Sunteți pe pagina 1din 2

Antecontract de vanzare-cumparare

Incheiat astazi ................................


la ...................................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. .......................................................................... cu domiciliul in ...................................................,
(numele si prenumele)
(localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............, avand
actul de identitate seria ....... numarul ..............., eliberat de ..................., la data de ................., codul numeric
personal ................., in calitate de promitent-vanzator si
1.2. .......................................................................... cu domiciliul in ...................................................,
(numele si prenumele)
(localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,
judetul/sectorul ....................................., avand actul de identitate seria ......, numarul ..............., eliberat
de ..................., la data de ................., codul numeric personal .............................., in calitate de promitentcumparator
au convenit sa incheie prezentul antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Promitentul-vanzator se obliga sa vanda promitentului-cumparator apartamentul nr. ...........situat
in ..................., str. ................... nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj ....., judetul/sectorul .............................., avand
numarul cadastral ........................, compus din ....... camere de locuit si dependinte (vestibul, bucatarie, baie,
culoar, camera de serviciu, balcon, logie etc.) cu o suprafata utila de ....... mp, reprezentand ...% din imobil,
impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, care prin destinatia
lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor in cota indiviza de .....%, precum si dreptul de folosinta
asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de ...... mp atribuit pe toata
durata existentei constructiei.
2.2. Totodata, promitentul-vanzator se obliga sa transmita si postul telefonic instalat in aparta- mentul susmentionat, cu numarul de apel ............................................
2.3. Promitentul-vanzator detine apartamentul prin ............................., conform ..................., tran- scris sub
nr. ...................... din .................., la Judecatoria ....................., pretul apartamentului fiind achitat integral.
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Promitentul-cumparator a platit, iar promitentul-vanzator a primit pretul apartamentului nr. ........, situat
in ........................................., str. ................................... nr. ......, bloc ......, scara ......,
(localitatea)
etaj ......, judetul/sectorul ........................................, avand numarul cadastral .....................................
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Partile contractante se obliga sa incheie contractul de vanzare-cumparare pentru apartamentul sus-mentionat
pana la data de ..........................................
4.2. In cazul in care partile nu vor incheia contractul de vanzare-cumparare in termenul stabilit mai sus:
a) din vina promitentului-vanzator, atunci promitentul-vanzator va plati promitentului-cumparator intreaga suma
pe care acesta i-a achitat-o la data incheierii prezentului antecontract, sau, promitentul-cumparator, in temeiul
art. 1669 Cod civil, va putea solicita instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract de
vanzare/cumparare;
sau
a) din vina promitentului-vanzator, atunci promitentul-vanzator va plati promitentului-cumparator dublul sumei
pe care acesta i-a achitat-o la data incheierii prezentului antecontract, conform art. 1544 alin.2 teza a II-a Cod
civil.
b) din vina promitentului-cumparator, atunci promitentul-cumparator nu va mai putea solicita promitentului-

vanzator restituirea sumei platite acestuia.


V. GARANTII
5.1. Promitentul-vanzator garanteaza ca apartamentul sus-mentionat nu face obiectul nici unui litigiu
judecatoresc, ca este liber de orice sarcini (ipoteci), ca nu exista nici o terta persoana care sa ridice vreo pretentie,
indiferent de natura ei, in legatura cu apartamentul care face obiectul prezentului contract si ca il va preda, in fapt,
promitentului-cumparator, astazi, data semnarii prezentului antecontract si garanteaza promitentul-cumparator
contra oricaror vicii ascunse, conform art. 1707 Cod civil.
5.2. Promitentul-cumparator se obliga ca, pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma
autentica, sa foloseasca apartamentul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatiile curente si utile si sa achite
toate cheltuielile aferente apartamentului, si anume cheltuielile de intretinere, energie electrica si termica,
telefonice si orice alte cheltuieli care revin proprietarilor.
VI. ALTE CLAUZE
6.1. Promitentul-vanzator il imputerniceste pe promitentul-cumparator sa-l reprezinte cu depline puteri, in fata
oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor administratiei publice si judecatoresti, in vederea
sustinerii si apararii drepturilor si intereselor noastre, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri in
legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare si conservare a drepturilor sale privind apartamentul, sa
plateasca orice suma de bani ar datora catre institutii reprezentand impozite, taxe sau cu orice alt titlu si, in
general, sa faca orice declaratii si cereri si sa primeasca orice inscrisuri oficiale cu privire la apartament. De
asemenea, promitentul-cumparator va efectua, in numele si pentru promitentul-vanzator orice act sau fapt juridic
pentru o buna administrare si conservare a apartamentului, in care scop va efectua toate lucrarile necesare
intretinerii acestuia.
Redactat si editat/multiplicat in ................. exemplare la Notarul Public ............. cu sediul in
................................................

Inventarul obiectelor care raman in locuinta in urma achizitionarii :

PROMITENT-VANZATOR

PROMITENT-CUMPARATOR

Evaluare