european de arestare , onora riile cuvenite avo cai lor pentru
as isten a jud iciar as igurat , potr ivit alin. (1) lit. b) sau , dup caz, alin. ( 1) lit. c), se ac o rd
o singura dat .
(3) Onorariul cuvenit avocailor pentru asistenta j u di c i a r a c ordat , pot rivit
prevederilor alin. (1), se a cord o si ngur dat pentru ntreaga du ra t a procedurii judi ciare
de extrdare , de execut are a unui man dat europea n de are stare sau a pro cedurii de
so luionare a cererii de transferare.
(4) Dispoz ii ile art . 5 alin. (3) i ale art. 6 se apl ic n mod corespunztor.
sau

pe rs oan

Capitolul V
comune

Di spo z iii

Art. 9. - (1)

Referatul, n toc mit de avo cat i care a test o pr estaie avocat i a l


pentru care se cuv ine plata onorariului va fi confirma t de organul judiciar care a
dispus plata onorariului sau de conduce rea a utor i t i i n fa a c re i a s-a de s furat
activitatea de a si ste n jud i c iar i /sau de repreze ntare . Refer atul, ntocm it de avoca t i
care ates t o prest a i e avo ca ial efe ct i v n cau zele avnd ca ob iect o b i nerea pensiei de
n t re i n e re sau a celor priv ind napoierea mi norului, prec um i cele privind organizarea i
exercitarea dreptul ui de v i zi t a minoru lui, n baz a legi sl a i e i spec iale p rev z ut la art .1
alin . (1) lit. c), va fi nsoit , dup caz, de decizia decanului baroului compete nt teritorial , n
baza cre ia a fost desemnat , din oficiu , s aco rde as isten j u d ic i ar g ra tu it . Referatul va
fi n s oi t de n che ierea prev zut la art.4 alin.( 1) n cazu l a sis t e n e i acordat e n cadrul
sistemulu i de ajutor public j udiciar.
(2) Referatul prevzut la alin . (1) constituie document ju stificativ. care se naintea z
barou lui de c tre avocat , p n la data de 7 a lun ii imed iat urm toare co n fi rm r i i , n
vederea ve rificri i, cen t ral izrii i av izrii p l ii ono rariului de c tre con siliul baroulu i.
(3) n cazul asistentei extra judi ciare , refera tul nt ocmit de avocat. ver ificat i avizat
de coordonatorul serv iciulu i de asisten j u d i cia r al barou lui, constituie do cument
justificativ care se nainteaz consil iului baroului , n termen de 5 zile, n vederea aprobrii
referatelor.
(4) Du p verificarea i avizarea/aprobarea referatelor prevzute la alin. (1) i (3) de
c tre consi liul barou lui, referatele cent ralizate sunt naintate departamentu lui econom icofinanciar i adm inistrativ ai tribuna lului sau , d up caz, cu r i i de ape l, n vederea efect urii
efectiv

viramentelor privind plata onorariilor de ct re tribunal sau dup caz, curtea de apel , n
contul barou rilor, n condiiile pre vzute de lege.
(5) Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile
prestate n cursu l unei luni calendaristice i va fi transm is ctre tribuna l sau , dup caz,
curte de ape l pn la data de 10 ale lunii urmtoare celei n care servici ile au fost prestate
de avocai , astfel nct tribunalul sau , dup caz , curtea de apel s solicite fondurile
necesare la Ministerul Justiiei i s poat efectua plata ctre barou n perioada 24-30/31
ale acele iai luni. Factura/borderoul centra lizator va avea anexate referatele care vor avea
rol de procese - verba le de recepie a serv iciilor respective .
(6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de baro u ctre
avocat, potrivit legi i, n cursul lunii calendaristice n care sumele necesare au fost virate , n
co nd iiile alin . (5) , de c tre i n sta n .
Art. 10. - Cuantumul onorari ilor prevzute de prezentul protocol reprezint limita
a onorariilor cuven ite avocailor pentru furnizarea serviciilo r de asisten judiciar
n materie pena l , pentru prestarea , n cadrul sistemului de ajutor public judicia r, a
serviciilor de asisten jud iciar i/sau reprezentare ori de asisten extrajudiciar, precum
i pentru asigurarea serviciilor de as iste n j u di c i a r priv ind accesul internaional la justiie
n materie civ i l i cooperarea j u d i ci a r i n te rn a i o n a l n materie penal ,
maxim

Capitolul VI Dispozii i finale i tranzitorii


Art. 11. - Ono rariile cuvenite avocai lor n temeiul conveni ilor de colaborare
ncheiate potrivit prevederilor art. 50 alin . (1) lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 51/2008 , aprobat cu mod ificri i completr i prin Legea nr. 193/2008 , se stabilesc n
limitele valori lor prevzute n prezentul protocol.
Art. 12. - (1) Prezentul protocol se va derula n limita sumelor aprobate anual cu
aceas t destinaie.

(2) La data intrr ii n vigoare a prezentului protocol , Protocolul nr. 113928/2008


ncheiat ntre Ministerul Jus ti ie i i Uniunea Naional a Barourilor din Romnia privind
stabilirea onorariilor avocailor pentru furn izarea serviciilor de asisten j u d i c i a r n materie
penal, pentru prestarea, n cadrul sistemulu i de ajutor publ ic judiciar, a serv iciilor de
asisten judiciar i/sau reprezentare ori de as isten extrajudiciar, precum i pentru
asigura rea serv iciilor de asisten jud ic iar privind accesu l i n te rn a i o n a l la justiie n materie
ci v i l i cooperarea judiciar internaional n materie penal, i nceteaz valabilitatea .

MINISTRUL

JUSTIIEI

PREEDINTELE

UNIUNII
A BAROUR

NAIONALE

IN ROMNIA